"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының активтерін инвестициялау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 2 қазандағы № 148 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 29 желтоқсандағы N 261 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 01 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6030 болып енгізілді

      Қолданушылардың назарына!
      Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз.

      Нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Агенттік Басқармасының «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының активтерін инвестициялау ережесін бекіту туралы» 2008 жылғы 2 қазандағы № 148 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5365 тіркелген) мынадай толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының активтерін инвестициялау ережесінде:
      19-тармақтың 2) тармақшасы мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
      «банктердің «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В+»-тен «В»-ге дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе «Standard & Poor's» ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ»-тен «kzВ+»-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар;»;
      20-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В+»-тен «В»-ге дейінгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе «Standard & Poor's» ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ-»-тен «kzВ+»-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар бір екінші деңгейдегі банкте (Қормен жасалған агенттік келісім негізінде кредиторларға кепілдік төлемдерін жүзеге асыру бойынша қызмет көрсететін, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын агент-банкті қоспағанда) және оның аффилирленген тұлғаларында салымдарға жиынтық орналастыруы – Қор активтерінің бес пайызынан, бірақ осы банктің меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес пайызынан асырылмайды;».
      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі және 2012 жылғы 1 шілдеге дейін қолданылады.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.11.29 № 174 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.
      3. Стратегия және талдау департаменті (Н.А. Әбдірахманов):
      1) Заң департаментiмен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Агенттiктiң мүдделi бөлiмшелерiне, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамына және «Қазақстан қаржыгерлерiнiң қауымдастығы» заңды тұлғалар бiрлестiгiне мәлімет үшін жеткізсін.
      4. Агенттік Төрайымының Қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

       Төрайым                                  Е. Бахмутова

О внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 148 "Об утверждении Правил инвестирования активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2009 года № 261. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 февраля 2010 года № 6030

      В целях совершенствования нормативных правовых актов Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правления Агентства от 2 октября 2008 года № 148 "Об утверждении Правил инвестирования активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5365) следующие дополнения:
      в Правилах инвестирования активов акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденных указанным постановлением:
      подпункт 2) пункта 19 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
      "банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг от "В+" до "В" по международной шкале агентства "Standard&Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB-" до "kzB+" по национальной шкале "Standard & Poor's";";
      пункт 20 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      "1-1) суммарное размещение во вклады в одном банке второго уровня, который имеет долгосрочный кредитный рейтинг от "В+" до "В" по международной шкале агентства "Standard&Poor's" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от "kzBB-" до "kzB+" по национальной шкале "Standard & Poor's" (за исключением банка-агента, осуществляющего отдельные виды банковских операций, оказывающего услуги по осуществлению гарантийных выплат кредиторам на основе агентского соглашения с Фондом), и его аффилиированных лицах - не более пяти процентов от активов Фонда, но не более двадцати пяти процентов от размера собственного капитала данного банка;".
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан и действует до 1 января 2012 года.
      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правления АФН РК от 29.11.2010 № 174 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).
      3. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".
      4. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

      Председатель                               Е. Бахмутова