Бiлiм беру қызметiне берiлетiн мемлекеттiк лицензияның нысанын бекiту туралы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2001 жылғы 26 мамырдағы N 393 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2001 жылғы 30 шілдеде тіркелді. Тіркеу N 1600. Күші жойылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 2005 жылғы 8 ақпандағы N 72 бұйрығымен.

------------Бұйрықтан үзінді----------------
     "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 19 қаңтардағы N 32 қаулысын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:
     1. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің мынадай бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын:
     1) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1600 нөмірімен тіркелген "Бiлiм беру қызметiне берiлетiн мемлекеттiк лицензияның нысанын бекiту туралы" 2001 жылғы 26 мамырдағы N 393...

     Министр
----------------------------   

     Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi " Лицензиялау туралы ", 1999 жылғы 7 маусымдағы " Бiлiм туралы "  заңдарының ережелерiн, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 18 сәуiрдегi N 596 "Бiлiм беру қызметiн лицензиялау ережесiн бекiту туралы", 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2201 қаулысын iске асыру туралы" қаулыларын iске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН :
     1. Қоса берiліп отырған бiлiм беру қызметiне берiлетiн мемлекеттік лицензияның нысаны және оның қосымшасы бекiтiлсiн.
     2. Бюджет, жоспарлау және қаржы департаментi (Т.А. Нұрғожаева) мемлекеттiк лицензияның бланкiлерi мен оның қосымшасын дайындауға тапсырысты орналастырсын және оны 79 "Лицензиардың функциясын орындау" бабы бойынша төлесiн.
     3. Жоғары және орта кәсіптiк бiлiм департаментi (Ә. Әбжаппаров) осы бұйрықты белгiленген тәртiпте Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлігіне мемлекеттік тіркеуден өткізуге ұсынсын.
     4. Осы бұйрық мемлекеттiк тiркеуден өткен күнiнен бастап күшiне енеді.
     5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

   Министрдің
     міндетін атқарушы

                                        Қазақстан Республикасы
                                           Бiлiм және ғылым
                                       министрлiгiнiң 2001 жылғы
                                          26 мамырдағы N 393
                                        бұйрығымен бекiтiлген

Сериясы                  Қазақстан Республикасының          N
АА                             Елтаңбасы     

                       МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ

   (бастауыш кәсiптiк, орта кәсiптiк, жоғары кәсiптiк және жоғары
оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiм беру үшiн, шифры(лары),
мамандық(тар) аталу(ы)(лары)  және оқыту мерзiмi көрсетiлген
қосымшасыз жарамсыз)
____________________________________________________________________
(бiлiм беру ұйымының, ғылыми мекеменiң толық атауы, заңдық
мекен-жайы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(мектепке дейiнгi, мектептен тыс, жалпы бастауыш, жалпы негiзгi,
жалпы орта, кәсiптiк бастауыш, кәсiптiк орта, кәсiптiк жоғары,
жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiм)саласында бiлiм беру
қызметiн жүргiзу құқығына берiлген
Лицензияны қолданудың айрықша жағдайлары___________________________
___________________________________________________________________
Бiлiм беру қызметiн жүзеге асыруға қойылатын талаптар ("Бiлiм беру
қызметiн лицензиялаудың ережесiн бекiту туралы" 2000 жылғы
18 сәуiрдегi N 596 Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қаулысына
сәйкес)

Лицензия берген орган______________________________________________
                             (лицензиардың толық атауы)
___________________________________________________________________
(Уәкiлеттi қызметкердiң лауазымы, аты-жөнi, қолы және
лицензиардың мөрi)

    Лицензияның берiлген күнi 200__ жылғы "___" ____________    

    _______________ қаласы

                                                Сериясы АА N____
                                                Лицензияға қосымша
____________________________________________________________________              Кәсiби-бiлiм бағдарламаларын iске асыратын
____________________________________________________________________
      заңды тұлғаның (бiлiм беру ұйымы филиалының) атауы
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                    (лицензияның қолдану аумағы)
____________________________________________________________________
     Даярлық бағыты немесе мамандық(тар)                  Оқу
N  ____________________________________________________  мерзімі  
     Шифры                Атауы
_____________________________________________________Берудiң негiзi:
(Уәкiлеттi қызметкердiң лауазымы, аты-жөнi, қолы және лицензиардың мөрi)
Лицензияның берiлген күнi 200__ жылғы "___"______________

Об утверждении формы государственной лицензии на образовательную деятельность

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 26 мая 2001 года N 393. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 июля 2001 года N 1600. Утратил силу - приказом Министра образования и науки РК от 8.02.2005г. N 72

          Извлечение из приказа Министра образования и науки РК
                           от 8.02.2005г. N 72
 
      "В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 19 января 2005 года N 32 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года N 1894" ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Признать утратившим силу приказы Министра образования и науки Республики Казахстан:
      1) от 26 мая 2001 года N 393 "Об утверждении формы государственной лицензии на образовательную деятельность", зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 1600...
 
      Министр".
--------------------------------------------------------------------
     
 

      В целях реализации положений Законов Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года Z952200_  "О лицензировании", от 7 июня 1999 года Z990389_  "Об образовании", постановлений Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2000 года N 596 P000596_  "Об утверждении Правил лицензирования образовательной деятельности", от 29 декабря 1995 года N 1894 P951894_  "О реализации постановления Президента Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года N 2201" приказываю:
      1. Утвердить прилагаемую форму государственной лицензии на образовательную деятельность и приложение к ней.
      2. Департаменту бюджета, планирования и финансов (Нургожаева Т.А) разместить и оплатить заказ на изготовление бланков государственной лицензии и приложение к ней по статье 79 "Выполнение функций лицензиаров".
      3. Департаменту высшего и среднего профессионального образования (Абжаппаров А.А.) представить в установленном порядке настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.
      4. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации.
      5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

      И.о. Министра

 

                                                 Утверждена
                                            приказом Министерства
                                             образования и науки
                                             Республики Казахстан
                                          от 26 мая 2001 года N 393

                                                        N ____
Серия                              Герб                            
AA                          Республики Казахстан
  
                          Государственная лицензия
        (для начального профессионального, среднего профессионального,
        высшего профессионального и послевузовского профессионального
      образования без приложения с перечислением шифра(ов), наименования
      профессии(ий), специальности(ей) и сроков обучения недействительна)

Выдана___________________________________________________________________ 
            (полное наименование организации образования, научного        
                      учреждения, юридический адрес)
_________________________________________________________________________
на право ведения образовательной деятельности в сфере ___________________
_________________________________________________________________________ 
    (дошкольного, внешкольного, начального общего, основного общего или   
         среднего общего и начального профессионального, среднего         
       профессионального, высшего профессионального, послевузовского      
                        профессионального образования)

Особые условия действия лицензии ________________________________________
_________________________________________________________________________
Требования к осуществлению образовательной деятельности
(в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан
от 18 апреля 2000 года N 596  P000596_   "Об утверждении Правил
лицензирования образовательной деятельности")

Орган, выдавший лицензию____________________________________________
                             (полное наименование лицензиара)
____________________________________________________________________
(Должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица, печать лицензиара)

            Дата выдачи лицензии ___ ___________200__года    
            Город ____________________

  

                                                  Приложение к лицензии
                                                  Серия АА N __________

_________________________________________________________________________
    Наименование юридического лица (филиала организации образования),    
_________________________________________________________________________
         реализующего образовательно-профессиональные программы
_________________________________________________________________________
                      (территория действия лицензии)
_________________________________________________________________________
  N !    Направление подготовки или специальность(и),   ! Срок
    !                профессия(и)                       ! обучения
    !___________________________________________________!
    !   Шифр    !        Наименование                   !
________________________________________________________!________________

    Основание выдачи:
    (Должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица, печать лицензиара)
    Дата выдачи лицензии "___"__________ 200__года