Қазақстан Республикасы бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің құрылымын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2002 жылғы 26 қыркүйектегі N 4 бұйрығы. Қазақстан Респуликасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 22 қазанда тіркелді. Тіркеу N 2019. Күші жойылды - ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2004 жылғы 30 желтоқсандағы N 172 бұйрығымен.

      -----------Бұйрықтан үзінді-----------
      "Бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы ерекшелiгiнiң құрылымын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрiнiң 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 168 бұйрығының Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде
      мемлекеттiк тiркелуiне байланысты БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрiнiң мынадай бұйрықтарының күшi жойылды деп танылсын:
      1) тiркелген N 2019, "Бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы ерекшелiгiнiң құрылымын бекiту туралы" 2002 жылғы 26 қыркүйектегi N 4...
      Министрдің
      міндетін атқарушы
      -----------------------------

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру шаралары туралы" 2002 жылғы 28 тамыздағы N 931 жарлығына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қазақстан Республикасы бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің құрылымы қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      2. Құқықтық және ұйымдастыру жұмыстары департаменті (Е.Е.Исаев) және Бюджет саясаты және жоспарлау департаменті (Б.Т.Сұлтанов) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Министр  "Қазақстан Республикасы
бюджет шығыстарының экономикалық
сыныптамасы ерекшелігінің құрылымын
бекіту туралы"
Қазақстан Республикасының
Экономика және бюджеттік
жоспарлау министрінің
2002 жылғы 26 қыркүйектегі
N 4 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы бюджет шығыстарының экономикалық
сыныптамасы ерекшелігінің құрылымы

      Ескерту: Өзгертілді және толықтырылды - ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2003 жылғы 12 наурыздағы N 44 бұйрығымен , 2003 жылғы 4 мамырдағы N 76 бұйрығымен , 2003 жылғы 5 маусымдағы N 96 бұйрығымен , 2003 жылғы 7 қазандағы N 163 бұйрығымен , 2004 жылғы 2 тамыздағы N 115 бұйрығымен .

Сын.

ыпша

Ерек.

шелi.

гі


Атауы


    Анықтама


Шығындардың тiзiмi


      А. ШЫҒЫНДАР

      АҒЫМДАҒЫ ШЫҒЫНДАР

      110 Жалақы


      111 Негiзгi Мемлекеттiк меке. Депутаттардың, саяси

      жалақы мелердiң қызмет. және әкiмшiлiк мемле.

      керлерiне лауазым. кеттiк қызметшілердің,

      дық мiндеттемеле. судьялардың, алыс

      рін орындағаны және таяу шет елдер.

      үшiн ақшалай дегі Қазақстан

      төлемдер: Республикасының

      Бұл ерекшелiк Төтенше және Өкілетті

      бойынша тұрақты Елшiлерiнiң, Қазақстан

      сипатқа ие және Республикасы Сыртқы

      заңдарда белгiлен. істер министрлігінің

      ген лауазымдық шет елдердегі мекеме.

      қызметақыға қосымша лері қызметкерлерінің,

      ақылар, үстемақы. прокурорлардың, проку.

      лар және көтерілім. ратура органдары,

      дер көрсетіледі. Қаржы полициясы агент.

      Жеке табыс салы. тігі, Қаржы полициясы

      ғын, жинақтаушы академиясы, Кеден

      зейнетақы қорларына органдары, Құқық

      міндетті зейнетақы қорғау органдары,

      жарналарын және Мемлекеттік өртке

      жалақыдан алынатын қарсы қызмет қызмет.

      өзге де ұстамдарды керлерінің, әскери

      осы ерекшеліктен қызметшілердің, оның

      аудару керек. ішінде мерзімді

      әскери қызметшілері.

      нің негізгі жалақысы:

      Лауазымдық қызметақы;

      Әскери атақтар бой.

      ынша қызметақы;

      Арнаулы атағы үшiн

      қосымша ақы;

      Сыныптық шен үшiн

      қосымша ақы;

      Әскери қызметшiлерге,

      құқық қорғау орган.

      дары, қаржы полициясы

      мен мемлекеттiк

      өртке қарсы күрес

      қызметi қызметкерле.

      рiне қызмет өткеру.

      дiң ерекше жағдайла.

      ры үшiн үстемеақы;

      Экологиялық апат

      аймақтарында және

      көп жылдық ядролық

      жарылыстардың салда.

      нан зардап шеккен

      аумақтарда тұрғаны

      үшiн үстемеақы;

      Демалысқа ақы

      төлеу, қызметкер

      жұмыстан босаған

      жағдайда не қызмет.

      кердiң қалауы бойын.

      ша пайдаланылмаған

      демалысы үшiн

      өтемақы;

      2000 жылдың 1 қаң.

      тарынан бастап және

      2002 жылғы 1 қаңтар.

      дан бастап еңбек ақы

      төлеу шарттарының

      өзгеруіне

      байланысты мемлекет.

      тiк қызметшiлерге

      төленетiн жалақыдағы

      айырма;

      Қазақстан

      Республикасындағы

      еңбек туралы"

      Қазақстан Республи.

      касы Заңының 72-ба.

      бына сәйкес белгi.

      ленген қосымша

      ақылар: қызметтердi

      қоса атқарғаны

      (қызмет көрсету

      аймақтарын кеңейт.

      кенi) немесе жұмыста

      уақытша болмаған

      қызметкердiң мiндет.

      деттерiн орындағаны

      үшiн қосымша ақылар;

      Басқа мемлекеттiк

      мекемелер қызметкер.

      лерiнiң негiзгi

      жалақысы:

      Лауазымдық қызмет.

      ақылар (ставкалар);

      "Мемлекеттiк меке.

      мелердiң мемлекеттiк

      қызметшi емес қызмет.

      керлерiне еңбекақы

      төлеу жүйесi туралы"

      Қазақстан Республи.

      касы Үкiметiнiң 2002

      жылғы 11 қаңтардағы

      N 41 қаулысымен

      белгiленген тұрақты

      сипатқа ие қосымша

      ақылар, үстемеақылар

      және көтерiлiмдер;

      2000 жылдың 1 қаң.

      тарынан бастап және

      2002 жылғы 1 қаң.

      тардан бастап еңбек.

      ақы төлеу шарттары.

      ның өзгеруiне (оның

      iшiнде аудандық

      коэффициенттiң,

      таулы, шөлдi және

      сусыз жерлерде жұмыс

      iстегенi үшiн төлене.

      тiн коэффициенттер.

      дiң алынып тасталуы)

      байланысты төленетiн

      жалақыдағы айырма;

      қызметкер жұмыстан

      босатылған жағдайда,

      не қызметкердiң

      қалауы бойынша пайда.

      ланылмаған демалысы

      үшiн өтемақы;


      112 Қосымша Ынталандыру, көтер. Саяси және әкiмшiлiк

      ақшалай мелеу сипатындағы, мемлекеттiк қызметші.

      төлемдер сондай-ақ мемле. лердің, судьялардың,

      кеттiк мекеме басшы. алыс және таяу шет

      сының шешімі бойын. елдердегі Қазақстан

      ша қосымша жұмыс Республикасының

      істегені үшін Төтенше және Өкілетті

      мемлекеттік мекеме. Елшілерінің,

      лердің қызметкер. Қазақстан Республи.

      леріне ақшалай касы Сыртқы істер

      төлемдер. министрлігінің шет

      елдердегi мекемелері

      қызметкерлерiнiң,

      прокурорлардың,

      прокуратура орган.

      дары, Қаржы полициясы

      агенттiгi, Қаржы

      полициясы академия.

      сы, Кеден органдары,

      Құқық қорғау органда.

      ры, Мемлекеттiк

      өртке қарсы қызмет

      қызметкерлерiнiң,

      әскери қызметшiлерi.

      нiң қосымша ақшалай

      төлемдерi:

      Смета бойынша

      тиiстi органды

      ұстауға көзделген

      қаражатты үнемдеу

      есебiнен мемлекеттiк

      органның басшысының

      шешiмiмен белгiлен.

      ген лауазымдық

      қызметақыға үстеме.

      ақылар;

      Қазақстан Республи.

      касы Президентiнiң

      "Қазақстан Республи.

      касы Президентiнiң

      кейбiр актiлерiне

      өзгерiстер мен толық.

      тырулар енгiзу және

      Қазақстан Республи.

      касы Президентiнiң

      1996 жылғы 18 маусым.

      дағы N 3038 Жарлығы.

      ның күшi жойылды деп

      тану туралы" 2002

      жылғы 21 наурыздағы

      N 825 Жарлығының

      1-тармағы 5-тармақ.

      шасының 3-абзацына

      сәйкес мемлекеттiк

      органдардың орталық

      аппараттары әкiмшiлiк

      мемлекеттiк қызмет.

      шiлерiнiң сыйақысы;

      Смета бойынша тиісті

      органды ұстауға

      көзделген қаражатты

      үнемдеу есебiнен

      мемлекеттiк органның

      басшысының, сондай-ақ

      Қазақстан Республи.

      касы Парламентiнiң

      Палатасы төрағалары.

      ның шешiмiмен төле.

      нетін сыйлықтар;

      "Қазақстан Респуб.

      ликасындағы еңбек

      туралы" Қазақстан

      Республикасы Заңының

      73-бабына сәйкес

      мерзiмiнен тыс жұмыс.

      тарға, мереке және

      демалыс күндерiндегi

      жұмыстарға ақы төлеу.

      Басқа мемлекеттiк

      мекемелер қызметкер.

      лерiнiң қосымша

      ақшалай төлемдерi:

      Смета бойынша тиiстi

      органды ұстауға

      көзделген қаражатты

      үнемдеу есебiнен

      мемлекеттiк мекеме

      басшысының шешiмiмен

      қызметкерлердiң

      лауазымдық жалақыла.

      рына ынталандыратын

      жалақылар, сыйлықтар;

      "Қазақстан Респуб.

      ликасындағы еңбек

      туралы" Қазақстан

      Республикасы Заңының

      73-бабына сәйкес

      мерзiмiнен тыс жұмыс.

      тарға, мереке және

      демалыс күндерiндегi

      жұмыстарға ақы төлеу

      113 Өтемақы Мемлекеттік меке. Депутаттардың, саяси

      төлемдері мелердің қызмет. және әкiмшiлiк мем.

      керлеріне берілетін лекеттiк қызметшi.

      өтемақы сипатындағы лердің, судьялардың,

      ақшалай төлемдер алыс және таяу шет

      елдердегi Қазақстан

      Республикасының

      Төтенше және Өкiлеттi

      Елшiлерiнiң,

      Қазақстан Республи.

      касы Сыртқы iстер

      министрлiгiнiң шет

      елдердегi мекемелерi

      қызметкерлерiнiң,

      прокурорлардың,

      прокуратура органда.

      дары, Қаржы полициясы

      агенттiгi, Қаржы

      полициясы академиясы,

      Кеден органдары,

      Құқық қорғау органда.

      ры, Мемлекеттiк

      өртке қарсы қызмет

      қызметкерлерiнiң,

      әскери қызметшiлердiң

      оның iшiнде мерзiмдi

      әскери қызмет әскери

      қызметшiлерiнiң

      өтемақы төлемдерi:

      "Арал өңiрiндегi

      экологиялық қасiрет

      салдарынан зардап

      шеккен азаматтарды

      әлеуметтiк қорғау

      туралы" Қазақстан

      Республикасының 1992

      жылғы 30 маусымдағы

      Заңының 13-бабы

      1-тармағының 4) тар.

      мақшасында көзделген

      сауықтыруға арналған

      материалдық көмек;

      сауықтыру үшiн жәр.

      демақы;

      әскери қызметшiлерге

      (мерзiмдi әскери

      қызметтегi қызметшi.

      лерден басқа) және

      құқық қорғау органда.

      дары қызметкерлерiне

      қызметтiк ауысу

      кезiндегi көшерақы

      жәрдемақылары;

      әскери қызметшiлер.

      ге, оның iшiнде мер.

      зiмдi әскери қызмет

      әскери қызметшiлерiне

      және құқық қорғау

      органдары қызметкер.

      лерiне әскери немесе

      арнайы қызметтен

      босаған кездегi бiр.

      жолғы жәрдемақылар;

      мемлекеттiк қызмет.

      шiлерге берiлетiн

      шығу жәрдемақысы;

      заңдарға сәйкес

      өтемақы, бiржолғы

      жәрдемақы;

      смета бойынша тиiстi

      органды ұстауға көз.

      делген қаражатты

      үнемдеу есебiнен

      мемлекеттiк орган

      басшысының шешiмi

      бойынша төленетiн

      материалдық көмек;

      аумақтық салық

      органдарының әкiмшi.

      лiк мемлекеттiк

      қызметшiлерiне еңбек.

      тегi ерекше жағдайла.

      лары үшiн берiлетiн

      өтемақы;

      медициналық-әлеумет.

      тiк сараптама маман.

      дандырылған бөлiмше.

      лерiнiң мемлекеттiк

      қызметшiлерiне еңбек.

      тегi зиян және

      қауiптi жағдайлар

      үшiн берiлетiн

      өтемақы.

      Басқа мемлекеттiк

      мекемелердiң қызмет.

      керлерiнiң өтемақы

      төлемдерi:

      смета бойынша тиiстi

      органды ұстауға

      көзделген қаражатты

      үнемдеу есебiнен

      мемлекеттiк мекеме

      басшысының шешiмiмен

      қызметкерге көрсеті.

      летiн материалдық

      көмек;

      "Арал өңiрiндегi

      экологиялық қасiрет

      салдарынан зардап

      шеккен азаматтарды

      әлеуметтiк қорғау

      туралы" Қазақстан

      Республикасының 1992

      жылғы 30 маусымдағы

      Заңының 13-бабы

      1-тармағының 4) тар.

      мақшасында көзделген

      сауықтыруға арналған

      материалдық көмек.

      Қазақстан Республика.

      сындағы Еңбек туралы"

      Қазақстан Республикасы

      Заңының 27-бабының

      2-тармағына сәйкес

      "Орташа айлық жалақы

      мөлшеріндегі өтемақы"

      114 Әскери қыз. Бұл ерекшелiк бойын.

      метшiлердiң, ша республикалық

      ішкі iстер және жергiлiктi

      органдары бюджеттердiң есебі.

      және қаржы нен ұсталатын, 1998

      полициясы жылғы 1 қаңтардағы

      қызметкер. жағдай бойынша

      лерінің әскери қызмет,

      жинақтаушы Қазақстан Республи.

      зейнетақы касының iшкi iстер

      қорларына органдарында 10

      міндетті жылдан кем қызмет

      зейнетақы өтiлi бар Қазақстан

      жарналары Республикасының

      әскери қызметшiле.

      рiн, iшкi iстер

      органдары және

      қаржы полициясы

      қызметкерлерiн

      ақшалай қамту

      мөлшерiнiң 20%

      мөлшерiнде мемле.

      кеттiк және мемле.

      кеттiк емес жинақ.

      таушы зейнетақы

      қорларына мiндеттi

      зейнетақы жарналары

      көрсетiледi.


      120 Жұмыс беру.

      шілердiң

      жарналары


      121 Әлеуметтік "Салық және бюджет.

      салық ке төленетiн басқа

      да мiндеттi төлемдер

      туралы" Қазақстан

      Республикасының

      Заңына сәйкес есеп.

      телген әлеуметтiк

      салық сомасының

      шегiнде мемлекеттiк

      мекемелердің бюджет.

      ке аударатын ауда.

      рымдары, уақытша

      жұмысқа жарамсыз.

      дығы бойынша,

      жүктiлiгi мен

      босануы бойынша

      жәрдемақыларды,

      мерзiмiнде төлен.

      беген әлеуметтiк

      салық сомасына

      өсiмақы, айыппұл.

      дар төлеу.


      125 Көлiк Автокөлiк құралдары

      құралдары. иелерінің жауап.

      ның иелерiн кершілігін міндетті

      азаматтық- сақтандыру жөніндегі

      құқықтық сақтандыру қызмет.

      жауапкерші. терін сатып алу

      шiлiкке

      мiндеттi

      сақтандыруға

      арналған

      жарналар


      126 Мемлекеттiк Бұл ерекшелiк

      мекемелер бойынша "Қазақстан

      қызметкерле. Республикасының

      рін мемлекет. сот жүйесi мен

      тік міндетті судьяларының

      жеке сақтан. мәртебесi туралы"

      дыруға, 2000 жылғы 25

      арналған желтоқсандағы

      жарналар. N 132-II

      Конституциялық

      Заңының 54-бабына

      және "Сот пристав.

      тары туралы"

      Қазақстан Республи.

      касы Заңының

      10-бабына сәйкес

      судьяларды, сот

      приставтарын

      сақтандыру жөнiн.

      дегi шығыстар

      көрсетiледi.


      130 Тауарлар

      сатып алу

      131 Азық-түлiк Мемлекеттiк мекеме. жеке пайдасы үшiн

      өнімдерін лердiң берушiлерге мемлекеттiк меке.

      сатып алу немесе бөлшектеп мелердiң азық-түлiк

      сатушыларға жеке өнімдерін сатып алуы

      мұқтаждар үшiн мен сақтауы;

      азық-түлік өнiмде.

      рiн сатып алғаны арнайы тағам;

      үшiн ақы төлеу. жануарлардың тағамы;

      Асханаларда және құтқару және кезек

      асханаларда жекеле. күттiрмейтiн жұмыс.

      ген мекемелердi тарды жүргізу кезе.

      тамақтандыруға ақы ңiнде кәсiби және

      төлеуге арналған ерікті апаттық-

      шығындар құтқару қызметтері.

      көрсетiледi. нің және құрылымдар.

      дың құтқарушылары

      үшін тағам сатып алу;

      Контингенттi мерзiмдi әскери

      (оқушыларды, мер. қызметшiлердiң,

      зiмдi қызметтiң әскери оқу орындары,

      әскерилерiн) тамақ. iшкi iстер органдары

      тандыруға арналған оқу орындары курсант.

      шығындар олар тарының, сотталған.

      сапарға шығу арқылы дардың, қылмыс

      өткiзiлетiн iс- жасағандығына күдік.

      шараларға қатысқан тiлер мен кiнәлiлер.

      кезде 159-ерекшелiк дiң, мектептер мен

      бойынша жүзеге мектеп-интернаттар

      асырылады. оқушыларының асхана.

      дағы тамағына

      ақы төлеу;

      132 Дәрi-дәрмек. Мемлекеттiк мекеме. дәрi-дәрмектер, пре.

      тер мен лердiң актив болып параттар мен байлап-

      медициналық болып табылмайтын таңу құралдарын, ме.

      тағайындау. бiр жолғы және дициналық құрал-сай.

      дағы өзге де бiрнеше рет пайда. мандарды және өзге.

      құралдар лануға арналған лердi сатып алу;

      сатып алу дәрі-дәрмектер мен қан сатып алу;

      медициналық бағыт. биопрепараттар

      тағы өзге де құрал. сатып алу.

      дарды сатып алуға

      арналған шығындары


      134 Мүлiктiк Әскери қызметшiлер,

      заттарды, iшкi iстер органда.

      басқа да рының, қаржы полиция.

      киiм ныса. сының қызметкерлерi,

      нын және кәсiби апаттық-құтқа.

      арнаулы ру құрылымдарының

      киiм-кешек. құтқарушылары,

      тер сатып мемлекеттiк өртке

      алу, тігу қарсы қызмет органда.

      және жөн. рының қызметшiлерi,

      деу әскери оқу орында.

      рының курсанттары,

      әскери мектеп-интер.

      наттардың тәрбиелену.

      шiлерi үшiн мүлiктiк

      заттар, кеден

      қызметiнiң, прокура.

      тура органдарының

      қызметкерлерi,

      судьялар, сот

      приставтары сот

      орындаушылары үшiн

      арнайы және нысанды

      киiм-кешектер,

      мемлекеттiк орман

      күзетi мен аң

      шаруашылығы қызмет.

      керлерi үшiн нысанды

      киiм және айыру

      белгiлерiн сатып

      алуға, тiгуге және

      жөндеуге арналған

      шығыстар, сондай-ақ

      мүлiктiк заттар,

      нысанды және арнайы

      киiм-кешектер сатып

      алу орнына ақшалай

      өтемақылар

      135 Ерекше Әскери мақсаттағы

      құралдар заттарды, материал.

      мен мате. дарды, құралдарды

      риалдарды сатып алуға, әскери

      сатып алу маңызы бар объекті.

      тiлердi салуға

      арналған шығындар


      136 Ел iшiндегi Қазақстан шегiнде Іссапарда болған

      қызметтік қызметтiк сапарларға кезеңге берілетін

      сапарлар арналған шығындар. тәулікақы:

      белгіленген орынға

      жетуге және кері

      қайтуға жұмсалатын

      шығындар;

      тұрғын үй жалдау

      жөніндегі шығыстар;

      заңнамамен белгілен.

      ген басқа да

      шығындар;

      137 Мемлекеттен Қазақстан Республи. Іссапарда болған

      тыс жерлерге касынан тыс жерлерге кезеңге берілетін

      қызметтік қызметтік іссапар. тәулікақы:

      іссапарлар ларға арналған белгіленген орынға

      тiк сапарлар шығындар жетуге және кері

      қайтуға жұмсалатын

      шығындар;

      тұрғын үй жалдау

      жөніндегі шығыстар;

      заңнамамен белгілен.

      ген басқа да

      шығындар;

      138 Үй-жайға Бұл ерекшелiкте

      жалгерлiк жалға алынған үй-

      төлем жайға жалгерлiк тө.

      лемдер көрсетiледi.

      Жалға алынатын

      үй-жайды ұстауға

      арналған шығындар,

      коммуналдық қызмет

      көрсетулер, электр

      энергиясына, жылуға

      арналған шығындар

      сәйкес ерекшелiктер

      бойынша көрсетiледi.


      139 Басқа да 131-138-ерекшелiк.

      тауарларды тер бойынша көрсетi.

      сатып алу летiн шығындарды

      қоспағанда, бiр бiр.

      лiгi үшiн құны 40

      есе айлық есептiк

      көрсеткiштен

      аспайтын тауар.

      ларды сатып алуға

      арналған шығындар

      140 Қызмет көр.

      сетулердi

      сатып алу


      141 Коммуналдық Электр энергиясы ыстық, суық, кәрiз

      қызмет көр. мен жылуды қоспаған. үшiн ақы төлеу;

      сетулерге да, суға, газға және газға ақы төлеу;

      ақы төлеу басқа коммуналдық қызметтерге уақытылы

      қызметтерге арнал. ақы төлемегені үшін

      ған шығыстар. Олар өсiмақы;

      144 және 145 ерек.

      шелiктерде көрсе.

      тiледi.

      Мемлекеттiк меке.

      мелер ғимараттар мен

      үй-жайларды, мемле.

      кеттiк емес мекеме.

      лерден бюджеттен

      қаржыландырылатын

      (баланс ұстаушыдан),

      жалға алған жағдайда,

      мемлекеттiк мекеме

      (жалгер) коммунал.

      дық қызметтi төлеу

      қаражаттарын осы

      ерекшелiк бойынша

      баланс ұстаушының

      шотына аударады


      142 Байланыс Байланыстың барлық телефондар үшiн

      қызметтерi. түрлерi қызметтерi. абоненттiк ақы;

      не ақы не, о.і. байланыс қалааралық сөйлесу;

      төлеу қызметтерiн көрсете. ұялы байланыс;

      тiн байланыс арна. пошта-телеграф

      ларын орнату (қосу), шығыстары;

      үзiп тастау жөнiн. үкiметтiк байланыс;

      дегi қызметтерге факс;

      ақы төлеу. электронды пошта;

      арнайы байланыс;

      спутниктi байланыс;

      телетайп;

      радио және т.б.


      143 Көлiктiк Темiр жол, теңiз, көлiктi жалдау;

      қызмет жүк, әуе және авто. жабдықтарды,

      көрсетуге биль көлiгiнiң материалдарды,

      ақы төлеу қызметтерiне арнал. арнайы контингентті,

      ған шығындарды қоса әскери техниканы,

      ғанда, мемлекеттiк әскерге шақырылған.

      мекемелер, шаруашы. дарды тасымалдауға

      лық жүргiзушi арналған шығыстар

      субъектiлер, жеке және өзге де тасы.

      тұлғалар көрсететiн малдар;

      көлiктiк қызметтерге

      арналған шығыстар.

      Бұған, сондай-ақ

      тасымалдау үшiн

      құралдарды дайын.

      дауға арналған

      шығындар кiредi.


      144 Электр Пайдаланылған пайдаланылған электр

      энергиясы электр энергиясы энергиясы үшiн ақы;

      үшін ақы үшiн ақы. қызметтерге уақытылы

      төлеу Мемлекеттiк меке. ақы төлемегені үшін

      мелер ғимараттар өсiмақы;

      мен үй-жайларды,

      мемлекеттiк емес ме.

      кемелерден (баланс

      ұстаушыдан), жалға

      алған жағдайда,

      мемлекеттiк мекеме

      (жалгер) электр

      энергиясын төлеу

      қаражаттарын осы

      ерекшелiк бойынша

      баланс ұстаушының

      шотына аударады


      145 Жылуға ақы Отынның барлық отынның барлық

      төлеу түрлерін сатып түрлерiн сатып алуға,

      алуға, тасымалдау. тасымалдауға, тиеуге,

      ға, тиеуге, түсiру. түсiруге және сақтауға

      ге және сақтауға арналған шығындарды

      арналған шығын. қоса алғанда, пайда.

      дарды қоса алған. ланылған жылу энергия.

      да, пайдаланылған сы үшiн ақы;

      жылу энергиясы

      үшiн ақы.

      Мемлекеттiк меке. қызметтерге уақытылы

      мелер мемлекеттiк ақы төлемегенi үшiн

      мекеме болып өсiмақы;

      табылмайтын

      ұйымдардан

      (баланс ұстаушыдан)

      ғимараттар мен үй-

      жайларды жалға

      алған жағдайда,

      мемлекеттiк мекеме

      (жалгер) жылуға

      ақы төлеу қаражат.

      тарын осы ерекшелiк

      бойынша баланс

      ұстаушының шотына

      аударады.

      146 Ғимараттар. Ғимараттар мен

      ды, үй-жай. үй-жайларды ағымда.

      ларды, жаб. ғы жөндеуден өткiзуге

      дықтарды және жабдықтарды,

      және басқа көлiк құралдарын

      да негiзгi және басқа да негiз.

      құралдарды гi құралдарды ағым.

      ұстау, дағы және күрделi

      оларға жөндеуге, сондай-ақ

      қызмет негiзгi құралдарды

      көрсету, ұстау мен қызмет

      ағымдағы көрсетуге байланысты

      жөндеу шығындар.

      Ғимараттар мен үй-

      жайларды ағымдағы

      жөндеуге арналған

      шығыстар - объектi.

      нiң техникалық

      жай-күйiн сақтау

      және қолдау мақса.

      тында жүйелi түрде

      жүргiзiлетiн, ғима.

      раттар мен үй-жай.

      ларды жөндеуге

      арналған шығындар.

      Жабдықтарды, көлiк

      және басқа да

      негiзгi құралдарды

      ағымдағы және күр.

      делi жөндеуге

      жұмыстардың мынадай

      түрлерi жатуы

      мүмкiн:

      электротехникалық

      жабдықтардың үздiк.

      сiз және апатсыз

      жұмыс iстеуiн

      қамтамасыз ету;

      сыртқы инженерлiк

      желiлерге қызмет

      көрсету;

      лифтiлердiң үздiк.

      сiз және апатсыз

      жұмыс iстеуiн қам.

      тамасыз ету;

      ғимарат желдеткi.

      шiнiң үрлейтiн-со.

      ратын жүйесiнiң

      үздiксiз және апат.

      сыз жұмыс iстеуiн

      қамтамасыз ету;

      өрт қауiпсiздiгiн,

      өрт дабылының және

      түтiн жойғыштың

      үздiксiз жұмыс

      iстеуiн қамтамасыз

      ету;

      сондай-ақ жабдық.

      тарға, көлiк және

      басқа да негiзгi

      құралдарға алдын алу

      жұмыстарын жүргiзу.

      Ғимараттарды, үй-

      жайларды, жабдықтар.

      ды, көлiк және

      басқа да негiзгi

      құралдарды ұстауға

      және оларға қызмет

      көрсетуге мынадай

      жұмыс түрлерi жатады:

      ғимараттың iшкi

      үй-жайларын және

      қасбетiн, сондай-ақ

      оған жанасатын

      аумақты таза ұстау;

      ғимараттарға жанаса.

      тын аумақтарды

      абаттандыру және

      көгалдандыру және

      ғимараттардың iшiн.

      дегi жасыл екпе

      ағаштарына күтiм

      жасау;

      ғимараттардың iшкi

      үй-жайларын және

      оған жанасатын

      аумақты санитарлық

      өңдеу;

      ғимаратты және оған

      жанасатын аумақты

      күзету бойынша күзет

      дабылымен және

      басқа да құралдармен

      қамтамасыз ету; өрт

      қауіпсіздігін

      қамтамасыз ету

      ғимаратты және

      оның iшкi үй-жайла.

      рын мерекелiк

      күндерге және басқа

      да iс-шаралар

      өткiзуге ресiмдеу

      жөнiндегi жұмыс.

      тарды орындау;

      Негiзгi құралдарды,

      олардың жұмыс істеуі

      үшін қажетті есеп.

      тегіш, ұйымдық және

      телекоммуникациялық

      техникаға қосалқы

      бөлшектерді

      ұстау, қызмет

      көрсету, ағымдағы

      жөндеу өз күшiмен

      немесе басқа ұйым

      арқылы жасалғанына

      қарамастан, бұл

      ерекшелiк бойынша

      қызмет көрсетуге,

      ұстауға, ағымдағы

      жөндеуге қатысатын

      штаттан тыс жеке

      тұлғалардың еңбек

      ақысына (о.i.

      еңбекақыдан ұстаулар,

      төлемдер), негiзгi

      құралдарға қызмет

      көрсетуге және

      ұстауға қажеттi

      тауарларды, негiзгi

      құралдарды жөндеуге

      пайдаланылатын

      құрылыс материалда.

      рын, жабдықтар

      үшiн қосалқы бөлшек.

      тер, көлiк құралда.

      рын сатып алуға

      арналған шығыстар

      және ұстауға, қызмет

      көрсетуге және

      жөндеуге тiкелей

      байланысты басқа

      шығыстар. Көлiк құрал.

      дарына ЖЖМ, принтер.

      лерге картридждер

      және жабдықтарға

      арналған басқа да

      шығыс материалдарын

      сатып алу 139-ерек.

      шелiк бойынша

      көрсетiледi.


      149 Өзге қызмет. 141-146-ерекшелiк. шарт бойынша заңды

      тер мен терде көрсетiлетін және жеке тұлғалар

      жұмыстар қызметтерге, көрсететiн қызметтер,

      жұмыстарға ақы жұмыстар, о.і. банк.

      төлеу жөнiндегi тік қызметтер;

      шығындар еңбек шарттары

      бойынша штаттан тыс

      қызметкерлердiң, оның

      iшiнде жүргiзушілер.

      дiң еңбегiне ақы

      төлеу, сондай-ақ

      штаттан тыс қызмет.

      керлерге төлеуге

      есептелетiн жеке

      тұлғалардан алынатын

      табыс салығы, жұмыс

      берушiлердiң жарна.

      лары;

      штаттан тыс жүргізу.

      шiлер мен жұмысшылар.

      дың еңбек шарты

      бойынша iссапар

      шығыстарына ақы

      төлеу.


      150 Басқа да

      ағымдағы

      шығындар

      153 Жалпыға Аз қамтылған киiмдер, аяқ-киiм.

      бiрдей отбасылар қатарында. дер, оқулықтар, оқу

      мiндеттi ғы мемлекеттiк жалпы құралдарын, мектеп-

      орта бiлiм беру мектеп. жазба құралдарын

      бiлiм беру теріндегі аса алу;

      қорының мұқтаж оқушыларға мектептерде тамақ.

      шығындары қаржылық және тандыруды қамтамасыз

      материалдық көмек ету;

      көрсетуге арналған ақшалай көмек көр.

      шығындар. сету;

      Бұл ерекшелiк санаторлық-курорттық

      бойынша шығындар мекемелерге және

      мемлекеттiк жалпы демалыс лагерлерiне

      бiлiм беру мектеп. жолдамалар алу;

      терiн ұстауға мектеп оқушыларының

      бюджетте көзделген мәдени-бұқаралық

      шығындардың бiр және спорттық іс-

      пайызынан кем емес шараларға қатысуын

      көлемде анықталады. қаржылық қамтамасыз

      ету.


      155 Атқару Осы ерекшелiк

      құжаттарын бойынша атқару

      орындау құжаттарының орын.

      далуы жөнiндегi

      шығындар көрсетi.

      ледi.

      Тартылатын заң.

      герлерге,

      консультанттарға

      ақы төлеу жөнiнде.

      гi шығындар

      149-ерекшелiк

      бойынша көрсетi.

      ледi, мемлекеттiк

      баж төлеу 159-ерек.

      шелiкте көрсетiледi.

      157 Ерекше Күштi және құқық

      шығындар қорғау органдарын.

      дағы ерекше

      шығындар


      159 Өзге де Осы ерекшелiкте Әскери қызметкерлерді,

      ағымдағы басқа ерекшелiк. iшкi iстер органдарының

      шығыстар терге жатқызыл. және қаржы полициясы

      маған шығыстар қызметкерлерiн, және

      көрсетiледi. сотталғандарды жерлеуге

      арналған шығындар;

      халықты әлеуметтiк

      қорғау басқармасының

      мектеп-интернаттарының

      қамқорлығындағыларды

      жерлеуге арналған

      шығындар;

      өкiлеттiк шығындар;

      жеке табыс салығын

      уақытылы аудармағаны

      үшiн өсiмақы, айыппұл;

      мiндеттi зейнетақы

      жарналарын дер кезінде

      төлемегенi үшiн

      өсiмақы;

      айыппұлдар, тұрақсыз.

      дық айыбы, комиссиялық

      төлемдер, кiру

      жарналары;

      қоршаған ортаны ласта.

      ғаны үшiн төлем,

      мемлекеттiк баж, салық

      және бюджетке

      төленетiн басқа да

      мiндеттi төлемдер,

      олар бойынша өсімақы

      және айыппұлдар

      (121-ерекшелiк бойынша

      төленетiн әлеуметтiк

      салықтан басқа);

      сайлаулар өткiзу:

      кандидаттардың мемле.

      кеттiк бұқаралық

      ақпарат құралдарында

      сөйлеуi;

      кандидаттардың сайлау

      алдындағы көпшiлiк

      iс-шаралар өткiзуi

      және үгiттеу материал.

      дарын шығаруы;

      кандидаттардың көлік.

      тiк шығындары (көлiк

      жалдау, ЖЖМ);

      кандидаттардың жалақы.

      сын өтеу;

      мәдени, спорттық

      және басқа да iс-шара.

      лардың жеңiмпаздары мен

      қатысушыларына әр түрлi

      сыйлықтар, жүлделер,

      естелік сыйлықтар,

      ақшалай сыйақылар,

      қызметкерлерге еңбегi

      үшiн ақшалай төлем.

      дердi қоспағанда

      көтермелеу сипатындағы

      жеке тұлғаларға, оның

      iшiнде мемлекеттiк

      мекемелердiң қызметкер.

      лерiне басқа да ақшалай

      төлемдер;

      бостандығын шектеу,

      қамау немесе бостанды.

      ғынан айыру түрiнде

      жазасын өтеуден

      босатылатын тұлғалар

      үшiн тұратын жерiне

      дейiн жолақы

      билеттерiн сатып алу;

      автокөлiк құралдарын

      мiндеттi техникалық

      қарау;

      мемлекеттiк мекемелер

      қызметкерлерiнiң

      iссапар шығыстарынан

      басқа, сапарға шығу

      арқылы өткiзiлетiн

      iс-шараларға байланыс.

      ты шығындар (жол жүру,

      тұру, тамақтану);

      мәслихат депутаттарына

      орташа жалақыларын

      олардың негiзгi жұмыс

      орны бойынша өтеу;

      басқа ерекшелiктер

      бойынша жiктелмейтiн

      басқа да шығыстар;


      210 Iшкi заем.

      дар бойынша

      сыйақы

      (мүдде)

      төлемдерi

      211 Iшкi заем. Капиталдың iшкi

      дар бойынша рыноктарында қарыз.

      сыйақылар ға алынған қаражат.

      (мүдделер) ты пайдаланғаны

      төлеу үшiн сыйақы (мүдде)

      төлемдерi (мемлекет.

      тiк бағалы қағаздар.

      ды, екiншi деңгей.

      дегi банктерден

      кредиттердi орна.

      ластыру нысанында

      және басқа да

      нысандарда)


      212 Жергiлiктi Жергiлiктi атқарушы

      атқарушы органдары республика.

      органдары лық бюджеттен алған

      репсублика. заемдар бойынша

      лық бюджет. сыйақы (мүдде) төлем.

      тен алған дерi

      заемдар

      бойынша

      сыйақы

      (мүдде)

      төлемдерi


      220 Сыртқы заем. Экономиканың басқа

      дар бойынша субъектiлерiнiң

      сыйақы резидент еместер

      (мүдде) алдындағы мiндетте.

      төлемдерi мелерi бойынша грант

      түрiнде мемлекеттiк

      басқару органдары

      жүзеге асыратын

      сыйақы (мүдде) төлем.

      дерi енгiзiлмейдi.

      Осындай төлемдер

      510-iшкi сыныптың

      ерекшелiктерi

      бойынша көрсетiледi.


      221 Сыртқы Капиталдың сыртқы

      заемдар рыноктарында қарызға

      бойынша алынған қаражатты

      сыйақы пайдаланғаны үшiн

      (мүдде) сыйақылар (мүдделер)

      төлемдерi төлеу (мемлекеттiк

      бағалы қағаздарды,

      халықаралық қаржы

      ұйымдарынан, шетел

      мемлекеттерiнiң

      үкiметтерiнен, шетел.

      дiк коммерциялық

      банктер мен фирма.

      лардан несиелердi

      орналастыру нысанында)


      310 Заңды тұл.

      ғаларға

      берiлетін

      ағымдағы

      трансферт.

      тер

      311 Заңды тұлға. Заңды тұлғаларға

      ларға олардың шығындарын

      олардың шы. өтеуге берiлетiн

      ғындарын ағымдағы трансферт.

      өтеуге бері. тер

      летiн ағым.

      дағы транс.

      ферттер

      312 Заңды тұлға. Мақсатты тағайын.

      ларға бері. дауы бар заңды

      летiн тұлғаларға берiле.

      мақсатты тiн ағымдағы

      ағымдағы трансферттер

      трансферт.

      тер

      330 Жеке тұлға.

      ларға берi.

      летiн

      ағымдағы

      трансферттер

      332 Жеке тұлға. Жеке тұлғаларға әлеуметтiк төлемдер;

      ларға бері. олардың кірістерін әлеуметтiк көмек;

      летін арттыруға арналған, заңнамаға сәйкес

      трансферт. не шығындарының қызметкерлер мен

      тер немесе зияндарының қызметшiлерге олардың

      белгілі бiр түр. еңбек мiндеттерiн

      лерiн толық немесе атқаруға байланысты

      iшiнара өтеу үшiн мертігуден не денсау.

      ақшалай нысандағы лығының өзге де

      төлемдер. зақымдалуынан келген

      Жергiлiктi өкiлет. залалдың рнын толтыру;

      ті органдар жеке жеке тұлғаларға бері.

      тұлғаның(алушының) летін басқа да

      жазбаша өтiніші трансферттер.

      бойынша берушiлер. Демалысқа шығар

      дің қызметтiк алдындағы мерзімді

      шотына жәрдемақы. қызметтің әскери

      лар аударуды қызметшілеріне,

      көздейтiн аз қам. әскери арнайы оқу

      тылған отбасыларға орындарының курсант.

      (азаматтарға) тарына төленетін

      тұрғын үй көмегiн азық-түлік паектерінің

      көрсету тәртiбiн орнына ақшалай өтемақы

      белгiлеген кезде

      осы шығындар осы

      ерекшелiк бойынша

      жүзеге асырылады.

      Өтемақылардан

      алынатын ұстамдарды

      осы ерекшеліктен

      аудару керек.

      333 Зейнетақы. Осы ерекшелік бойынша

      лар зейнетақыларды төлеу

      төлемдері көрсетіледі      334 Стипендия. Осы ерекшелiк

      лар бойынша стипендиялар,

      iшкi iстер органда.

      рының офицер құрамы

      қатарынан күндiзгi

      оқу нысаны бойынша

      оқытылатын әскери

      оқу, арнаулы оқу

      орындары тыңдаушы.

      ларының, адъюнктер.

      дiң ақшалай жаб.

      дықталуын төлеу

      жөнiндегi шығындар

      көрсетiледi.

      Iшкi iстер орган.

      дарының офицер

      құрамының және

      басшы құрамының

      қатарынан күндiзгi

      оқу түрi бойынша

      оқытылатын әскери

      оқу, арнаулы оқу

      орындары тыңдаушы.

      ларының, адъюнк.

      тердiң ақшалай

      жабдықталуы

      мөлшерiнен 20%

      мөлшерiндегi

      мiндеттi зейнетақы

      жарналарын аудару

      осы ерекшелiк

      бойынша жүргiзiледi.


      340 Мемлекеттiк

      басқарудың

      басқа дең.

      гейлерiне

      ағымдағы

      трансферттер

      341 Субвенциялар Республикалық бюд.

      жеттен облыстық

      бюджетке, Астана,

      Алматы қалаларының

      бюджетiне, облыстық

      бюджеттен аудандық

      (қалалық) бюджеттерге

      берiлетiн субвенциялар


      342 Бюджеттiк Аудандық (қалалық)

      алымдар бюджеттен облыстық

      бюджетке немесе облыс.

      тық бюджеттен және

      Астана және Алматы

      қалалары бюджеттерiнен

      республикалық бюджет.

      ке алынатын

      бюджеттiк алымдар


      349 Мемлекеттiк 341, 342-ерекшелiк.

      басқарудың тер бойынша жiктелуi

      басқа дең. мүмкiн емес бюджет.

      гейлеріне тердiң әр түрлi дең.

      өзге де гейлерi арасындағы

      ағымдағы трансферттер

      трансферттер      350 Шетелге ағым.

      дағы транс.

      ферттер

      351 Шетелдегi Республиканың халықаралық ұйымдарды

      ұйымдарға халықаралық ұйым. үлестiк ұстау;

      ағымдағы дардағы мүшелiгiне мүшелiк жарналар;

      трансферт. байланысты шығындар халықаралық ұйымдарға

      тер кiру жарналары

      және көпжақты

      конвенциялар.


      360 Өзге де

      ағымдағы

      трансферт.

      тер

      369 Әр түрлi 310-350-iшкi

      өзге де сыныптарға

      ағымдағы жатқызылмайтын

      трансферт. трансферттiк төлем.

      тер дер жөнiндегi

      шығындар

      КҮРДЕЛI ШЫҒЫСТАР

      410 Негiзгi

      капиталды

      сатып алу

      411 Активтердi 412 "Үйлер мен ғима.

      сатып алу раттар сатып алу"

      ерекшелiгi бойынша

      жiктелетiн үйлер

      мен ғимараттарды

      және 135-ерекшелiк

      бойынша жiктелетiн

      әскери мақсаттағы

      құралдарды қоспа.

      ғанда, бiр бiрлiгi

      үшiн құны 40 есе

      айлық есептiк

      көрсеткіштен

      асатын тауарларды

      сатып алу


      412 Жылжымай. Үйлер мен ғимарат.

      тын күрделi тар сатып алуға

      активтерді арналған шығындар,

      сатып алуға сондай-ақ үйлер мен

      арналған ғимараттар орналас.

      шығындар қан жердi сатып

      алуға арналған

      шығындар.

      Егер сатып алынған

      үйлер мен ғимарат.

      тардың құнына үймен

      бiрге сатып алынған

      активтердiң, мысалы

      жабдықтардың құны

      қосылса, онда

      оларға арналған шы.

      ғындар осында

      көрсетiледi.


      420 Негiзгi Осы сыныпшада құрылыс

      капиталды қызметімен байланысты

      құру өндірістік және

      өндірістік емес

      мақсаттағы негізгі

      қорларды жаңа тиісті

      объектілерді (ғимарат.

      тарды, құрылыстар мен

      олардың кешендерін

      және телекоммуни.

      кацияларын) тұрғызу

      және (немесе) өзгерту,

      онымен байланысты

      технологиялық және

      инженерлік жабдықты

      монтаждау (демонтаждау),

      құрылыс материалдарын,

      бұйымдар мен конструк.

      цияларын жасау,

      сондай-ақ қалпына

      келтіру мен күрделі

      жөндеуді қоспағанда,

      құрылысы аяқталмаған

      объектілердің құры.

      лысын тоқтатып қою

      және өз ресурсын

      тауысқан объекті.

      лерді кейіннен кәдеге

      жарату бойынша жұмыс.

      тарды жүргізу арқылы

      құру жөніндегі барлық

      шығындар көрініс

      табады.

      Жобаға дейінгі

      құжаттаманы (техни.

      калық-экономикалық

      негіздемені) әзір.

      леуге және сарап.

      тауға арналған

      шығындар 149 ерек.

      шелік бойынша

      жіктеледі.

      421 Үйлер мен Қайта жаңарту мен

      ғимараттар. күрделi жөндеуден

      ды салу басқа, үйлер мен

      ғимараттарды салу

      шығындары, әскери

      мақсаттағы үйлер

      мен ғимараттарды

      салуға арналған

      шығындары 35-ерек.

      шелiк бойынша

      сыныпталады.

      422 Жолдар салу Күрделi жөндеу.

      ден басқа, жолдар

      салуға арналған

      шығындар

      430 Күрделi Осы iшкi сыныпта

      жөндеу үйлердi күрделi

      жөндеуге және

      қайта жаңартуға

      арналған шығындар

      көрсетiледi. Осы

      шығындар күрделi

      жөндеумен және

      қайта жаңартумен

      айналысатын

      жұмысшылардың

      жалақысын (о.i.

      жалақыдан ұстау),

      әлеуметтiк салық.

      ты, жинақтаушы

      зейнетақы

      қорларына түсе.

      тiн жарналар.

      ды, күрделi жөн.

      деу және қайта

      жаңарту үшiн

      қажеттi заттар,

      материалдар

      мен жабдықтар

      сатып алуды,

      жобалау (жобалау-

      сметалық) құжат.

      тамасына арналған

      шығындар, сондай-ақ

      күрделi жөндеу және

      қайта жаңарту

      шаруашылық

      тәсiлмен немесе

      келiсiм-шарт

      бойынша жүргi.

      зiлуiне қарамас.

      тан, күрделi

      жөндеумен және

      қайта жаңартумен

      тiкелей байланыс.

      ты басқа да

      шығындарды

      қамтуы мүмкiн.

      Жабдықтарды, көлiк

      құралдарын және

      басқа да негiзгi

      құралдарды күрделi

      жөндеу 146-ерекше.

      лiк бойынша

      көрсетiледi.


      431 Үйлердi, Yйлердi, ғимарат.

      ғимарат. тарды, сумен жабдық.

      тарды күрде. тау жүйелерi мен

      лi жөндеу желiлердi, кәрiздi,

      электрмен жабдық.

      тауды күрделi

      жөндеуге және

      қалпына келтiруге

      байланысты шығын.

      дар.


      432 Жолдарды Аэродром жолдарын

      күрделі және ұшу-қону

      жөндеу айлақтарын күрделі

      жөндеуге байланысты

      шығындар. Ағымдағы

      жай, сондай-ақ

      орташа жөндеу мен

      қызмет көрсету

      (жарықтарды толты.

      ру, жолдың жұқар.

      ған учаскелерiн

      қайтадан жабу)

      басқа қызметтер

      ретiнде 149-ерек.

      шелiкте жiктеледi.

      450 Жер және

      материал.

      дық емес

      активтер

      сатып алу

      451 Жер сатып Мемлекеттiң жер.

      алу дiң кез келген

      түрiн, ормандарды,

      iшкi суларды және

      пайдалы қазбалар.

      дың кен орындарын

      сатып алуына

      арналған шығындар.

      Егер мемлекет

      сатып алған жерде

      ғимарат тұрса

      және ғимараттың

      құны жердiң

      құнынан бөлек

      бағаланса, ғима.

      ратты сатып

      алуға арналған

      шығыстар

      412-ерекшелiкке

      жатқызылуы

      тиiс. Егер

      ғимарат сатып

      алуға арналған

      шығындар жер

      сатып алуға

      арналған шығын.

      дардан бөлiнбесе,

      жер мен ғимарат.

      тық құнын не

      осы ерекшелiкке,

      не болмаса жер

      мен ғимараттың

      неғұрлым бағалы

      болып табылуына

      қарай 412-ерек.

      шелiкке жатқызу

      қажет.


      452 Материалдық Жеке объектiлер

      емес актив. болып табылмайтын

      тер сатып материалдық емес

      алу активтердi сатып алу

      (жер қойнауын және

      геологиялық ақпа.

      ратты өңдеу құқығын

      сатып алу, балық

      аулау кәсiпшiлiгiн

      жүргiзу, сондай-ақ

      өзге де концес.

      сияларға арналған

      шығындар, патент.

      тердi, лицензия.

      ларды және автор.

      лық құқықтарды,

      сауда белгiлерiн,

      гудвилл ақпараттық

      жүйелер үшін бағдар.

      ламалық өнімдерді

      және оларға лицен.

      зиялар сатып алу

      және басқаларды

      пайдалану).

      460 Ел iшiндегi Күрделi трансферт.

      күрделi тер қаржылық талап.

      трансферт. тардың туындауына

      тер немесе өтелуiне

      әкеп соқтырмайтын

      басқару органдары.

      ның қайтарымсыз

      бiржақты төлемдерiн

      бiлдiредi. Мұндай

      трансферттер

      олардың алушылары.

      ның негiзгi

      құралдарды және

      материалдық емес

      активтердi сатып

      алуға немесе

      негiзгi капиталдың

      зақымдануына

      байланысты шығын.

      дарды өтеуге не

      алушының жарғылық

      капиталының ар.

      туына арналған

      шығындарды қаржы.

      ландыруға арналған.

      461 Заңды тұлға. Негiзгi құралдар

      ларға берi. мен материалдық

      летін емес активтердi

      күрделi сатып алу үшiн,

      трансферт. құрылысты

      тер қаржыландыру үшiн

      күрделi трансферттер.

      Бұған сонымен қатар

      кәсiпорындарға

      материалдық емес

      активтердi сатып

      алуға берiлетiн

      трансферттiк төлем.

      дерге арналған

      шығыстар да кiредi.

      Алайда, ғимарат.

      тарды салуға немесе

      тек әскери мақсат.

      тарда ғана пайда.

      ланылатын негiзгi

      жабдықтарды сатып

      алуға арналып

      кәсiпорындарға

      берiлетiн транс.

      ферттер 369-ерек.

      шелiкте ағымдағы

      трансферттер төлем.

      дер ретiнде

      жiктелуi тиiс.

      Осы ерекшелiк

      бойынша жарғылық

      қорларға берiлетін

      заңды тұлғалардың

      жарналары

      көрсетiледi


      464 Мемлекеттiк Инвестициялық

      басқарудың мақсаттарға негiзгi

      басқа дең. құралдар мен

      гейлерiне материалдық емес

      күрделi активтер сатып алу

      трансферттер үшiн мемлекеттiк

      басқарудың әр түрлi

      деңгейлерiне берi.

      летiн трансферт.

      терге арналған

      шығыстар және

      өзге де күрделi

      шығындар

      469 Өзге де 461-464-ерекше.

      күрделi лiктер бойынша

      трансферттер жiктелмейтiн күрделi

      трансферттер

      470 Шетелге

      берiлетiн

      күрделi

      трансферттер


      471 Халықаралық Халықаралық ұйым.

      ұйымдар мен дарға және шетел

      шетел мемле. мемлекеттерiнiң

      кеттерiнiң үкiметтерiне күрделi

      үкiметтерiне мақсаттар үшiн

      берiлетiн берілетін трансферт.

      күрделi терге арналған

      трансферттер шығындар


      479 Шетелге Қазақстанның тыс

      берiлетін жерлерiне берiлетiн

      өзге де өзге де күрделі

      күрделi трансферттер

      трансферттер


      Б. НЕСИЕЛЕР ЖӘНЕ ҮЛЕСТIК ҚАТЫСУ


      510 Iшкi Қайтарымды негiзде

      несиелер қаражат бөлу


      511 Мемлекеттiк Мемлекеттiк басқа.

      басқарудың рудың басқа деңгей.

      басқа деңгей. лерiне қайтарымды

      леріне бері. негiзде қаражат

      летін несие. бөлу

      сиелер

      512 Заңды тұлға. Заңды тұлғаларға

      ларға бері. қайтарымды негiзде

      летiн қаражат бөлу

      несиелер


      514 Жеке тұлға. Жеке тұлғаларға

      ларға берi. қайтарымды негiзде

      летін қаражат бөлу

      несиелер

      519 Өзге де iшкi 511-514-ерекше.

      несиелер лiктер бойынша

      жiктелмейтiн,

      қайтарымды негiзде

      берiлетiн қаражат

      520 Сыртқы

      несиелер


      521 Әр түрлi Шетел мемлекетте.

      сыртқы рiне, халықаралық

      несиелер ұйымдарға, шетелде

      тұратын жеке

      тұлғаларға, шетел.

      дiк кәсiпорындарға

      және елдiң

      резидентi болып

      табылмайтын басқа

      да бiрлiктерге

      қайтарымды негiзде

      берiлетiн қаражат


      530 Шетелдiк

      акционерлiк

      капиталда.

      ғы үлестiк

      қатысу

      531 Халықаралық Халықаралық ұйым.

      ұйымдардың дардың акцияларын

      акцияларын сатып алу

      сатып алу


      539 Өзге де Өзге де шетел

      шетел мем мемлекеттерiнiң

      лекеттерi. акцияларын сатып

      нiң акцияла. алу

      рын сатып

      алу


      В. БОРЫШТЫ ӨТЕУ


      610 Iшкi борышты Iшкi заемдар

      өтеу борыштың негiзгi

      сомасын өтеу.

      Iшкi заемдар бойын.

      ша сыйақы төлеу

      210-iшкi сыныпта

      көрсетiледi.


      611 Мемлекеттiк Жоғары тұрған жоғары тұрған

      басқарудың бюджеттен алынған бюджетке бюджеттiк

      басқа деңгей. несиелер бойынша қарыздарды өтеу;

      лерiне негiзгi борыштың

      борышты өтеу. сомасын өтеу.


      612 Iшкi рынокқа Iшкi рынокқа

      орналасты. орналастырылған

      рылған мемлекеттiк бағалы

      мемлекеттiк қағаздар бойынша

      бағалы негiзгi борыштың

      қағаздар сомасын өтеу

      бойынша

      борышты

      өтеу

      619ө Өзге де 611-612-ерекшелiк.

      iшкi терде жiктелмеген

      борышты өтеу заемдарды өтеу.

      620 Сыртқы Сыртқы заемдар

      борышты бойынша негiзгi

      өтеу борыштың сомасын

      өтеу. Сыртқы заемдар

      бойынша сыйақы

      (мүдде) төлеу

      220-iшкi сыныпта

      көрсетiледi.

      621 Сыртқы Сыртқы заемдар

      борышты бойынша негiзгi

      өтеу борыштың сомасын

      өтеу.

      710 Бағалы қа.

      ғаздардың

      ұйымдас.

      тырылған

      рыногында

      мемлекет.

      тiк эмиссия.

      лық бағалы

      қағаздарды

      сатып алу


      711 Бағалы қа. Бағалы қағаздар.

      ғаздардың дың ұйымдастырылған

      ұйымдас. рыногында мемлекет.

      тырылған тiк эмиссиялық

      рыногында бағалы қағаздарды

      мемлекеттiк сатып алу

      эмиссиялық

      бағалы

      қағаздарды

      сатып алу

______________________________________________________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады