Жинақтаушы зейнетақы қорларының жылдық қаржылық есеп беру тәртібі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2004 жылғы 15 желтоқсандағы N 174 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 25 қаңтарда тіркелді. Тіркеу N 3387. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 25 ақпандағы № 11 Қаулысымен.

      Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2011.02.25 № 11(қолданысқа 2011.07.01 енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
     1. Жинақтаушы зейнетақы қорлары (бұдан әрі - зейнетақы қорлары) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) жыл сайын мыналар кіретін жылдық қаржылық есепті берсін:
     1) 1-нысан бойынша жасалған бухгалтерлік баланс (осы қаулының 1-қосымшасы);
     2) 2-нысан бойынша жасалған пайдалар мен зияндар туралы есеп (осы қаулының 2-қосымшасы);
     3) 3-нысан бойынша жасалған зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс (осы қаулының 3-қосымшасы);
     4) 4-нысан бойынша жасалған зейнетақы активтері бойынша пайдалар мен зияндар туралы есеп (осы қаулының 4-қосымшасы);
     5) 5-нысан бойынша жасалған ақша қаражаты қозғалысы туралы есеп (осы қаулының 5-қосымшасы);
     6) 6-нысан бойынша жасалған капиталға өзгерістер туралы есеп (осы қаулының 6-қосымшасы);
     7) толтырылуы жөнінде осы қаулының 7-қосымшасында белгіленген талаптарға сәйкес жасалған жылдық қаржылық есепке түсіндірме жазба.
     Зейнетақы қорлары есепті жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсан аралығындағы кезең үшін жылдық қаржылық есепті есепті жылғы қаржылық есепке жүргізілген аудит нәтижелері жөніндегі аудиторлық есеппен келесі есепті жылдың 1 сәуірінен кешіктірмей ұсынады.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2007.04.30. N 44 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
     2. Зейнетақы қорлары жылдық қаржылық есепті уәкілетті органға электрондық тасымалдауышта және қағазға басып ұсынуды қамтамасыз етсін.
     3. Осы қаулы 2005 жылғы 1 ақпаннан бастап қолданысқа енеді.
     4. Бухгалтерлік есеп департаменті (Шалғымбаева Н.Т.):
     1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
     2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, жинақтаушы зейнетақы қорларына, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігіне және Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығына жіберсін.
     5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Н.Қ.Абдулинаға жүктелсін

     Ұлттық Банк
     Төрағасы

   "Келісілді"
     Қазақстан Республикасының
     Қаржы рыногын және қаржы
     ұйымдарын реттеу мен қадағалау
     агенттігінің Төрағасы
     2004 жылғы 23 желтоқсан

                                       Қазақстан Республикасының
                                       Ұлттық Банкі Басқармасының
                                       2004 жылғы 15 желтоқсандағы
                                        N 174 қаулысына 1-қосымша

      Ескерту: 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2009.07.09. N 61 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

                                                         1-нысан

_______________________________________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
20 __ жылғы "__" _____________ жағдай бойынша
бухгалтерлік балансы

(мың Қазақстан теңгесімен)

Баптың атауы

Ескертпе

Есепті кезеңнің аяғында

Өткен жылдың аяғында

1

2

3

4

Активтер
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары
Тазартылған қымбат металдар
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
Әділ құн бойынша пайда және зиян арқылы есепке алынған бағалы қағаздар
Туынды құралдар
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
"Кері РЕПО" операциясы
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
Комиссиялық сыйақылар
Қорлар
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
Инвестициялық мүлік
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар) Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)
Кейінге қалдырылған салық талабы
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар
Басқа активтер
Активтердің жиынтығы
Міндеттемелер
Туынды құралдар
"РЕПО" операциясы
Алынған заемдар
Кредиторлық берешек
Бағалау міндеттемелері
оның ішінде:
номиналды кірістіліктің көрсеткіші мен кірістіліктің ең аз мәні арасындағы айырманы өтеу бойынша
Акциялар бойынша акционерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар айырысулар бойынша есептелген шығыстар
Қызметкерлермен есеп айырысу бойынша есептелген шығыстар
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі
Салықтар және бюджетке
төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттемелер
Теріс комиссиялық сыйақы бойынша кредиторлық берешек
Басқа міндеттемелер
Міндеттемелердің жиынтығы
Меншікті капитал
Жарғылық капитал
оның ішінде:
жай акциялар
артықшылықты акциялар
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)
Алынған капитал
Резервтік капитал
Басқа резервтер
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)
оның ішінде:
өткен жылдардағы
есепті кезеңдегі
Азшылық үлесі
Капиталдың жиынтығы
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы
      Бірінші басшы     _________________   күні   ________________
      Бас бухгалтер     _________________   күні   ________________
      Орындаушы         _________________   күні   ________________
      Телефон           _________________
      Мөрдің орны

                                      Қазақстан Республикасының
                                      Ұлттық Банкі Басқармасының
                                      2004 жылғы 15 желтоқсандағы
                                       N 174 қаулысына 2-қосымша

      Ескерту. 2-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2007.04.30. N 44 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2009.07.09. N 61 қаулыларымен.

                                                2-нысан

            пайдалар мен зияндар туралы есеп
           ___________________________________________
           (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

          200____ жылғы " ___" ____________ жағдай бойынша

                                    (мың қазақстандық теңгемен)

Баптардың атауы

Ескерту

Есепті
жылда

Өткен
жылда

1

2

3

4

Комиссиялық сыйақы
Ағымдағы шоттар және орналастырылған
салымдар бойынша сыйақы түріндегі
кірістер
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша
сыйақы (купон және/немесе дисконт)
түріндегі кірістер
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан
кірістер (шығыстар) (нетто)
Әділ құн бойынша пайда және зиян арқылы есепке алынған бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар)
"Кері РЕПО" операциялары бойынша
кірістер
Тазартылған қымбат металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)
Шетел валютасын қайта бағалаудан
кірістер (шығыстар) (нетто)
Қаржылық емес активтерді сатудан
және активтерді алудан кірістер
Басқа да кірістер
Кірістер жиынтығы
Комиссиялық шығыстар
оның ішінде:
Зейнетақы активтерін инвестициялық
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға
сыйақы
кастодиан банктерге сыйақы
Теріс комиссиялық сыйақыны өтеу
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша
сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар
Алынған заемдар және қаржылық жалдау
бойынша сыйақы түріндегі шығыстар
Жалпы әкімшілік шығыстар
Қаржылық емес активтерді сатудан
және активтерді өткізуден болған шығыстар
Басқа да шығыстар
Шығыстар жиынтығы
Резервтерге (провизияларға)
аударылғанға дейінгі пайда (шығын)
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға
арналған резервтер (резервтерді қалпына
келтіру)
оның ішінде, номиналды кірістіліктің көрсеткіші мен кірістіліктің ең аз мәні арасындағы айырманы өтеуге арналған
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс
Кезеңдегі пайда (зиян)
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)
Корпоративтік табыс салығы
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда
(шығын)

Тоқтатылған қызметтен болған пайда (зиян)
Азшылық үлесі
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)
       Бірінші басшы: _________________ күні__________________
     Бас бухгалтер __________________ күні__________________
     орындаушы: _____________________ күні__________________
     телефон:__________________

     Мөр орны

                                      Қазақстан Республикасының
                                     Ұлттық Банкі Басқармасының
                                    2004 жылғы 15 желтоқсандағы
                                       N 174 қаулысына 3-қосымша

      Ескерту: 3-қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 18 ақпандағы N 9 қаулысымен , 2007.04.30. N 44 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2009.07.09. N 61 қаулыларымен.

                                                3-нысан

          Зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс
           ___________________________________________
           (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

          200____ жылғы " ___" ____________ жағдай бойынша

                                       (мың қазақстандық теңгемен)

