Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 2106 тіркелген Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2002 жылғы 23 желтоқсандағы N 629 бұйрығына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын анықтау тәртібін белгілеу туралы" 2002 жылғы 23 желтоқсандағы N 512 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2004 жылғы 26 шілдедегі N 299 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2004 жылғы 9 шілдедегі N 94 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2004 жылғы 19 тамызда тіркелді. Тіркеу N 3025. Қаулының күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министірің 2009 жылғы 28 қаңтардағы N 36 Бұйрығымен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқарамасының 2009 жылғы 26 қаңтардағы N 4 Қаулысымен.

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Қаржы министірің 2009.01.28 N 36 Бұйрығымен, ҚР Ұлттық Банкі Басқарамасының 2009.01.26 N 4 Қаулысымен.

      "Бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп беру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабының 3-тармағын және "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) 10-бабының 1-тармағының 27-1) тармақшасын іске асыру мақсатында, БҰЙЫРАМЫН/ қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 2106 тіркелген Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2002 жылғы 23 желтоқсандағы N 629 бұйрығына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын анықтау тәртібін белгілеу туралы" 2002 жылғы 23 желтоқсандағы N 512  қаулысына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2106 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде жарияланған, 2003 жыл, N 8) мынадай толықтырулар енгізілсін:
      Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2002 жылғы 23 желтоқсандағы N 629 бұйрығының/Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 23 желтоқсандағы N 512 қаулысының қосымшасындағы шетел валютасының тізбесі мынадай мазмұндағы тармақтармен толықтырылсын:
      "26. 1 беларусь рублі;
      27. 1 польша злотыйы;
      28. 1 Оңтүстік Африка ранды.".
      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі:
      1) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде оны мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
      2) оны мемлекеттік тіркеуден өткізгеннен кейін бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.
      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі осы бұйрық/қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны екінші деңгейдегі банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жіберсін.
      4. Осы бұйрықтың/қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы Вице-Министрі А.Р.Ойнаровқа және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Н.Қ.Абдулинаға жүктелсін.
      5. Осы бұйрық/қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының      
      Қаржы министрі

      Қазақстан Республикасы
      Ұлттық Банкінің Төрағасы

О внесении дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 декабря 2002 года N 629 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 декабря 2002 года N 512 "Об установлении порядка определения рыночного курса обмена валют", зарегистрированные в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 2106

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 июля 2004 года N 299 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 9 июля 2004 года N 94. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 августа 2004 года N 3025. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 января 2009 года N 36 и Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 января 2009 года N 4.

       Сноска. Утратил силу приказом МФ РК от 28.01.2009 N 36 и Постановлением Правления НБ РК от 26.01.2009 N 4 (порядок введения в действие см. п.8 ).

      В целях реализации пункта 3  статьи 14  Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" и подпункта 27-1) пункта 1  статьи 10  Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый Кодекс), ПРИКАЗЫВАЮ/ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в  приказ  Министра финансов Республики Казахстан от 23 декабря 2002 года N 629 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 декабря 2002 года N 512 "Об установлении порядка определения рыночного курса обмена валют" (зарегистрированные в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2106, опубликованные в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2003 год, N 8) следующие дополнения:
      в перечне иностранных валют в приложении к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 23 декабря 2002 года N 629/постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 декабря 2002 года N 512 дополнить пунктами следующего содержания: 
      "26. 1 белорусский рубль;
      27. 1 польский злотый;
      28. 1 южно-африканский ранд.".

      2. Министерству финансов Республики Казахстан:
      1) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа/постановления;
      2) после государственной регистрации настоящего приказа/постановления опубликовать его в средствах массовой информации.

      3. Национальному Банку Республики Казахстан в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего приказа/постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

      4. Контроль над исполнением настоящего приказа/постановления возложить на Вице-Министра финансов Республики Казахстан Ойнарова А.Р. и заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Абдулину Н.К.

      5. Настоящий приказ/постановление вводится в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      

       Министр финансов
      Республики Казахстан

      Председатель
      Национального Банка