Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын жасасу, орындау және күшiн жою тәртiбi туралы

Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 12 желтоқсандағы N 2679 заң күшi бар жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2005.05.30. N 54 Заңымен. (қолданысқа енгізілу тәртібін 32-баптың 1-тармағынан қараңыз).

      Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2005.05.30. N 54 Заңымен. (қолданысқа енгізілу тәртібін 32-баптың 1-тармағынан қараңыз)

      "Қазақстан Республикасының Президентi мен жергiлiктi әкiмдерге уақытша қосымша өкiлеттiк беру туралы" 1993 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабына сәйкес және Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелерiн жүзеге асыру, Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының мақсаттары мен принциптерiнiң жүзеге асырылуына жәрдемдесуге бағытталған Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын жасасудың, орындаудың және күшiн жоюдың бiрыңғай тәртiбiн белгiлеу мақсатында осы Жарлықты шығарамын.

I ТАРАУ
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Жарлықтың қолданылу аясы

      1. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын жасасудың, орындаудың және күшiн жоюдың осы Жарлықпен белгiленген тәртiбi олардың нысаны мен атауына (шарт, келiсiм, конвенция, пакт, хаттама, хаттар немесе ноталар алмасу, халықаралық шарттардың өзге де түрлерi мен атаулары) қарамастан, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына қатысты қолданылады.

      2. Осы Жарлықтың күшi Қазақстан Республикасының Президентi, Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасының министрлiктерi, мемлекеттiк комитеттерi және өзге де орталық атқару органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары шет мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен жасасатын халықаралық шарттарға қолданылады.

      3. Қазақстан Республикасының Президентi өзiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдардың қарауына жататын халықаралық шарттарға қатысты оларды жасасудың, орындаудың және күшiн жоюдың осы Жарлықта көзделгендегiден өзгеше тәртiбiн белгiлеуге хақылы.

2-бап. Осы Жарлықта қолданылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Жарлықта қолданылатын ұғымдар мынаны бiлдiредi:

      1) "Қазақстан Республикасының халықаралық шарты" - Қазақстан Республикасының шет мемлекетпен (немесе мемлекеттермен) не халықаралық ұйыммен жазбаша нысанда жасасқан және мұндай келiсiмнiң бiр құжатта немесе өзара байланысты бiрнеше құжатта көрiнiс тапқанына қарамастан, сондай-ақ оның нақты аталуына қарамастан, халықаралық құқық арқылы реттелетiн халықаралық келiсiм;

      2) "жасасу" - Қазақстан Республикасының халықаралық шарттың өзi үшiн мiндеттiлiгiне келiсiм бiлдiруi;

      3) "қол қою" - егер халықаралық шарт кейiннен ратификациялауға немесе бекiтуге жатпайтын болса, өзi үшiн оның мiндеттiлiгiне Қазақстан Республикасының келiсiм бiлдiру жолы;

      4) "ратификация" - халықаралық шартты Қазақстан Республикасы Парламентiнiң бекiтуi арқылы Қазақстан Республикасының өзi үшiн оның мiндеттiлiгiне келiсiм бiлдiру жолы;

      5) "бекiту (қабылдау)" - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ратификациялауына жатпайтын халықаралық шарттың өзi үшiн мiндеттiлiгiне Қазақстан Республикасының келiсiм бiлдiру жолы;

      6) "қосылу" - жасалуына Қазақстан Республикасы қатыспаған халықаралық шарттың өзi үшiн мiндеттiлiгiне оның келiсiм бiлдiру жолы;

      7) "ратификациялық грамоталармен, бекiту (қабылдау) немесе қосылу туралы құжаттармен алмасу" - шартқа қатысушы мемлекеттер немесе депозитарий осындай грамоталармен (құжаттармен) алмасқан (мәлiмдеген) сәттен бастап халықаралық шарттың өзi үшiн мiндеттiлiгiне Қазақстан Республикасының келiсiм бiлдiру жолы;

      8) "өкiлеттiк" - Қазақстан Республикасының құзырлы органдары негiздеген және сол арқылы бiр тұлға немесе бiрнеше тұлға халықаралық шарт жасасу мақсатында Қазақстан Республикасынан өкiлдiк етуге тағайындалатын құжат;

      9) "халықаралық ұйым" - мемлекетаралық, үкiметаралық ұйымдар;

      10) "депозитарий" - халықаралық шарттың түпнұсқасы сақтауға тапсырылатын және халықаралық құқықпен көзделген функцияларды орындайтын мемлекет, халықаралық ұйым немесе оның басты атқарушы лауазымды адамы;

      11) "күшiн жою" - Қазақстан Республикасының өзi жасасқан халықаралық шарттан тиiсiнше ресiмделген бас тартуы;

      12) "шарттың дәлме-дәл сәйкес мәтiнi" - уағдаласушы тараптар негiзгi (шек келтiрiлмейтiн) мәтiн ретiнде қарастыратын халықаралық шарттың мәтiнi.

3-бап. Халықаралық шарттардың түрлерi

      1. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары шет мемлекеттермен:

      1) Қазақстан Республикасының (мемлекетаралық шарттар);

      2) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң (үкiметаралық шарттар);

      3) Қазақстан Республикасы министрлiктерiнiң, мемлекеттiк комитеттерiнiң және өзге де орталық атқару органдарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдардың (ведомствоаралық шарттар) атынан жасалады.

      2. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары халықаралық ұйымдармен Қазақстан Республикасының, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, Қазақстан Республикасы министрлiктерiнiң, мемлекеттiк комитеттерi мен өзге де орталық атқару органдарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдардың атынан жасалады.

II ТАРАУ
Қазақстан Республикасының
халықаралық шарттарын жасасу

4-бап. Халықаралық шарттар жасасу туралы ұсыныстар

      1. Қазақстан Республикасының мемлекетаралық сипаттағы халықаралық шарттарын жасасу туралы ұсыныстарды Қазақстан Республикасының Президентiне Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi енгiзедi.

      2. Қазақстан Республикасының министрлiктерi, мемлекеттiк комитеттерi мен өзге де орталық атқару органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiмен бiрлесiп немесе оның келiсуiмен өз құзырындағы мәселелер жөнiнде осы баптың 1-тармағында аталған шарттарды жасасу туралы ұсыныстарды Қазақстан Республикасының Үкiметiне енгiзедi.

      3. Қазақстан Республикасының Үкiметi осы баптың 2-тармағында аталған шарттарды жасасу туралы ұсыныстарды қарайды және оларды Қазақстан Республикасының Президентiне енгiзедi.

      4. Үкiмет қарауына жататын мәселелер жөнiнде Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын жасасу туралы ұсыныстарды Қазақстан Республикасының Үкiметiне Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi енгiзедi.

      5. Қазақстан Республикасының министрлiктерi, мемлекеттiк комитеттерi мен өзге де орталық атқару органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiмен бiрлесiп немесе оның келiсуiмен өз құзырындағы мәселелер жөнiнде осы баптың 4-тармағында аталған шарттарды жасасу туралы ұсыныстарды Қазақстан Республикасының Үкiметiне табыс етедi.

      6. Ведомствоаралық сипаттағы халықаралық шарттарды жасасу туралы ұсыныстарды Қазақстан Республикасының Үкiметiне Қазақстан Республикасының тиiстi министрлiктерi, мемлекеттiк комитеттерi мен өзге де орталық атқару органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiмен келiсе отырып енгiзедi.

5-бап. Халықаралық шарттардың тiлi

      1. Екi жақты халықаралық шарттар, әдетте, уағдаласушы тараптардың мемлекеттiк тiлдерiнде жасалады.

      2. Көп жақты халықаралық шарттар шарттарға қатысушылардың келiсiмi бойынша белгiленетiн тiлдерде жасалады.

6-бап. Халықаралық шарттардың жобаларын құқықтық сараптау

      1. Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының жобалары Қазақстан Республикасының мүдделi министрлiктерiмен, мемлекеттiк комитеттерiмен және өзге де орталық атқару органдарымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарымен алдын ала келiсiлген соң Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мiндеттi құқықтық сараптаудан өткiзiлуге тиiс.

      2. Құқықтық сараптаудан өткен халықаралық шарттардың жобалары Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiнде келiсiлуге тиiс.

7-бап. Келiссөздер жүргiзу туралы және халықаралық шарттарға қол қою туралы шешiмдер

      Келiссөздер жүргiзу туралы және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына қол қою туралы шешiмдердi:

      1) мемлекетаралық сипаттағы халықаралық шарттарға қатысты, сондай-ақ егер бұл қажеттiлiктен туындаса, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарауына жататын мәселелер жөнiндегi халықаралық шарттарға қатысты - Қазақстан Республикасының Президентi;

      2) Үкiмет қарауына жататын мәселелер жөнiндегi халықаралық шарттарға қатысты - Қазақстан Республикасының Үкiметi;

      3) ведомствоаралық сипаттағы халықаралық шарттарға қатысты - Қазақстан Республикасының Үкiметiмен келiсе отырып, Қазақстан Республикасының министрлерi, мемлекеттiк комитеттерiнiң төрағалары және де өзге орталық атқару органдарының басшылары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдардың басшылары қабылдайды.

8-бап. Келiссөздер жүргiзуге және халықаралық шарттарға қол қоюға берiлетiн өкiлеттiк

      1. Қазақстан Республикасының мемлекетаралық сипаттағы келiссөздерiн жүргiзуге және халықаралық шарттарын жасасуға өкiлеттiктi - Қазақстан Республикасының Президентi, ал Үкiмет қарауына жататын мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi бередi.

      2. Келiссөздер жүргiзуге және халықаралық шарттарға немесе Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарауына жататын шарттарға қол қоюға өкiлеттiктi Қазақстан Республикасы Президентiнiң не Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тапсыруымен Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi бере алады.

      3. Келiссөздер жүргiзуге және ведомствоаралық сипаттағы халықаралық шарттарға қол қоюға өкiлеттiктi Қазақстан Республикасының Министрi, Мемлекеттiк комитетiнiң төрағасы, өзге де орталық атқару органының басшысы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органның басшысы бередi.

9-бап. Арнайы өкiлеттiксiз келiссөздер жүргiзу және халықаралық шарттарға қол қою

      1. Қазақстан Республикасының Президентi, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi, Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрi арнаулы өкiлеттiксiз-ақ келiссөздер жүргiзуге және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына қол қоюға хақылы.

      2. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттегi дипломатиялық өкiлдiгiнiң басшысы немесе Қазақстан Республикасының халықаралық ұйым жанындағы өкілдігінің басшысы тиiсiнше өзi барған мемлекетпен немесе осы халықаралық ұйымның шеңберiнде Қазақстан Республикасының халықаралық шартын жасасу жөнiнде арнайы өкiлеттiксiз келiссөздер жүргiзуге хақылы.

      3. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттегi дипломатиялық өкiлдiгi басшысының немесе Қазақстан Республикасының халықаралық ұйым жанындағы өкiлдiгi басшысының арнайы өкiлеттiктерi болған ретте ғана Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына қол қоюға құқығы бар.

      4. Қазақстан Республикасының Министрi, Мемлекеттiк комитетiнiң төрағасы, өзге де орталық атқару органының басшысы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органның басшысы өз құзырындағы мәселелер жөнiнде арнайы өкiлеттiксiз-ақ келiссөздер жүргiзуге және Қазақстан Республикасының ведомствоаралық сипаттағы халықаралық шарттарына қол қоюға хақылы.

10-бап. Халықаралық шарттарды ратификациялау

      1. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын Қазақстан Республикасының Парламентi ратификациялайды.

      2. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар оның заңдарынан басым болады және халықаралық шартқа орай оны қолдану үшiн заң шығару талап етiлетiн жағдайларды қоспағанда, тiкелей қолданылады.

11-бап. Ратификациялауға жататын халықаралық шарттар

      1. Қазақстан Республикасының мынадай:

      1) орындалуы қолданылып жүрген заңдардың өзгертiлуiн немесе жаңа заңдардың қабылдануын талап ететiн, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделгендегiден өзгеше ережелердi белгiлейтiн;

      2) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк шекарасының өтуi туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ерекше экономикалық аймағының және құрылықтық шельфiнiң ара-жiгi туралы шарттарды қоса, Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттермен ара-жiгi жiктелуi туралы;

      3) мемлекетаралық қатынастардың негiздерi туралы, қарусыздану немесе қару-жараққа халықаралық бақылау жасау, халықаралық бейбiтшiлiк пен қауiпсiздiктi қамтамасыз ету мәселелерi жөнiндегi, сондай-ақ бiтiм шарттары мен ұжымдық қауiпсiздiк туралы шарттары;

      4) Қазақстан Республикасының мемлекетаралық одақтарға, халықаралық ұйымдарға және басқа бiрлестiктерге қатысуы туралы, егер мұндай шарттар Қазақстан Республикасының егемендi құқықтарының бiр бөлiгiн жүзеге асыруды оларға берудi көздейтiн болса немесе олардың органдары шешiмдерiнiң Қазақстан Республикасы үшiн заңдық мiндеттiлiгiн белгiлейтiн болса;

      5) мемлекеттiк заемдар мен Қазақстан Республикасының экономикалық және өзге көмек көрсетуi туралы халықаралық шарттары ратификациялауға жатады.

      2. Жасасқан кезде уағдаласушы мемлекеттер соңынан оларды ратификациялау жөнiнде келiскен Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары ратификациялауға жатады.

12-бап. Халықаралық шарттарды ратификациялауға дейiн олардың Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкестiгiн қарау

      1. Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Сенат Төрағасының, Мәжiлiс Төрағасының, Парламент депутаттары жалпы санының кемiнде бестен бiр бөлiгiнiң, Премьер-Министрдiң өтiнiшi бойынша Конституциялық Кеңес Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын ратификациялауға дейiн олардың Конституцияға сәйкестiгiн қарайды.

      2. Осы баптың 1-тармағында аталған мәселелер жөнiнде Конституциялық Кеңеске өтiнiш жасалған жағдайда халықаралық шарттарды ратификациялау мерзiмiнiң өтуi тоқтатыла тұрады.

      3. Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес келмейдi деп танылған халықаралық шарттар ратификацияланбайды және күшiне енгiзiлмейдi.

13-бап. Халықаралық шарттарды ратификациялау туралы ұсыныстар

      1. Қазақстан Республикасының мемлекетаралық сипаттағы халықаралық шарттарын ратификациялау туралы ұсыныстарды Қазақстан Республикасының Президентiне Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң ұсынуымен Қазақстан Республикасының Үкiметi енгiзедi.

      2. Қазақстан Республикасының министрлiктерi, мемлекеттiк комитеттерi және өзге де орталық атқару органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiмен бiрлесiп немесе оның келiсуiмен өздерiнiң құзырындағы мәселелер бойынша осы баптың 1-тармағында аталған шарттарды ратификациялау туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар енгiзедi.

      3. Қазақстан Республикасының Үкiметi осы баптың 2-тармағында аталған халықаралық шарттарды бекiту туралы ұсыныстарды қарайды және оларды Қазақстан Республикасының Президентiне енгiзедi.

      4. Президент осы баптың 1 және 3-тармақтарында аталған шарттарды ратификациялау туралы ұсыныстарды қарайды және бұл шарттарды Қазақстан Республикасының Парламентiне ратификациялауға табыс етедi.

      5. Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарауына жататын мәселелер жөнiнде осындай рәсiмнен өткiзiлуге тиiс халықаралық шарттарды ратификациялау туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар енгiзедi.

      6. Қазақстан Республикасының министрлiктерi, мемлекеттiк комитеттерi және өзге де орталық атқару органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiмен бiрлесiп немесе оның келiсуiмен өздерiнiң құзырындағы мәселелер бойынша осы баптың 5-тармағында аталған халықаралық шарттарды ратификациялау туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар енгiзедi.

      7. Үкiмет осы баптың 5 және 6-тармақтарында аталған шарттарды ратификациялау туралы ұсыныстарды қарайды және бұл шарттарды Қазақстан Республикасының Парламентiне ратификациялауға ұсынады.

14-бап. Халықаралық шарттарды ратификациялау туралы шешiмдер қабылдау

      1. Қазақстан Республикасының Президентi немесе Қазақстан Республикасы Үкiметi ратификациялауға ұсынған халықаралық шарттарды Қазақстан Республикасының Парламентi Палаталардың бөлек отырысында: алдымен - Мәжiлiсте, содан кейiн Сенатта қарайды және тиiстi заң қабылдайды.

      2. Қазақстан Республикасының халықаралық шартын ратификациялау туралы заңға қол қойылып, ол жария етiлгеннен кейiн Қазақстан Республикасының Президентi ратификациялау грамотасына қол қояды.

15-бап. Ратификациялау грамоталарымен, бекiту немесе қосылу туралы құжаттармен алмасу

      Ратификациялау грамоталарымен, Қазақстан Республикасының көп жақты халықаралық шарттарды бекiтуi немесе оларға қосылуы туралы құжаттармен алмасуды және көп жақты халықаралық шарттарды ратификациялау туралы грамоталарды дипозитарийлерге сақтауға тапсыруды Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi не оның тапсыруымен Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкiлдiгi немесе Қазақстан Республикасының халықаралық ұйым жанындағы өкiлдiгi жүргiзедi.

16-бап. Ратификациялау жатпайтын халықаралық шарттарды бекiту (қабылдау)

      1. Қазақстан Республикасының ратификациялауға жатпайтын, бiрақ оларды бекiту (қабылдау) көзделген халықаралық шарттарын бекiтудi (қабылдауды):

      1) мемлекетаралық сипаттағы халықаралық шарттарға қатысты - Қазақстан Республикасының Президентi;

      2) үкiметаралық сипаттағы халықаралық шарттарға қатысты - Қазақстан Республикасының Үкiметi жүргiзедi.

      2. Ведомствоаралық сипаттағы халықаралық шарттарды бекiтудi (қабылдауды) Қазақстан Республикасының тиiстi министрлiктерiнiң, мемлекеттiк комитеттерiнiң немесе өзге де орталық атқару органдарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдардың ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi жүргiзедi.

17-бап. Халықаралық шарттарға қосылу туралы ұсыныстар

      1. Қазақстан Республикасының Үкiметi Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президентiне мемлекетаралық сипаттағы халықаралық шарттарға қосылу туралы ұсыныстар енгiзедi.

      2. Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi Қазақстан Республикасының Үкiметiне үкiметаралық шарттарға қосылу туралы ұсыныстар енгiзедi.

      3. Қазақстан Республикасының министрлiктерi, мемлекеттiк комитеттерi және өзге де орталық атқару органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiмен бiрлесiп немесе оның келiсуiмен өздерiнiң құзырындағы мәселелер бойынша осы баптың 1 және 2-тармақтарында аталған шарттарға қосылу туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар енгiзедi.

      4. Қазақстан Республикасының тиiстi министрлiктерi, мемлекеттiк комитеттерi және өзге де орталық атқару органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң келiсуiмен ведомствоаралық сипаттағы халықаралық шарттарға қосылу туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар енгiзедi.

18-бап. Халықаралық шарттарға қосылу

      1. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарға қосылуы туралы шешiмдердi:

      1) Қазақстан Республикасының Президентi ұсынған мемлекетаралық сипаттағы халықаралық шарттарға қатысты, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Үкiметi ұсынған және Үкiмет қарауындағы мәселелер жөнiнде ратификациялауға жататын халықаралық шарттарға қатысты - Қазақстан Республикасының Парламентi;

      2) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарауындағы және ратификациялауға жатпайтын халықаралық шарттарға қатысты - Қазақстан Республикасының Үкiметi қабылдайды.

      2. Ведомствоаралық сипаттағы халықаралық шарттарға қосылу туралы шешiмдердi Қазақстан Республикасының Үкiметi қабылдайды.

19-бап. Халықаралық шарттардың күшiн тоқтата тұру туралы ұсыныстар

      1. Қазақстан Республикасының Үкiметi Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президентiне Қазақстан Республикасының мемлекетаралық сипаттағы халықаралық шарттарының күшiн тоқтата тұру туралы ұсыныстар енгiзедi.

      2. Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi Үкiмет құрауына жататын мәселелер жөнiндегi Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының күшiн тоқтата тұру туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар енгiзедi.

      3. Қазақстан Республикасының министрлiктерi, мемлекеттiк комитеттерi және өзге де орталық атқару органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiмен бiрлесiп немесе оның келiсуiмен өздерiнiң құзырындағы мәселелер бойынша осы баптың 1 және 2-тармақтарында аталған халықаралық шарттардың күшiн тоқтата тұру туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар енгiзедi.

      4. Қазақстан Республикасының тиiстi министрлiктерi, мемлекеттiк комитеттерi және басқа да орталық атқару органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң ұсынуымен ведомствоаралық сипаттағы халықаралық шарттардың күшiн тоқтата тұру туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар енгiзедi.

20-бап. Халықаралық шарттардың күшiн тоқтата тұру

      1. Қазақстан Республикасының Парламентi:

      1) ратификациялауға жататын мемлекетаралық сипаттағы халықаралық шарттарға қатысты;

      2) осы Жарлықтың 11-бабында аталған үкiметаралық сипаттағы халықаралық шарттарға қатысты Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының күшiн тоқтата тұру туралы шешiмдердi қабылдайды.

      2. Ратификациялауға жатпайтын мемлекетаралық сипаттағы халықаралық шарттардың қолданылуын тоқтата тұру туралы шешiмдердi Қазақстан Республикасының Президентi қабылдайды.

