Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерге сүт, емдеу-профилактикалық тағамдар рационын беру нормасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2005 жылғы 29 маусымдағы N 170-ө бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2005 жылғы 20 шілдеде тіркелді. Тіркеу N 3739. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің м.а. 2007 жылғы 31 шілдедегі N 184-п бұйрығымен.

      Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің м.а. 2007.07.31 N 184-п бұйрығымен.

      "Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 28 ақпандағы  Заңының 20-бабы 1-тармағының 11) тармақшасына сәйкес  БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерге сүт беру нормасы;
      2) Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерге емдеу-профилактикалық тағамдар рационын беру нормасы бекітілсін.
      2. Халықты жұмыспен қамту, еңбек туралы және еңбекті қорғау туралы заңнаманың сақталуын мемлекеттік бақылау департаментінің директоры С.С.Әбденов осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге жіберсін.
      3. Осы бұйрық бірінші рет ресми жарияланған күннен күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

       Министр

      Қазақстан Республикасының
      Денсаулық сақтау вице-министрі
      2005 жылғы 29 маусымда
      "Келісілді"

Қазақстан Республикасы    
Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау Министрінің      
2005 жылғы 29 маусымдағы   
N 170-ө бұйрығымен      
бекітілген          

  Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерге
сүт беру нормасы туралы

МАЗМҰНЫ

             1. Қызметкерлерге жұмыс күнінің ұзақтығына қарамай, төмендегідей химиялық заттарды өндіру немесе қолдануға байланысты 0,5 литрден сүт беріледі:
      1) алифатикалық және алициклдік көмірсутектер (қаныққан және қанықпаған):
      метанға жататын көмірсутектер: бутан, изобутан, пентан, изопентан, гексан, октан, изооктан, нонан;
      этиленге жататын көмірсутектер: бутилендер, амилендер, изобутилендер;
      циклдік шексіз көмірсутектер: циклопентадиен, дициклопентадиен, марганецтің циклопентадиенилтрикарбонилі;
      бір-көп ядролық хош иісті көмірсутектер: бензол, ксилол, толуол, этилбензол, кумол (диизотропиленбензол), ксилолдар, стиролдар, дефенил, нафталин және оның туындылары.
      2) майлылар қатарына жататын галоген туынды көмірсутектер:
      фтортуындылар: фторэтилен, дифторэтилен, трифторэтилен, тетрафторэтилен, трифторпропилен, дифторэтан, декафторбутан;
      хлортуындылар: хлорлы метил, хлорлы метилен, хлороформ, төрт дәрежелі хлорлы көміртегі, хлорлы этил, дихлорэтан, трихлорэтан, тетрахлорэтан, трихлорпропан, титрахлорпентан, хлорлы винил, дихлорэтилен, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, гексахлорциклопентадиен, аллодан, хлоропрен, хлорлы аллил, хлорлы бутилен, гексахлорбутадиен және осы топтағы басқалары;
      бромтуындылар: бромды метилен, бромды этил, дибромэтан, тетрапромэтан, дибромпропан, бромоформ және басқалары;
      йодты туындылар: йодты метил, йодтыформ, йодты этил және басқалары;
      аралас галоген туындылар: дифторхлорметан, фтордихлорметан және басқалары.
      3) хош иісті көмірсутектеріне жататын галоген туындылар: хлорбензол, дихлорбензон, трихлорбензон, тетрахлорбензол, гексахлорбензол, хлорлы бензил, бензотрихлорид, хлорстирал, бромбензол, бромды бензил және басқа да осы топқа жататын галоген туындылар.
      4) бір циклді көп ядролық көмірсутегінің хлор туындылары: хлорланған дифенилдер, дифенилдің хлор қышқылы, хлориндан, хлорнафталиндер, гептахлор, ДДТ, гексахлорциклогексан, полихлорпинен, полихлоркамфен, хлортен, симазин, артазин.
      5) спирттер:
      майлы қатарға жататын шекті және шексіз гликолдар және спирттер: метилді спирт, аллилді, кротонилді және басқалары;
      майлы қатарға жататын галоген туынды спирттер: октафторамилді, тетрафтор пропилді және басқалары;
      алициклді: және хош иісті қатарындағы спирттер: бензилді спирт, циклогексенол және басқалары.
      6) фенолдар: фенол, хлорфенолдар, пентахлорфенол, крезолдар, гидрохинон, натрийдің пентахлорфенолы және басқалары.
      7) алициклді және алифатикалық қатардағы эфирлер және олардың галоген туындылары: диметилді, диэтилді, диизопропилді, дибутилді, винибутилді, дивинилді, монохлордиметилді, дихлордиэтилді, тетрахлордиэтилді, этиленгликолдың, пропиленгликолдің, глицириннің эфирлері, полигликолді эфирлер.
      8) фенолды эфирлер: гваякол, гидрохинонның монобензилді эфирі, динил және осы топқа жататын басқалары.
      9) органикалық тотықтар және асқын тотықтар: этиленнің, пропиленнің, эпихлоргидриннің тотықтары, изопропилбензолдың гидро асқын тотығы, бензоилдің асқын тотығы, метилэтилкетонның, циклогексанонның асқын тотықтары және осы топтағы қалған құрамдардың өкілдері.
      10) тиоспирттер, тиофенолдар және тиоэфирлер: метил және этилмеркаптандар, трихлортиофенол және пентахлортиофенол; 2,4-Д, трихлорфеноксиуксус қышқылы тұзы.
      11) қаныққан және қанықпаған альдегидтер және кетондар: ацетальдегид, формальдегид, бензальдегид, акромин, ацетон, бромацетон, хлорацетон, пентахлорацетон, гексахлорацетон, хлорацетофенон және осы қатарға жататын басқалары.
      12) органикалық қышқылдар, олардың ангидридтері, амидтері және галогеноагидридтері, малеинді, фталді ангидрид қышқылдары: құмырсқа, сірке, пропион және олардың ангидридтері, нафтенді қышқылдар, хлорлы бензоил, хлорфеноксоисірке қышқылы, карбамин қышқылының қоспалары, тиодитиокарбаминді қышқылдар, диметильформамид және осы топтағы басқалары, сондай-ақ диазокетоны және диазоэфирлер.
      13) күрделі эфирлер: азотталған күкірт, хлорсульфонды, құмырсқа, сірке, припионді април, метакрил қышқылдары және олардың галоген туындылары.
      14) күрделі эфирлер және фосфор қышқылының амидтері: трикрезилфосфат, тиофос, метафос, метилатилтиофос, меркаптофос, метилмекаптофос, карбофос, М-81, М-74 ДДВФ препараттары, фосфамид, хлорофос, табун, зоман, зарин, октаметил, диэтилхлормонофосфат, метилдихлорфиофосфат, диметилхлортисфосфат және қалғандары фосфорорганикалық улы химикаттар.
      15) нитро және амино қоспалары майлы полиметилен қатарына жататындар және олардың туындылары: нитроолефиндер, нитрометан, нитроэтан, нитропропан, нитробутан, нитрофоска, хлорпикрин, нитроциклогексан, метиламин, диметиламин, триметиламин, этиламин, диэтиламин, триэтиламин, этиленимин, полиэтиленимин, полиэтиленполиамин, гексаметилендиамин, этаноламин, циклогексиламин, дициклогексиламин және осы топқа жататын басқалары.
      16) майлы полиметилен қатарына жататын нитро және амино қоспалары: нитробензолдар, нитротолуолы, нитроксилол, динок, диносеб, нитронафталиндер, нитрохлорбензолдар, нитрофенолдар, нитро және аминоанизоанилин, ацетонанилин, хлоранимендер, фенилендиаминдер, бензидин, парокфтидин.
      17) бензохинондар, нафтахинондар, антрахинондар, бензатрен, парабензохинон және дихлорнафтахинон.
      18) органикалық бояғыштар: антрахинонды, нитро және нитро бояғыштар, азобояғыштар, азинді, 2-метилфуран (силван).
      19) гетероциклді қоспалар: фуран, тетрагидрофуран, фурфурол, тиофен, индол, теридин, пиразалан, пурин, пиридинді және пуринді негіздер, пиколиндер никонин қышқылы, диоксандар, пиперидин, морфолин, гексоген, барбитураттар, олардың жартылай өнімдері және осы препараттарды шығарудағы басқа заттар.
      20) алколоидтар: атропин, кокаин, опий, морфин, кадеин, стрихнин, пилокарнин, скополамин, сальсолин, омнопок, папаверин, никотин, анатазин және осы препараттарды шығарудағы басқалары, сондай-ақ құрамында жоғарыда көрсетілген алколоидтары бар шикізат пен дайын өнімдер (темекі-махорка, сигар және сигарет өндірісі, темекі ферменті).
      21) борсутектілер.
      22) галогендер және галоген туындылар: фтор, хлор, бром, иод, хлорлы, бромды, фторлы сутегі, плавикті, кремний фторлы сутегі қышқылдары, фтор тотығы, хлордың тотығы және хлор тотығының екі есе тотығы, хлордың троифториді, хлорлы йод, көмірсутегінің хлорлы тотығы (фосген).
      23) күкірт қосындылары: күкірт сутегі, күкірт көміртегі, хлорлы сульфон қышқылы, күкірттің хлорангидридтері, күкіртті және күкірт ангидридтері.
      24) селен және оның қоспалары: селенді ангидрид, селенді қышқыл, олардың тұздары, селеннің хлорлы тотығы, селеннің органикалық қоспалары.
      25) теллур және оның қоспалары.
      26) азот қоспалары: гидразин және оның туындылары, азоттың тотығы, азот қышқылы, натрийдің азиді, аммиак, натрийдің нитриті, хлорлы азот, хлорлы нитрозил, гидроксиламин.
      27) сары (ақ) фосфор және оның қоспалары: фосфорлы ангидрид, фосфор қышқылы және оның тұздары.
      28) мышьяк және оның қоспалары: мышьякты және мышьяктың ангидридтері, кальцийдің арсениті, натрийдің арсениті, осарсол иприт.
      29) сурьма және оның қоспалары: сурьмалы және сурьманың ангидридтері, сурьмалы сутегі, сурьманың хлоридтары.
      30) цианидтер: цианды сутегі, натрий мен калийдің цианидтері, дициан, хлорциан, бромциан, кальцийдің цианимиді, цианурхлорид, цианды бензил.
      31) нитролдар: ацетонитрол, ацетонциангидрид, акрилонитрил, этиленциангидрин, бензонитрил және басқалары.
      32) изоциананттар, фенилизоцианат, гексаметилендиизоцианат, толуилендиизоцианат және басқалары.
      33) кремнийдің құрамдарында аэрозол түріндегі 10% жоғары кремнийдің еркін кристалды екі топтық тотықтары бары.
      34) сынап және оның органикалық емес және органикалық қоспалары: металды сынап, сынаптың цианиді, сынаптың нитраты, шытырлауық сынап, диметил сынабы, этилмеркурхлорид, этилмеркурфосфат, диэтил сынабы, хлор фенол сынабы, меркурацетат, меркуран және сынаптың басқа қоспалары.
      35) марганец және оның қосындылары: марганецтің, сульфаттың, хлорлы марганецтің тотықтары, оның қалған қоспаларының аэрозолдары.
      36) бериллий және оның қоспалары: бериллий тотығы, гидрат бериллийдің тотығы, бериллийдің хлориді, фтор бериллий тотығы және қалған бериллий қоспаларының қалдығы.
      37) таллий және оның қоспалары: таллийдің хлориді, таллийдің сульфаты, таллийдің ацетаты, таллийдің нитраты, таллийдің карбонаты және басқалар.
      38) титан және оның қоспалары.
      39) ванадий және оның қоспалары: үш тотықты, бес тотықты ванадий, аммонийдің, натрийдің және кальцийдің ванадаттары, ванадийдің хлоридтері.
      40) хром және оның қоспалары: үш тотықты хром, хромның тотығы, хромдық квасцылар, натрийдің бихроматы және басқалары.
      41) молибден және оның қоспалары: үш тотықты молибден, аммоний молибдені.
      42) никель және оның қоспалары: никельдің шала тотығы, никель тотығы, шала тотықты никельдің гидраты.
      43) метанол.
      44) қалайы органикалық, бор органикалық және кремний органикалық қоспалар.
      45) қорғасын және оның қоспалары.
      46) металл карбонилдері: никельдің, кобальттің, марганецтің.
      47) литий, цезий, рубидий, қалғандары қышқылды жер элементтері және олардың қоспалары.
      48) жерде сирек кездесетін элементтер (лантанидтер) және олардың қоспалары.
      49) кадмий оксидтері және олардың қоспалары.
      50) антибиотиктер: биомицин, тетрацкилин, синтомицин, левомицитин және басқалары.
      51) микробиологиялық тектілердің компоненттері: бактериялы токсиндер, микро токсиндер, бір клеткалы балдырлар және басқалары.
      52) қатты әсер ететін А және Б тізіміндегі улы заттарды өндіретін аэрозолдар.
      53) өндірістегі күлдің барлық түрі.
      54) пестицидтер.

      2. Неорганикалық емес қорғасынмен жұмыс істейтін қызметкерлерге сүтке қосымша 2 грамм өсімдікпен байытылып жасалынған азық-түлік өнімдері түріндегі пектин, жеміс шырындары, сусындар (пектиннің нақты құрамын дайындаушы зауыт көрсетеді) беріледі.
      Бұл өнімдерді табиғи жеміс шырындарымен және оның 250-300 мг жеміс жұмсағымен ауыстыруға болады.
      Неорганикалық емес қорғасын қоспаларымен тұрақты жұмыс істеген кезде сүттің орнына ашытылған сүт өнімдерін қолдану ұсынылады.

      3. Антибиотиктерді өндіру және өңдеу кезінде сүт орнына ашыған сүт немесе сүттен дайындаған колибактерин берілуге тиісті.

      4. Сүт және соған тең бағалы тағам өнімдері (айран, қатық, мацони және тағы басқалары) рентгенолог-дәрігерлерге, рентген лаборанттарына және жұмыстың бірінші мен екінші кластарында радиоактивті заттар ашық түрде қолданылатын жұмыспен айналысатын қызметкерлерге де беріледі.

                                          Қазақстан Республикасы
                                       Еңбек және халықты әлеуметтік
                                            қорғау Министрінің
                                         2005 жылғы 29 маусымдағы
                                             N 170-ө бұйрығымен
                                                 бекітілген

      Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерге
     емдеу-профилактикалық тағамдар рационын беру
                        нормасы

    1. N 1 - рацион (күнделікті нормасы граммен)

Қара бидай наны   

100

Қаймақ

10

Бидай ұны         

10

Ірімшік

20

Картоп ұны     

1

Сары май

20

Жармалар, макарондар

25

Өсімдік майы

7

Бұршақ

10

Картоп

160

Қант

17

Капуста

150

Ет

70

Көкөніс

90

Балық

20

Томат-пюре

7

Бауыр

30

Жаңа піскен
жемістер

130

Жұмыртқа

3/4 д.  

Мүк жидегі
(лимон)

5

Айран

200

Кептірілген нан

5

Сүт

70

Тұз

5

Сүзбе

40

Шай

0,4

      Химиялық құрамы мен жұғымдылығы: белоктар - 59 г.,
майлар - 51 г., углеводтар - 159 г. Жұғымдылығы - 1380 ккал.
      Рационға қосымша 150 мг. аскорбин қышқылы беріледі.

       2. N 2 - рацион (күнделікті нормасы граммен)

Бидай наны

100

Балық

25

Қара бидай наны

100

Бауыр

25

Бидай ұны

15

Сары май

15

Жармалар, макарондар

40

Сүт (айран)

200

Картоп

100

Ірімшік

25

Көкөніс

150

Жұмыртқа

1/4 д.

Көк бұршақ

10

Тұз

5

Томат-пюре

2

Шай

0,5

Қант

35

Дәмдеуіштер қажетіне қарай

Өсімдік майы

13

Ет

150

      Химиялық құрамы мен жұғымдылығы: белоктар - 63 г., майлар -
50 г., углеводтар - 185 г. Жұғымдылығы - 1481 ккал.
      Рационға қосымша:
      фтор қоспаларымен жұмыс істегенде - 2 мг. ретинол, 150 мг.
аскорбин қышқылы;
      сілтілі металдармен, хлор және оның органикалық емес
қоспаларымен және азот тотықтарымен жұмыс істегенде - 2 мг.
ретинол, 100 мг. аскорбин қышқылы;
      фосгенмен жұмыс істегенде - 100 мг. аскорбин қышқылы
беріледі.

   3. N 2а - рацион (күнделікті нормасы граммен)

    Бидай наны
(II сорт ұн)  

100

Сүт, айран,
қатық

156

Қара бидай наны
(қара бидай ұны)

100

Шай

0,1

Бидай ұны

6

Қант

5

Жарма (ақталған тары,
қарақұмық, күріш)

15

Өсімдік майы

20

Картоп

120

Сары май

13

Көкөніс

274

Ет

81

Жемістер мен шырындар

73

Бауыр, жүрек

40

Кепкен жемістер

7

Қаймақ (майл.
30%)

32

Сүзбе (майл. 11%)

70

Тұз

4

      Химиялық құрамы мен жұғымдылығы: белоктар - 52 г., оның
ішінде малдың - 34 г., майлар - 63 г., оның ішінде өсімдік - 23.,
углеводтар - 156 г., амин қышқылдары: триптофан - 0,6,
метионин+цистин - 2,4, лизин - 3,2, фениалалин+тирозин -
3,5, гистидин - 1,2. Жұғымдылығы - 1370 ккал.
      Қосымша рационға 100 мг. аскорбин қышқылы, 2 мг. ретинол,
15 мг. никотин қышқылы, 25 мг. витамин (метилметионинсульфоний
хлориды), 150 мл. минералды суы беріледі.

       4. N 3 - рацион (күнделікті нормасы граммен)

Бидай наны

100

Картоп

100

Қара бидай наны

100

Дәмдеуіштер қажетіне қарай

Бидай ұны, макарон
өнімдері

15

Томат-пюре

5

Жарма

35

Жемістер

100

Мал майы

10

Қант

35

Сүт және басқа ашыған
сүт өнімдері

200

Тоң май

5

Сүзбе (майл. 18%)

80

Ет

100

Жұмыртқа

1/3 д.

Балық

25

Бауыр

20

Тұз

5

Көкөніс

160

Шай

0,5

      Көкөністі (термиялық өңдеуге жатпаған) салат, винегрет және
т.б. түрлерінде беру міндетті.
      Химиялық құрамы мен жұғымдылығы: белоктар - 64 г., майлар -
52 г., углеводтар - 188 г. Жұғымдылығы - 1466 ккал.
      Қосымша рационға 150 мг. аскорбин қышқылы, 2 г. пектин немесе
300 мл. жұмсағымен шырын.

   5. N 4 - рацион (күнделікті нормасы граммен)

Бидай наны

100

Ет

100

Қара бидай ұны

100

Балық

50

Бидай ұны

15

Сарымай            

15

Жарма, макарондар

15

Сүт (айран)

200

Картоп

150

Қаймақ

20

Көкөніс

25

Сүзбе

110

Томат-пюре

3

Жұмыртқа

1/4д.

Қант

45

Тұз

5

Өсімдік майы

10

Шай

0,5

      Химиялық құрамы мен жұғымдылығы: белоктар - 65 г., майлар -
45 г., углеводтар - 181 г. Жұғымдылығы - 1428 ккал.
      Қосымша рационға 150 мг. аскорбин қышқылы; мышьяк, фосфор,
сынап пен теллурдың қоспаларымен жұмыс істейтіндерге - 4 мг. тиамин
беріледі.

   6. N 4а - рацион (күнделікті нормасы граммен)

Бидай наны

210

Жеміс, жидек,
шырындар:


Бидай ұны

5

алма

108

Сухари

3

өрік

34

Жарма:


қант

8Өсімдік майы

12

арпа

7

Ет

110

күріш

10вермишель

5Картоп

213

Сары май

7

Көкөніс:

242

Сүт

57

капуста

58

Қаймақ

23

көк бұршақ

18

Сүзбе

50

қызылша

48

Жұмыртқа

1

басты пияз

13сәбіз

88томат-паста

5дәмдеуіш-шөптер

12        Химиялық құрамы мен жұғымдылығы: белоктар - 52 г., оның
ішінде малдың - 26 г., майлар - 41 г., оның ішінде өсімдік - 15 г.,
углеводтар - 206 г. Жұғымдылығы - 1342 ккал.
      Қосымша рационға 100 мг. аскорбин қышқылы және 2 мг. тиамин
беріледі.

  7. N 4б - рацион (күнделікті нормасы граммен)

Бидай наны

75

Алма

10

Қара бидай наны

75

Жеміс шырындары

60

Бидай ұны

16

Қант

15

Жарма (тары, күріш,
қарақұмық және т.б.)

10

Өсімдік майы

13

Макарон өнімдері

8

Сары май

18

Картоп

170

Сиыр еті

74

Көкөніс:


Тауық еті

37

капуста

100

Бауыр

20

сәбіз

82қызылша

19

Балық

40

дәмдеуіш-шөптер

20шалғам, тұрын

12

Сүт

142

қияр

10

Қаймақ

28

Басты пияз

27

Сүзбе

40

Жұмыртқа

10

Томат-пюре

8

Лимон

1

Шай

0,1

      Химиялық құрамы мен жұғымдылығы: белоктар - 56 г., оның
ішінде малдың - 32 г., майлар - 56 г., оның ішінде өсімдік майы -
16 г., углеводтар - 164 г., оның ішінде моно- және дисахаридтар -
46 г., органикалық қышқылдар - 3,2 г., аминоқышқылдар; глютамин -
11,6., цистин+метионин - 2,2 г. Жұғымдылығы - 1380 ккал.
      Қосымша рационға тиамин - 2 мг., рибофлавин - 2 мг.,
пиридоксин - 3 мг., ниацин - 20 мг., аскорбин қышқылы - 100 мг.,
токоферол - 10 мг., глютамин қышқылы - 500 мг. беріледі.

   8. N 5 - рацион (күнделікті нормасы граммен)

Бидай наны

100

Ет

100

Қара бидай наны

100

Балық

35

Бидай ұны

3

Бауыр

25

Жарма мен макарондар

20

Сары май

17

Картоп

125

Сүт (айран)

200

Көкөніс

100

Қаймақ

10

Томат-пюре

2

Сүзбе

35

Қант

40

Жұмыртқа

1

Өсімдік майы

15

Тұз

5

Шай

0,5        Химиялық құрамы мен жұғымдылығы: белоктар - 58 г., майлар -
53 г.,  углеводтар - 172 г. Жұғымдылығы - 1438 ккал.
      Қосымша рационға 150 мг. аскорбин қышқылы және 4 мг. тиамин
беріледі.

      9. Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерге берілетін
емдеу-профилактикалық тағамдар рационының нормасы аса зиянды
еңбек жағдайларына байланысты жұмыс берушінің қаражаты есебінен
қызметкерлерге емдік-профилактикалық тамақтануға құқық беретін,
белгілі кәсіптер мен қызметтерде жұмыс істейтін өндірістердің
Тізбесіне сәйкес беріледі ( 1-қосымша ).

      10. Әртүрлі нысандардағы қызметкерлерге өндіріс сипаттамасына
байланысты витаминдер беру тамақтану рационын витаминдермен байыту
схемасы бойынша жүргізіледі ( 2-қосымша ).

      11. Емдік-профилактикалық тамақтардың таңертеңгі асын
даярлау кезінде азық түліктің бірін-бірі ауыстыру Нормалары
3-қосымшаға сәйкес анықталады.

      12. Емдеу-профилактикалық тамақтанудың таңертеңгі ыстық
асының мәзірін таратып салу рациондар бойынша емдеу-профилактикалық
тамақтанудың таңертеңгі ыстық асының шамамен алты
күндік мәзірін таратып салуға сәйкес жүргізіледі ( 4-қосымша ).

                                        Жұмыс берушінің қаражаты
                                     есебінен емдеу-профилактикалық
                                    тағамдар рационын беру нормасына
                                                1-қосымша

       Ескерту: 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2006 жылғы 15 тамыздағы N  192-п бұйрығымен .

   Аса зиянды еңбек жағдайларына байланысты жұмыс берушінің
    қаражаты есебінен қызметкерлерге емдік-профилактикалық
       тамақтануға құқық беретін, белгілі кәсіптер мен
       қызметтерде жұмыс істелетін өндірістердің
                       Тізбесі

Өндірістер, кәсіптер мен лауазымдардың атаулары
 

Емдеу-профилактикалық
тамақтану рационының N

             1 ТАРАУ. ХИМИЯЛЫҚ ӨНДIРIСТЕР
           1-БӨЛIМ. ОРГАНИКАЛЫҚ ЕМЕС ӨНIМДЕР

      1. Күкірт қышқылы өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

      2. Фосфор қышқылы өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      3. Фосфорлы кальций өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      4. Фосфорлы ангидрид өндірісі

      Негізі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      5. Сары және қызыл фосфор өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      Балқытылған фосфорлы шлактан жасалатын құрылыс
заттарын өндіру кезіндегі негізгі технологиялық
процесте қызмет істейтін  жұмысшылар.                    4

      6. Бес күкіртті фосфор өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен  мастерлер.                   4

      7. Металл фосфидтері өндірісі (мырыш, мыс
         және басқа)

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      8. Суперфосфат, фторсыздалған фосфат,
         күрделі-аралас және күрделі тыңайтқыштар
         өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      9. Аммофос өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      10. Yшхлорлы фосфор және хлортотық фосфор
          өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      11. Сұйық хлор өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

      12. Екі тотық хлор өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      13. Хлорлы әк өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

      14. Хлорлы темір өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

      15. Хлорлы алюминий өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

      16. Хлорлы барий өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    5

      17. Фосген өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

      18. Бертолет тұзы өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

      19. Фторлы натрий өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

      20. Фторлы сутегі мен оның су
          ерітінділерінің өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

      21. Калий тетрафторборат өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

      22. Кальций карбид өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      23. Теллур өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      24. Селен өндірісі-құрамында селен бар
          шламдарды байыту

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      25. Ванадий бес тотығы негізінде катализатор
          өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен және жабдықтарды
жөндеумен (жөндеуші-слесарь) толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      26. Хром және марганец негізіндегі
          катализаторлар өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    5

      27. Жасанды марганец қос тотығының өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    5

      28. Құрамында хромы бар шикізаттан күкіртті
          натрий өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

      29. Таллий қолданумен монокристалл өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

      30. Аэросил өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен және жөндеумен
толық жұмыс күні айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.   4

      31. Ақ құрым өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен  мастерлер.                   4

      32. Техникалық асбест заттар өндірісі
          (тоқыма цехтары)

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен  мастерлер.                   4

       2-Бөлім. Органикалық өнімдер

      33. Хлорбензол, дихлорбензол, трихлорбензол,
          тетрахлорбензол, гексахлорбензол өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      34. Эпирхлоргидрин өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      35. Оловоорганикалық қоспалар өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    5

      36. Диносеб гербициді өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      37. Экстралин өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
дықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    5

      38. Бензолдан, хлорбензолдан және бензолдың
          басқа туындыларынан фенол өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      39. Таза ванадий бестотығында фталдық ангидрид
          өндірісі (қойылтылған катализаторда)

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      40. Керамикалық бояғыш зат өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    3

      41. Төртхлорлық көміртегі өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      42. Дихлорэтан өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      43. Үшхлорэтан өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      44. Гексахлорэтан өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      45. Керосин пиролизы, пирогаз бөлу және
          тазарту өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    5

      46. Хлорпикрин өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

      47. Хлорлы этил, трихлорэтилен мен изопропил
          спирт өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    5

      48. Этилен тотығы және оның туындылары
          этилцеллозольва, хлорекс, этиленгликоль
          өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    5

      49. Фенилэтил спирт өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      50. Гербицид өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      51. Фосген арқылы сірке ангидрид өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

      52. Кетен арқылы сірке ангидрид өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

      53. Ацетальдегид өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    5

      54. Этилбензол өндірісі (өндіріс жабық
          ғимаратта болғанда ғана)

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      55. Құрастырылған улағыш өндіріс

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      56. Этил сұйығының өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен, қосалқы өндірісте
(арнаулы киімді, аяқ киімді, противогаздарды
дегазациялау; арнаулы киімдер жуу, жұқпалы жұмыстарға
қолданған ыдыстарды дайындау және жөндеу) толық
жұмыс күні айналысатын жұмысшылар мен
мастерлер.                                               4

      57. Хлорпарафин өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      58. Пенапоропластыр өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      59. Синтетикалық, дивинилнитрил, полизопрен
          және полибутадиен каучук (СКБ, СКН, СКИ-3,
          СКД) өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    5

      60. Стирол, полистирол, альфаметилстирол,
          дивинилстирол каучуктер мен латекстер,
          дивинилметилстирол, хлорпрен каучук,
          ацетилен (табии газдан) өндірісі
       Ескерту: 60-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2006 жылғы 15 тамыздағы N  192-п бұйрығымен .

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      61. Полиизобутилен өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    5

      62. Бутилкаучук өндірісі (хлорлық
          метил ортада)

      Негізгі технологиялық процеспен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      63. Хлорвинил, оның негізінде сополимерлер,
          полихлорвинил шайыр өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      64. Талшықты және асбест прессматериалдар
          өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      65. Техникалық бензил спирт өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      66. Химиялық талшықтар өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    5

      67. Контакттік қалыптау әдісімен және
          механикалық тәсілмен шыныпластиктер өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

       3-Бөлім. Лактар мен бояулар

      68. Қорғасын глет және жоса өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу            3 пен 2
және жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні      апта сайын
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    алмастыру

      69. Қорғасын сары бояу өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу            3 пен 2
және жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні      апта сайын
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    алмастыру

      70. Қорғасын ақ бояу өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу            3 пен 2
және жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні      апта сайын
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    алмастыру

      71. Ветерилды мырыш ақ бояу өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу            3 пен 2
және жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні      апта сайын
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    алмастыру

          4-Бөлім. Тау-кен жұмыстары

      72. Апатит-нефелин рудаларды шығару
          және өңдеу

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      73. Құрамында хром бар рудаларды шығару
          және өңдеу

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

          5-Бөлім. Химиялық реактивтер

      74. Құрамында фтор бар тұз-реактивтер өндірісі
          (кремний фтор сутекті алюминий, фторлы,
          сусыз алюминий, кремний фтор сутекті калий,
          фторлы титан-аммоний, фторлы магний, кремний
          фтор сутекті натрий, кремний фтор сутекті
          қышқыл, фторлы литий, фторлы натрий және
          фторлы калий)

      Негізгі технологиялық процеспен және жабдықтарды
жөндеумен (слесарь-жөндеуші) толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

      75. Құрамында фосфор бар тұз-реактивтер
          өндірісі (фосфорлыватистіқышқыл аммоний,
          екі рет қосылған фосфорлықышқыл барий,
          бесхлорлы фосфор)

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      76. Құрамында берилий бар тұз-реактивтер
          өндірісі (азотқышқылды берилий, берилий
          тотығы, күкірттіқышқыл берилий,
          көмірқышқылды берилий, сіркеқышқылды
          берилий, хлорлы берилий)

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    5

      77. Қорғасын-реактив тұздар өндірісі
          (хромқышқылды қорғасын, хлорлы қорғасын,
          екі тотықты қорғасын, темір қорғасын
          таяқшалары, йодты қорғасын, қымыздық
          қышқылды қорғасын, түйіршектелген қорғасын,
          қорғасын асқын тотығы, азоттықышқыл
          қорғасын, қорғасын тотығы, роданды қорғасын,
          күкіртқышқылды қорғасын, сіркеқышқылды
          қорғасын, күкіртті қышқылды қорғасын,
          қорғасын фталаты, көмірқышқылды қорғасын)

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және       3 пен 2
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні           апта сайын
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    алмастыру

      78. Хром-реактив тұздар өндірісі
          (азоттықышқыл хром, гидрат тотығы,
          күкіртқышқылды, хлорлы, сіркеқышқылды)

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

      79. Марганец-реактив тұздар өндірісі
          (көмірқышқылды марганец, асқын тотық,
          екітотық, азоттықышқыл, күкіртқышқылды)

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    5

      80. Аэрофлоттар өндірісі
          (ксиленондық, крезолдық, калийбутилдық)

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      81. Аминөндіріс-реактивтер өндірісі
          (п-аминоацетофенон, аминоазобензол-пара,
          амидол, аминофенол-пара негізі,
          аминофенол-мета мен орто, анизидин-пара,
          тұз қышқылды анилин, антразо, тиоглеколь
          қышқылды анилид, ацетил-дифениламин,
          бензиламин, бутиламин, диазоаминобензол-пара,
          ортодианизидин, диметиламиноазобензол-пара,
          диметиламинобензальдегид-пара, тұз қышқылды
          диметилпарафенилендиамин, тұз қышқылды
          диметиланилин, дипикриламин, диэтиламин
          және оның тұздары, 2, 6-дихлорфенолиндифенолин,
          диэтиламин және оның тұздары, нитродифениламин,
          пропиламин, сульфанил қышқылы, стильбазо,
          толуидин тионалид, триптофан, фенилгидразин
          негізі, тұз қышқылды фенилгидразин,
          фенилендиамин-пара және оның тұздары,
          тұз қышқылды этиламин, дитиоанилин,
          азобензол, анилин, күкіртқышқылды анилин,
          сіркеқышқылды анилин, күкіртқышқылды
          аминофенол-пара, диметиланилин, дифенил-несеп,
          тұз қышқылды диметиламин, тұз қышқылды
          метиламин, альфанафтиламин, бетанафтохинон,
          альфанафтохинон, толидин-орто, толуидин-орта,
          -мета, -пара, толуилендиамид-мета, тұз
          қышқылды фенилгидразин, толуидин, хлоргидрат,
          стильбен, ацетнафталид-альфа, ацетофенон,
          бензо-хлор-2, 4-дихлоранилид,
          диметилпарафенилендиамин сульфат, барий
          және натрий ифениламиносульфонаты,
          дифенилкарбазид, диэтилпарафенилендиамин
          сульфаты, 2, 6-дибромфенолиндофенол,
          дибромфенилгидразин, дибутиламин,
          диметглиоксим, фенилгидрооксиламин, купферон)

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      82. Уран мен торий радиоактивтік тұздар өндірісі
          (азотқышқылды уранил, сіркеқышқылды,
          күкіртқышқылды, хлорлы және сіркеқышқылды,
          азотқышқылды ураниламмоний, уран тотығы.
          Азотқышқылды торий, сіркеқышқылды хлорлы,
          көмірқышқылды, қымыздыққышқылды,
          күкіртқышқылды және т.б.)

      Негізгі технологиялық процеспен және жабдықтар
жөндеумен (слесарь-жөндеуші) толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    1

          6. Бөлім. Химия-фармацевтикалық өндіріс

      83. Теобромин, фенилацетамид, цианды
          бензил өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен және жабдықтар
жөндеумен (слесарь-жөндеуші) толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

      84. Промедол, фенацетин, аминазин, пропазин
          өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен және жабдықтар
жөндеумен (слесарь-жөндеуші) толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      85. Нитрохлоракридин, аминохинол, трихомонацид,
          азидин, димеколин мен фосфакол фепраноны,
          армин және миотикалық дәрілер
          ерітінділерінің өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен және жабдықтар
жөндеумен (слесарь-жөндеуші) толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      86. Оксиметил қоспаларының өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен және жабдықтар
жөндеумен (слесарь-жөндеуші) толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      87. Наганин, карбохолин, прозерин өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен және жабдықтар
жөндеумен (слесарь-жөндеуші)толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      88. Ампуладағы медициналық хлорэтил өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен және жабдықтар
жөндеумен (слесарь-жөндеуші) толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      89. Кутизон өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен және жабдықтар
жөндеумен (слесарь-жөндеуші) толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      90. Үш фторлы бор мен оның негізіндегі
          өнімдер өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен және жабдықтар
жөндеумен (слесарь-жөндеуші) толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    5

          2 Тарау. Түсті металлургия өндірістері

      91. Сынап өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      92. Қорғасын мен қалайы өндірісі

      1) Қорғасын мен қалайы рудаларды, концентраттарды
(агломератты) балқыту, қорғасын, қалайы және
құрамында қорғасын бар қорытындыларды тазарту.

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және       3 пен 2
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні           апта сайын
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    алмастыру

      2) Қорғасын-қалайы рудаларын байыту

      Қорғасын және қалайы өндірісін байыту              3 пен 2
фабрикаларының уатқыш машиналарына қызмет көрсететін     апта сайын
жұмысшылар.                                              алмастыру
      Қорғасын және қалайы өндірісін байыту
фабрикаларында концентраттар кептірумен айналысатын
кептіруші

      93. Тау-кен байыту комбинаттарында лопарит
          концентраттары өндірісі

      1) Жер астындағы жұмыстар

      Концентрат шығарумен, жабықтарды жөндеу және
оларға қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылар,
басшылар және мамандар.                                  1

      2) Жер үстіндегі жұмыстар

      Концентрат шығаруда технологиялық және қосымша
процестермен толық жұмыс күні айналысатын жұмысшылар.    1

      3) Рудаларды байыту

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    1

      94. Лопарит концентраттарды өндіру

      Негізгі технологиялық процеспен, жабдықтарды
жөндеу және қызмет көрсетумен, лабораторияда толық
жұмыс күні айналысатын жұмысшылар мен мамандар,
басшылар.                                                1

      95. Мыс рудаларды, концентраттарды
          (агломератты) және құрамында қорғасыны
          бар басқа материалдарды балқыту және өңдеу

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және       3 пен 2
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні           апта сайын
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    алмастыру

      96. Берилий өндірісі

      Берилий гидроокисін, берилий тотығын, металл
берилий және одан жасалан заттарды өндірумен тікелей
айналысатын жұмысшылар                                   2

      97. Экономиканың қорғасын мырыш және мыс
          саласында, рудалар немесе жыныстар
          құрамында 10 процент және одан да көп бос
          кремний екі тотығы бар рудниктарда
          (шахталарда) жер астында тау-кен қазу,
          дайындау және тазалау жұмыстары

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      98. Экономиканың қорғасын мырыш және мыс
          саласындағы рудниктер мен шахталарында
          құрамында кремний екі тотығы 10 проценттен
          артық болған рудаларды шығару және өңдеу

      1) Жер астындағы тау-кен жұмыстары

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      2) Рудаларды өңдеу

      Байыту фабрикаларының уатқыш және уатқыш-шахталық
бөлімшелерінде тікелей айналысатын жұмысшылар мен
мастерлер                                                4

       3 Тарау. Электротехникалық және радиотехникалық
               өндірістер

      99. Сынап толтырылған газдан айыру құралдары және
сынап түзеткіштер өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      100. Қорғасын (қышқыл) аккумуляторлар
           өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және       3 пен 2
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні           апта сайын
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    алмастыру

      101. Темір никель және кадмий никель (сілті)
           аккумуляторлар өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    2

      102. Арнайы химия тоқ көздері өндірісі
           (сынап, қорғасын және олардың қоспаларын
           пайдаланумен байланысты жұмыстарда)

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      103. Электр көмір заттар өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен және жабдықтар     3 пен 2
жөндеумен толық жұмыс күні айналысатын жұмысшылар мен    апта сайын
мастерлер.                                               алмастыру

      104. Гальваникалық элементтер және батарейлер
           өндірісі

      1) Марганец рудасын өңдеу және агломераттар
дайындау

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    5

      105. Фенолоформальдегид, анилиноформальдегид,
           полиэфирноэпоксид, полиэфиримидоэпоксид
           лактар, шайыр және компаунд өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен және жабдықтар
жөндеумен (слесарь-жөндеуші) толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

      106. Қабатты пластиктер, орауыш заттар мен
           профильді пластиктер өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен және жабдықтар
жөндеумен толық жұмыс күні айналысатын жұмысшылар
мен мастерлер (слесарь-жөндеуші)                         4

      107. Миканиттер, слюдопласттар, слюдоониттер
           және кремний органикалық, полиэфирэпоксид
           және полиэфиримидоэпоксидтағы жұқа шыны
           мата

      Негізгі технологиялық процеспен, жөндеу және
жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні
айналысатын жұмысшылар мен мастерлер.                    4

       4 Тарау. Радиоактивті заттармен және ионды сәуле
              таратушы көздермен жұмыс істеу
              (1-3 тарауларға енгізілмегендер )

      1. Уран мен торий рудаларын шығару және өңдеумен
(жүк тиеу жұмыстары мен сақтауды енгізгенде); уран,
торий, тритий, радий, торий-228, радий-228,
актиний-228, полоний, трансуран элементтерін,
кәсіпорындар мен тәжірибе қондырыларындағы уран мен
торийдың бөліну өнімдерін өндіру және өңдеумен тікелей
айналысатын жұмысшылар.                                  1

      2. Өндірістік, энергетикалық, транспорттық және
тәжірибе-өндірістік ядролық реакторлармен тікелей
айналысатын жұмысшылар.                                  1

      3. Жұмыс орындарында активтігі 1 милликюриден
асқанда нейтрон көздер (радий-берилий, полоний-берилий
және өзге де ерекше жоғары радио уытты радиоактивті
заттар негізіндегі нейтрон көздер) дайындаумен
тікелей айналысатын жұмысшылар.                          1

      4. Радий, торий-228, радий-228, актиний-228,
ашық түрдегі полонийді пайдалануда тұрақты әсері бар
радиоактивтік жарық құрамын өндірумен тікелей
айналысатын жұмысшылар                                   1

      5. Жұмыс орнында көз активі 1 миликюриден
жоғары болғанда радий эманациясын айырып алумен
айналысатын жұмысшылар                                   1

      6. Лабораториялық және радий, торий-228,
радий-228, актиний-228, полоний, плутоний,
уран 233-235, стронций-90, цезий-137, берий-144,
уранның ажырау өнімдерінің бөлінбеген қоспасын
жұмыс орынында 1 миликюриден артық мөлшерде ашық
түрде қолданатын басқа жұмыстармен айналысатын
жұмысшылар                                               1

       5 Тарау. Жоғары атмосфералық қысым
               жағдайларындағы жұмыстар

      1) Кессондардағы жұмыстармен тікелей айналысатын
барлық жұмысшылар, инженер-техникалық жұмысшылар мен
қызметшілер                                              4

      2) ОСВОД және ДОСААФ жеңіл жабдықтау
сүңгуірлерінен басқа су астындағы-техникалық,
құрылыс-монтаж және жөндеу жұмыстарымен айналысатын
сүңгуірлер                                               4

      3) Теңіз өнімдерін (трепанг, мидий, балдырлар
және басқа) шығарумен айналысатын сүңгуірлер             4

      4) Емдеу барокамераларында тікелей жұмыс
істейтін дәрігерлер, орта медициналық қызметкерлері
және инженер-техникалық жұмысшылар                       4

          6 Тарау. Қара металлургия өндірістері

      108. Домналық өндіріс

      Негізгі технологиялық процеспен айналысатын        А; В1; В2;
жұмысшылар                                               витаминдері

      109. Болат балқыту және ферроқорытпа
           өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен айналысатын
жұмысшылар                                               4

      110. Прокат және құбыр өндірісі

      Негізгі технологиялық процеспен айналысатын        А; В1; В2;
жұмысшылар                                               витаминдері

      111. Алюминий термиялық тәсілмен металл
           хромды және құрамында хром бар қорытпалар
           өндірісі

      Өндіріспен тікелей айналысатын жұмысшылар           2

       7 тарау. Азық-түлік өнеркәсібі
               өндірістері

      112. Темекі-махорка өндірісі

      Темекі, шылым, сигарет, сигар, шегетін және
иіскейтін махорка және шылым ферментациялаумен           В; С;
тікелей айналысатын мамандар                             витаминдері

      113. Нан пісіру өндірісі

      а) Жидіту агрегатының машинисі                     С; РР;
      б) Нан пісіруші                                    витаминдері

                                        Жұмыс берушінің қаражаты
                                     есебінен емдеу-профилактикалық
                                    тағамдар рационын беру нормасына
                                                2-қосымша

            Өндіріс сипаттамасына байланысты
                витаминдер беру нормасы

      Витаминдерді беру емдеу-профилактикалық тағамдар түрлерінің бірі болып табылады. Қара металлургиядағы ыстық цехтардағы жұмысшылар үшін, сондай-ақ тамақ өнеркәсібі өндірісінде - нан пісіру, табак-махорка өндірісінде - Тізбеге сәйкес
витаминдер беру көзделген:

Қызметкерлер санаты                

Витаминдер
атауы

Күндік
мөлшері,
мг

  1. Қоршаған ортаның жоғар-
ғы температурасының және
қарқынды жылу сәулелерінің
әсеріндегі қызметкерлер:

   1) қара металлургия
ұйымдарының домналық болат
балқытатын, ферробалқыту,
прокат және құбыр прокаты
өндірісінде тікелей
айналысатын;


 

      Ретинол А Тиамин В1 Рибофлавин В2


 

      2
3
3

    2) жидіту агрегаттарының
машинистері және нан пісіру
өндірісіндегі наубайшы

Аскорбин
қышқылы-С
Никотин
қышқылы

150
 

  20

   2. Никотины бар шаң
әсеріндегі табак-махорка
және никотин өндірісінде
жұмыс істейтін қызметкерлер


 

  Тиамин-В1
Аскорбин
қышқылы-С


 

  2
150

               Тамақтану рационын витаминдермен
                     байыту схемасы

      Тамақтану рационы витаминдерді тағамдарға тікелей қосу
(кристалл түрінде немесе майлы ерітінде-ретинол, токоферол) жолымен
немесе 1-2 поливитамин дражесін беру жолымен байытылады.
      Витамин ерітіндісі күнде, су немесе тағамның белгілі бір
көлемінде қажет мөлшері болатындай етіп дайындалады. Витаминдердің
су ерітінділері сақтауға келмейді.
      Витаминдер ерітіндісін дайындауды жеңілдету үшін мына кестені
пайдалану керек:

Адам-
дар
саны

Сұйықтың
мөлшері,
мл.

Витамин С,
дозасы:

Витамин
В1

Витамин
В2

100мг

150мг

1

4

  100

150

    3

15

5

20

  500

750

   15

75

   10

40

1000

1500

   30

150

   50

200

5000

7500

  150

750

      Емдеу-алдын алу тамақтарының ыстық таңертеңгі тағамдарын
алатындардың шайына немесе кофесіне 1 шай қасықтан витамин
ерітіндісін қосады.
      Тек қана витаминдер берілетін жағдайларда оларды бірінші
не екінші тағамдарға қосады.
      Витаминдерді жоғары температурадан бұзылудан сақтау үшін
оларды қайнап тұрған сорпаға, борщқа және т.б. салу керек емес.
Витаминдендіруді тағамдарды тарату кезінде жүргізеді.
      А витаминін майға ерітеді және 1 адамға 2 мг есебімен бірінші,
екінші тағамдарға қосады (немесе 6600 и.е. артық).
      А витаминінің кәдуілгі май концентратында 1 мл 100000 и.е.
(15 адамға қажет мөлшерде) бар. Бір адамға мөлшері - осы концентрат.
тың екі тамшысы.
      Е витаминін мал майына ерітеді, екінші тағамдардың тұздығына
қосады. Е витаминін қосу (дәріханадағы препараттың 5% май
ерітіндісінің 1 тамшысында 1 мг. бар) мына схемамен жасалады:

Адамдар
саны       

Мал
майының
мөлшері
мг.

Құрамындағы
Е витамині,
мг.

Е витаминінің
5% май
ерітіндісінің
көлемі

1

5

10

10 тамшы

5

25

50

50 тамшы

10

50

100

1 шай қасық

50

250

500

5 шай қасық

100

500

1000

10 шай қасық

                                        Жұмыс берушінің қаражаты
                                     есебінен емдеу-профилактикалық
                                    тағамдар рационын беру нормасына
                                                3-қосымша

      Емдік-профилактикалық тамақтардың таңертеңгі
  асты даярлау кезінде азық-түліктің бірін-бірі ауыстыру
                       Нормалары

Ауыстырылатын
азық-түліктер-
дің атаулары

Салмағы
кило-
граммен

Ауыстыруға
болатын азық-
түліктердің
атаулары

(брутто)

Баламалы
салмағы
килограммен
 

  (брутто)

Ет (сиыр еті)

1

Кесілген шошқа
еті

1

Ет (сиыр еті)

1

Арық қой еті

1

Ет (сиыр еті)

1

Жаңа ауланған
балық

1,5

Ет (сиыр еті)

1

Балықтың жон еті

0,75

Жұмыртқа
(қабықсыз)

1

Жұмыртқа үгіндісі

0,278

Қаймағы
алынбаған сүт

1

Қантсыз
қойыртылған
пастерленген сүт

0,45

Қаймағы
алынбаған сүт

1

Қаймағы алынбаған
құрғақ сүт

0,13

Қаймағы алынбағансүт

1

Айран

1

Қаймағы алынбаған сүт

1

Ацидофилин

1

Қаймағы алынбағансүт

1

Қатық

1

Сүзбе (жаңа
жасалған)

1

Кептірілген сүзбе

0,35

Сүзбе (жаңа
жасалған)

1

Ірімшік (майл.
30%)

0,5

Сарымай

1

Еріткен май

0,85

Өсімдік майы

1

Өсімдік маргарины

1

Ірімшік

1

Сүзбе

2

Қаймақ

1

Сары май         

0,25

Бұршақ      

1

Қарақұмық жармасы

1

Әр түрлі жарма
(қарақұмықтан
басқа)

1

Әр түрлі жарма,
бұршақтар

1

Картоп

1

Кептірілген
картоп

0,2

Көкөніс

1

Кептірілген
көкөніс

0,1

Жеміс, жидек

1

Жеміс шырындары

1

Жеміс, жидек

1

Кептірілген жеміс

0,25

      Ескерту: сиыр етін шошқаның, қойдың семіз еттерімен, құс
етімен, тұздалған етпен, балықпен, май шабақпен және қақталған
балықпен ауыстыруға болмайды.

                                        Жұмыс берушінің қаражаты
                                     есебінен емдеу-профилактикалық
                                    тағамдар рационын беру нормасына
                                                4-қосымша

      N 1 рацион бойынша емдеу-профилактикалық тамақтанудың
           таңертеңгі ыстық асының шамамен алты
               күндік мәзірін таратып салу

Мәзірі

N
тара-
тып
салу

Азық-түлік граммен 

Қара
бидай
наны

Бидай наны

Бидай
және
кар-
топ
 

Ұн,
мака рон,
бұр-
шақ

Кар-
топ

Ка-
пус-
та

Сәбіз

1-ші күні

Капуста
салаты

  48


264


Қаймақтағы
бауыр

68915

70
Сүзбе
пудингі

490  4

10
Жеміс

Айран

Нан, чай


1002-ші күн

Винегрет

75

40

30

25


  Картоппен
бірге
піскен
сиыр еті 

611/
733  5


260Капустамен
бірге
піскен
омлет

535


100


Жеміс

Айран

Нан, шай


1003-ші күн

Көкөністен
салат

413

10

80

20

Бұқтырыл-
ған ет
гарнирмен

62610240


Сырниктер
қаймақпен

49310

Жеміс

Айран

Нан, шай


1004-ші күн

Капустадан
салат

40


264


Картоппен
бірге
піскен
балық

558/
773  4


260Шала
піскен
жұмыртқа

Жеміс

Айран

Нан, шай


1005-ші күн


  Маринад-
талған
қызылша
жасыл
бұршақпен 

82
50
Строгандық
бауыр

690  5


260Сүзбе сүтпен

485
Жеміс

Айран

Нан, шай100 


6-ші күн

Винегрет

76

60

30

25

Тефтельмен
вермишель

726  13

70
Ірімшікпен
жұмыртқа
бот

506
Жеміс

Айран

Нан, шай100 


Барлығы
6 күнге600 

60/6

150/
   60

960

900

  -

Шамамен
1 күнге100 

  10/
   1

25/
  10

160

150

  -

кестенің жалғасы

Мәзірі

Азық-түлік граммен

Қы-
зыл-
ша

Пияз

То-
мат-
пюре

Қант

Өсім-дік
майы

Мал
майы

Қай-
мақ
 

І-
рім-
шік

1-ші күн

Капуста
салаты
  3

11
Қаймақтағы
бауыр


15

15


Сүзбе
пудингі
20


10

5


Жеміс

Айран

Нан, шай
10

2-ші күн

Винегрет

  40

30    5
Картоппен
бірге
піскен
сиыр еті


20 Капустамен
бірге
піскен
омлет

Жеміс

Айран

Нан, шай
10

3-ші күн

Көкөністен салат

45

18

15


Бұқтырыл-
ған ет
гарнирмен


27

  1520Сырниктер
қаймақпен
5

5


15


Жеміс

Айран

Нан, шай
10

4-ші күн

Капустадан салат
3

11
Картоппен
бірге
піскен балық


3610 

5Шала
піскен
жұмыртқа

Жеміс

Айран

Нан, шай
10

5-ші күн

Маринад-
талған
қызылша
жасыл бұршақпен

923

5
Строгандық
бауыр


15

  10


Сүзбе сүтпен
10

жеміс

Айран

Нан, шай
10

6-ші күн

Винегрет

40


10 


Тефтельмен
вермишель


29

  17


15
Ірімшікпен
жұмыртқа
бот
 

  560

жеміс

Айран

Нан, шай
10

Барлығы 6 күнге

475

  -

  72

104

42

120

70 

60

Шамамен
1 күнге

  90

  -

  12

  17

  7

  20

10 

10

кестенің соңы

Мәзірі

Азық-түлік граммен

Сүз-
бе

Жұ-
мыр-
тқа

Сиыр
еті

Ба-
лық

Бау-
ыр

Сүт

Же-
міс

Мүк-
жи-
дегі

1-ші күн

Капуста салаты
7,5

Қаймақтағы бауыр

99
Сүзбе пудингі

90

0,25
д.


15

Жеміс130


Айран


200Нан, шай

2-ші күн

Винегрет


  Картоппен
бірге
піскен
сиыр еті 164100Капустамен
бірге
піскен
омлет


1,5
д.
50Жеміс130


Айран


200Нан, шай

3-ші күн

Көкөністен салат

Бұқтырыл-
ған ет
гарнирмен69


Сырниктер
қаймақпен

70 

0,25
д.Жеміс130


Айран


200Нан, шай

4-ші күн

Капуста салаты
7,5

Картоппен
бірге
піскен
балық
120


50Шала
піскен
жұмыртқа


1д.Жеміс130  


Айран


200Нан, шай

5-ші күн

Маринад-
талған
қызылша
жасыл бұршақпен

Строгандық
бауыр

81
Сүзбе сүтпен

80  

135 Жеміс130 


Айран


200Нан, шай

6-ші күн

Винегрет

Тефтельмен
вермишель9725Ірімшікпен
жұмыртқа
бот


1,5
д.
60Жеміс130


айран


200Нан, шай

Барлығы
6 күнге

240

4,5
д.

430

120

180

1620

780

30

Шамамен
1 күнге

40

0,75
д.

70

20

30

270

130

  5

           N 2 рацион бойынша емдік-профилактикалық
      тамақтанудың таңертеңгі ыстық асының шамамен
            алты күндік мәзірін таратып салу

Мәзірі

N тара-
тып салу

Азық-түлік граммен

Қара
бидай
наны

Бидай
наны

Бидай
ұны

Жарма
және
мака-
рон

Кар-
топ

Ка-
пус-
та

Сәбіз

1-ші күн

Ірімшік,
нан


100

100


Көкөніс
салаты

43

110 


  25

Макаронмен
бұқтырылған
сиыр еті

6265

5010

Қанты бар шай

Айран

2-ші күн

Ірімшік,
нан


100

100


Капустадан
салат

51


  229


Жұмыртқа және күрішпен антрекот

662
50
Қанты бар шай

Айран

3-ші күн

Ірімшік, нан


100

100


Винегрет

76/2

55

86

25

Қарақұмық
ботқасымен
шницель

721/1
  50
Қанты бар шай

Айран

4-ші күн


100

100


Ірімшік,
нан

Маринадтағы
балық

123  5
63

Вермишель-
мен бауыр

688  8

50
Қанты бар шай

Айран

5-ші күн

Ірімшік, нан


100

100


Көкөніс-
термен
бұқтырылған
картоп

368/3

307


13

Макаронмен
ет

698
50
Қанты бар шай

Айран

6-ші күн

Ірімшік, нан


100

100


Көкөністен  рагу

370

110

38

63

Етпен блинчиктер

70875

Қанты бар шай

Айран

6 күн үшін барлығы:


600

600

  93

250

582


859

1 күнге
жинақта-
ғанда


100

100

  15

40

100


150

кестенің жалғасы

Мәзірі

Азық-түлік граммен 

Қы-
зыл-
ша
 

Пияз

То-
мат
пюре

Қант

Өсім-
дік майы

Мал майы

Қай-
мақ

Ірім-шік

1-ші күн

Ірімшік,
нан
25

Көкөніс салаты


2510
Макаронмен
бұқтырыл-
ған
сиыр еті 


7

515Қанты бар шай
15

Айран

2-ші күн

Ірімшік,
нан
25

Капустадан
салат


24


10

10
Жұмыртқа
және
күрішпен
антрекот


10Қанты бар шай
15

Айран

3-ші күн

Ірімшік, нан
25

Винегрет

38

37


5

10
Қарақұмық
ботқасымен
шницель 

15
Қанты бар шай
15

Айран
15

4-ші күн

Ірімшік, нан
25

Маринад-
тағы
балық

Вермишель-
мен бауыр


38

5

3

15

15Қанты бар
шай
15

Айран

5-ші күн

Ірімшік, нан
25

Көкөніс-
термен
бұқтырыл-
ған
картоп


1215

15Макаронмен
ет


29
15Қанты бар шай
15

Айран

6-ші күн

Ірімшік, нан
25

Көкөністен рагу


3610
Етпен
блинчиктер
5

5

15 Қанты бар шай
15

Айран
15

6 күн үшін
барлығы:10

203

75

90 


125

1 күнге жинақта-
ғанда2

35

13

15 


25

кестенің соңы

Мәзірі

Азық-түлік граммен

Жұ-
мыр-тқа


  Сиыр еті 

Ба-
лық

Бау-
ыр

Қияр

Бұр-
шақ

Шай

Ай-
ран

1-ші күн

Ірімшік,
нан

Көкөніс
салаты

63
Макаронмен
бұқтырылған
сиыр еті


169Қанты бар шай0,5


Айран
200

2-ші күн

Ірімшік, нан

Капустадан салат

Жұмыртқа
және
күрішпен антрекот

1

161Қанты бар шай0,5


Айран
200

3-ші күн

Ірімшік,
нан

Винегрет

Қарақұмық
ботқасымен шницель


151Қанты бар шай0,5


Айран
200

4-ші күн

Ірімшік, нан

Маринадтағы
балық156


Вермишель-
мен бауыр
133

Қанты бар
шай0,5


Айран
200

5-ші күн

Ірімшік,
нан

Көкөністер-
мен бұқты-
рылған
картоп

Макаронмен
ет

0,25 д. 

161 Қанты бар шай0,5


Айран
200

6-ші күн

Ірімшік,
нан

Көкөністер-
мен рагу


53Етпен
блинчиктер 

0,25
д.

164Қанты бар
шай0,5


Айран
200

6 күн үшін
барлығы:

1,75
 

806

156

133

63

53

3

1200

1 күнге жинақта-
ғанда

0,25

150

25

25

10

10

0,5

200

          N 3 рацион бойынша емдік-профилактикалық
      тамақтанудың таңертеңгі ыстық асының шамамен
           алты күндік мәзірін таратып салу

Мәзірі

N
та-
ра-
тып
са-
лу

Азық-түлік граммен

Қара
нан

Нан

Пе-
че-
нье

Бидай
ұны

Жар-
ма
ма-
ка-
рон-
дар

Пияз

То-
мат
пю-
ре

Сә-
біз

1-ші күн


Нан, май,
консервілер


100

100Піскен сиыр
еті
макаронмен

611
 
5
 

60
 

8
 


14

Қанты бар 2
стақан шай,
печенье
50


2-ші күн


Нан, май,
консервілер


100 

100 Қарақұмық
ботқасымен
бауыр

687
 
6
 

46
 
Қанты бар 2
стақан шай,
печенье
50


3-ші күн


Нан, май,
консервілер


100

100Тефтели күрішпен

726 
12  

60

40

5

10

Қанты бар 2
стақан шай,
печенье
50


4-ші күн


Нан, май,
консервілер


100

100Қуырылған ет
бұршақ пен

644

Қанты бар 2
стақан шай,
печенье
50


5-ші күн


Нан, май,
консервілер


100

100Тары ботқасы
мен қуырынды

665 

60 

36 

5


Қанты бар 2
стақан шай,
печенье
50


6-ші күн


Нан, май,
консервілер


100 

100Қара құмық
ботқасымен
котлет

718 

46
Қанты бар 2
стақан шай,
печенье
50


6 күн үшін
барлығы:


600

600

300

23

272

84

10

24

1 күнге жинақтағанда


100

100

50

4

45

15

2

6

кестенің жалғасы 

Мәзірі

Азық-түлік граммен

Бұр-
шақ

Қант

Мал майы

Сиыр еті

Бауыр

Балық
кон-
сер-
вілер

Шай

1-ші күн
Нан, май,
консервілер1053


Піскен сиыр
еті макаронмен


2,5

15

164
Қанты бар 2
стақан шай,
печенье


30  

1,5 

2-ші күн
Нан, май,
консервілер1053


Қарақұмық
ботқасымен
бауыр15


133Қанты бар 2
стақан шай,
печенье


30

1,5

3-ші күн
Нан, май,
консервілер1053


Тефтели күрішпен


2,5

15

154
Қанты бар 2
стақан шай,
печенье


30

1,5

4-ші күн
Нан, май,
консервілер1053


Құырылған ет
бұршақпен

200


15

155
Қанты бар 2
стақан шай,
печенье


30

1,5

5-ші күн
Нан, май,
консервілер1053


Тары ботқасы
мен қуырынды15

161
Қанты бар 2
стақан шай,
печенье


30

1,5

6-ші күн
Нан, май,
консервілер1053


Қара құмық
ботқасымен
котлет15

100
Қанты бар 2
стақан шай,
печенье


30

1,5

6 күн үшін барлығы:

200

185

150

734

133

318

9

1 күнге жинақтағанда

35

32

25

130

25

130

1,5

           N 4 рацион бойынша емдік-профилактикалық
  тамақтанудың таңертеңгі ыстық асының шамамен алты күндік
                 мәзірін таратып салу

Мәзірі


  N
та-
ра-
тып
са-
лу 

Азық-түлік граммен

Қара
нан

Нан

Би-
дай
ұны

Жар-
ма
ма-
ка-
рон-
дар

К
а
р
т
о
п

К
а
п
у
с
т
а

Сә-
біз

Қ
ы
з
ы
л
ш
а

П
и
я
з

Т
о
м
а
т
п
ю
р
е


  Қ
а
н
т
 

1-ші күн

Қаймақ пен
сүзбе

485/
1/2 7,5

Қарамық
ботқасымен
бұқтырыл-
ған ет

626/
767 4

465
 


12


Нан, май,
шай


100 

100 

15 

Айран
15

2-ші күн

Ірімшіктен
вареник

487 50 
12 

Піскен
етпен
картоп
запекан-
касы

696 

300 
21 Нан, май,
шай


100 

100 
15 


Айран

3-ші күн

Ірімшіктен
пісірілген
пудинг

491 
10 15  

Піскен ет
көкөніспен

661/773 

200 

Нан, май,
шай


100 

100 

15 

Айран

4-ші күн

Ірімшіктен
запеканка

492
10 10
 

Суға
немесе
картоппен
пісірілген
балық

576 

200 Нан, май,
шай


100

100

15 

Айран
15 

5-ші күн

Қаймақпен
ірімшік

485/1/2 7,5 

Макароннан
рулет

725 
30 
Нан, май,
шай


100 

100 

15

Айран
15

6-ші күн

Сырниктер

493 23 
25

Картоппен
қуырылған
балық

549 

200 Нан, май,
шай


100 

100

15

Айран
15

6 күн үшін
барлығы:


600

600

77

96

900

-

8

-

30

12

267

1 күнге жинақта-
ғанда


100

100

15

15

150

-

1

-

6

2

45 

кестенің жалғасы

Мәзірі

Азық-түлік граммен

Өсім-
дік майы

Мал
майы

Қай-
мақ

Сүз-
бе

Жұ-
мырт-қа

Сиыр
еті

Ба-
лық

Шай

Ай-
ран

1-ші күн


Қаймақ пен сүзбе15

101


Қарамық
ботқасымен
бұқтырылған ет

5

5
112
Нан, май,
шай


10


0,5


Айран

200

2-ші күн


Ірімшіктен
вареник


5

30

96

0,5
д.

Піскен етпен
картоп
запенкасы

15 

161
Нан, май,
шай

  100,5


Айран

200

3-ші күн


Ірімшіктен
пісірілген
пудинг


10


91

0,5
шт.

Піскен ет
көкөністен


5

30164
Нан, май,
шай


10


0,5


Айран

200

4-ші күн


Ірімшіктен
запеканка

5


30

142

1/5
д.

Суға немесе
картоппен
пісірілген
балық 

8

5

151Нан, май,
шай


10


0,5


Айран

200

5-ші күн


Қаймақпен
ірімшік15

101


Макароннан
рулет

3
1/5
д.

154
Нан, май,
шай


10


0,5


Айран

200

6-ші күн


Сырниктер


10

15

142


Картоппен
қуырылған
балық

5

5

151Нан, май,
шай


10


0,5


Айран

200

6 күн үшін барлығы:

51

85

135

673

1,5
д.

591

305

3

1200

1 күнге жинақтағанда

10 

15

20

110

0,25
д.

100

50

0,5

200

Ескертпе: Екінші тағамдар суға піскен немесе қыздырып пісірілген.
          Ет пен балық экстративтік заттарын шектеу.

           N 5 рацион бойынша емдік-профилактикалық
       тамақтанудың таңертеңгі ыстық асының шамамен
           алты күндік мәзірін таратып салу

Мәзірі

N
та-
ра-
тып
салу

Азық-түлік граммен

Қара би-
дай наны

Би-
дай на-
ны

Би-
дай ұны

Жар-
ма
және
ма-
ка-
рон-
дар

К
а
р
т
о
п

К
а
п
у
с
т
а

Сә-
біз


  Қ
ы
з
ы
л
ш
а 

П
и
я
з

Т
о
м
а
т
п
ю
р
е

Қант 

1-ші күн

Жұмыртқа-
мен жазғы
салат

43

110


25


25  Қарамық
жармамен
ромштексі

640/
76
47
Нан, шай


100

100

15

Айран
15

2-ші күн

Сүзбемен
жұмыртқа-
дан
пудинг

490  20

Қуырған
картоп
пен гуляш

663  5


300
25

5


Нан, шай


100

100

15

Айран
15

3-ші күн

Капустадан
салат

48  


175  25


20

Жұмырт-
қамен,
күрішпен
бифштекс

650
35  
Нан, шай


100

100

15

Айран
15

4-ші күн

Қаймақпен
сүзбе

485 20 

Піскен
жұмыртқа

Қуырған
балықпен
қуырған
картоп

563 6


200

5


Нан, шай


100

100

15

Айран
15

5-ші күн

Винегрет

76 

86

25

38

37
Жұмыртқа
және
картоппен
рулет

725/
83

150Нан, шай


100

100

15

Айран
15

6-ші күн

Пиязбен
омлет

525 

15Бауыр пияз
макаронмен

690/1 
40

60Нан, шай


100

100

15

айран
15

6 күн үшін барлығы:


600

600 

19

122

760 

261 

50 

38  

187 

10

240 

1 күнге жинақта-
ғанда


100

100

3

20

125100


3

40

кестенің жалғасы 

Мәзірі

Азық-түлік граммен

Өсім-дік
майы

Мал
майы

Қ
а
й
м
а
қ

С
ү
з
б
е

Ж
ұ
м
ы
р
т
қ
а

Си-
ыр
е-
ті

Ба-
лық

Б
а
у
ы
р

Қи-
яр

Б
ұ
р
ш
а
қ
 

ш
а
й

Ай-
ран

1-ші күн

Жұмыртқа-
мен жазғы салат

15 
1 д.
63  
Қарамық жармамен
ромштекс


150,
25
д.

157Нан, шай0,5


Айран
200

2-ші күн

Сүзбемен
жұмыртқа-
дан пудинг


10

20

101

0,
75
д.
Қуырған
картоп
пен гуляш

7

161Нан, шай0,5


Айран
200

3-ші күн

Капустадан салат

15
Жұмыртқа-
мен,
күрішпен
бифштекс


101
д.

161Нан, шай0,5 


Айран
200

4-ші күн

Қаймақпен
сүзбе25

101

Піскен
жұмыртқа

1
д.
Қуырған
балықпен
қуырған картоп

15

15

216


Нан, шай0,5  


Айран
200

5-ші күн

Винегрет

15
Жұмыртқа
және
картоппен
рулет


151
д.

154Нан, шай0,5 


Айран
200

6-ші күн

Пиязбен омлет


10 1.д  
Бауыр пияз
макаронмен
133

Нан, чай0,5 


Айран
200

6 күнге үшін барлығы:


90

107

60

6
д.

633

216

133

63

-

1200

1 күнге
жинақта-
ғанда


15

17

10

1
д.

100

35

25

10


0,3  

200

Об утверждении норм выдачи молока, рационов лечебно-профилактического питания работникам за счет средств работодателя

Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2005 года N 170-П. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 июля 2005 года за N 3739. Утратил силу - приказом и.о. Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 июля 2007 года N 184-п.

       Сноска. Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 29 июня 2005 года N 170-П утратил силу приказом и.о. Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 июля 2007 года  N 184-п  (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого офиц. опуб.).

      В соответствии с  подпунктом 11)  пункта 1 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О безопасности и охране труда"  ПРИКАЗЫВАЮ:

     1. Утвердить прилагаемые:
     1) нормы выдачи молока работникам за счет средств работодателя;
     2) нормы выдачи рационов лечебно-профилактического питания работникам за счет средств работодателя.

     2. Директору Департамента занятости населения и государственного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда Абденову С.С. настоящий приказ направить на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

     3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. 

     Министр

     "СОГЛАСОВАНО"
     Вице-Министр здравоохранения
     Республики Казахстан
     29 июня 2005 года                                                        

Утверждены           
приказом Министра труда и   
социальной защиты населения 
Республики Казахстан    
от 29 июня 2005 года N 170-П 

 
Нормы
выдачи молока работникам за счет средств работодателя

     1. Молоко выдается по 0,5 литра за смену независимо от ее продолжительности в дни фактической занятости работника на работах, связанных с производством или применением следующих химических веществ:

     1) алифатические и алициклические углеводороды (насыщенные и ненасыщенные):
     углеводороды ряда метана: бутан, изобутан, пентан, изопентан, гексан, октан, изооктан, нонан;
     углеводороды ряда этилена: бутилены, амилены, изобутилен;
     циклические непредельные углеводороды: циклопентадиен, цициклопентадиен, циклопентадиенилтрикарбонил марганца;
     ароматические углеводороды одно-многоядерные: бензол, ксилол, толуол, этилбензол, кумол (диизопропиленбензол), ксилолы, стиролы, дефенил, нафталин и их производные;

     2) галогенопроизводные углеводороды жирного ряда:
     фторпроизводные: фторэтилен, дифторэтилен, трифторэтилен, тетрафторэтилен, трифторпропилен, дифторэтан, декафторбутан;
     хлорпроизводные: хлористый метил, хлористый метилен, хлороформ, четыреххлористый углерод, хлористый этил, дихлорэтан, трихлорэтан, тетрахлорэтан, трихлорпропан, тетрахлорпентан, хлористый винил дихлорэтилен, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, гексахлорциклопентадиен, аллодан, хлоропрен, хлористый аллил, хлористый бутилен, гексахлорбутадиен и остальные этого ряда;
     бромпроизводные: бромистый метилен, бромистый метил, бромистый этил, дибромэтан, тетрабромэтан, дибромпропан, бромоформ и остальные;
     йодопроизводные: йодистый метил, йодоформ, йодистый этил и другие;
     смешанные галогенопроизводные: дифторхлорметан, фтордихлорметан и другие;

     3) галогенопроизводные углеводородов ароматического ряда:
     хлорбензол, дихлорбензол, трихлорбензол, тетрахлорбензол, гексахлорбензол, хлористый бензил, бензотрихлорид, хлорстирол, бромбензол, бромистый бензил и остальные галогенопроизводные этого ряда;

     4) хлорпроизводные одноциклических многоядерных углеводородов: хлорированные дифенилы, хлорокись дифенила, хлориндан, хлорнафталины, гептахлор, ДДТ, гексахлорциклогексан, полихлорпинен, полихлоркамфен, хлортен, симазин, артазин;

     5) спирты:
     спирты и гликоли жирного ряда предельные и непредельные: спирт метиловый, аллиловый, кротониловый и остальные;
     галогенопроизводные спиртов жирного ряда: спирт октафторамиловый, тетрафторпропиловый и остальные;
     спирты алициклического и ароматического ряда: бензиловый спирт, циклогексанол и остальные;

     6) фенолы: фенол, хлорфенолы, пентахлорфенол, крезолы, гидрохинон, пентахлорфенолят натрия и остальные;

     7) эфиры алициклического и алифатического ряда и их галогенопроизводные: диметиловый, диэтиловый, диизопропиловый, дибутиловый, винилбутиловый, дивиниловый, монохлордиметиловый, дихлордиэтиловый, тетрахлордиэтиловый, эфиры этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, полигликолевые эфиры;

     8) эфиры фенолов: гваякол, монобензиловый эфир гидрохинона, динил и остальные этого ряда;

     9) органические окиси и перекиси: окись этилена, пропилена, эпихлоргидрина, гидроперекись изопропилбензола, перекись бензоила, перекись метилэтилкетона, циклогексанона и остальные представители соединений данной группы;

     10) тиоспирты, тиофенолы и тиоэфиры: метил - и этилмеркаптаны, трихлортиофенол и пентахлортиофенол; 2,4-Д, соли трихлорфеноксиуксусной кислоты;

     11) альдегиды и кетоны замещенные и незамещенные: ацетальдегид, формальдегид, бекзальдегид, акролеин, ацетон, бромацетон, хлорацетон, пентахлорацетон, гексахлорацетон, хлорацетофенон и остальные этого ряда;

     12) органические кислоты, их ангидриды, амиды и галогеноангидриды: малеиновый, фталевый ангидрид, кислоты: муравьиная, уксусная, пропионовая и их ангидриды, нафтеновые кислоты, хлористый бензоил хлорфеноксиуксусная кислота, соединения карбаминовой кислоты, тиодитиокарбаминовой кислоты, диметилформамид и остальные этой группы, а также диазосоединения, диазокетоны и диазоэфиры;

     13) сложные эфиры: эфиры азотистой, азотной, серной, хлорсульфоновой, муравьиной, уксусной, пропионовой, акриловой, милакриловой кислот и их галогенопроизводные;

     14) сложные эфиры и амиды кислот фосфора: трикрезилфосфат, тиофос, метафос, метилэтилтиофос, меркаптофос, метилмеркаптофос, карбофос, препараты М-81, М-74, ДДВФ, фосфамид, хлорофос, табун, зоман, зарин, октаметил, диэтилхлормонофосфат, метилдихлортифосфат, диметил-хлортнофосфат и остальные фосфорорганические ядохимикаты;

     15) нитро- и аминосоединения жирного полиметиленового ряда и их производные: нитроолефины, нитрометан, нитроэтан, нитропропан, нитробутан, нитрофоска, хлоропикрин, нитроциклогексан, метиламин, диметиламин, триметиламин, этиламин, диэтиламин, триэтиламин, этиленимин, полиэтиленполиамин, гексаметилендиамин, этаполамин, циклогексаиламин, дициклогексиламин и остальные этого ряда;

     16) нитро- и аминосоединения ароматического ряда и их производные: нитробензолы, нитротолуолы, нитроксилол, динок, диносеб, нитронафталины, нитрохлорбензолы, нитрофенола, нитро- и аминоанизоанилин, ацетонанилин, хлоранилин, фенилендиамины, бензидин, парафитидин;

     17) бензохиноны, нафтахинон, антрахинон, бензатрен, парабензохинон и дихлорнафтахинон;

     18) органические красители: антрахиноновые, нитро- и нитрозокрасители, азокрасители, азиновые, 2-метилфуран (силван);

     19) гетероциклические соединения: фуран, тетрагидрофуран, фурфурол, тиофен, индол, пиридин, пиразалан, пурин, пиридиновые и пуриновые основания, пиколины, никотиновая кислота, диоксаны, пиперидин, морфолин, гексоген, барбатураты, их полупродукты и других при производственных препаратов;

     20) алкалоид атропин, кокаин, опий, морфин, кокаин, стрихнин, сальсолин, омнокок, никотин, анатазин и остальные при производстве этих препаратов, а также сырье и готовая продукция, содержащие указанные алкалоиды (табачно-махорочное, сигарное, сигаретное производство, ферментация табака);

     21) бороводороды;

     22) галогены и галогенопроизводные: фтор, хлор, бром, йод, хлористый, бромистый, фтористый водород, плавиковая, кремнефтористоводородная кислоты, окись фтора, окись и двуокись хлора, трифторид хлора, хлористый йод, хлорокись углерода (фосген);

     23) соединения серы: сероводород, сероуглерод, хлороульфоновая кислота, хлорангидриды серы, сернистый и серный ангидриды;

     24) селен и его соединения: селенистый ангидрид, селенистая кислота, селеновая кислота, их соли, хлорокись селена, органические соединения селена;

     25) теллур и его соединения;

     26) соединения азота: гидразин и его производные, окислы азота, азотная кислота, азид натрия, аммиак, нитрит натрия, хлористый азот, хлористый нитрозил, гидроксиламин;

     27) желтый (белый) фосфор и его соединения: фосфорный ангидрид, фосфорная кислота и ее соли;

     28) мышьяк и его соединения: мышьяковистый и мышьяковый ангидриды, арсенит кальция, арсенат кальция, арсенит натрия, парижская зелень, осароол, иприт;

     29) сурма и ее соединения: сурьмянистый и сурьмяный ангидриды, сурьмянистый водород, хлориды сурьмы;

     30) цианиды: цианистый водород, цианиды натрия и калия, дициан, хлорциан, бромциан, цианамид кальция, цианурхлорид, цианистый бензил;

     31) нитролы: ацетонитрил, ацетонциангидрин, акрилонитрил, этиленциангидрин, берзонитрил и другие;

     32) изоцианаты, фенилизоцианат, гексаметилендиизоцианат, толуилендиизоцианат и другие;

     33) соединения кремния в виде аэрозоля с содержанием свободной кристаллической двуокиси кремния свыше 10%;

     34) ртуть и ее неорганические и органические соединения: ртуть металлическая, цианид ртути, нитрат ртути, гремучая ртуть, диметилртуть, этилмеркурхлорид, этилмеркуфосфат, диэтилртуть, хлор фенолртуть, меркурацетат, меркуран и остальные соединения ртути;

     35) марганец и его соединения: окислы марганца, сульфат, хлорид марганца, аэрозоли остальных его соединений;

     36) бериллий и его соединения: окись бериллия, гидрат окиси бериллия, карбид бериллия, сульфат бериллия, хлорид бериллия, фторокись бериллия и аэрозоли остальных соединений бериллия;

     37) таллий и его соединения: хлорид таллия, сульфат таллия, ацетат таллия, нитрат таллия, карбонат таллия и другие;

     38) титан и его соединения;

     39) ванадий и его соединения: пятиокись, трехокись ванадия, ванадаты аммония, натрия и кальция, хлориды ванадия;

     40) хром и его соединения: трехокись хрома, окись хрома, хромовые квасцы, бихромат натрия и остальные;

     41) молибден и его соединения: трехокись молибдена, молибден аммония;

     42) никель и его соединения: закись никеля, окись никеля, гидрат закиси никеля;

     43) метанол;

     44) оловоорганические, борорганические и кремнийорганические соединения;

     45) свинец и его соединения;

     46) карбонилы металлов: никеля, кобальта, марганца;

     47) литий, цезий, рубидий, остальные щелочноземельные элементы и их соединения;

     48) редкоземельные элементы (лантаниды) и их соединения;

     49) кадмия оксиды и другие его соединения;

     50) антибиотики: биомицин, тетрациклин, синтомицин, левомицетин и другие;

     51) компоненты микробиологического происхождения: бактериальные токсины, микотоксины, токсины одноклеточных водорослей и другие;

     52) аэрозоли сильнодействующих ядовитых веществ списка А и Б при их производстве;

     53) производство всех видов сажи;

     54) пестициды.

     2. Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями свинца, необходимо дополнительно к молоку выдавать 2 грамма пектина в виде обогащенных им консервированных растительных пищевых продуктов, фруктовых соков, напитков (фактическое содержание пектина указывается заводом-изготовителем).
     Допускается замена этих продуктов натуральными фруктовыми соками с мякотью в количестве 250-300 миллиграммов. При постоянном контакте с неорганическими соединениями свинца рекомендуется вместо молока употребление кисломолочных продуктов.

     3. При работе в производстве и переработке антибиотиков вместо свежего молока следует выдавать кислое молоко или приготовленный на основе цельного молока колибактерин.

     4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты (кефир, простокваша, мацони и другие) выдаются также работникам, занятым на работах с применением радиоактивных веществ в открытом виде, используемых по первому и второму классам работ.

 
Утверждены          
приказом Министра труда и   
социальной защиты населения 
Республики Казахстан    
от 29 июня 2005 года N 170-п 

  

  Нормы
выдачи рационов лечебно-профилактического питания
работникам за счет средств работодателя

    1. Рацион N 1 (дневная норма в граммах)

Хлеб ржаной          100       Сметана               10
Мука пшеничная        10       Сыр                   20
Мука картофельная      1       Масло сливочное       20
Крупа, макароны       25       Масло растительное     7
Бобовые               10       Картофель            160
Сахар                 17       Капуста              150
Мясо                  70       Овощи                 90
Рыба                  20       Томат-пюре             7
Печень                30       Фрукты свежие        130
Яйцо                 3/4 шт.   Клюква (лимон)         5
Кефир                200       Сухари                 5
Молоко                70       Соль                   5
Творог                40       Чай                  0,4

 
     Химический состав и калорийность: белки - 59 граммов (далее - г.), жиры - 51 г., углеводы - 159 г. Калорийность - 1380 килокалорий (далее - ккал.).
     Дополнительно к рациону выдается 150 миллиграмма (далее - мг.) аскорбиновой кислоты.

     2. Рацион N 2 (дневная норма в граммах)

Хлеб пшеничный       100       Рыба                  25
Хлеб ржаной          100       Печень                25
Мука пшеничная        15       Масло сливочное       15
Крупа, макароны       40       Молоко (кефир)       200
Картофель            100       Сыр                   25
Овощи                150       Яйцо                1/4 шт.
Горошек зеленый       10       Соль                   5
Томат-пюре             2       Чай                  0,5
Сахар                 35       Специи по необходимости
Масло растительное    13       Мясо                 150

 
     Химический состав и калорийность: белки - 63 г., жиры - 50 г., углеводы - 185 г. Калорийность - 1481 ккал.
     Дополнительно к рациону выдаются:
     на работах с соединениями фтора - 2 мг. ретинола, 150 мг. аскорбиновой кислоты;
     на работах с щелочными металлами, хлором и его неорганическими соединениями и окислами азота - 2 мг. ретинола, 100 мг. аскорбиновой кислоты;
     на работах с фосгеном - 100 мг. аскорбиновой кислоты.

     3. Рацион N 2а (дневная норма в граммах)

Хлеб пшеничный                 Молоко, кефир,
(мука II сорта)      100       простокваша          156
Хлеб ржаной
(из обойной муки)    100       Чай                  0,1
Мука пшеничная         6       Сахар                  5
Крупа (пшено, 
гречка, рис)          15       Масло растительное    20
Картофель            120       Масло сливочное       13
Овощи                274       Мясо                  81
Фрукты свежие 
и соки                73       Печень, сердце        40
Сухофрукты             7       Сметана (30% жирн.)   32
Творог (11% жирн.)    70       Соль                   4

 
     Химический состав и калорийность: белки - 52 г., в т.ч. животные - 34 г., жиры - 63 г., в т.ч. растительные - 23 г., углеводы - 156 г., аминокислоты: триптофан - 0,6, метионин + цистин - 2,4, лизин - 3,2, фениалалин + тирозин - 3,5, гистидин - 1,2. Калорийность - 1370 ккал.
     Дополнительно к рациону выдается 100 мг. аскорбиновой кислоты, 2 мг. ретинола, 15 мг. никотиновой кислоты, 25 мг. витамина (метилметионинсульфония хлорид), 150 мл. минеральной воды.

     4. Рацион N 3 (дневная норма в граммах)

Хлеб пшеничный       100       Картофель            100
Хлеб ржаной          100       Специи по необходимости
Мука пшеничная,
макаронные изделия    15       Томат-пюре             5
Крупа                 35       Фрукты               100
Масло животное        10       Сахар                 35
Молоко и другие                
молочно-кислые                 Масло растительное     5
продукты             200       Жир животный           5
Творог (18% жирн.)    80       Мясо                 100
Яйцо                1/3шт.     Рыба                  25
Печень                20       Соль                   5
Чай                  0,5       Овощи                160

 
     Обязательна выдача овощей (не подвергнутых термической обработке) в виде салатов, винегретов и т.д.
     Химический состав и каллорийность: белки - 64 г., жиры - 52 г., углеводы - 188 г. Калорийность - 1466 ккал.
     Дополнительно к рациону выдается 150 мг. аскорбиновой кислоты, 2 г. пектина или 300 мл. сока с мякотью.

     5. Рацион N 4 (дневная норма в граммах)

Хлеб пшеничный       100       Мясо                 100
Хлеб ржаной          100       Рыба                  50
Мука пшеничная        15       Масло сливочное       15
Крупа, макароны       15       Молоко (кефир)       200
Картофель            150       Сметана               20
Овощи                 25       Творог               110
Томат-пюре             3       Яйцо                1/4шт.
Сахар                 45       Соль                   5
Масло растительное    10       Чай                  0,5

 
     Химический состав и каллорийность: белки - 65 г., жиры - 45 г., углеводы - 181 г. Калорийность - 1428 ккал.
     Дополнительно к рациону выдается 150 мг. аскорбиновой кислоты; работающим с соединениями мышьяка, фосфора, ртути и теллуром - 4 мг. тиамина.

     6. Рацион N 4а (дневная норма в граммах)

Хлеб пшеничный       210       Фрукты, ягоды, соки:
Мука пшеничная         5       яблочный             108
Сухари                 3       абрикосовый           34
                              Сахар                  8
Крупы:                         Масло растительное    12
перловая               7       Мясо                 110
рис                   10
вермишель              5       Масло сливочное        7
Картофель            213       Молоко                57
Овощи:               242       Сметана               23
капуста               58       Творог                50
зеленый горошек       18       Яйцо                 1 шт.
свекла                48
морковь               88
лук репчатый          13
томат-паста            5
зелень                12

 
     Химический состав и калорийность: белки - 52 г., в т.ч. животные - 26 г., жиры - 41 г., в т.ч. растительные - 15 г., углеводы - 206 г. Калорийность - 1342 ккал.
     Дополнительно к рациону выдается 100 мг. аскорбиновой кислоты и 2 мг. тиамина.

     7. Рацион N 4б (дневная норма в граммах)

Хлеб пшеничный        75       Яблоки                10
Хлеб ржаной           75       Соки фруктовые        60
Мука пшеничная        16       Сахар                 15
Крупа (пшено, рис,
гречка и др.)         10       Масло растительное    13
Макаронные изделия     8       Масло сливочное       18
Картофель            170       Говядина              74
Овощи:                         Куры                  37
капуста              100       Печень                20
морковь               82
свекла                19       Рыба                  40
зелень                20
редис, редька         12       Молоко               142
огурцы                10       Сметана               28
лук репчатый          27
Яйцо                  10       Творог                40
                              Томат-пюре             8
Лимон                  1       Чай                  0,1

 
     Химический состав и калорийность: белки - 56 г., в т.ч. животные - 32 г., жиры - 56 г., в т.ч. растительные - 16 г., углеводы - 164 г., в т.ч. моно- и дисахариды - 46 г., органические кислоты - 3,2 г., аминокислоты: глютаминовая - 11,6 г., цистин + метионин - 2,2 г. Калорийность - 1380 ккал. 
      Дополнительно к рациону выдаются тиамин - 2 мг., рибофлавин - 2 мг., пиридоксин - 3 мг., ниацин - 20 мг., аскорбиновая кислота - 100 мг., токоферол - 10 мг., глютаминовая кислота - 500 мг.

     8. Рацион N 5 (дневная норма в граммах)

Хлеб пшеничный       100       Мясо                 100
Хлеб ржаной          100       Рыба                  35
Мука пшеничная         3       Печень                25
Крупа и макароны      20       Масло сливочное       17
Картофель            125       Молоко (кефир)       200
Овощи                100       Сметана               10
Томат-пюре             2       Творог                35
Сахар                 40       Яйцо                 1 шт.
Масло растительное    15       Соль                   5
Чай                  0,5

 
     Химический состав и калорийность: белки - 58 г., жиры - 53 г., углеводы - 172 г. Калорийность - 1438 ккал.
     Дополнительно к рациону выдается 150 мг. аскорбиновой кислоты и 4 мг. тиамина.

     9. Нормы выдачи рационов лечебно-профилактического питания работникам за счет средств работодателя производится в соответствии с Перечнем производств, работа в которых дает право работникам определенных профессий и должностей на получение за счет средств работодателя лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда ( приложение 1 ).

     10. Выдача витаминов в зависимости от характера производства осуществляется отдельным категориям работников по схеме обогащения рациона питания витаминами ( приложение 2 ).

     11. Взаимозаменяемость продуктов при изготовлении завтраков лечебно-профилактического питания определяется в соответствии с  приложением 3 .

     12. Меню-раскладка горячих завтраков лечебно-профилактического питания осуществляется в соответствии с Примерной шестидневной меню-раскладкой горячих завтраков лечебно-профилактического питания по рационам ( приложение 4 ). 

 
Приложение 1             
к нормам выдачи рационов лечебно- 
профилактического питания работникам
за счет средств работодателя    

       Сноска. В приложение 1 внесены изменения приказ и.о. Министра труда и социальной защиты населения РК от 15 августа 2006 года N  192-п .

                                    Перечень
              производств, работа в которых дает право работникам
            определенных профессий и должностей на получение за счет
             средств работодателя лечебно-профилактического питания
                   в связи с особо вредными условиями труда

Наименование производств, профессий и
должностей

N рациона
лечебно-
профилак-
тичеcкого питания

    Глава 1. Химические производства

    Раздел 1. Неорганические продукты

1. Производство серной кислоты

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования            2

2. Производство фосфорной кислоты

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

3. Производство фосфористого кальция

Рабочие, занятые полный рабочий день в 
основном технологическом процессе, на ремонте
и обслуживании оборудования                        4

4. Производство фосфорного ангидрида

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, на 
ремонте и обслуживании оборудования                4

5. Производство желтого и красного фосфора

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, на 
ремонте и обслуживании оборудования                4

Рабочие, занятые в основном технологическом 
процессе при производстве строительных изделий 
из расплавленного фосфорного шлака (щебня, 
пемзы, ваты и др.)                                 4

6. Производство пятисернистого фосфора

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий день 
в основном технологическом процессе, на
ремонте и обслуживании оборудования                4

7. Производство фосфидов металла 
(цинка, меди и др.)

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, на 
ремонте и обслуживании оборудования                4

8. Производство суперфосфата, обесфторенных 
фосфатов, сложно-смешанных и сложных удобрений

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, на 
ремонте и обслуживании оборудования                4

9. Производство аммофоса

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий день 
в основном технологическом процессе, на ремонте 
и обслуживании оборудования                        4

10. Производство треххлористого фосфора 
и хлорокиси фосфора 

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий
день в основном технологическом процессе, на 
ремонте и обслуживании оборудования                4

11. Производство жидкого хлора

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, на 
ремонте и обслуживании оборудования                2

12. Производство двуокиси хлора

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

13. Производство хлорной извести

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             2

14. Производство хлорного железа

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             2

15. Производство хлористого алюминия

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             2

16. Производство хлористого бария

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             5

17. Производство фосгена

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             2

18. Производство бертолетовой соли

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе,
на ремонте и обслуживании оборудования             2

19. Производство фтористого натрия

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             2

20. Производство фтористого водорода 
и его водных растворов

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             2

21. Производство тетрафторбората калия

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             2

22. Производство карбида кальция

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

23. Производство теллура

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

24. Производство селена - обогащение 
селеносодержащих шламов

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

25. Производство катализатора на основе 
пятиокиси ванадия

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе 
и на ремонте оборудования (слесарь-ремонтник)      4

26. Производство катализаторов на основе 
хрома и марганца

Рабочие, занятые полный рабочий день в 
основном технологическом процессе, на ремонте
и обслуживании оборудования                        5

27. Производство искусственной двуокиси марганца

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             5

28. Производство сернистого натрия из 
хромсодержащего сырья

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе,
на ремонте и обслуживании оборудования             2

29. Производство монокристаллов с 
применениями таллия

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             2

30. Производство аэросил

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте оборудования                            4

31. Производство белой сажи

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе,
на ремонте и обслуживании оборудования             4

32. Производство асбестовых технических
изделий (текстильные цехи) 

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

    Раздел 2. Органические продукты

33. Производство хлорбензола, дихлорбензола,
трихлорбензола, тетрахлорбензола, гексахлорбензола 

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

34. Производство эпирхлоргидрина

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

35. Производство оловоорганических соединений

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе           5

36. Производство гербицида диносеба

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе,
на ремонте и обслуживании оборудования             4

37. Производство экстралина

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             5

38. Производство фенола из бензола, 
хлорбензола и других производных бензола 

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

39. Производство фталевого ангидрида на 
чистой пятиокиси ванадия 
(на концентрированном катализаторе) 

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

40. Производство керамических красителей

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             3

41. Производство четыреххлористого углерода

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

42. Производство дихлорэтана

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

43. Производство трихлорэтана

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

44. Производство гексахлорэтана

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

45. Производство пиролиза керосина, 
разделения и очистки пирогаза 

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе           5

46. Производство хлорпикрина

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий
день в основном технологическом процессе 
и на ремонте оборудования                          2

47. Производство хлористого этила, 
трихлорэтилена и изопропилового спирта 

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе           5

48. Производство окиси этилена и ее производных
этилцеллозольва, хлорекса, этиленгликоля 

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             5

49. Производство фенилэтилового спирта

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

50. Производство гербицидов

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе,
на ремонте и обслуживании оборудования             4

51. Производство уксусного ангидрида через фосген

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе,
на ремонте и обслуживании оборудования             2

52. Производство уксусного ангидрида через кетен

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             2

53. Производство ацетальдегида

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             5

54. Производство этилбензола (только при 
расположении производства в закрытом помещении) 

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

55. Производство комбинированных протравителей

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

56. Производство этиловой жидкости

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования,
во вспомогательном производстве (дегазации 
спецодежды, обуви, противогазов; стирке 
спецодежды; подготовке и ремонте 
зараженной тары)                                   4

57. Производство хлорпарафина

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе 
и на ремонте оборудования                          4

58. Производство пенопоропластов

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе 
и на ремонте и обслуживании оборудования           4

59. Производство синтетических, 
дивинилнитрильных, полиизопренового и 
полибутадиенового каучуков 
(СКБ, СКН, СКИ-3, СКД) 

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             5

60. Производство стирола, полистирола,
альфаметилстирола, дивинилстирольных
каучуков и латексов, 
дивинилметилстирольного, хлорпренового 
каучука; ацетилена (из природного газа) 

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

61. Производство полиизобутилена

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе           5

62. Производство бутилкаучука 
(в среде хлористого метила)

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе           4

63. Производство хлорвинила, сополимеров 
на его основе, полихлорвиниловых смол 

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

64. Производство волокнистых и 
асбестовых прессматериалов

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

65. Производство технического 
бензилового спирта

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий
день в основном технологическом процессе           4

66. Производство волокон химических

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             5

67. Производство стеклопластиков методом 
контактного формования и механизированным 
способом 

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе           4

        Раздел 3. Лаки и краски

68. Производство свинцового глета и сурика

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий         3 и 2
день в основном технологическом процессе,      чередовать
на ремонте и обслуживании оборудования         понедельно

69. Производство свинцовых кронов

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий         3 и 2
день в основном технологическом процессе,      чередовать
на ремонте и обслуживании оборудования         понедельно

70. Производство свинцовых белил

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий         3 и 2
день в основном технологическом процессе,      чередовать
на ремонте и обслуживании оборудования         понедельно

71. Производство ветерильных цинковых белил

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий         3 и 2
день в основном технологическом процессе,      чередовать 
на ремонте и обслуживании оборудования         понедельно

        Раздел 4. Горные работы

72. Добыча и переработка апатито-нефелиновых руд

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

73. Добыча и переработка хромсодержащих руд

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             2

      Раздел 5. Химические реактивы 

74. Производство фторсодержащих солей-реактивов
(алюминий кремнефтористоводородный, алюминий 
фтористый, безводный, калий кремнефтористо-
водородный, титан-аммоний, фтористый, калий
титано-фтористоводородный, магний фтористый, 
натрий кремнефтористоводородный, 
кремнефтористоводородная кислота, фтористый 
литий, фтористый натрий, фтористый калий) 

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий
день в основном технологическом процессе и на 
ремонте оборудования (слесарь-ремонтник)           2

75. Производство фосфорсодержащих 
солей-реактивов (аммоний фосфорноватистокислый, 
барий фосфорнокислый двухзамещенный, 
фосфор пятихлористый)

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе 
и на ремонте оборудования                          4

76. Производство бериллийсодержащих 
солей-реактивов (бериллий азотнокислый, 
бериллий окись, бериллий сернокислый, 
бериллий углекислый, бериллий уксуснокислый, 
бериллий хлористый)

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             5

77. Производство солей свинца-реактивов 
(свинец хромовокислый, свинец хлористый, 
свинец двуокись, свинец металлический в 
палочках, свинец йодистый, свинец
щавелевокислый, свинец гранулированный, 
свинец перекись, свинец азотнокислый, 
свинец окись, свинец роданистый,
свинец сернокислый, свинец уксуснокислый,
свинец серноватистокислый, фталат свинца, 
свинец углекислый)

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий         3 и 2
день в основном технологическом процессе       чередовать
и на ремонте оборудования                      понедельно

78. Производство солей хрома - реактивов
(хром азотнокислый, гидрат окиси, 
сернокислый, хлористый, уксуснокислый)

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе 
и на ремонте оборудования                          2

79. Производство солей марганца - 
реактивов (углекислый марганец, перекись, 
двуокись, азотнокислый, сернокислый)

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе 
и на ремонте оборудования                          5

80. Производство аэрофлотов 
(ксиленонового, крезолового, 
калиевобутилового)

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе 
и на ремонте оборудования                          4

81. Производство аминопродуктов - реактивов
(п-аминоацетофенон, аминоазобензол-пара, 
амидол, аминофенол-пара основание,
аминофенол-мета и орто, анизидин-пара, 
анилин солянокислый, антразо, анилид 
тиоглеколевой кислоты, ацетил-дифениламин,
бензиламин, бутиламин, диазоаминобензол-пара,
ортодианизидин, диметиламиноазобензол-пара, 
диметиламинобензальдегид-пара, 
диметилпарафенилендиамин солянокислый, 
диметиланилин солянокислый, дипикриламин, 
диэтиланилин, 2, 6-дихлорфенолиндифенолин, 
диэтиламин и его соли, нитродифениламин, 
пиламин, сульфаниловая кислота, стильбазо, 
толуидин тионалид, триптофан, фенилгидразин 
основание, фенилгидразин солянокислый, 
фенилендиамин-пара и его соли, этиламин 
солянокислый, дитиоанилин, азобензол, анилин,
анилин сернокислый, анилин уксуснокислый, 
аминофенол-пара сернокислый, диметиланилин, 
дифенилмочевина, диметиламин солянокислый, 
метиламин солянокислый, альфанафтиламин, 
бетанафтохинон, альфанафтохинон, 
толидин-орто, толуидин-орта, -мета, -пара, 
толуилендиамид-мета, фенилгидразин 
сернокислый, толуидин, хлоргидрат, стильбен,
ацетнафталид-альфа, ацетофенон, 
бензо-хлор-2, 4-дихлоранилид, 
диметилпарафенилендиамин сульфат, 
дифениламиносульфонат бария и натрия, 
дифенилкарбазид, диэтилпарафенилендиамин 
сульфат, 2, 6-дибромфенолиндофенол,
дибромфенилгидразин, дибутиламин, 
диметглиоксим, фенилгидрооксиламин, 
купферон)

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте оборудования (слесарь-ремонтник)        4

82. Производство радиоактивных солей 
урана и тория (уранил азотнокислый, 
уксуснокислый, сернокислый, хлористый и
углекислый, ураниламмоний азотнокислый,
уран окись. Торий азотнокислый, 
уксуснокислый хлористый, углекислый,
щавелевокислый, сернокислый и др.)

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте оборудования (слесарь-ремонтник)        1

  Раздел 6. Химико-фармацевтические производства

83. Производство теобромина, 
фенилацетамида, цианистого бензила 

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте оборудования (слесарь-ремонтник)        2

84. Производство промедола, фенацетина, 
аминазина, пропазина

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте оборудования (слесарь-ремонтник)        4

85. Производство нитрохлоракридина, 
аминохинола, трихомонацида, азидина,
димеколина и фепранона фосфакола, 
армина и растворов миотических средств

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий
день в основном технологическом процессе,
на ремонте оборудования (слесарь-ремонтник)        4

86. Производство оксиметильного соединения

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе,
на ремонте оборудования (слесарь-ремонтник)        4

87. Производство наганина, карбахолина, 
прозерина

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте оборудования (слесарь-ремонтник)        4

88. Производство хлорэтила медицинского 
в ампулах

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе,
на ремонте оборудования (слесарь-ремонтник)        4

89. Производство кутизона

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте оборудования (слесарь-ремонтник)        4

90. Производство трехфтористого бора 
и продуктов на его основе 

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте оборудования (слесарь-ремонтник)        5

   Глава 2. Производства цветной металлургии

91. Производство ртути

Рабочие и мастера занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе,
на ремонте и обслуживании оборудования             4

92. Производство свинца и олова

1) Плавка свинцовых и оловянных руд, 
концентратов (агломерата), рафинирование 
свинца, олова и свинецсодержащих сплавов

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий         3 и 2
день в основном технологическом процессе,      чередовать
на ремонте и обслуживании оборудования         понедельно

2) Обогащение свинцово-оловянных руд

Рабочие, обслуживающие дробильные агрегаты 
обогатительных фабрик, свинцового и 
оловянного производств                            3 и 2
                                              чередовать
Сушильщик, занятый на сушке концентратов       понедельно
обогатительных фабрик свинцового и 
оловянного производств 

93. Производство лопаритового концентрата 
на горнообогатительных комбинатах 

1) Подземные работы

Рабочие, руководители и специалисты, занятые 
в добыче концентрата, на ремонте и 
обслуживании оборудования                          1

2) Поверхностные работы

Рабочие, занятые полный рабочий день в 
обеспечении технологического и 
вспомогательного процессов добычи концентрата      1

3) Обогащение руд

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе,
на ремонте и обслуживании оборудования             1

94. Переработка лопаритового концентрата

Рабочие и специалисты, руководители, занятые
полный рабочий день в основном технологическом 
процессе, на ремонте и обслуживании 
оборудования, в лаборатории                        1

95. Плавка и переработка медных руд, 
концентратов (агломерата) и других 
материалов, содержащих свинец

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий         3 и 2
день в основном технологическом процессе,      чередовать
на ремонте и обслуживании оборудования         понедельно

96. Производство бериллия

Работники, непосредственно занятые на работах
в производстве гидроокиси бериллия, окиси 
бериллия, металлического бериллия и изделий
из них                                             2

97. Подземные горнопроходческие, 
подготовительные и очистные работы на
рудниках (шахтах) свинцовоцинковой и 
медной отрасли экономики, где руды или 
породы содержат 10 процентов и более 
свободной двуокиси кремния

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе 
и на ремонте оборудования                          4

98. Добыча и переработка руд с 
содержанием двуокиси кремния более
10 процентов на рудниках и шахтах 
свинцовоцинковой и медной отрасли 
экономики

1) Подземные горные работы

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

2) Переработка руд

Рабочие и мастера, непосредственно занятые 
в дробильных и дробильно-шихтарных 
подразделениях обогатительных фабрик               4

          Глава 3. Электротехнические и 
          радиотехнические производства

99. Производство газоразрядных приборов, 
наполняемых ртутью и ртутных выпрямителей 

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

100. Производство свинцовых (кислотных) 
аккумуляторов

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий         3 и 2
день в основном технологическом процессе,      чередовать
на ремонте и обслуживании оборудования         понедельно

101. Производство железоникелевых и 
кадмиевоникелевых (щелочных) аккумуляторов 

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             2

102. Производство специальных химических 
источников тока (на работах, связанных с 
применением ртути, свинца и их соединений) 

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе 
и на ремонте оборудования                          4

103. Производство электроугольных изделий

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе и 
на ремонте оборудования 

104. Производство гальванических 
элементов и батарей

1) Обработка марганцевой руды и 
изготовление агломератов

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             5

105. Производство фенолоформальдегидных, 
анилиноформальдегидных, полиэфирно-
эпоксидных, полиэфиримидоэпоксидных 
лаков, смол и компаундов

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе и 
на ремонте оборудования (слесарь-ремонтник)        4

106. Производство слоистых пластиков, 
намоточных изделий и профильных 
стеклопластиков

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе и 
на ремонте оборудования (слесарь-ремонтник)        4

107. Производство миканитов, слюдопластов, 
слюдинитов и пленкостеклотканей на кремний 
органических, полиэфирноэпоксидных и 
полиэфиримидоэпоксидных связующих

Рабочие и мастера, занятые полный рабочий 
день в основном технологическом процессе, 
на ремонте и обслуживании оборудования             4

   Глава 4. Работы с радиоактивными веществами
       и источниками ионизирующих излучений
           (не включенные в  Главы 1-3 )

  1. Работники, непосредственно занятые на
добыче и переработке (включая погрузочные 
работы и хранение) урановых и ториевых руд; 
производстве и переработке урана, тория, 
трития, радия, тория - 228, радия - 228, 
актиния - 228, полония, трансурановых 
элементов, продуктов деления урана и тория 
на предприятиях и опытных установках               1
  2. Работники, непосредственно занятые на 
промышленных, энергетических, транспортных и 
опытно-промышленных ядерных реакторах              1
  3. Работники, непосредственно занятые 
приготовлением нейтрононовых источников 
(радий - бериллиевые, полоний - бериллиевые и
другие нейтронные источники на основе
радиоактивных веществ особо высокой 
радиотоксичности), при активности на рабочем 
месте свыше 1 милликюри                            1
  4. Работники, непосредственно занятые в 
производстве радиоактивных светосоставов 
постоянного действия с применением радия, 
тория - 228, радия - 228, актиния - 228,
полония в открытом виде                            1
  5. Работники, непосредственно занятые 
получением эманации радия при активности
источника на рабочем месте свыше милликюри         1
  6. Работники, непосредственно занятые на 
лабораторных и других работах с применением в 
открытом виде в количестве свыше 1 милликюри 
на рабочем месте радия, тория - 228,
радия - 228, актиния - 228, полония, плутония,
урана 233-235, стронция - 90, цезия - 137,
церия - 144, неразделенной смеси продуктов 
расщепления урана, трансурановых элементов         1

     Глава 5. Работы в условиях повышенного 
             атмосферного давления

 1) Все рабочие, инженерно-технические работники 
и служащие, непосредственно занятые на работах 
в кессонах                                         4
 2) Водолазы, занятые на подводно-технических, 
строительно-монтажных и ремонтных работах, кроме 
водолазов легкого снаряжения спасательных служб    4
 3) Водолазы, занятые на добыче морепродуктов 
(трепанг, мидия, водоросли и др.)                  4
 4) Врачи, средний медицинский персонал и 
инженерно-технические работники, непосредственно 
работающие в лечебных барокамерах                  4

   Глава 6. Производства черной металлургии

108. Доменное производство

Рабочие, занятые в основном технологическом     Витамины
процессе                                        А; В1; В2

109. Сталеплавильное и ферросплавное 
производства

Рабочие, занятые в основном технологическом 
процессе                                           4

110. Прокатное и трубное производство

Рабочие, занятые в основном технологическом     Витамины
процессе                                        А; В1; В2

111. Производство металлического хрома и 
хромосодержащих сплавов алюминотермическим 
способом

Рабочие и специалисты, непосредственно 
занятые в производстве                             2

  Глава 7. Производства пищевой промышленности

112. Табачно-махорочное производство

Рабочие и специалисты, непосредственно 
занятые в производстве табака, папирос, 
сигарет, сигар, курительной и нюхательной       Витамины  
махорки и на ферментации табаков                  В; С

113. Хлебопекарное производство

1) Машинист ошпарочного агрегата                Витамины
2) Пекарь                                         С; РР

 
Приложение 2             
к нормам выдачи рационов лечебно- 
профилактического питания работникам
за счет средств работодателя    

Выдача витаминов в зависимости от характера производства  

     Выдача витаминов в зависимости от характера производства является одной из разновидностей лечебно-профилактического питания. Для рабочих горячих цехов в черной металлургии, а также в производствах пищевой промышленности - хлебопекарном, табачно-махорочном, согласно Нормы, предусматривается выдача витаминов:

Категории работников

Наименование
витаминов

Дневная
доза, мг

1. Работники, подвергающиеся
воздействию высокой
температуры и интенсивному
теплооблучению:

  

 

 1) непосредственно
занятые в доменном,
сталеплавильном,
ферросплавном, прокатном и
трубопрокатном производстве
организаций черной
металлургии

 
Ретинол А
Тиамин В1
Рибофлавин В2

 
2
3
3

 2) машинисты ошпарочных
агрегатов, пекари в
хлебопекарном производстве 

Аскорбиновая
кислота С
Никотиновая
кислота 

 
150
 
20

2. Работники, занятые в
табачно-махорочном и
никотиновом производствах,
подвергающиеся воздействию
пыли, содержащей никотин

Тиамин В1
Аскорбиновая
кислота С

2
 
150

Схема обогащения рационов питания витаминами

     Рационы питания обогащаются витаминами путем их добавления (в кристаллическом виде или масляном растворе - ретинол, токоферол) непосредственно в блюда, либо путем выдачи 1-2 драже поливитаминов.
     Раствор витаминов готовится ежедневно таким образом, чтобы в определенном объеме воды или блюда содержалась необходимая доза.
     Водные растворы витаминов хранению не подлежат.
     Для облегчения приготовления раствора витаминов следует пользоваться таблицей:

Коли-
чество
людей

Коли-
чество
воды 
в мл.

Вита-
мин С
100 мг.

При
дозе
150 мг

Вита-
мин В1

Вита-
мин В2

1

4

100

150

3

15

5

20

500

750

15

75

10

40

1000

1500

30

150

50

200

5000

7500

150

750

     Получающим горячие завтраки лечебно-профилактического питания витаминный раствор добавляют в чай или кофе по одной чайной ложке.
     В тех случаях, когда выдаются только витамины, их добавляют в первые или третьи блюда.
     Для предупреждения разрушения витаминов высокой температурой их не следует закладывать в кипящий суп, борщ и т.п. Витаминизацию проводят непосредственно при раздаче блюда.
     Витамин А растворяют в жире и добавляют в первые, вторые блюда, из расчета 2 мг. на 1 человека (или более 6600 и.е.).
     Обычный масляный концентрат витамина А содержит 100000 и.е. в 1 мл. (количество необходимое для 15 человек). Доза на одного человека - две капли этого концентрата.
     Витамин Е растворяют в жире, добавляют в гарниры вторых блюд. Закладка витамина Е (1 капля 5% масляного раствора аптечного препарата содержит 1 мг. витамина) проводится по схеме:

Коли-
чество
людей

Кол-во
жира, мл.

Содержание
витамина
на Е, мг.

Объем масляного
5% раствора
витамина Е

1

5

10

10 капель

5

25

50

50 капель

10

50

100

1 чайная ложка

50

250

500

5 чайных ложек

100

500

1000

10 чайных ложек

 
Приложение 3             
к нормам выдачи рационов лечебно- 
профилактического питания работникам
за счет средств работодателя    

Нормы
взаимозаменяемости продуктов при изготовлении завтраков
лечебно-профилактического питания

Наименование
заменяемых
продуктов

Вес в
кило-
граммах
(брутто)

Наименование
заменяющих
продуктов

Эквивалентный
вес в кило-
граммах
(брутто)

Мясо (говядина)

1

Свинина
обрезная

1

Мясо (говядина)

1

Баранина
нежирная 

1

Мясо (говядина)

1

Рыба свежая

1,5

Мясо (говядина)

1

Рыбное филе

0,75

Яйцо (без
скорлупы) 

1 шт.

Яичный
порошок

0,278

Молоко цельное                 

1

Молоко
сгущенное
пастеризо-
ванное без
сахара

0,45

Молоко цельное

1

Молоко сухое
цельное

0,13

Молоко цельное

1

Кефир

1

Молоко цельное

1

Ацидофилин

1

Молоко цельное

1

Простокваша

1

Творог (свежий)

1

Творог сухой

0,35

Творог (свежий)

1

Сыр (30%
жирности)   

0,5

Масло
сливочное

1

Масло
топленое

0,85

Масло
растительное

1

Маргарин
растительный

1

Сыр

1

Творог

2

Сметана

1

Масло
сливочное

0,25

Бобовые

1

Крупа
гречневая

1

Крупа разная
(кроме
гречневой)

1

Крупа
разная,
бобовые  

1

Картофель
свежий

1

Картофель
сушеный

0,2

Овощи свежие

1

Овощи
сушеные

0,1

Фрукты, ягоды
свежие

1

Фруктовые
соки

1

Фрукты, ягоды
свежие    

1

Сухофрукты

0,25

     Примечание. Замена мяса (говядины) жирными сортами свинины, баранины, птицей, солониной, соленой рыбой, сельдью и копченостями не допускается.

  

Приложение 4             
к нормам выдачи рационов лечебно- 
профилактического питания работникам
за счет средств работодателя    

  

     

               Примерное шестидневное меню-раскладка
           горячих завтраков лечебно-профилактического
                      питания по рациону N 1

Меню

Рас-
клад-
ка N

Продукты в граммах 

Хлеб ржа-
ной

Хлеб
пше-
нич-
ный

Мука
пше-
нич-
ная и
кар-
то-
фель-
ная

Мука
мака роны
и бо-
бовые

Кар-
то-
фель

Ка-
пус-
та

Мор-
ковь

1-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Салат капустный

48

 

 

 

 

 

264

 

Печень в
сметане

689

 

 

15

70

 

 

 

Пудинг творожный

490

 

 

4

10

 

 

 

Фрукты

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб, чай

 

100

 

 

 

 

 

 

2-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Винегрет

75

 

 

 

 

40

30

25

Говядина отварная
с картофелем   

611/
733

 

 

 5

 

260

 

 

Омлет запеченный
с капустой

535

 

 

 

 

 

100

 

Фрукты

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб, чай

 

100

 

 

 

 

 

 

3-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Салат овощной

413

 

 

 

 

10

80

20

Мясо тушеное с
гарниром

626

 

 

10

 

 

240

 

Сырники со сметаной

493

 

 

10

 

 

 

 

Фрукты

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб, чай

 

100

 

 

 

 

 

 

4-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Салат капустный

40

 

 

 

 

 

264

 

Запеченная рыба с картофелем

558/
773

 

 

 4

 

260

 

 

Яйцо в смятку

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрукты

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб, чай

 

100

 

 

 

 

 

 

Свекла маринованная
с зеленым горошком

82

 

 

 

50

 

 

 

Печень по 
строгановски

690

 

 

 5

 

260

 

 

Творог с молоком

485

 

 

 

 

 

 

 

Фрукты

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб, чай

 

100

 

 

 

 

 

 

6-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Винегрет

76

 

 

 

 

60

30

25

Тефтели
с вермишелью

726

 

 

 13

70

 

 

 

Яичная каша
с сыром

506

 

 

 

 

 

 

 

Фрукты

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб, чай

 

100

 

 

 

 

 

 

Итого за 6 дней

 

600

 

60/6

150/
  60

960

900

 -

Округлено
за 1 день

 

100

 

 10/
  1

25/
 10

160

150

 -

(продолжение таблицы 2)

Меню

Продукты в граммах 

Све-
кла

Лук

То-
мат-
пюре

Са-
хар

Мас-
ло
рас-
ти-
те-
ль-
ное

Мас-
ло
жи-
вот-
ное

Сме-
тана

Сыр

1-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Салат капустный

 

 

 

 3

11

 

 

 

Печень в сметане

 

 

 

 

 

15

15

 

Пудинг творожный

 

 

 

20

 

10

5

 

Фрукты

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб, чай

 

 

 

10

 

 

 

 

2-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Винегрет

40

30

 

 

5

 

 

 

Говядина отварная
с картофелем   

 

 

 

 

 

20 

 

 

Омлет запеченный
с капустой

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрукты

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб, чай

 

 

 

10

 

 

 

 

3-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Салат овощной

45

18

 

 

 

 

15

 

Мясо тушеное
с гарниром

 

27

 15

 

 

20

 

 

Сырники со сметаной

 

 

 

5

 

 5

15

 

Фрукты

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб, чай

 

 

 

10

 

 

 

 

4-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Салат капустный

 

 

 

3

11

 

 

 

Запеченная рыба с картофелем

 

36

 

 

10

5

 

 

Яйцо в смятку

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрукты

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб, чай

 

 

 

10

 

 

 

 

Свекла маринованная
с зеленым горошком

92

 

 

3

5

 

 

 

Печень по 
строгановски

 

15

 10

 

 

 

 

 

Творог
с молоком 

 

 

 

10

 

 

 

 

Фрукты

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб,чай

 

 

 

10

 

 

 

 

6-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Винегрет

40

 

 

 

 

 

10

 

Тефтели
с вермишелью

 

29

 17

 

 

15 

 

 

Яичная каша
с сыром

 

 

 

 

 

 5

 

60

Фрукты

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб, чай

 

 

 

10

 

 

 

 

Итого за 6 дней

475

 -

 72

104

42

120

70

60

Округлено
за 1 день

 90

 -

 12

17

 7

 20

10

10

(продолжение таблицы 3)

Меню

Продукты в граммах 

Тво-
рог

Яй-
цо

Го-
вя-
ди-
на

Ры-
ба

Пе-
чень

Мо-
локо

Фрук-
ты

Клюк-
ва

1-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Салат капустный

 

 

 

 

 

 

 

7,5

Печень в сметане

 

 

 

 

99

 

 

 

Пудинг творожный

90

0,25
шт.

 

 

 

 

 

15

Фрукты

 

 

 

 

 

 

130

 

Кефир

 

 

 

 

 

200

 

 

Хлеб, чай

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Винегрет

 

 

 

 

 

 

 

 

Говядина отварная
с картофелем   

 

 

164

 

 

100

 

 

Омлет запеченный
с капустой

 

1,5
шт.

 

 

 

50

 

 

Фрукты

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

130 

 

Хлеб, чай

 

 

 

 

 

200

 

 

3-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Салат овощной

 

 

 

 

 

 

 

 

Мясо тушеное
с гарниром

 

 

69

 

 

 

 

 

Сырники
со сметаной

70 

0,25
шт.

 

 

 

 

 

 

Фрукты

 

 

 

 

 

 

130

 

Кефир

 

 

 

 

 

200

 

 

Хлеб, чай

 

 

 

 

 

 

 

 

4-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Салат капустный

 

 

 

 

 

 

 

7,5

Запеченная рыба с картофелем

 

 

 

120

 

50

 

 

Яйцо в смятку

 

1 шт.

 

 

 

 

 

 

Фрукты

 

 

 

 

 

 

130 

 

Кефир

 

 

 

 

 

200 

 

 

Хлеб, чай

 

 

 

 

 

 

 

 

Свекла маринованная
с зеленым горошком

 

 

 

 

 

 

 

 

Печень по строгановски

 

 

 

 

81

 

 

 

Творог с молоком 

80

 

 

 

 

135

 

 

Фрукты

 

 

 

 

 

 

 130

 

Кефир

 

 

 

 

 

200

 

 

Хлеб,чай

 

 

 

 

 

 

 

 

6-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Винегрет

 

 

 

 

 

 

 

 

Тефтели
с вермишелью

 

 

97

 

 

25

 

 

Яичная каша
с сыром

 

1,5
шт.

 

 

 

60

 

 

Фрукты

 

 

 

 

 

 

130

 

Кефир

 

 

 

 

 

200

 

 

Хлеб, чай

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого за 6 дней

240

4,5
шт.

430

120

180

1620

780

30

Округлено
за 1 день

40

0,75
шт.

70

20

30

270

130

5

            Примерное шестидневное меню-раскладка
       горячих завтраков лечебно-профилактического
                 питания по рациону N 2

Меню

Рас-
клад-
ка N

Продукты в граммах 

Хлеб 
ржа-
ной

Хлеб
пше-
нич-
ный

Мука
пше-
нич-
ная и
кар-
то-
фель-
ная

Крупа и
мака-
роны

Кар-
то-
фель

Ка-
пус-
та

Мор-
ковь

1-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыр, хлеб 

 

100

100

 

 

 

 

 

Салат овощной

43

 

 

 

 

110

 

25

Говядина тушеная
с макаронами

626

 

 

5

50

 

 

10

Чай с сахаром

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыр, хлеб

 

100

100

 

 

 

 

 

Салат из капусты

51

 

 

 

 

 

229

 

Антекрот с
яйцом и рисом

662

 

 

 

50

 

 

 

Чай с сахаром

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб, чай

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыр, хлеб

 

100

100

 

 

 

 

 

Винегрет

76/2

 

 

 

 

55

86

25

Шницель с 
гречневой кашей

721/1

 

 

 

50

 

 

 

Чай с сахаром

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

 

4-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыр, хлеб

 

100

100

 

 

 

 

 

Рыба в маринаде 

123

 

 

 5

 

 

 

63

Печень с вермишелью

688

 

 

 8

50

 

 

 

Чай с сахаром

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефир 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыр, хлеб

 

100

100

 

 

 

 

 

Картофель тушеный
с овощами

368/3

 

 

 

 

307

 

13

Мясо с макаронами

698

 

 

 

50

 

 

 

Чай с сахаром  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

 

6-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыр, хлеб

 

100

100

 

 

 

 

 

Рагу овощное

370

 

 

 

 

110

38

63

Блинчики с мясом

708

 

 

75

 

 

 

 

Чай с сахаром

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого за 6 дней

 

600

600

 93

250

582

 

859

Округлено
за 1 день

 

100

100

 15

40

100

 

150

(продолжение таблицы 2)

Меню

Продукты в граммах 

Свек
-
ла

Лук

То-
мат-
пюре

Са-
хар

Масло
рас-
ти-
тель-
ное

Масло
жи-
вот-
ное

Сме-
тана

Сыр

1-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыр, хлеб 

 

 

 

 

 

 

 

25

Салат овощной

 

25

 

 

10

 

 

 

Говядина тушеная

 

7

5

 

 

15

 

 

Чай с сахаром

 

 

 

15

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыр, хлеб

 

 

 

 

 

 

 

25

Салат из капусты

 

24

 

10

10

 

 

 

Антекрот с
яйцом и рисом

 

 

 

 

 

10

 

 

Чай с сахаром

 

 

 

15

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

15

 

 

 

 

Хлеб, чай

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыр, хлеб

 

 

 

 

 

 

 

25

Винегрет

38

37

 

5

10

 

 

 

Шницель с
гречневой кашей 

 

 

 

 

 

15

 

 

Чай с сахаром

 

 

 

15

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

15

 

 

 

 

4-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыр, хлеб

 

 

 

 

 

 

 

25

Рыба в маринаде 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печень с
вермишелью

 

38

5

3

 15

15

 

 

Чай с сахаром

 

 

 

15

 

 

 

 

Кефир 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыр, хлеб

 

 

 

 

 

 

 

25

Картофель тушеный
с овощами

 

12

 

 

15

15

 

 

Мясо с макаронами

 

29

 

 

 

15

 

 

Чай с сахаром  

 

 

 

15

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

 

6-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыр, хлеб

 

 

 

 

 

 

 

25

Рагу овощное

 

36

 

 

10

 

 

 

Блинчики с мясом

 

 

 

5

5

15

 

 

Чай с сахаром

 

 

 

15

 

 

 

 

Кефир

 

 

 

15

 

 

 

 

Итого за 6 дней

 

 

10

203

75

90

 

125

Округлено
за 1 день

 

 

2

35

13

15

 

25

 
(продолжение таблицы 2)

Меню

Продукты в граммах 

Яйцо

Го-
вя-
дина

Ры-
ба

Пе-
чень

Огур-
цы

Горо-
шек

Чай

Ке-
фир

1-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыр, хлеб 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салат овощной

 

 

 

 

63

 

 

 

Говядина тушеная

 

169

 

 

 

 

 

 

Чай с сахаром

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

200

2-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыр, хлеб

 

 

 

 

 

 

 

 

Салат из капусты

 

 

 

 

 

 

 

 

Антекрот с
яйцом и рисом

1

161

 

 

 

 

 

 

Чай с сахаром

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

200

Хлеб, чай

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыр, хлеб

 

 

 

 

 

 

 

 

Винегрет

 

 

 

 

 

 

 

 

Шницель с
гречневой кашей 

 

151

 

 

 

 

 

 

Чай с сахаром

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

200

4-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыр, хлеб

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыба в маринаде 

 

 

156

 

 

 

 

 

Печень с вермишелью

 

 

 

133

 

 

 

 

Чай с сахаром

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Кефир 

 

 

 

 

 

 

 

200

5-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыр, хлеб

 

 

 

 

 

 

 

 

Картофель тушеный 
с овощами

 

 

 

 

 

 

 

 

Мясо с макаронами

0,25
шт.

161 

 

 

 

 

 

 

 
Чай с сахаром  

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

200

6-й день

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыр, хлеб

 

 

 

 

 

 

 

 

Рагу овощное

 

 

 

 

 

53

 

 

Блинчики с мясом

0,25
шт.

164

 

 

 

 

 

 

Чай с сахаром

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Кефир

 

 

 

 

 

 

 

200

Итого за 6 дней

1,75

806

156

133

63

53

3

1200

Округлено
за 1 день

0,25

150

25

25

10

10

0,5

200

                Примерное шестидневное меню-раскладка
           горячих завтраков лечебно-профилактического
                      питания по рациону N 3

Меню

Р
а
с
к
л
а
д
к
а
 
N

Продукты в граммах

Хлеб
ржа-
ной

Хлеб
пше-
нич-
ный

Пе-
че-
нье

Мука
пше-
нич-
ная

Кру-
па,
ма-
ка-
ро-
ны

Л
у
к

То-
мат-
пю-
ре

М
о
р
к
о
в
ь

1-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Хлеб, масло,
консервы

  

100

100

  

  

  

  

  

  

Отварная говяди-
на с макаронами

611

  

  

  

5

60

8

  

14

Чай с сахаром 2
стакана, печенье

  

  

  

50

  

  

  

  

  

2-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Хлеб, масло,
консервы

  

100

100 

  

  

  

  

  

  

Печень с гречне-
вой кашей

687

  

  

  

6

46

  

  

  

Чай с сахаром 2
стакана, печенье

  

  

  

50

  

  

  

  

  

3-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Хлеб, масло,
консервы

  

100

100

  

  

  

  

  

  

Тефтели с рисом

726

  

  

  

12

60

40

5

10

Чай с сахаром 2
стакана, печенье

  

  

  

50

  

  

  

  

  

4-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Хлеб, масло,
консервы

  

100

100

  

  

  

  

  

  

Мясо жареное с
горошком

644

  

  

  

  

  

  

  

  

Чай с сахаром 2
стакана, печенье

  

  

  

50

  

  

  

  

  

5-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Хлеб, масло,
консервы

  

100

100

  

  

  

  

  

  

Поджарка с
пшенной кашей

665 

  

  

  

  

60 

36 

5

  

Чай с сахаром 2
стакана, печенье

  

  

  

50

  

  

  

  

  

6-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Хлеб, масло,
консервы

  

100 

100

  

  

  

  

  

  

Котлеты с
гречневой кашей

718 

  

  

  

  

46

  

  

  

Чай с сахаром 2
стакана, печенье

  

  

  

50

  

  

  

  

  

Итого за 6 дней

  

600

600

300

23

272

84

10

24

Округлено за
один день

  

100

100

50

4

45

15

2

6

(продолжение таблицы 3)

Меню

Продукты в граммах

Го-
ро-
шек

Са-
хар

Масло
жи-
вот-
ное

Го-
вя-
ди-
на

Пе-
че-
нь

Рыб-
ные
кон-
сер-
вы

Чай

1-й день

  

  

  

  

  

  

  

Хлеб, масло,
консервы

  

  

10

  

  

53

  

Отварная говяди-
на с макаронами

  

2,5

15

164

  

  

  

Чай с сахаром 2
стакана, печенье

  

30

  

  

  

  

1,5

2-й день

  

  

  

  

  

  

  

Хлеб, масло,
консервы

  

  

10

  

  

53

  

Печень с гречне-
вой кашей

  

  

15

  

133

  

  

Чай с сахаром 2
стакана,печенье

  

30

  

  

  

  

1,5

3-й день

  

  

  

  

  

  

  

Хлеб, масло,
консервы

  

  

10

  

  

53

  

Тефтели с рисом

  

2,5

15

154

  

  

  

Чай с сахаром 2
стакана, печенье

  

30

  

  

  

  

1,5

4-й день

  

  

  

  

  

  

  

Хлеб, масло,
консервы

  

  

10

  

  

53

  

Мясо жареное с
горошком

200

  

15

155

  

  

  

Чай с сахаром 2
стакана, печенье

  

30

  

  

  

  

1,5

5-й день

  

  

  

  

  

  

  

Хлеб, масло,
консервы

  

  

10

  

  

53

  

Поджарка с
пшенной кашей

  

  

15

161

  

  

  

Чай с сахаром 2,
стакана, печенье

  

30

  

  

  

  

1,5

6-й день

  

  

  

  

  

  

  

Хлеб, масло,
консервы

  

  

10

  

  

53

  

Котлеты с гречневой кашей

  

  

15

100

  

  

  

Чай с сахаром 2,
стакана, печенье

  

30

  

  

  

  

1,5

Итого за 6 дней

200

185

150

734

133

318

9

Округлено за
один день

35

32

25

130

25

130

1,5

      

             Примерное шестидневное меню-раскладка
                  горячих завтраков
   лечебно-профилактического питания по рациону N 4

Меню

Р
а
с
к
л
а
д
к
а
 
N

Продукты в граммах

Хлеб
ржа-
ной

Хлеб
пше-
нич-
ный

Мука
пше-
нич-
ная

Кру-
па, мака-
роны

К
а
р
т
о
ф
е
л
ь

К
а
п
у
с
т
а

М
о
р
к
о
в
ь

С
в
е
к
л
а

Л
у
к

Т
о
м
а
т
-
п
ю
р
е

С
а
х
а
р

1-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Творог со сметаной 

485/
1/2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7,5

Мясо тушеное
с гречневой
кашей 

626/
767 

  

  

4

46

  

  

5

  

12

  

Хлеб, масло
чай

  

100 

100 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Кефир 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15

2-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вареники с
творогом 

487 

  

  

50 

  

  

  

  

  

  

  

12 

Картофельная
запеканка с отварным мя-
сом  

696 

  

  

  

  

300 

  

  

  

21

  

  

Хлеб, масло,
чай

  

100 

100 

  

  

  

  

  

  

  

  

15

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Пудинг из
творога
запеченный

491 

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

15  

Мясо отварное
с овощами

661/773 

  

  

  

  

200 

  

  

  

  

Хлеб, масло,
чай

  

100 

100 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Запеканка из
творога 

492

  

  

  

10

  

  

  

  

  

  

10

Рыба отварная
или запечен-
ная с карто-
фелем

576 

  

  

  

  

200 

  

  

  

  

  

  

Хлеб, масло,
чай

  

100

100

  

  

  

  

  

  

  

  

15

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15

5-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Творог со сметаной 

485/1/2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7,5 

Рулет с 
макаронами

725 

  

  

  

30 

  

  

  

  

  

  

  

Хлеб, масло,
чай

  

100 

100 

  

  

  

  

  

  

  

  

15

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15

6-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сырники

493 

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

25

Рыба жареная
с картофелем

549 

  

  

  

  

200 

  

  

  

  

  

  

Хлеб, масло,
чай

  

100 

100

  

  

  

  

  

  

  

  

15

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15

Итого за 6
дней

  

600

600

77

96

900

-

8

-

30

12

267

Округлено за
1 день

  

100

100

15

15

150

-

1

-

6

2

45

(продолжение таблицы 4)

Меню

Продукты в граммах

Масло
рас-
ти-
тель-
ное

Масло
жи-
вот-
ное

Сме-
тана

Тво-
рог

Яй-
цо

Го-
вя-
ди-
на

Ры-
ба 

Чай

Ке-
фир

1-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Творог со сметаной 

  

  

15

101

  

  

  

  

  

Мясо тушеное
с гречневой
кашей 

 5

5

  

  

  

112

  

  

  

Хлеб, масло
чай

  

10

  

  

  

  

  

0,5

  

Кефир 

  

  

  

  

  

  

  

  

200

2-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вареники с
творогом 

  

5

30

96

0,5
шт.

  

  

  

  

Картофельная
запеканка с отварным мя-
сом  

 15

  

  

  

  

161

  

  

  

Хлеб, масло,
чай

 10

  

  

  

  

  

  

0,5

  

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

200

3-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Пудинг из
творога
запеченный

  

10

  

91

0,5
шт.

  

  

  

  

Мясо отварное
с овощами

  

5

30

  

  

164

  

  

  

Хлеб, масло,
чай

  

10

  

  

  

  

  

0,5

  

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

200

4-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Запеканка из
творога 

 5

  

30

142

1/5
шт.

  

  

  

  

Рыба отварная
или запечен-
ная с карто-
фелем

 8

5

  

  

  

  

151

  

  

Хлеб, масло,
чай

  

10

  

  

  

  

  

0,5

  

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

200

5-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Творог со сметаной 

  

  

15

101

  

  

  

  

  

Рулет с 
макаронами

 3

  

  

  

1/5
шт.

154

  

  

  

Хлеб, масло,
чай

  

10

  

  

  

  

  

0,5

  

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

200

6-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сырники

  

10

15

142

  

  

  

  

  

Рыба жареная
с картофелем

 5

 5

  

  

  

  

151

  

  

Хлеб, масло,
чай

  

 10

  

  

  

  

  

0,5

  

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

200

Итого за 6
дней

 51

 85

135

673

1,5
шт.

591

305

3

1200

Округлено за
1 день

 10

 15

20

110

0,25
шт.

100

50

0,5

200

     Примечание: Вторые блюда вареные или запеченные. Ограничение экстрактивных веществ мяса и рыбы.

             Примерное шестидневное меню-раскладка
       горячих завтраков лечебно-профилактического
                питания по рациону N 5

Меню

Рас-
клад-
ка N

Продукты в граммах

Хлеб
ржа-
ной

Хлеб
пше-
нич-
ный

Мука
пше-
нич-
ная

Кру-
па
и
ма-
ка-
ро-
ны

К
а
р
т
о
ф
е
л
ь

К
а
п
у
с
т
а

М
о
р
к
о
в
ь

С
в
е
к
л
а  

Л
у
к

Т
о
м
а
т
-
п
ю
р
е

С
а
х
а
р

1-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Салат
летний
с яйцом

43

  

  

  

  

110

  

25

  

25

  

  

Ромштекс с
гречневой
кашей

640/
766

  

  

  

47

  

  

  

  

  

  

  

Хлеб, чай

  

100

100

  

  

  

  

  

  

  

  

15

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15

2-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Пудинг из
творога с
яйцом

490

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20

Гуляш с жа-
реным кар-
тофелем

663

  

  

5

  

300

  

  

  

25

5

  

Хлеб, чай

  

100

100

  

  

  

  

  

  

  

  

15

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15

3-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Салат из
капусты

48

  

  

  

  

  

175 

  

  

25

  

20

Бифштекс
с яйцом
с рисом

650

  

  

  

35

  

  

  

  

  

  

  

Хлеб, чай

  

100

100

  

  

  

  

  

  

  

  

15

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15

4-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Творог со
сметаной

485

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20

Яйцо вареное

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рыба жареная
с карто-
фелем
жареным

563

  

  

6

  

200

  

  

  

  

5

  

Хлеб, чай

  

100

100

  

  

  

  

  

  

  

  

15

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15

5-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Винегрет

76

  

  

  

  

86

25

38

37

  

  

  

Рулет с яйцом и 
картофелем

725/
83

  

  

  

  

150

  

  

  

  

  

  

Хлеб, чай

  

100

100

  

  

  

  

  

  

  

  

15

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15

6-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Омлет с
луком

525

  

  

  

  

  

  

  

  

15

  

  

Печень с луком и макаронами

690/1

  

  

8

40

  

  

  

  

60

  

  

Хлеб, чай

  

100

100

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Итого за 6
дней

  

600

600

19

122

760

261 

50

38 

187

10 

240 

Округлено за 1 день

  

100

100

 3

20

125

  

  

100

  

3

40

(продолжение таблицы 5)

Меню

Продукты в граммах

Мас-
ло
рас-
ти-
те-
ль-
ное

Мас-
ло
жи-
вот-
ное

С
м
е
т
а
н
а

Т
в
о
р
о
г

 
Я
й
ц
о

Г
о
в
я
д
и
н
а

Р
ы
б
а

П
е
ч
е
н
ь

 
О
г
у
р
ц
ы  

Г
о
р
о
ш
е
к 

Ч
а
й

К
е
ф
и
р

1-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Салат
летний
с яйцом

15

  

  

  

1
шт

  

  

  

63 

  

  

  

Ромштекс с
гречневой
кашей

  

15

  

  

0,
25
шт

157

  

  

  

  

  

  

Хлеб, чай

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,5

  

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

200

2-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Пудинг из
творога с
яйцом

  

10

20

101

0,
75
шт

  

  

  

  

  

  

  

Гуляш с
жареным
картофелем

7

  

  

  

  

161

  

  

  

  

  

  

Хлеб, чай

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,5

  

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

200

3-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Салат из
капусты

15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бифштекс
с яйцом
с рисом

  

10

  

  

1
шт

161

  

  

  

  

  

  

Хлеб, чай

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,5

  

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

200

4-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Творог со
сметаной

  

  

25

101

  

  

  

  

  

  

  

  

Яйцо
вареное

  

  

  

  

1
шт

  

  

  

  

  

  

  

Рыба
жареная
с карто-
фелем
жареным

15

15

  

  

  

  

216

  

  

  

  

  

Хлеб, чай

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,5

  

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

200

5-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Винегрет

15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рулет с
яйцом и
картофелем

  

15

  

  

1
шт

154

  

  

  

  

  

  

Хлеб, чай

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,5

  

Кефир

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

200

6-й день

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Омлет с
луком

  

10 

  

  

1
шт

  

  

  

  

  

  

  

Печень с
луком и
макаронами

15

15

  

  

  

  

  

  

133

  

  

  

Хлеб, чай

15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,5

  

Кефир

15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

200

Итого за 6
дней

90

107

60

202

6
шт

633

216

133

63

-

3

1200

Округлено за 1 день

15

 17

10

35

1
шт

100

35

25

10

-

0,3

200