Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 15 шілдедегі № 111 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 16 тамызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6393 болып енгізілді

      Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
      2. Осы қаулы бірінші рет ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      3. Заң департаменті (Н.В. Сәрсенова):
      1) осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Мемлекеттік зейнетақы төлеу жөніндегі орталығы» Республикалық мемлекеттік қазынашылық кәсіпорнына, «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігіне мәлімет үшін жеткізсін.
      4. Агенттіктің Төрайым Қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары М.Б. Байсыновқа жүктелсін.

      Төрағаның міндетін атқарушы                Қ. Қожахметов

Қазақстан Республикасы     
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының         
2010 жылғы 15 шілдедегі   
№ 111 қаулысының қосымшасы 

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар тізбесі

      Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 173 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      2. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 18.01.2016 № 5 қаулысымен.
      3. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 212 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      4. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 166 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      5. Агенттік Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 28 мамырдағы № 155 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4803 тіркелген) қаулысына:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Заңдар қолданысқа енгізілген күннен бастап алты ай өткен соң қолданысқа енгізілетін 8-тармақтың үшінші, төртінші абзацтарын, 13-тармақтың төртінші, бесінші, сегізінші, тоғызыншы абзацтарын, 20-тармақтың бесінші, алтыншы, тоғызыншы, оныншы абзацтарын қоспағанда, осы қаулы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.».
      6. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28  № 170(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      7. Агенттік Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актiлерiне сәйкестендіру нөмiрлерi бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 29 наурыздағы № 50 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6219 тіркелген) қаулысына:
      2-тармақта «2010 жылғы 13 тамыздан бастап» деген сөздер және цифрлар «2012 жылғы 1 қаңтардан бастап» деген сөздермен және цифрлармен ауыстырылсын.

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 июля 2010 года № 111. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 августа 2010 года № 6393

      В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
      3. Юридическому департаменту (Сарсенова Н.В.):
      1) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Республиканского государственного казенного предприятия "Государственный центр по выплате пенсий Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".
      4. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Байсынова М.Б.

      И.о. Председателя                          К. Кожахметов

Приложение            
к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка   
и финансовых организаций     
от 15 июля 2010 года № 111    

Перечень
изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые
нормативные правовые акты Республики Казахстан

      Внести в нормативные правовые акты Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:
      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.04.2012 № 173 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого дня его официального опубликования).
      2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 18.01.2016 № 5.
      3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 212 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      4. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.04.2012 № 166 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      5. В постановление Правления Агентства от 28 мая 2007 года № 155 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4803):
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2012 года, за исключением абзацев третьего, четвертого пункта 8, абзацев четвертого, пятого пункта 13, которые вводятся в действие по истечении шести месяцев со дня введения в действие Законов.".
      6. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.04.2012 № 170 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      7. В постановление Правления Агентства от 29 марта 2010 года № 50 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6219):
      в пункте 2 слова и цифры "с 13 августа 2010 года" заменить словами и цифрами "с 1 января 2012 года".