"Қазақстан Республикасының прокуратура органдары мен мекемелерінде жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2007 жылғы 7 қыркүйектегі N 37 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2010 жылғы 18 ақпандағы N 13 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 3 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6098 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасының 2012 жылғы 20 қаңтардағы № 4 Бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Бас Прокуратурасының 2012.01.20 № 4 (алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау рәсімін оңтайландыру мақсатымен және Қазақстан Республикасы «Прокуратура туралы» Заңының 11-бабының 4-тармақшасын басшылыққа ала отырып, БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Қазақстан Республикасының прокуратура органдары мен мекемелерінде жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2007 жылғы 7 қыркүйектегі № 37 бұйрығына (2007 жылғы 5 қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 4958 болып енгізіліп, 2007 жылдың Қазақстан Республикасы орталық аппарат және өзге мемлекеттік органдар актілері жинағында жарияланған, қыркүйек-қазан айлары төмендегі өзгертулер мен толықтыруларды енгізуді:
      2-тармақтың бірінші абзацындағы «Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы ғылыми және өзге де мекемелерінің басшыларына» сөздері «Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ведомство мен мекеме басшыларына» сөздерімен ауыстырылсын;
      4-тармақтағы «Бас прокуратура жанындағы ғылыми және өзге де мекемелерінің басшыларына» сөздері «Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ведомство мен мекеме басшыларына» сөздерімен ауыстырылсын;
      5-тармақтағы «Бас прокуратурасы жанындағы ғылыми және өзге де мекемелерінің басшыларына» сөздері «Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ведомство мен мекеме басшыларына» сөздерімен ауыстырылсын;
      Көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Қазақстан Республикасының прокуратура органдары мен мекемелерінде жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау жөніндегі Нұсқаулықта:
      14-тармақтың 1) тармақшасындағы «Бас прокуратура жанындағы ғылыми және өзге мекемелердің басшыларын» сөздері «Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ведомство мен мекеме басшыларын» сөздерімен ауыстырылсын;
      17 тармақта:
      1), 2) тармақшаларында «азаматтарын» сөзі алынып тасталсын;
      2-1) тармақша мына мазмұнда толықтырылсын:
      «2-1) қылмыстық және азаматтық істер бойынша қадағалау наразылығын келтіру туралы өтінімдер.
      Қадағалау наразылығын келтіру туралы өтінім Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің (бұдан әрі - ҚР ҚІЖК) 407462-баптарының, Қазақстан Республикасы Азаматтық іс жүргізу кодексінің (бұдан әрі - ҚР АІЖК) 391-бабының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, ҚР ҚІЖК 462-1-бабына, ҚР АІЖК 392-бабына сай шешім қабылданбай өтініш иесіне қайтарылады. Сонымен қатар, қадағалау наразылығын келтіру туралы өтінімді берген тұлғаға оның Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотына (бұдан әрі - Жоғарғы Сот) тікелей арыздануына, не болмаса өтінімді қайтаруға негіз болған кемшіліктерді жойғаннан кейін қайтадан Бас прокуратураға өтінім беруге құқылы екендігі түсіндіріледі.
      ҚР АІЖК 388-бабының, 1-бөлігінде және ҚР ҚІЖК 461-бабында қарастырылған қадағалау шағымдану, наразылық келтіру мерзімдерін өткізіп алған тұлғалардың сот актілеріне наразылық келтіру туралы алғашқы өтінімдері оларға қараусыз қайтарылады;»;
      19-тармақтағы «Бас прокуратура жанындағы ғылыми және басқа мекемелердің» сөздері «Бас прокуратураның ведомстволары мен мекемелері» сөздерімен ауыстырылсын;
      22-тармақ мына мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      «Өтініш төмен тұрған прокуратураларға, басқа органдарға, ұйымдарға өтінішті тікелей қараған прокурордың қол қоюымен жолданады.»;
      26-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда мазмұндалсын:
      «Өтінішті жеделдете шешу мақсатында өтінішті тікелей шешетін прокурор мемлекеттік органдардан өтініштің нысанына қатысты тексеру материалдары мен ақпараттарды, істерді (орталық (облыстық) бөлімшілердің бірінші басшыларына жолданатын және жолдануы Қазақстан Республикасы заңнамасымен өзге тәртіпте белгіленген сұранымдардан бөлек) өзі қолтаңбасын қойып, ақпарат пен байланыс жүйесінің техникалық құралдарын пайдалану арқылы, сұратуға (қайтаруға) құқылы. Істерді, қажетті материалдарды талап етудегі сұраныс өтініш түскен күннен бастап үш жұмыс күн мерзімінен кешіктірілмей жолдануы тиіс.».
      33-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «33. Төмен тұрған прокуратураға өтініштердегі, депутаттардың сауалдарындағы дәлелдерді тексеру туралы тапсырма өтінішті шешетін прокурордың қол қоюымен, тексерілуге жататын нақты мән-жайларды және оның орындалу мерзімін міндетті түрде белгілеу арқылы беріледі.»;
      38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «38. Өтініш бойынша зерттеу арқылы шешілген қылмыстық, азаматтық және басқа да істер, сондай-ақ төмен тұрған прокуратуралармен жүргізілген тексеру материалдары бойынша қабылданған шешіммен келіскен жағдайда, арызданушының келтірген барлық мән-жайлары ескеріліп, дәлелді қорытынды жасалады. Бас прокуратурада әзірленген қорытындыны басқарма департаментінің, жеке басқарманың басшысы, ал төмен тұрған прокуратурада - прокуратура басшысы немесе оның орынбасары бекітеді. Ал осы Нұсқаулықтық 14, 15 тармақтарына сәйкес шешілген өтініштер бойынша қорытындыны Бас Прокурордың жетекшілік ететін орынбасары немесе Бас Прокурор өзі бекітеді.»;
      48 тармақта «Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің» сөздері «ҚР ҚІЖК» сөздерімен ауыстырылсын;
      53-тармақта:
      2) тармақшада:
      екінші абзацтағы «Бас прокуратураның» сөздері «Бас прокуратураның ведомстволары мен мекемелері» деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесінші абзац алынып тасталсын;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) Бас прокуратураның дербес құрылымдық бөлімшелерінің, ведомстволары мен мекемелерінің басшылары атынан:
      бағынышты қызметкерлердің шешімдері және (немесе) әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану туралы өтініштерге;
      бағынышты қызметкермен жауап берілген алдыңғы өтініштерге байланысты сұрақтар бойынша, аталған тұлғалардың тікелей басшысы болып табылатын басқарма мен бөлім басшыларының қарауынан кейін;
      саяси партиялардың өтініштеріне;
      осы тармақтың 1), 2), 3-1), 7) тармақшаларында көзделген жағдайлардан басқа өзге де өтініштер бойынша жауап беріледі;»;
      3-1) тармақша мына мазмұнда толықтырылсын:
      «3-1) Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелерінің құрамындағы басқарма және бөлім басшылары атынан:
      бағынышты қызметкерлермен жауап берілген алдыңғы өтініштерге байланысты сұрақтар бойынша;
      осы тармақтың 1), 2), 3) тармақшаларында көзделген жағдайлардан басқа өзге де өтініштер бойынша жауап беріледі;»;
      5) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:
      «5) Бас әскери прокурордың орынбасары, Бас прокуратураның ведомство және мекеме басшылары, сондай-ақ облыс прокурорлары мен оған теңестірілген прокурорлардың атынан:
      бағынышты қызметкерлердің шешімдері мен әрекеттеріне шағымдану өтініштері бойынша;
      бағынышты қызметкерлер жауап берген алдындағы өтініштерге байланысты сұрақтар бойынша;
      осы тармақтың 4), 7) тармақшаларында көзделген жағдайлардан басқа өзге де өтініштер бойынша жауап беріледі;»;
      6) тармақша келесі редакцияда мазмұндалсын:
      «6) қалалық, аудандық, әскери, арнайы прокурорлар атынан:
      түсіндіру жөнінде, заң нормаларын қолдану немесе басқа түсіндіру сипатындағы қала, аудан, әскери, арнайы прокуратураларда шешілген өтініштер бойынша;
      қала, аудан, әскери, арнайы прокуратураларда шешілу қорытындысы бойынша қанағаттандырусыз қалған өтініштерге;
      бағынышты қызметкерлердің шешімдері мен әрекеттеріне шағымданған өтініштерге;
      бағынышты қызметкерлермен жауап берілген алдыңғы өтініштерге байланысты сұрақтар бойынша жауап беріледі;»;
      7) тармақша мынадай редакцияда мазмұндалсын:
      «7) өтінішті шешетін прокурордың атынан:
      өтініштің қанағаттандырылғаны туралы;
      өтініштен бас тартылғаны туралы, егер осы Нұсқаулықпен және Қазақстан Республикасы заңнамаларымен басқа тәртіп қарастырылмаған жағдайда;
      түсіндіру сипатындағы, егер Осы Нұсқаулықпен өзге тәртіп қарастырылмаған жағдайда;
      Сонымен қатар, барлық деңгейдегі прокуратура және прокуратура мекемелерінің басшылары өз қалауынша кез келген алдыңғы өтініштерді бақылауға алып, өзінің қолтаңбасын қойып, жауаптар беруге құқылы.»;
      55-тармақ мына мазмұндағы абзацпен толтырылсын:
      «Өндірісіне өтініш келіп түскен қызметкерлер, олардың сапалы және уақтылы қарастырылуына жеке жауапты.».
      2. Осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуге алуға Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының Аппараты шаралар қолдансын.
      3. Бұйрықпен Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасарлары таныстырылып, көшірмелері Бас прокуратураның құрылымдық бөлімше басшыларына, Бас прокуратураның құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі Комитеттің төрағасына, Бас прокуратураның жанындағы С.Есқараев атындағы Институттың директорына, Бас әскери прокурорға, облыстық және оған теңестірілген прокурорларға басшылыққа алу және орындау үшін жіберілсін.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының Аппараты басшысына жүктелсін.
      5. Осы бұйрық бірінші ресми түрдегі жарияланымнан соң 10 күн өткеннен кейін қолданысқа енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Бас Прокуроры                                       Қ. Мәми

О внесении изменений и дополнений в приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 7 сентября 2007 года № 37 "Об утверждении Инструкции по рассмотрению обращений физических и юридических лиц в органах и учреждениях прокуратуры Республики Казахстан"

Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 18 февраля 2010 года № 13. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 марта 2010 года № 6098. Утратил силу приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 20 января 2012 года № 4

      Сноска. Утратил силу приказом Генерального прокурора РК от 20.01.2012 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях оптимизации процедуры рассмотрения обращений физических и юридических лиц и руководствуясь подпунктом 4) статьи 11 Закона Республики Казахстан "О Прокуратуре", ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 7 сентября 2007 года № 37 "Об утверждении Инструкции по рассмотрению обращений физических и юридических лиц в органах и учреждениях прокуратуры Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4958, опубликованный в Собрании актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2007 г., сентябрь-октябрь) следующие изменения и дополнения:
      в абзаце первом пункта 2 слова "руководителям научных и других учреждений при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" заменить словами "руководителям ведомств и учреждений Генеральной прокуратуры Республики Казахстан";
      в пункте 4 слова "руководителей научных и других учреждений при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" заменить словами "руководителей ведомств и учреждений Генеральной прокуратуры Республики Казахстан";
      в пункте 5 слова "руководителям научных и других учреждений при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" заменить словами "руководителям ведомств и учреждений Генеральной прокуратуры Республики Казахстан";
      в Инструкции по рассмотрению обращений физических и юридических лиц в органах и учреждениях прокуратуры Республики Казахстан, утвержденной указанным приказом:
      в подпункте 1) пункта 14 слова "руководителей научных и иных учреждений при Генеральной прокуратуре" заменить словами "руководителей ведомств и учреждений Генеральной прокуратуры";
      в пункте 17:
      в подпунктах 1), 2) слово "граждан" исключить;
      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      "2-1) ходатайства о принесении надзорного протеста по уголовным и гражданским делам.
      В случае, если ходатайство о принесении надзорного протеста по уголовным и гражданским делам не соответствует требованиям статей 407462 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - УПК РК), статьи 391 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК РК), оно в порядке, установленном, соответственно, статьями 462-1 УПК РК, 392 ГПК РК возвращается без разрешения заявителю. При этом, лицу, подавшему ходатайство о принесении надзорного протеста, разъясняется его право на обращение непосредственно в Верховный Суд Республики Казахстан (далее - Верховный Суд) либо повторное обращение к Генеральному Прокурору после устранения недостатков, послуживших основанием для возврата ходатайства.
      Первичные ходатайства о принесении протеста на судебные акты, по которым истекли сроки надзорного обжалования, опротестования, предусмотренные частью 1 статьи 388 ГПК РК и статьей 461 УПК РК, возвращаются заявителям без рассмотрения;";
      в пункте 19 слова "научных и других учреждений при Генеральной прокуратуре" заменить словами "ведомств и учреждений Генеральной прокуратуры";
      пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:
      "Обращения нижестоящим прокуратурам, другим органам, организациям направляются за подписью прокурора, непосредственно рассматривающего обращение.";
      абзац второй пункта 26 изложить в следующей редакции:
      "В целях обеспечения оперативности при разрешении обращения запросы, письма об истребовании дел, проверочных материалов и информации, касающихся предмета обращения, из государственных органов (за исключением запросов, адресованных первым руководителям центральных (областных) подразделений, а также по которым законодательством Республики Казахстан, предусмотрен иной порядок направления) даются за подписью прокурора, непосредственно разрешающего обращение с использованием технических средств информации и связи. Поручение об истребовании дела, необходимых материалов должно быть направлено не позднее трех рабочих дней со дня поступления обращения.";
      абзац первый пункта 33 изложить в следующей редакции:
      "33. Поручения нижестоящим прокуратурам о проверке изложенных в обращениях, депутатских запросах доводов даются за подписью прокурора, непосредственно разрешающего обращение, с обязательным указанием конкретных обстоятельств, подлежащих проверке, и сроков их исполнения.";
      пункт 38 изложить в следующей редакции:
      "38. По обращениям, разрешенным с изучением уголовных, гражданских и других дел, а также материалов проверок, проведенных нижестоящими прокуратурами, в случае согласия с принятыми решениями, составляется мотивированное заключение с учетом всех доводов заявителя. Заключение, подготовленное в Генеральной прокуратуре утверждается начальником департамента, самостоятельного управления, а в нижестоящих прокуратурах - руководителем прокуратуры либо его заместителем. При разрешении обращений, перечисленных в пунктах 14, 15 настоящей Инструкции, заключение утверждается Генеральным Прокурором Республики Казахстан либо курирующим заместителем Генерального Прокурора.";
      в пункте 48 слова "Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан" заменить словами "УПК РК";
      в пункте 53:
      в подпункте 2):
      в абзаце втором слова "Генеральной прокуратуры" заменить словами ", ведомств и учреждений Генеральной прокуратуры";
      абзац 5 исключить;
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) руководителями самостоятельных структурных подразделений, ведомств и учреждений Генеральной прокуратуры даются ответы на обращения:
      об обжаловании решений и (или) действий (бездействий) подчиненных сотрудников;
      по вопросам, связанным с предыдущими обращениями, по которым ранее даны ответы подчиненными сотрудниками, после рассмотрения их руководителями управлений и отделов, являющимися непосредственными начальниками данных лиц;
      политических партий;
      по иным обращениям, за исключением случаев, предусмотренных в подпунктах 1), 2), 3-1), 7) настоящего пункта;";
      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      "3-1) руководителями управлений и отделов, входящих в состав самостоятельных структурных подразделений Генеральной прокуратуры, даются ответы на обращения:
      по вопросам, связанным с предыдущими обращениями, по которым ранее даны ответы подчиненными сотрудниками;
      по иным обращениям, за исключением случаев, предусмотренных в подпунктах 1), 2), 3) настоящего пункта;";
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      "5) заместителями Главного военного прокурора, руководителя учреждения прокуратуры, прокурора области и приравненного к ним прокурора даются ответы:
      по обращениям об обжаловании решений и действий подчиненных сотрудников;
      по вопросам, связанным с предыдущими обращениями, по которым ранее даны ответы подчиненными сотрудниками;
      по иным обращениям, за исключением случаев, предусмотренных в подпунктах 4), 7) настоящего пункта;";
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      "6) прокурорами городов, районов, военными, специализированными прокурорами даются ответы:
      о разъяснении, применении норм законодательства либо другого разъяснительного характера по обращениям, разрешенным в прокуратурах городов, районов, военных, специализированных прокуратурах;
      если по результатам разрешения принято решение об их отклонении в прокуратурах городов, районов, военных и специализированных прокуратурах;
      по обращениям об обжаловании решений и действий подчиненных сотрудников;
      по вопросам, связанным с предыдущими обращениями, по которым ранее даны ответы подчиненными сотрудниками;";
      подпункт 7) изложить в следующей редакции:
      "7) прокурором, непосредственно разрешающим обращение, даются ответы:
      об удовлетворении обращения;
      об отклонении обращения, если иной порядок не предусмотрен настоящей Инструкцией и законодательством Республики Казахстан;
      разъяснительного характера, если иной порядок не предусмотрен настоящей Инструкцией.
      При этом, руководители прокуратур и учреждений прокуратуры всех уровней вправе по своему усмотрению ставить на контроль любые первичные обращения, давать на них ответы за своей подписью.";
      пункт 55 дополнить абзацем следующего содержания:
      "Сотрудники, в производство которых поступило обращение, несут персональную ответственность за качество и своевременность их рассмотрения.".
      2. Аппарату Генерального Прокурора Республики Казахстан принять меры к государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      3. С приказом ознакомить заместителей Генерального Прокурора Республики Казахстан, копии его направить руководителям структурных подразделений Генеральной прокуратуры, председателю Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, директору Института им. С. Ескараева при Генеральной прокуратуре, Главному военному прокурору, прокурорам областей и приравненным к ним для руководства и исполнения.
      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Руководителя Аппарата Генерального Прокурора Республики Казахстан.
      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении 10 дней после дня его первого официального опубликования.

      Генеральный Прокурор
      Республики Казахстан                       К. Мами