Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 17 қараша 2000 жылғы N 487 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы министрнің 2001 жылғы 13 ақпандағы N 71 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2001 жылғы 25 ақпанда тіркелді. Тіркеу N 1409. Бұйрықтың күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2008 жылғы 15 сәуірдегі N 179 бұйрығымен.

        Ескерту: Бұйрықтың күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2008 жылғы 15 сәуірдегі N 179 бұйрығымен.

Үзінді:

      "Нормативтік құқықтық актілер туралы" Заңның  27-бабы  1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік активтерді басқару әдіснамасы департаменті (Ж.Н. Айтжанова) бір апта мерзімде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне және ресми баспа басылымдарына Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп тану туралы хабарласын.
      3. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Министр                                     Б. Жәмішев

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің   
2008 жылғы 15 сәуірдегі
N 179 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасының күшін жойған кейбір
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1.  ........ .
      2.  ........ .
      3.  ........ .
      4.  ........ .
      5.  ........ .
      6.  ........ .
      7.  ........ .
      8.  ........ .
      9.  ........ .
      10. ........ .
      11. ........ .
      12. ........ .
      13. ........ .
      14. ........ .
      15. "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 17 қараша 2000 жылғы N 487 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2001 жылғы 13 ақпандағы N 71 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1409 болып тіркелді,«"Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзгеде мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде" жарияланды, 2001 ж., N 15, 371-құжат).
      16. ........ .
      17. ........ .
      18. ........ .
      19. ........ .
      20. ........ .
      21. ........ .
      22. ........ .
      23. ........ .
      24. ........ .
      25. ........ .
      26. ........ .
      27. ........ .
      28. ........ ."
_____________________________________  

 

                             БҰЙЫРАМЫН:

     1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 17 қараша 2000 жылғы N 

487   V001332_   "Қазақстан Республикасы бюджетінің шығыстарының экономикалық 

сыныптамасы ерекшеліктерінің құрылымын бекіту туралы" бұйрығына келесі 

өзгеріс енгізілсін:

     көрсетілген бұйрықпен бекітілген бюджеті шығыстарының экономикалық 

сыныптамасы ерекшеліктерінің құрылымы қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда 

жазылсын.

     2. Осы бұйрық 2001 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді және есеп 

кезеңіндегі аяқтаушы операцияларға қолданылмайды.

     

     

     Министр

     

 

 

                                             Қазақстан Республикасы

                                              Қаржы министрлігінің

                                              "13" ақпан 2001 жылғы

                                              N 71 бұйрығымен бекітілген   

 

     Қазақстан Республикасы бюджеті шығыстарының экономикалық сыныптамасы  

                            ерекшелігінің құрылымы

___________________________________________________________________________

Сын. Ерек.      

ыпша шелі.     Атауы     Анықтама       Шығыстардың тізімі     Ескерту

      гі

___________________________________________________________________________

           А. ШЫҒЫСТАР  

           АҒЫМДАҒЫ

           ШЫҒЫСТАР    

___________________________________________________________________________

110        Жалақы

___________________________________________________________________________

      111  Негізгі    Мемлекеттік меке.   Саяси және әкімші. Тауарларды,

           жалақы     мелердің қызмет.    лік мемлекеттік    жұмыстарды

                      керлеріне ақшалай   қызметкерлердің    және қызмет

                      төлемдер:           негізгі еңбек      көрсетулерді

                      біліктілік сынып.   ақысы:             беруге арнал.

                      тарын ескере оты.   лауазымдық қызмет. ған шарттар

                      рып, лауазымдық     ақылар; экология.  жасалмайды

                      міндеттемелерін     лық апат аумақта.    

                      орындағаны үшін;    тарында тұрғаны

                      тарифтік ставкалар  үшін үстемақы; 

                      бойынша.            демалысқа ақы

                      Бұл ерекшелік       төлеу, қызметкер

                      бойынша тұрақты     жұмыстан босаған

                      сипатқа ие және     кезде пайдаланыл.

                      заңдарда белгілен.  маған демалысы

                      ген лауазымдық      үшін өтемақы;

                      қызметақыға үстем.  2000 жылдың 1 қаң.

                      ақылар көрсетіледі. тарынан бастап 

                      Жеке тұлғалардан    еңбек ақы төлеу

                      алынатын табыс      шарттарының өзгеру.

                      салығы және жалақы. іне байланысты

                      дан алынатын өзге   еңбек ақыдағы айыр.

                      де ұстамдар осы     машылықты төлеу;

                      ерекшелікпен сана.  "Қазақстан Республи.

                      малануы керек.      касындағы еңбек 

                                          туралы" Қазақстан

                                          Республикасының 

                                          Заңымен белгіленген

                                          үстемақылар   Z990493_   .

                                          Саяси және әкімші.               

                                          лік мемлекеттік 

                                          қызметкерлерге жат.

                                          пайтын мемлекеттік

                                          мекемелердің жұмыс.

                                          шыларының негізгі

                                          еңбек ақысы:

                                          Лауазымдық қызмет.

                                          ақылар (тарифтік

                                          ставкалар);

                                          Біліктілік сынып.               

                                          тарына арналған

                                          үстемақылар, сынып.

                                          тық атақтар, әске.

                                          ри, персоналды және

                                          арнайы атақтар;

                                          Мамандандарға 

                                          сыныптар;

                                          оқу деңгейі;

                                          қызмет өткерген

                                          жылдары үшін немесе

                                          нақтылы мекемедегі

                                          және лауазымдағы

                                          үздіксіз жұмысының

                                          ұзақтығы үшін;

                                          лауазымдық қызмет.

                                          ақыға (тарифтік

                                          ставкаға) үстем.

                                          ақылар;

                                          түнгі уақытта жұмыс

                                          істегені үшін ақы 

                                          төлеу;  әскери                   

                                          қызметкерлер,

                                          ішкі істер органда.

                                          ры қызметкерлері,

                                          салық полициясы 

                                          қызметкерлері, 

                                          кеден органдары

                                          қызметкерлері, про.

                                          куратура және сот

                                          қызметкерлері үшін

                                          аудандық 

                                          коэффициент;

                                          экологиялық апат

                                          аумақтарында тұр.

                                          ғаны үшін үстем.

                                          ақы;

                                          демалысқа ақы 

                                          төлеу, қызметкер

                                          жұмыстан босаған

                                          кезде пайдаланыл. 

                                          маған демалысы 

                                          үшін өтемақы;

                                          2000 жылдың 1             

                                          қаңтарынан бас.

                                          тап еңбек ақы

                                          төлеу шарттары.

                                          ның өзгеруіне

                                          байланысты еңбек

                                          ақыдағы айырмашы.

                                          лықты төлеу,

                                          (сонымен бірге

                                          аудандық коэф.

                                          фициент, таулы

                                          шөлді және сусыз

                                          жерлерде жұмыс

                                          істегені үшін  

                                          төленетін коэф.

                                          фициенттердің

                                          алынып тасталуы.

                                          на байланысты);

                                          әскери қызметкер.

                                          лер, ішкі істер

                                          органдары қызмет.

                                          керлері, салық

                                          полициясы қызмет.

                                          керлері, кеден

                                          органдары қызмет.

                                          керлері, прокура.

                                          тура және сот 

                                          қызметкерлеріне

                                          таулы, шөлді және

                                          сусыз жерлерде

                                          жұмыс істегені

                                          үшін еңбек ақыға

                                          үстемақылар

                                          (коэффициент);

                                          "Қазақстан 

                                          Республикасында.

                                          ғы еңбек туралы"  Z990493_   

                                          Қазақстан 

                                          Республикасының

                                          Заңымен белгі.

                                          ленген үстемақы.

                                          лар.

___________________________________________________________________________

      112  Қосымша    Ынталандыру, көтер. "Саяси және әкім.  Тауарларды,

           ақшалай    мелеу сипатында,    шілік қызметкер.   жұмыстарды 

           төлемдер   сондай-ақ мемлекет. лерге қосымша ақ.  және қызмет

                      тік мекеме басшысы. шалай төлемдер:    көрсетулерді

                      ның шешімі бойынша  сыйақылар, мемле.  беруге арнал.

                      қосымша жұмыс істе. кеттік органның    ған шарттар

                      гені үшін мемлекет. басшысының шешімі. жасалмайды

                      тік мекемелердің    мен, еңбек ақы     

                      қызметкерлеріне     төлеу қорында үнем 

                      ақшалай төлемдер.   болған жағдайда;

                                          лауазымдық қызмет.   

                                          ақыға үстемақылар,

                                          еңбек ақы төлеу

                                          қорындағы үнем

                                          есебінен мемлекет.

                                          тік органның басшы.

                                          сының шешімімен;

                                          Саяси және әкімші.

                                          лік қызметкерлерге

                                          жатпайтын мемле.

                                          кеттік мекемелер

                                          қызметкерлеріне

                                          қосымша ақшалай

                                          төлемдер:

                                          сыйақылар;

                                          лауазымдық қызмет.

                                          ақыға (тарифтік

                                          ставкаға) үстеме.

                                          ақылар, еңбек ақы

                                          төлеу қорындағы

                                          үнем есебінен;

___________________________________________________________________________

      113  Өтемақы    Мемлекеттік мекеме. Саяси және әкімші. Тауарларды,

           төлемдері  лердің қызметкер.   лік мемлекеттік    жұмыстарды 

                      леріне берілетін    қызметкерлерге     және қызмет

                      өтемақы сипатында.  өтемақы төлемдері: көрсетулерді

                      ғы ақшалай төлемдер сауықтыру үшін     беруге арнал.

                                          жәрдемақы;         ған шарттар 

                                          демалу жәрдемақы.  жасалмайды

                                          сы; жұмысқа орна.  

                                          ласу кезінде сақ.

                                          талатын жалақы;

                                          жұмыскерлердің

                                          жұмысына байланыс.

                                          ты емес, белгілі

                                          бір жағдайлар пайда

                                          болғанда көрсетіле.

                                          тін материалдық  

                                          көмек. Мемлекеттік

                                          мекеме басшысының

                                          шешімімен;

                                          1999 жылдың 1 қаң.

                                          тарынан 1999 жыл.

                                          дың 17 сәуірі

                                          аралығындағы есеп.

                                          телген және 

                                          республикалық бюд.

                                          жеттен өтелетін

                                          уақытша еңбекке 

                                          жарамсыздық бойын.

                                          ша төленбеген 

                                          жәрдемақылар, оның

                                          ішінде еңбек жара.

                                          қаттары, кәсіби 

                                          сырқаттар, аяқ

                                          ауырлық пен боса.

                                          ну, баланың туыл.

                                          ғанына, жерлеу 

                                          бойынша;

                                          еңбек ақы төлеу

                                          қорының 1,5 %

                                          асқан, аяқауырлық 

                                          және босану бойын.   

                                          ша  және уақытша

                                          еңбекке жарамсыз.

                                          дық төлемақысы;  

                                          Саяси және әкімші. 

                                          лік қызметкерлерге

                                          жатпайтын мемле.

                                          кеттік мекемелер.

                                          дің қызметкерлеріне

                                          өтемақы төлемдері;

                                          әскери қызметші.

                                          лерге азық-түлік

                                          паегінің орнына       

                                          берілетін өтемақы;

                                          әскери қызметші.

                                          лерге және ішкі 

                                          істер органдары

                                          қызметкерлеріне

                                          сауықтыру үшін

                                          жәрдемақы;

                                          демалу жәрдем.

                                          ақысы; 

                                          жұмысқа орнала.  

                                          су кезінде сақта.

                                          латын жалақы;

                                          зейнеткерлікке 

                                          шығу кезінде бері.

                                          летін бір жолғы

                                          төлемдер;

                                          көтерме жәрдемақы;

                                          жұмыскерлердің

                                          жұмысына байланыс.

                                          ты емес, белгілі 

                                          бір жағдайлар 

                                          пайда болғанда

                                          көрсетілетін

                                          материалдық

                                          көмек. Мемлекеттік

                                          мекеме басшысының

                                          шешімімен;

                                          1999 жылдың 1 қаң.

                                          тарынан 1999 жыл.

                                          дың 17 сәуірі ара.

                                          лығындағы есептел.

                                          ген және  респу.

                                          бликалық бюджеттен 

                                          өтелетін уақытша

                                          еңбекке жарамсыз.

                                          дық бойынша төлен.

                                          беген жәрдемақы.

                                          лар, оның ішінде 

                                          еңбек жарақаттары,

                                          кәсіби сырқаттар, 

                                          аяқ ауырлық пен

                                          босану, баланың

                                          туылғанына, жерлеу

                                          бойынша;

                                          еңбек ақы төлеу

                                          қорының 1,5 % 

                                          асқан, аяқауырлық

                                          және босану бойын.

                                          ша және уақытша 

                                          еңбекке жарамсыз.

                                          дық төлемақысы;

___________________________________________________________________________

120        Жұмыс                   

           беруші.

           лердің 

           жарна.

           лары

___________________________________________________________________________

      121  Әлеумет.   "Салық және бюджет.                    Тауарларды,

           тік салық  ке төленетін басқа                     жұмыстарды

                      да міндетті төлем.                     және қызмет

                      дер туралы"                            көрсетулерді

                      Қазақстан                              беруге арнал.

                      Республикасының                        ған шарттар

                      Заңының   Z952235_   сәйкес                 жасалмайды

                      еңбекақы қорының                    

                      1,5 % шеңберінде       

                      мемлекеттік бюджет.

                      ке аударатын ауда.

                      рымдары, уақытша

                      жұмысқа жарамсыз.

                      дығы бойынша, 

                      жүктілігі мен бала

                      тууы бойынша 

                      жәрдемақыларды

                      төлеу.

___________________________________________________________________________

      125  Автокөлік  Көлік құралдары бар                    Автокөлік

           құралдары. заңды тұлғалардың                     құралдары

           ның        Қазақстан Республи.                    иелерінің

           иелерін    касы Үкіметінің                        азаматтық-

           азаматтық- 1996 жылғы 31                          құқықтық      

           құқықтық   қазандағы N 1319                       жауапкершілі.

           жауапкер.  қаулысына сәйкес                       гін міндетті

           шілікке    сақтандыру ұйымда.                     сақтандыруға

           міндетті   рына жарналар                          шарттар 

           сақтанды.  аударуы.                               жасалады

           руға                                               

           арналған

           жарналар

___________________________________________________________________________

      126  Мемлекет.                                         Сақтандыру 

           тік меке.                                         шарты

           мелер                                             жасалады

           қызмет.                                           

           керлерін

           мемлекет.

           тік міндет.

           ті жеке

           сақтанды.

           руға,

           арналған

           жарналар.

___________________________________________________________________________

130        Тауарлар

           сатып алу

___________________________________________________________________________

      131  Азық-түлік Жеке мұқтаждар үшін жеке пайдасы үшін  Тауарларды

           өнімдерін  мемлекеттік мекеме. мемлекеттік меке.  (жұмыстар.

           сатып алу  лерге азық-түлік    мелердің азық-     ды және 

                      өнімдерін сатып     түлік өнімдерін    қызмет көрсе.

                      алуға және оларды   сатып алуы мен     тулерді) 

                      сақтауға жұмсалатын сақтау;            беруге арнал.

                      шығыстар. Бұл       арнайы түсінік;    ған шарттар

                      шығыстар халықтың   жануарлардың       жасалады.

                      аз қамдалған бөлі.  тағамы;            Мерзімді 

                      гінің азық-түлік    мерзімді әскери    әскери қызмет.

                      өнімдерін сатып алу қызметшілер үшін   шілер үшін

                      үшін үй шаруашылығы темекі бұйымдарын  темекі бұйым.

                      мен жеке тұлғалар.  сатып алу немесе   дарының орны.

                      дың төлемдеріне     темекі бұйымдары.  на ақшалай

                      қарағанда азық-     ның орнына ақша.   өтемақы төле.

                      түлік өнімдерін     лай өтемақы;       ген кезде 

                      тікелей сатып алуға мерзімді әскери    тауарларды

                      арналған.           қызметшілердің,    (жұмыстарды,  

                      Мұндай шығыстар     әскери оқу орында. қызмет көрсе.

                      332 - Жеке тұлға.   ры, ішкі істер     тулерді)

                      ларға арналған      органдары оқу      беруге арнал.

                      трансферттер        орындары курсант.  ған шарттар

                      ерекшелігі бойынша  тарының, соттал.   жасалмайды.

                      сыныпталады.        ғандардың, қылмыс  

                                          жасағандығына 

                                          күдіктілер мен

                                          кінәлілердің, мек.

