Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасауға арналған сақтанушы өтінішінің мазмұнына қойылатын талаптарды белгілеу туралы" 2007 жылғы 25 маусымдағы N 178 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 26 қыркүйектегі N 217 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 26 қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5830 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы N 24 Қаулысымен

      Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.03.01 N 24 Қаулысымен.

      Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Агенттік Басқармасының "Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасауға арналған сақтанушы өтінішінің мазмұнына қойылатын талаптарды белгілеу туралы" 2007 жылғы 25 маусымдағы N 178 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4835 тіркелген, "Заң газеті" газетінде 2007 жылғы 5 қыркүйектегі N 135 (1164) жарияланған), Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 28 наурыздағы N 41 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 89 тіркелген, "Заң газеті" газетінде 2008 жылғы 13 маусымда N 89 (1315) жарияланған) енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге мынадай өзгеріс енгізілсін:
      1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) тармақшаның екінші, үшінші, бесінші, жетінші абзацтарында, 3) тармақшаның екінші, үшінші, алтыншыдан он бесінші аралығындағы абзацтарында, 5) тармақшада, 7) тармақшаның екіншіден бесінші аралығындағы, жетінші, сегізінші абзацтарында, 8) тармақшада көзделген Қазақстан Республикасының аумағына уақытша кіру туралы мәліметтерді растау бөлігіндегі мәліметтер бойынша сақтанушы растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса береді.".
      2. Осы қаулы бірінші ресми жарияланған күннен кейінгі он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
      3. Сақтандыру нарығының субъектілерін және басқа қаржы ұйымдарын қадағалау департаменті (Д.Ш. Қарақұлова):
      1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне мәлімет үшін жеткізсін.
      4. Агенттік Төрайымының Қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

      Төрайым                                            Е. Бахмутова

О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 178 "Об установлении требований к содержанию заявления страхователя для заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 сентября 2009 года № 217. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 октября 2009 года № 5830. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 24

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.03.2010 № 24 (порядок введения в действие см. п. 3).

      В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правления Агентства от 25 июня 2007 года № 178 "Об установлении требований к содержанию заявления страхователя для заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4835, опубликованное 5 сентября 2007 года в газете "Юридическая газета" № 135 (1338)), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 28 марта 2008 года № 41 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5213, опубликованным 13 июня 2008 года в газете "Юридическая газета" № 89 (1489)) следующее изменение:
      часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
      "По сведениям, предусмотренным в абзацах втором, третьем, пятом, седьмом подпункта 2), втором, третьем, с шестого по пятнадцатый подпункта 3), в подпункте 5), в абзацах со второго по пятый, седьмом, восьмом подпункта 7), в подпункте 8) в части подтверждения сведений о временном въезде на территорию Республики Казахстан, страхователем прилагаются копии подтверждающих документов.".
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
      3. Департаменту надзора за субъектами страхового рынка и другими финансовыми организациями (Каракулова Д.Ш.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстане настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".
      4. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

      Председатель                               Е. Бахмутова