Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2007 жылғы 7 қыркүйектегі № 37 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2010 жылғы 1 қарашадағы № 76 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2010 жылы 24 қарашада № 6651 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасының 2012 жылғы 20 қаңтардағы № 4 Бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Бас Прокуратурасының 2012.01.20 № 4 (алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы прокуратурасының органдары мен мекемелерінде жеке және заңды тұлғалардың өтініштерімен жұмысты жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасының «Прокуратура туралы» Заңының 11-бабының 4-тармақшасын басшылыққа ала отырып, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2007 жылғы 7 қыркүйектегі № 37 «Қазақстан Республикасы прокуратурасының органдары мен мекемелерінде жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу реестрінде № 4958 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және басқа мемлекеттік органдарының актілер жинағының 2007 жылғы қырқүйек-қарашасындағы санында жарияланған) бұйрығына мынадай толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы прокуратурасының органдары мен мекемелерінде жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау жөніндегі Нұсқаулықтағы:
      53-тармақтың 2) тармақшасы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      «егер тексеру нәтижелері бойынша қылмыстық, азаматтық істер және әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі, сондай-ақ атқару өндірісі мәселелері жөніндегі істер бойынша заңды күшіне енген сот актілерін қайта қарау туралы өтінімдерді қанағаттандырмау туралы шешім қабылданған болса;»
      2. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      3. Бұйрықпен Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасарлары мен Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының қызметкерлері таныстырылсын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің төрағасына, облыстық және оған теңестірілген прокурорларға, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы С. Есқараев атындағы Заңдылық, құқық тәртібі проблемаларын зерделеу және прокуратура органдары кадрларының біліктілігін арттыру институтының директорына мәлімет үшін жіберілсін.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының Аппаратына жүктелсін.

      Қазақстан Республикасының
      Бас Прокуроры                                         Қ. Мәми

О внесении дополнения в приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 7 сентября 2007 года № 37

Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 1 ноября 2010 года № 76. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 ноября 2010 года № 6651. Утратил силу приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 20 января 2012 года № 4

      Сноска. Утратил силу приказом Генерального прокурора РК от 20.01.2012 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях совершенствования работы с обращениями физических и юридических лиц в органах и учреждениях прокуратуры Республики Казахстан, руководствуясь подпунктом 4) статьи 11 Закона Республики Казахстан "О Прокуратуре", ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 7 сентября 2007 года № 37 "Об утверждении Инструкции по рассмотрению обращений физических и юридических лиц в органах и учреждениях прокуратуры Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4958, опубликованный в Собрании актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан 2007 г., сентябрь-октябрь) следующее дополнение:
      в Инструкции по рассмотрению обращений физических и юридических лиц в органах и учреждениях прокуратуры Республики Казахстан, утвержденной указанным приказом:
      подпункт 2) пункта 53 дополнить абзацем следующего содержания: "если по результатам разрешения принято решение об отклонении ходатайств о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по уголовным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях, а также по вопросам исполнительного производства;".
      2. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
      3. С приказом ознакомить заместителей Генерального Прокурора Республики Казахстан и сотрудников Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, а также направить для сведения председателю Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, областным и приравненным к ним прокурорам, директору Института изучения проблем законности, правопорядка и повышения квалификации кадров органов прокуратуры имени С. Ескараева при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Аппарат Генерального Прокурора Республики Казахстан.

      Генеральный Прокурор
      Республики Казахстан                       К. Мами