"Еңбек бойынша есеп" 1-Е статистикалық нысанына 1-қосымша" жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны мен оны толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2010 жылғы 30 қыркүйектегі № 277 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 18 қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6583 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2014 жылғы 8 желтоқсандағы № 71 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 08.12.2014 № 71 (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 2) және 7) тармақшаларына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мыналар:
      1) «Еңбек бойынша есеп» 1-Е статистикалық нысанына 1-қосымша» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1681101, индексі 1-Е статистикалық нысанына 1-қосымша, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес;
      2) «Еңбек бойынша есеп» 1-Е статистикалық нысанына 1-қосымша» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1681101, индексі 1-Е статистикалық нысанына 1-қосымша, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Құқықтық және ұйымдық қамтамасыз ету департаменті Стратегиялық даму департаментімен бірге заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялауды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің жауапты хатшысына жүктелсін.
      4. Осы бұйрық 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төраға                                  Ә. Смайылов

      "Келісілген"
      Қазақстан Республикасының
      Еңбек және халықты әлеуметтік
      қорғау министрі
      _____________ Г. Әбдіқалықова
      2010 жылғы

Қазақстан Республикасы   
Статистика агенттігі төрағасының
2010 жылғы 30 қыркүйектегі 
№ 277 бұйрығына 1-қосымша  


 

 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасы міндетін атқарушының 2010 жылғы 30 қыркүйектегі № 277 бұйрығына 1-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысан
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 30 сентября 2010г. № 277

Аумақтық органға тапсырылады
Представляется территориальному органу

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағат (қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, час (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1

более 40 часов

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

Статистикалық нысан коды
1681101
Код статистической формы
1681101

«Еңбек бойынша есеп»
1-Е статистикалық нысанына
1-қосымша
Приложение 1
к статистической форме
1-Т «Отчет по труду»

1-Е статистикалық нысанына 1-қосымша
Приложение 1 к статистической форме 1-Т

Айлық
Месячная

              _ _      _ _ _ _
Есепті кезең |_|_| Ай |_|_|_|_| жыл
Отчетный период месяц год

Қызметкерлерінің тізімдік саны 50 адамнан асатын барлық заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады.
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обосбленные подразделения со списочной численностью работников свыше 50 человек.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 6 күні.
Срок представления – 6 числа после отчетного периода.

КҰЖЖ коды
Код ОКПО


БСН коды
код БИН

1. Ірі және орта кәсіпорындардағы (ұйымдардағы) қызметкерлердің қозғалысы және толық емес жұмыс уақытында жұмыс істейтіндердің саны туралы деректерді көрсетіңіз, адам
Укажите данные о движении работников и численности работающих неполное рабочее время на крупных и средних предприятиях (организациях), человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті айға
За отчетный месяц1

1

Есепті айдың басындағы қызметкерлердің тізімдік саны – барлығы
Списочная численность работников на начало отчетного месяца - всего


2

Есепті айда жұмысқа қабылданған қызметкерлер – барлығы
Принято работников за отчетный месяц – всего


3

Есепті айда жұмыстан шыққан қызметкерлер – барлығы
Выбыло работников за отчетный месяц - всего


4

персонал санының қысқартылуына байланысты
в связи с сокращением численности персонала


5

кәсіпорынның таратылуына байланысты 
в связи с ликвидацией предприятия


6

өз еркі бойынша
по собственному желанию


7

себепсіз жұмысқа шықпағаны үшін
за прогул


8

басқа да себептер бойынша
по другим причинам


9

Есепті айдың соңындағы қызметкерлердің тізімдік саны – барлығы
Списочная численность работников на конец отчетного месяца - всего


10

Толық емес жұмыс күні немесе толық емес жұмыс аптасында жұмыс істейтіндердің саны - барлығы
Численность работающих неполный рабочий день или неполную рабочую неделю – всего


11

одан өндіріс (жұмыс, қызмет) көлемінің қысқаруына байланысты толық емес жұмыс күніне немесе толық емес жұмыс аптасына ауыстырылғандар
из них переведенных на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю в связи с сокращением объема производства (работ, услуг)


12

Өндірістің бос тұрып қалуына байланысты уақытша жұмыс істемейтін қызметкерлердің саны - барлығы
Численность работников, временно неработающих в связи с простоем производства - всего


13

одан жалақы сақтауынсыз демалыс берілген қызметкерлердің саны
из них численность работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы


2. Ірі және орта кәсіпорындардағы (ұйымдардағы) негізгі жұмыс топтары бойынша қызметкерлердің тізімдік саны туралы деректерді көрсетіңіз, адам
Укажите данные о списочной численности работников на крупных и средних предприятиях (организациях) по основным группам занятий, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Ұйымдар бойынша барлығы
Всего по организации

Оның ішінде:
Из нее:

билік органдарының және ұйымдардың басшыларын қоса, барлық деңгейдегі басқарма басшылары (өкілдері)
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей организаций

жоғары деңгейдегі білікті мамандар
специалисты высшего уровня квалификации

орта деңгейдегі білікті мамандар
специалисты среднего уровня квалификации

А

Б

1

2

3

4

1

Кезең ішіндегі қызметкерлердің орташа тізімдік саны – барлығы
Списочная численность работников в среднем за период - всего

Атауы                           Мекен-жайы
Наименование_________________      Адрес _______________________      _____________________________      Тел. ________________________
_____________________________      Электрондық почта мекен-жайы
_____________________________      Адрес электронной почты______

Орындаушының аты-жөні және телефоны
Фамилия и телефон исполнителя ________________ Тел.______________

Басшы                          (Аты-жөні,тегі, қолы)
Руководитель__________________    (Ф.И.О., подпись)______________

Бас бухгалтер                  (Аты-жөні,тегі, қолы)
Главный бухгалтер_____________    (Ф.И.О., подпись)

М.О.

М.П.

Қазақстан Республикасы Статистика
агенттігі төрағасының 2010 жылғы
30 қыркүйектегі № 277 бұйрығына
2-қосымша         

Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық ««Еңбек бойынша есеп» 1-Е статистикалық нысанына 1-қосымша» (коды 1681101, индексі 1-Е статистикалық нысанына 1-қосымша, кезеңділігі айлық)

      1. Осы нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленген және «Еңбек бойынша есеп» 1-Е статистикалық нысанына 1-қосымша» (коды 1681101, индексі 1-Е статистикалық нысанына 1-қосымша, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру тәртібін нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толығымен толтыруға қолданылады:
      1) қызметкерлердің тізімдік саны - азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыс атқарушы адамдар, сондай-ақ қоса атқарушылық бойынша қабылданғандардан басқа еңбек шарты бойынша, оның жасалу мерзіміне қарамастан жұмысқа қабылданып, еңбек етуші адамдар саны.
      2) бос тұрып қалу - экономикалық, технологиялық, ұйымдастырушылық, өзге де өндірістік немесе табиғи сипаттағы себептер бойынша жұмыстың уақытша тоқтап тұруы.
      3) толық емес жұмыс уақыты - Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексімен белгіленген қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, оның ішінде:
      толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту;
      толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту;
      бір мезгілде күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту толық емес жұмыс уақыты болып есептеледі.
      3. Көрсетілген статистикалық нысанды заңды тұлғалар, олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері меншіктің иелігі мен статистикалық нысанына қарамастан өзінің тұрған жері бойынша, тапсырып отырады.
      Заңды тұлға есепті өзінің тұрған жеріндегі мемлекеттік аумақтық статистика органға басқа облыстар аумағында орналасқан және олардың тұрған жері бойынша тиісті мемлекеттік аумақтық статистика органына есеп беретін заңды тұлғаның құрылымдық және оқшауланған бөлімшелерінің деректерінсіз ұсынады.
      4. Осы статистикалық нысан есепті айда толтырылады.
      Осы статистикалық нысаны бойынша есеп жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың «Еңбек бойынша есеп» (1-Е индексі, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес толтырылады.
      5. Арифметика-логикалық бақылау:
      1) 1 бөлім. Ірі және орта кәсіпорындардағы (ұйымдардағы) қызметкерлердің қозғалысы және толық емес жұмыс уақытында жұмыс істейтіндердің саны туралы деректер.
      1-баған бойынша есепті айдағы 1 жол = өткен айдағы 1-баған 9 жол
      1-баған бойынша 9 жол = 1 жол + 2 жол – 3 жол.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады