"Астана" халықаралық қаржы орталығын басқару жөніндегі кеңес туралы ережені және оның құрамын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 160 Жарлығы.

      Қазақстан Республикасының

      Президенті мен Үкіметі актілерінің

      жинағында жариялануға тиіс

      "Астана" халықаралық қаржы орталығы туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы 10-бабының 4-тармағына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Астана" халықаралық қаржы орталығын басқару жөніндегі кеңес құрылсын.

      2. Қоса беріліп отырған "Астана" халықаралық қаржы орталығын басқару жөніндегі кеңес туралы ереже және оның құрамы бекітілсін.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 160 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

"Астана" халықаралық қаржы орталығын басқару жөніндегі кеңес туралы
ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

      1. "Астана" халықаралық қаржы орталығын басқару жөніндегі кеңес (бұдан әрі - Кеңес) Қазақстан Республикасының Президенті басқаратын тұрақты жұмыс істейтін алқалы орган болып табылады. Кеңес "Астана" халықаралық қаржы орталығын (бұдан әрі - Орталық) басқарудың жоғары органы болып табылады.

      2. Кеңес өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, "Астана" халықаралық қаржы орталығы туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңын және осы Ережені басшылыққа алады.

      3. "Астана" халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі" акционерлік қоғамы Кеңестің жұмыс органы (бұдан әрі - Жұмыс органы) болып табылады.

2. Кеңестің міндеттері

      4. Кеңестің негізгі міндеттері:

      1) Орталықты дамытудың стратегиялық бағыттарын айқындау;

      2) қаржылық қызметтердің жетекші халықаралық орталығын қалыптастыру үшін қолайлы жағдайлар жасауға жәрдемдесу болып табылады.

3. Кеңестің функциялары

      5. Кеңес өзінің міндеттерін орындау үшін:

      1) алып тасталды - ҚР Президентінің 20.10.2017 № 567 Жарлығымен.
      2) алып тасталды - ҚР Президентінің 20.10.2017 № 567 Жарлығымен.
      3) алып тасталды - ҚР Президентінің 20.10.2017 № 567 Жарлығымен.
      4) алып тасталды - ҚР Президентінің 20.10.2017 № 567 Жарлығымен.
      5) алып тасталды - ҚР Президентінің 20.10.2017 № 567 Жарлығымен.
      6) алып тасталды - ҚР Президентінің 20.10.2017 № 567 Жарлығымен.

      7) "Астана" халықаралық қаржы орталығы туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының 4-бабының 3-тармағында көзделген шекте Орталықтың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша оның қаулылар түріндегі актілерін қабылдайды;

      8) Орталық органдарының құрылымын айқындайды;

      9) Орталықтың Қаржылық қызметтерді реттеу жөніндегі комитетінің басшылығын тағайындайды;

      10) Орталық мақсаттары үшін өзге органдарды құру, олардың нысандарын, құзыреті мен функцияларын айқындау, сондай-ақ оларды тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы шешімдер қабылдайды;

      11) Орталық Әкімшілігі акционерлерінің жалпы жиналысының (жалғыз акционерінің), директорлар кеңесі мен басқармасының өкілеттіктерін, директорлар кеңесі мен басқармасының сандық құрамын, оларды сайлау тәртібін және мүшелері өкілеттіктерінің мерзімін, сондай-ақ директорлар кеңесі мен басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшерін айқындау тәртібін айқындайды;

      12) соттың құрамын, соттың судьялары мен басқа лауазымды адамдарын қызметке тағайындау және босату тәртібін, судьялар мен соттың басқа лауазымды адамдарына қойылатын біліктілік талаптарын және Орталық сотының жұмыс істеуіне қатысты басқа да мәселелерді айқындайды;

      13) Халықаралық төрелік орталықты қалыптастырудың және жұмыс істеуінің негіздерін айқындайды;

      14) Орталықтың қызметі туралы жылдық есепті бекітеді;

      15) өз құзыреті шегінде және Орталық қызметін жетілдіру мақсатында басқа да мәселелерді қарайды.

      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 20.10.2017 № 567 Жарлығымен.

      5-1. Кеңестің шетелдік мүшелері шет елдерде Орталықтың мүдделерін ілгерілетеді және шет мемлекеттердің мемлекеттік органдарымен және ұйымдарымен, халықаралық қаржы орталықтарымен, халықаралық ұйымдармен, сондай-ақ шет мемлекеттердегі бизнес-қауымдастықтармен, жеке және заңды тұлғалармен қарым-қатынасты дамытады.

      Ескерту. 5-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Президентінің 29.09.2021 № 666 Жарлығымен.

4. Кеңестің құкықтары

      6. Кеңес өзінің міндеттеріне сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және өз құзыреті шегінде:

      1) ұсынымдар әзірлеуге және ұсыныстар енгізуге;

      2) қаралатын мәселелер бойынша тиісгі шешімдер қабылдауға;

      3) Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдарымен, сондай-ақ басқа мемлекеттік органдарымен және ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасауға, олардың өкілдерін шақыруға және тыңдауға, қажетті материалдарды сұратуға және алуға, консультациялар жүргізуге;

      4) проблемалық мәселелерді талқылауға қатысу үшін кәсіпкерлерді, мамандарды, ғалымдарды және тәуелсіз сарапшыларды тартуға;

      5) уақытша және тұрақты жұмыс істейтін сараптамалық және жұмыс топтарын ұйымдастыруға құқылы.

5. Кеңес қызметін ұйымдастыру

      7. Қазақстан Республикасының Президенті Кеңес төрағасы болып табылады. Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі төрағаның орынбасары болып табылады.

      Төраға болмаған уақытта оның функцияларын орынбасары атқарады.

      8. Кеңес хатшысын Кеңес тағайындайды.

      9. Кеңестің отырыстарын Кеңес төрағасы не оның тапсырмасымен Кеңес төрағасының орынбасары жүргізеді.

      10. Кеңестің отырыстарында Кеңес мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысса, олар құқықтық күші бар деп саналады.

      11. Кеңестің мүшелері оның отырыстарына ауыстыру құқығынсыз қатысады.

      12. Кеңес отырыстары жылына екі реттен сиретпей өткізіледі. Кеңес төрағасының шешімімен, қажет болған жағдайда, Кеңестің кезектен тыс отырыстары, оның ішінде сырттай немесе аудио- және бейнеконференциялар арқылы өткізілуі мүмкін.

      13. Кеңес шешімдері отырысқа қатысқан Кеңес мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданады. Талқыланатын мәселе бойынша дауыстар саны тең болған жағдайда, төрағалық етушінің даусы шешуші болып табылады.

      14. Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда Кеңес мүшесі өзінің ерекше пікірін білдіруге құқылы.

      15. Кеңес отырыстарының қорытындысы бойынша хаттамамен ресімделетін шешімдер қабылданады.

6. Кеңестің жұмыс органы

      16. Кеңестің жұмыс органы:

      1) мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдар енгізетін Кеңесте қарауға арналған ұсыныстарды жинақтауды жүзеге асырады, Кеңестің қарауына ұсыныстар қалыптастырады;

      2) Кеңес отырыстары күн тәртібінің жобасын қалыптастырады;

      3) Кеңес отырыстарына материалдарды, сондай-ақ хаттамалық шешімдердің жобаларын дайындауды ұйымдастырады;

      4) Кеңес шешімдерінің орындалуы мониторингін жүргізеді;

      5) Кеңес міндеттерін орындау үшін қажетті ақпаратты мемлекеттік органдардан және басқа ұйымдардан сұратады;

      6) Кеңес мүшелеріне Кеңес отырыстарының өтетін орны, уақыты және күн тәртібі туралы хабарлайды және оларды қажетті материалдармен уақтылы қамтамасыз етеді.

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 160 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

"Астана" халықаралық қаржы орталығын басқару жөніндегі кеңестің
ҚҰРАМЫ

      Ескерту. Құрамы жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 29.06.2024 № 591 Жарлығымен.

      Қазақстан Республикасының Президенті, төраға

      Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі, төрағаның орынбасары

      Кеңес мүшелері:

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы

      Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі

      Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрі

      Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі

      Қазақстан Республикасы Президентінің әлеуметтік-экономикалық мәселелерге жетекшілік ететін кеңесшісі

      "Астана" халықаралық қаржы орталығының Басқарушысы

      Доктор Джэйкоб Френкель (Dr. Jасоb А. Frеnkеl) (келісім бойынша)

      Жули Монако (Juliе Моnасо) (келісім бойынша)

     


Об утверждении Положения о Совете по управлению Международным финансовым центром "Астана" и его состава

Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 160.

      Подлежит опубликованию

      в Собрании актов Президента и

      Правительства Республики Казахстан

      В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Конституционного закона Республики Казахстан "О международном финансовом центре "Астана" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Создать Совет по управлению Международным финансовым центром "Астана".

      2. Утвердить прилагаемые Положение и состав Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана".

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

     
      Президент
Республики Казахстан
Н.Назарбаев


  ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 160

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по управлению Международным финансовым центром "Астана"
1. Общие положения

      1. Совет по управлению Международным финансовым центром "Астана" (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом, возглавляемым Президентом Республики Казахстан. Совет является высшим органом управления Международного финансового центра "Астана" (далее - Центр).

      2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Конституционным законом Республики Казахстан "О Международном финансовом центре "Астана" и настоящим Положением.

      3. Рабочим органом Совета является акционерное общество "Администрация Международного финансового центра "Астана" (далее - Рабочий орган).

2. Задачи Совета

      4. Основными задачами Совета являются:

      1) определение стратегических направлений развития Центра;

      2) содействие в создании благоприятных условий для формирования ведущего международного центра финансовых услуг.

3. Функции Совета

      5. Для выполнения своих задач Совет:

      1) исключен Указом Президента РК от 20.10.2017 № 567;
      2) исключен Указом Президента РК от 20.10.2017 № 567;
      3) исключен Указом Президента РК от 20.10.2017 № 567;
      4) исключен Указом Президента РК от 20.10.2017 № 567;
      5) исключен Указом Президента РК от 20.10.2017 № 567;
      6) исключен Указом Президента РК от 20.10.2017 № 567;

      7) принимает акты Центра в виде постановлений по вопросам, отнесенным к его компетенции, в пределах, предусмотренных пунктом 3 статьи 4 Конституционного закона Республики Казахстан "О Международном финансовом центре "Астана";

      8) определяет структуру органов Центра;

      9) назначает руководство Комитета Центра по регулированию финансовых услуг;

      10) принимает решения о создании иных органов для целей Центра, определении их формы, компетенции и функций, а также их упразднении или реорганизации;

      11) определяет полномочия общего собрания акционеров (единственного акционера) Администрации Центра, совета директоров и правления, количественный состав совета директоров и правления, порядок их избрания и срок полномочий членов, а также порядок определения размера вознаграждения членов совета директоров и правления;

      12) определяет состав суда, порядок назначения и освобождения судей и других должностных лиц суда от должности, квалификационные требования к судьям и должностным лицам суда и другие вопросы, касающиеся функционирования суда Центра;

      13) определяет основы формирования и функционирования Международного арбитражного центра;

      14) утверждает годовой отчет о деятельности Центра;

      15) рассматривает другие вопросы в пределах своей компетенции и в целях совершенствования деятельности Центра.

      Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 20.10.2017 № 567.

      5-1. Иностранные члены Совета продвигают интересы Центра за рубежом и развивают отношения с государственными органами и организациями иностранных государств, международными финансовыми центрами, международными организациями, а также бизнес-сообществами, физическими и юридическими лицами в иностранных государствах.

      Сноска. Положение дополнено пунктом 5-1, в соответствии с Указом Президента РК от 29.09.2021 № 666.

4. Права Совета

      6. В соответствии со своими задачами Совет имеет право в установленном законодательством Республики Казахстан порядке и в пределах своей компетенции:

      1) вырабатывать рекомендации и вносить предложения;

      2) принимать соответствующие решения по рассматриваемым вопросам;

      3) взаимодействовать с центральными и местными исполнительными органами, а также с другими государственными органами и организациями Республики Казахстан, приглашать и заслушивать их представителей, запрашивать и получать необходимые материалы, проводить консультации;

      4) привлекать для участия в обсуждении проблемных вопросов предпринимателей, специалистов, ученых и независимых экспертов;

      5) организовывать временно и постоянно действующие экспертные и рабочие группы.

5. Организация деятельности Совета

      7. Председателем Совета является Президент Республики Казахстан. Заместителем председателя является Премьер-Министр Республики Казахстан.

      Во время отсутствия председателя его функции выполняет заместитель.

      8. Секретарь Совета назначается Советом.

      9. Заседания Совета ведет председатель Совета либо по его поручению заместитель председателя Совета.

      10. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов Совета.

      11. Члены Совета участвуют в его заседаниях без права замены.

      12. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. По решению председателя Совета, в случае необходимости, могут проводиться внеочередные заседания Совета, в том числе заочно или посредством аудио- и видеоконференции.

      13. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов по обсуждаемому вопросу, голос председательствующего является решающим.

      14. В случае несогласия с принятым решением член Совета вправе выразить свое особое мнение.

      15. По итогам заседаний Совета принимаются решения, оформляемые протоколом.

6. Рабочий орган Совета

      16. Рабочий орган Совета:

      1) осуществляет сбор предложений для рассмотрения на Совете, формирует предложения на рассмотрение Совета, вносимые государственными органами и иными организациями;

      2) формирует проект повестки дня заседаний Совета;

      3) организует подготовку материалов к заседаниям Совета, а также проектов протокольных решений;

      4) ведет мониторинг выполнения решений Совета;

      5) запрашивает от государственных органов и других организаций информацию, необходимую для выполнения задач Совета;

      6) оповещает членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня заседаний Совета и своевременно обеспечивает их необходимыми материалами.


  УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Республики Казахстан
от 31 декабря 2015 года № 160

СОСТАВ
Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана"

      Сноска. Состав - - в редакции Указа Президента РК от 29.06.2024 № 591.

      Президент Республики Казахстан, председатель

      Премьер-Министр Республики Казахстан, заместитель председателя

      члены Совета:

      Председатель Национального Банка Республики Казахстан

      Министр иностранных дел Республики Казахстан

      Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

      Министр финансов Республики Казахстан

      Министр национальной экономики Республики Казахстан

      советник Президента Республики Казахстан, курирующий социально-экономические вопросы

      Управляющий Международным финансовым центром "Астана"

      Доктор Джэйкоб Френкель (Dr. Jacob A. Frenkel) (по согласованию)

      Жули Монако (Julie Monaco) (по согласованию)