Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың, бағалы қағаздарды ұстаушыларының тізілім жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың, инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың қызметтерін пруденциалдық реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 5 тамыздағы N 185 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 9 қыркүйек Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5777 болып енгізілді

      Қолданушылардың назарына!!!
      Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз.

      Нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.07.2014 № 146 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      2. Ескерту. 2-тармақтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 64 (қолданысқа 2013.01.01 бастап енгізіледі) Қаулысымен.
      3. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 7 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      4. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
      Осы қаулының 1-тармағының жиырмасыншы, жиырма бірінші, жиырма бесіншіден бастап жиырма сегізінші аралығындағы абзацтардың, 2-тармағының сегізінші, тоғызыншы, он үшіншіден бастап он алтыншы аралығындағы абзацтардың, 3-тармағының жиырма екінші, жиырма үшінші, жиырма жетіншіден бастап отызыншы аралығындағы абзацтардың қолданысы 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін таралады.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.11.29 № 174 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысы.
      5. Ақпараттық технологиялар департаменті (Қ.А. Түсіпов) 2009 жылғы 1 қазанға дейінгі мерзімде "Жинақтаушы зейнетақы қорларының және бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының есептілігін қалыптастыруды автоматтандыру" автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйесін жетілдіруді қамтамасыз етсін.
      6. Стратегия және талдау департаменті (Н.А. Әбдірахманов):
      1) Заң департаментiмен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Агенттiктiң мүдделi бөлiмшелерiне, "Қазақстан қаржыгерлерiнiң қауымдастығы" заңды тұлғалар бiрлестiгiне мәлімет үшін жеткізсін.
      7. Агенттік Төрайымының Қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      8. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

      Төрайым                                         Е. Бахмутова

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам пруденциального регулирования деятельности организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, организаций, осуществляющих деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 185. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 сентября 2009 года № 5777

      В целях совершенствования нормативных правовых актов Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 146 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      2. Утратил силу постановлением Правления Национального банка РК от 24.02.2012 № 64 (вводится в действие с 01.01.2013).
      3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      Действие абзацев двадцатого, двадцать первого, с двадцать пятого по двадцать восьмой пункта 1, абзацев восьмого, девятого, с тринадцатого по шестнадцатый пункта 2, абзацев двадцать второго, двадцать третьего, с двадцать седьмого по тридцатый пункта 3 настоящего постановления распространяется до 1 января 2012 года.
      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правления АФН РК от 29.11.2010 № 174 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).
      5. Департаменту информационных технологий (Тусупов К.А.) в срок до 1 октября 2009 года обеспечить доработку Автоматизированной информационной подсистемы "Автоматизация формирования отчетности накопительных пенсионных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг" с учетом внесенных изменений.
      6. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".
      7. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.
      8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

      Председатель                               Е. Бахмутова