Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Еріксіз таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының тарату комиссиясын тағайындау ережесін және тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" 2004 жылы 16 ақпандағы N 41 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агеттігі Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 8 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2006 жылғы 27 қаңтарда тіркелді. Тіркеу N 4043. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 ақпандағы № 71 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 71 Қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) нормативтік құқықтық актілерін заңнамалық актілерге сәйкес келтіру мақсатында Агенттік Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Агенттік Басқармасының "Еріксіз таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының тарату комиссиясын тағайындау ережесін және тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" 2004 жылы 16 ақпандағы N 41  қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2771 тіркелген) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:

      атауында және 1-тармақта "тағайындау" деген сөзден кейін "және босату" деген сөздермен толықтырылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген Еріксіз таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының тарату комиссиясын тағайындау ережесінде және тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын талаптарда:

      атауында және кіріспесінде "тағайындау" деген сөзден кейін "және босату" деген сөздермен толықтырылсын;

      3-тармақта "тағайындалады" деген сөз "тағайындалуы мүмкін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 4-1-тараумен толықтырылсын:
      "4-1-тарау. Тарату комиссиясының төрағасын және (немесе) мүшелерін міндеттерін орындаудан босату

      13-1. Уәкілетті орган тарату комиссиясының төрағасын және (немесе) мүшелерін міндеттерін орындаудан мынадай негіздер бойынша босатады:
      1) тарату комиссиясы төрағасының және (немесе) мүшелерінің өз міндеттерін орындамауы және (немесе) ойдағыдай орындамауы;
      2) қаржы ұйымында тарату рәсімдерін жүргізу бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Ереженің талаптарын бұзуы.

      13-2. Уәкілетті органның тиісті құрылымдық бөлімшесі тарату комиссиясының есептері, тарату комиссиясының қызметіне жүргізілген тексеру актілері мен өзге де материалдар негізінде қорытынды дайындайды.

      13-3. Біліктілік комиссиясы қорытындыны қарап, әңгімелесу үшін тарату комиссиясының төрағасын және (немесе) мүшелерін шақырады.
      Біліктілік комиссиясының отырысы хаттамамен ресімделеді.

      13-4. Уәкілетті орган біліктілік комиссиясы әзірлеген қорытынды мен хаттаманың негізінде тарату комиссиясының төрағасын және (немесе) мүшелерін міндеттерін орындаудан босату туралы шешім қабылдайды.

      13-5. Міндеттерді орындаудан босату туралы шешімнің көшірмесі тарату комиссиясының төрағасына және (немесе) мүшелеріне оған қол қойылған күннен бастап үш күн ішінде жіберіледі.";

      14-тармақ алынып тасталсын.

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      3. Қаржы ұйымдарын тарату департаменті:
      1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қола алсын;
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне жіберсін.

      4. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қола алсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

       Төраға

О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 41 "Об утверждении Правил назначения ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда и требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 8. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 января 2006 года N 4043. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 71

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 25.02.2013 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях приведения нормативных правовых актов Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) в соответствие с законодательными актами Правление Агентства  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в  постановление Правления Агентства от 16 февраля 2004 года N 41 "Об утверждении Правил назначения ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда и требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2771) следующие дополнения и изменения:
      название и пункт 1 после слова "назначения" дополнить словами "и освобождения";
      в Правилах назначения ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемых банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда и требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии, утвержденных указанным постановлением:
      название и преамбулу после слова "назначения" дополнить словами "и освобождения";
      в пункте 3 слово "назначаются" заменить словами "могут быть назначены";
      дополнить Главой 4-1 следующего содержания:
      "Глава 4-1. Освобождение председателя и (или) членов ликвидационной комиссии от исполнения обязанностей
      13-1. Уполномоченный орган освобождает председателя и (или) членов ликвидационной комиссии от исполнения обязанностей по следующим основаниям:
      1) неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение председателем и (или) членами ликвидационной комиссии своих обязанностей;
      2) нарушение требований законодательства Республики Казахстан в части проведения ликвидационных процедур в финансовой организации и настоящих Правил.
      13-2. Соответствующее структурное подразделение уполномоченного органа на основании отчетов ликвидационной комиссии, актов проведенных проверок деятельности ликвидационной комиссии и иных материалов готовит заключение.
      13-3. Квалификационная комиссия рассматривает заключение и вызывает для собеседования председателя и (или) членов ликвидационной комиссии.
      Заседание квалификационной комиссии оформляется протоколом.
      13-4. Решение об освобождении председателя и (или) членов ликвидационной комиссии от исполнения обязанностей принимается уполномоченным органом на основании подготовленного заключения и протокола квалификационной комиссии.
      13-5. Копия решения об освобождении от исполнения обязанностей направляется председателю и (или) членам ликвидационной комиссии в течении трех дней со дня его подписания.";
      пункт 14 исключить.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту ликвидации финансовых организаций: 
      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства.

      4. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л. 

      Председатель