Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының»"Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы" 2005 жылғы 30 шілдедегі N 269 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 сәуірдегі N 110 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 11 маусымдағы Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4723 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 сәуірдегі № 115 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.04.2016 № 115 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Нормативтік құқықтық актілерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестендіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
 

      1. Агенттік Басқармасының»"Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы" 2005 жылғы 
30 шілдедегі N 269  қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3822 тіркелген) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының»"Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы" 2005 жылғы 
30 шілдедегі N 269 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 15 сәуірдегі N 99  Қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4238 тіркелген) енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:

      атауы және 1-тармағы "өтеу" деген сөзден кейін ", облигациялар шығарылымының күшін жою" сөздерімен толықтырылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есепті қарау ережесінде:
      атауы ", облигациялар шығарылымының күшін жою" сөздерімен толықтырылсын;

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      "Осы Ереже "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі  Заңына (бұдан әрі - Заң), "Секьюритилендіру туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 
20 ақпандағы  Заңына , "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі  Заңына сәйкес әзірленді және мемлекеттік емес облигациялардың (бұдан әрі - облигациялар) шығарылымын мемлекеттік тіркеудің, облигацияларды орналастыру және өтеу, сондай-ақ облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары туралы есепті қараудың және бекітудің шарттары мен тәртібін айқындайды.";

      1-тармақтың екінші абзацы "электронды тасымалдағышта" деген сөздерден кейін "мемлекеттік және орыс тілінде" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақтың 2) тармақшасында, 4-тармақтың 3) тармақшасында "бір данада" деген сөздерден кейін "мемлекеттік және орыс тілдерінде" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Эмитенттің аудиторлық есеппен расталған соңғы қаржы жылына жылдық қаржылық есептілік және облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсан аяғындағы жағдай бойынша эмитенттің қаржылық есептілігі (облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде қаржылық есептіліктің деректері ұсынылмаған жағдайда) облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымының проспектісінің ажырамас бөлігі болып табылады.";

      3-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қағаз тасымалдағышта (мемлекеттік және орыс тілдерінде) екі данада және Acrobat Reader форматында электронды тасымалдағышта (проспекттің электрондық нұсқасы эмитенттің қаржылық есебін қоспай мемлекеттік және орыс тілдерінде ұсынылады) жасалған облигациялар шығарылымының проспектісін;";

      5-1-тармақтың 5) тармақшасындағы және 5-2-тармақтың 1) тармақшасындағы "бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте көрсетілген деректер" деген сөздері "эмитенттің атауы" деген сөздерімен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
      "9-1. Облигацияларды орналастыру кезеңі жүйелі алты ай болады;
      Орналастырудың бірінші есепті кезеңінің басталу күні облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген облигацияларды орналастыруды бастаған күні болып табылады.
      Келесі есепті кезеңнің басталу күні алдыңғы есепті кезеңнің аяқталған күннен кейін келетін күн болып табылады.
      Облигацияларды орналастыруды аяқтау күні эмитенттің жеке шотынан барлық облигацияларды жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде тіркелген тұлғалардың жеке шоттарына аудару бойынша соңғы операцияны жүргізу күні не облигациялар шығарылымының проспектісімен белгіленген облигацияларды орналастыру мерзімі аяқталған күні болып табылады.
      Облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы есепті эмитент орналастырудың есепті кезеңі аяқталғаннан кейін бір ай ішінде ұсынады.";

      12-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "12. Егер облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі басталған күнінен бастап алты ай ішінде эмитент бір де бір облигация орналастырмаса, ол уәкілетті органға:";

      мынадай мазмұндағы 3-1 тараумен толықтырылсын:

"3-1 тарау. Облигациялар шығарылымының күшін жою

      12-1. Облигациялар шығарылымының күшін жою уәкілетті органымен осы шығарылымның бір де бір облигациясы орналастырылмаған жағдайда облигациялар шығарылымының күшін жою туралы шешім қабылдаған эмитенттің шешімі негізінде жүзеге асырылады.
      12-2. Облигациялардың күшін жою үшін эмитент уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) ерікті нысанда жазылған өтініш;
      2) облигациялар шығарылымының күшін жою туралы шешім қабылдаған эмитенттің шешімінің көшірмесі;
      3) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің, облигациялар шығарылымының проспектісінің уәкілетті органның тіркеу туралы белгісімен түпнұсқалары;
      4) жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін тіркеуші берген эмитенттің жеке шотының жай-күйі туралы анықтаманың көшірмесі.
      12-3. Осы Ереженің 12-2-тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген құжаттарды жоғалтқан жағдайда эмитент уәкілетті органға бұқаралық ақпараттар құралдарында жарияланған жоғалған құжаттардың жарамсыздығы туралы хабарламаның көшірмесін ұсынады.
      12-4. Эмитенттің облигациялар шығарылымының күшін жоюға уәкілетті органға ұсынған құжаттары оларды алған күннен бастап он төрт күн ішінде қаралады.
      12-5. Эмитенттің облигациялар шығарылымының күшін жоюға ұсынған құжаттары Қазақстан Республикасы заңнамасына және осы Ережеге сәйкес болған жағдайда уәкілетті орган облигациялар шығарылымының күшін жояды және эмитентке осы Ереженің 9-қосымшасына сәйкес облигациялар шығарылымының күші жойылғаны туралы хабарлама жібереді. Облигациялар шығарылымының күшін жою туралы қабылданған шешімді уәкілетті орган эмитенттің тіркеушісіне және орталық депозитарийге мәлімет үшін жібереді.
      12-6. Облигациялар шығарылымы облигациялар шығарылымы күшін жойғаны туралы хабарламада көрсетілген күннен бастап, бірақ уәкілетті орган облигациялар шығарылымының күшін жою туралы шешім қабылдаған күннен он күн асырмай күшін жояды."; 

      мынадай мазмұндағы 16-1-тармағымен толықтырылсын:
      "16-1. Эмитент ұсынған құжаттар көшірмелері бірінші басшының (не оның орнын ауыстыратын тұлғаның) қолы қойылуымен және эмитенттің мөр таңбасымен расталады.
      Құжаттың парақтары көп болған жағдайда әр парағы расталады не құжат тігіледі және тігістің түйініне және жартылай параққа желімделген қағаз пломбасымен бекітіледі. Мөрдің таңбасы және бірінші басшысының (немесе оның орнын ауыстыратын тұлғаның) қолы жартылай қағаз пломбаға, жартылай құжаттың парағына түсуі тиіс.";

      1-қосымшасында:
      10-тармақта:
      бірінші абзацы "эмитенттің" деген сөзден кейін "соңғы аяқталған үш қаржы жылына" деген сөздерімен толықтырылсын;
      екінші абзацы "Тиісті қызмет көрсету" деген сөздердің алдында "Проспектті уәкілетті органға ұсыну алдындағы үш жыл ішінде" сөздерімен толықтырылсын;

      13-тармақтың 3) тармақшасында, 14-тармақтың 2) тармақшасында "екі" деген сөзі "үш" сөзімен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 13-1-тармақпен толықтырылсын:
      "13-1. Эмитенттің директорлар кеңесінің комитеттері (ондай болған жағдайда).
      Осы тармақта эмитенттің директорлар кеңесі комитетінің (комитеттерінің) атауын, оның (олардың) құзыретін көрсету қажет.";

      16-тармақтың екінші абзацында "13 және 14-тармақтарында" деген сөздері "13, 13-1 және 14-тармақтарында" деген сөздерімен ауыстырылсын;

      21-тармақтың екінші абзацы "13," цифрдан кейін "13-1," цифрмен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 36-1, 36-2, 36-3-тармақтармен толықтырылсын:
      "36-1. Эмитенттің соңғы үш аяқталған қаржы жылы ішінде алған (шеккен) кірістің (шығынның) мөлшері (үш жылдың ішіндегі әр жылдың қорытындысы бойынша бөлігінде).
      36-2. Левередж.
      Осы тармақта эмитенттің левередж шамасы соңғы үш жылдың әр аяқталған қаржы жылының бірінші күнгі, сондай-ақ облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарлама) проспектісін беру алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша көрсетіледі.
      36-3. Эмитенттің нашарлауы эмитент үшін облигацияларды сатып алу міндетіне әкелетін қаржылық жағдайының критерийлері мен басқа көрсеткіштері.";

      38-тармақтың 6) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "облигациялар мерзімнен бұрын өтелген жағдайда облигацияларды өтеу шарттары, мерзімі тәртібі көрсетіледі;";

      44-тармақта:
      екінші абзацта:
      екінші сөйлемі "және" деген сөзден кейін "тігілген және нөмірленген парақтардың санын көрсетіп" деген сөздерімен толықтырылсын;
      үшінші сөйлемі "бірінші басшысының" деген сөздерден кейін "немесе оның орнын ауыстыратын тұлғаның" деген сөздерімен толықтырылсын;

      2-қосымшасында:
      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
      "5-1. Эмитенттің директорлар кеңесінің комитеттері (ондай болған жағдайда).
      Осы тармақта эмитенттің директорлар кеңесі комитетінің (комитеттерінің) атауын (атауларын), оның (олардың) құзыретін көрсету қажет.";

      28-тармақтың үшінші абзацының бірінші сөйлемі "пломбамен" деген сөзден кейін "тігілген және нөмірленген парақтардың санын көрсетіп" деген сөздермен толықтырылсын;

      3-қосымшада:
      3-тармақтың 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "12) облигациялар мерзімнен бұрын өтелген жағдайда облигацияларды сатып алу шарттары, мерзімдері, тәртібі, облигацияларды төлеу үшін берілген ақшаны қайтарып алу тәртібі көрсетіледі;";

      7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
 

      "7. Облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялар шығарылымының проспектісіне бірінші басшысының, бас бухгалтері, ішкі аудит қызметі басшысының (болған жағдайда) не олардың орнын ауыстыратын тұлғалардың қолы қойылады және эмитент мөрінің таңбасымен куәландырылады, тігіледі және тігістің түйініне және жартылай параққа желімделген қағаз пломбамен бекітіледі. Мөрдің таңбасы жартылай қағаз пломбасына, жартылай құжаттың парағына түсіп бірінші басшының немесе оның орнын ауыстыратын тұлғаның қолымен расталуы тиіс.";

      5-қосымшада:
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармағымен толықтырылсын:
      "1-1. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер.
      Осы тармақта эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлігінің күні мен нөмірін, сондай-ақ оны мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өткізген органның атауын көрсету қажет.";

      5-тармақта:
      1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні;";
      4) тармақшасы "сауда-саттық күні" деген сөздерден кейін  "орналастырылған акциялардың саны және тартылған ақшаның сомасы" деген сөздермен толықтырылсын;

      8-тармақтың алтыншы абзацында:
      екінші сөйлемі "орналастырылған облигациялардың саны туралы" деген сөздерден кейін "меншік иелерінің санаты бойынша бөлігінде" деген сөздермен толықтырылсын;
      үшінші сөйлемі "бірінші басшысының" деген сөздерден кейін "немесе оның орнын ауыстыратын тұлғаның" деген сөздерімен толықтырылсын;

      6-қосымшада:
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармағымен толықтырылсын:
      "1-1. Эмитенттің әділет органдарында мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) туралы мәліметтер, бизнес-бірдейлендіру нөмірі (болған жағдайда).
      Осы тармақта эмитенттің әділет органдарында мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) туралы куәлігінің күнін және нөмірін, сондай-ақ оның мемлекеттік тіркеуін (қайта тіркеуін) жүзеге асырған органның атауын көрсету қажет.";

      5-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшасымен толықтырылсын:
      "1-1) эмитенттің сатып алған облигациялардың саны туралы облигацияларды өтеу күнгі жағдай бойынша мәліметтер;";

      6-тармақ мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:
      "Осы тармақта есеп толығымен келтіріледі.";

      Осы қаулының қосымшасына сәйкес редакцияда 9-қосымшамен толықтырылсын.
 

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
 

      3. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (М.Ж. Хаджиева):
      1) Заң департаментімен (М.Б. Байсынов) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне, сауда-саттықты ұйымдастырушыларға, орталық депозитарийге жіберсін.
 

      4. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
 

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Ғ.Н. Өзбековке жүктелсін.

      Төраға

                                       Қазақстан Республикасы Қаржы 
                                        нарығын және қаржы ұйымдарын
                                      реттеу мен қадағалау агенттігі
                                          Басқармасының 2007 жылғы
                                       30 сәуірдегі N 110 қаулысына
                                                 Қосымша

"Мемлекеттік емес облигациялар     
шығарылымын мемлекеттік тіркеу    
және облигацияларды орналастыру   
және өтеу, облигациялар шығарылымының
күшін жою қорытындылары жөніндегі  
ережеге 9-қосымша            

Облигациялар шығарылымының күшін жою туралы
Хабарлама

"___"______200__ жылы                       Алматы қаласы  N____
 
  Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу
мен қадағалау агенттігі
___________________________________________________________
_______________________________________ тіркелген (қайта тіркелген)
(заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігін берген әділет
органының атауы, күні, айы, жылы, берілген нөмірі)
____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігіне
               сәйкес эмитенттің атауы мен мекен-жайы)
 
  облигациялар шығарылымының күшін жойды.
Шығарылым___________________________________________________________
          (облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүзеге
                 асырған органның атауы, күні, айы, жылы)
 
  тіркелді және Эмиссиялық бағалы қағаздар мемлекеттік тізілімінде
нөмірі _______ болып енгізілген.
 
  Шығарылым ________________________________облигация болып бөлінген.
         (саны цифрмен және жазбаша, түрі)
 
  Облигациялар  шығарылымының күшін жою туралы шешім қабылданған
күнгі жағдай бойынша бір де бір акция орналастырылмаған.
 
  Акциялар шығарылымы ______________________күннен бастап күшін жойды.
                     Күні (күні/айы/жылы)
 
  Куәлікке қол қойған тұлғаның фамилиясы, аты, әкесінің аты (болған
жағдайда) және лауазымы, қолы, мөрі.".  

О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 269 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 110. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 июня 2007 года N 4723. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.04.2016 № 115 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Республики Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Внести в постановление Правления Агентства от 30 июля 2005 года  N 269 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3822), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 апреля 2006 года   N 99 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 269 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4238), следующие дополнения и изменения:
      наименование и пункт 1 после слов "погашения облигаций" дополнить словами ", аннулирования выпуска облигаций";
      в  Правилах государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, утвержденных указанным постановлением:
      наименование дополнить словами ", аннулирования выпуска облигаций";
      преамбулу изложить в следующей редакции:
      "Настоящие Правила разработаны в соответствии с  Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон),  Законом Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года "О секьюритизации",  Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О   государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и определяют условия и порядок государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (далее - облигации), рассмотрения и утверждения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций.";
      абзац второй пункта 1 после слов "на электронном носителе" дополнить словами "на государственном и русском языках";
      подпункт 2) пункта 2, подпункт 3) пункта 4 после слов "в одном экземпляре" дополнить словами "на государственном и русском языках";
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Неотъемлемой частью проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы является годовая финансовая отчетность эмитента за последний финансовый год, подтвержденная аудиторским отчетом, и финансовая отчетность эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций в пределах облигационной программы (в случае, если данные финансовые отчетности не представлялись при государственной регистрации облигационной программы).";
      подпункт 3) пункта 3 изложить в следующей редакции:
      "3) проспект выпуска облигаций в двух экземплярах на бумажном носителе (на государственном и русском языках), составленный по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам и на электронном носителе в формате Acrobat Reader (электронный вариант проспекта представляется на государственном и русском языках без финансовой отчетности эмитента);";
      в подпункте 5) пункта 5-1 и в подпункте 1) пункта 5-2 слова "данных, указанных в свидетельстве о государственной регистрации выпуска ценных бумаг" заменить словами "наименования эмитента";
      дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
      "9-1. Отчетным периодом размещения облигаций являются шесть последовательных месяцев.
      Датой начала первого отчетного периода размещения является дата начала размещения облигаций, установленная проспектом выпуска облигаций.
      Датой начала следующего отчетного периода является дата, следующая за датой окончания предыдущего отчетного периода.
      Датой окончания размещения облигаций является дата проведения последней операции по списанию всех облигаций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц в системе реестров держателей ценных бумаг эмитента либо дата окончания срока размещения облигаций, установленная проспектом выпуска облигаций.
      Отчет об итогах размещения облигаций представляется эмитентом в течение одного месяца по окончании отчетного периода размещения.";
      абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
      "12. В случае если в течение шести месяцев с даты начала отчетного периода размещения облигаций эмитент не разместил ни одной облигации, он представляет в уполномоченный орган:";
      дополнить главой 3-1 следующего содержания:

"Глава 3-1. Аннулирование выпуска облигаций

      12-1. Аннулирование выпуска облигаций производится уполномоченным органом на основании решения органа эмитента, принявшего решение об аннулировании выпуска облигаций, при условии, что ни одна облигация данного выпуска не была размещена.
      12-2. Для аннулирования выпуска облигаций эмитент представляет в уполномоченный орган следующие документы:
      1) заявление, составленное в произвольной форме;
      2) копию решения органа эмитента, принявшего решение об аннулировании выпуска облигаций;
      3) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций, проспекта выпуска облигаций с отметкой уполномоченного органа о регистрации;
      4) копию справки, выданной регистратором о состоянии лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг.
      12-3. В случае утраты документов, перечисленных в подпункте 3) пункта 12-2 настоящих Правил, эмитент представляет в уполномоченный орган копию опубликованного в средствах массовой информации сообщения о недействительности утраченных документов.
      12-4. Документы, представленные эмитентом в уполномоченный орган на аннулирование выпуска облигаций, рассматриваются в течение четырнадцати календарных дней с даты их получения.
      12-5. В случае соответствия документов, представленных эмитентом на аннулирование выпуска облигаций, требованиям законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил, уполномоченный орган аннулирует выпуск облигаций и направляет эмитенту уведомление об аннулировании выпуска облигаций согласно приложению 9 к настоящим Правилам. Принятое решение об аннулировании выпуска облигаций уполномоченный орган доводит до сведения регистратора эмитента и центрального депозитария.
      12-6. Выпуск облигаций аннулируется с даты, указанной в уведомлении об аннулировании выпуска облигаций, но не позднее десяти дней с даты принятия уполномоченным органом решения об аннулировании выпуска облигаций.";
      дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
      "16-1. Копии документов, представленные эмитентом, заверяются подписью первого руководителя (либо лицом его замещающим) и оттиском печати эмитента.
      При множественности листов в документе заверяется каждый лист либо документ прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Подпись первого руководителя (либо лица его замещающего) и оттиск печати должны быть нанесены частично на бумажную пломбу, частично на лист документа.";
      в приложении 1:
      в пункте 10:
      абзац первый после слова "эмитента" дополнить словами "за последние три завершенных финансовых года";
      абзац второй после слова "услуг" дополнить словами "в течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган,";
      в подпункте 3) пункта 13, подпункте 2) пункта 14 слово "два" заменить словом "три";
      дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
      "13-1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых).
      В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета (комитетов) совета директоров эмитента, его (их) компетенцию.";
      в абзаце втором пункта 16 слова "в пунктах 13 и 14" заменить словами "в пунктах 13, 13-1 и 14";
      абзац второй пункта 21 после цифры "13," дополнить цифрой "13-1,";
      дополнить пунктами 36-1, 36-2, 36-3 следующего содержания:
      "36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет).
      36-2. Левередж.
      В данном пункте указывается величина левереджа эмитента по состоянию на первый день каждого из трех последних завершенных финансовых лет, а также на конец последнего квартала перед подачей проспекта выпуска облигаций (облигационной программы).
      36-3. Критерии финансового состояния эмитента и иные показатели, ухудшение которых влечет для эмитента обязанность выкупа облигаций.";
      абзац третий подпункта 6) пункта 38 изложить в следующей редакции:
      "в случаях досрочного погашения облигаций указываются условия, сроки, порядок погашения облигаций;";
      в пункте 44:
      в абзаце втором:
      предложение второе дополнить словами ", с указанием количества прошитых и пронумерованных листов.";
      предложение третье дополнить словами "или лица, его замещающего";
      в приложении 2:
      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
      "5-1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых).
      В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета (комитетов) совета директоров эмитента, его (их) компетенцию.";
      первое предложение абзаца третьего пункта 28 дополнить словами ", с указанием количества прошитых и пронумерованных листов";
      в Приложении 3:
      подпункт 12) пункта 3 изложить в следующей редакции:
      "12) в случаях досрочного погашения облигаций указываются условия, сроки, порядок выкупа облигаций, порядок возврата денег, переданных в оплату облигаций;";
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      "7. Проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы подписывается первым руководителем, главным бухгалтером, руководителем, службы внутреннего аудита (при наличии) либо лицами, их замещающими, и заверяется оттиском печати эмитента, прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Оттиск печати должен быть нанесен частично на бумажную пломбу, частично на лист документа и удостоверен подписью первого руководителя, или лица его замещающего.";
      в приложении 5:
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.
      В данном пункте необходимо указать дату и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).";
      в пункте 5:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) об итогах размещения облигаций;";
      подпункт 4) после слов "последних торгов" дополнить словами ", количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег"; 
      в абзаце шестом пункта 8:
      предложение второе после слов "о количестве размещенных облигаций" дополнить словами "в разрезе по категориям собственников";
      предложение третье дополнить словами "или лица, его замещающего";
      в приложении 6:
      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента в органах юстиции, бизнес-идентификационный номер (при наличии).
      В данном пункте необходимо указать дату и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента в органах юстиции, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).";
      пункт 5 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      "1-1) сведения о количестве выкупленных эмитентом облигаций по состоянию на дату погашения облигаций;";
      пункт 6 дополнить предложением вторым следующего содержания:
      "В данном пункте приводится подробный расчет.";
      дополнить приложением 9 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Хаджиева М.Ж.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц в форме ассоциации "Ассоциация финансистов Казахстана", организатора торгов, центрального депозитария.

      4. Отделу международных отношений и связей с общественностью принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Узбекова Г.Н.

      Председатель

Приложение к                               
постановлению Правления Агентства          
Республики Казахстан по регулированию      
и надзору финансового рынка и финансовых   
организаций от 30 апреля 2007 года N 110   

"Приложение 9                              
к Правилам государственной регистрации     
выпуска негосударственных облигаций,       
рассмотрения отчетов об итогах размещения  
и погашения облигаций, аннулирования       
выпуска облигаций                          

                               Уведомление
                    об аннулировании выпуска облигаций

"___" _____ 200_ года            город Алматы               N ______

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансово-
го рынка и финансовых организаций аннулировало выпуск облигаций
___________________________________________________________________,
      (наименование и адрес эмитента согласно свидетельству о
____________________________________________________________________
  государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)
зарегистрированного (перерегистрированного) ________________________
___________________________________________________________________.
     (наименование органа юстиции, выдавшего свидетельство о
____________________________________________________________________
  государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица,
____________________________________________________________________
                дата, месяц, год и номер выдачи)
Выпуск зарегистрирован _____________________________________________
                           (наименование органа, осуществившего
____________________________________________________________________
  государственную регистрацию выпуска облигаций, дата, месяц, год)

и внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за
номером ______.
Выпуск разделен на ______________________________________ облигаций.
                     (количество цифрами и прописью, вид)

По состоянию на дату принятия решения об аннулировании выпуска
облигаций ни одна облигация данного выпуска не была размещена.
Выпуск облигаций аннулирован с ________________________.
                                Дата (число/месяц/год) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего
свидетельство, подпись, печать.".