Балалар тағамдарын шығару жөнiндегi қондырғы үшiн республикалық бюджетке тауар кредитiн өтеу туралы

IІ сайланған Алматы қалалық мәслихатының VІIІ сессиясының 2001 жылғы 19 қаңтардағы шешімі. Алматы қалалық Әділет басқармасымен 2001 жылғы 28 ақпанда N 292 тіркелді. Күші жойылды - Алматы қаласы мәслихатының 2011 жылғы 8 шілдедегі N 456 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - IV сайланған Алматы қаласы мәслихатының XXXXV сессиясының 2011 жылғы 8 шілдедегі N 456 шешімімен.

      РҚАО Ескертпесі: N 02-11 және 227 2005 жылғы 20 қаңтардағы Алматы қалалық Әділет департаменті хатының негізінде шешім "Нормативтік-құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 38-бабымен көзделген нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеуге жатпайды және онсыз қолданылады.

      "Қазақстан Республикасының жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдары туралы"  Z934100_ Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Балалар тағамдарын шығаруға арналған қондырғыларды Алматы қаласының коммуналдық меншiгiне беру туралы"  P001190_ 2000 жылғы 4 тамыздағы N№1190 Қаулысына, Алматы қаласы Әкiмiнiң "Бөбек" балалар тағамдарын шығару жөнiндегi зауыты" коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорын құру туралы" 2000 жылғы 16 қарашадағы N 1071 шешiмiне сәйкес II-сайланған Алматы қалалық Мәслихаты 
                       ШЕШIМ ҚАБЫЛДАДЫ: 
      1. Алматы қаласының Әкiмiне 18640250 (он сегiз миллион алты жүз қырық мың екi жүз елу) АҚШ доллары (теңге бағамы бойынша) көлемiнде тауар кредитi нысанында (балалар тағамдарын шығаруға арналған қондырғы) Республикалық бюджеттен қаражат тартуға рұқсат етiлсiн. 
      2. 2004-2010 жылдардағы Алматы қаласының бюджетiнде 18640250 (он сегiз миллион алты жүз қырық мың екi жүз елу) АҚШ доллары (теңге бағамы бойынша) сомасындағы займды қайтару және оған қызмет көрсету бойынша мiндеттеменi өтеу кестесiне, Алматы қаласының Әкiмi мен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi арасындағы қаражат тарту туралы кредиттiк келiсiмде қарастырылған шарттарға және тәртiптерге сәйкес қаражат қарастырсын, қоса беріліп отыр. 
      3. Алматы қаласының Әкiмi қондырғыны және "Бөбек" балалар тағамдарын шығару жөніндегі зауыты" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнын жалпы тауар кредитті үшін толық есеп айырысқанға дейін коммуналдық меншікте сақтау бойынша қажеттi шаралар қабылдасын.
      4. Осы шешiмнiң орындалуын бақылау экономика және өндiрiстi дамыту жөнiндегi тұрақты депутаттық комиссияға (А.И. Шелипанов) және Алматы қаласының Әкiмiнiң бiрiншi орынбасарына Қ.А. Бүкеновке жүктелсiн.  

     II-сайланған Алматы қалалық
     Мәслихатының VIII-сессиясының 
     төрағасы

     II-сайланған Алматы қалалық
     Мәслихатының хатшысы

II-сайланған Алматы қалалық
Мәслихаты VIII-шi сессиясының
2001 жылы 19 қаңтардағы
қосымша
 

  Балалар тағамдарын шығару жөнiндегi қондырғы
үшiн республикалық бюджетке 18640250
АҚШ доллары көлемiндегi
тауар кредитiн өтеу кестесi

жылдары

Млн. АҚШ доллары көлемiндегi кредиттi өтеудiң жылдық сомасы

өтеу көздері 

2001-
2003

Пайдалануға беру, жобалық қуаттылыққа шығу

"Бөбек" балалар тағамдарын шығару жөнiндегi зауыт", коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорыны

2004

1,6

2005

2,0

2006

2,7

2007

3,0

2008

3,0

2009

3,0

2010

3,340250

Жиыны:

18,640250


        II-сайланған Алматы қалалық 
     Мәслихаты VIII-шi сессиясының
     төрағасы            

     II-сайланған Алматы қалалық
     Мәслихатының хатшысы

О погашении товарного кредита в республиканский бюджет за оборудование по производству детского питания

Решение VIII сессии Алматинского городского Маслихата II созыва от 19 января 2001 года. Зарегистрировано в Управлении юстиции города Алматы 28 февраля 2001 года за № 292. Утратило силу решением Маслихата города Алматы от 8 июля 2011 года № 456

      Сноска. Утратило силу решением XXXXV-й сессии Маслихата города Алматы IV созыва от 08.07.2011 № 456.

      Примечание РЦПИ: На основании письма Департамента юстиции города Алматы от 20 января 2005 года № 02-11/и227 решение не подлежит государственной регистрации нормативных правовых актов, предусмотренной  ст.38  Закона Республики Казахстан "О нормативных правовых актах" и применяется без нее.  

      В соответствии с Законом  Республики Казахстан "О местных представительных и исполнительных органах Республики Казахстан",  постановлением  Правительства Республики Казахстан "О передаче оборудования для производства детского питания в коммунальную собственность города Алматы" № 1190 от 4 августа 2000 года, решения акима города Алматы "О создании коммунального государственного предприятия "Завод по производству детского питания "Бобек" № 1071 от 16 ноября 2000 года Алматинский городской Маслихат II-го созыва РЕШИЛ:
      1. Разрешить акиму города Алматы осуществить заимствование финансовых средств из Республиканского бюджета в форме товарного кредита (оборудование для производства детского питания) в размере 18 640 250 долларов США (восемнадцать миллионов шестьсот сорок тысяч двести пятьдесят долларов США по курсу в тенге). 
      2. Предусмотреть средства в бюджете города Алматы на 2004-2010 годы в соответствии с графиком погашения обязательств по возврату займа в сумме 18 640 250 долларов США (по курсу в тенге) и его обслуживанию за счет поступления средств от коммунального государственного предприятия "Завод по производству детского питания "Бобек"" на условиях и в порядке, предусмотренном кредитным соглашением о заимствовании между акимом города Алматы и Министерством финансов Республики Казахстан, прилагается. 
      3. Акиму города Алматы принять необходимые меры по сохранению оборудования и в целом коммунального государственного предприятия "Завод по производству детского питания "Бобек"" в коммунальной собственности до полного расчета за товарный кредит. 
      4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике и вопросам развития производства (Шелипанов А.И.) и первого заместителя акима города Алматы Букенова К.А. 


       Председатель
      VIII-й сессии Алматинского
      городского Маслихата 
      II-го созыва                          М. Кочкаров


      Секретарь
      Алматинского городского
      Маслихата II-го созыва                Ж. Турегельдинов

                                            

Приложение
к решению VIII-й сессии
Алматинского городского
Маслихата II-го созыва
от 19 января 2001 года


Г Р А Ф И К
погашения товарного кредита на сумму 18640250 долларов
США в республиканский бюджет за оборудование
по производству детского питания


годы

Ежегодные суммы
погашения кредита
в млн. долларов США

Источник погашения

2001-2003

Ввод в эксплуатацию, выход на проектную мощность

Коммунальное государственное предприятие "Завод по производству детского питания "Бобек""

2004

1,6

2005

2,0

2006

2,7

2007

3,0

2008

3,0

2009

3,0

2010 

3,340250

Итого:

18,640250


      Председатель
      VIII-й сессии Алматинского
      городского Маслихата 
      II-го созыва                          М. Кочкаров


      Секретарь
      Алматинского городского
      Маслихата II-го созыва                Ж. Турегельдинов