Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығының мәселелері бойынша толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы N 18 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 19 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6134 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 сәуірдегі № 115 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.04.2016 № 115 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қолданушылардың назарына!
      Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз.

      Нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Агенттік Басқармасының «Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы» 2005 жылғы 30 шілдедегі № 269 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3822 тіркелген) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары туралы есепті қарау ережесі:
      мынадай мазмұндағы 13-1-тармақпен толықтырылсын:
      «13-1. Келесі облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін банктің барынша төмен кредиттік рейтингі алдыңғы шығарылымдардың облигациялары айналыста бар болғанда «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В-»-тен немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасынан төмен емес болуы тиіс.»;
      14-тармақтың екінші бөлігінде:
      2) тармақшада:
      «эмитенттің» деген сөз «банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «.» деген тыныс білгісі «;» деген тыныс белгісімен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      «3) келесі облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды уәкілетті органға беру күнінде банктің осы Ереженің 13-1-тармағында белгіленген барынша төмен кредиттік рейтингі бар.».
      2. <*>
      Ескерту. 2-тармақтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 70 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      3. <*>
      Ескерту. 3-тармақтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 70 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      4. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
      Осы қаулының 2 және 3-тармақтарының қолданысы 2010 жылғы 01 ақпаннан бастап туындайтын қатынастарға таралады.
      5. Лицензиялау департаменті (Н.Қ. Қасқаманова):
      1) Заң департаментiмен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Агенттiктiң мүдделi бөлiмшелерiне, «Қазақстан қаржыгерлерiнiң қауымдастығы» заңды тұлғалар бiрлестiгiне мәлімет үшін жеткізсін.
      6. Агенттік Төрайымының Қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары М.Б. Байсыновқа жүктелсін.

      Төрайым                                      Е. Бахмутова

О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам рынка ценных бумаг

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 18. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 марта 2010 года № 6134. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.04.2016 № 115 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях совершенствования нормативных правовых актов Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правления Агентства от 30 июля 2005 года № 269 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3822) следующие дополнения и изменения:
      в Правилах государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций, утвержденных указанным постановлением:
      дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
      "13-1. Минимальный кредитный рейтинг банка для государственной регистрации последующего выпуска облигаций при наличии в обращении облигаций предыдущих выпусков, должен быть не ниже "В-" по международной шкале агентства "Standard & Poor's" или рейтинговой оценки аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств.";
      в части второй пункта 14:
      в подпункте 2):
      слово "эмитент" заменить словами "организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций";
      знак препинания "." заменить знаком препинания ";";
      дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      "3) на дату представления в уполномоченный орган документов для государственной регистрации последующего выпуска облигаций банк имеет минимальный кредитный рейтинг, установленный пунктом 13-1 настоящих Правил.".
      2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 70 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого его официального опубликования).
      3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 70 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого его официального опубликования).
      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      Действие пунктов 2 и 3 настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 февраля 2010 года.
      5. Департаменту лицензирования (Каскаманова Н.К.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".
      6. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.
      7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Байсынова М.Б.

      Председатель                               Е. Бахмутова