"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ережесін және құрылымын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1271 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 722 Жарлығы

  Қазақстан Республикасының
Президенті мен Үкiметі
актiлерiнiң жинағында
жариялануға тиiс

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы жарлықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз.

      қаулы етемін:

      1. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ережесін және құрылымын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1271 Жарлығына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi туралы ережеде:

      21-тармақта:

      бірінші бөліктің 14) тармақшасы алып тасталсын;

      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Ұлттық Банкі Төрағасының және оның орынбасарларының лауазымдық жалақыларының мөлшерлерін Қазақстан Республикасы Президентінің келісімі бойынша Қазақстан Ұлттық Банкі Басқармасы бекітеді.".

      2. Осы Жарлық 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.Тоқаев

О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан"

Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2021 года № 722

  Подлежит опубликованию
в Собрании актов Президента и
Правительства Республики
Казахстан

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" следующие изменения:

      в Положении о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

      в пункте 21:

      подпункт 14) части первой исключить;

      часть четвертую изложить в следующей редакции:

      "Размеры должностных окладов Председателя Национального Банка Казахстана и его заместителей утверждаются Правлением Национального Банка Казахстана по согласованию с Президентом Республики Казахстан.".

      2. Настоящий Указ вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Президент Республики Казахстан К. Токаев