Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының апта және ай сайынғы есепті ұсыну тәртібі туралы" 2003 жылғы 13 сәуірдегі N 130 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 27 желтоқсандағы N 381 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 31 қаңтарда тіркелді. Тіркеу N 3409. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы N 173 Қаулысымен

      Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.06.25 N 173 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      Нормативтік құқықтық актілерді "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының апта және ай сайынғы есепті ұсыну тәртібі туралы" 2002 жылғы 13 сәуірдегі N 130 қаулысына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1865 тіркелген, 2002 жылғы мамыр айында "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Хабаршысы" N 11 басылымында жарияланған, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2578 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 27 қазандағы N 375 қаулысымен , Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2817 тіркелген, Агенттік Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысымен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен) мынадай өзгерістер енгізілсін:
     барлық мәтін бойынша "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" деген сөздер "қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
     1-тармақтың 2) тармақшасында "және қағаз тасымалдаушыда" деген сөздер "тасымалдаушыда" деген сөзбен ауыстырылсын;
     6-қосымшаның кестесіндегі 5-жолда және 9-қосымшаның 11-тармағының 1) тармақшасында "шарт бойынша" деген сөздер алынып тасталсын.
     2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
     3. Бағалы қағаздар рыногының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (Токобаев Н.Т.):
     1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
     2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Заңды тұлғалар бірлестігіне, "Қазақстанның тізілімұстаушылар қауымдастығы" Заңды тұлғалар бірлестігіне, бағалы қағаздардың орталық депозитарийіне жіберсін.
     4. Агенттіктің қызметін қамтамасыз ету департаменті (Несіпбаев Р.Р.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
     5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

     Төраға

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 апреля 2002 года № 130 "О порядке представления еженедельной и ежемесячной отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 381. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 31 января 2005 года N 3409. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года N 173

       Сноска. Постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27 декабря 2004 г. N 381 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 г. N  173  (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

      

      В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с  Законом  Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести в  постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 апреля 2002 года № 130 "О порядке представления еженедельной и ежемесячной отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1865, опубликованное в мае 2002 года в "Вестнике Национального Банка Казахстана" N 11, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года  N 375 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2578, постановлением Правления Агентства от 15 марта 2004 года  № 77 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2817) следующие изменения:
     по всему тексту слова "Национальный Банк Республики Казахстан" заменить словами "уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций";
     в подпункте 2) пункта 1 слова "и бумажном носителях" заменить словом "носителе";
     в столбце 5 таблицы приложения 6 и в подпункте 1) пункта 11 приложения 9 слова "по договору" исключить.

 
     2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции. 

     3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):
     1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
     2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", Объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация реестродержателей", центрального депозитария ценных бумаг.

     4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

     Председатель