      3. Үкiмет қарауына жататын халықаралық шарттардың күшiн тоқтата тұру туралы шешiмдердi Қазақстан Республикасының Үкiметi қабылдайды, бұған осы Жарлықтың 11-бабында аталған шарттар қосылмайды.

      4. Ведомствоаралық сипаттағы халықаралық шарттардың күшiн тоқтата тұру туралы шешiмдердi Қазақстан Республикасының Үкiметi қабылдайды.

III тарау
Қазақстан Республикасының
Халықаралық шарттарын орындау

21-бап. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын сақтау және олардың орындалуын қамтамасыз ету

      1. Қазақстан Республикасының Конституциясына, осы Жарлыққа, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiне және халықаралық құқық нормаларына сәйкес Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарды мүлтiксiз сақтауға тиiс.

      2. Қазақстан Республикасының Президентi Республика жасасқан шарттар мен ол қабылдаған мiндеттемелердiң сақталуын қамтамасыз етедi.

      3. Қазақстан Республикасының үкiметi Қазақстан Республикасының күшiне енген халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз ету жөнiнде шаралар қолданады.

22-бап. Халықаралық шарттар жөнiндегi мiндеттемелердi орындау

      Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасының тиiстi министрлiктерi, мемлекеттiк комитеттерi өзге де орталық атқару органдары, сондай-ақ құзырларына Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен реттелетiн мәселелер енетiн, Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдар қазақстандық тараптың шарттар бойынша қабылдаған мiндеттемелерiнiң орындалуын қамтамасыз етедi, осындай шарттардан туындайтын қазақстандық тарап құқықтарының жүзеге асырылуын және шарттарға басқа да қатысушылардың өз мiндеттемелерiн орындауын бақылап отырады.

23-бап. Халықаралық шарттардың орындалуын жалпы бақылау

      Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының орындалуын жалпы бақылауды Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi жүзеге асырады.

24-бап. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын оның басқа қатысушылары бұзған ретте қолданылатын шаралар

      1. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары бойынша мiндеттемелердi оның басқа қатысушылары бұзған ретте Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi халықаралық құқық нормаларына және шарттың өзiнiң талаптарына сәйкес қажеттi шаралар қолдану туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар бередi.

      2. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары бойынша мiндеттемелердi оның басқа қатысушылары бұзған ретте Қазақстан Республикасының министрлiктерi, мемлекеттiк комитеттерi және өзге де орталық атқару органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдар Сыртқы iстер министрлiгiмен бiрлесiп немесе оның келiсуiмен өз құзырындағы мәселелер бойынша халықаралық құқық нормаларына және шарттың өзiнiң талаптарына сәйкес қажеттi шаралар қолдану туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар бередi.

      3. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын оның басқа қатысушылары елеулi түрде бұзған ретте, сондай-ақ халықаралық құқық нормаларында көзделген өзге де жағдайларда мұндай шарт осы Жарлықтың 33 және 34-баптарында белгiленген тәртiппен тоқтатылуы мүмкiн.

25-бап. Халықаралық шарттарды түсiндiру

      Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын түсiндiру Қазақстан Республикасының Конституциясына және халықаралық құқық нормаларына сәйкес жүргiзiледi.

26-бап. Халықаралық шарт жасасуға байланысты Қазақстан Республикасының заңдарына өзгертулер мен толықтырулар енгiзу туралы ұсыныстар

      1. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Парламентiнiң заң немесе өзге нормативтiк құқықтық актiсi қабылдануы не Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы шығарылуы немесе Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы қабылдануы қажет болған реттерде Қазақстан Республикасының мүдделi министрлiктерi, мемлекеттiк комитеттерi және өзге де орталық атқару органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiмен және Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiмен келiсе отырып, белгiленген тәртiп бойынша Қазақстан Республикасының Президентiне немесе Қазақстан Республикасының Үкiметiне тиiстi заң немесе басқа да нормативтiк құқықтық акт қабылдау туралы ұсыныстар енгiзедi.

      2. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын орындау үшiн қабылданған Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң күшiн жоюға олар бұзылғаннан, өзгертiлгеннен немесе олардың қолданылуы тоқтатылғаннан кейiн ғана жол берiледi.

27-бап. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының күшiне енуi

      Халықаралық шарттар Қазақстан Республикасы үшiн шартта көзделген немесе уағдаласушы тараптар арасында келiсiлген тәртiп пен мерзiмде күшiне енедi.

IV тарау
Қазақстан Республикасының халықаралық
шарттарын жариялау, тiркеу және сақтау

28-бап. Халықаралық шарттарды жариялау

      1. Қазақстан Республикасы үшiн күшiне енген, осы Жарлыққа сәйкес Қазақстан Республикасының Парламентiнде ратификациялаудан өткен мемлекетаралық және үкiметаралық шарттар Парламенттiң ресми басылымдарында жарияланады.

      2. Қазақстан Республикасы үшiн күшiне енген, ратификациялауға жатпайтын мемлекетаралық және үкiметаралық шарттар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының оларға қосылуы осы Жарлықта белгiленген тәртiппен жүзеге асырылған үкiметаралық шарттар "Қазақстан Республикасы Президентi мен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлер жинағында" жарияланады.

      3. Қазақстан Республикасы үшiн күшiне енген халықаралық шарттар, ведомствоаралық шарттарды қоса алғанда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының оларға қосылуы осы Жарлықта белгiленген тәртiппен жүзеге асырылған шарттар "Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары, келiсiмдерi және жеке заң актiлерi бюллетенi" жинағында жарияланады.

      4. Қазақстан Республикасының шет тiлдерде жазылған мәтiндерi дәлме-дәл сәйкес халықаралық шарттары осы тiлдердiң бiрiнде, қазақ және орыс тiлдерiндегi ресми аудармасымен қоса жарияланады.

29-бап. Халықаралық шарттарды тiркеу мен есепке алудың бiртұтас мемлекеттiк жүйесi

      Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын тiркеу мен есепке алудың бiртұтас мемлекеттiк жүйесi Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң қарауында болады.

30-бап. Халықаралық шарттарды тiркеу және мәтiндерiн сақтау

      1. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын Бiрiккен Ұлттар Ұйымының Хатшылығында және басқада халықаралық ұйымдардың тиiстi органдарында тiркеудi Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi жүзеге асырады.

      2. Қазақстан Республикасының атынан және Қазақстан Республикасының Үкiметi атынан жасалған Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының түпнұсқалары (куәландырылған көшiрмелерi, ресми аудармалары) оларға қол қойылған (депозитарийден куәландырылған көшiрмелер, ресми аудармалар алынған) күннен бастап екi апта мерзiмде Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiне сақтауға тапсырылады, ал Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi осы шарттардың көшiрмелерiн олар күшiне енген күннен бастап екi апта мерзiмде тиiстi мемлекеттiк органдарға жолдайды.

      3. Қазақстан Республикасының ведомствоаралық шарттарының түпнұсқалары тиiстi министрлiктер мен ведомстволардың архивтерiнде сақталады, ал осы шарттардың куәландырылған көшiрмелерi оларға қол қойылған (депозитарийден куәландырылған көшiрмелер, ресми аудармалар алынған) күннен бастап екi апта мерзiмде Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiне жiберiледi.

31-бап. Депозитарийдiң функцияларын жүзеге асыру

      1. Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi көп жақты халықаралық шарттардың депозитарийi функцияларын, егер осы шарттардың талаптарына сәйкес мұндай мiндеттер Қазақстан Республикасына жүктелген болса, жүзеге асырады.

      2. Көп жақты халықаралық шарттардың депозитарийi мiндеттерiн орындаушы шет мемлекеттер органдарымен, халықаралық ұйымдармен немесе олардың бас атқарушы лауазымды адамдарымен хат-хабар жазысуды Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi жүзеге асырады.

V тарау
Қазақстан Республикасы халықаралық
шарттарының күшiн жою

32-бап. Халықаралық шарттардың күшiн жою туралы ұсыныстар

      1. Қазақстан Республикасының Үкiметi Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президентiне Қазақстан Республикасының мемлекетаралық сипаттағы халықаралық шарттарының күшiн жою туралы ұсыныс енгiзедi.

      2. Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi Үкiмет қарауына жататын мәселелер жөнiндегi Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының күшiн жою туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныс енгiзедi.

      3. Қазақстан Республикасының министрлiктерi, мемлекеттiк комитеттерi және өзге де орталық атқару органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiмен бiрлесiп немесе оның келiсуiмен өз құзырындағы мәселелер бойынша осы баптың 1 және 2-тармақтарында аталған халықаралық шарттардың күшiн жою туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар енгiзедi.

      4. Қазақстан Республикасының тиiстi министрлiктерi, мемлекеттiк комитеттерi және өзге де орталық атқару органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiнiң келiсуiмен өз құзырындағы мәселелер бойынша ведомствоаралық сипаттағы халықаралық шарттарды бұзу туралы Қазақстан Республикасының үкiметiне ұсыныс енгiзедi.

33-бап. Қазақстан Республикасы Парламентiнiң халықаралық шарттардың күшiн жоюы

      Қазақстан Республикасының Парламентi Палаталардың бөлек отырысында мәселелердi ретiмен, алдыменен Мәжiлiсте, содан соң Сенатта қарай отырып:

      1) Қазақстан Республикасының мемлекетаралық сипаттағы ратификацияланған және ратификациялауға жатпайтын халықаралық шарттарының күшiн - Қазақстан Республикасы Президентiнiң ұсынуы бойынша;

      2) Қазақстан Республикасының Үкiмет қарауына жататын халықаралық шарттарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының оларға қосылуы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмдерi негiзiнде жүзеге асырылған халықаралық шарттарының күшiн - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ұсынуы бойынша жояды.

34-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң халықаралық шарттардың күшiн жоюы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi Қазақстан Республикасының тиiстi министрлiктерiнiң, мемлекеттiк комитеттерiнiң және басқа да орталық атқару органдарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдардың ұсынуымен Қазақстан Республикасының ведомствоаралық сипаттағы халықаралық шарттарының күшiн Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң келiсуiмен жояды.

VI тарау
Қорытынды Ережелер

35-бап. Осы Жарлықтың күшiне ену тәртiбi

      1. Қазақстан Республикасының Үкiметi:

      1) Қазақстан Республикасының Президентiне Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарын осы Жарлыққа сәйкес келтiру жөнiнде ұсыныс енгiзсiн;

      2) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмдерiн осы Жарлыққа сәйкес келтiрсiн.

      2. "Қазақстан Республикасындағы құқықтық реформаның тиiмдiлiгiн арттыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1993 жылғы 16 маусымдағы N 1228 Жарлығының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1993 ж., N 19, 230-құжат) 5-тармағының күшi жойылған деп танылсын.

      3. Осы Жарлық жарияланған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


ПрезидентiО порядке заключения, исполнения и денонсации международных договоров Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 12 декабpя 1995 года N 2679 имеющий силу Закона. Утратил силу - Законом РК от 30 мая 2005 г. N 54 (порядок введения в действие см. п.1 ст.32)(Z050054).

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 30.05.2005 N 54 (вводится в действие по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования).

      В соответствии со статьей 1 Закона Республики Казахстан от 10 декабря 1993 года "О временном делегировании Президенту Республики Казахстан и главам местных администраций дополнительных полномочий" и в целях реализации положений Конституции Республики Казахстан, определения единого порядка заключения, исполнения и денонсации международных договоров Республики Казахстан, призванного содействовать осуществлению целей и принципов внешней политики Республики Казахстан, издаю настоящий Указ.

      Глава I

      Общие положения

      Статья 1. Сфера применения Указа

      1. Порядок заключения, исполнения и денонсации международных договоров Республики Казахстан, установленный настоящим Указом, применяется в отношении международных договоров Республики Казахстан, независимо от их формы и наименования (договор, соглашение, конвенция, пакт, протокол, обмен письмами или нотами, иные формы и наименования международных договоров).

      2. Действие настоящего Указа распространяется на международные договоры, заключаемые с иностранными государствами и международными организациями Президентом Республики Казахстан, Правительством Республики Казахстан, министерствами, государственными комитетами и иными центральными исполнительными органами Республики Казахстан, а также государственными органами Республики Казахстан, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан.

      3. Президент Республики Казахстан в отношении международных договоров, относящихся к ведению государственных органов, ему непосредственно подчиненных и подотчетных, вправе установить иной порядок их заключения, исполнения и денонсации, чем тот, что предусмотрен настоящим Указом.

      Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Указе

      Понятия, используемые в настоящем Указе, означают следующее:

      1) "международный договор Республики Казахстан" - международное соглашение, заключенное Республикой Казахстан с иностранным государством (или государствами) либо с международной организацией в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования;

      2) "заключение" - выражение согласия Республики Казахстан на обязательность для нее международного договора;

      3) "подписание" - способ выражения согласия Республики Казахстан на обязательность для нее международного договора, если в дальнейшем он не подлежит ратификации или утверждению;

      4) "ратификация" - способ выражения согласия Республики Казахстан на обязательность для нее международного договора путем утверждения его Парламентом Республики Казахстан;

      5) "утверждение (принятие)" способ выражения согласия Республики Казахстан на обязательность для нее не подлежащего ратификации международного договора Правительством Республики Казахстан;

      6) "присоединение" - способ выражения согласия Республики Казахстан на обязательность для нее международного договора, в заключении которого она не участвовала;

      7) "обмен ратификационными грамотами, документами об утверждении (принятии) или присоединении" - способ выражения согласия Республики Казахстан на обязательность для нее международного договора с момента обмена (уведомления) такими грамотами (документами) участвовавших в договоре государств или депозитария;

      8) "полномочия" - документ, исходящий от компетентного органа Республики Казахстан, посредством которого одно лицо или несколько лиц назначаются представлять Республику Казахстан в целях заключения международного договора;

      9) "международная организация" - межгосударственная, межправительственная организации;

      10) "депозитарий" - государство, международная организация или ее главное исполнительное должностное лицо, которым сдается на хранение подлинник международного договора и которое выполняет функции, предусмотренные международным правом;

      11) "денонсация" - надлежащим образом оформленный отказ Республики Казахстан от заключенного ею международного договора;

      12) "аутентичный текст договора" - текст международного договора, рассматриваемый договаривающимися сторонами в качестве основного (достоверного).

      Статья 3. Виды международных договоров

      1. Международные договоры Республики Казахстан заключаются с иностранными государствами от имени:

      1) Республики Казахстан (межгосударственные договоры);

      2) Правительства Республики Казахстан (межправительственные договоры);

      3) министерств, государственных комитетов и иных центральных исполнительных органов Республики Казахстан, а также государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан (межведомственные договоры).

      2. Международные договоры Республики Казахстан заключаются с международными организациями от имени Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, министерств, государственных комитетов и иных центральных исполнительных органов Республики Казахстан, а также государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан.

      ГЛАВА II

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ

      ДОГОВОРОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

      Статья 4. Предложения о заключении

      международных договоров

      1. Предложения о заключении международных договоров Республики Казахстан межгосударственного характера вносятся Президенту Республики Казахстан Правительством Республики Казахстан или Министерством иностранных дел Республики Казахстан.

      2. Министерства, государственные комитеты и иные центральные исполнительные органы Республики Казахстан, а также государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан или по согласованию с ним представляют в Правительство Республики Казахстан по вопросам своей компетенции предложения о заключении договоров, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

      3. Правительство Республики Казахстан рассматривает предложения о заключении договоров, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и вносит их Президенту Республики Казахстан.

      4. Предложения о заключении международных договоров Республики Казахстан по вопросам, относящимся к ведению Правительства, вносятся в Правительство Республики Казахстан Министерством иностранных дел Республики Казахстан.

      5. Министерства, государственные комитеты и иные центральные исполнительные органы Республики Казахстан, а также государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан или по согласованию с ним представляют в Правительство Республики Казахстан по вопросам своей компетенции предложения о заключении договоров, указанных в пункте 4 настоящей статьи.

      6. Предложения о заключении международных договоров межведомственного характера вносятся соответствующими министерствами, государственными комитетами и иными центральными исполнительными органами Республики Казахстан, а также государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, в Правительство Республики Казахстан по согласованию с Министерством иностранных дел Республики Казахстан.

      Статья 5. Язык международных договоров

      1. Двусторонние международные договоры заключаются, как правило, на государственных языках договаривающихся сторон.

      2. Многосторонние международные договоры заключаются на языках, определяемых по согласию участников договоров.

      Статья 6. Правовая экспертиза проектов

      международных договоров

      1. Проекты международных договоров Республики Казахстан после предварительного согласования с заинтересованными министерствами, государственными комитетами и иными центральными исполнительными органами Республики Казахстан, а также государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, подлежат обязательной правовой экспертизе в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      2. Проекты международных договоров, прошедшие правовую экспертизу, подлежат согласованию в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

      Статья 7. Решения о проведении переговоров

      и о подписании международных договоров

      Решения о проведении переговоров и о подписании международных договоров Республики Казахстан принимаются:

      1) Президентом Республики Казахстан - в отношении международных договоров межгосударственного характера, а также в отношении международных договоров по вопросам, относящимся к ведению Правительства Республики Казахстан, если это вызывается необходимостью;

      2) Правительством Республики Казахстан - в отношении международных договоров по вопросам, относящимся к ведению Правительства;

      3) министрами, председателями государственных комитетов и руководителями иных центральных исполнительных органов Республики Казахстан, а также руководителями государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, - в отношении международных договоров межведомственного характера по согласованию с Правительством Республики Казахстан.

      Статья 8. Полномочия на ведение переговоров и на

      подписание международных договоров

      1. Полномочия на ведение переговоров и на подписание международных договоров Республики Казахстан межгосударственного характера выдаются Президентом Республики Казахстан, а по вопросам, относящимся к ведению Правительства Республики Казахстан, - Правительством Республики Казахстан.

      2. Полномочия на ведение переговоров и на подписание межгосударственных договоров либо договоров, относящихся к ведению Правительства Республики Казахстан, могут быть выданы по поручению Президента Республики Казахстан либо Правительства Республики Казахстан Министерством иностранных дел Республики Казахстан.

      3. Полномочия на ведение переговоров и на подписание международных договоров межведомственного характера выдаются Министром, Председателем государственного комитета, руководителем иного центрального исполнительного органа Республики Казахстан, а также руководителем государственного органа, непосредственно подчиненного и подотчетного Президенту Республики Казахстан.

      Статья 9. Ведение переговоров и подписание международных

      договоров без специальных полномочий

      1. Президент Республики Казахстан, Премьер-Министр Республики Казахстан, Министр иностранных дел Республики Казахстан вправе вести переговоры и подписывать международные договоры Республики Казахстан без специальных полномочий.

      2. Глава дипломатического представительства Республики Казахстан в иностранном государстве или глава представительства Республики Казахстан при международной организации вправе без специальных полномочий вести переговоры о заключении международного договора Республики Казахстан соответственно с государством пребывания или в рамках данной международной организации.

      3. Глава дипломатического представительства Республики Казахстан в иностранном государстве или глава представительства Республики Казахстан при международной организации имеют право подписывать международные договоры Республики Казахстан только при наличии специальных полномочий.

      4. Министр, Председатель государственного комитета, руководитель иного центрального исполнительного органа Республики Казахстан, а также руководитель государственного органа, непосредственно подчиненного и подотчетного Президенту Республики Казахстан, по вопросам своей компетенции вправе без специальных полномочий вести переговоры и подписывать международные договоры межведомственного характера.

      Статья 10. Ратификация международных договоров

      1. Ратификация международных договоров Республики Казахстан производится Парламентом Республики Казахстан.

      2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона.

      Статья 11. Международные договоры, подлежащие ратификации

      1. Ратификации подлежат международные договоры Республики Казахстан:

      1) исполнение которых требует изменения действующих или принятия новых законов, а также устанавливающие иные правила, чем предусмотрено законами Республики Казахстан;

      2) о территориальном разграничении Республики Казахстан с другими государствами, включая договоры о прохождении государственной границы Республики Казахстан, а также о разграничении исключительной экономической зоны и континентального шельфа Республики Казахстан;

      3) об основах межгосударственных отношений, по вопросам разоружения или международного контроля над вооружениями, обеспечения международного мира и безопасности, а также мирные договоры и договоры о коллективной безопасности;

      4) об участии Республики Казахстан в межгосударственных союзах, международных организациях и иных объединениях, если такие договоры предусматривают передачу им осуществления части суверенных прав Республики Казахстан или устанавливают юридическую обязательность решений их органов для Республики Казахстан;

      5) о государственных займах и оказании Республикой Казахстан экономической и иной помощи.

      2. Ратификации подлежат международные договоры Республики Казахстан, при заключении которых договаривающиеся государства условились о последующей их ратификации.

      Статья 12. Рассмотрение до ратификации международных

      договоров на соответствие их Конституции

      Республики Казахстан

      1. Конституционный Совет по обращению Президента Республики Казахстан, Председателя Сената, Председателя Мажилиса, не менее одной пятой части от общего числа депутатов Парламента, Премьер-Министра рассматривает до ратификации международные договоры Республики Казахстан на соответствие их Конституции.

      2. В случае обращения в Конституционный Совет по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, течение сроков ратификации международных договоров приостанавливается.

      3. Международные договоры, признанные не соответствующими Конституции Республики Казахстан, не могут быть ратифицированы и введены в действие.

      Статья 13. Предложения о ратификации

      международных договоров

      1. Предложения о ратификации международных договоров Республики Казахстан межгосударственного характера вносит Президенту Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан по представлению Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

      2. Министерства, государственные комитеты и иные центральные исполнительные органы Республики Казахстан, а также государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан или по согласованию с ним представляют в Правительство Республики Казахстан по вопросам своей компетенции предложения о ратификации договоров, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

      3. Правительство Республики Казахстан рассматривает предложения о ратификации международных договоров, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и вносит их Президенту Республики Казахстан.

      4. Президент рассматривает предложения о ратификации договоров, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, и представляет эти договоры в Парламент Республики Казахстан на ратификацию.

      5. Министерство иностранных дел Республики Казахстан вносит в Правительство Республики Казахстан предложения о ратификации международных договоров, подлежащих данной процедуре, по вопросам, относящимся к ведению Правительства Республики Казахстан.

      6. Министерства, государственные комитеты и иные центральные исполнительные органы Республики Казахстан, а также государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан или по согласованию с ним вносят в Правительство Республики Казахстан по вопросам своей компетенции предложения о ратификации международных договоров, указанных в пункте 5 настоящей статьи.

      7. Правительство рассматривает предложения о ратификации договоров, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, и представляет эти договоры на ратификацию в Парламент Республики Казахстан.

      Статья 14. Принятие решений о ратификации

      международных договоров

      1. Парламент Республики Казахстан в раздельном заседании Палат, вначале в Мажилисе, а затем в Сенате, рассматривает представленные на ратификацию Президентом Республики Казахстан или Правительством Республики Казахстан международные договоры и принимает соответствующий закон.

      2. После подписания и обнародования Закона о ратификации международного договора Республики Казахстан Президент Республики Казахстан подписывает ратификационную грамоту.

      Статья 15. Обмен ратификационными грамотами,

      документами об утверждении или присоединении

      Обмен ратификационными грамотами, документами об утверждении или присоединении Республики Казахстан к многосторонним международным договорам и сдача грамот о ратификации многосторонних международных договоров на хранение депозитариям производится Министерством иностранных дел Республики Казахстан либо по его поручению дипломатическим представительством Республики Казахстан или представительством Республики Казахстан при международной организации.

      Статья 16. Утверждение (принятие) международных

      договоров, не подлежащих ратификации

      1. Утверждение (принятие) международных договоров Республики Казахстан, которые не подлежат ратификации, но предусмотрено их утверждение (принятие), производится:

      1) в отношении международных договоров межгосударственного характера - Президентом Республики Казахстан;

      2) в отношении международных договоров межправительственного характера - Правительством Республики Казахстан.

      2. Утверждение (принятие) международных договоров межведомственного характера производится Правительством Республики Казахстан по представлению соответствующих министерств, государственных комитетов или иных центральных исполнительных органов Республики Казахстан, а также государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан.

      Статья 17. Предложения о присоединении

      к международным договорам

      1. Правительство Республики Казахстан по представлению Министерства иностранных дел Республики Казахстан вносит Президенту Республики Казахстан предложения о присоединении к международным договорам межгосударственного характера.

      2. Министерство иностранных дел Республики Казахстан вносит в Правительство Республики Казахстан предложения о присоединении к межправительственным договорам.

      3. Министерства, государственные комитеты и иные центральные исполнительные органы Республики Казахстан, а также государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан или по согласованию с ним вносят в Правительство Республики Казахстан по вопросам своей компетенции предложения о присоединении к договорам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.

      4. Соответствующие министерства, государственные комитеты и иные центральные исполнительные органы Республики Казахстан, а также государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, по согласованию с Министерством иностранных дел Республики Казахстан вносят в Правительство Республики Казахстан предложения о присоединении к международным договорам межведомственного характера.

      Статья 18. Присоединение к международным договорам

      1. Решения о присоединении Республики Казахстан к международным договорам принимаются:

      1) в отношении международных договоров межгосударственного характера, представленных Президентом Республики Казахстан, а также в отношении представленных Правительством Республики Казахстан и подлежащих ратификации международных договоров по вопросам, относящимся к ведению Правительства, - Парламентом Республики Казахстан;

      2) в отношении международных договоров, относящихся к ведению Правительства Республики Казахстан и не подлежащих ратификации, - Правительством Республики Казахстан.

      2. Решения о присоединении к международным договорам межведомственного характера принимаются Правительством Республики Казахстан.

      Статья 19. Предложения о приостановлении

      действия международных договоров

      1. Правительство Республики Казахстан по представлению Министерства иностранных дел Республики Казахстан вносит Президенту Республики Казахстан предложения о приостановлении действия международных договоров Республики Казахстан межгосударственного характера.

      2. Министерство иностранных дел Республики Казахстан вносит в Правительство Республики Казахстан предложения о приостановлении действия международных договоров Республики Казахстан по вопросам, относящимся к ведению Правительства.

      3. Министерства, государственные комитеты и иные центральные исполнительные органы Республики Казахстан, а также государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан или по согласованию с ним вносят в Правительство Республики Казахстан по вопросам своей компетенции предложения о приостановлении действия международных договоров, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.

      4. Соответствующие министерства, государственные комитеты и иные центральные исполнительные органы Республики Казахстан, а также государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, по согласованию с Министерством иностранных дел Республики Казахстан вносят в Правительство Республики Казахстан предложения о приостановлении международных договоров межведомственного характера.

      Статья 20. Приостановление действия

      международных договоров

      1. Решения о приостановлении действия международных договоров Республики Казахстан принимаются Парламентом Республики Казахстан:

      1) в отношении международных договоров межгосударственного характера, подлежащих ратификации;

      2) в отношении международных договоров межправительственного характера, указанных в статье 11 настоящего Указа.

      2. Решения о приостановлении действия международных договоров межгосударственного характера, не подлежащих ратификации, принимаются Президентом Республики Казахстан.

      3. Решения о приостановлении действия международных договоров, относящихся к ведению Правительства, принимаются Правительством Республики Казахстан, за исключением договоров, указанных в статье 11 настоящего Указа.

      4. Решения о приостановлении действия международных договоров межведомственного характера принимаются Правительством Республики Казахстан. #

      ГЛАВА Ill

      ИСПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ

      ДОГОВОРОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

      Статья 21. Соблюдение и обеспечение выполнения

      международных договоров Республики Казахстан

      1. В соответствии с Конституцией Республики Казахстан, настоящим Указом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и нормами международного права международные договоры подлежат неукоснительному соблюдению Республикой Казахстан.

      2. Президент Республики Казахстан обеспечивает соблюдение заключенных республикой договоров и принятых ею обязательств.

      3. Правительство Республики Казахстан принимает меры по обеспечению выполнения вступивших в силу международных договоров Республики Казахстан.

      Статья 22. Выполнение обязательств по

      международным договорам

      Правительство Республики Казахстан, соответствующие министерства, государственные комитеты и иные центральные исполнительные органы Республики Казахстан, а также государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, в компетенцию которых входят вопросы, регулируемые международными договорами Республики Казахстан, обеспечивают выполнение обязательств, принятых по договорам казахстанской стороной, наблюдают за осуществлением принадлежащих казахстанской стороне прав, вытекающих из таких договоров, и за выполнением другими участниками договоров их обязательств.

      Статья 23. Общее наблюдение за исполнением

      международных договоров

      Общее наблюдение за исполнением международных договоров Республики Казахстан осуществляет Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

      Статья 24. Меры, принимаемые в случае нарушения

      международного договора Республики

      Казахстан другими его участниками

      1. В случае нарушения обязательств по международному договору Республики Казахстан другими его участниками Министерство иностранных дел Республики Казахстан вносит в Правительство Республики Казахстан предложения о принятии необходимых мер в соответствии с нормами международного права и условиями самого договора.

      2. В случае нарушения обязательств по международному договору Республики Казахстан другими его участниками министерства, государственные комитеты и иные центральные исполнительные органы Республики Казахстан, а также государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан или по согласованию с ним представляют в Правительство Республики Казахстан по вопросам своей компетенции предложения о принятии необходимых мер в соответствии с нормами международного права и условиями самого договора.

      3. В случае существенного нарушения международного договора Республики Казахстан другими его участниками, а также в иных случаях, предусмотренных нормами международного права, такой договор может быть прекращен в порядке, установленном статьями 33 и 34 настоящего Указа.

      Статья 25. Толкование международных договоров

      Толкование международных договоров Республики Казахстан производится в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и нормами международного права.

      Статья 26. Предложения о внесении изменений и дополнений

      в законодательство Республики Казахстан в

      связи с заключением международного договора

      1. В случаях, когда в целях выполнения международного договора Республики Казахстан необходимо принятие закона или иного нормативного правового акта Парламента Республики Казахстан, либо издание Указа Президента Республики Казахстан, или издание постановления Правительства Республики Казахстан, заинтересованные министерства, государственные комитеты и иные центральные исполнительные органы Республики Казахстан, а также государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, по согласованию с Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Казахстан в установленном порядке вносят предложения о принятии надлежащего закона или иного нормативного правового акта Президенту Республики Казахстан или в Правительство Республики Казахстан.

      2. Отмена нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых во исполнение международных договоров Республики Казахстан, допускается лишь после их денонсации, изменения или прекращения действия.

      Статья 27. Вступление в силу международных

      договоров Республики Казахстан

      Международные договоры вступают в силу для Республики Казахстан в порядке и в сроки, предусмотренные в договоре или согласованные между договаривающимися сторонами.

      ГЛАВА IV

      ОПУБЛИКОВАНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

      МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

      Статья 28. Опубликование международных договоров

      1. Вступившие в силу для Республики Казахстан межгосударственные и межправительственные договоры, прошедшие в соответствии с настоящим Указом ратификацию в Парламенте Республики Казахстан, публикуются в официальных изданиях Парламента.

      2. Вступившие в силу для Республики Казахстан межгосударственные и межправительственные договоры, не подлежащие ратификации, а также межправительственные договоры, присоединение к которым Республикой Казахстан осуществлено в установленном настоящим Указом порядке, публикуются в сборнике "Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан".

      3. Вступившие в силу для Республики Казахстан международные договоры, включая межведомственные, а также договоры, присоединение к которым Республикой Казахстан осуществлено в установленном настоящим Указом порядке, публикуются в сборнике "Бюллетень международных договоров, соглашений и отдельных законодательных актов Республики Казахстан".

      4. Международные договоры Республики Казахстан, аутентичные тексты которых составлены на иностранных языках, публикуются на одном из этих языков с официальным переводом на казахский и русский языки.

      Статья 29. Единая государственная система регистрации

      и учета международных договоров

      Единая государственная система регистрации и учета международных договоров Республики Казахстан находится в ведении Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

      Статья 30. Регистрация и хранение текстов

      международных договоров

      1. Регистрация международных договоров Республики Казахстан осуществляется Министерством иностранных дел Республики Казахстан в Секретариате Организации Объединенных Наций и в соответствующих органах других международных организаций.

      2. Подлинники (заверенные копии, официальные переводы) международных договоров Республики Казахстан, заключенных от имени Республики Казахстан и от имени Правительства Республики Казахстан, сдаются на хранение в Министерство иностранных дел Республики Казахстан в двухнедельный срок со дня их подписания (получения от депозитария заверенных копий, официальных переводов), а копии этих договоров в двухнедельный срок со дня их вступления в силу рассылаются Министерством иностранных дел Республики Казахстан в соответствующие государственные органы.

      3. Подлинники межведомственных договоров Республики Казахстан хранятся в архивах соответствующих министерств и ведомств, а заверенные копии этих договоров в двухнедельный срок со дня их подписания (получения от депозитария заверенных копий, официальных переводов) направляются в Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

      Статья 31. Осуществление функций депозитария

      1. Министерство иностранных дел Республики Казахстан осуществляет функции депозитария многосторонних международных договоров, если в соответствии с условиями этих договоров такие функции возложены на Республику Казахстан.

      2. Переписка с органами иностранных государств, международными организациями или их главными исполнительными должностными лицами, выполняющими функции депозитария многосторонних международных договоров, осуществляется Министерством иностранных дел Республики Казахстан.

      ГЛАВА V

      ДЕНОНСАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

      РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

      Статья 32. Предложения о денонсации

      международных договоров

      1. Правительство Республики Казахстан по представлению Министерства иностранных дел Республики Казахстан вносит Президенту Республики Казахстан предложения о денонсации международных договоров Республики Казахстан межгосударственного характера.

      2. Министерство иностранных дел Республики Казахстан вносит в Правительство Республики Казахстан предложения о денонсации международных договоров Республики Казахстан по вопросам, относящимся к ведению Правительства.

      3. Министерства, государственные комитеты и иные центральные исполнительные органы Республики Казахстан, а также государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан или по согласованию с ним представляют Правительству Республики Казахстан по вопросам своей компетенции предложения о денонсации международных договоров, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.

      4. Соответствующие министерства, государственные комитеты и иные центральные исполнительные органы Республики Казахстан, а также государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, по согласованию с Министерством иностранных дел Республики Казахстан вносят в Правительство Республики Казахстан предложения о денонсации международных договоров межведомственного характера.

      Статья ЗЗ. Денонсация международных договоров

      Парламентом Республики Казахстан

      Парламент Республики Казахстан в раздельном заседании Палат путем последовательного рассмотрения вопросов, вначале в Мажилисе, а затем в Сенате, денонсирует:

      1) ратифицированные и не подлежащие ратификации международные договоры Республики Казахстан межгосударственного характера по представлению Президента Республики Казахстан;

      2) международные договоры Республики Казахстан, относящиеся к ведению Правительства, а также международные договоры Республики Казахстан, присоединение к которым было осуществлено на основании решений Правительства Республики Казахстан по представлению Правительства Республики Казахстан.

      Статья 34. Денонсация международных договоров

      Правительством Республики Казахстан

      Правительство Республики Казахстан денонсирует международные договоры Республики Казахстан межведомственного характера по представлению соответствующих министерств, государственных комитетов и иных центральных исполнительных органов Республики Казахстан, а также государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, по согласованию с Министерством иностранных дел Республики Казахстан.

      ГЛАВА VI

      ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      Статья 35. Порядок вступления в силу настоящего Указа

      1. Правительству Республики Казахстан:

      1) внести Президенту Республики Казахстан предложение по приведению действующего законодательства Республики Казахстан в соответствие с настоящим Указом;

      2) привести решения Правительства Республики Казахстан в соответствие с настоящим Указом.

      2. Признать утратившим силу пункт 5 Указа Президента Республики Казахстан от 16 июня 1993 года N 1228 "0 мерах по повышению эффективности правовой реформы в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1993 г., N 19, ст.230).

      3. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования.

      Президент

      Республики Казахстан