Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде N 2591 тiркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Мемлекеттiк емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттiк тiркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептi қарау ережесiн бекiту жөнiнде" 2003 жылғы 27 қазандағы N 385 қаулысына толықтыру енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2004 жылғы 12 шілдедегі N 193 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 11 тамызда тіркелді. Тіркеу N 2996. Қаулының күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 шілдедегі N 269 қаулысымен.

       Ескерту: Қаулының күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 шілдедегі N 269   қаулысымен .
_________________________________________

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының  1-бабының 28) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөнiндегi агенттiгiнiң Басқармасы қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Мемлекеттiк емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттiк тiркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептi қарау ережесiн бекiту жөнiнде" 2003 жылғы 27 қазандағы N 385   қаулысына (нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 2591 тiркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң "Қазақстан Ұлттық Банкiнiң Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" N 25 басылымдарында 2003 жылғы 01-14 желтоқсанда жарияланған) мынадай толықтыру енгiзілсiн:
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Мемлекеттiк емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттiк тiркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептi қарау ережесi: мынадай мазмұндағы 12-1-тармақпен толықтырылсын:
      "12-1. Ипотекалық облигациялар мынадай жоғары өтiмдi активтермен қамтамасыз етiлуi мүмкiн:
      1) ақшамен;
      2) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздарымен;
      3) кредиттiк рейтингтiң халықаралық шкаласы бойынша "АА"-дан ("Standard & Poor's" және "Fitch" рейтингтiк агенттiктердiң жiктемесi бойынша) немесе "Aa2"-ден ("Moody's Investors Service" рейтингтiк агенттiк жiктемесi бойынша) рейтингтiк бағасы бар шетел мемлекеттерiнiң бағалы қағаздарымен;
      4) сауда-саттықты ұйымдастырушының "А" санаты бойынша ресми тiзiмiне енгiзiлген Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттер ұйымдарының мемлекеттiк емес эмиссиялық бағалы қағаздарымен.
      Ақша мен бағалы қағаздар ипотекалық облигацияларды шығарған және орналастырған кезде ипотекалық облигацияларды қамтамасыз ету құрамына жатқызыла алмайды. Айналыс процесiнде ипотекалық облигацияларды қамтамасыз етуге жатқызылған бағалы қағаздар мен ақшаның құны қамтамасыз етудiң жалпы құнының 20%-тен астам емес болуы тиiс.".
      2. Бағалы қағаздар рыногының субъектiлерiн және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаментi (Шалғымбаева Г.Н.):
      1) Заң департаментiмен (Байсынов М.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөнiндегi агенттiгiнiң мүдделi бөлiмшелерiне, "Активтердi Басқарушылар қоғамдастығы" Қоғамдастық нысанындағы Заңды тұлғалар бiрлестiгiне, "Қазақстан қаржыгерлерiнiң қоғамдастығы" Заңды тұлғалар бiрлестiгiне, "Қазақстан тiзiлiм ұстаушылар қоғамдастығы" Заңды тұлғалар бiрлестiгiне және жинақтаушы зейнетақы қорларына жiберсiн.
      3. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөнiндегi агенттiгiнiң қызметiн қамтамасыз ету департаментi (Несiпбаев Р.Р) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      4. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейiн қолданысқа енгiзiледi.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөнiндегi агенттiгi Төрағасының орынбасары E.Бахмутоваға жүктелсiн.

      Төраға

О внесении дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года N 385 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 2591

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июля 2004 года N 193. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 августа 2004 года N 2996. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 269 (V053822 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос.регистрации в МЮ РК)

      В соответствии с подпунктом 28) статьи 1  Закона  Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций постановляет:
      1. Внести в  постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года N 385 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2591, опубликованное 01-14 декабря 2003 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы", "Вестник Национального Банка Казахстана" N 25) следующее дополнение:
      Правила государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, утвержденные указанным постановлением:
      дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
      "12-1. Ипотечные облигации могут быть обеспечены следующими высоколиквидными активами:
      1) деньгами;
      2) государственными ценными бумагами Республики Казахстан;
      3) ценными бумагами иностранных государств, имеющими рейтинговую оценку по международной шкале кредитного рейтинга не ниже "АА" (по классификации "Standard & Poor's" и "Fitch") или "Аа2" (по классификации "Moody's Investors Service");
      4) негосударственными эмиссионными ценными бумагами организаций Республики Казахстан, выпущенными в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств и включенными в официальный список организатора торгов по категории "А".
      Деньги и ценные бумаги не могут быть включены в состав обеспечения ипотечных облигаций при выпуске и размещении ипотечных облигаций. В процессе обращения стоимость ценных бумаг и денег, включаемых в обеспечение ипотечных облигаций, должна составлять не более 20 % от общей стоимости обеспечения.".

      
      2. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Шалгимбаева Г.Н.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Объединения юридических лиц в форме Ассоциации "Ассоциация Управляющих активами", Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", Объединения юридических лиц "Казахстанская Ассоциация Реестродержателей" и накопительных пенсионных фондов.

      
      3. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (Несипбаев Р.Р.) в десятидневный срок со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      
      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Бахмутову Е.Л.

      Председатель