                                          тептер мен мектеп-

                                          интернаттар оқушы.

                                          ларының асханадағы

                                          тамағына ақы 

                                          төлеу;

___________________________________________________________________________

      132  Дәрі-дәр.  Мемлекеттік мекеме. дәрі-дәрмектер,    Тауарларды

           мектер мен лерде бір жолғы     препараттар мен    (жұмыстарды  

           медицина.  және бірнеше рет    байлап-тану құрал. және қызмет 

           лық бағыт. пайдалануға арнал.  дарын, медициналық көрсетулер.

           тағы өзге  ған дәрі-дәрмектер  құрал-саймандарды  ді) беруге

           де құрал.  мен медициналық     және өзгелерді     арналған

           дар сатып  бағыттағы өзге де   сатып алу;         шарттар

           алу        құралдарды сатып    қан сатып алу;     жасалады

                      алуға арналған      биопрепараттар 

                      шығыстар            сатып алу.

___________________________________________________________________________

      134  Мүліктік   Әскери қызметкер.                      Тауарларды

           заттармен  лер, ішкі істер                        (жұмыстарды

           басқа да   органдары қызмет.                      және қызмет

           формалық   керлері, салық                         көрсетулерді)

           және       жүйесі, таможня                        беруге 

           арнаулы    қызметі қызмет.                        арналған

           мүккамал.  керлеріне, әскери                      шарттар

           дарды      оқу орындарының                        жасалады.

           сатып алу, курсанттарына,                         Әскери 

           тігу,      әскери мектеп -                        қызметшілерге

           жөндеуден  интернаттарының                        нысанды киім.

           өткізу     тәрбиеленушілеріне                     дердің орны.

                      мүліктік заттармен                     на ақшалай

                      басқа да формалық                      өтемақы төле.

                      және арнаулы мүк.                      ген кезде

                      камалдарды сатып                       тауарларды,  

                      алу, тігу, жөндеу.                     жұмыстарды

                      ден өткізу                             және қызмет

                                                             көрсетулерді 

                                                             беруге арнал.

                                                             ған шарттар

                                                             жасалады.

                                                             Мүліктік     

                                                             заттармен

                                                             басқа да  

                                                             формалық және

                                                             арнаулы мүк.

                                                             камалдардың

                                                             орнына ақша.

                                                             лай өтемдер. 

                                                             ді төлеу     

                                                             барысында 

                                                             тауарлы, 

                                                             жұмыстар мен

                                                             қызметтерді  

                                                             беруге арнал.

                                                             ған шарттар

                                                             жасалмайды.

___________________________________________________________________________

      135  Ерекше     Әскери мақсат.                         Тауарларды,

           құралдар   тағы заттар,                           жұмыстарды

           мен        материалдар,                           және қызмет

           материал.  құралдарды сатып                       көрсетулерді

           дарды      алу, әскери                            беруге арнал.

           сатып алу  бағыттағы объекті.                     ған шарттар

                      лерді салу                             жасалады.

__________________________________________________________________________ 

     136  Ел ішінде.  Қазақстан шеңбе.    іссапар шығыстары;  Тауарларды,

           гі         ріндегі іссапарға   далалық тамақ жаб. жұмыстарды

           іссапарлар және қызметтік      дықталымы;         және қызмет

           мен        сапарларға арнал.                      көрсетулерді

           қызметтік  ған шығыстар.                          беруге арнал.

           сапарлар   Бұған авиабилеттер.                    ған шарттар

                      ге, тәуліктік                          жасалмайды.

                      шығыстар және жол           

                      жүруге тікелей                                 

                      байланысты басқа

                      шығыстар (әуежайға

                      және әуежайдан жету

                      және т.б.) кіреді.

___________________________________________________________________________

      137  Елден тыс  ТМД қоса алғанда,                      Тауарларды,

           жерлерге   Қазақстаннан тыс                       жұмыстарды 

           іссапарлар жерлерге іссапар.                      және қызмет

           мен        ларға және қызмет.                     көрсетулерді

           қызметтік  тік сапарларға                         беруге арнал.

           сапарлар   арналған                               ған шарттар

                      шығыстар.                              жасалмайды

                      Бұл ерекшелікте 

                      жоғарыдағы 136-

                      ерекшелікте баян.

                      далған шығыстарға

                      ұқсас шығыстар 

                      көрсетіледі.

__________________________________________________________________________ 

      138  Үй-жайға   Бұл ерекшелікте                        Тауарларды,

           жалгерлік  жалға алынған үй-                      жұмыстарды    

           төлем      жайға жалгерлік                        және қызмет

                      төлемдер көрсеті.                      көрсетулерді

                      леді. Коммуналдық                      беруге арнал.

                      қызмет көрсетулер,                     ған шарттар

                      электр энергиясына,                    жасалады

                      жылуға арналған

                      шығыстар сәйкес 

                      ерекшеліктер бойын.

                      ша көрсетіледі.

___________________________________________________________________________

      139  Басқа да   Бір бөлігі, 40 есе                     Тауарларды

           тауарлар.  айлық есептік көр.                     (жұмыстарды

           ды сатып   сеткіштен аспайтын                     және қызмет

           алу        тауарларды сатып                       көрсетулерді) 

                      алу шығындары.                         беруге арнал.

                                                             ған шарттар   

                                                             жасалады.    

___________________________________________________________________________

140        Қызмет                                                          

           көрсету.

           лерді

           сатып                   

           алу

___________________________________________________________________________

      141  Коммунал.  Су,газ және басқа   ыстық, суық, кана. Тауарларды

           дық қызмет коммуналдық қызмет  лизация үшін ақы   (жұмыстарды

           көрсету.   үшін төлемдер,      төлеу;             және қызмет

           лерге ақы  электроэнергия мен  газға ақы төлеу;   көрсетулерді)

           төлеу      жылу төлемдерінен                      беруге арнал.

                      басқа. Бұл шығындар                    ған шарттар   

                      144 және 145 ерек.                     жасалады.

                      шеліктерде көрсеті.

                      леді. 

                      Мемлекеттік мекеме.

                      лер ғимараттар мен

                      үй-жайларды, мем.

                      лекеттік емес меке.

                      мелерден бюджеттен

                      қаржыландырылатын   

                      (баланс  ұстаушы.

                      дан), жалға алған               

                      жағдайда, мемлекет.

                      тік мекеме (жалгер)

                      коммуналдық қызмет.

                      ті төлеу қаражат.

                      тарын осы ерекшелік

                      бойынша баланс 

                      ұстаушының шотына

                      аударады

___________________________________________________________________________

      142  Байланыс   Байланыстың барлық  телефондар үшін    Тауарларды 

           қызмет.    түрлеріне қызмет    абоненттік ақы;    (жұмыстарды

           теріне     көрсетуге ақы       қалааралық сөйле.  және қызмет

           ақы төлеу  төлеу.              су; ұялы байланыс; көрсетулерді)

                                          пошта-телеграф     беруге арнал.

                                          шығыстары;         ған шарттар

                                          үкіметтік          жасалады

                                          байланыс;

                                          факс;

                                          электронды пошта;

                                          арнайы байланыс;

                                          спутникті байланыс;

                                          телетайп;  

                                          радио және т.б.

___________________________________________________________________________

      143  Көліктік   Темір жол, теңіз,   көлікті жалдау;    Тауарларды 

           қызмет     жүк, әуе және авто. жабдықтарды, мате. (жұмыстарды

           көрсетуге  мобиль көлігінің    риалдарды, арнайы  және қызмет

           ақы төлеу  қызмет көрсетулері. контингентті,      көрсетулерді)

                      не арналған шығыс.  әскери техниканы,  беруге арнал.

                      тарды қоса алғанда, әскерге шақырыл.   ған шарттар

                      мемлекеттік мекеме. ғандарды тасымал.  жасалады

                      лер,шаруашылық жүр. дауға арналған  

                      гізуші субъектілер, шығыстар және өзге 

                      жеке тұлғалар көр.  де тасымалдар;

                      сететін көліктік    

                      қызмет көрсетулерге

                      арналған шығыстар.  

                      Бұған, сондай-ақ

                      тасымалдау үшін 

                      құралдарды дайын.

                      дауға арналған

                      шығыстар кіреді.

___________________________________________________________________________

      144  Электр     Пайдаланылған                          Тауарларды

           энергиясы  электр энергиясы                       (жұмыстарды   

           үшін ақы   үшін ақы.                              және қызмет 

           төлеу      Мемлекеттік мекеме.                    көрсетулерді)

                      лер ғимараттар мен                     беруге арнал.

                      үй-жайларды,                           ған шарттар

                      мемлекеттік емес                       жасалады

                      мекемелерден бюд.

                      жеттен қаржыланды.     

                      латын (баланс 

                      ұстаушыдан), жалға

                      алған жағдайда,

                      мемлекеттік мекеме 

                      (жалгер) электро.

                      энергияны төлеу

                      қаражаттарын осы

                      ерекшелік бойынша

                      баланс ұстаушының

                      шотына аударады

__________________________________________________________________________ 

      145  Жылуға     Отынның барлық                         Тауарларды

           ақы        түрлерін сатып алу.                    (жұмыстарды  

           төлеу      ға, тасымалдауға,                      және қызмет

                      тиеуге, түсіруге                       көрсетулерді)

                      және сақтауға                          беруге арнал.

                      арналған шығыстар.                     ған шарттар

                      ды қоса алғанда,                       жасалады

                      пайдаланылған жылу                  

                      энергиясы үшін ақы.

                      Мемлекеттік мекеме.

                      лер ғимараттар мен

                      үй-жайларды, мем.

                      лекеттік емес меке.

                      мелерден бюджеттен

                      қаржыландырылатын

                      (баланс ұстаушы. 

                      дан), жалға алған

                      жағдайда, мемлекет.

                      тік мекеме (жалгер)

                      жылу энергиясын 

                      қаражаттарын осы

                      ерекшелік бойынша

                      баланс ұстаушының

                      шотына аударады

___________________________________________________________________________

      146  Ғимаратқа  Ғимараттар мен үй -                    Тауарларды,

           үй-жай.    жайларды ағымдағы                      жұмыстарды

           ларға,     жөндеуден өткізумен                    және қызмет

           саймандар. және құралдар мен                      көрсетулерді

           ға және    транспорттық және                      беруге арнал.

           басқа да   басқада негізгі                        ған шарттар

           негізгі    құралдарды күрделі                     жасалады

           құралдарға және ағымдағы жөн.                   

           қызмет     деуден, сондай-ақ

           көрсету,    негізгі құрал.

           ұстау,     дарды ұстау мен       

           ағымдағы   қызмет көрсетуге

           жөндеу     байланысты шығын.

                      дар.

                      Негізгі құралдарды 

                      ұстау, қызмет көр.

                      сету, ағымдағы жөн.

                      деу өз күшімен 

                      немесе басқа ұйыммен

                      жасалғанына қара.

                      мастан бұл ерекше.

                      лік бойынша қызмет

                      көрсетуде, ұстауда,

                      ағымдағы жөндеуге

                      қатысатын штаттан 

                      тыс жеке тұлғалар.

                      дың еңбек ақысы

                      (еңбек ақыдан

                      ұстаулар, төлем.

                      дер), негізгі 

                      құралдарды ұстаумен

                      қызмет көрсетуге

                      тауарларды, негізгі

                      құралдарды жөндеуге

                      пайдаланылатын 

                      құрылыс материалда.

                      рын, транспорт 

                      құралдарына қосалқы

                      бөлшектер және

                      басқа да ұстаумен,

                      қызмет көрсетумен

                      және жөндеумен 

                      тікелей байланысты

                      шығындар.

                      Транспорт құрал.

                      дарына жанар-жағар

                      май, принтерге

                      картридждер және

                      басқа да құралдарға

                      материалдар шығын.

                      дары 139 ерекшелік.

                      те көрсетіледі.

___________________________________________________________________________

      149  Өзге       141-146-ерекшелік.  шарт бойынша заңды Тауарларды

           қызмет     терде ескерілмеген  тұлғалар көрсете.  (жұмыстарды

           көрсету.   қызмет көрсетулер.  тін қызметтер;     және қызмет

           лер        ге ақы төлеу жөнін. еңбек шарттары     көрсетулерді)

                      дегі шығыстар       бойынша штаттың    беруге арнал.

                                          тыс қызметкерлер.  ған шарттар

                                          дің, оның ішінде   жасалады

                                          жүргізушілердің

                                          еңбегіне ақы тө.

                                          леу, сондай-ақ 

                                          штаттан тыс 

                                          қызметкерлерге

                                          төлеуге есептеле.

                                          тін жеке тұлғалар.

                                          дан алынатын табыс

                                          салығы, жұмыс 

                                          берушілердің  жар.

                                          налары;

                                          штаттан тыс жүргі.

                                          зушілер мен жұмыс.

                                          шылардың еңбек 

                                          шарты бойынша 

                                          іссапар шығыстарына

                                          ақы төлеу.

___________________________________________________________________________

150        Басқа да

           ағымдағы

           шығыстар

___________________________________________________________________________

      153  Жалпыға    Аз қамтылған от.    киімдер, аяқкиім.  Тауарларды,

           бірдей     басылар қатарында.  дер оқулықтар,оқу  жұмыстарды

           міндетті   ғы мемлекеттік      әдістемелерін,     және қызмет 

           орта       жалпы білім беру    мектеп-жазба       көрсетулерді

           білім беру мектептеріндегі     құралдарын алу;    беруге арнал.

           қоры       көмек беруді тым    мектептерде тамақ. ған шарттар

           шығындары  қажет ететін оқушы. тандыруды ұйымдас. жасалмайды

                      ларға қаржылық және тыру;   

                      материалдық көмек   ақшалай көмек 

                      беруге байланысты   беру;   

                      шығындар.           емдеу-сауықтыру

                      Бұл ерекшелік       мекемелеріне және

                      бойынша шығындар    демалыс лагерлері.

                      мемлекеттік жалпы   не жолдамалар алу;

                      білім беру мектеп.  мектеп оқушылары.

                      терін ұстауға       ның мәдени-жаппай

                      қарастырылған бюд.  және спорт шарала.

                      жет шығындарының    рына қатысуларын

                      бір пайызынан кем   қаржылай қамтама.

                      емес көлеміне анық. сыз ету.

                      талады.

___________________________________________________________________________

      155  Атқарушы   Осы ерекшелік                          Тауарларды,

           құжаттарды бойынша атқарушы                       жұмыстарды

           орындау    құжаттардың орын.                      және қызмет

                      дауы бойынша шығыс.                    көрсетулерді

                      тар көрсетіледі.                       беруге арнал.

                      Тартылатын заңгер.                     ған шарттар

                      лерге, консультант.                    жасалмайды.

                      тарға ақы төлеу

                      жөніндегі шығыстар                          

                      149-ерекшелікте 

                      көрсетіледі, мемле.

                      кеттік баж төлеу 

                      159-ерекшелікте

                      көрсетіледі.

___________________________________________________________________________

      157  Ерекше     Күшті және құқық                       Тауарларды,  

           шығыстар   қорғау органдарын.                     жұмыстарды    

                      дағы ерекше шығыс.                     және қызмет

                      тар                                    көрсетулерді

                                                             беруге арнал.

                                                             ған шарттар

                                                             жасалмайды.

___________________________________________________________________________

      158  Кредитор.  Бұл ерекшелікте                        Тауарларды,  

           лық бере.  өткен жылдардағы                       жұмыстарды

           шекті өтеу және есеп айырысу.                     және қызмет

                      лар кезінде өтелме.                    көрсетулерді

                      ген берешекті қоса                     беруге арнал.

                      алғанда, 1999 жыл.                     ған шарттар

                      дың қорытындылары                      жасалмайды.

                      бойынша пайда бол. 

                      ған республикалық

                      және жергілікті 

                      бюджетке төленетін

                      төлемдер бойынша

                      шаруашылық жүргізуші

                      субъектілердің 

                      берешегін өтеу есе.

                      бінен 1999 жылы

                      жергілікті бюджет.

                      тен қаржыландырыл.

                      ған мемлекеттік

                      мекемелердің тауар.

                      ларды (жұмыстарды,

                      қызмет көрсетулер.

                      ді) берушілер 

                      алдындағы 1999 жыл.

                      ғы 31 желтоқсанда.

                      ғы жағдай бойынша

                      белгілеген тәртіп.

                      пен тіркелген шарт.

                      тық міндеттемелер

                      бойынша пайда бол.                                   

                      ған кредиторлық

                      берешегін өтеу 

                      жөніндегі шығыстары                                  

                      көрсетіледі.

___________________________________________________________________________

      159  Өзге де    Бұл ерекшелікте     1. әскери қызмет.  Бұл ерекшелік

           ағымдағы   111-158-ерекшелік.  шілер мен ішкі     бойынша 

           шығыстар   терге жатқызылмаған істер органдары.   тауарларды

                      шығыстар көрсетіле. ның қызметкер.     (жұмыстарды

                      ді. Еңбек шарттары  лерін және соттал. және қызмет

                      бойынша штаттан тыс ғандарды жерлеуге  көрсетулерді)

                      қызметкерлердің     арналған шығыстар  беруге арнал.

                      еңбегіне ақы төлеу, 2. халықты әлеу.   ған шарттар   

                      сондай-ақ штаттан   меттік қорғау      жасалады.

                      тыс қызметкерлерге  басқармасының    

                      төлеуге есептелетін мектеп-интернатта. 

                      жеке тұлғалардан    рының қамқорлығын.

                      алынатын табыс са.  дағыларды жерлеуге

                      лығы, жұмыс беруші. арналған шығыстар

                      лердің жарналары.   3. өкілеттік шығыс.

                                          тар;

                                          4. мемлекеттік баж,

                                          айыппұлдар, өсім.

                                          ақылар, тұрақсыздық

                                          айыптар, делдалдық

                                          төлемдер, кіру жар.

                                          налары және т.б.

                                          5. ұйымдардан қор.

                                          шаған ортаны лас.

                                          тағаны үшін және

                                          азаматтардан лас.

                                          тайтын заттарды 

                                          тастағаны және лақ.

                                          тырғаны үшін ақы

                                          алу, өндіріс қал.

                                          дықтарын орналас.

                                          тыру және тұтыну;

                                          6. сайлаулар өткі.

                                          зу:             

                                          - Кандидаттардың

                                          мемлекеттік бұқа.

                                          ралық ақпарат 

                                          құралдарында сөй.

                                          леуі;

                                          - Кандидаттардың

                                          сайлау алдындағы

                                          көпшілік шаралар 

                                          өткізуі және үгіт.

                                          теу материалдарын

                                          шығаруы;

                                          - Кандидаттар үшін

                                          көлік құралдарын

                                          жалдау; 

                                          - Кандидаттардың

                                          жалақысын өтеу.

                                          мәдени, спорттық

                                          және басқа да 

                                          шаралардың жеңім.

                                          паздары мен қаты.

                                          сушыларына әр түрлі

                                          сыйлықтар, жүлде.

                                          лер, ақшалай сый.

                                          лықақылар;

                                          бостандықты шектеу,

                                          қамау немесе бос.

                                          тандығынан айыру 

                                          түрінде жазасын

                                          өтеуден босатылатын

                                          тұлғалар үшін тұра.

                                          тын жеріне дейін

                                          жолақы билеттерін 

                                          сатып алу;

                                          автотранспорттарды

                                          міндетті техникалық

                                          көру;

                                          коррупцияға қарсы                

                                          күресте ерекшелен.

                                          ген мемлекеттік

                                          органдардың қызмет.

                                          керлеріне сыйақылар

                                          өзге де;

___________________________________________________________________________

160        Мемлекет.

           тік тапсы.

           рыс шеңбе.

           рінде көр.

           сетілетін                            

           қызметтер

___________________________________________________________________________

      161  Заңды тұл. Заңды тұлғалардың                       Тауарларды

           ғалар      қызметтеріне мем.                       жұмыстарды,

           көрсете.   лекеттік тапсырыс                       қызмет көр.

           тін        шеңберінде ақы                          сетулерді

           қызметтер  төлеу жөніндегі                         беруге арнал.

                      шығыстар                                ған шарттар

                                                              жасалады.

___________________________________________________________________________

      163  Жеке тұл.  Жеке тұлғалар мем.                      Тауарларды  

           ғалар көр. лекеттік тапсырыс                       жұмыстарды,

           сететін    шеңберінде көрсете.                     қызмет көр.

           қызметтер  тін қызмет көрсету.                     сетулерді 

                      лерге ақы төлеу                         беруге арнал.

                      жөніндегі шығыстар                      ған шарттар

                                                              жасалады 

___________________________________________________________________________

210        Ішкі       

           заемдар

           бойынша

           сыйақылар

           (мүдделер)

           төлеу

___________________________________________________________________________

      211  Ішкі       Капиталдың ішкі                         Қазынашылық.

           заемдар    рыноктарында қарыз.                     тың аумақтық

           бойынша    ға алынған қаражат.                     органдарында

           сыйақылар  ты пайдаланғаны                         тіркелмейтін,

           (мүдделер) үшін сыйақылар                          несиелік 

           төлеу      (мүдделер) төлеу                        шарт (келі.  

                      (мемлекеттік бағалы                     сім) жасала.

                      қағаздарды, екінші                      ды (мемлекет.

                      деңгейдегі банктерден                   тік құнды

                      кредиттерді және                        қағаздарды

                      т.б. орналастыру                        орналастыру

                      нысанында)                              жағдайынан

                                                              басқа)

___________________________________________________________________________

      212  Республи.  Республикалық бюд.                      Қазынашылық.

           калық бюд. жеттен алынған                          тың аумақтық

           жеттен     заемдар бойынша                         органдарында

           алынған    сыйақылар (мүдде.                       тіркелмейтін,

           заемдар    лер) төлеу                              несиелік 

           бойынша                                            шарт (келі.

           сыйақылар                                          сім)

           (мүдделер)                                         жасалады

           төлеу

___________________________________________________________________________

220        Сыртқы     Экономиканың басқа                                   

           заемдар    субъектілерінің ре.                  

           бойынша    зидент еместер ал.                   

           сыйақылар  дындағы міндеттеме.                  

           (мүдделер) лері бойынша мемле.                   

           төлеу      кеттік басқару ор.                   

                      гандары жүзеге асы.                     

                      ратын сыйақыларды                     

                      (мүдделер) төлеу                      

                      енгізілмейді                          

 __________________________________________________________________________

      221  Сыртқы     Капиталдың сыртқы                 Қазынашылық.

           заемдар    рыноктарында қарыз.               тың аумақтық

           бойынша    ға алынған қаражат.               органдарында

           сыйақылар  ты пайдаланғаны                   тіркелмейтін,

           (мүдделер) үшін сыйақылар(мүдделер)          несиелік

           төлеу      төлеу (мемлекеттік                шарт (келісім)

                      бағалы қағаздарды,                 жасалады

                      халықаралық қаржы                 (мемлекет.

                      ұйымдарынан, шетел                тік құнды

                      мемлекеттерінің                    қағаздарды

                      үкіметтерінен,                     орналастыру

                      шетелдік коммерция.                 жағдайынан

                      лық банктер мен                      басқа)

                      фирмалардан кредит.

                      терді және т.б.

                      орналастыру ныса.

                      нында)

__________________________________________________________________________

310        Субсидия.

           лар

__________________________________________________________________________

      311  Субсидия.  Коммерциялық ұйым.                     Тауарларды,

           лар        дарға субсидиялар                      жұмыстарды

                                                             және қызмет   

                                                             көрсетулерді

                                                             беруге арнал.

                                                             ған шарттар

                                                             жасалмайды

___________________________________________________________________________

330        Жеке тұл.  

           ғаларға

           берілетін

           ағымдағы

           трансферт.

           тер

___________________________________________________________________________

      331  Жеке тұл.  Жұмыс берушілердің  уақытша жұмысқа    Тауарларды,

           ғаларға    жұмыс істеуші аза.  жарамсыздығы       жұмыстарды

           міндетті   маттарға міндетті   бойынша жәрдем.    және қызмет

           әлеуметтік әлеуметтік қамсыз.  ақы;               көрсетулерді

           қамсыздан. дандыру жөніндегі   жүктілігі мен бала беруге арнал.

           дыруға     жәрдемақыларды тө.  тууы бойынша жәр.  ған шарттар

           арналған   леуге арналған      демақы;            жасалмайды

           трансферт. шығыстарын өтеу     бала туылған кез.

           тер          V990810_              дегі жәрдемақы;

                                          жерлеуге арналған

                                          жәрдемақы;

                                          сауықтыруға арнал.

                                          ған көмек.

___________________________________________________________________________

      332  Жеке тұл.  Жеке тұлғаларға     әлеуметтік төлем.  Тауарларды,

           ғаларға    олардың кірістерін  дер, әлеуметтік    жұмыстарды

           берілетін  арттыруға арналған, көмек;             және қызмет

           трансферт. не шығыстарының не. еңбек міндеттерін  көрсетулерді

           тер        месе зияндарының    атқаруға байланыс. беруге арнал.

                      белгілі бір түр.    ты мертігу не ден. ған шарттар

                      лерін толық немесе  саулығына өзге де  жасалмайды

                      ішінара өтеу үшін   жарақат түсірген 

                      ақшалай нысандағы   жағдайда жұмысшы. 

                      төлемдер.           лыр мен қызметкер.

                      Аз қамтылған жанұя. лерге не қызметтік 

                      ларға (азаматтар.   міндеттерін атқару

                      ға), жәрдем ақы     кезінде қайтыс 

                      түрінде әлеуметтік  болған жұмысшылар.

                      көмек көрсету, оның дың отбасыларына

                      ішінде тұрғын - үй  төленетін ақшалай

                      көмегі, жеке тұлға. төлемдер;

                      ның (алушының) жаз. жеке тұлғаларға

                      баша өтініші бойын. берілетін басқа да

                      ша, қызметпен қам.  трансферттер;

                      тамасыз етушілердің 

                      шотына аудару тәрті.

                      бі жергілікті өкі.

                      летті органдармен

                      белгіленген жағдай.

                      да, бұл шығыстар 

                      осы ерекшелік 

                      бойынша жүзеге 

                      асырылады.

___________________________________________________________________________

      333  Зейнетақы.                                        Тауарларды,

           лар                                               жұмыстарды 

                                                             және қызмет

                                                             көрсетулерді

                                                             беруге арнал.

                                                             ған шарттар 

                                                             жасалмайды

___________________________________________________________________________

      334  Стипендия.                                        Тауарларды,

           лар                                               жұмыстарды   

                                                             және қызмет

                                                             көрсетулерді

                                                             беруге арнал.

                                                             ған шарттар

                                                             жасалмайды

___________________________________________________________________________

340        Мемлекет.

           тік

           басқарудың

           басқа 

           деңгей.

           леріне

           ағымдағы

           трансферт.

           тер

___________________________________________________________________________

      341  Субвенция. Төмен тұрған бюд.                      Тауарларды,

           лар        жеттерге олардың                       жұмыстарды 

                      теңгерімділігі                         және қызмет

                      үшін берілетін                         көрсетулерді  

                      субвенциялар                           беруге арнал.

                                                             ған шарттар

                                                             жасалмайды

___________________________________________________________________________

      342  Бюджеттік  Аудандық қалалық                       Тауарларды,

           алымдар    бюджеттен облыстық                     жұмыстарды

                      немесе облыстық                        және қызмет

                      бюджеттен және                         көрсетулерді

                      Астана және Алматы                     беруге арнал.

                      қалалары бюджет.                       ған шарттар

                      терінен республи.                      жасалмайды

                      калық бюджетке 

                      бюджеттік алымдар

__________________________________________________________________________ 

      349  Мемлекет.  341, 342-ерекшелік.                    Тауарларды,

           тік басқа. тер бойынша жікте.                     жұмыстарды

           рудың      луі мүмкін емес                        және қызмет

           басқа      бюджеттердің әр                        көрсетулерді

           деңгей.    түрлі деңгейлері                       беруге арнал.

           леріне     арасындағы транс.                      ған шарттар

           өзге де    ферттер                                жасалмайды

           ағымдағы

           трансферт.

           тер

___________________________________________________________________________

350        Шетелге

           ағымдағы

           трансферт.

           тер

___________________________________________________________________________

      351  Шетелдегі  Республиканың       халықаралық ұйым.  Тауарларды,

           ұйымдарға  халықаралық ұйым.   дарды үлестік      жұмыстарды

           ағымдағы   дардағы мүшелігіне  ұстау;             және қызмет

           трансферт. байланысты шығыстар мүшелік жарналар;  көрсетулерді

           тер                            халықаралық ұйым.  беруге арнал.

                                          дарға кіру жарна.  ған шарттар

                                          лары және көпжақ.  жасалмайды

                                          жақты конвенциялар.

__________________________________________________________________________

360        Өзге де                                                      

           ағымдағы                                                        

           трансферт.                 

           тер    

___________________________________________________________________________

      369  Әр түрлі   310-350-сыныпшалар. АЭА экономикалық   Тауарларды,

           өзге де    ға жатқызылмайтын   және әлеуметтік    жұмыстарды

           ағымдағы   трансферттік төлем. дамыту қорына      және қызмет

           трансферт. дер бойынша шығыс.  берілетін транс.   көрсетулерді

           тер        тар                 ферттер.           беруге арнал.

                                                             ған шарттар

                                                             жасалмайды

___________________________________________________________________________

           КҮРДЕЛІ 

           ШЫҒЫСТАР

___________________________________________________________________________

410        Негізгі

           капиталды

           сатып алу

___________________________________________________________________________

      411  Активтерді Бір бөлігі, 40 есе                     Тауарларды,

           сатып алу  айлық есептік көр.                     (жұмыстарды

                      сеткіштен аспайтын                     және қызмет

                      тауарларды сатып                       көрсетулерді)

                      алу шығындары,                         беруге арнал.

                      ғимараттар мен  құ.                    ған шарттар

                      рылымдарды 412                         жасалады

                      ерекшелік бойынша 

                      жіктелетін әскери

                      бағыттағы құралдар.

                      дан басқа

___________________________________________________________________________

      412  Үйлер мен  Үйлер мен ғимарат.                     Тауарларды   

           ғимараттар тар сатып алуға                        (жұмыстарды

           сатып алу  арналған шығыстар,                     және қызмет

                      сондай-ақ үйлер мен                    көрсетулерді)

                      ғимараттар орналас.                    беруге арнал.

                      қан жерді сатып                        ған шарттар

                      алуға арналған                         жасалады

                      шығыстар. Егер  

                      сатып алынған үйлер

                      мен ғимараттардың

                      құнына үймен бірге

                      сатып алынған 

                      активтердің құны

                      қосылса, онда олар.

                      ға жұмсалған шығыс.

                      тар осында көрсеті.

                      леді.

___________________________________________________________________________

420        Негізгі    Осы сыныпшада      

           капиталды  негізгі капиталды 

           құру       құруға, оның ішінде

                      күрделі объектілер.

                      дің - үйлердің, ғи.

                      мараттардың, жол.

                      дардың және өзге 

                      объектілердің салы.

                      нуына, жаңа өнімді

                      шығаруды қайта

                      жарақаттандыруға,

                      ұйымдастыруға бай.

                      ланысты барлық

                      шығыстар көрсеті.

                      леді.

                      Осы шығыстар негіз.

                      гі капиталды құру.

                      мен айналысатын

                      жұмысшылардың жала.

                      қысы (о.і. жалақы.

                      дан ұстау), әлеу.

                      меттік салық, 

                      жинақтаушы зейнет.

                      ақы қорларына жар.

                      налар, материалдар

                      сатып алу, жаңа 

                      құрылыс, жылумен 

                      жарақтандыру, өнім.

                      ді шығаруды ұйым.

                      дастыру үшін қажет.

                      ті жабдықтар мен

                      жиынтық бұйымдар,

                      нормативтік-техни.

                      калық және кон.

                      структорлық-техно.

                      логиялық құжатта.

                      маны әзірлеу, сатып

                      алу жөніндегі,

                      құрылыс қалай жүр.

                      гізіліп жатқанына 

                      қарамастан - шаруа.

                      шылық тәсілмен бе

                      немесе келісім-шарт

                      бойынша ма, құры.

                      лысқа тікелей бай.

                      ланысты жобалау-із.

                      дестіру жұмыстарына

                      арналған шығыстар,

                      коммуналдық, көлік.

                      тік қызмет көрсету.

                      лер, байланыс 

                      қызметтері, сондай-ақ

                       шығуларға арнал.

                      ған іссапар шығыс.

                      тарын қоса алғанда,

                      жаңа өнімді шығару.

                      ды техникалық қайта

                      жарақтандыруға және

                      ұйымдастыруға бай.

                      ланысты өзге де 

                      шығыстарды қамтуы

                      мүмкін.

___________________________________________________________________________

      421  Үйлер мен  Әскери емес мақсат.                    Тауарларды

           ғимараттар тағы, яғни тұру                        (жұмыстарды

           салу       үшін, мемлекеттік                      және қызмет   

                      мекемелердің                           көрсетулерді)

                      қызметтік пайдала.                     беруге арнал.

                      нуы үшін, өндіріс.                     ған шарттар

                      тік мұқтаждар мен                      жасалады

                      өзге де әскери емес                  

                      мақсаттар үшін үй.

                      лерді, ғимараттарды

                      салуға арналған

                      шығыстар.

___________________________________________________________________________

      422  Жолдар     Жолдар салуға                          Тауарларды

           салу       арналған шығыстар                      (жұмыстарды

                                                             және қызмет

                                                             көрсетулерді)

                                                             беруге арнал.

                                                             ған шарттар

                                                             жасалады

___________________________________________________________________________

430        Күрделі    Үйлерді, ғимарат.                 

           жөндеу     тарды, өзге де күр.

                      делі активтерді 

                      күрделі жөндеуге

                      арналған шығыстар.

                      Осы шығыстар күр.

                      делі жөндеумен ай.

                      налысатын жұмысшы.

                      лардың жалақысы

                      (о.і. жалақыдан

                      ұстау), әлеуметтік

                      салық, жинақтаушы

                      зейнетақы қорларына

                      жарналар, күрделі

                      жөндеу үшін қажетті

                      заттар, материалдар

                      мен жабдықтар сатып

                      алу, сондай-ақ күр.

                      делі жөндеу қандай

                      тәсілмен жүргізіліп

                      жатқанына қарамас.

                      тан - шаруашылық 

                      тәсілмен бе немесе

                      келісім-шарт бойын.

                      ша ма, күрделі 

                      жөндеумен тікелей

                      байланысты өзге де

                      шығыстарды қамтуы

                      мүмкін. Транспорт.

                      тар мен басқа да

                      негізгі құралдарды

                      күрделі жөндеуден

                      өткізу 146 ерекше.

                      лікте көрсетіледі

___________________________________________________________________________

      431  Үйлерді,   Үйлерді, ғимарат.                      Тауарларды

           ғимарат.   тарды күрделі жөн.                     (жұмыстарды

           тарды      деуге байланысты                       және қызмет

           күрделі    шығыстар.                              көрсетулерді)

           жөндеу     Күрделі жөндеу өн.                     беруге арнал.

                      діріс құрал-жабдық.                    ған шарттар

                      тарын жаңғырту,                        жасалады

                      олардың қызмет                      

                      мерзімін ұзарту,

                      өнімділігін арттыру

                      мақсатында жүзеге 

                      асырылады.

___________________________________________________________________________

      432  Жолдарды   Аэродром жолдарын                      Тауарларды

           күрделі    және ұшу-қону ай.                      (жұмыстарды

           жөндеу     лақтарын күрделі                       және қызмет

                      жөндеуге арналған                      көрсетулерді)

                      шығыстар.                              беруге арнал.

                      Жолдарды күрделі                       ған шарттар

                      жөндеу деп бүкіл                       жасалады

                      жолды немесе оның

                      елеулі бөлігін қай.

                      тадан жабу, жолды

                      кеңейту және жол.

                      дарды жақсарту 

                      жөніндегі басқа да

                      жұмыстар түсіні.

                      леді. Ағымдағы жай,

                      сондай-ақ орташа

                      жөндеу мен қызмет

                      көрсету (жарықтарды

                      толтыру, жолдың 

                      жұқарған учаске.

                      лерін қайтадан жабу)

                      159-ерекшелікте 

                      ағымдағы шығыстар                                   

                      ретінде жіктеледі.

___________________________________________________________________________

450        Жер және                             

           материал.

           дық актив.

           тер сатып

           алу

___________________________________________________________________________

      451  Жер сатып  Мемлекеттің жердің                     Тауарларды

           алу        кез келген түрін,                      (жұмыстарды

                      ормандарды, ішкі                       және қызмет

                      суларды және пайда.                    көрсетулерді)

                      лы қазбалардың кен                     беруге арнал.

                      орындарын сатып                        ған шарттар

                      алуына арналған                        жасалады

                      шығыстар. Егер мем.

                      лекет сатып алған

                      жерде ғимарат тұрса

                      және ғимараттың

                      құны жердің құнынан

                      бөлек бағаланса, 

                      ғимаратты сатып

                      алуға арналған 

                      шығыстар 412-ерек.

                      шелікке жатқызылуы

                      тиіс. Егер ғимарат 

                      сатып алуға арнал.

                      ған шығыстар жерді

                      сатып алуға арнал.

                      ған шығыстардан

                      бөлінбесе, жердің 

                      және ғимараттың

                      құнын не неғұрлым                             

                      бағалысы қайсысы

                      болып табылатынына

                      - жер ме немесе 

                      ғимарат па, осыған 

                      байланысты осы 

                      ерекшелікке не 412-

                      ерекшелікке жатқызу

                      қажет.

__________________________________________________________________________

      452  Материал.  Жеке объектілер                        Тауарларды

           дық емес   болып табылмайтын                      (жұмыстарды

           активтер   материалдық емес                       және қызмет

           сатып алу  активтерді сатып                       көрсетулерді)

                      алу (жер қойнауын                      беруге арнал.

                      және геологиялық                       ған шарттар

                      ақпаратты өңдеуге                      жасалады

                      құқықтарды сатып

                      алуға, балық аулау

                      кәсіпшілігін жүргі.

                      зуге арналған

                      шығыстар, сондай-ақ

                      өзге де концессия.

                      ларға, патенттерді

                      және авторлық 

                      құқықтарды, сауда

                      белгілерін және

                      бағдарламалық 

                      өнімдерді пайда.

                      лануға арналған              

                      шығыстар көрсеті.

                      леді).

___________________________________________________________________________

460        Ел ішінде. Күрделі трансферт. 

           гі күрде.  тер қаржылық талап.

           лі транс.  тардың туындауына

           ферттер    немесе өтелуіне 

                      әкеп соқтырмайтын

                      басқару органдары.

                      ның қайтарымсыз

                      біржақты төлемдерін

                      білдіреді. Мұндай

                      трансферттер олар.

                      дың алушыларының

                      күрделі активтерді

                      сатып алуға, негіз.

                      гі капиталдың

                      бұзылуына немесе

                      негізгі капиталдың

                      зақымдануына не 

                      алушының қаржы 

                      капиталының артуына

                      байланысты шығын.

                      дарды өтеуге арнал.

                      ған шығыстарын 

                      қаржыландыруға 

                      арналған.

___________________________________________________________________________

      461  Мемлекет.  Күрделі активтерді                     Тауарларды,

           тік кәсіп. сатып алу үшін,                        жұмыстарды

           орындарға  құрылысты қаржылан.                    және қызмет

           күрделі    дыру үшін күрделі                      көрсетулерді

           транс.     трансферттер.                          беруге арнал.

           ферттер    Бұған сонымен қатар                    ған шарттар   

                      кәсіпорындарға                         жасалмайды

                      материалдық актив.

                      тер сатып алуға  

                      берілетін транс.

                      ферттік төлемдерге

                      арналған шығыстар

                      да кіреді. Алайда

                      ғимараттарды салу.

                      ға немесе тек 

                      әскери мақсаттарда

                      пайдаланылатын 

                      негізгі жабдықтар.

                      ды сатып алуға 

                      арналып кәсіпорын.

                      дарға берілетін

                      трансферттер 369-

                      ерекшелікте ағымда.

                      ғы трансферттер 

                      төлемдер ретінде

                      жіктелуі тиіс.

                      Осы ерекшелік  

                      бойынша мемлекеттік

                      кәсіпорындардың

                      жарғылық қорына

                      жарналар көрсетіле.

                      ді

___________________________________________________________________________

      463  Акционер.  Күрделі активтерді                     Тауарларды,

           лік қоғам. сатып алу шығын.                       жұмыстарды

           дарға      дары, акционерлік                      және қызмет

           күрделі    қоғамның жарғылық                      көрсетулерді

           трансферт. капиталына жарналар                    беруге арнал.

           тер                                               ған шарттар 

                                                             жасалмайды

___________________________________________________________________________

      464  Мемлекет.  күрделі активтерді                     Тауарларды,

           тік басқа. сатып алу үшін,                        жұмыстарды

           рудың      инвестициялық мақ.                     және қызмет

           басқа      саттарға мемлекет.                     көрсетулерді

           деңгей.    тік басқарудың әр                      беруге арнал.

           леріне     түрлі деңгейлеріне                     ған шарттар

           күрделі    берілетін транс.                       жасалмайды

           трансферт. ферттерге арналған                      

           тер        шығыстар және өзге

                      де күрделі шығыстар

___________________________________________________________________________

      469  Өзге де    461-464-ерекшелік.                     Тауарларды,

           күрделі    тер бойынша жікте.                     жұмыстарды

           трансферт. луі мүмкін емес күрделі                және қызмет

           тер        трансферттер                           көрсетулерді

                                                             беруге арнал.

                                                             ған шарттар

                                                             жасалмайды

___________________________________________________________________________

470        Шетелге    

           күрделі

           трансферт.

           тер

___________________________________________________________________________

      471  Халықара.  Халықаралық ұйым.                      Тауарларды,

           лық ұйым.  дарға және шетел                       жұмыстарды

           дар мен    мемлекеттерінің                        және қызмет

           шетел      үкіметтеріне күрде.                    көрсетулерді

           мемлекет.  лі мақсаттар үшін                      беруге арнал.

           терінің    берілетін транс.                       ған шарттар

           үкіметте.  ферттерге арналған                     жасалмайды

           ріне бері. шығыстар                     

           летін 

           күрделі

           трансферт.

           тер

___________________________________________________________________________

      479  Шетелге    Қазақстаннан тыс                       Тауарларды,

           берілетін  жерлерге берілетін                     жұмыстарды

           өзге де    өзге де күрделі                        және қызмет

           күрделі    трансферттер                           көрсетулерді

           трансферт.                                        беруге арнал.

           тер                                               ған шарттар

                                                             жасалмайды.

___________________________________________________________________________

           Б. НЕСИЕ.

           ЛЕНДІРУ 

           ЖӘНЕ 

           ҮЛЕСТІК

           ҚАТЫСУ

___________________________________________________________________________

510        Ішкі       Қайтарымды негізде 

           несиелен.  қаражат бөлу

           діру      

___________________________________________________________________________

      511  Мемлекет.  Мемлекеттік басқа.  бюджеттердің төмен Қазынашылық.

           тік бас.   рудың басқа дең.    тұрған деңгейлері. тың аумақтық

           қарудың    гейлеріне қайтарым. не берілетін бюд.  органдарында

           басқа дең. ды негізде қаражат  жеттік қарыздар;   тіркелмейтін

           гейлерін   бөлу                қайтарымды негіз.  несиелік шарт

           несиелен.                      дегі өзге де қара. (келісім) 

           діру                           жат.               жасалады

___________________________________________________________________________

      512  Мемлекет.  Мемлекеттік кәсіп.                     Қазынашылық.

           тік кәсіп. орындарға қайтарым.                    тың аумақтық 

           орындарды  ды негізде қаражат                     органдарында

           несиелен.  бөлу                                   тіркелмейтін,

           діру                                              несиелік шарт 

                                                             (келісім)

                                                             жасалады

___________________________________________________________________________

      513  Қаржы      Қаржы ұйымдарына                       Қазынашылық.

           ұйымдарын  қайтарымды негізде                     тың аумақтық

           несиелен.  қаражат бөлу                           органдарында

           діру                                              тіркелмейтін,

                                                             несиелік шарт

                                                             (келісім)

                                                             жасалады

___________________________________________________________________________

      514  Жеке тұл.  Жеке тұлғаларға      кәсіптік білімге   Қазынашылық.

           ғаларды    кәсіби мамандық алу  ақы төлеу үшін;    тың аумақтық

           несиелен.  үшін, тұрғын үй      тұрғын үй салу     органдарында

           діру       салу және сатып алу  мен сатып алу      тіркелмейтін,

                      үшін қайтарымды      үшін.              несиелік шарт

                      негізде қаражат                         (келісім)

                      бөлу                                    жасалады

___________________________________________________________________________

      519  Өзге де    511-514-ерекшелік.                     Қазынашылық.

           ішкі       тер бойынша жіктел.                    тың аумақтық

           несиелен.  мейтін, қайтарымды                     органдарында

           діру       негізде берілетін                      тіркелмейтін,

                      қаражат                                несиелік шарт

                                                             (келісім)  

                                                             жасалады 

___________________________________________________________________________

520        Сыртқы     

           несиелен.

           діру

___________________________________________________________________________

      521  Әр түрлі   Шетел мемлекетте.                      Қазынашылық.

           сыртқы     ріне, халықаралық                      тың аумақтық

           несиелен.  ұйымдарға, шетелде                     органдарында

           діру       тұратын жеке тұлға.                    тіркелмейтін,

                      ларға, шетелдік                        несиелік шарт

                      кәсіпорындарға және                    (келісім)

                      елдің резиденті                        жасалады

                      болып табылмайтын

                      басқа да бірліктер.

                      ге қайтарымды 

                      негізде берілетін

                      қаражат

___________________________________________________________________________

530        Шетелдік   

           акционер.

           лік капи.

           талдағы

           үлестік

           қатысу

___________________________________________________________________________

      531  Халықара.                                         Тауарларды,

           лық ұйым.                                         жұмыстарды

           дардың                                            және қызмет

           акцияла.                                          көрсетулерді

           рын                                               беруге арнал.

           сатып                                             ған шарттар

           алу                                               жасалмайды

___________________________________________________________________________

      539  Өзге де                                           Тауарларды,

           шетел                                             жұмыстарды

           мемлекет.                                         және қызмет

           терінің                                           көрсетулерді

           акцияларын                                        беруге арнал.

           сатып алу                                         ған шарттар

                                                             жасалмайды

___________________________________________________________________________

           В. БОРЫШТЫ

            ӨТЕУ

__________________________________________________________________________

610        Ішкі       Ішкі заемдар бойын.

           борышты    ша борыштың негізгі

           өтеу       сомасын өтеу. 

                      Ішкі заемдар бойын.

                      ша сыйақы (мүдде)

                      төлеу 210-сыныпша.

                      да көрсетіледі.

___________________________________________________________________________

      611  Мемлекет.                      жоғары тұрған бюд. Қазынашылық.

           тік басқарудың                 жетке  бюджеттік   тың аумақтық 

           басқа деңгейле.                қарыздарды өтеу;   органдарында

           ріне                                              тіркелмейтін,

           борышты                                           несиелік шарт

           өтеу                                              (келісім)

                                                             жасалады

___________________________________________________________________________

      612  Ішкі                                              Қазынашылық.

           рынокқа                                           тың аумақтық

           орналас.                                          органдарында

           тырылған                                          тіркелмейтін,

           мемлекет.                                         несиелік шарт

           тік бағалы                                        (келісім)

           қағаздарды                                        жасалады

           өтеу                                              (мемлекеттік  

                                                             құнды қағаз.

                                                             дарды орналас.

                                                             тыру жағдайы.

                                                             нан басқа)

___________________________________________________________________________

      619  Өзге де    611-612-ерекшелік.                     Қазынашылық.

           ішкі       терде жіктелмеген                      тың аумақтық

           борышты    заемдарды өтеу.                        органдарында

           өтеу                                              тіркелмейтін,

                                                             несиелік шарт

                                                             (келісім)

                                                             жасалады

___________________________________________________________________________

620        Сыртқы     Сыртқы заемдар                                       

           борышты    бойынша борыштың

           өтеу       негізгі сомасын 

                      өтеу, Ішкі заемдар

                      бойынша сыйақы 

                      (мүдде) төлеу 220-

                      сыныпшада көрсеті.

                      леді.                                

___________________________________________________________________________

      621  Сыртқы                                            Қазынашылық.

           борышты                                           тың аумақтық 

           өтеу                                              органдарында 

                                                             тіркелмейтін,

                                                             несиелік шарт

                                                             (келісім)

                                                             жасалады

                                                             (мемлекеттік

                                                             құнды қағаз.

                                                             дарды орналас.

                                                             тыру жағдайы.

                                                             нан басқа)   

___________________________________________________________________________

     

                                                                

                                                          

                                                          

    Мамандар:

              Омарбекова А.Т.          

              Икебаева Ә.Ж.                           

   

     

                                                             

               

             

              

     

                                             

                                     

                   

             №      

 

                                               

  

                      

  

                                                         

  

                                            

     

     

                        

                                           

                                           

                                               

                                                       

                      

  

                                         

      

      

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады