Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 6 тамыздағы № 883 Жарлығы.


      Қазақстан Республикасының

      Президенті мен Үкіметі актілерінің

      жинағында жариялануға тиіс

      Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 5) тармақшасына сәйкес экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесін жетілдіру мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (бұдан әрі – Агенттік) Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік орган болып құрылсын.

      2. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасының Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы):

      сыбайлас жемқорлық қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, оларды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу жөніндегі функциялары мен өкілеттіктері — жаңадан құрылған Агенттікке;

      экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, оларды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу жөніндегі функциялары мен өкілеттіктері — Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне;

      2) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі мемлекеттік қызмет саласындағы біртұтас мемлекеттік саясатты іске асыру, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі функциялары мен өкілеттіктері жаңадан құрылған Агенттікке беріле отырып, таратылсын.

      3. "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 11 наурыздағы № 552 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 12-13, 116-құжат; 2009 ж., № 24-25, 207-құжат; 2010 ж., № 51, 466-құжат, 2011 ж., № 10-11, 125-құжат; № 52, 710-құжат; 2012 ж., № 43, 569-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың тізбесінде:

      "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі";

      "Қазақстан Республикасының Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)" деген жолы алып тасталсын.

      4. Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігі бір ай мерзімде:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына:

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасымен бірлесіп жаңадан құрылған Агенттік туралы ереженің жобасын енгізсін;

      Қазақстан Республикасының Үкіметімен бірлесіп, таратылатын Қазақстан Республикасының Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің штат санын қайта бөлу жөнінде ұсыныс енгізсін;

      2) осы Жарлықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      5. Қазақстан Республикасының Үкіметі бір ай мерзімде:

      1) осы Жарлықтан туындайтын, оның ішінде:

      Агенттіктің – сыбайлас жемқорлық қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, оларды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу жөніндегі өкілеттіктерін жүзеге асыратын;

      Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің — экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, оларды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу жөніндегі өкілеттіктерін жүзеге асыратын тиісті құрылымдық бөлімшелеріне құқық қорғау органы мәртебесін беретін заң жобаларын әзірлеп, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізсін.

      2) осы Жарлықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      6. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      7. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н.Назарбаев


О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 6 августа 2014 года № 883.


      Подлежит опубликованию в

      Собрании актов Президента

      и Правительства Республики Казахстан

      и республиканской печати

      В соответствии с подпунктом 5) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях совершенствования системы противодействия экономической и коррупционной преступности ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Образовать Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (далее – Агентство) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан.

      2. Упразднить:

      1) Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовую полицию) с передачей его функций и полномочий по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию:

      коррупционных преступлений и правонарушений – вновь образованному Агентству;

      экономических и финансовых преступлений и правонарушений – Министерству финансов Республики Казахстан;

      2) Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы с передачей его функций и полномочий по реализации единой государственной политики в сфере государственной службы, оценки и контроля за качеством оказания государственных услуг вновь образованному Агентству.

      3. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года № 552 "Об утверждении Положения об Администрации Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 12-13, ст. 116; 2009 г., № 24-25, ст. 207; 2010 г., № 51, ст. 466; 2011 г., № 10-11, ст. 125; № 52, ст. 710; 2012 г., № 43, ст. 569) следующие изменения:

      в Перечне государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

      строку "Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы" изложить в следующей редакции:

      "Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции";

      строку "Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)" исключить.

      4. Администрации Президента Республики Казахстан в месячный срок:

      1) внести на рассмотрение Президенту Республики Казахстан:

      совместно с Председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции проект Положения о вновь образованном Агентстве;

      совместно с Правительством Республики Казахстан предложение по перераспределению штатной численности упраздняемых Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) и Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы;

      2) принять иные меры по реализации настоящего Указа.

      5. Правительству Республики Казахстан в месячный срок:

      1) разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проекты законов, вытекающие из настоящего Указа, в том числе наделяющие статусом правоохранительного органа соответствующие подразделения:

      Агентства, осуществляющие полномочия по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных преступлений и правонарушений;

      Министерства финансов Республики Казахстан, осуществляющие полномочия по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений;

      2) принять иные меры по реализации настоящего Указа.

      6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      7. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент


Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