Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігі туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 13 қарашадағы № 691 Жарлығы.

      Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 3) тармақшасына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігін (бұдан әрі – Агенттік) бөлу жолымен оған:

      1) Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігінен (Монополияға қарсы агенттік) – тұтынушылардың құқықтарын қорғау;

      2) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінен – халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы;

      3) Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінен – тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бойынша техникалық регламенттермен және нормативтік құжаттармен белгіленген талаптардың сақталуын, сондай-ақ тағам өнімдерін өткізу сатысында оның қауіпсіздігі саласын бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру саласындағы функциялар мен өкілеттіктер беріле отырып, қайта ұйымдастырылсын.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнің Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау комитетiн (бұдан әрі – Комитет) таратсын;

      2) таратылатын Комитеттің және жоғарыда көрсетілген мемлекеттік органдардың тиісті штат санын жаңадан құрылған Агенттікке беруді қамтамасыз етсін;

      3) таратылатын Комитеттің құқықтары мен міндеттері бойынша Агенттікті құқықтық мирасқоры деп белгілесін;

      4) Агенттікті тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті орган деп белгілесін, сондай-ақ оған тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік органдарды салааралық үйлестіруді жүзеге асыру жөніндегі функциялар берілсін;

      5) 2013 жылдың соңына дейін тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын жетілдіру бойынша ұсыныстар тұжырымдасын;

      6) осы Жарлықты іске асыру жөніндегі өзге де қажетті шараларды қабылдасын.

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 6 Жарлығына мынадай толықтыру енгізілсін:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігі".

      4. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      5. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н.Назарбаев


Об Агентстве Республики Казахстан по защите прав потребителей

Указ Президента Республики Казахстан от 13 ноября 2013 года № 691

      В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Реорганизовать Министерство здравоохранения Республики Казахстан путем выделения Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей (далее – Агентство) с передачей ему функций и полномочий в области:
      1) защиты прав потребителей – от Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольного агентства);
      2) санитарно-эпидемиологического благополучия населения – от Министерства здравоохранения Республики Казахстан;
      3) осуществления контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами по продукции и услугам, реализуемым потребителям, а также в области безопасности пищевой продукции на стадии ее реализации, – от Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
      2. Правительству Республики Казахстан:
      1) упразднить Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – Комитет);
      2) обеспечить передачу соответствующей штатной численности упраздняемого Комитета и вышеуказанных государственных органов вновь образованному Агентству;
      3) определить Агентство правопреемником по правам и обязанностям упраздняемого Комитета;
      4) определить Агентство уполномоченным органом по защите прав потребителей и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, а также наделить его функциями по осуществлению межотраслевой координации государственных органов по обеспечению реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
      5) до конца 2013 года выработать предложения по совершенствованию основных направлений государственной политики в сфере защиты прав потребителей;
      6) принять иные необходимые меры по реализации настоящего Указа.
      3. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующее дополнение:
      пункт 1 дополнить строкой следующего содержания:
      «Агентство Республики Казахстан по защите прав потребителей».
      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н.Назарбаев