Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiнiң (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруiне қойылатын талаптар туралы нұсқаулықты бекiту жөнiнде Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөнiндегi агенттiгi Басқармасының 2005 жылғы 26 наурыздағы N 98 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 24 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5608 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 148 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.07.2014 № 148 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiнiң (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруiне қойылатын талаптар туралы нұсқаулықты бекiту жөнiнде" Агенттiк Басқармасының 2005 жылғы 26 наурыздағы N 98 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3581 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының "Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiнiң (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруiне қойылатын талаптар туралы нұсқаулықты бекiту жөнiнде" 2005 жылғы 26 наурыздағы N 98 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Агенттiк Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы N 78 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4208 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының "Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiнiң (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруiне қойылатын талаптар туралы нұсқаулықты бекiту жөнiнде" 2005 жылғы 26 наурыздағы N 98 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Агенттiк Басқармасының 2007 жылғы 27 тамыздағы N 220 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4950 тіркелген) енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен бірге, мынадай өзгерістер  мен толықтырулар енгізілсін:
      атал ғ ан қ аулымен бекітілген Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiнiң (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруiне қойылатын талаптар туралы нұсқаулықта:
      2-тармақтағы "қайтарып алуға" деген с ө здер "айырып алуғ а" деген сө здермен ауыстырылсын;
      9-тарма қ ты ң 1) тарма қ шасында " қайтарып алу " деген с ө здер "айырып алу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-қосымшада:
      1.1-реттік нөмірлі жолдағы "алдында ғ ы" деген сө зден кейін "жалақ ыдан ж ә не (немесе) ө зге кірістен, алименттен ұ стал ғ ан т ө лемдер, сондай-а қ шарттар ж ө ніндегі" деген сө здермен толы қ тырылсын;
      2-реттік нөмірлі жолдағы "алименттер мен" деген сө здер алынып тасталсын ;
      4-реттік нөмірлі жол мынадай редакцияда жазылсын:

  "4

Бюджетке төленетін
салықтар және басқа міндетті төлемдер
бойынша берешек


  
 
 

";

      4.1.-реттік нөмірлі жол алынып тасталсын;
      10-қосымшада:
      1.1, 1.2.-реттік нөмірлі жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
"

1.1

Уақытша әкімшіліктің басшысы және мүшелерінің, сондай-ақ  еңбек шарттары негізінде жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу
1.1.1.

Лауазымды еңбекақы
1.1.2

Табыс салығы
1.1.3.

Міндетті зейнетақы жарналары
1.2.

Өтемақы жасалатын шарттар бойынша қызмет көрсететін тұлғалардың еңбегіне ақы төлеу
                                                    ";

      1.3.-реттік нөмірлі жол алынып тасталсын;
      2.2.-реттік нөмірлі жолдағы "Алымдар" деген сө з "Тө лемдер" деген сө збен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 7, 8-реттік нөмірлі жолдармен толықтырылсын:
"    

7

Жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық активтермен қамтамасыз ету жөніндегі, зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру, сондай-ақ жинақталған зейнетақы қаражатын басқа жинақтаушы зейнетақы қорына аударым жасау жөніндегі шығыстары
8

Күтпеген шығыстар
                                                        ";

      12-қосымша осы қаулының қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      13-қосымшадағы
"

оның ішінде,
1. салымшылардың
өтiнiштерi бойынша
2. салымшылардың
өтініштерінсіз
                                                              "

      деген жолдар алынып тасталсын.
      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      3. Банктерді тарату департаменті (Жұмабаева З.С.):
      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Заңды тұлғалар бірлестігіне мәлімет үшін жіберсін.
      4. Агенттіктің Төраға қызметі (А.А.Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө.Алдамбергенге жүктелсін.

      Төрайым                                      Е. Бахмутова

Қ аза қ стан Республикасы Қ аржы
нары ғ ын ж ә не қ аржы ұ йымдарын
реттеу мен қ ада ғ алау агенттігі
Бас қ армасыны ң 2009 жыл ғ ы 
27 ақпандағы N 23 қ аулысына
қ осымша         

"Банктiң , са қ тандыру ( қ айта
са қ тандыру) ұ йымыны ң ж ә не
жина қ таушы зейнета қ ы қ орыны ң
уа қ ытша ә кiмшiлiгiнi ң уа қ ытша
бас қ арушыны ң ) есеп пен ө зге
а қ паратты беруiне қ ойылатын
талаптар туралы нұсқаулыққа
12- қ осымша

20__ жылғы "___" ___________ жағдай бойынша (есепті күн)

_________________ (ұйымның атауы) уақытша әкімшілігі
қызметкерлерінің саны туралы есеп

      Уа қ ытша ә кімшілікті ң е ң бек шарттары бойынша ж ұ мыс істейтін
                            қ ызметкерлері      

Реттік нөмірі

Қызмет атауы

Штат бірліктерінің саны

Штат кестесіне сәйкес жалақы мөлшері (мың теңгемен)

Еңбекке ақы төлеу қоры (мың теңгемен)

Бас офисЖиынтық
Филиалдар және өкілдіктерЖиынтық


Есепті кезең үшін барлығы
А қ ылы қ ызмет к ө рсету шарттары бойынша қ ызмет жасайтын т ұ л ғ алар   

Реттік нөмірі

Қызмет атауы

Бірліктердің саны

Штат кестесіне сәйкес ақылы қызмет көрсету шарттары бойынша еңбекке ақы төлеу мөлшері (мың теңгемен)

Еңбекке ақы төлеу қоры (мың теңгемен)

Бас офисЖиынтық
Филиалдар және өкілдіктерЖиынтық


Есепті кезең үшін барлығы
Уақытша әкімшілік жетекшісі _______ _________
Бас бухгалтер ________ _________
Орындаушы ________ _________
телефоны".

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады