Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 2001 жылғы 30 наурызда N 1442 болып тiркелген "Тауарлар мен көлiк құралдарын кедендiк ресiмдеу туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Кеден комитетi төрағасының 2001 жылғы 15 ақпандағы N 54 бұйрығына өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2002 жылғы 12 қарашадағы N 95 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 19 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 2090. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі Төрағасының 2004 жылғы 1 шілдедегі N 290 бұйрығымен

      ----------Бұйрықтан үзінді---------

Қазақстан Pecпубликасы Мемлекеттiк кiрiс министрiнiң, Мемлекеттiк кiрiс министрлiгінің Кеден комитетi төрағасының және Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгi төрағасының күшi жойылды деп танылған бұйрықтарының
тiзбесi

      4. "Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 2001 жылғы 30 наурызда N 1442 тiркелген "Тауарлар мен көлiк құралдарын кедендiк ресiмдеу туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнің Кеден комитетi төрағасының 2001 жылғы 15 ақпандағы N 54 бұйрығына өзгерiстер мен толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгi төрағасының 2002 жылғы 12 қарашадағы N 95 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 2002 жылғы 19 желтоқсанда N 2090 тiркелген).

      Төраға

      "Қазақстан Республикасындағы кеден iсi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 20 шiлдедегi Заңына сәйкес, кедендiк брокер ретiндегi қызметтi жүзеге асыру құқығына арналған лицензияны "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңына сәйкес қайта ресiмдеудiң тәртiбiн айқындау мақсатында, БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Тауарлар мен көлiк құралдарын кедендiк ресiмдеу туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Кеден комитетi төрағасының (Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 2001 жылғы 30 наурызда N 1442 тiркелген, 2001 жылы "Кеден жаршысы" N 2 жарияланған) 2001 жылғы 15 ақпанындағы N 54 бұйрығына мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:
      көрсетiлген бұйрықпен бекiтiлген Кедендiк брокер ретiндегi қызметтi жүзеге асыру құқығына арналған лицензияны берудiң, қызметiн тоқтата тұрудың және қайтарып алудың тәртiбiнде:
      1) 21-тармақ алынып тасталсын;
      2) 22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "22. Кедендiк брокердiң атауы, орналасқан жерi (егер ол лицензияда көрсетiлген болса) өзгерген жағдайда, ол бiр айдың iшiнде көрсетiлген мәлiметтердi растайтын тиiстi құжаттарды қоса бере отырып, лицензияны қайта ресiмдеу туралы өтiнiш беруге мiндеттi.
      Лицензиар лицензиаттың тиiстi жазбаша мәлiмдемесiн берген күннен бастап он күн iшiнде лицензияны қайта ресiмдейдi.
      Лицензияны қайта ресiмдеу және көрсетiлген құжаттарды беру кезiнде Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасында белгiленген тәртiппен және мөлшерде лицензиялық алым төленедi".

      2. Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы (И.Ы.Аңсарова) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде тiркелуiн қамтамасыз етсiн.
      3. Баспасөз қызметi (Г.Исахан) осы бұйрықтың бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын қамтамасыз етсiн.
      4. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде тiркелген күнiнен бастап күшiне енедi.

       Төраға

О внесении дополнения в приказ Председателя Таможенного комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан от 15 февраля 2001 года N 54 "О таможенном оформлении товаров и транспортных средств", зарегистрированный Министерством юстиции Республики Казахстан за N 1442 от 30 марта 2001 года

Приказ Председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 12 ноября 2002 года N 95. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 декабря 2002 года N 2090. Утратил силу - Приказом Председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 1 июля 2004 года N 290

           Извлечение из приказа Председателя Агентства 
    таможенного контроля Республики Казахстан от 1 июля 2004 года N 290

      "Во исполнение распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 марта 2004 года N 77-р "О мерах по совершенствованию подзаконных актов", в целях приведения нормативных правовых актов в сфере таможенного дела в соответствие с законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, приказываю:
      1. Признать утратившим силу некоторые приказы Министра государственных доходов, Председателя Таможенного комитета Республики Казахстан и Председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан согласно приложению...
 
      Председатель...

                               Приложение к приказу Председателя 
                              Агентства таможенного контроля 
                              Республики Казахстан 
                              от 1 июля 2004 года N 290
                              "О признании утратившими силу
                              некоторых нормативных правовых
                              актов в сфере таможенного дела"

        Перечень приказов Министра государственных доходов, 
      Председателя Таможенного комитета Республики Казахстан и 
  Председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан,
                  признанных утратившими силу...

      4. Приказ Председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 12 ноября 2002 года N 95 "О внесении дополнения в приказ Председателя Таможенного комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан от 15 февраля 2001 года N 54 "О таможенном оформлении товаров и транспортных средств"...

-------------------------------------------------------------------  

      В соответствии с  Законом  Республики Казахстан от 20 июля 1995 года "О таможенном деле в Республике Казахстан", в целях определения порядка переоформления лицензий на право осуществления деятельности в качестве таможенного брокера согласно  Закону  Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года N 2200 "О лицензировании", приказываю:

      1. Внести в  приказ  Председателя Таможенного комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан от 15 февраля 2001 года N 54 "О таможенном оформлении товаров и транспортных средств" (зарегистрированный Министерством юстиции Республики Казахстан за N 1442 от 30 марта 2001 года, опубликованный в Таможенном вестнике, 2001 года, N 2), следующее изменения:
      в Правилах выдачи, приостановления 

 действия и отзыва лицензий на право осуществления деятельности в качестве таможенного брокера, утвержденных указанным приказом:
      1) пункт 21 исключить;
      2) пункт 22 изложить в следующей редакции:
      "22. В случае изменения наименования, местонахождения (если оно указано в лицензии) таможенного брокера он обязан в течение месяца подать заявление о переоформлении лицензии с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения.
      Лицензиар в течение десяти дней со дня подачи лицензиатом соответствующего письменного заявления переоформляет лицензию.
      При переоформлении лицензии и выдаче указанного документа уплачивается лицензионный сбор в порядке и размере, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан.

      2. Управлению правового обеспечения (Ансарова И.Ы.) обеспечить регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Пресс-службе (Исахан Г.Т.) обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации.

      4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.           

        Председатель