Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүйесін одан әрі оңтайландыру жөніндегі шаралар туралы" 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 29 және "Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін жетілдіру шаралары туралы" 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 137 жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 18 наурыздағы № 880 Жарлығы.

  Қазақстан Республикасының
Президенті мен Үкiметі актiлерiнiң
жинағында жариялануға тиiс

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің мынадай жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүйесін одан әрі оңтайландыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 29 Жарлығында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 1, 2-құжат):

      жоғарыда аталған Жарлықтың 1-қосымшасында:

      мына жол:

      "

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің аппараты

13

      "

      мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің аппараты

25

      ";

      2) "Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін жетілдіру шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 137 Жарлығында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 62, 486-құжат):

      2-тармақтың 2) тармақшасы алып тасталсын.

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің аппараты туралы ережеде:

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Аппараттың құрылымын Кеңестің Төрағасы бекітеді. Аппараттың жалпы штат санын Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.";

      15-тармақта:

      7) және 8) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) Кеңестің аудандық және оған теңестірілген сот (бұдан әрі – аудандық сот) төрағасының, судьясының, облыстық және оған теңестірілген соттың (бұдан әрі – облыстық сот) сот алқасы төрағасының, судьясының, Жоғарғы Сот судьясының бос орнына орналасуға конкурстық іріктеуді өткізуін ұйымдастыру;

      8) аудандық сот төрағасының, судьясының, облыстық соттың сот алқасы төрағасының, судьясының, Жоғарғы Сот судьясының бос орнына орналасуға арналған конкурсқа қатысатын адамдардың құжаттарын қойылған талаптарға сәйкес келу мәніне алдын ала қарау;";

      9) тармақшада:

      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "облыстық соттар төрағаларының, Жоғарғы Соттың сот алқалары төрағаларының бос лауазымдарына кандидатураларға қатысты Жоғарғы Сот Төрағасының ұсынуы бойынша;";

      мынадай редакциядағы төртінші абзацпен толықтырылсын:

      "конкурстан тыс тәртіппен Жоғарғы Сот судьясының бос лауазымына кандидатуралар бойынша;";

      тоғызыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "аудандық соттың судьясы лауазымына алғаш рет тағайындалған адамның бір жыл мерзім өткеннен кейін жұмыс нәтижелері және Жоғарғы Сот жанындағы Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссия (бұдан әрі – Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссия) судьяның кәсіби қызметін оң бағалаған кезде, Жоғарғы Сот Төрағасының ұсынуы бойынша оны бекіту туралы мәселені шешу бойынша;";

      оныншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жоғарғы Соттың сот алқаларының төрағаларын және судьяларын, жергілікті және басқа соттардың төрағаларын, сот алқаларының төрағаларын және судьяларын кәсіби жарамсыздығына орай, Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссияның шешіміне негізделген Жоғарғы Сот Төрағасының ұсынуы бойынша, сондай-ақ судья өкілеттіктерін өз тілегі бойынша тоқтатқан, судья басқа лауазымға тағайындалған, сайланған және оны басқа жұмысқа ауыстырған, зейнеткерлік жасқа немесе судья лауазымында болудың шекті жасына толған жағдайларда, атқаратын лауазымынан босату мәселелері бойынша;";

      мынадай редакциядағы он екінші абзацпен толықтырылсын:

      "тәртіптік теріс қылықтар жасағаны үшін немесе "Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының талаптарын орындамағаны үшін Сот жюриі шешімінің негізінде Жоғарғы Соттың сот алқаларының төрағаларын және судьяларын, жергілікті және басқа соттардың төрағаларын, сот алқаларының төрағаларын және судьяларын атқаратын лауазымынан босату мәселелері бойынша;";

      он төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сот жюриі және Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссияның шешімдеріне судьялардың шағым жасау туралы өтініштері бойынша;";

      он жетінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "аудандық сот төрағасының, облыстық сот төрағасының, сот алқалары төрағаларының және судьясының, Жоғарғы Сот сот алқалары төрағаларының және судьясының лауазымына кадр резервін (бұдан әрі – кадр резерві) жасақтау мәселелері бойынша;";

      мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "10-1) Сот жюриінің және Кадр резерві жөніндегі комиссияның қызметін қамтамасыз ету;";

      12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "12) судья болып жұмыс істеуге ниет білдірген азаматтардан біліктілік емтихандарын қабылдау, судья лауазымына орналасу үшін біліктілік емтихандарын тапсырған, соттарда тағылымдамадан өткен және облыстық соттардың және оларға теңестірілген соттардың жалпы отырыстарының қорытындыларын алған, сондай-ақ Жоғарғы Сот жанындағы Сот төрелігі академиясын аяқтаған адамдардың есебін жүргізу бойынша Кеңестің өкілеттіктерін қамтамасыз ету;";

      мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "12-1) жыл сайынғы Сот жүйесіндегі судья кадрларының жағдайы туралы ұлттық баяндаманы қалыптастыру және оны Қазақстан Республикасының Президентіне ұсыну, оның кейін жариялауын қамтамасыз ету бойынша Кеңес өкілеттігін қамтамасыз ету;";

      14-1) тармақшада:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "14-1) Кеңестің:";

      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жоғары Сот Кеңесі жанындағы Кадр резерві жөніндегі комиссияның төрағасы мен комиссия құрамын;";

      мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:

      "Жоғары Сот Кеңесі жанындағы Сот жюриі құрамын бекіту жөніндегі жұмысын ұйымдастыру;".

      20-тармақ мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "6-1) Жоғары Сот Кеңесінің ғалым заңгерлер және адвокаттар арасынан мүшелерінің лауазымдық айлықақысын белгілеуге құқық беретін жұмыс өтілін есептеу қағидаларын бекітеді;".

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н.Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 29 "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан" и от 23 декабря 2015 года № 137 "О мерах по совершенствованию деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан"

Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 2019 года № 880.

  Подлежит опубликованию
в Собрании актов Президента и
Правительства Республики
Казахстан

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики Казахстан:

      1) в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 29 "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 1, ст. 2):

      в приложении 1 к вышеназванному Указу:

      строку:

      "

Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

13

  "

      изложить в следующей редакции:

      "

Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

25

  ";

      2) в Указ Президента Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 137 "О мерах по совершенствованию деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 62, ст. 486):

      подпункт 2) пункта 2 исключить.

      В Положении об Аппарате Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Структура Аппарата утверждается Председателем Совета. Общая штатная численность Аппарата утверждается Президентом Республики Казахстан.";

      в пункте 15:

      подпункты 7) и 8) изложить в следующей редакции:

      "7) организация проведения Советом конкурсного отбора на занятие вакантной должности председателя, судьи районного и приравненного к нему суда (далее – районный суд), председателя судебной коллегии, судьи областного и приравненного к нему суда (далее – областной суд), судьи Верховного Суда;

      8) предварительное рассмотрение документов лиц, участвующих в конкурсе на занятие вакантной должности председателя, судьи районного суда, председателя судебной коллегии, судьи областного суда, судьи Верховного Суда, на предмет их соответствия предъявляемым требованиям;";

      в подпункте 9):

      абзац второй изложить в следующей редакции:

      "представлений Председателя Верховного Суда в отношении кандидатур на вакантные должности председателей областных судов, председателей судебных коллегий Верховного Суда;";

      дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

      "кандидатур на вакантную должность судьи Верховного Суда во внеконкурсном порядке;";

      абзац девятый изложить в следующей редакции:

      "результатов работы лица, впервые назначенного на должность судьи районного суда, по истечении годичного срока и при положительной оценке профессиональной деятельности судьи Комиссией по качеству правосудия при Верховном Суде (далее – Комиссия по качеству правосудия), решения по представлению Председателя Верховного Суда вопроса о его утверждении;";

      абзац десятый изложить в следующей редакции:

      "вопросов освобождения от занимаемых должностей председателей судебных коллегий и судей Верховного Суда, председателей, председателей судебных коллегий и судей местных и других судов в силу профессиональной непригодности по представлению Председателя Верховного Суда, основанному на решении Комиссии по качеству правосудия, а также в случаях прекращения полномочий судьи по собственному желанию, назначения, избрания судьи на другую должность и его перехода на другую работу, достижения им пенсионного или предельного возраста пребывания в должности судьи;";

      дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

      "вопросов освобождения от занимаемых должностей председателей судебных коллегий и судей Верховного Суда, председателей, председателей судебных коллегий и судей местных и других судов за совершение ими дисциплинарных проступков или за невыполнение требований Конституционного закона Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" на основании решения Судебного жюри;";

      абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

      "обращений судей об обжаловании решений Судебного жюри и Комиссии по качеству правосудия;";

      абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

      "вопросов формирования кадрового резерва на должности председателя районного суда, председателя, председателей судебных коллегий и судьи областного суда, председателей судебных коллегий и судьи Верховного Суда (далее – кадровый резерв);";

      дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

      "10-1) обеспечение деятельности Судебного жюри и Комиссии по кадровому резерву;";

      подпункт 12) изложить в следующей редакции:

      "12) обеспечение полномочий Совета по приему квалификационных экзаменов у граждан, изъявивших желание работать судьями, ведению учета лиц, сдавших квалификационные экзамены для занятия должности судьи, прошедших стажировку в судах и получивших заключения пленарных заседаний областных и приравненных к ним судов, а также лиц, окончивших Академию правосудия при Верховном Суде;";

      дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

      "12-1) обеспечение полномочий Совета по формированию ежегодного Национального доклада о состоянии судейских кадров в судебной системе и представлению его Президенту Республики Казахстан, обеспечению его последующего обнародования;";

      в подпункте 14-1):

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "14-1) организация работы Совета по утверждению:";

      абзац третий изложить в следующей редакции:

      "председателя Комиссии по кадровому резерву при Высшем Судебном Совете и состав комиссии;";

      дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

      "состава Судебного жюри при Высшем Судебном Совете;";

      пункт 20 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

      "6-1) утверждает правила исчисления стажа членов Высшего Судебного Совета из числа ученых-юристов и адвокатов, дающего право на установление должностного оклада;".

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

      Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев