Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы" 2005 жылғы 30 шілдедегі N 269 қаулысына толықтыру мен өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау Агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 22 тамыздағы N 125 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2008 жылғы 15 қыркүйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5304 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 сәуірдегі № 115 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.04.2016 № 115 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қолданушылардың назарына!!!
      Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз .

      Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасы (бұдан әрі - Агенттік) Қ АУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы" 2005 жылғы 30 шілдедегі N 269 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік  тіркеу тізілімінде N 3822 тіркелген), Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен  қадағалау агенттігі Басқармасының "Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы" 2005 жылғы 30 шілдедегі N 269 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 15 сәуірдегі N 99 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4238 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы" 2005 жылғы 30 шілдедегі N 269 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2007 жылғы 30 сәуірдегі N 110 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4723 тіркелген), "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 28 мамырдағы N 155 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4803 тіркелген) қаулыларымен енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге мынадай толықтыру мен өзгерістер енгізілсін:
      Көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары жөніндегі ережеде:
      мынадай мазмұндағы 2-2-тармақпен толықтырылсын:
      "2-2. Осы Ереженің мақсаты үшін "Standard & Poor's" агенттігінің рейтингтік бағ аларынан ө зге, сондай-а қ у ә кілетті органмен "Moody's Investors Service" және "Fitch" агенттіктерінің және олардың еншілес рейтингтік ұ йымдарыны ң рейтингтік ба ғ алары танылады (б ұ дан ә рі – бас қа рейтингтік агенттіктер).";
      3-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А"-дан төмен емес ең төменгі кредиттік рейтингі не басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент емес эмитентi облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу үшiн мыналарды ұсынады:";
      6-тармақтың 3) тармақшасы алынып тасталсын;
      13-тармақта "В"-дан ("Standard & Poor's" және "Fitch" жiктеу бойынша) немесе В2-ден ("Moody's Investors Service" жiктеуi бойынша)" деген сөздер "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В"-дан немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасынан" деген сөздермен ауыстырылсын;
      15-тармақта:
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің бағалы қағаздарымен;";
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен тө мен емес рейтингтік ба ғ асы бар Қ аза қ стан Республикасыны ң за ң ды тұлғаларыны ң акцияларымен;
      "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен тө мен емес рейтингтік ба ғ асы бар базалы қ активі Қ аза қ стан Республикасыны ң за ң ды т ұ л ғ аларыны ң акциялары болып табылатын депозитарлық қолхаттармен;
      қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші және/немесе екінші санатына енгізілген Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акцияларымен;
      базалық активі қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші және/немесе екінші санатына енгізілген Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары болып табылатын депозитарлы қ қ олхаттармен;
      "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzВ-"-тен тө мен емес рейтингтік ба ғ асы бар Қ аза қ стан Республикасыны ң ж ә не бас қ а мемлекеттерді ң за ң намасына с ә йкес шы ғ арыл ғ ан Қ аза қ стан Республикасының за ң ды т ұ л ғ аларыны ң мемлекеттік емес борышты қ ба ғ алы қағ аздарымен;
      қ ор биржасыны ң ресми тізіміні ң "бірінші шағ ын санатты ң рейтингтік ба ғ асы жо қ борышты қ ба ғ алы қ а ғ аздар" шағ ын санатына енгізілген Қ аза қ стан Республикасыны ң ж ә не басқ а мемлекеттердің заңнамасына сә йкес шығарыл ғ ан Қ аза қ стан Республикасының заң ды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық ба ғ алы қ а ғ аздарымен";
      алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Ипотекалық облигацияларды қамтамасыз етуге енгізілетін бағалы қағаздардың және ақшаның құны айналысқа түсу процесінде қамтамасыз етудің жалпы құнының 20%-ынан астам емес болуы тиіс.";
      4-қосымшада:

"

Ұлттық бiрегейлендiру нөмiрлерiн көрсете отырып
эмитенттiң қор биржасына листингтiң неғұрлым жоғары
санаты бойынша енгiзiлген бағалы қағаздары туралы
деректер


                                                               ";

деген жол мынадай жолмен ауыстырылсын:

"

Ұлттық бiрегейлендiру нөмiрiн және енгізу күнін
көрсете отырып, қор биржасының ресми тізімінің
"акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген
эмитенттiң акциялары туралы мәліметтер


                                                                ".
      2. Осы қаулы 2008 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.
      3. Стратегия және талдау департаменті (Н.А. Әбдірахманов):
      1) Заң департаментiмен (Н.В. Сарсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастан он күндiк мерзiмде оны Агенттiктiң мүдделi бөлiмшелерiне, "Қазақстан қаржыгерлерiнiң қауымдастығы" Заңды тұлғалар бiрлестiгiне мәлімет үшін жіберсін.
      4. Агенттік Төрайымының Қызметі Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында осы қаулыны жариялау шараларын қолға алсын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

       Төрайым                                            Е. Бахмутова

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады