Бiлiм беру ұйымдары арқылы сырттай байқау әкiмшiлерiн, оңалтуды және конкурстық басқарушыларды дайындау ережелерiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитеті Төрағасының 2006 жылғы 20 наурыздағы N 19 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 21 сәуірде тіркелді. Тіркеу N 4202. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2009 жылғы 18 қыркүйектегі N 388 Бұйрығымен.

      Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2009.09.18 N 388 бұйрығымен.

      "Банкроттық туралы" Қазақстан Республикасының Заңын жүзеге асыру мақсатында, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса берiлген Бiлiм беру ұйымдары арқылы сырттай байқау әкiмшiлерiн, оңалтуды және конкурстық басқарушыларды дайындау ережелерi бекiтiлсiн.
      2. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланғаннан кейiн он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

       Төраға

      КЕЛIСIЛДI:
      Қазақстан Республикасы
      Білім және ғылым министрi
      2006 жылғы 30 наурыз

Қазақстан Республикасы    
Қаржы министрлігі      
Дәрменсіз борышкерлермен   
жұмыс комитетi Төрағасының 
2006 жылғы 20 наурыздағы  
N 19 бұйрығымен бекiтiлген 

  Бiлiм беру ұйымдары арқылы сырттай байқау әкiмшiлерiн,
оңалтуды және конкурстық басқарушыларды дайындау ережесi

      Бұл Ереже "Банкроттық туралы" Қазақстан Республикасының Заңының  10-1-бабының 20) тармақшасына сәйкес жасалған және бiлiм беру ұйымдарымен сырттай байқау әкiмшiлерiн, оңалтуды және конкурстық басқарушыларды дайындау тәртiбiн анықтайды.

      1. Бұл ережеде мынадай негiзгi ұғымдар қолданылады:
      бiлiм беру ұйымы - жоғары кәсiптiк бiлiм беру, қосымша кәсiптiк бiлiм беру және бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламаларын жүзеге асыратын жоғары оқу орны;
      iзденушi - жоғары кәсiптiк бiлiмi бар Қазақстан Республикасының азаматы.

      2. Бiлiм беру ұйымдарымен сырттай байқау әкiмшiлерiн, оңалтуды және конкурстық басқарушыларды дайындау банкроттық рәсiмдерiнде төлемге қабiлетсiз борышкерлердiң мүлкi мен iсiн басқару бойынша қызметке лицензия алғысы келетiн iзденушiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру мақсатында жүргiзiледi. ( Z952200 P010581 P951894 P041115 )

      3. Жоғары экономикалық және жоғары заңгерлiк бiлiмi бар мамандарды даярлауды жүзеге асыратын бiлiм беру ұйымдары өз бетiмен осы екi жоғары бiлiмнiң бiреуiнiң негiзiнде "Сырттай байқау әкiмшiлерiн, оңалтуды және конкурстық басқарушыларды дайындау" оқу бағдарламасын (бұдан әрi - Бағдарлама) жасайды және белгiленген тәртiпте бекiтедi.

      4. Бағдарлама 72 (жетпiс екi) оқу сағатынан кем емес және мiндеттi түрде банкроттық рәсiмдерiнде төлемге қабiлетсiз борышкерлердiң мүлкi мен iсiн басқару бойынша қызметтi жүзеге асыру құқына лицензия беру жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiлген болуы тиiс.

      5. Бағдарлама бойынша iзденушiлердi оқыту жоғары кәсiптiк бiлiмi бар мамандардың бiлiктiлiгiн арттыру түрiнде жүргiзiледi және оқу қорытындысы бойынша белгiленген үлгiдегi  сертификатқа ие болады.

      6. Сырттай байқау әкiмшiлер, оңалтуды және конкурстық басқарушылар ретiнде жұмыс iстеу үшiн мамандандырылған бiлiм беру бағдарламалары бойынша магистратура шеңберiнде оқуға рұқсат етiледi.

      7. Оқу бағдарламасы сағатының жалпы көлемiнiң 20 %-нан кем емес бөлiгi сырттай байқау әкiмшiлерден, оңалтуды және конкурстық басқарушылардан, сондай-ақ банкроттық рәсiмдерiнiң жүргiзiлуiне бақылауды жүзеге асыратын уәкiлеттi орган қызметкерлерiнен тұратын тәжiрибелiк қызметкерлердiң қатыстырылуымен сырттай байқау әкiмшiлердi, оңалтуды және конкурстық басқарушылардың тәжiрибесiн үйренуден тұруы қажет.

      8. Бiлiм беру ұйымдары:
      тәжiрибелiк қызметкерлердi және уәкiлеттi орган қызметкерлерiн оқытушылық қызметке банкроттық рәсiмдерiнде төлемге қабiлетсiз борышкерлердiң мүлкi мен iсiн басқару бойынша қызметтi жүзеге асыру құқына лицензия беру жөнiндегi  уәкiлеттi органмен келiсiлгеннен кейiн қатыстыруы мүмкiн;
      жыл сайын банкроттық рәсiмдерiнде төлемге қабiлетсiз борышкерлердiң мүлкi мен iсiн басқару бойынша қызметтi жүзеге асыру құқына лицензия беру жөнiндегi уәкiлеттi органға сертификат алған тұлғалардың тiзiмiн жолдайды.

Об утверждении Правил подготовки администраторов внешнего наблюдения, реабилитационных и конкурсных управляющих через организации образования

Приказ Председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан от 20 марта 2006 года № 19. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 апреля 2006 года № 4202. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 388

      Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК 18.09.2009   № 388 (порядок введения в действие см. п. 4).

      В целях реализации  Закона Республики Казахстан "О банкротстве",  ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки администраторов внешнего наблюдения, реабилитационных и конкурсных управляющих через организации образования.

      2. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель

СОГЛАСОВАН
Министра образования и науки
Республики Казахстан
30 марта 2006 года

Утверждены                   
Приказом Председателя Комитета        
по работе с несостоятельными должниками   
Министерства финансов Республики Казахстан  
от 20 марта 2006 года N 19          

Правила подготовки администраторов внешнего
наблюдения, реабилитационных и конкурсных управляющих
через организации образования

      Настоящие Правила разработаны в соответствии с подпунктом 20)  статьи 10-1 Закона Республики Казахстан "О банкротстве" и определяют порядок подготовки администраторов внешнего наблюдения, реабилитационных и конкурсных управляющих организациями образования.
      1. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
      организация образования - высшее учебное заведение, реализующее образовательные программы высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и повышения квалификации;
      соискатель - гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее профессиональное образование.
      2. Подготовка администраторов внешнего наблюдения, реабилитационных и конкурсных управляющих проводится организациями образования с целью повышения квалификации соискателей, желающих получить в последствии лицензию на осуществление деятельности по управлению имуществом и делами неплатежеспособных должников в процедурах банкротства. ( Z952200 P010581 P951894 P041115 )
      3. Организации образования, осуществляющие подготовку специалистов с высшим экономическим и юридическим образованием самостоятельно разрабатывают и утверждают в установленном порядке учебную программу "Подготовка администраторов внешнего наблюдения, реабилитационных и конкурсных управляющих" (далее - Программа), на базе одного из этих высших образований.
      4. Программа должна быть не менее 72 (семидесяти двух) учебных часов и в обязательном порядке согласована с уполномоченным органом по выдаче лицензий на осуществление деятельности по управлению имуществом и делами неплатежеспособных должников в процедурах банкротства.
      5. Обучение по Программе соискатели проходят в форме повышения квалификации специалистов с высшим профессиональным образованием и по итогам обучения получают  сертификат установленного образца.
      6. Допускается обучение в рамках магистратуры по специализированным образовательным программам, для последующей работы в качестве администраторов внешнего наблюдения, реабилитационных и конкурсных управляющих.
      7. Не менее 20% от общего количества часов учебной программы должно составлять изучение практики внешнего наблюдения, реабилитационного и конкурсного производства с привлечением практических работников из числа администраторов внешнего наблюдения, реабилитационных и конкурсных управляющих, а также сотрудников государственных органов, осуществляющих контроль за проведением процедур банкротства.
      8. Организации образования:
      привлекают к преподавательской деятельности практических работников и сотрудников государственных органов после согласования их кандидатуры с  уполномоченным органом по выдаче лицензий на осуществление деятельности по управлению имуществом и делами неплатежеспособных должников в процедурах банкротства;
      ежегодно представляют в уполномоченный орган по выдаче лицензий на осуществление деятельности по управлению имуществом и делами неплатежеспособных должников в процедурах банкротства списки лиц, получивших сертификаты.