Баптардың атауы

Ескерту

Есепті
жылдың
соңында

Өткен
жылдың
соңында

1

2

3

4

Активтер
Аффинирленген қымбат металдар
Банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттардағы ақша
Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкіндегі және екінші деңгейіндегі
банктердің салымдары
Әділ құн бойынша пайда және зиян арқылы есепке алынған бағалы қағаздар
Сатуға арналған қолда бар бағалы
қағаздар
"Кері РЕПО" операциясы бойынша талаптар
Туынды құралдары
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар
Дебиторлық берешек
Теріс комиссиялық сыйақы бойынша талаптар
Басқа да қаржылық активтер
Активтер жиынтығы:
Міндеттемелер
Зейнетақы төлемдері бойынша
алушылардың талаптары
Комиссиялық сыйақылар бойынша
кредиторлық берешек оның ішінде:
зейнетақы активтерін
Инвестициялық кірістен/зияннан
Зейнетақы төлемдерінен түскен табыс
салығы бойынша кредиторлық берешек
Туынды қаржы құралдары
Басқа да міндеттемелер
Міндеттемелер жиынтығы:
Таза активтер жиынтығы
       Бірінші басшы: _________________ күні__________________
     Бас бухгалтер __________________ күні__________________
     орындаушы: _____________________ күні__________________
     телефон:__________________

     Мөр орны

                                      Қазақстан Республикасының
                                      Ұлттық Банкі Басқармасының
                                     2004 жылғы 15 желтоқсандағы
                                       N 174 қаулысына 4-қосымша

      Ескерту: 4-қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 18 ақпандағы N 9 қаулысымен , 2007.04.30. N 44 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2009.07.09. N 61 қаулыларымен.

                                               4-нысан

      Зейнетақы активтері бойынша пайдалар және зияндар
                         туралы есеп
           ___________________________________________
           (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

          200____ жылғы " ___" ____________ жағдай бойынша

                                       (мың қазақстандық теңгемен)

Баптардың атауы

Ескерту

Есепті
жылдың
соңында

Өткен
жылдың
соңында

1

2

3

4

Кезең басындағы таза зейнетақы
активтері
Зейнетақы жарналарының ішінде:
міндетті
ерікті
ерікті кәсіби
Басқа зейнетақы қорларынан
түскен зейнетақы жинақтары
Орналастырылған салымдар бойынша
сыйақы түріндегі кірістер
Бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон
немесе дисконт) түріндегі кірістер
Бағалы қағаздармен "кері РЕПО"
операциялары бойынша кірістер
Акциялар бойынша дивидендтер
түріндегі кірістер
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан
түскен кіріс (шығыс) (нетто)
сатуға арналған бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен
Қайта бағалаудан түскен кірістер
(шығыстар) (нетто) оның ішінде:
әділ құн бойынша пайда және зиян арқылы есепке алынған бағалы қағаздардың әділ құнын өзгеруінен
шетел валютасын қайта бағалаудан
басқа активтерді қайта бағалаудан
Басқа қаржы активтері бойынша
сыйақы түріндегі кірістер
Өсімпұлдар және айыппұлдар түріндегі
кірістер, оның ішінде:
міндетті зейнетақы жарналарын
уақтылы есептемегені үшін
зейнетақы жинақтарын аударуды
уақтылы жүзеге асырмағаны үшін
Зейнетақы активтерін ойдағыдай
басқармағаны үшін
Теріс комиссиялық сыйақыны өтеу
Инвестициялық қызметтен болған басқа да кірістер
Басқа да түсімдер
Кірістер жиынтығы
Төленген немесе төленуге тиісті
зейнетақы жинақтары оның ішінде:
жасы бойынша
жерлеу бойынша
мүгедектігі бойынша
Қазақстан Республикасынан тыс
тұрақты тұратын жерге кетуі бойынша
мұрагерлерге
еңбек сіңірген жылдары бойынша
сақтандыру ұйымына
Төлем көзінен жеке табыс салығы
Зейнетақы қорына тиесілі
комиссиялық сыйақы оның ішінде:
Зейнетақы активтерінен
орналастырылған зейнетақы активтері
бойынша инвестициялық кірістен/зияннан
Басқа зейнетақы қорларына
зейнетақы жинақтарын аудару
Инвестициялық кірістен болған басқа да шығыстар
Басқа шығыстар
Шығыстар жиынтығы
Анықталмаған сомалар (қате есептелгені)
Анықталмаған сомаларды қайтару
Кезең аяғындағы таза активтер
Таза зейнетақы активтеріне өзгерістер
       Бірінші басшы: _________________ күні__________________
     Бас бухгалтер __________________ күні__________________
     орындаушы: _____________________ күні__________________
     телефон:__________________

     Мөр орны

                                        Қазақстан Республикасының
                                       Ұлттық Банкі Басқармасының
                                       2004 жылғы 15 желтоқсандағы
                                        N 174 қаулысына 5-қосымша

      Ескерту. 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2007.04.30. N 44 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2009.07.09. N 61 қаулыларымен.

                                                  5-нысан

        Ақша қаражаты қозғалысы (жанама әдіс) туралы есеп
           ___________________________________________
           (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

          200____ жылғы " ___" ____________ жағдай бойынша

                                      (мың қазақстандық теңгемен)

Баптардың атауы

Ескерту

Есепті
жылда

Өткен
жылда

1

2

3

4

Операциялық қызметке байланысты
ақша түсімдері және төлемдері
Салық салынғанға дейінгі таза пайда
(шығын)
Ақшалай емес операция баптарына
түзетулер:
оның ішінде:
амортизациялық аудару және тозу
ықтимал ысырапқа арналған
резервтер бойынша шығыстар
шетел валютасымен операциялар бойынша
бағамдық айырма түріндегі жұмсалмаған
кірістер мен шығыстар
алатын сыйақы түріндегі есептелген
кірістер
сыйақы төлеу шығыстары
ақшалай емес баптарға басқа да түзетулер
Операциялық активтер мен міндеттемелер
өзгергенге дейінгі операциялық кіріс
(шығыс)
Операциялық активтердегі (ұлғаю) азаю:
ұзақ мерзімді дебиторлық берешектің
(ұлғаюы) азаюы
Сатуға арналған қолда бар бағалы
қағаздардың (ұлғаюы) азаюы
болашақ кезеңдер шығыстарының
(ұлғаюы) азаюы
қысқа мерзімді дебиторлық берешектің
(ұлғаюы) азаюы
"Кері РЕПО" операцияларының
(ұлғаюы) азаюы
әділ құн бойынша пайда және зиян арқылы есепке алынған бағалы қағаздардың (ұлғаюы) азаюы
орналастырылған салымдардың
(ұлғаюы) азаюы
тазартылған қымбат металдардың (ұлғаюы) азаюы
басқа да активтердің (ұлғаюы) азаюы
Операциялық міндеттемелердің ұлғаюы
(азаюы):
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің
ұлғаюы (азаюы)
Болашақ кезеңдер кірістерінің ұлғаюы
(азаюы)
Қысқа мерзімді кредиторлық берешектің
ұлғаюы (азаюы)
"РЕПО" операцияларының ұлғаюы (азаюы)
Басқа да міндеттемелердің ұлғаюы (азаюы)
Операциялық қызметтен түскен ақшаның ұлғаюы (азаюы)
Корпоративтік табыс салығы
Операциялық қызметтен түскен ақшаның салық салынғаннан кейінгі ұлғаюы (азаюы)
Инвестициялық қызметке байланысты
ақша түсімдері мен төлемдер
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы
қағаздарды сатып алу (сату)
Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық
емес активтерді сатып алу
Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық
емес активтерді сату
Басқа заңды тұлғалардың капиталына
инвестициялар
Басқа да түсімдер мен төлемдер
Инвестициялық қызметтен ақшаның
ұлғаю (азаю) жиынтығы
Қаржылық қызметке байланысты
ақша түсімдері мен төлемдер
Акциялар шығару
Акцияларды және қатысу үлестерін
алу немесе өтеу
Алынған заемдар
Акциялар бойынша дивидендтер төлеу
Басқа да түсімдер мен төлемдер
Қаржылық қызметтен түскен ақшаның ұлғаю
(азаю) жиынтығы
Есепті кезеңдегі ақшаның таза
ұлғаю (азаю) жиынтығы
Кезең басындағы ақша және ақша баламалары қалдығы
Кезең соңындағы ақша және ақша баламалары қалдығы
       Бірінші басшы: _________________ күні__________________
     Бас бухгалтер __________________ күні__________________
     орындаушы: _____________________ күні__________________
     телефон:__________________

     Мөр орны

                                      Қазақстан Республикасының
                                      Ұлттық Банкі Басқармасының
                                      2004 жылғы 15 желтоқсандағы
                                       N 174 қаулысына 6-қосымша

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2007.04.30. N 44 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

                                               6-нысан

         _________________________________________
             (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
               200_ жылғы "___" _______  жағдай бойынша
                  капиталындағы өзгеріс туралы есеп

                                          (мың Қазақстан теңгесімен)


Бас ұйымның капиталы

Жарғылық
капитал

Резервтік
капитал

Басқа да
резервтер

1

2

3

4

Алдыңғы кезең
басындағы сальдо
Есеп
саясатындағы
өзгерістер және
қателерді түзету
Өткен кезең
басында қайта
саналған сальдо
Негізгі
құрал-жабдықтарды
қайта бағалау
Сатуға арналған
қолда бар бағалы
қағаздар құнының
өзгеруі
Ақша ағындарын
хеджирлеу
Басқа да
операциялардан
пайда (зиян)
Капиталдың
өзінде тікелей
танылған пайда
(зиян)
Кезеңдегі пайда
(зиян)
Кезеңдегі барлық
пайда (зиян)
Дивидендтер
Акциялар
эмиссиясы
(құрылтайшылардың
салымдары және
пайлары)
Сатып алынған
акциялар (құрылтайшылардың
салымдары және
пайлары)
Ішкі аударымдар
оның ішінде:
Негізгі
құрал-жабдықтарды
жинақталған
қайта бағалаудың
өзгеруі
резервтік
капиталды
қалыптастыру
Басқа да
операциялар
Есепті кезең
басындағы сальдо
Есеп
саясатындағы
өзгерістер және
қателерді түзету
Есепті кезең
басында қайта
саналған сальдо
Негізгі
құрал-жабдықтарды
қайта бағалау
Сатуға арналған
қолда бар бағалы
қағаздар құнының
өзгеруі
Ақша ағындарын
хеджирлеу
Басқа да
операциялардан
пайда (зиян)
Капиталдың
өзінде тікелей
танылған пайда
(зиян)
Кезеңдегі пайда
(зиян)
Кезеңдегі барлық
пайда (зиян)
Дивидендтер
Акциялар
эмиссиясы (құрылтайшылардың
салымдары және
пайлары)
Сатып алынған
акциялар
(құрылтайшылардың
салымдары және пайлары)
Ішкі аударымдар
оның ішінде:
Негізгі
құрал-жабдықтарды
жинақталған
қайта бағалаудың
өзгеруі
резервтік
капиталды
қалыптастыру
Басқа да
операциялар
Есепті кезең
соңындағы сальдо
  кестенің жалғасы


Азшылық үлесі

Капитал жиынтығы

Бөлінбеген пайда
(өтелмеген зиян)

Барлығы5

6

7

8

       "Бас ұйымның капиталы" және "Азшылық үлесі" бағандары шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.
      Шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті жасау кезінде немесе еншілес ұйымдар болмаған кезде инвестициялық портфельді басқарушылар 2-6-бағандарды толтырады.
      Бірінші басшы ___________________ күні ___________________
      Бас бухгалтер ______________________ күні ___________________
      Орындаушы ___________________________ күні ___________________
      Телефоны _______________________________
      Мөр қоюға арналған орын

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2004 жылғы 15 желтоқсандағы 
N 174 қаулысына 7-қосымша

      Ескерту. 7-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2007.04.30. N 44 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Жылдық қаржылық есепке түсіндірме жазбаны
толтыру жөніндегі талаптар

     1. Түсіндірме жазбада қаржылық есепте келтірілген баптарды жіктеу қажетіне қарай, олардың мағынасын түсіндіретін ақпараттармен толықтырылады.
     2. Есепті жылы болған өзгерістер есеп саясатына сәйкес жиынтықты мөлшерді сипаттай отырып әрбір бап бойынша ашылады.
     3. Қаржылық есептің түсіндірме жазбасына мынадай тәртіппен орналасқан бөлімдер кіреді:
     1) бухгалтерлік баланстың активтері мен міндеттемелері бойынша есепті кезеңде болған өзгерістер;
     2) қаржы-шаруашылық қызметтің пайдалар мен зияндар туралы туралы есебінің нәтижелері бойынша есепті кезеңде болған өзгерістер;
     3) ақша қаражаты қозғалысы туралы есептің ақша қаражаты ағыны бойынша есепті кезеңде болған өзгерістері;
     4) капиталға өзгерістер туралы есептің капитал бойынша есепті кезеңде болған өзгерістері.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады