Табиғат пайдалануға арналған рұқсат беру бланкісін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің 2005 жылғы 12 тамыздағы N 223-ө Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 8 қыркүйекте тіркелді. Тіркеу N 3826. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 жылғы 30 наурыздағы N 94-ө бұйрығымен.

       Ескерту: Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 жылғы 30 наурыздағы   N 94-ө   (қолданысқа енгізілу тәртібін  3-тармақтан  қараңыз) бұйрығымен.
____________________________

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 6 қыркүйектегі "Қоршаған ортаны ластауға арналған рұқсат беру ережесін бекіту туралы" N 1154 (2004 жылғы 28 қазанындағы N 1104 өзгертулермен толықтырулармен)  қаулысына  сәйкес және қоршаған ортаны қорғау саласында рұқсат беру жүйесін одан әрі жетілдіру мақсатында
БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса берілген табиғат пайдалануға арналған рұқсат беру бланкісі бекітілсін.
      2. Экологиялық сараптама және табиғат пайдалануды реттеу департаменті, облыстық, қалалық (Астана, Алматы) аумақтық қоршаған ортаны қорғау басқармалары табиғат пайдалануға рұқсат беру кезінде бекітілген рұқсат бланкісін қатаң сақтасын.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау вице-министрі Ж.Бекжановқа жүктелсін.
      4. Бұл бұйрық алғашқы ресми жарияланғаннан он күнтізбелік өткен соң күшіне енеді.

      Министрдің
      міндетін атқарушы

                                            Қоршаған ортаны қорғау
                                        Министрдің міндетін атқарушы
                                           12 тамыз 2005 ж. N 233-ө
                                            Бұйрығымен бекітілген

    Табиғат пайдалануға арналған рұқсат бланкісінің формасы

     ________                                   ____________
    |  A-00  |                                 |  N 0000000 |
    |сериясы |                                 |            |
    |________|                                 |____________|  

                 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
            ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ МИНИСТРЛІГІ
                  табиғат пайдалануға
                        РҰҚСАТ

Ұйымның, кәсіпорынның атауы

Индексі, почта мекен-жайы

СТН

Мынадай:

жылына       тоннадан аспайтын көлемде ластаушы заттардың
             шығарындыларын жүзеге асыру (1-қосымша);

жылына       тоннадан аспайтын көлемде ластаушы заттардың
             төгінділерін жүзеге асыру (2-қосымша);

жылына       тоннадан аспайтын көлемде қалдықтар мен өнімдерді
             орналастыруды жүзеге асыру (3-қосымша);

                                             құқығы беріледі

4-қосымшаға
  сәйкес арнайы табиғат пайдалану шарты сақталсын

       Қолданылу мерзімі         дан       қоса алғанда

Басшы
(уәкілетті тұлға)______________  ________________________________
                    Қолы                   Тегі, аты-жөні
                                 М.О

                     қаласы     Берілген күні

"«__" ______200__ ж. N _______ рұқсаттың N 1 қосымшасы

     Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындыларына
                       арналған лимитттер

Заттектердің
атауы

Лас заттарды атмосфераға
шығаруға арналған лимитттер

ШРШ
жету жылы

г/сек

т/жыл

 

 

 

 

 

 

 

 

"«__" ______200__ ж. N _______ рұқсаттың N 2 қосымшасы

    Ағынды сулармен ластаушы заттардың төгінділеріне
                    арналған лимиттер

                Ақаба сулардың жалпы көлемі (м 3 /жыл)

Заттектердің
атауы

Ағынды сулармен
ластаушы заттардың
төгінділеріне арналған
лимитттер

ШРШ,
мг/л

мг/л

г/сағ.

т/ж

  

  

  

  

  

"«__" ______200__ ж. N _______ рұқсаттың N 3 қосымшасы

        Қалдықтарды орналастыруға арналған лимиттер

Қалдықтардың
атауы

Орналасқан жері

Қауіптілік
сыныбы

Көлемі,
т/жыл

 

 

 

 

         Өнімдер және уақытша сақтау материалдары

Өнімнің және
(немесе)
материалдың атауы

Орналасқан жері

Көлемі,
т/жыл

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"«__" ______200__ ж. N _______ рұқсаттың N 4 қосымшасы

         Ерекше табиғат пайдаланудың шарттары

      1. Атмосфералық ауаны қорғау бойынша іс-шаралар.
      2. Су ресурстарын қорғау бойынша іс-шаралар.
      3. Жер ресурстарын қорғау бойынша іс-шаралар.
      4. Аз қалдықты, қалдықсыз технологияларды қолдану, технологиялық жабдықтарды тиімді тазарту құралдарымен жабдықтау, зиянды өндіріс қалдықтарын залалсыздандыру және кәдеге жарату.
      5. Өндіріс ерекшелігіне байланысты қосымша іс-шаралар.

Об утверждении формы бланка разрешения на природопользование

Приказ и.о. Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12 августа 2005 года N 223-п. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 8 сентября 2005 года N 3826. Утратило силу - приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 30 марта 2007 года N 94-п

      Приказ и.о. Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12 августа 2005 года N 223-п утратило силу - приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 30 марта 2007 года  N 94-п .

     В соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 6 сентября 2001 года N 1154 (с изменениями и дополнениями от 28 октября 2004 года N 1104) "Об утверждении Правил выдачи разрешений на загрязнение окружающей среды" и в целях дальнейшего совершенствования разрешительной системы в области охраны окружающей среды,  ПРИКАЗЫВАЮ:

     1. Утвердить прилагаемую форму бланка разрешения на природопользование.

     2. Департаменту экологической экспертизы и регулирования природопользования (И. Урманова), областным, городским (Астаны, Алматы) территориальным управлениям охраны окружающей среды при выдаче разрешений на природопользование строго придерживаться утвержденной формы бланка разрешения на природопользование.

     3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра охраны окружающей среды Республики Казахстан Ж. Бекжанова.

     4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

     И.о. Министра

 
Утверждена Приказом           
и.о Министра охраны окружающей среды  
от 12 августа 2005 года N 223-П     

                 Форма бланка разрешения на природопользование

__________                                       ___________
|  cерия   |                                     |           |
|  А-00    |                                     | N 0000000 |
|__________|                                     |___________|

                МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
                         РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

                         Р А З Р Е Ш Е Н И Е
                        на природопользование

                        Наименование организации, предприятия

                                Индекс, почтовый адрес

РНН

Предоставляется право:

производить выбросы загрязняющих
веществ в объемах, не превышающих        т/год (приложение 1);

производить сбросы загрязняющих
веществ в объемах, не превышающих        т/год (приложение 2);

производить размещение отходов
и продуктов в объемах, не превышающих    т/год (приложение 3);

    Соблюдать условия специального природопользования
                               согласно приложения 4.

    Срок действия с             по

Руководитель
(уполномоченное лицо) ______________  _____________________
                       подпись          И.О. Фамилия
                            М.П.

    город                        Дата выдачи

 
Приложение N 1 к разрешению  
N ___ от «____»____200_   г. 

      Лимиты на выбросы загрязняющих веществ в
                атмосферный воздух

Наименование
вещества

Лимиты
выбросов
загрязняющих
веществ
в атмосферу

Год
достижения
ПДВ

ПДВ

г/сек

т/год

 

 

 

 

Приложение N 2 к разрешению  
N ___ от «____»____200_   г.  

 
 
        Лимиты сбросов загрязняющих веществ
                со сточными водами

            Объем сброса сточных вод (м 3 /год)

Наименование
вещества

Лимиты сбросов
загрязняющих веществ

ПДК
мг/л

мг/л

г/час

т/год

 

 

 

 

 

 
 

Приложение N 3 к разрешению  
N ___ от «____»____200_   г.  

 
 
            Лимиты на размещение отходов

Наименование
отходов

место
размещения

класс
опасности

объемы,
т/год

  

 

 

 

      Продукты и материалы временного хранения

Наименование
продукта
и (или) материала

Место
размещения

объемы,
т/год

  

 

 

 
 

Приложение N 4 к разрешению  
N ___ от «____»____200_   г.  

 
 
Условия специального природопользования

1. Природоохранные мероприятия по охране атмосферного воздуха.
2. Природоохранные мероприятия по охране водных ресурсов.
3. Природоохранные мероприятия по охране земельных ресурсов.
4. Применение малоотходных, безотходных технологий, оснащение
  технологического оборудования эффективными средствами очистки,
  обезвреживания и утилизации вредных отходов производства.
5. Дополнительные природоохранные мероприятия в зависимости от
  специфики производства.