Заңды тұлға белгілері жоқ, саны аз діни топтарды есептік тіркеуді жүргізу туралы

Атырау облыстық әкімиятының 2006 жылғы 17 сәуірдегі N 115 қаулысы. Атырау облыстық әділет департаментінде 2006 жылғы 28 сәуірде N 2461 тіркелді. Күші жойылды - Атырау облысы әкімдігінің 2011 жылғы 3 маусымдағы N 162 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Атырау облысы әкімдігінің 2011.06.03 N 162 қаулысымен.
      Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 15 қаңтардағы "Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы"  Заңының 6-2 бабына сәйкес облыс әкімияты қаулы етеді :
      1. Атырау облысы Ішкі саясат департаменті заңды тұлға белгілері жоқ, саны аз діни топтарды есептік тіркеуді жүзеге асыруға уәкілетті орган болып белгіленсін (бұдан әрі - уәкілетті орган), (бұдан әрі - діни топтар).
      2. Уәкілетті орган діни топтардың есептік тіркеуге арналған құжаттарын зерделеу және ресімдеу кезінде құжаттарының Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкестігін тексеруді, діни топ туралы мәліметтерді есепке алу журналына енгізуді және есепке қойылғаны туралы анықтама беруді жүзеге асырсын.
      3. Діни топтар:
      1) есептік тіркелу үшін уәкілетті органға қосымшаға сәйкес құжаттарды ұсынсын;
      2) уәкілетті органға тоқсан сайын өз қызметі туралы ақпарат берсін.
      4. Уәкілетті орган есептік тіркеуді тиісті құжаттарды берген күннен бастап 15 күннен аспайтын мерзім ішінде жүргізсін және ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес болған жағдайда, діни топты есептік тіркеуге алынғаны туралы анықтама берсін.
      5. Есепке алу қызметі тегін жүргізілсін.
      6. Уәкілетті орган діни топты өз қызметін нақты тоқтатқан жағдайда немесе әділет органдарында заңды тұлға мәртебесі бар діни бірлестік немесе заңды тұлғаның филиалы ретінде заңды тіркеуден өткеннен кейін, есептік тіркеуден шығарсын.
      7. Облыс әкімиятының 2005 жылғы 15 қыркүйектегі № 256 "Заңды тұлға белгілері жоқ, саны аз діни топтарды есептік тіркеуді ұйымдастыру туралы" қаулысының күші жойылды деп танылсын (Атырау облыстық әділет Департаментінде 2005 жылғы 4 қазанда № 2444 тіркелді, 2005 жылғы 15 қазандағы № 122 "Атырау" және 2005 жылғы 15 қазандағы № 122 "Прикаспийская коммуна" газеттерінде жарияланды).
      8. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары Қ.Қайненовке жүктелсін.
       Облыс әкімі

Облыс әкімиятының      
2006 жылғы 17 сәуір     
N№115 қаулысына қосымша   

Есептік тіркелу үшін заңды тұлға белгілері жоқ,
саны аз діни топтардың құжаттары

      1. Заңды тұлға белгілері жоқ, саны аз діни топтарды есептік тіркеу туралы өтініш.
      2. Заңды тұлға белгілері жоқ, діни топты құрайтын кәмелетке толған азаматтардың тізімі.
      3. Топ мүшелері жиналысының хаттамасы.
      4. Тіркелетін діни топ құрылымды жатқызылған заңды тұлға мәртебесі бар, діни бірлестік жарғысының көшірмесі.

О проведении учетной регистрации малочисленных религиозных групп, не имеющих признаков юридического лица

Постановление Атырауского областного Акимата 17 апреля 2006 года N 115. Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 28 апреля 2006 года N 2461. Утратило силу постановлением Атырауского областного Акимата от 3 июня 2011 года N 162

      Сноска. Утратило силу постановлением Атырауского областного акимата от 3.06.2011 N 162
      В соответствии со статьей 6-2 Закона Республики Казахстан от 15 января 1992 года "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях" акимат области постановляет:
      1. Определить Департамент внутренней политики Атырауской области уполномоченным органом по осуществлению учетной регистрации малочисленных религиозных групп, не имеющих признаков юридического лица (далее - уполномоченный орган), (далее - религиозная группа).
      2. Уполномоченному органу при изучении и оформлении документов для учетной регистрации религиозных групп осуществлять проверку соответствия документов действующему законодательству Республики Казахстан, вносить сведения о религиозной группе в журнал учета и производить выдачу справки о постановке на учет.
      3. Религиозным группам:
      1) для учетной регистрации представлять в уполномоченный орган документы согласно приложению;
      2) ежеквартально представлять в уполномоченный орган информацию о своей деятельности.
      4. Уполномоченному органу учетную регистрацию производить в срок, не превышающий 15 дней со дня подачи соответствующих документов и, в случае соответствия представленных документов действующему законодательству, выдать справку о постановке религиозной группы на учетную регистрацию.
      5. Учетную деятельность производить бесплатно.
      6. Уполномоченному органу снимать с учетной регистрации религиозную группу, в случае фактического прекращения своей деятельности, либо после прохождения юридической регистрации в органах юстиции, как религиозное объединение со статусом юридического
лица или филиала юридического лица.
      7. Признать утратившим силу постановление акимата области от 15 сентября 2005 года N 256 "Об организации учетной регистрации малочисленных религиозных групп, не имеющих признаков юридического лица" (зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области от 4 октября 2005 года N 2444, опубликовано в газетах "Атырау" от 15 октября 2005 года N 122 и "Прикаспийская коммуна" от 15 октября 2005 года N 122).
      8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Кайненова К. - заместителя акима области.

      Аким области

Приложение к постановлению
акимата области от   
17 апреля 2006 года N 115

Документы для учетной регистрации малочисленных религиозных групп, не имеющих признаков юридического лица

      1. Заявление о регистрации малочисленной религиозной группы, не имеющей признаков юридического лица.
      2. Список совершеннолетних граждан, образовавших религиозную группу, не имеющей признаков юридического лица.
      3. Протокол собрания членов религиозной группы.
      4. Копию устава религиозного объединения, имеющего статус юридического лица, к которому структурно относится регистрируемая религиозная группа.