Жануарлар мен адам денсаулығына қауiп төндiретiн жануарлар, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикiзаттардың мiндеттi түрде алыну мен жойылу Актiлер формасын бекiту туралы

Ауыл шаруашылығы министрінің 2003 жылғы 11 маусымдағы N 328 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 8 шілдеде тіркелді. Тіркеу N 2395. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 7-1/329 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 13.04.2015 № 7-1/329 бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 28 сәуiр 2003 жылғы N 407 қаулысымен бекiтiлген жануарлар мен адам денсаулығына қауіп төндiретiн жануарлар, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттардың мiндеттi түрде алыну мен жойылу немесе оларды алмай мiндеттi түрде залалсыздандыру (зарарсыздандыру) және қайта өңдеу Ережесінің 5, 14 пункттеріне сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Формалар бекітілсін:
      1) 1 қосымшаға сәйкес жануарлар мен адам денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды, жануарлар өнімдері мен шикiзаттардың алыну туралы Актiнiң формасы;
      2) 2 қосымшаға сәйкес жануарлар мен адам денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды, жануарлар өнiмдерi мен шикiзаттардың жойылуы туралы Актiнiң формасы.

      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Ветеринария департаментi Астана мен Алматы қалаларының және облыстық аумақтық басқармалармен бірлесiп, заңдылықта белгiленген тәртiпте, осы бұйрықтан туындайтын шараларды қабылдасын.

      3. Осы бұйрықтың орындалуына бақылау Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Ветеринария департаментінің директоры М.Т. Мыңжановқа жүктелсін.

      4. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлігінде мемлекеттік тiркелгеннен кейiн жарияланған күннен бастап 10 күнтізбелiк күн өткен соң күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрінің орынбасары -
      Министр

Қазақстан Республикасы   
Ауыл шаруашылығы министрінің
2003 жылғы 11 маусымдағы  
N 328 бұйрығына      
1 қосымша         

Жануарлар мен адам денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды, жануарлар өнiмдерi мен шикiзаттардың алынуы туралы
АКТ

      Осы құрамдағы: ______________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________ Комиссия
          (комиссия мүшелерiнiң аты-жөнi, лауазымы)
_______________________________________ мекен-жайы бойынша тұратын
___________________________________________________________________
          (иесi - жеке немесе заңды тұлғаның аты-жөнi)

жануардың, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттардың иесiнiң қатысуымен Қазақстан Республикасының "Ветеринария туралы" Заңы және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 28 сәуiрдегi N 407 "Ветеринария саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердi бекiту туралы" қаулысының негiзiнде "____" __________ 200 __ж ____________
___________________________________________________________________
  (алынған жануарлар, жануарлар өнiмдерi мен шикiзаттарының түрi,
саны)

алдын-ала қойылған ________________________________________________
________________________________ диагноз бойынша алыну жүргiзiлдi.
      (аурудың атауы)

      Комиссия мүшелерiнiң
      қолдары
      1. __________________________________  ___________________
      2. __________________________________  ___________________
      3. __________________________________  ___________________
  (комиссия мүшелерiнiң аты-жөнi, лауазымы)

                                          M.O.

      Мемветқадағалау
      объектiсi иесiнiң
      қолы

      __________________                    ___________________
          (аты-жөнi)                               (қолы)

Қазақстан Республикасы   
Ауыл шаруашылығы министрінің
2003 жылғы 11 маусымдағы  
N 328 бұйрығына      
2 қосымша         

Жануарлар мен адам денсаулығына қауiп төндiретiн жануарларды, жануарлар өнiмдерi мен шикiзаттардың жойылуы туралы
АКТ

      Осы құрамдағы: ______________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________ Комиссия
          (комиссия мүшелерiнiң аты-жөнi, лауазымы)
_______________________________________ мекен-жайы бойынша тұратын
___________________________________________________________________
          (иесi - жеке немесе заңды тұлғаның аты-жөнi)

жануардың, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттардың иесiнiң қатысуымен Қазақстан Республикасының "Ветеринария туралы" Заңы және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 28 сәуiрдегi N 407 "Ветеринария саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердi бекiту туралы" қаулысының негiзiнде "____" __________ 200 __ж ____________
___________________________________________________________________
  (жойылған жануарлар, жануарлар өнiмдерi мен шикiзаттарының түрi,
саны)
_________________________________________________ әдiсiмен жойылды.
          (жойылу әдiсi көрсетiледi)

      Комиссия мүшелерiнiң
      қолдары
      1. __________________________________  ___________________
      2. __________________________________  ___________________
      3. __________________________________  ___________________
  (комиссия мүшелерiнiң аты-жөнi, лауазымы)

                                          M.O.

      Мемветқадағалау
      объектiсi иесiнiң
      қолы

      __________________                    ___________________
          (аты-жөнi)                               (қолы)

Об утверждении форм Актов об изъятии и уничтожении животных, продуктов и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года N 328. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июля 2003 года N 2395. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 апреля 2015 года № 7-1/329

      Сноска. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства РК от 13.04.2015 № 7-1/329.

      В соответствии с пунктами 5, 14 Правил обязательного изъятия и уничтожения животных, продуктов и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, либо их обязательного обезвреживания (обеззараживания) и переработки без изъятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2003 года N 407, приказываю:

      1. Утвердить формы:
      1) Акта об изъятии животных, продуктов и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, согласно приложению 1;
      2) Акта об уничтожении животных, продуктов и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека, согласно приложению 2.

      2. Департаменту ветеринарии совместно с территориальными управлениями областей, городов Астана и Алматы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в установленном законодательством порядке, принять необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Мынжанова М.Т.

      4. Настоящий приказ вводится в действие после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан по истечении десяти календарных дней со дня его опубликования.

      Заместитель Премьер-Министра
      Республики Казахстан - Министр

Приложение 1     
к приказу Министра   
сельского хозяйства  
Республики Казахстан  
от 11 июня 2003 года N 328

                               Акт
         об изъятии животных, продуктов и сырья животного
       происхождения, представляющих опасность для здоровья
                       животных и человека

Комиссией в составе _______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
              (Ф.И.О., должности членов комиссии)

в присутствии владельца животного, продуктов и сырья животного
происхождения ____________________________________________________,
            (Ф.И.О. владельца - физического или юридического лица)

проживающего по адресу ____________________________________________
___________________________________________________________________

на основании Закона Республики Казахстан "О ветеринарии" и

постановления Правительства Республики Казахстан от 28.04.2003 года
N 407 "Об утверждении нормативных правовых актов в области
ветеринарии"
произведено изъятие _______________________________________________
___________________________________________________________________
  (вид, количество изъятых животных, продуктов и сырья животного
                        происхождения)
"__" _________200__ г. по предварительному диагнозу:
___________________________________________________________________
                    (наименование болезни)

Подписи
членов комиссии:
1. _________________________________          _______________
2. _________________________________          _______________
3. _________________________________          _______________
(Ф.И.О., должности членов комиссии)   М.П.

Подпись владельца объекта
Госветнадзора

_________________________                     _______________
      (Ф.И.О.)                                    (подпись)

Приложение 2     
к приказу Министра   
сельского хозяйства  
Республики Казахстан  
от 11 июня 2003 года N 328

                                Акт
             об уничтожении животных, продуктов и сырья
         животного происхождения, представляющих опасность
                  для здоровья животных и человека

Комиссией в составе _______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
             (Ф.И.О., должности членов комиссии)

в присутствии владельца животного, продуктов и сырья животного
происхождения ___________________________________________________,
           (Ф.И.О. владельца - физического или юридического лица)

проживающего по адресу ____________________________________________
___________________________________________________________________

на основании Закона Республики Казахстан "О ветеринарии" и

постановления Правительства Республики Казахстан от 28.04.2003 года
N 407 "Об утверждении нормативных правовых актов в области
ветеринарии"

произведено уничтожение ___________________________________________
___________________________________________________________________
    (вид, количество уничтоженных животных, продуктов и сырья
                    животного происхождения)

"___" ________ 200__ года методом _________________________________
                                     (указать метод уничтожения)

Подписи
членов комиссии:
1. _________________________________           _______________
2. _________________________________           _______________
3. _________________________________           _______________
(Ф.И.О., должности членов комиссии)    М.П.

Подпись владельца объекта
Госветнадзора

_________________________                      _______________
       (Ф.И.О.)                                   (подпись)