Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді белгілеу, Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы" 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 17 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 66 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2006 жылғы 3 сәуірде тіркелді. Тіркеу N 4172. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы N 132 қаулысымен.

      Ескерту: Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы N 132  қаулысымен .
__________________________________________

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының  3-бабы 2-тармағының 11), 15) тармақшаларына,  45-бабының  4-тармағына,  49-бабына  және "Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының  9-бабы 1-тармағының 5), 6) тармақшаларына сәйкес, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді белгілеу, Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы" 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 17  қаулысына  (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3484 тіркелген), Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 25 маусымдағы N 221  қаулысымен  (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3751 тіркелген), Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310  қаулысымен  (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3868 тіркелген), Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 387  қаулысымен  (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3952 тіркелген), Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 26 қарашадағы N 414  қаулысымен  (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3994 тіркелген) енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен бірге мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      Көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесінде:
      2-тармақта:
      "уәкілетті органның" деген сөздердің алдынан "қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі" деген сөздермен толықтырылсын;
      "уәкілетті органның" деген сөздерден кейін "(бұдан әрі - уәкілетті орган)" деген сөздермен толықтырылсын;

      3-тармақта:
      бірінші абзацта "(бұдан әрі - Ұйым)," деген сөздерден кейін "клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі - Брокер және (немесе) дилер)," деген сөздермен толықтырылсын;

      5), 11-1), 13) тармақшалардағы "Ұйымға" деген сөзден кейін ", Брокерге және (немесе) дилерге" деген сөздермен толықтырылсын;

      14) тармақшадағы "Қорға, Ұйымға", "Қордың, Ұйымның" деген сөздерден кейін ", Брокерге және (немесе) дилерге" және ", Брокердің және (немесе) дилердің" деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақта "Ұйымның" деген сөзден кейін ", Брокердің және (немесе) дилердің" деген сөздермен толықтырылсын;

      6, 8, 9, 11, 12-тармақтардағы "брокерлік-дилерлік" деген сөздер "брокерлік және дилерлік" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11-1-тармақ алынып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 4-1-тараумен толықтырылсын:
      "4-1-тарау. Клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу тәртібі

      12-1. Брокер және (немесе) дилер өз қызметін инвестициялық портфельді басқару қызметімен қоса атқарғанда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен айқындалған банктік операцияларды жүзеге асырғанда, меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

                       К 1 =(ӨА-М)/МКАМ, мұнда

      ӨА - Брокердің және (немесе) дилердің өтімді активтері;
      М - мына соманың елу процентінен аспайтын Брокердің және (немесе) дилердің сатып алынған меншікті реттелген борышын шегере отырып реттелген борышты қоспағандағы, Брокердің және (немесе) дилердің жиынтық міндеттемелері:
      алынған капиталды шегере отырып жарғылық капитал;
      қосымша капитал;
      өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі (оның ішінде өткен жылдардың таза кірісі есебінен қалыптасқан қорлар, резервтер).
      Реттелген борыш - бұл Брокердің және (немесе) дилердің мынадай шарттарға сәйкес келетін қамтамасыз етілмеген міндеттемесі:
      1) ұсынушыға міндеттеме болып табылмайды;
      2) Брокердің және (немесе) дилердің немесе онымен аффилиирленген тұлғалардың талаптары бойынша кепілді қамтамасыз етуі болып табылмайды;
      3) Брокер және (немесе) дилер таратылған жағдайда кредиторлардың талаптары соңғы кезекте қанағаттандырылады;
      4) Брокер және (немесе) дилер өтеуі (толық немесе ішінара) мүмкін, оның ішінде тек мұндай өтем уәкілетті органның қорытындысына сәйкес Брокердің және (немесе) дилердің осы Ережемен белгіленген пруденциалдық нормативтердің мәнін сақтамауына әкеліп соқтырмауы шартымен, Брокердің және (немесе) дилердің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын өтелуі мүмкін.
      Брокердің және (немесе) дилердің реттелген борышы - бұл өтеу басталғанға дейін бес жылдан астам тарту мерзімі бар реттелген борыш.
      Облигациялар Брокердің және (немесе) дилердің реттелген борышы ретінде уәкілетті орган облигацияларды орналастыру қорытындылары жөніндегі есепті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекіткеннен кейін ғана танылады.
      Брокердің және (немесе) дилердің реттелген борышы жиынтық міндеттемелерден алынады:
      борыштың толық сомасында - борышты өтеу басталғанға дейін бес жылдан астам мерзім ішінде;
      борышты өтеу басталғанға дейін қалған бес жыл ішінде;
      1-ші жыл - реттелген борыш сомасының 100 проценті;
      2-ші жыл - реттелген борыш сомасының 80 проценті;
      3-ші жыл - реттелген борыш сомасының 60 проценті;
      4-ші жыл - реттелген борыш сомасының 40 проценті;
      5-ші жыл - реттелген борыш сомасының 20 проценті.
      Брокердің және (немесе) дилердің Еуропа Қайта құру және Даму Банкінен немесе Азия Даму Банкінен не Халықаралық Қаржы Корпорациясынан тартылған, егер шартта мұндай өтем уәкілетті органның қорытындысына сәйкес Брокердің және (немесе) дилердің қаржылық жағдайының нашарлауына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын бұзуына әкеліп соқтырмауы шартымен, заемшының бастамасымен заемды мерзімінен бұрын өтеу (толық немесе ішінара) мүмкіндігі көзделсе, 3) тармақшаны қоспағанда, осы тармақтың талаптарына сәйкес келетін заем Брокердің және (немесе) дилердің реттелген борышы деп танылады.
      МКАМ - Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталының ең аз мөлшері.

                       МКАМ = 1 миллиард теңге.

      Егер басқаруға алынған активтердің құны 40 миллиард теңгеден астам болса, Брокердің және (немесе) дилердің меншікті капиталының ең аз мөлшері мына формула бойынша есептеледі:

      МКАМ = (1 миллиард теңге + (БАА - 40 миллиард теңге)*0,0002)

      БАА - басқаруға алынған активтер.
      МКАМ ең көп мәні 1,6 миллиард теңгеден аспауы тиіс.
      12-2. Брокер және (немесе) дилер өз қызметін инвестициялық портфельді басқару қызметімен қоса атқарғанда және ол банктік заем операцияларын жүзеге асырғанда "Бір қарыз алушыға ең көп тәуекел мөлшері" пруденциалдық нормативі есептеледі.
      Бір қарыз алушыға ең көп тәуекел мөлшері:
      1) Брокердің және (немесе) дилердің балансында ескерілетін Брокердің және (немесе) дилердің қарыз алушыға қойылатын талаптары;
      2) алдағы ағымдағы жылдың соңғы бес жыл ішінде Брокердің және (немесе) дилердің балансынан есептен шығарылған Брокердің және (немесе) дилердің қарыз алушыға қойылатын талаптары;
      3) қарыз алушының міндеттемелері бойынша:
      осы міндеттемені қамтамасыз ету ретінде ұсынылған салымдар;
      Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;
      тазартылған қымбат металдар;
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдіктері;
      "А"-дан төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингісі (Standard & Poor's рейтинг агенттігінің жіктелімі бойынша) немесе басқа рейтинг агенттіктері біреуінің дәл осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің кепілдіктері түрінде қамтамасыз ету сомасын шегере отырып сомасы ретінде есептеледі.
      Брокердің және (немесе) дилердің ӨА-М ретінде есептелген оның меншікті капиталына міндеттемелері бойынша бір қарыз алушыға тәуекел мөлшерінің ара қатынасы 0,25-тен аспауы тиіс.";

      13-тармақтағы "қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі - уәкілетті орган)" деген сөздер алынып тасталсын;

      14-тармақта:
      "пруденциалдық нормативті" деген сөздер "пруденциалдық нормативтерді" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Басқарушы" деген сөзден кейін "және Брокер және (немесе) дилер" деген сөздермен толықтырылсын;

      15-1, 15-3, 20, 20-1 және 20-2-тармақтардағы "Ұйымда", "Ұйым", "Ұйымның" деген сөздерден кейін "Брокерде және (немесе) дилерде", "Брокер және (немесе) дилер", "Брокердің және (немесе) дилердің" деген сөздермен толықтырылсын;

      20-тармақтағы "күнтізбелік" деген сөз "жұмыс" деген сөзбен ауыстырылсын;

      4-қосымшада:
      "20 ___ жылғы "__"_______________ жағдай бойынша   Басқарушыға арналған "Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті" (К 1 ) пруденциалдық нормативінің есептеуі" кестесінде:

      кестенің атауындағы "Басқарушыға" деген сөзден кейін "және Брокерге және (немесе) дилерге" деген сөздермен толықтырылсын;

      4, 10.1, 12, 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 15-жолдардағы "Басқарушыға", "Басқарушының" деген сөздерден кейін тиісінше ", Брокерге және (немесе) дилерге" және ", Брокердің және (немесе) дилердің" деген сөздермен толықтырылсын;

      11-жол мынадай редакцияда жазылсын:

11.

Тазартылған қымбат металдар 

 

100

 

      17-жолда "баланс бойынша" деген сөздер алынып тасталсын;

      5-қосымшада:
      "20 ___ жылғы "__"_______________ жағдай бойынша Басқарушыға арналған "Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті" (К1) пруденциалдық нормативті есептеу үшін қосымша мәліметтер" кестесінде:

      кестенің атауы мынадай редакцияда жазылсын:
      "20 ___ жылғы "__"_______________ жағдай бойынша Басқарушыға және Брокерге және (немесе) дилерге арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу үшін қосымша мәліметтер";

      8006, 8007, 8012, 8013, 8014-жолдардағы "Басқарушыға" деген сөзден кейін тиісінше ", Брокерге және (немесе) дилерге" деген сөздермен толықтырылсын;

      8009-жол мынадай редакцияда жазылсын:

8009

Тазартылған қымбат металдар

 

      мынадай мазмұндағы 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023-жолдармен толықтырылсын:

8016

Өтеу басталғанға дейін бір жыл қалған реттелген борыш сомасы

 

8017

Өтеу басталғанға дейін екі жыл қалған реттелген борыш сомасы

 

8018

Өтеу басталғанға дейін үш жыл қалған реттелген борыш сомасы

 

8019

Өтеу басталғанға дейін төрт жыл қалған реттелген борыш сомасы

 

8020

Өтеу басталғанға дейін бес және одан астам жыл қалған реттелген борыш сомасы

 

8021

Басқа ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

 

8022

Осы Ереженің 12-2-тармағының 1), 2) тармақшаларына сәйкес есептелген бір қарыз алушының жиынтық берешегі

 

8023

Осы Ереженің 12-2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес есептелген қарыз алушының міндеттемелері бойынша жиынтық қамтамасыз ету сомасы

 

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      3. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (Тоқобаев Н.Т.):
      1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы қабылданған күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне, "Активтерді басқарушылар қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

      4. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі  (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

      Төраға

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 января 2005 года N 17 "Об установлении пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 66. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 апреля 2006 года N 4172. Утратило силу - от 17 июня 2006 года N 132 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос.регистрации в МЮ РК и его действие распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2006 года)

      Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 66 утратило силу - от 17 июня 2006 года N  132  (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос.регистрации в МЮ РК и его действие распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2006 года).  

 

      В соответствии с подпунктами 11), 15) пункта 2 статьи 3, пунктом 4  статьи 45 ,   статьей 49  Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктами 5), 6) пункта 1  статьи 9  Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в  постановление  Правления Агентства от 29 января 2005 года N 17 "Об установлении пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3484), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 25 июня 2005 года  N 221  (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3751), постановлением Правления Агентства от 27 августа 2005 года  N 310  (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3868), постановлением Правления Агентства от 29 октября 2005 года  N 387  (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3952), постановлением Правления Агентства от 26 ноября 2005 года  N 414  (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3994) следующие изменения и дополнения:
      в Правилах расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:
      пункт 2 после слов "уполномоченного органа" дополнить словами "по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган)";
      в пункте 3:
      абзац первый после слов "(далее - Организации)" дополнить словами ", организации, осуществляющей брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя (далее - Брокер и (или) дилер)";
      подпункты 5), 11-1), 13) после слова "Организации" дополнить словами ", Брокеру и (или) дилеру";
      подпункт 14) после слов "к Фонду, Организации", "Фонда, Организации" дополнить словами ", Брокеру и (или) дилеру" и ", Брокера и (или) дилера";
      пункт 4 после слова "Организации" дополнить словами ", Брокера и (или) дилера";
      в пунктах 6, 8, 9, 11, 12 слова "брокерско-дилерской" заменить словами "брокерской и дилерской";
      пункт 11-1 исключить;
      дополнить главой 4-1 следующего содержания:
      "Глава 4-1. Порядок расчета пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя
      12-1. Коэффициент достаточности собственного капитала при совмещении Брокером и (или) дилером деятельности с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем и осуществлении им банковских операций, определенных нормативным правовым актом уполномоченного органа, рассчитывается по следующей формуле:

К 1  = (ЛА-О)/МРСК, где

      ЛА - ликвидные активы Брокера и (или) дилера;
      О - совокупные обязательства Брокера и (или) дилера, за исключением субординированного долга за минусом выкупленного собственного субординированного долга Брокера и (или) дилера, который не превышает пятьдесят процентов суммы:
      уставного капитала за минусом изъятого капитала;
      дополнительного капитала;
      нераспределенного чистого дохода прошлых лет (в том числе фонды, резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет).
      Субординированный долг - это необеспеченное обязательство Брокера и (или) дилера, соответствующее следующим условиям:
      1) не является обязательством на предъявителя;
      2) не является залоговым обеспечением по требованиям Брокера и (или) дилера или аффилиированных с ним лиц;
      3) при ликвидации Брокера и (или) дилера удовлетворяется в последнюю очередь удовлетворения требований кредиторов;
      4) может быть погашено (полностью или частично) Брокером и (или) дилером, в том числе досрочно только по инициативе Брокера и (или) дилера, при условии, что такое погашение в соответствии с заключением уполномоченного органа впоследствии не может привести к несоблюдению Брокером и (или) дилером установленных настоящими Правилами значений пруденциальных нормативов.
      Субординированный долг Брокера и (или) дилера - это субординированный долг, имеющий срок привлечения более пяти лет до начала погашения.
      Облигации признаются субординированным долгом Брокера и (или) дилера только после утверждения уполномоченным органом отчета об итогах размещения выпуска облигаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
      Субординированный долг Брокера и (или) дилера исключается из совокупных обязательств:
      в течение срока более пяти лет до начала погашения долга - в полной сумме долга,
      в течение пяти лет, оставшихся до начала погашения долга:
      1-й год - 100 процентов суммы субординированного долга,
      2-й год - 80 процентов суммы субординированного долга,
      3-й год - 60 процентов суммы субординированного долга,
      4-й год - 40 процентов суммы субординированного долга,
      5-й год - 20 процентов суммы субординированного долга.
      Субординированным долгом Брокера и (или) дилера также признается заем Брокера и (или) дилера, привлеченный от Европейского Банка Реконструкции и Развития или Азиатского Банка Развития либо Международной Финансовой Корпорации, соответствующий требованиям настоящего пункта, за исключением подпункта 3), если договором предусмотрена возможность досрочного (полного или частичного) погашения займа по инициативе заемщика при условии, что такое погашение в соответствии с заключением уполномоченного органа впоследствии не может привести к ухудшению финансового положения Брокера и (или) дилера и нарушению требований действующего законодательства Республики Казахстан;
      МРСК - минимальный размер собственного капитала Брокера и (или) дилера.

МРСК = 1 миллиард тенге.

      Если стоимость активов, принятых в управление, составляет более 40 миллиардов тенге, то минимальный размер собственного капитала Брокера и (или) дилера рассчитывается по формуле:

МРСК = (1 миллиард тенге + (АПУ - 40 миллиардов тенге)*0,0002)

      АПУ - активы, принятые в управление.
      Максимальное значение МРСК не должно превышать 1,6 миллиардов тенге.
      12-2. При совмещении Брокером и (или) дилером деятельности с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем и осуществлении им банковской заемной операции, рассчитывается пруденциальный норматив "Максимальный размер риска на одного заемщика".
      Максимальный размер риска на одного заемщика рассчитывается как сумма:
      1) требований Брокера и (или) дилера к заемщику, учитываемых на балансе Брокера и (или) дилера;
      2) требований Брокера и (или) дилера к заемщику, списанных с баланса Брокера и (или) дилера в течение последних пяти лет, предшествующих текущему году;
      3) за минусом суммы обеспечения по обязательствам заемщика в виде:
      вкладов, предоставленных в качестве обеспечения данного обязательства;
      государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан;
      аффинированных драгоценных металлов;
      гарантий Правительства Республики Казахстан;
      гарантий банков, имеющих долгосрочный долговой рейтинг не ниже "А" (по классификации рейтингового агентства Standard & Poor's) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств.
      Отношение размера риска Брокера и (или) дилера на одного заемщика по его обязательствам к собственному капиталу, рассчитанному как ЛА-О, Брокера и (или) дилера не должно превышать 0,25.";
      в пункте 13 слова "по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган)" исключить;
      в пункте 14:
      слова "пруденциального норматива" заменить словами "пруденциальных нормативов";
      после слова "Управляющего" дополнить словами "и Брокера и (или) дилера";
      пункты 15-1, 15-3, 20, 20-1 и 20-2 после слов "Организации", "Организация", "Организацией" дополнить, соответственно, словами ", Брокера и (или) дилера", ", Брокер и (или) дилер", ", Брокером и (или) дилером";
      в пункте 20 слово "календарных" заменить словом "рабочих";
      в приложении 4:
      в таблице "Расчет пруденциального норматива "Коэффициент достаточности собственного капитала" (К 1 ) для Управляющего по состоянию на "__"________20__года":
      наименование таблицы после слова "Управляющего" дополнить словами "и Брокера и (или) дилера";
      строки 4, 10.1, 12, 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 15 после слова "Управляющему", "Управляющего" дополнить, соответственно, словами ", Брокеру и (или) дилеру" и ", Брокера и (или) дилера";
      строку 11 изложить в следующей редакции:

11.

Аффинированные драгоценные
металлы

 

100

 

      в строке 17 слова "по балансу" исключить;
      в приложении 5:
      в таблице "Дополнительные сведения для расчета пруденциального норматива "Коэффициент достаточности собственного капитала" (К 1 ) для Управляющего по состоянию на "__" ________20__года":
      наименование таблицы изложить в следующей редакции:
      "Дополнительные сведения для расчета пруденциальных нормативов для Управляющего и Брокера и (или) дилера по состоянию на "__" ________20__года";
      строки 8006, 8007, 8012, 8013, 8014  после слов "Управляющему", "Управляющего" дополнить, соответственно, словами ", Брокеру и (или) дилеру", ", Брокера и (или) дилера";
      строку 8009 в изложить в следующей редакции:

8009

Аффинированные драгоценные металлы

 

      дополнить строками 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023 следующего содержания:

8016

Сумма субординированного долга до начала
погашения которого остался один год

 

8017

Сумма субординированного долга до начала
погашения которого осталось два года

 

8018

Сумма субординированного долга до начала
погашения которого осталось три года

 

8019

Сумма субординированного долга до начала
погашения которого осталось четыре года

 

8020

Сумма субординированного долга до начала
погашения которого осталось пять лет и
более

 

8021

Прочая долгосрочная кредиторская
задолженность

 

8022

Совокупная задолженность одного
заемщика, рассчитанная в соответствии с
подпунктами 1), 2) пункта 12-2 настоящих
Правил

 

8023

Совокупная сумма обеспечения по
обязательствам заемщика, рассчитанная в
соответствии с подпунктом 3) пункта 12-2
настоящих Правил

 

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", Объединения юридических лиц "Ассоциация управляющих активами".

      4. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

      Председатель