Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Еріксіз таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының тарату комиссиясын тағайындау және босату ережесін және тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" 2004 жылғы 16 ақпандағы N 41 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау Агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 28 қарашадағы N 187 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2008 жылғы 29 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5441 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 ақпандағы № 71 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 71 Қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Мәжбүрлеп таратылатын банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және жинақтаушы зейнетақы қорларының тарату комиссияларының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (б ұ дан ә рі - Агенттік) Бас қ армасы Қ АУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Агенттік Бас қ армасыны ң "Еріксіз таратылатын банкті ң ,
са қ тандыру ( қ айта са қ тандыру) ұ йымыны ң ж ә не жина қ таушы зейнета қ ы
қ орыны ң тарату комиссиясын та ғ айындау ережесін ж ә не тарату комиссиясыны ң т ө ра ғ асы мен м ү шелеріне қ ойылатын талаптарды бекіту туралы" 2004 жылы 16 а қ пандағы N 41 қ аулысына (Нормативтік құқ ы қ ты қ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2771 тіркелген, 2005 жылы Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілерінің бюллетенінде N 19, 165-құжатында жарияланған ) Агенттік Бас қ армасыны ң " Қ аза қ стан Республикасы Қ аржы нары ғ ын ж ә не қ аржы ұ йымдарын реттеу мен қ ада ғ алау агенттігі Бас қ армасыны ң "Еріксіз таратылатын банкті ң , са қ тандыру
( қ айта са қ тандыру) ұ йымыны ң ж ә не жина қ таушы зейнета қ ы қ орыны ң тарату комиссиясын та ғ айындау ережесін ж ә не тарату комиссиясыны ң т ө ра ғ асы мен м ү шелеріне қ ойылатын талаптарды бекіту туралы" 2004 жылы 16
а қ панда ғ ы N 41 қ аулысына толы қ тырулар мен ө згерістер енгізу туралы" 2006 жыл ғ ы 9 қ а ң тардағы N 8 қ аулысымен (Нормативтік құқ ы қ ты қ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4043 тіркелген) енгізілген толы қ тырулар мен ө згерістерімен бірге мынадай ө згерістер мен
толы қ тырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Еріксіз таратылатын банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының тарату комиссиясын тағайындау және босату ережесі және тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын талаптарда:
      атауында о рыс тіліндегі м ә тінге т ү зету енгізілді, қ аза қ тіліндегі м ә тін ө згермейді;
      3-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      " 4) егер қ аржы ұ йымы депозиттерге міндетті кепілдік беру
ж ү йесіні ң немесе са қ тандыру т ө лемдеріне кепілдік беру ж ү йесіні ң
қ атысушысы болса. ";
      5-тармақта:
      үшінші абзацта:
      "ж ү зеге асыр ғ ан кезде" деген с ө здерден кейін " қ аржы ұ йымында тарату р ә сімін ж ү ргізу б ө лігінде Қ аза қ стан Республикасы за ң намасыны ң талаптарын б ұ зу," деген с ө здермен толы қ тырылсын;
      " немесе тарату комиссиясыны ң т ө ра ғ асы " деген сөздер ", тарату комиссиясыны ң т ө ра ғ асы немесе м ү шесі " деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші абзацта:
      "жеке", " (келісім-шартын)" деген с ө здер алынып тасталсын;
      " Қ аза қ стан Республикасында ғ ы е ң бек туралы" Қ аза қ стан Республикасы За ң ыны ң 26-бабыны ң 9)-10)" деген цифрлар ж ә не с ө здер
" Қ аза қ стан Республикасыны ң 2007 жыл ғ ы 15 мамырда ғ ы Е ң бек кодексіні ң 54-бабыны ң 1-тарма ғ ыны ң 7), 9), 10), 13)" деген цифрлармен ж ә не
с ө здермен ауыстырылсын;
      алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның немесе Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының лауазымды тұлғасын қоспағанда, борышкердің немесе таратылатын қаржы ұйымы кредиторының құрылтайшысы (қатысушысы, акционері) не лауазымды тұлғасы;";
      6-тармақтың 3) тармақшасындағы "(келісім-шартының)" деген сөздер алынып тасталсын;
      7-тармақ "күннен бастап" деген сөздерден кейін "он жұмыс күні ішінде" деген сөздермен толықтырылсын;
      9-тармақта:
      бірінші абзацта "кандидатура" деген сөз "кандидатура (лар)" деген сөзбен ауыстырылсын;
      үшінші абзац "төрағасы" деген сөзден кейін "не мүшесі" деген сөздермен толықтырылсын;
      11-тармақтың бірінші абзацындағы "қорытындылар" деген сөз "қорытынды" деген сөзбен ауыстырылсын;
      13-тармақтың 2) тармақшасы "жүктелген міндеттерді" деген сөздердің алдынан "қаржы ұйымында тарату рәсімін жүргізу бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу," деген сөздермен толықтырылсын;
      13-1-тармақта:
      2) тармақшада "." деген тыныс белгісі ";" деген тыныс белгісімен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 3), 4), 5) тармақшалармен толықтырылсын:
      "3) уәкілетті органның осы Ереженің 3-тармағына сәйкес уәкілетті органның қызметкерлері арасынан тарату комиссиясының төрағасын және (немесе) мүшелерін тағайындау туралы шешімі;
      4) тарату комиссиясы төрағасының өз еркімен тарату комиссиясының төрағасы міндетін атқарудан босату жөніндегі өтініші;
      5) тарату комиссиясы төрағасының тарату комиссиясы мүшесінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзуға байланысты тарату комиссиясы мүшесінің міндетін атқарудан босату жөніндегі өтініші. Уәкілетті органға өтініш тарату комиссиясының мүшесі өзінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу жөніндегі өтінішті, осы өтініштің көшірмесін қоса беріп, ұсынған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде беріледі.";
      13-3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "13-3. Біліктілік комиссиясы қорытындыны қарайды және тарату комиссиясының төрағасын және (немесе) мүшелерін осы Ереженің 13-1-тармағының 1), 2) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша міндеттерін атқарудан босату жөніндегі мәселені қарағанда, әңгімелесу үшін тарату комиссиясының төрағасын және (немесе) мүшелерін шақырады.
      Біліктілік комиссиясының отырысы хаттамамен ресімделеді.".
      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
      3. Қ аржы ұ йымдарын тарату департаменті (З.С. Ж ұ мабаева):
      1) Заң департаментiмен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу шараларын қолға алсын;
      2) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастан он күндiк мерзiмде осы қаулыны Агенттiктiң мүдделi бөлiмшелерiне, "Қазақстан қаржыгерлерiнiң қауымдастығы" заңды тұлғалар бiрлестiгiне және мәжбүрлеп таратылатын банктердің, сақтандыру ұйымдарының, жинақтаушы зейнетақы қорларының тарату комиссияларына мәлімет үшін жеткізсін.
      4. Агенттік Төрайымының Қызметі (А. Ә .Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары М.Б. Байсыновқа жүктелсін.

       Төрайым                                       Е. Бахмутова

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады