Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 136 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау Агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 28 қарашадағы N 198 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2008 жылғы 29 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5445 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық банк Басқармасының 2015 жылғы 8 мамырдағы № 75 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық банк Басқармасының 08.05.2015 № 75 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Екінші деңгейдегі банктердің қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы Қ АУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Агенттік Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 136 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4301 тіркелген) Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы N 136 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 23 ақпандағы N 46 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4581 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы  N 136 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 28 мамырдағы N 156 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4806 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы  N 136 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" 2007 жылғы 27 тамыздағы N 225 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде  N 4956 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылы 17 маусымдағы N 136 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 24 қазандағы N 243 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5001 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы  N 136 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 26 ақпандағы N 21 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5175 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 17 маусымдағы  N 136 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 22 тамыздағы  N 132 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде  N 5330 тіркелген) қаулыларымен енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге мынадай толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесінде:
      1-қосымша:
      9-жолда "мерзімсіз қаржы құралдары" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ артықшылық берілген акциялар" деген сөздермен толықтырылсын;
      14-жолда "мерзімсіз қаржы құралдары" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ артықшылық берілген акциялар" деген сөздермен толықтырылсын;
      75-жолда "резидент еместер алдындағы міндеттемелер" деген сөздерден кейін "және борыштық бағалы қағаздар" деген сөздермен толықтырылсын;
      22-қосымша:
      мынадай мазмұндағы 4-1-жолмен толықтырылсын:

"

4-1

Қ аза қ стан Республикасыны ң Ұ лтты қ Банкі Бас қ армасыны ң 1999 жыл ғ ы 15 қ арашадағы  N 388 қ аулысына (Нормативтік құқ ы қ ты қ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1011 тіркелген) с ә йкес "5 код - бас қ а қ аржылы қ ұ йымдар", "6 код - мемлекеттiк қ аржылы қ емес ұ йымдар", "7 код - мемлекеттiк емес қ аржылы қ емес ұ йымдар" ж ә не "8 код - ү й шаруашылы ғ ына қ ызмет ететiн коммерциялы қ емес ұ йымдар" экономика секторларына кіретін, Қ аза қста н Республикасыны ң аума ғ ында ө зіні ң қ ызметін ж ү зеге асыратын шетел компанияларыны ң ө кілдіктері мен филиалдары алдында ғ ы қ ыс қ а мерзімді міндеттемелер (k7 коэффициентін есептеу ү шін)


                                                                  ";
      мынадай мазмұндағы 9-1-жолмен толықтырылсын:

"

9-1

Қ аза қ стан Республикасыны ң за ң намасына с ә йкес те ң геде шы ғ арыл ғ ан борышты қ ба ғ алы қ а ғ аздар


                                                                  ";
      16-жолда "резидент еместер алдындағы міндеттемелер" деген сөздерден кейін "және борыштық бағалы қағаздар" деген сөздермен толықтырылсын;
      23-қосымша мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

"

8395

Қ аза қ стан Республикасыны ң за ң намасына с әйке с те ң геде шы ғ арыл ғ ан борышты қ ба ғ алы қ а ғ аздар


ай сайын

                                                                   ".
      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі, 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы қаулының 1-тармағының төртінші және бесінші абзацтарын қоспағанда.
      3. Стратегия және талдау департаменті (Н.А. Әбдірахманов):
      1) Заң департаментiмен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткен күннен бастан он күндiк мерзiмде оны Агенттiктiң мүдделi бөлiмшелерiне, "Қазақстан қаржыгерлерiнiң қауымдастығы" заңды тұлғалар бiрлестiгiне жіберсін.
      4. Ақпараттық технологиялар департаменті (Қ.А. Түсіпов) 2008 жылғы 15 желтоқсанға дейінгі мерзімде "Екінші деңгейдегі банктердің есептік-статистикалық ақпаратын жинау және өңдеу" автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйені жетілдіруді қамтамасыз етсін.
      5. Агенттік Төрайымының қызметі (А.Ә. Кенже) Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында осы қаулыны жариялау шараларын қолға алсын.
      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары Қ.Б. Қожахметовке жүктелсін.

       Төрайым                                       Е. Бахмутова

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады