Ветеринариялық есеп пен есептілік нысандарын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2011 жылғы 11 шілдедегі № 08-3/391 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 3 тамызда № 7097 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 17 қаңтардағы № 10-1/18 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2012.01.17 № 10-1/18 (қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 8-бабының 9) тармақшасын, «Мемлекеттік Статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасын орындау мақсатындаБҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) ветеринариялық есеп;
      2) ветеринариялық есептілік нысандары бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң Мал шаруашылығын дамыту және ветеринариялық қауiпсiздiк департаментi (Тоқсеитова Р.Ә.) осы бұйрықтың заңда белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуiн қамтамасыз етсiн.
      3. «Ветеринариялық есеп пен есептiлiктi жүргiзу, табыс ету Ережесiн, ветеринариялық есеп пен есептiлiк нысандарын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 140 бұйрығының (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 6135 тiркелген, Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілері Бюллетенінде жарияланған, № 7, 2010 жыл, 377-бап) күші жойылды деп танылсын.
      4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланғанынан кейiн он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Министр                                     А. Мамытбеков

      «Келісілді»
      Қазақстан Республикасы
      Статистика агенттігінің
      төрағасы
      ___________ Ә. Смайылов
      2011 жылғы 11 шілде

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы  
министрiнiң     
2011 жылғы 7 шілдедегі
№ 08-3/391 бұйрығымен
бекiтiлген      

Утверждены      
приказом Министра 
сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 7 июля 2011 года
№ 08-3/391     

Ветеринариялық есеп нысандары/Формы ветеринарного учета

1. Ветеринария саласындағы кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын
жеке және заңды тұлға жүргiзетiн ветеринариялық есеп
журналы./
1. Журналы ветеринарного учета, которые ведут физические и
юридические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в области ветеринарии: 1) ветеринариялық–профилактикалық iс–шараларды жазу журналы/
1) журнал для записи ветеринарно-профилактических мероприятий
(ветесеп, № 1-вет нысан/ветучет, форма № 1-вет)

      (Жұп бетi/Четная страница)

Күнi/
Дата

Шаруашылықтың, елдi мекеннiң атауы, жануар иесiнiң тегі, аты, әкесінің аты/
Название хозяйствующегосубъекта, населенного пункта, фамилия, имя, отчество владельца животного

Жануардың түрi, жынысы, жасы, аты және бiрдейлендiру №/
Вид, пол,возраст, кличка иидентификационный № животного

Дауалаудың немесе егудiң түрi/
и добработки или прививки

Егiлген немесе алдын алу мақсатында дауаланған жануарлардың саны/
Количество животных, привитых или обработанных спрофилактической целью

барлығы/всего

оның iшiнде/из них

ауырды (асқынды)/заболело(осложнения)

өлiм–жiтiмге ұшырады және лажсыз сойылды/
пало и вынужденно убито

1

2

3

4

5

6

7

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Диагностикалық зерттеулерге ұшыраған жануарлардың саны/
Количество животных, подвергнутых диагностическим исследованиям

ағымдағы жылы бiрiншi рет тексерiлдi/
исследовано первый раз в текущем году

ағымдағы жылы екiншi рет тексерiлдi/
исследовано второй раз в текущем году

бiрiншiрет/первично

оның iшiнде оң нәтиже бергендер/
из них реагировало положительно

қайталанып/повторно

оныңiшiнде оң нәтиже бергендер/
из них реагировало положительно

бiрiншi рет/первично

оның iшiнде оң нәтиже бергендер/
из них реагировало положительно

қайталанып/овторно

оның iшiнде оң нәтиже бергендер/из них реагировало положительно

8

9

10

11

12

13

14

15

      Ескертпе/Примечание:
      1. 4-бағанға жасалған жұмыстың түрiн жазады, мысалы: «сiбiржарасына қарсы егу», «монезиозға қарсы дегельминтизация»,«туберкулинизация», «терi асты бөгелегiне қарсы дауалау» және осы тәрiздiлер./В графу 4 записывают вид выполненной работы, например«прививка против сибирской язвы», «дегельминтизация против мониезиоза», «туберкулинизация», «обработка против подкожного овода» и тому подобное.
      2. 8 және 11-бағандарда ағымдағы жылы бiрiншi рет зерттелген жануарларды жазады./В графах 8 и 11 записывают животных, исследованных в текущем году впервые.
      3. 12-15-бағандарда сол жылы қайта зерттелген жануарларды жазады./В графах 12-15 записывают животных, исследованных в том же году повторно.

2) жануарлар ауруларын тiркеу журналы/
2) журнал для регистрации заболеваний животных
(ветесеп, № 2-вет нысан/ветучет, форма № 2-вет)

      (Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Жануардың келiп түскен күнi менайы/Число и месяц поступления животного

Жануариесiнiңтегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчествовладельцаживотного

Жануардың түрi, жынысы, жасы, аты және бiрдейлендiру №/Вид, пол, возраст, кличка и идентификационный № животного

Жануарлардың ауырған күнi/Дата заболевания животного

Аурудың диагнозы/Диагноз болезни

алғашқыесеп/первичного учета

қайта ауырған/повторныхбольных

алғашқы/первоначальный

қортынды/заключительный

1

2

3

4

5

6

7

8

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Қосымша зерттеулер, клиникалық белгiлерi, емдiк көмек, ұсыныс беру/Дополнительныеисследования, клинические признаки, лечебная помощь, рекомендации

Аурудың нәтижесi/
Исход болезни

Ерекше белгiлер,ем жүргiзген маманның тегi/
Особые отметки, фамилия специалиста, проводившего лечение

9

10

11

      Ескертпе/Примечание:
      1. 1-бағанға егер жануар алғашқы рет қабылданса, жазбаның реттiк нөмiрiн енгiзедi. Осы ауру жануарды қайта қабылдағанда оны журналға қайта жазады, бiрақ 1-бағанда реттiк нөмiрiн қоймайды, ал 2-бағанда алғашқы жазбаның нөмiрiн көрсетедi. Осы нөмірдi 2-бағанда үшiншi, төртiншi және ауру жануардың келесi қабылдауларында жазылғанға дейiн қояды. Егер жануар бұдан әрi емдеуге, бiрақ басқа аурулармен түсетiн болса оны тiркейдi, 1-бағанда кезектi (жаңа) реттiк нөмірiн қояды./В графу 1 вносят порядковый номер записи, если животное принято первично. При повторном приеме этого же больного животного его снова записывают в журнал, но порядковый номер в графе 1 не проставляют, а указывают в графе 2 номер первичной записи. Этот же номер также проставляют в графе 2 при третьем, четвертом и последующих приемах больного животного до выздоровления. Если животное в дальнейшем поступает на лечение, но с другими заболеваниями, его регистрируют, проставляют в графе 1 очередной (новый) порядковый номер.
      2. 4-бағанда жануардың иесiн, елдi мекенiн және мекен-жайын көрсетедi./В графе 4 указывают владельца животного, населенный пункт и адрес.
      3. 7-бағанды жануарды тексерiп қарағаннан және диагнозды белгiлегеннен кейiн толтырады, егер алғашқы тексерiп қарауда диагноз белгiленбесе, осы бағанда алдын-ала диагнозын жазады. Қайта қабылдауда диагнозды нақтылайды және соңғы ретiнде 8-бағанға жазады./Графу 7 заполняют после осмотра животного и установления диагноза, если при первичном осмотре животного диагноз не установлен, в этой графе записывают предворительный. При повторном приеме диагноз уточняют и записывают как окончательный в графе 8.
      4. 9-бағанға аурудың клиникалық белгiлерiн жазады, соның iшiнде денесiнiң температурасын, тамыр соғысының, тыныс алудың жиiлiгiн және тағы сондайлар, арнайы зерттеулердiң нәтижелерiн (қанның, зәрдiң, нәжiстiң және басқасының) және жүргiзiлген емдеу шараларын немесе белгiленген емдi жазады./В графе 9 записывают клинические признаки болезни, в том числе температуру тела, частоту пульса, дыхания и тому подобное, результаты специальных исследований (крови, мочи, кала и другое) и проведенные лечебные мероприятия или назначенное лечение.
      5. 10-бағанда аурудың нәтижесiн (сауықты, өлiм-жiтiмге ұшырады, сойылды, жойылды) және жануардың емдеу ұйымынан шыққан күнiн жазады./В графе 10 записывают исход болезни (выздоровело, пало, убито, уничтожено) и дату выбытия животного из лечебной организации.
      6. 11-бағанда жүргiзiлген ем сипаты үшiн қызығушылық тудыратын қосымша деректердi жазады. Осы жерде «Шығу» белгiсiн қояды, егер емдiк көмек орынға бару кезiнде көрсетiлген болса, осы жануарды емдеген ветеринариялық дәрiгердiң (фельдшердiң) тегiн көрсетедi./В графе 11 записывают дополнительные данные, представляющие интерес для характеристики проведенного лечения. Здесь же ставят пометку «Выезд», если лечебная помощь оказана при выезде на место, указывают фамилию ветеринарного врача (фельдшера), лечившего данное животное.
      7. Аса құнды асыл тұқымды немесе жоғары өнiмдi жануарлардың стационарлық емi кезiнде осы журналға қосымша ретiнде осындай әр жануарға төменде көрсетiлген нысан бойынша ауру ағымының, келесi зерттеулердiң, бұдан арғы емнiң нәтижелерiнiң нақты жазбасымен ауру тарихын жүргiзедi./При стационарном лечении особо ценных племенных или высокопродуктивных животных в дополнение к данному журналу на каждое такое животное ведут историю болезни по указанной ниже форме с подробной записью течения болезни, результатов последующих исследований, дальнейшего лечения.

3) ет және субөнiмдерiн жануарлардан алынатын өнiмдер мен
шикiзатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеудi және
өткiзудi жүзеге асыратын объектiлердiң ветеринариялық-
санитариялық сараптамасын есепке алу журналы/3) журнал учета
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и субпродуктов в
объектах осуществляющих заготовку (убой), хранение, переработку
и реализацию животных, продукции и сырья животного
происхождения
(ветесеп, № 3-вет нысан/ветучет, форма № 3-вет)

      (Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Тексерiп қараудың күнi, айы, жылы/Дата осмотра

Партияның тiркеу № немесе малды тапсырушының атауы/Регистрационный № партии или наименования сдатчика скота

Жануарлардың түрi/Вид животных

Тексерiп қаралған ұшалардың саны/Количество осмотренных туш

Тексерiп қараудың нәтижелерi/
Результаты осмотра

Бактериологиялық зерттеу нәтижелер/Результаты бактериологического исследования

аурудыңатауы/название болезни

ауырғандар саны (жарамсыздыққа шығару жағдайларыныңсаны)/количество больных (число случаев браковки)

1

2

3

4

5

6

7

8

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Ветеринариялық-санитариялық сараптау нәтижесi бойынша жолданды (жарамсыздыққа шығарылды)/
По результатам ветсанэкспертизы направлено(забраковано)

ет, килограмм/
мясо, килограмм

субөнiмдерi, килограмм/
субпродукты, килограмм

техникалық мақсаттарғаарналған iшектер, комплектi/
кишки на технические цели, комплектов

дезинфекцияға терiлер, дана/
шкуры на дезинфекцию, шт

стерилизацияға немесе мұздатуға/
на стерилизацию или замораживание

шұжық өнiмдерiне/
на колбасныеизделия

техникалық мақсаттарға/
на технические цели

стерилизацияға/
на стерилизацию

техникалық мақсаттарға/
на технические цели

9

10

11

12

13

14

15

      Ескертпе/Примечание:
      1. 5-бағанда бiр мезгiлде қайта өңделген малдың санын бiлдiретiн тексерiп қаралған ұшалардың санын көрсетедi./В графе 5 указывают количество осмотренных туш, что одновременно означает и количество переработанного скота.
      2. 6-бағанда жануарларды союдан кейiн анықталған ауруларды, ал
7-бағанда (әр ауруға қарама-қарсы) – осы аурулардың жағдайларын жазады. Жұқпалы емес ауруларды 6 бағанға жазбайды, «жұқпалы емес» деген жалпы атаумен жазады және (7-бағанда) ет пен ет өнiмдерi жарамсыздыққа шығаратын ауру жағдайларын ғана санап, жұқпалы емес аурулардың жалпы жағдайларын көрсетедi/В графе 6 записывают, какие болезни выявлены после убоя животных, а в графе 7 (против каждой болезни) - число случаев этих болезней. Незаразные болезни в графе 6 не указывают, а записывают их под общим названием «незаразные болезни» и указывают (в графе 7) общее число случаев незаразных болезней, считая случаи только тех болезней, которые влекут за собой браковку мяса и мясопродуктов.
      3. егер зертханаға зерттеу үшiн материал жолданған жағдайлар болса, мысалы лажсыз сою кезiнде, 8-бағанда бактериологиялық зерттеу нәтижелерiн жазады./В графе 8 записывают результаты бактериологического исследования в случаях, если материал направили в лабораторию для исследования, например, при вынужденном убое.
      4. 9–15-бағандарда залалсыздандыруға, өндiрiстiк қайта өңдеуге жолданған еттiң, ет өнiмдерiнiң, iшектердiң және дезинфекцияға жолданған терiлердiң мөлшерiн көрсетедi./В графах 9-15 указывают количество мяса, мясопродуктов, кишок, направленных на обезвреживание, промышленную переработку, и шкур, направленных на дезинфекцию.

4) iшкi сауда объектiлерiндегi ветеринариялық–санитариялық
сараптау зертханасында ет, балық, теңiз өнiмдерi мен жұмыртқаны
ветеринариялық–санитариялық сараптау журналы./4) журнал
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, рыбы, морепродуктов и
яйца в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на
объектах внутренней торговли
(ветесеп, № 4-вет нысан/ветучет, форма № 4-вет)

      (Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Өнiм иесi жеке немесе заңды тұлға, мекен-жайы/Владелец продукции физическое или юридическое лицо, адрес

Ветеринариялық құжаттың берiлген күнi және №/
Дата выдачии № ветеринарного документа

Ет және ет өнiмдерi/
Мясо и мясные изделия

Балық және басқа теңiз өнiмдерi, килограмм/Рыба и другие море продукты, килограмм

Жұмыртқа, дана/
Яйцо,штук

сиыр етi, ұша, килограмм/говядина, туш, килограмм

жылқы етi, ұша, килограмм/конина, туш, килограмм

қой етi, ұша, килограмм/баранина, туш, килограмм,

шошқа етi, ұша, килограмм/свинина туш, килограмм

құс етi, ұша, килограмм/мясо птиц, туш, килограмм

басқа жануарлардың етi, ұша, килограмм/мясо прочих животных, туш, килограмм
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Зерттеулер нәтижелерi/
Результаты исследований

органолептикалық көрсеткiштер/органолептические показатели

бактериоскопиялық/бактериоскопия

Трихинеллоскопиялық/трихинеллоскопия

ас тұзының болуынанықтау/определение содержения поваренной соли

биохимиялық/
биохимических

бактериологиялық/
бактериологических

рН, серо-водород/күкiрттi су тегi,рН

пероксидаза/пероксидаза

формол реакциясы/формольная реакция

күкiрт қышқылды мыс реакциясы/реакция с серно-кислоймедью

зертханаға жолданды, күнi/направлено в лабораторию, дата

зертхананың қорытындысы, күнi, және №/заключения лаборатории, дата и №

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

      (жалғасы/продолжение)

Ветеринариялық-санитариялық сараптау зертханасының қорытындысы/
Заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы

Сараптама актiсiнiң реттiк нөмiрi мен күнi/Номер и дата акта экспертизы

Жұмысты орындаған ветеринариялық маманның тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество и подпись ветеринарного специалиста выполнившего работу

Ескертпе/Примечание

шектеусiзсатылу/реализация без ограничений

иесiне қайтарылды/возвращено владельцу

залалсыздандыруға/на обезвреживание

зарарсыздандыруға/на обеззараживания

жойылды/уничтожения

22

23

24

25

26

27

28

29

      Ескертпе/Примечание:
      1. Реттiк нөмірлеудi (1-баған) бiрыңғай жүргiзедi – журналда басынан аяғына дейiн жазбалар, ал сараптама нөмірлерi (2-баған) – бiрiншi нөмірден жұмыстың әр күнiнде (әр ауысымға)./1. Порядковую нумерацию (графа 1) ведут единую — с начала записи в журнале и до его окончания, а номера экспертиз (графа 2) — с первого номера на каждый день работы (на каждую смену).
      2. Реттiк нөмір әр келесi иенiң өнiмiне берiледi. Сараптама нөмірiн ауысым жұмысының басында журнал беттерiнiң бiреуiнде көрсетедi./2. Порядковый номер присваивается продукции каждого очередного владельца. Дату экспертизы указывают в начале работы смены на одной из страниц журнала.
      3. 3-бағанда өнiм нарыққа түскен анықтаманың (сертификаттың) № және берiлген күнiн көрсетедi./3. В графе 3 указывают № и дату выдачи справки (сертификата), с которой продукт поступил на рынок.
      4. Егер өнiм басқа мемлекеттерден немесе облыстардан әкелiнген болса, 4-бағанда ветеринария саласындағы уәкiлеттi органға рұқсаттың нөмірiн және күнiн көрсетедi./4. Если продукт завезен из других стран или областей, то в графе 4 указывают номер и дату разрешения на ввоз уполномоченного государственного органа в области ветеринарии.
      5. 5-9-бағандарда алымында мiндеттi түрде ұшалардың санын және бөлiмiнде килограммдағы салмағын қойып шығады./5. В графах 5-9 обязательно поставляют в числителе количество туш и в знаменателе — массу в килограммах.
      6. 10-20-бағандарда органолептикалық, биохимиялық және бактериологиялық көрсекiштердiң нәтижелерiн қойып шығады./6. В 10-20 графах проставливают результаты исследования органолептических, биохимических и бактериологических показателей.
      7. 21-25-бағандарда осы өнiмдi пайдалану немесе иесiне қайтып беру туралы ветеринариялық–санитариялық сараптама зертханасының қорытындысын көрсетедi, ал 26-бағанда сараптаманың нөмірi мен күнiн көрсетедi./7. В 21-25 графах указывают заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы об использовании данной продукции или о возврате ее владельцу, а в 26 графе указывает номер и дату экспертизы.

5) ветеринариялық–санитариялық сараптау зертханасында сүт
және сүт өнiмдерiн ветеринариялық–санитариялық сараптауды
есепке алу журналы/5) журнал учета ветеринарно-санитарной
экспертизы молока и молочных продуктов в лаборатории
ветеринарно-санитарной экспертизы
(ветесеп, № 5-вет нысан/ветучет, форма № 5-вет)

      (Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Өнiмнiң иесi, жеке немесе заңды тұлға/
Владелец продукции физическое или юридическое лицо

Өнiм иесiнiң мекен-жайы/
Адрес владельца продукции

Сүт/
Молоко

Сүт өнiмдерi/
Молочные продукты

Басқа да ашытумен дайындалған сүт өнiмдерi, орын/литр/
и другие кисломолочныепродукты, мест/литр

май, килограмм/
масло, килограмм

қаймақ,
орын, килограмм/
сметана, мест, килограмм

iрiмшiк, орын, килограмм/
творог, мест, килограмм

1

2

3

4

5

6

7

8

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Анализдiң нәтижелерi/
Результаты анализа

Органолептикалық көрсеткiштер/Органолептические показатели

Қышқылдығы/Кислотнось То

Тығыздығы/Плотность

Майлылығы, %/Жирность, %

Сүттiң тазалығын анықтау/Определение чистоты молока

Редуктазалық
сынама/Редуктазная
проба

Ылғалдықты анықтау/Определениевлаги

Ас тұзының болуы/Содержание поваренной соли

Бруцеллезге сақина сынамасы/Кольцевая проба на бруцеллез

9

10

11

12

13

14

15

16

17

      (жалғасы/продолжение)

Маститтi анықтау/
Исследование на мастит

Жасандылықты анықтау/
Определение фальсификации

Өнiмдi қолдану туралы ветеринариялық санитариялық зертхананың қорытындысы/
Заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы об использовании продукции

Сараптаудың күнi және сараптаманың №/
Дата и № экспертизы

Жұмысты орындаған ветеринариялық маманның қолы/
Подпись ветеринарного специалиста работу

Ескертпе/
Примечание

18

19

20

21

22

23

      Ескертпе/Примечание:
      1. Осы журналдағы жазбаларды № 3-вет нысан (еттiң сараптамасы бойынша) журналындағы тәртiпте жүргiзедi./Запись в данном журнале ведут в том же порядке, что и в журнале формы № 3-вет (по экспертизе мяса).
      2. 20-бағанда (Ескертпе) сүт өнiмдерiн зертханалық зерттеу нәтижелерiн (егер оларды зертханаға жолдаса), сараптаманың № мен күнiн белгiлейдi./В графе 20 (Примечание) отмечают результат лабораторного исследования молочных продуктов (если их направляли в лабораторию), № и дату экспертизы.
      3. 9-19-бағандарда талдау нәтижелерiн, ал 20-да осы өнiмнiң пайдалануы немесе иесiне қайтарылуы туралы ветеринариялық–санитариялық сараптама зертханасының қорытындысын көрсетедi./В 9-19 графах указывают результаты анализа, а в 20 - заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы об использовании данной продукции или о возврате ее владельцу.

6) ветеринариялық–санитариялық сараптау зертханасында
балды сараптау журналы/
6) журнал экспертизы меда в лаборатории
ветеринарно-санитарной экспертизы
(ветесеп, № 6-вет нысан/ветучет, форма № 6-вет)

      (Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Өнiмнiңиесi жеке немесе заңды тұлға/Владелец продукции физич или юридич.лицо

Өнiм иесiнiң мекен-жайы/
Адрес владельца продукции

Мөлшерi, килограмм/Количество, килограмм

Нәтижелерi/Результаты

органолептикалық көрсеткiштерi/
органолептические показатели

тығыздығы/плотность

ылғалдылығы/влажность

қышқылдылығы/кислотность

шiре/падь

консистенциясы/консистенция

дәмi/вкус

иiсi/запах

түсi/цвет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Талдау нәтижелерi/
Результаты анализа

диастазасы/
диасаза

жасанды инверттiк қант/искусственный инвертированный сахар

табиғи инверттелген қанттың саны/
количество натурального инвертированного сахара

сiрне/
патока

микроскопиясы/
микроскопия

крахмал/
крахмал

қант қызылшасынан/
свекловичная

гүлдерден/
цветочная

кристалдану/кристализация

13

14

15

16

17

18

19

      (жалғасы/продолжение)

Басқа да зерттеулер/Другие исследования

Ветеринариялық-санитариялық сараптау зертханасының қорытындысы/
Заключение лаборатории ветеринарно- санитарной экспертизы

Сараптаманың күнi мен нөмiрi/
Дата и номер экспертизы

Жұмысты орындаған ветеринариялық маманның тегі, аты, әкесінің аты және қолы/
фамилия, имя, отчество и подпись ветеринарного специалиста выполнившего работу

Примечание/
Ескертпе

20

21

22

23

24

      Ескертпе/Примечание:
      22-бағанда жазуды балды зертханалық зерттеуге жолдаған жағдайда жасайды/Запись в графе 22 делают в случае направления меда на лабораторное исследование.
      24-бағанда балдың сатуға жiберiлгенiн немесе жiберiлмегенiн көрсетедi; соңғы жағдайда өнiмдi жарамсыздыққа шығарудың себептерiн көрсетедi/В графе 24 указывают, выпущен мед в продажу или не выпущен; в последнем случае указывают причину браковки продукта.

7) iшкi сауда объектiлерiндегi ветеринариялық-санитариялық
сараптау зертханаларында радиологиялық зерттеулердi жазуға
арналған журнал/7) журнал для записи радиологических
исследований в лабораториях ветеринарно-санитарной
экспертизы на объектах внутренней торговли
(ветесеп, № 7-вет нысан/ветучет, форма № 7-вет)

      Жұп бетi/Четная страница)

Реттiкжәне тiркеунөмірi/№ по порядку и регистрации

Өлшеу күнi және уақыты/Дата и время измерения

Объектiнiң атауы/Наименование объекта

Өлшеу орны/Место измерения

Өтiнушiнiң немесе иесiнiң тегі, аты, әкесінің аты, мекен-жайы/Фамилия, имя, отчество, адрес заявителя или владельца

Аспаптың түрi/Тип прибора

Өлшеудiң нәтижелерi/Результаты измерения

1

2

3

4

5

6

7

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Өнiмдi бұдан әрi қолдану/
Дальнейшее использование продукта

Доземетристiң тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество дозиметриста

Қолы/
Подпись

шексiз/безограничении

зарарсыздандыру/обеззараживание

жою/уничтожение

8

9

10

11

12

      Ескертпе/Примечание:
      Базардағы ветеринариялық–санитариялық сараптау зертханаларында гамма сәулеленушi нуклидтердiң көлемдi және салыстырмалы белсендiлiгiн СРП-88н. радиометрiнiң көмегiмен анықтайды./В лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках, объемную и удельную активность гамма-излучающих нуклидов определяют с помощью радиометра СРП-88н.

2. Ветеринария саласындағы қызметтi жүзеге асыратын жергiлiктi
атқарушы орган бөлiмшелерi жүргiзетiн ветеринариялық есеп
журналы/2. Журналы ветеринарного учета, которые ведут
подразделения местных исполнительных органов осуществляющих
деятельность в области ветеринарии:

8) эпизоотиялық жағдайды жазу журналы/8) журнал для записи
эпизоотической ситуации
_________________________________ _________________________________
әкiмшiлiк–аумақтық бiрлiктердiң атауы/наименование административно-территориальных единиц
(ветесеп, № 8-вет нысан/ветучет, форма № 8-вет)

(Жұп бетi/Четная страница)

Жазылған күнi/
Дата записей

Шаруашылық субъектiсiнiң, елдi мекеннiң атауы, жануардың иесiнiң тегi және өзiнiң, әкесiнiң атының бас әрiптерi/
Название хозяйствующего субъекта, населенного пункта, Фамилия иинициалы владельца животного

Жануардың түрi, жынысы, жасы, аты және бiрдейлендiру №/
Вид, пол, возраст, кличка и идентификационный № животного

Аурудың пайда болған күнi/
Дата возникновения болезни

Инфекция енгiзiлуiнiң немесе әкелiнуiнiң мүмкiн жолдары/Предполагаемые пути заноса или завоза инфекции

Диагноздың белгiленген және расталған күнi/
Дата установления и подтверждения диагноза

Жергiлiктi атқарушы органның пункттiқолайсыз деп жариялағаны және карантин немесе шектеу белгiлеу туралы шешiмiнiң күнi және нөмiрi/
Дата и номер решения местного исполнительного органа об объявлении пункта неблагополучным и установлении карантина или ограничений

1

2

3

4

5

6

7

      (Жұп бетi/Четная страница)

Ауырған жануарлардың мөлшерi, бас/
Количество заболевших животных,голов

Жүргiзiлетiн ветеринариялық iс-шаралар/
Проводимые ветеринарные мероприятия

Пункттi қолайлы деп жариялау,карантин немесе шектеудi алу күнi/
Датаобъявления пункта благо получным,снятия карантинаили ограничений

Эпизоотиялық тексерiс пен жазуды жүргiзгенветеринариялық санитариялық инспектордың тегi және қолы/
Фамилия и подпись государственного ветеринарно-санитарного инспектора проводившего эпизоотологическоеобследование и запись

Ескертпе/
Примечание

ауырғанды/заболело

өлiм- жiтiмгеұшырады/
пало

лажсыз сойылдынемесе жойылды/вынужденно убито или уничтожено

лажсызегiлдi/вынужденно привиты

тексеруге ұшырады/подвергнуто исследованию

дезинфекция, дератизация және басқасы/дезинфекция, дератизация и другое

8

9

10

11

12

13

14

15

16

      Ескертпе/Примечание:
      1. 6 бағанда аурудың диагнозы қашан белгiленгенi көрсетiледi./В графе 6 указывают, когда установлен диагноз болезни.
      2. 7 және 14 бағандарда атқарушы органның шаруашылықты, елдi мекендi осы ауру бойынша қолайсыз деп жариялаған, карантинге қою және карантиндi тоқтату немесе ауруды жою және шектеудi тоқтату туралы шешiмiнiң күнi мен нөмiрiн жазады./В графах 7 и 14 записывают дату и номер решения исполнительного органа об объявлении хозяйства, населенного пункта неблагополучным по данной болезни, о наложении и снятии карантина или ликвидации заболевания и снятии ограничений.
      3. 8-10 бағандарда эпизоотия кезеңiнде ауырған, өлiм-жiтiмге ұшыраған, лажсыз сойылған немесе жойылған жануарлардың мөлшерi туралы қорытынды мәлiмет көрсетiледi./В графах 8-10 указывают итоговые сведения о количестве заболевших, павших, вынужденно убитых или уничтоженных животных за период эпизоотии.
      4. 11-13 бағандарда карантин кезеңiнде жүргiзiлген ветеринариялық iс-шараларды жазады./В графах 11-13 записывают проведенные ветеринарные мероприятия в период карантина.
      5. 16 бағанға осы шаруашылық, пункт және бұдан арғылар (қауiптi аймақ) үшiн қол жетiмдi шектегi инфекциялық аурулар пайда болғанда жазады, мысалы көршi шаруашылықта жануарлардың аусылы пайда болғанда./В графу 16 записывают возникновение инфекционных заболеваний в пределах досягаемости для данного хозяйства, пункта и так далее (угрожаемая зона), например при возникновении ящура животных в соседнем хозяйстве.

9) балықты зерттеудi, балық шаруашылығындағы ветеринариялық
iс–шараларды есепке алу журналы (балық кәсiпшiлiгiнiң су
қоймасы)/9) журнал учета исследования рыбы, ветеринарных
мероприятий в рыбном хозяйстве (рыбопромысловом водоеме)
(ветесеп, № 9-ветнысан/ветучет, форма № 9-вет)

      (Жұп бетi/Четная страница)

Күнi/
Дата

Балықтардыңсаны, түрi,және жасы,килограмм (дана)/
Количество,вид ивозраст рыб, килограмм(штук)

Балықтардызерттеужүргiзiлдi(сулар)/
Проведеныисследованиярыб(воды)

Тексерунәтижелерi/
Результатыисследования

Анықталғанаурудыңатауы/
Названиевыявленнойболезни

Өлгенбалықтардың саны (дана) жәнеөлiм-жiтiмсебептерi/
Количествопогибшейрыбы (штук)и причинагибели

Шектеу қою және тоқтату,күнi/
Наложение и снятиеограничения, дата

Балықтардытасымалдау/
Перевозкарыбы

1

2

3

4

5

6

7

8

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Балықтар дауаланды/
Обработано рыб

Су қоймалары мен басқа объектiлер залалсыздандырылды/
Обезврежено водоемов и других объектов

Сауықтыру шараларының нәтижелерi/
Результаты оздоровительных мероприятий

Жазған адамның лауазымы және тегі, аты, әкесінің аты/
Должность фамилия, имя, отчество лица, сделавшего запись

дауалаудың мақсаты(профилактикалық немесе емдiк)/
цель обработки (профилактическая или лечебная)

препараттың атауы және концентрациясы/
названия и концентрацияпрепарата

препарат жұмсалды, килограмм/
израсходовано препарата, килограмм

су қоймасының(объектiнiң) атауы, саны және аумағы, гектар/
наименование водоема (объекта),количествои площадь, гектар

залалсыздандыру (дезинфекция, летования) әдiсi/
метод обеззараживания (дезинфекция, летования)

дезенфектант жұмсалды, тонна/израсходовано дезенфектанта, тонн

9

10

11

12

13

14

15

16

      Ескертпе/Примечание:
      1. 3-бағанға жүргiзiлген зерттеулердiң қысқаша деректерiн енгiзедi (клиникалық, патологоанатомиялық, микроскопиялық, гидрохимиялық және басқа)/В графу 3 вносят краткие данные проведенных исследований (клинические, патологоанатомические, микроскопические, гидрохимические и другие).
      2. 4-бағанға зертханалық зерттеу кезiндегi сараптаманың қорытындысын, күнiн және нөмірiн жазады./В графе 4 записывают заключение, дату и номер экспертизы при проведении лабораторных исследований.
      3. 5-бағанды шаруашылықта немесе зертханада жүргiзген анамнездiң, диагностикалық зерттеулердiң негiзiнде толтырады. Сол бағанда жұқпалы немесе уытты бастаманың көзiн көрсетедi./Графу 5 заполняют на основании анамнеза, диагностических исследований, проведенных в хозяйстве или лаборатории. В этой же графе указывают источник заразного или токсического начала.
      4. 7-бағанда карантинге қою немесе тоқтату туралы атқарушы аудандық орган шешiмiнiң немесе мемлекеттік ветеринариялық қызмет өкiлiнiң шектеу қою (тоқтату) туралы ұйғарымының күнi мен нөмiрiн қояды./В графе 7 ставят дату и номер решения исполнительного районного органа о наложении или снятии карантина или предписания представителя государственной ветеринарной службы о введении (снятии) ограничений.
      5. 8-бағанда тоғанның нөмірi мен санатын, енгiзiлуiн (шығарылуын), күнiн, ветеринариялық сертификатты берген ұйымның нөмірi мен атауын жазады. Саны, түрi, жасы, жүргiзiлген зерттеулер мен балықтарды тасымалдаудағы дауалаулар тиiстi бағандарда белгiленедi./В графе 8 записывают номер и категорию пруда, ввоз (вывоз), дату, номер и наименование организации, выдавшей ветеринарный сертификат. Количество, вид, возраст, проведенные исследования и обработки при перевозках рыб фиксируются в соответствующих графах.
      6. 9-бағанда дауалаудың әдiсiн (ваннада, тоғандарда, жемшөппен, егулер және т.б.), дозасын жазады; дауаланған балықтардың санын, түрiн, жасын 2-бағанда көрсетедi./В графе 9 также записывают способ обработки (в ваннах, в прудах, с кормом, инъекции и так далее), дозу; количество, вид, возраст обработанных рыб указывают в графе 2.
      7. 15-бағанда жүргiзiлген профилактикалық және сауықтыру шараларының тиiмдiлiгiн жазады./В графе 15 указывают эффективность проведенных профилактических и оздоровительных мероприятий.

3. Мемлекеттiк ветеринариялық ұйымдар жүргiзетiн
ветеринариялық есеп журналы/3. Журналы ветеринарного
учета, которые ведут государственные ветеринарные организации:

10) ветеринариялық зертханаға түскен материалды тiркеу
журналы/10) журнал регистрации поступивших материалов в
ветеринарные лаборатории
(ветесеп, № 10-вет нысан/ветучет, форма № 10-вет)

      (Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірі/
Номер по порядку

Материалдың атауы/
Наименование атериала

Келiп түскен күнi/
Дата поступления

Материал иесiнiң тегі, аты, әкесінің аты, мекен-жайы/
фамилия, имя, отчество владельца материала, адрес

Өндiрушi (жасаушы)/
Производитель(изготовитель)

Қоса берiлген құжаттар, күнi, №/
Сопроводительные документы, дата, №

1

2

3

4

5

6

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Материал бөлiмдерге жiберiлдi/Материал направлен в отделы

Бактериологиялық/
Бактериологический

Вирусологиялық/
Вирусологический

Серологиялық/
Серологический

Химиялықтоксикологиялық/
Химикотоксикологический

Паразитологиялық/
Паразитологический

Радиологиялық/
Радиологический

Ихтиопатологиялық/
Ихтиопатологический

Ветсансараптау/
Ветсан экспертизы

Материалды алған жауапты тұлғаның қолы/
Подпись ответственного лица получившегоматериал

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11) бактериологиялық зерттеулер журналы/
11) журнал бактериологических исследований
(ветесеп, № 11-вет нысан/ветучет, форма № 11-вет)

(Жұп бетi/Четная страница)
Сараптама/Экспертиза № _________
Материалдың түскен күнi/Дата поступления материала «__» _____ 20 г/ж
Материалдың иесi жеке немесе заңды тұлғаның мекен жайы/
Адрес физического или юридического лица владельца материала _________
_____________________________________________________________________
Тексерiлуге не жiберiлдi/Что прислано на исследование _______________
Материал қандай күйде қабылданды/В каком состоянии принят материал
_____________________________________________________________________
Ненi тексеру керек/На что исследовать _______________________________
1. Зерттеудiң барысы/1. Ход исследования
Патологоанатомиялық және органолептикалық деректер/
Патологоанатомические и органолептические данные ____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Бастапқы материалдың микроскопиялық зерттеулерi/Микроскопическое
исследование исходного материала _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(бояу әдiсi, микробтардың морфологиясы/метод окраски, морфология микробов)

2. Себулер/2. Посевы

Себуге алынған материалдың түрi/
Вид материала, из которого произведен посев

Қоректiк орталардың атауы/
Название сред

Қоректiк орталарда өсу сипаты/Характер роста на средах

Қан/
КровьКөк бауыр/
СелезенкаӨт/
ЖелчьБауыр/
ПеченьБүйрек/
ПочкаБас миы/
Головной мозгЛимфа түйiнi/
Лимфоузел(Тақ бетi/Нечетная страница)
Өсiндi микроскопиялау/Микроскопия культуры _________________________
____________________________________________________________________
(бояу әдiстерi, микробтардың морфологиясы/методы окраски, морфология микробов)
Қайта себу/Пересев __________________________________________________
_____________________________________________________________________
(элективтi қоректi ортада, бөлiп себу, табақшаларға, айы-күнi/на элективные среды, дробный рассев, на чашки, дата).

3. Бөлiнiп алынған микробтың биохимиялық қасиеттерi/
3. Биохимические свойства выделенного микроба

Зерттелген күнi/
Дата исследования

Ағзалардың (материалдардың) атаулары/Названия органов(материалов)

Глюкоза/Глюкоза

Лактоза/Лактоза

Маннит/Маннит

Сахароза/Сахароза

Арабиноза/Арабиноза

Дульцит/Дульцит

Сүт/Молоко

H,S

Индол/Индол

Қозғалымдылығы/Подвижность

Серологиялық зерттеулер/Серологические исследования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4. Биохимиялық зерттеулер/4. Биологические исследования

Жануарлардың түрi және саны/
Вид и количество животных

Жұқтырудың күнi және уақыты/
Дата и время заражения

Қандай материалмен/
Каким материалом

Жұқтырудың дозасы және орны/
Доза и место заражения

Жануарлардың өлiм-жiтiмге ұшыраған немесе сойылған күнi және уақыты/
Дата и время падежа или убоя животных

Жарып союдың және бактериологиялық зерттеулердiң нәтижелерi/
Результаты вскрытия и бактериологического исследования

1

2

3

4

5

6

Зерттеу нәтижелерi/Результаты исследований __________________________
Басқа бөлiмдерде жүргiзiлген зерттеулердiң нәтижелерi және сараптау
№/Результаты исследований, проведенных в других отделах, и № их
экспертиз ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Тұжырым/Заключение __________________________________________________
Ұсыныстар/Рекомендации ______________________________________________
Ветеринариялық маман/Ветеринарный специалист ________________________
«___» ________ 20__ жыл/год.

      Ескертпе/Примечание:
      «Зерттеу нәтижелерi» айдарында осы сараптауда (қоздырғыштың атауы және түрi) жүргiзiлген зерттеулердiң барлық түрлерi бойынша қорытындыларды жазады. Бруцеллездiң, туберкулездiң, лептоспироздың, листериоздың, вибриоздың, паратифтiң, колибактериоздың, анаэробты және және басқа да инфекциялар қатарының қоздырғыштарының мәдениеттерiн бөлiп алу кезiнде мiндеттi түрде бөлiп алынған қоздырғыштың түрiн көрсетедi. «Қорытындыда» материалды зерттеуге жiберген жеке және заңды тұлғаға (ұйымға, шаруашылыққа) хабарлайтын бактериологиялық және жалпы диагнозды жазады./В рубрике «Результаты исследований» записывают выводы по всем видам исследований, выполненных в данной экспертизе (название и вид возбудителя). При выделении культуры возбудителей бруцеллеза, туберкулеза, лептоспироза, листериоза, вибриоза, паратифа, колибактериоза, ряда анаэробных и других инфекций обязательно указывают тип выделенного возбудителя. В «Заключении» пишут бактериологический и общий диагноз, который сообщают физическому или юридическому лицу (организации, хозяйству), приславшему материал на исследование.

12) вирусологиялық зерттеулер журналы/
12) журнал вирусологических исследований
(ветесеп, № 12-вет нысан/ветучет, форма № 12-вет)

(Жұп бетi/Четная страница)
Сараптау/Экспертиза № ___________
Материалдың түскен күнi/Дата поступления материала
«__» ________ 200__ жыл/год.
Материалдың иесi жеке немесе заңды тұлғаның мекен жайы/
Адрес физического или юридического лица владельца материала _________
_____________________________________________________________________
Жiберiлген материал/Присланный материал _____________________________
Материалдың жағдайы/Состояние материала _____________________________
Жануардың өлiм–жiтiмге ұшыраған немесе сойылған уақыты/Дата падежа
или убоя животного «__» ________ 200__ жыл/год.
Бастапқы диагноз/Предварительный диагноз ____________________________
Анамнездiк деректер/Анамнестические данные __________________________
_____________________________________________________________________

      Зерттеу әдiстерi/Методы исследования
      1. Паталогоанатомиялық өзгерiстер/Патологоанатомические изменения ___________________________________________________________
2. Гистологиялық зерттеу нәтижелерi/Результат гистологического
исследования ________________________________________________________
3. Бактериологиялық зерттеу нәтижелерi/Результат бактериологического
исследования ________________________________________________________
4. Вирусологиялық зерттеулер/Вирусологические исследования __________

      1. Микроскопия/1. Микроскопия
      1) жарықтық/световая __________________________________________
      2) люминесценттiк/люминесцентная ______________________________
_____________________________________________________________________
(материал, бояу әдiстерi, нәтиже/материал, метод окраски, результат)

      2. Биологиялық зерттеулер/2. Биологические исследования
      1) тәжрибелiк жануарларда/на подопытных животных

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Жұқтырукүнi/Дата заражения

Жануардың түрi/Вид животного

Жасы немесе салмағы/Возраст или масса

Жануарлардың саны/Количество животных

Қандай материалмен жұқтырылды/Каким материалом заражено

Жұқтыру әдiсi,дозасы/Метод заражения, доза

Өлiм жiтiмнiң немесесою күнi/Дата падежаили убоя

Паталого анатомиялық өзгерiстер/Паталого-анатомическиеизменения

Микроскопия/Микроскопия

Нәтиже/Результат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      (Тақ бетi/Нечетная страница)
      2) тауық эмбриондарында/на куриных эмбрионах

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Жұқтыру күнi/Дата заражения

Эмбриондардың жасы/Возрастэмбрионов

Саны, дана/Количество, штук

Қандай материалмен жұқтырылды/Каким материалом заражены

Жұқтыру әдiсi және дозасы/Методи доза заражения

Өлген күнi/Дата гибели

Паталогоанатомиялық өзгерiстер/Патолого анатомические изменения

Микроскопия/Микроскопия

Результат/Нәтиже

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      3) ұлпалар мәдениетiнде/на культуре тканей

Ұлпалар мәдениетiнiң атауы/
Названиекультуры тканей

Жұқтыру күнi/
Дата заражения

Қандай пассаж/
Какой пассаж

Флакондардың немесе шыны түтiктердiң саны/
Количество флаконовили пробирок

Цитопатогендік әрекеттің пайда болу мерзiмi/
Срок появления цитопатогенного действия

Цитопатогендік әрекетті кресттебағалау/
Оценка цитопатогенного действия в крестах

Нәтижелер/
Результаты

1

2

3

4

5

6

7

3. Иммунобиологиялық реакциялар/3. Иммунобиологические реакции

Зерттелетiн материалдың түрi/
Вид исследуемого материала

Спецификалыққан сарысуының немесе антигеннiң атауы/
Название специфической сыворотки или антигена

Зерттеу нәтижелерi/Результаты исследования

комплиментті байланыстыру реакциясы/
реакция связывания комплиментов

гемоагглютинация реакциясы/
реакция гемоагглютинации

гемоагглютинация реакциясын баяулату/
реакция замедления гемоагглютинации

диффузды преципитация реакциясы/
реакция фиффузной преципитации

РН

1

2

3

4

5

6

7

Вирусологиялық зерттеудiң нәтижесi (вирусты типтеу нәтижелерiн
қоса алғанда)/Результат вирусологического исследования (включая результат типизации вируса) _________________________________________
_____________________________________________________________________
Қорытынды/Заключение ________________________________________________
Ұсыныстар/Рекомендации ______________________________________________
Жауаптың берiлген күнi/Дата ответа __________________________________
Ветеринариялық маман/Ветеринарный специалист ________________________

      Ескертпе/Примечание:
      «Вирусологиялық зерттеу нәтижесi» айдарында бөлiнiп алынған вирустың түрiн және типiн, «Қортындыда» - жалпы диагнозды көрсетедi./В рубрике «Результат вирусологического исследования» указывают вид и тип выделенного вируса, в «Заключении» — общий диагноз.

13) серологиялық зерттеулер журналы/
13) журнал серологических исследований
(ветесеп, № 13-вет нысан/ветучет, форма № 13-вет)

      (Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Сараптаунөмiрi/
Номер экспертизы

Материалдың келiп түскен күнi/
Дата поступления материала

Жеке немесе заңды тұлғаның атауы, материал иесiнiң тегі, аты, әкесінің аты /
Название физического или юридического лица, фамилия, имя, отчество владельца матераиала

Жануардың түрi, жасы/
Видживотного, возраст

Ненi зерттеу керек/
На что исследовать

Шаруашылықтардың қолайлылығы/
Благополучие хозяйств

Материалдың түсуi (бiрiншi рет, қайталанып)/Поступление материала (первично,повторно)

Сынамалар саны/
Количество проб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Зерттеудiң әдiсi/
Метод исследования

Зерттеудiң нәтижесi/
Результаты исследования

Күдiктi сынамалардықайта тексерудiң немесе қайта зерттеудiң күнi/
Дата перепроверки сомнительных проб или повторного исследования

Қосындылары (биофабрика, шығарылған күнi, титрi)/
Компоненты (биофабрика, серия, дата изготовления, титр)

Ветеринариялық маманның қолы/
Подпись ветспециалиста

Жауаптың берiлген күнi/
Дата отправки ответа

оң серотип/
положительный серотип

күдiктi,серотип/
сомнительный, серотип

өздiгiнен тоқталу, өздiгiнен агглютинациялану/самозадержка, самоагглютинация

10

11

12

13

14

15

16

17

      Ескертпе/Примечание:
      1. 2-бағанда сондай-ақ сынама жiберiлген ведомосттың № көрсетедi. Зерттеу үшiн қабылданған сынамалардың санын 9-бағанға жазады, сол бағанның бөлiмiнде зерттеу үшiн жарамды болып табылған сынамалардың санын қояды./В графе 2 указывают также № ведомости, по которой присланы пробы. Количество принятых для исследований проб записывают в графе 9, в этой же графе знаменателем проставляют число проб, оказавшихся пригодными для исследования.
      2. 10-бағанда қандай әдiспен зерттелгенiн көрсетедi./В графе 10 указывают, каким методом исследована.
      3. 11-13-бағандарда зерттеу нәтижелерiн, 15 бағанда реакцияны қою үшiн пайдаланған құрамдас бөлiктердiң қысқаша сипаттамасын./В графах 11-13 результаты исследований, в графе 15 краткую характеристику компонентов, использованных для постановки реакции.

14) гематологиялық зерттеулер журналы/
14) журнал гематологических исследований
(ветесеп, № 14-вет нысан/ветучет, форма № 14-вет)

(Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Сараптама №/
экспертизы

Материалдың түскен күнi/
Дата поступления материала

Жануардың түрi/
Вид животного

Жеке немесе заңды тұлғаның атауы, материалдың иесi, мекен жайы/Наименование физического или юридического лица, владельцаматериала, адрес

Материалды неге зерттеукерек/
На что исследовать материал

Сынамалардыңсаны/Количество проб

Зерттелдi (алғашқы рет, қайталанып)/Исследовано (первично, вторично)

Сандық анықтама/
Количественное определение

гемоглобиннiң/
гемоглобина

қан түйiршiктерiнiң/эритроцитов

лейкоциттердiң/
лейкоцитов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Тексеру нәтижелерi/
Результаты исследований

Жауаптың жiберiлген күнi, ветеринариялық маманның қолы/
Дата отправки ответа, подпись ветврача

ЭТР/
РОЭ

лейкоциттiк формулалар есептелдi/
подсчитано лейкоцитарныхформул

бiрiншi рет, қайталанып/
первично, повторно

терiс/
отрицательные

күмәндi/
сомнительные

оң/
положительные

12

13

14

15

16

17

      Ескертпе/Примечание:
      8-бағанда белгiлейдi: қанды зерттеу үшiн бiрiншi немесе екiншi рет жiберiлдi, ал 14, 15, 16-бағандарда зерттеу нәтижесiн (алымы – материал бiрiншi рет зерттелген және тиiстi нәтижелер алынған жануарлардың саны, ал бөлiмi – қайта зерттелген жануарлардың саны)./В графе 8 отмечают: первый или второй раз прислана для исследования крови, а в графах 14, 15, 16 - результат исследования (числитель - количество животных, от которых материал исследован первично и получены соответствующие результаты, а знаменатель - количество животных, исследованных повторно).

15) гистологиялық зерттеу нәтижелерi/
15) журнал гистологических исследований
(ветесеп, № 15-вет нысан/ветучет, форма № 15-вет)

(Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Сараптау №/
№ экспертизы

Патологиялық материалдың түскен күнi/
Дата поступления патологическогоматериала

Жеке немесе заңды тұлғаның атауы, материалдың иесi, мекен-жайы/
Наименование физического или юридического лица, владельца материала, адрес

Жануардың түрi/
Вид Животного

Неге зерттеу/
На что исследовать

Патологиялық материалдың атауы/
Название патологического материала

1

2

3

4

5

6

7

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Патологиялық гистологиялық көрiнiс/Патолого-гистологическая картина

Патологиялық гистологиялық диагноз/Патолого-гистологический диагноз

Қортынды/
Заключение

Ветеринариялық маманның қолы, жауаптың жiберiлген күнi/
Подпись ветспециалиста, дата отправки ответа

8

9

10

11

      Ескертпе/Примечание:
      7-бағанда талдау үшiн олардың қандай ағзаларының немесе олардың бөлiктерiнiң жiберiлгенiн тiзбелейдi, ал 8-бағанда жiберiлген материалда табылған паталогогистологиялық өзгерiстерiн толық суреттейдi./В графе 7 перечисляют, какие органы или их части присланы для анализа, а в графе 8 подробно описывают патологогистологические изменения, обнаруженные в присланном материале.

16) терi шикiзатын сiбiр жарасына зерттеу журналы/
16) журнал исследований проб кожевенного и мехового сырья
на сибирскую язву
(ветесеп, № 16-вет нысан/ветучет, форма № 16-вет)

      (Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Сараптау №/
№ экспертизы

Шикi заттың түскен күнi/
Дата поступления сырья

Жеке немесе заңды тұлғаның атауы, материалдың иесi,мекен-жайы/Наименование физического или юридического лица, владельца материала,адрес

Терiнiң түрi/
Вид кожмех сырья

Консервiлеу/Консервирование

Серияның №/
№ серии

Тюктiң немесе штабельдiң №/
№ тюка или штабеля

Сынаманың № № ___ нан № ___ дейiн/
№ проб. с № _____ по № _____

Сынамалардың саны/Количествопроб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Зерттеудiң нәтижелерi/
Результаты исследования

серияның №, биофабриканың атауы, приципитациялаушы қан сарысуының және сiбiр жарасына қарсы антигеннiң дайындалған күнi/
№ серии, название биофабрики, дата изготовления преципитирующей сыворотки и сибиреязвенногоантигена

Приципитациялаушы қан сары суын бақылау нәтижесi (приципитациялық сақинаның пайда болу уақыты)/
Результат контроля преципитирующей сыворотки (время появления кольца преципитации)

Ескертпе/
Примечание

Зерттеу жүргiзген ветеринариялық дәрiгердiң қолы/
Подпись ветврача проводившего исследование

бiрiншi рет зерттеу/
первичное исследование

тексеру-бақылау
зерттеуi/
проверочно контрольное исследование

нәтиже/
результат

жауаптың № мен күнi/
№ и дата ответа

нәтиже/
результат

жауаптың№ менкүнi/
№ и дата ответа

11

12

13

14

15

16

17

18

      Ескертпе/Примечание:
      1. 5-бағанда шикiзаттың түрiн көрсетедi, мысалы қой терiсi, ешкiлердiң, iрi қара малдың терiлерi және т.б.; 6-бағанда – консервiлеудiң түрi – тұздалған, құрғақ, сулы тұздалған, буға бұқтырылған және т.б.; 8-бағанда – сынамаларға қоса жүретiн құжаттардағы мәлiметтерге сәйкес тюктiң немесе қатардың нөмiрi./В графе 5 указывают вид сырья, например овчина, шкуры коз, крупного рогатого скота и т.д.; в графе 6 — вид консервирования: соленое, сухое, мокросоленое, парное и т.д.; в графе 8 — номер тюка или штабеля согласно сведениям из сопроводительного документа к пробам.
      2. 10-бағанда зерттеуге түскен сынамалардың жалпы санын көрсетедi, ал 9-бағанда – олардың нөмірлерiн, осы жерде бастапқы және соңғы нөмірлерiн көрсетедi (№ 1 – ден № 99 дейiн және тағы сондайлар); осы сынамалардың сериясының № қоса жүретiн құжатта көрсетiлгенге сәйкес 7-бағанда./В графе 10 указывают общее количество проб, поступивших на исследование, а в графе 9 — их номера, причем указывают лишь начальный и последний номера (с № 1 до № 99 и тому подобное); № серии этих проб — в графе 7 согласно указанию в сопроводительном документе.
      3. 11–14-бағандарда зерттеудiң нәтижелерiн және жауаптың жiберiлген күнiн жазады./В графах 11—14 пишут результаты исследования и дату, когда был послан ответ.
      4. 15-бағанда сынамаларды зерттеуге көмектескен преципитациялаушы қан сары суы туралы деректердi мiндеттi түрде жазады; оның сериясының нөмiрiн, қайда дайындалғанын және дайындау күнiн, ал 16-бағанда – оның бақылауы туралы деректердi./В графе 15 обязательно записывают данные о преципитирующей сыворотке, с помощью которой исследовали пробы; номер ее серии, где изготовлена и дату изготовления, а в графе 16 — данные о ее контроле.

17) жануарлардың паразитарлық ауруларына зертханалық
зерттеулердi есепке алу журналы/
17) журнал учета лабораторных исследований на
паразитарные болезни животных
(ветесеп, № 17-вет нысан/ветучет, форма № 17-вет)

      (Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Түскен
күнi/
Дата Поступления

Жеке немесе заңды
тұлғаның атауы, материалдың иесi, мекен-жайы/
Наименование физического или юридического лица, владельца материала, адрес

Жануардың түрi, жасы/
Вид животного,возраст

Табындағы, отардағы жануарлардың саны/
Количество животных в гурте,
отаре, группе

Материалды алған уақыты/
Дата взятия материала

Материалдыңаталуы/
Название материала

1

2

3

4

5

6

7

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Келiп түскен сынамалардың саны/
Количество поступивших проб

Ненi зерттеу керек және зерттеудiң тәсiлi/
На что исследовать и метод исследования

Зерттеудiң барысы және нәтижесi (бөлiнiп алынған қоздырғыштың аталуы)/
Ход и результаты исследования (название - выделенного возбудителя, его характеристика)

Жауап жiберiлген күн, сараптау №, зерттеу жүргiзген ветеринариялық маманның қолы/
Дата отправки ответа, № экспертизы, подпись врача, проводившего исследование

8

9

10

11

18) жемшөп пен басқа материалдарды микотоксикологиялық
зерттеу журналы/18) журнал микотоксикологиических
исследований кормов и других материалов
(ветесеп, № 18-вет нысан/ветучет, форма № 18-вет)

      (Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Түскен күнi/
Датапоступления

Сараптау №/
№ экспертизы

Жеке немесе заңды тұлғаның атауы, материалдың иесi, мекен-жайы/
Наименование физического или юридического лица, владельца материала, адрес

Материалдыңатауы мен мөлшерi/
Название и количество материала

Зерттеу мақсаты/
Цель исследования

Зерттеудiң басталған және аяқталған күнi/
Дата начала и окончания исследований

1

2

3

4

5

6

7

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Токсикологиялық микологиялық зерттеулердiң нәтижелерi/
Результаты токсико-микологических исследований

Сынамаларды зерттеубойыншақорытынды және жем-шөптердi пайдалану бойыншаұсыныстар/Заключение по результатам исследований проб и рекомендация по использованию корма

Зерттеу жүргiзген ветеринариялық маманның қолы, жауаптың жiберiлген күнi/
Подпись ветеринарного специалиста,проводившего исследование,дата отправки ответа

жемшөптер және басқа да материалдардың/кормов и других
материалов

саңырауқұлақтар мәдениетiнiң/
культура грибов

органикалық/органолептические

микологиалық/микологические

терi сынамасымен/
кожной пробы

тышқандарды суару, құстарға азық ретiнде беру және т.б./
выпаивание мышам, скармливание птице и др

парамеция (өлу уақыты)/
на пара мециях (время гибели)

терi сынамасымен/кожнойпробы

зертханалық жануарларға терi асына егумен/
подкожного введения лабораторным животным

8

9

10

11

12

13

14

15

16

      Ескертпе/Примечание:
      1. 8-бағанда жемшөп сынамаларының органолептикалық зерттеулерiнiң нәтижелерiн көрсетедi, бидайдың бұзылу дәрежесiн (1, 2, 3 немесе 4-шi) белгiлейдi./В графе 8 указывают результаты органолептического исследования проб корма, отмечают степень порчи зерна (1, 2, 3 или 4-я).
      2. 9-бағанда әр түрлi зерттеу әдiстерiмен бөлiнiп алынған саңырауқұлақтың түрi көрсетiлуi қажет; 10-бағанда терi сынамасымен анықталатын жемшөптiң, ал 11-бағанда сығындыны тышқандардың асқазанына енгiзу немесе құстарға азық ретiнде беру жолымен анықталатын уыттылық дәрежесiн (1, 2, 3 немесе 4-шi) көрсетедi./В графе 9 должен быть указан вид гриба, выделенного из корма различными методами исследования; в графе 10 указывают степень токсичности корма (1, 2, 3 или 4-я), определяемую кожной пробой, а в графе 11 - путем введения экстракта в желудок мышам или скармливания птице.
      3. 12-бағанда саңырауқұлақ мәдениетiнiң парамецииге әсер ете бастаған сәтiнен олардың өлу сәтiне дейiнгi уақытты (минуттар, сағаттар), 13-бағанда – мәдениеттiң уыттылық деңгейiн, ал 14-бағанда зертханалық жануардың өлген уақытын жазады./В графе 12 записывают время (минуты, часы), прошедшее с момента воздействия культуры гриба на парамеции до момента их гибели, в графе 13 - степень токсичности культуры, а в графе 14 - время гибели лабораторного животного.
      4. 15-бағанда зерттеулердiң нәтижесi бойынша жалпы қорытындыны жазады./В графе 15 записывают общее заключение по результатам исследований.

19) химиялық – токсикологиялық зерттеулердiң журналы/
19) журнал химико-токсикологических исследований
(ветесеп, № 19-вет нысан/ветучет, форма № 19-вет)

(Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Материалдың түскен күнi/
Дата поступления
материала

Сараптау №/
№ экспертизы

Жеке немесе заңды тұлғаның атауы, материалдың иесi, мекен-жайы/
Наименование физического или юридического лица, владельца материала, адрес

Келiп түскен материалдың атауы және саны (бас, сынама)/
Название и количество поступившего материала (голов, проб)

Неге зерттеу/
На что исследовать

1

2

3

4

5

6

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Зерттеу әдiстерi, талдау барысы/
Методы исследования, ход анализа

Сынамаларды зерттеудiң нәтижелерi/
Результаты исследования проб

Жауапты жiберу күнi, ветеринариялық маманның қолы/
Дата отправки ответа, подпись ветспециалиста

7

8

9

      Ескертпе/Примечание:
      1. 5-бағанда материалдың атауынан басқа, оның қанша бастан (жемшөптен) алынғанын немесе сынама санын көрсетедi./В графе 5 указывают, кроме названия материала, от какого количества голов (кормов) он взят или количество проб.
      2. 7-бағанда зерттеу жүргiзiлген әдiстi көрсетедi және талдау барысын жазады./В графе 7 указывают метод, которым проведено исследование, и записывается ход анализа.
      3. 9 бағанда зерттеудiң оң нәтижесiнде материалда қандай уытты заттар және қандай мөлшерде анықталғанын жазады./В графе 9 при положительном результате исследования записывают, какие ядовитые вещества и в каком количестве обнаружены в материале.

20) биохимиялық және зертханалық – клиникалық зерттеулер
журналы/20) журнал биохимических и лабораторно-клинических
исследований
(ветесеп, № 20-вет нысан/ветучет, форма № 20-вет)

      (Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Түскен күнi/
Дата поступления

Сараптау №/
№ экспертизы

Жеке немесе заңды тұлғаның атауы, материалдың иесi, мекен-жайы/
Наименование физического или юридического лица, владельца материала, адрес

Материалдың атауы/
Название материала

Неге зерттеу/
На что исследовать

Зерттеуәдiсi/
Метод исследования

Жануардың аты немесе №/
Кличка или № животного

1

2

3

4

5

6

7

8

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Сандық анықтамасы/Количественное определение

Қорытынды және ұсыныстар/Заключение и рекомендация

Жауаптың жiберiлген күнi және ветеринариялық маманның қолы/
Дата отправки ответа и подпись ветспециалиста

каратинның/каротина

жалпы ақзатының/
общего белка

қорлық сiлтiлер/резервной щелочи

кальцийдiң/
кальция

фосфордың/фосфора

қанттың/
сахара

кетондық денелердiң/кетоновых тел

9

10

11

12

13

14

15

16

17

      Ескертпе/Примечание:
      3-бағанда бiр жануардан алынатын сынамалардың санына тәуелсiз олардың (қанның, сүттiң) сараптауының реттiк нөмiрiн қояды. Жемшөптердi зерттеудiң нәтижелерiн осы журналдың тиiстi бағандарына жазады./В графе 3 проставляют порядковый номер экспертизы проб (крови, молока) от одного животного независимо от их количества. Результаты исследования кормов заносят в соответствующие графы этого же журнала.

21) балық шаруашылығы су қоймаларының гидрохимиялық және
токсикологиялық зерттеулерiнiң журналы/21) журнал
гидрохимических и токсикологических исследований
рыбохозяйственных водоемов
(ветесеп, № 21-вет нысан/ветучет, форма № 21-вет)

      (Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Түскен күнi/
Дата поступления

Шаруашылықтың,тоғанның атауы/ Название хозяйст
ва, водоема

Материалдың атауы/
Название материала

Судың гидрохимиялық зерттеулерiнiң нәтежелерi/
Результаты гидрохимических исследований воды

түсi/
цветность

лайлылығы/
мутность

белсендi реакциясы, рН/
активная реакция, рН

Тотығуы/
Окисляемость

құрамындағы оттегi/
содержание кислорода

альбуминойттық азот/
азот альбуминоидный

тұзды аммияк/
аммияк солевой

нитраттар/
нитриты

нитриттер/
нитраты

қыста/
зимой

жазда/
летом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

фосфаттар/фосфаты

көмiр қышқылы/углекислота

күкiртқышқылы/сероводород

сiлтiлiгi/щелочность

лайлылығы/мутность

белсендi реакциясы,
рН/
активная реакция, рН

сульфаттар/сульфаты

БПК5/
БПК5

хлоридттер/хлориды

Химико токсикологиялық зерттеулердiң нәтижелерi/Результаты химико токсикологических исследований

Сараптаманың № және зерттеулурдiңнәтижелерiнхабарлау күнi/
№ экспертизы и дата сообщения о результатах исследований

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

      Ескертпе/Примечание:
      4-бағанда зерттеуге қандай материал (судың, топырақтың, планктонның, балықтың, және басқаларының сынамалары) жiберiлгендiгi, 24-бағанда балықтардың улануы мен өлуiне әкелетiн уытты және басқа заттардың бар болуына тиiстi материалдың зерттеу нәтижелерi көрсетiледi./В графе 4 указывают, какой материал прислан на исследование (пробы воды, грунта, планктона, рыба и другого), в графе 24 - результаты исследований соответствующего материала на наличие ядовитых и других химических веществ, вызывающих отравление и гибель рыб.

22) ветеринариялық зертхананың радиологиялық бөлiмiн
зерттеудi есепке алу журналы/22) журнал учета исследований
радиологического отдела ветеринарной лаборатории
(ветесеп, № 22-вет нысан/ветучет, форма № 22-вет)

      (Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк және тiркеу нөмірi/
№ по порядку и регистрации

Түскен күнi/
Датапоступления

Материалдың (өнiмнiң) атауы/
Наименование материала (продукта)

Жалпы саны (тонна, килограмм., дана, литр)
/Общее количество (тонн, килограмм,штук, литров)

Материалдың (өнiмнiң) өтiнушiсi туралы деректер, мекен- жайы/
Данные о заявителе материала (продукции), адрес

Ұсынылған құжаттардың атауы және үлгiлердiң саны/
Наименование предсталенных документов и количество образцов

1

2

3

4

5

6

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Зерттеулер жүргiзiлдi/
Проведено исследований

Зерттеу нәтижелерi/
Результаты исследования

Сараптаманың берiлген күнi/
Дата выдачи экспертизы

Зерттеу жүргiзген жауапты тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты /
фамилия, имя, отчество ответственного лица проводившегоисследование

Ескертпе/Примечание

соның iшiнде/в том числе

Жиынтық бета белсендiлiгi/
Суммарная бета активность

Стронций-90/ Стронций-90

Цезий137/ Цезий-
137

Қорғасын-21/
Свинец-21

Тұрақтыкальций/Стабильный кальции

7

8

9

10

11

12

13

14

15

23) зерттеуге келген биологиялық материалды тiркеу журналы/
23) журнал регистрации поступившего биологического материала
для исследований
(ветесеп, № 23-вет нысан/ветучет, форма № 23-вет)

(Жұп бетi/Четная сторона)

Реттiкжәне тiркеу нөмірi/
№ по порядку и регистрации

Материалдыңкелiп түскен уақыты, сағат/
Дата, время поступления

Серiктестiрiлген құжаттар, айы, күнi/Сопроводительный документ

Ыдыс, байлау/
Тара упаковка

Пломбының, мөрдiң, этикетканың болуы/Наличиепломб, печатей, этикетки.

Сәйкес проба алу, Кiм жеткiздi/Соответствие отбора проб, Кто доставил

Зерттханаға жiберiлдi/
Направлено в лабораторию

1

2

3

4

5

6

7

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Жұмысты орындаған ветеринариялық маманның қолы/
Подпись ветеринарного специалиста выполнившего работу

Биоматериалдың атауы/
Наименование биоматериала

Сараптаманың №, күнi/
№ актаэкспертизы, дата

Зерттеудiң нәтижелерi/
Результат исследования

Зерттеу жұмыстарына жауапты адамның аты жөнi/
фамилия, имя, отчество ответственного за исследование

Биоматериал жойылды/
Биоматериал уничтожил

8

9

10

11

12

13

      Ескертпе/Примечание:
      1. 3-графада серiктестiлген құжаттың нөмірi, жiберушiнiң тегі, аты, әкесінің аты, мекен жайы, телефон нөмірi жазылады/В графе 3 записывается № сопроводительного документа, отправитель фамилия, имя, отчество, адрес отправителя, номер телефона.
      2. 4-графада биологиялық материал оралған деп жазылады/В графе № 4 записывается, во что упакован биологический материал.
      3. № 5-бағанда ораманың сәйкес келуi немесе сәйкес келмеуi, пломбаның, алған күнi және орнымен биоматериал туралы ақпараты бар заттаңбаның болуы жазылады (сәйкес келуi/сәйкес келмеуi сөздерімен)/В графе № 5 записывается соответствие или несоответствие упаковки, наличие пломб, этикетки с информацией о биоматериале с датой и местом изъятия (Словами соответствует/не соответствует).
      4. № 6-бағанда биоматериалдардың, сынамалардың сынама алудың белгiленген әдiстерiне сәйкес келуi немесе сәйкес келмеуi жазылады (сәйкес келуi/сәйкес келмеуi сөздерімен)/В графе № 6 записывается соответствие или не соответствие биоматериала, проб установленным методом отбора проб. (Словами соответствует/не соответствует).
      5. № 7 бағанда зерттеу үшiн қандай зерханаға жолданғаны көрсетiледi, бiрнеше зертханаға жолданған жағдайларда зертханалар № 1, 2, 3... ретi бойынша нөмірленедi;/В графе № 7 указывается, в какую лабораторию направленно для исследований, в случаях направления, в несколько лаборатории, лаборатории нумеруются по порядку № 1, 2, 3.
      6. № 8-бағанда биоматериалы бар ыдысты, ораманы, контейнердi ашқан адамның тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы жазылады./В графе № 8 записывается фамилия, имя, отчество, должность лица открывающего тару, упаковку, контейнер с биоматериалом.
      7. № 9-бағанда бiрлiктердiң салмағын және санын көрсетiп биоматериалдың атауын жазады./В графе № 9 записывается наименование биоматериала, с указанием массы и количества единиц.
      8. № 10-бағанда расталды/расталған жоқ сөздерiмен зерттеу нәтижелерi жазылады./В графе № 10 записывается результат исследования словами подтверждено/неподтвержденное.
      9. № 11 бағанда Сараптама актiсiнiң нөмiрi жазылады./В графе № 11 записывается Номер акта экспертизы.
      10. № 12-бағанда осы биоматериалдың жүргiзiлген зерттеулерi бойынша барлық ақпарат, сараптама актiлерi, хаттамалар, фотолар, бейнежазба, аудиожазба және басқасы жиналатын «зерттеу бойынша iс» нөмірi жазылады./В графе № 12 записывается номер «дело по исследованию» куда собирается вся информация по проводимым исследованиям данного биоматериала, акты экспертизы, протокола, фото, видео, аудио, и др.
      11. № 13-бағанда биоматериалдың жойылған күнi және уақыты, жоюға жауапты маманның тегі, аты, әкесінің аты және қолы жазылады./В графе № 13 записывается дата и время уничтожения биоматериала, фамилия, имя, отчество и роспись специалиста ответственного за уничтожение.

24) келiп түскен микроорганизмдердiң ветеринарияда
пайдаланылатын штаммдарын тiркеу журналы/24) журнал
регистрации поступивших штаммов микроорганизмов
используемых в ветеринарии
(ветесеп, № 24-вет нысан/ветучет, форма № 24-вет)

Реттiкжәне тiркеу нөмірi/
№ по порядку и регистрации

Материалдың келiп түскен уақыты/
Дата поступления

Микроорганизмдер штаммының аты/
Наименование штамма микро организма

Кайдан келiптүстi/
Откуда поступил

Биоматериалдың көлемi және саны/
Количество и объем биоматериала, состояние

Күнi және алудың мақсаты, рұқсаттама № және протокол
№/Дата и цель изъятия, № разрешение и № протокола

Зерттеудiң нәтижесi/
Результатисследования

Жауапты орындаушыныңаты, тегі, әкесінің аты және қолы/
Фамилия, имя, отчество и подпись ответственного исполнителя

Ескерту/
Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

25) микроорганизм штаммдарының депондалған мәдениеттерiн
тiркеу журналы/25) журнал регистрации депонированных
культур штаммов микроорганизмов
(ветесеп, № 25-вет нысан/ветучет, форма № 25-вет)

(Жұп бетi/Четная сторона)

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Депондау туралы өтiнiштiң түскен күнi/
Дата поступления ходатайства о депонировании

Автордың аты-жөнi/
фамилия, имя, отчество автора

Кiмнiң рұқсатымен депондалды/
Кем даноразрешение на депонирование

Штаммның биноминалдыатауы, штаммның нөмiрi/
Биноминальное наименование штамма, № штамма

Келiп түскен материалдардың саны (пробиркалар, ампулалар)/
Число поступивших емкостей (пробирок, ампул)

Штаммныңерекшелiктерi/
Особенности штамма (назначение)

1

2

3

4

5

6

7

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Күнi мен штаммның өмiршендiгiнiң қорытындысы/
Дата и результат проверки штамма на жизнеспособность

Депондалу куәлiгiнiң берiлу күнi/
Дата выдачи свидетельства о депонировании

Коллекциондық штаммның паспортының берiлу күнi/
Дата выдачи паспорта коллекционного штамма

Коллекцияныалған штаммның №/
№ штамма присвоеннойколлекции

Қолы/
Подпись

Ескерту/
Примечание

8

9

10

11

12

13

      Ескертпе/Примечание:
      4-бағанда – депондауға кiм рұқсат бердi, тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы./В графе 4 – кем разрешено депонирование, фамилия, имя, отчество, должность.
      7-бағанда – штаммның арналуы көрсетiледi – мұражайлық, сақтауға эпизоотиялық, типтiк, вакциналық./В графе 7 – указывается назначение штамма – музейный, на хранение, эпизоотический, типовой, вакцинный.
      11-бағанда – микроорганизмдер штаммы топтамасының паспортының берiлген нөмірi көрсетiледi./В графе 11 – указывается присвоенный номер паспорта коллекции штамма микроорганизма.

26) микроорганизмдердiң өндiрiстiк және мұражайлық
штаммдарын тiркеу журналы/26) журнал регистрации
производственных и музейных штаммов микроорганизмов
(ветесеп, № 26-вет нысан/ветучет, форма № 26-вет)

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Орыс және латын тiлiндегi атауы/
Наименование в русской и латинской транскрипции

Келiп түскен материалдың сипаттамасы/
Характеристикапоступившего материала

Материалдың түскен күнi/
Дата поступления материала

Қайданкелдi/Откуда поступил

Бөлiнумекенi/
Место выделения

Бөлiнукүнi/
Дата выделения

Кiм бөлдi/
Кем вы делен

Кiмге және қашан берiлдi/
Кому и когда передан

Ескерту/Примечание

Қоздырушы/Возбудитель

Штамм/Штамм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      Ескертпе/Примечание:
      4-бағанда – келiп түскен биологиялық материалдың қасиеттерi көрсетiледi – патогендi, нативтi, леофильдi./В графе 4 – указывается свойства поступившего биологического материала – патогенный, нативный, леофильный.

27) жануарлардың инфекциялық, инвазиялық және саңырауқұлақтық
ауруларының қоздырғыштарымен залалданған зертханалық
жануарларды есепке алу журналы/27) журнал учета лабораторных
животных, зараженных возбудителями инфекционных, инвазионных
и грибковых заболеваний животных
(ветесеп, № 27-вет нысан/ветучет, форма № 27-вет)

Жұқтыру күнi/
Дата заражения

Штамның атауы/Наименование штамма

Жануарлардың түрi мен жасы/
Вид и возраст животных

Жұқтырылған жануарлардың саны/
Количество зараженныхживотных

Жұқтыруәдiсi/
Способ заражения

Жұқтырудозасы/
Доза заражения

Клиникалық белгiлерi/Клинические признаки

өлген/
пало

қалды/осталось

Ескерту/Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28) микроорганизм штаммдарын табыс ету журналы/
28) журнал выдачи штаммов микроорганизмов
(ветесеп, № 28-вет нысан/ветучет, форма № 28-вет)

      (Жұп бетi/четная сторона)

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Талаптардыңкелiп түскен күнi/
Датапоступлениятребования

Талаптар қайдан келдi/
Откуда поступило требование

Кiм рұқсат бердi, құжаттың № мен күнi/
Кто разрешил передачу, № документа и дата

Штаммның атауы/
Наименование штамма

1

2

3

4

5

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Штамның жiберiлген күнi/
Дата отпуска штамма

Кiм қабылдады, аты-жөнi, сенiмхат пен паспорттың күнi,
№/Кто получил, фамилия, имя, отчество, дата № доверенности и паспорта

Штаммды қабылдаушыныңқолы/
Роспись получившего штамм

Кепiлдеме берген қолы/
Расписка выдавшего

Мекеменiң штаммды қабылдауы туралы белгiлеу/
Отметка о получении штамма учреждением

6

7

8

9

10

29) микроорганизм штаммдарының қасиеттерiн тексеру нәтижелерiн
тiркеу журналы/29) журнал регистрации результатов проверки
свойств штаммов микроорганизмов
(ветесеп, № 29-вет нысан/ветучет, форма № 29-вет)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Қоздырушының атауы/Наименование возбудителя

Инвентарлы кiтаптағы №/
№ по инвентарной книге

Зерттеу күнi/
Дата исследования

Морфологиялық қасиеттерi/Морфологические свойства

Культуралдық қасиеттерi/Культуральные свойства

Серологиялық қасиеттерi/Серологические свойства

Биохимиялыққасиеттерi жәнебасқадаөзгешелiктерi/
Биохимическиесвойстваи другиеособенности

Биологиялыққасиеттерi/Биологическиесвойства

Ескерту/Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30) биоматериалды, микроорганизм штаммдарының
мәдениеттерiн жоюды тiркеу журналы / 30) журнал регистрации
уничтожения биоматериала, культур штаммов микроорганизмов
(ветесеп, № 30-вет нысан/ветучет, форма № 30-вет)

      (Жұп бетi/четная сторона)

Залалсыздандыру тәртiбi (режимдi, экспозицияны көрсету)/Режим стерилизации (указать режим, экспозицию)

Залалсыздандырудыбақылау/
Контрольстерилизации

Залалсыздандырудың басқа түрлерi (режимiн, уақытын көрсету)/Другие виды обеззаражи вания (указать режим, время)

Қолы/Подпись

соңы/конец

Қысымы/Давление

Температурасы/Температура

Экспозициясы/Экспозиция

Химиялықтесттер/Химические тесты

Бактериологиялық/Бактериологический

Автокла вердiң (дезинфектордың)/Автоклавера (дезинфектора)

Автоклавтау режимiне жауаптының/Ответственного за режим автоклавирования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Реттiк нөмірi, күні /
Номер по порядку, дата

Материалдың атауы/
наименование материала

Микроорганизмдерi бар ыдыстардың саны/
Число емкостей с микроорганизмами

Қолы/Подпись

Материалды тапсырған/
сдавшего материал

Материалдықабылданған/
принявшего материал

Автоклавтың №/
№ автоклава

Басы/
Начало

1

2

3

4

5

6

7

31) жануарлардан алынатын тамақ өнiмдерiн, жартылай
фабрикаттарды және шикiзатты сараптау нәтижелерiн тiркеу
журналы/31) журнал регистрации результатов экспертизы
пищевых продуктов, полуфабрикатов и сырья животного
происхождения
(ветесеп, № 31-вет нысан/ветучет, форма № 31-вет)

      (Жұп бетi/ Четная сторона)

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Келгенкүнi, уақыты/
Дата, время поступления

Тамақ өнiмiнiң, жартылай фабрикаттың, шикiзаттың атауы/
Наименование пищевого продукта, полуфабриката, сырья

Әкелушiнiң, өнiм шығарушының, жартылай фабрикаттың, шикiзаттың атауы/
Наименование поставщика, производителя продукта, полуфабриката, сырья

Зерттелетiн партия азығының мөлшерi, жартылай фабрикаттың, шикiзаттың/
Объем исследуемой партии продукта, полуфабриката, сырья

Зерттеуге алынған азықтың саны, мөлшерi/
Количество масса, объем образцов продукта для исследования

1

2

3

4

5

6

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Зерттеу әдiстерi, ненi анықтау үшiн/
Методы исследований, на что исследуют

Зерттеудiң қорытындысы/
Результаты исследования

сараптау актiсiнiң берiлген күнi, №/
Дата выдачи, № акта экспертизы

Пайдаланған құжаттар нормасының атауы/
Название используемых документов норм

Салыстыру зерттеулерiне жiберу/
Отправка на сличительные исследования

Салыстыру зерттеулерiнің нәтижесi/
Результат сличительных исследований

7

8

9

10

11

12

      Ескертпе/Примечание:
      № 3-бағанда - өнiмнiң, жартылай фабрикаттың, шикiзаттың түрi жазылады. Жарамдылық мерзiмi және басқасы./В графе № 3 – записывается вид продукта, полуфабриката, сырья. Срок годности и др.
      № 4-бағанда – жеткiзiп берушiнiң, өнiмдi өндiрушiнiң атауы, байланыс (мекенжайы, телефоны, тегі, аты, әкесінің аты) деректерi толық жазылады./В графе № 4 записывается наименование поставщика, производителя продукта, контактные (адрес, телефон, фамилия, имя, отчество) данные подробно.
      № 5-бағанда зерттелетiн партияның нақты көлемi, партияның орналасқан орны жазылады./В графе № 5 – записывается точный объем исследуемой партии, место нахождения партии.
      № 6-бағанда – зерттеу үшiн ұсынылған үлгiлердiң саны және сынама алуды жүргiзген адамның тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы жазылады, немесе зерттеудi жүргiзетiн мамандармен алынған сынамалардың санын жазу. Сынама қайта алынған, зерттеулер қайта жүргiзiлген жағдайда тамақ өнiмi, жартылай фабрикат тiркеу журналында қайта тiркеледi./В графе № 6 – записывается количество предоставленных образцов для исследования и фамилия, имя, отчество, должность лица проводившего отбор проб, либо запись количество отобранных проб специалистами проводящими исследование. В случае повторного отбора проб, проведения повторных исследований в журнал учета пищевой продукт, полуфабрикат регистрируется заново.
      № 7-бағанда – зерттеудiң барлық әдiстерi және олар неге зерттелгенi жазылады. Әр әдiс реттiк нөмірi бойынша нөмірленедi./В графе № 7 – записываются все методы исследования и на что они исследуют. Каждый метод нумеруется под порядковым номером.
      № 8-бағанда – сәйкес/сәйкес емес сөздерiмен нәтиже жазылады. № 10-бағанда көрсетiлген тамақ қауiпсiздiгiнiң нормаларына./В графе № 8 – записывается результат, словами - соответствие/несоответствие. Нормам пищевой безопасности указанным в графе № 10.
      № 10-бағанда – тамақ қауiпсiздiгiнiң деңгейiн анықтайтын санитариялық нормалардың атаулары жазылады./В графе № 10 – записываются названия санитарных норм определяющих уровень пищевой безопасности.
      № 11-бағанда – зерттеулердi, талдауды растау қажет болған жағдайда үлгiлердi басқа құзыреттi зертханаға жөнелту жазылады./В графе № 11 – записывается отправка образцов в другую компетентную лабораторию в случае необходимости подтверждения исследований, анализа.

32) молекулярлы – генетикалық зерттеулердiң нәтижелерiн
тiркеу журналы/32) журнал регистрации результатов
молекулярно-генетических исследований
(ветесеп, № 32-ветнысан/ветучет, форма № 32-вет)

Сараптама №/№ Экспертиза __________________________________________
Материалдың келiп түскен күнi және жолдаманын нөмірi/Дата получения
материала и номер направления _______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Материалдың иесi, мекен жайы/Владелец, адрес ________________________
_____________________________________________________________________
Материалдың жағдайы/Характеристика материала ________________________
(материалдың атауы, материал қайдан алынды, сынама алу күні/
_____________________________________________________________________
наименование материала, от кого отобран материал, дата отбора)
_____________________________________________________________________
(сынамалардың саны, консервация /количество проб, консервация)
Тексеруінiң мақсаты/Цель исследования _______________________________
_____________________________________________________________________
Қолданған бақылау материалдары (диагностикумдар)/ Примененные контрольные материалы (диагностикумы) _______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Зерттелген материалдан дезоксирибонды нуклеинді қышқылды бөлiп алу/Выделение дезоксирибонуклеиновой кислоты из исследуемого материала ___________________________________________________________
жүргiзу күнi /дата проведения
Зерттелген материалдан дезоксирибонды нуклеинді қышқылды бөлiп алу/Выделение дезоксирибонуклеиновой кислоты из исследуемого материала ___________________________________________________________
жүргiзу күнi /дата проведения

Амплификация тәртiбi/Режим амплификации

Циклы/
Цикл

Температурасы/
Температура

Сағат/
Время

Қайталану саны/
Количество повторов

Ескерту/
ПримечаниеЭлектрофоретикалық талдау (қажет болса) _________жүргізілген күні/ Электрофоретический анализ (если требуется) _________ дата проведения

Зерттеулер нәтижелерi/Результаты анализа

Сынама №/
№ пробыСынама №/
№ пробыСынама №/
№ пробы


Тұжырым/Заключение _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ұсыныстар/Рекомендации _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
«__» ___________ 20__ жыл/год.

Зерттеу жүргiзген тұлғаның аты жөнi/ Фамилия, имя, отчество  и подпись исследователя

4. Мемлекеттiк ветеринариялық – санитариялық бақылау және
қадағалауды жүзеге асыратын аумақтық бөлiмшелерi, соның
iшiнде ветеринариялық-санитариялық бақылау бекеттерi бар
уәкiлеттi орган ведомствосы жүргiзетiн ветеринариялық
есеп журналы/4. Журналы ветеринарного учета, которые
ведут ведомством уполномоченного органа, осуществляющим
государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор,
с территориальными подразделениями, в том числе
ветеринарно-санитарными контрольными постами: 33) шекарадағы ветеринариялық-санитариялық бақылау
бекетiнде орын ауыстыратын (тасымалданатын) жануарларды
есепке алу және тексерiп қарау журналы/33) журнал учета и
осмотра перемещаемых (перевозимых) животных на
пограничном ветеринарно-санитарном контрольном посту
(ветесеп, № 33-вет нысан/ветучет, форма № 33-вет)

      (Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Жазудың жасалған күнi/Дата записи

Жануарлардың түрi/Вид животных

Бас саны/Количествоголов

Қайданкелiптүстi/Откудапоступило

Қайда барады (межелi орнын көрсету)/
Куда следует (указать место назначение)

Көлiктiң
түрi/Вид транспорта

Ветеринариялық сертификаттың нөмірi және күнi/Номер и дата вете ринарного сертификата

Рұқсатының № және күнi/
№ и дата разрешения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Шекарадағы ветеринариялық-санитариялық бақылау бекетiнде зерттелген, егiлген және басқа ветеринариялық дауалауға ұшыраған жануарлардың саны/
Количество животных, подвергнутых исследованию, прививкам и другим обработкам на пограничном ветеринарно-санитарном контрольном посту

Ауырған немесе ауруға күдiктiлер анықталды/
Обнаружено больных или подозрительных по заболеванию

Шара қолданды (тоқтатылды, карантиндедi, союға жiберiлдi), саны/
Принятые меры (задержано, карантинировано, уничтожено, отправлено на убой), количество

Одан әрi жүруге жiберiлдi/Допущенок дальнейшему следованию

Шекарадағы ветеринариялық- санитариялық бақылау бекетi берген ветеринариялық құжатының атауы, нөмірi және күнi/Наименование, номер и дата ветеринарного документа, выданного пограничным ветеринарно-санитарным контрольным постом

Ветеринариялық тексерiп қарауды жүргiзген ветеринариялық инспектордың қолы/
Подпись ветинспектора производившего ветосмотр

аурудың атауы/
названиеболезни

бас саны/количество голов

9

10

11

12

13

14

15

      Ескертпе/Примечание:
      1. Журналда жануардың қайдан келгенi (5-баған) және қайда баратыны (6-баған) толық жазылуы керек./В журнале должно быть подробно записано, откуда прибыли животные (графа 5) и куда направляются (графа 6).
      2. 7-бағанда оларды қалай тасымалдағанын көрсетедi: темiр жол бойынша, автокөлiктерде немесе айдаумен./В графе 7 указывают, каким образом их транспортируют: по железной дороге, на автомашинах или гоном.
      3. Жануарлардың белгiленген жағдайына байланысты шекарадағы ветеринариялық-санитариялық бақылау бекетiнде жүргiзiлген шараларды ұсталған, карантинделген, жойылған, союға жiберiлген және жөнелтушiге қайтарылған бас санын көрсетiп 12-бағанға жазады./Мероприятия, проведенные на пограничном ветеринарно-санитарном контрольном посту в зависимости от установленного состояния животных, записывают в графу 12 с указанием числа голов задержанных, карантинированных, уничтоженных, отправленных на убой или возвращенных отправителю.
      4. Одан әрi жүруге жiберiлген жануарлардың санын 13-бағанда белгiлейдi./Количество животных допущенных к дальнейшему следованию, отмечают в графе 13.

34) орын ауыстыратын (тасымалданатын) өнiмдердi, жануарлардан
алынатын шикiзатты, азықтар және азық қоспаларын есепке алу
журналы/34) журнал учета перемещаемой (перевозимой)
продукции, сырья животного происхождения, кормов и
кормовых добавок
(ветесеп, № 34-вет нысан/ветучет, форма № 34-вет)

      (Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Жазылған уақыты/
Дата записи

Жүктiң атауы/Наименование груза

Өлшеу мөлшерi(дана, бас, тонна)/Единицаизмерения (штук, голов, тонн)

Количество/
саны

Буып түюдiң және сақтаудың түрi/
Вид упаковки и консервирования

Жүк қай жерден келдi/Откуда поступил груз

Қайда барады(межелi орнын көрсету)/Куда следует (указать место назначения)

Көлiктiң түрi/
Вид транспорта

Ветеринариялық құжаттың атауы,№ және күнi/Название, № и дата ветеринарного документа

құжат бойынша/по документам

нақты/фактический

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Анықталғанкемшiлiктерi/
Выявленныедеффекты

Тексеругежiберiлгенкүнi/Дата
отправки наисследование

Зерттеудiңкүнiжәненәтижесi/
Дата ирезультатисследования

Тексерiп қарау және зерттеунәтижелерi бойынша/
По результатам осмотра иисследований

Бұдан әрi жүругежiберiлдi/
Допущено кдальнейшемуследованию

Ветеринариялықинспектордың қолы/
Подписьветинспектора

иесiнеқайтарылыпберiлдi/
возвращеновладельцу

тоқтатылды/
задержано

жойылды/
уничтожено

дезинфекцияғаұшырады/
подвергнутодезинфекции

шектеумен/
с ограничениями

шектеусiз/
безограничений

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

      Ескертпе/Примечание:
      1. Осы нысан бойынша жүктердi – ет, ет өнiмдерiн, жүн, терi шикiзатын, сүйек және жануарлардан алынатын басқа жүктердi, сондай-ақ экспорт және импорт кезiнде шекарадағы ветеринариялық тексерiп қарауға жататын мал азығын түрлерi бойынша жеке-жеке жазады. Жүктердiң өлшеу бiрлiктерiн (даналар, тонналар, килограммдар, байламдар, теңдер, жәшiктер, және т.б.)
4-бағанда, ал мөлшерiн 5 және 6-бағандарда көрсетедi. Ораманың түрiн және консервiлеу түрiн (даналар, тонналар, килограммдар, бумалар, теңдер, жәшiктер, және т.б.) 7-бағанда көрсетедi./По этой форме записывают раздельно по видам грузы – мясо, мясопродукты, шерсть, кожевенное сырье, кость и другие грузы животного происхождения, а также фураж, подлежащие ветеринарному досмотру на границе при экспорте и импорте. Единица измерения грузов (штуки, тонны, килограммы, кипы, тюки, ящики и т.д.) указывают в графе 4, а количество – в графах 5 и 6. Вид упаковки груза и вид консервирования (мясо мороженое, сало топленое, мокросоленая шкура, сухосоленая и так далее) указывают в графе 7.
      2. 8-бағанда жүктiң түскен жерi: экспорт кезiнде – қала, облыс, темiр жол станциясы немесе айлақ, порт, ал импорт кезiнде – ел, темiр жол станциясы, айлақ, порт көрсетiлуi қажет. Анықталған кемшiлiктердiң сипатын (ораманың бұзылуын, өнiмнiң бүлiнуi және басқалары) 12-бағанда жазады./В графе 8 должно быть указано, откуда поступил груз: при экспорте – город, область, станция железной дороги или пристань, порт, а при импорте – страна, станция железной дороги, пристань порт. Характер выявленных дефектов (нарушение упаковки, порча продукции и прочие) записывают в графе 12.
      3. Жүк қандай да бiр зерттеуге ұшыраған жағдайларда ол туралы 13 және 14-бағандарда жазылуы қажет./В случаях, когда груз был, подвергнут какому-либо исследованию, об этом должно быть записаны в графах 13 и 14.
      4. Жүктердi тексерiп қараудың және зерттеудiң нәтижелерi бойынша қабылданған шаралар туралы 15-20-бағандарда көрсетедi, осы жерде тиiстi өлшем бiрлiктерiндегi жүктiң мөлшерiн атап өтедi./О принятых мерах по результатам осмотра и исследований грузов указывают в графах 15-20, при этом отмечают количество груза в соответствующих единицах измерения.

35) сойылатын жануарларды тексерiп қараудың және сою пункттерi
(алаңдары) мен ет комбинаттарында ет және ет өнiмдерiн
ветеринариялық-санитариялық сараптау
нәтижелерiн есепке алу журналы/
35) журнал учета результатов осмотра убойных животных и
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов на
убойных пунктах (площадках) и мясокомбинатах
(ветесеп, № 35-вет нысан/ветучет форма № 35-вет)

      (Жұп бетi/Четная страница)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Жануарлардың түскен күнi/
Дата поступления животных

Жануарлардың түрi/
Вид животных

Бас саны/Количествоголов

Жануарлардыұсынған шаруашылық субъектiсiнiң атауы немесе иесiнiң тегi мен мекен-жайы/
Название хозяйст вующего субъекта, предъявившего скот, фамилия и адрес владельца животных

Ветеринариялық сертификаттың (анықтаманың) № және күнi, кiммен берiлдi (ветеринариялық дәрiгердiң тегi)/
№ и дата ветеринарного сертификата (справки), кем выдано (фамилия ветеринарного врача)

Сою алдындағы ветеринариялық тексерiп қараудың нәтижесi/
Результаты предубойного ветеринарного осмотра

клиникалық тексерiп қараудың деректерi және дене қызуының өлшемi/
данные клинического осмотра и измерения температуры тела

ветеринариялық маманның қорытын дысы/
заключениевет специа листа

1

2

3

4

5

6

7

8

      (Тақ бетi/Нечетная страница)

Сараптаудың нәтижесi/
Результаты экспертизы

Бактериологиялық зерттеудiң және трехинеллоскопияның нәтижелерi (талдаудың нөмiрi мен күнi)/
Результаты бактериологического исследования и трихиннеллоскопии (номер и дата анализа)

Тексерiп қаралған ет пен ет өнiмдерiнен бағытталды, килограмм /
Из осмотренного мясо и мясопродуктов направлено, килограмм

Ветеринариялықмаманныңқолы/
Подписьветспециалиста

анықталған аурудың атауы/название выявленной болезни

жағдайлар саны/количество случаев

техникалық қайта өңдеуге және утильдеуге/
на техническуюпереработку и утилизацию

залалсыздандыруғажәне өндiрiстiк қайтаөңдеуге/
на обезвреживания ипромпереработку

шектеусiзжiберiлдi/выпущенобез ограничений

9

10

11

12

13

14

15

      Ескертпе/Примечание:
      1. 6-бағанға ветеринариялық құжаттар туралы мәлiметтердi жазады (ветеринариялық сертификат, анықтама)./В графу 6 записывают сведения о ветеринарных документах (ветеринарный сертификат, справка).
      2. 8-бағанда ұшаны ветеринариялық маманның жануарларды союдың мүмкiндiгiнiң болуы немесе болмауы туралы қорытындысын жазады./В графе 8 записывают заключение ветеринарного специалиста о возможности или невозможности убоя животных.
      3. 9-бағанда ұшаны және iшкi ағзаларды (гельминтоздар, инфекциялық аурулар) сараптау деректерiнiң негiзiнде белгiленген ауру диагнозын көрсетедi./В графе 9 указывают диагноз болезни, установленный на основании данных экспертизы туши и внутренних органов (гельминтозы, инфекционные болезни).
      Жұқпалы емес ауруларға қатысты ұшаны, оның бөлiктерiн немесе субөнiмдерiн жарамсыздыққа шығаруға алып келетiндерiн ғана есепке алады./Что касается незаразных болезней, то учитывают лишь те, которые влекут браковку туши, ее частей или субпродуктов.

36) iшкi сауда объектiлерiнде (базарларда) өткiзiлетiн
жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттарды
тiркеу журналы/36) журнал регистрации животных, продукция
и сырье животного происхождения, реализуемых, на объектах
внутренней торговли (рынках)
(ветесеп, № 36-вет нысан/ветучет форма № 36-вет)

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Жүк иесiнiңтегі, аты, әкесінің аты, мекен- жайы/фамилия, имя, отчество вла дельца груза,адрес

Жүктiң атауы/
Наименование груза

Келiптүскен күнi/
Дата поступления

Мөлшерi (тонна, килограмм литр, дана)/
Количество (тонн, килограмм, литров штук)

Ветеринариялық құжаттың № және берiлген күнi, кiммен берiлдi/
№ и дата ветеринарного до кумента, кем выдан

Жүктiң тiркеу №/Регистрационный № груза

Ветсараптаудың нәтижесi, сараптау актiсiнiң №/Результаты ВСЭ, № акта экспертизы

Пайдалану тәртiбi/
Режим использования

шексiз/безограничений

Залалсыздандыру/обезвреживание

жою/уничтожения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      Ескертпе/Примечание:
      1. 7-бағанда мемлекеттiк ветеринариялық инспектормен мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақылауға жататын жүктерге ветеринариялық – санитариялық сараптама жүргiзгенге дейiн берiлген тiркеу нөмiрiн көрсетедi./В графе 7 указывают присвоенный регистрационный номер, до проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, государственным ветеринарным инспектором на подконтрольные государственному ветеринарно-санитарному контролю грузы.
      2. 9-11-бағандарда жануардан алынатын өнiмдi пайдалану режимiн көрсетедi, яғни шексiз сатуға жiберу, залалсыздандыру, зарарсыздандыру немесе жою./В графах 9-11 указывают режим использования продукта животного происхождения, то есть реализация без ограничений, обезвреживания, обеззараживания или уничтожения.

37) өндiрiс объектiлерiне есептiк нөмiрлердi беруге өтiнiмдердi
тiркеу журналы/37) журнал регистраций заявлений на присвоение
учетных номеров объектам производства

(ветесеп, № 37-вет нысан/ветучет форма № 37-вет)
_______________________________________________________________
аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың), аудандық маңызы бар қалалардың уәкiлеттi орган ведомствосының аумақтық бөлiмшесiнiң атауы/наименование территориального
подразделения ведомства уполномоченного органа районов (городов областного значения), городов районного значения

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Өтiмiмнiң түскен күнi/
Дата поступления заявления

Заңды/жеке тұлғаның әдiлет органдарында мемлекеттiк тiркелу туралы куәлiкке сәйкес толық атауы мен мекен-жайы/
Полное наименование и адрес юридического/физическоголица в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в органах юстиции

Қызмет түрi/
Вид деятельности

Облыстың аумақтық бөлiмшесiне есептiк нөмiрдi беруге өтiнiмдi жолдаған күн (қоса берiлген хаттың шығыс нөмiрi)/
Дата направления запроса на прис воение учетного номера в территориальную инспекцию области (исх. номер сопроводительного письма)

Есептiк нөмірдi беру туралы растаудың түскен күнi (қоса берiлген хаттың шығыс нөмiрi)/
Дата поступления подтверждения о присвоении учетного номера (исх. номер сопроводительного письма)

Берiлген есептiк нөмiр немесе бас тартудың себебi/Присвоенный учетныйномер или причинаотказа

Есептiк нөмірдi беру туралы растаудыалған тұлғаныңтегі, аты, әкесінің аты және лауазымы (сенiмхаттыңнөмiрi мен
қолы)/
фамилия, имя, отчество идолжностьлица получившегоподтверждение оприсвоенииучетногономера(номер доверенности и подпись)

Өндiрiсобъектiсiне есептiк нөмірдi берутуралырастаудыжолдаған күн (ілеспе құжаттың шығыс нөмірі)/
датанаправления подтверждения о присвоении учетного номераобъектупроизводства(исходящийномерсопроводительногописьма)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      Ескертпе/Примечание:
      1. Есептiк нөмірдi беруден бас тартқан жағдайда 6 және 8-бағандарда сызықша қойылады, ал 9-бағанда өндiрiс объектiсiне есептiк нөмірдi беруден бас тарту жөнiнде хабар жолданатын өндiрiс объектiсiнiң заңды мекен-жайына келiп түскен хаттың шығыс нөмірi көрсетiледi/1. В случае отказа в присвоении учетного номера в графах 6 и 8 ставятся прочерки, а в графе 9 указывается дата и исходящий номер письма, которым на юридический адрес объекта производства направляется уведомление об отказе в присвоении учетного номера объекту производства.
      2. Есептiк нөмірдi беру туралы растау қолға берiлген жағдайда 8-баған толтырылады, ал 9-бағанда сызықша қойылады./2. В случае если подтверждение о присвоении учетного номера объекту производства выдается нарочно, заполняется графа 8, а в графе 9 ставится прочерк.
      3. Өндiрiс объектiсiне есептiк нөмірдi беру туралы растау оның заңды мекен-жайына пошта арқылы жолданған жағдайда, 9-баған толтырылады, ал 8 бағанда сызықша қойылады./3. При направлении подтверждения о присвоении учетного номера объекту производства на его юридический адрес почтой заполняется графа 9, а в графе 8 ставится прочерк.

38) Өндiрiс объектiлерiне есептiк нөмірлер берудi
тiркеу журналы/38) журнал регистрации присвоения учетных
номеров объектам производства

(ветесеп, № 38-вет нысан/ветучет форма № 38-вет)
____________________________________________________________________
облыстың (республиалық маңызы бар қаланың, астананың) уәкiлеттi орган ведомствосының аумақтық бөлiмшесiнiң атауы/наименование территориального подразделения ведомства уполномоченного органа областей (города республиканского значения, столицы)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Сұраныстың (өтiнiмнiң) түскен күнi/
Дата поступления запроса(заявления)

Заңды/жеке тұлғаның әдiлет органдарындамемлекеттiк тiркелу туралы куәлiкке сәйкес толық атауы мен мекен-жайы/
Полное наименованиеи адрес юридического/
физического лица в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в органах юстиции

Қызмет түрi/
Вид деятельности

Берiлген есептiк нөмiр немесе бас тартудың себебi/Присвоенный учетный номер или причина отказа

Жауапты тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты және қолы/
фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица

Аудандық аумақтық инспекцияға есептiк нөмiрдi беру туралы растауды жолдаған күн/
Дата направления подтверждения о присвоенииучетного номера в соответствующую районную территориальную инспекцию

Тiркеу куәлiгiн алған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы (сенiм-хаттың нөмiрi мен қолы)/
фамилия, имя, отчество и должность лица получившегорегистрационное удостоверение (номер доверенности и подпись)

Өндiрiс объектiсiне есептiк нөмiрдi беру туралырастауды жолдаған күн (қоса берiлетiн хаттың шығыс нөмiрi)/
Дата направления подтверждения о присвоении учетного номераобъекту производства(исх. Номер сопроводительного письма)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      Ескертпе/Примечание:
      1. Есептiк нөмірдi беруден бас тартқан кезде 6-бағанда сызықша қойылады, ал 7-бағанда өндiрiс объектiсiне есептiк нөмiрдi беруден бас тарту жөнiнде тиiстi ауданның аумақтық инспекциясына хабар жолданған хаттың күнi мен шығыс нөмірi көрсетiледi/1. В случае отказа в присвоении учетного номера в графе 6 ставится прочерк, а в графе 7 указывается дата и исходящий номер письма, которым в соответствующую районную территориальную инспекцию направляется уведомление об отказе в присвоении учетного номера объекту производства.
      2. Есептiк нөмірдi беруден бас тартқан кезде 8-бағанда сызықша қойылады, ал 9-бағанда өндiрiс объектiсiне есептiк нөмірдi беруден бас тарту жөнiнде хабар жолданатын өндiрiс объектiсiнiң заңды мекен-жайына келiп түскен хаттың шығыс нөмірi көрсетiледi/2. В случае отказа в присвоении учетного номера в графе 8 ставится прочерк, а в графе 9 указывается дата и исходящий номер письма, которым на юридический адрес объекта производства направляется уведомление об отказе в присвоении учетного номера объекту производства.
      3. Есептiк нөмірдi беру туралы растау қолға берiлген жағдайда 8-баған толтырылады, ал 9-бағанда сызықша қойылады./3. В случае если подтверждение о присвоении учетного номера объекту производства выдается нарочно, заполняется графа 8, а в графе 9 ставится прочерк.
      4. Өндiрiс объектiсiне есептiк нөмірдi беру туралы растау оның заңды мекен-жайына пошта арқылы жолданған жағдайда, 9-баған толтырылады, ал 8-бағанда сызықша қойылады/4. В случае направления подтверждения о присвоении учетного номера объекту производства на юридический адрес объекта производства почтой заполняется графа 9, а в графе 8 ставится прочерк.
      5. 7-бағанды облыстардың уәкiлеттi орган ведомствосының аумақтық бөлiмшелерi, ал 8 және 9-бағандарды облыстық маңызы бар қаланың және астананың уәкiлеттi орган ведомствосының аумақтық бөлiмшелерi толтырады./5. Графа 7 заполняются территориального подразделения ведомства уполномоченного органа областей, а графы 8 и 9 территориального подразделения ведомства уполномоченного органа города республиканского значения и столицы).

Қазақстан Республикасы   
Ауыл шаруашылығы министрiнiң
2011 жылғы 7 шілдедегі № 08-3/391
бұйрығымен бекiтiлген   

Утверждены         
приказом Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан    
от 7 июлья 2011 год № 08-3/391 

Ветеринариялық есептiлiк нысандары/
Формы ветеринарной отчетности
1. Ветеринария саласындағы кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асырушы
жеке және заңды тұлғалармен табыс етiлетiн ветеринариялық
есептiлiк нысандары/Формы ветеринарной отчетности, которые
представляют физические и юридические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в области ветеринарии 1) жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты
дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеудi және өткiзудi
жүзеге асыратын өндiрiс объектiлерiндегi жануарлардың,
жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың ветеринариялық-
санитариялық сараптамасы туралы есеп/
1) отчет о ветеринарно-санитарной экспертизе продукции и
сырья животного происхождения на объектах осуществляющих
производство, заготовку (убой), хранение, переработку и
реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения
(№ 1-вет нысан/Форма № 1-вет)
20___ жылдың _____________ тоқсанында
за ________ квартал 20___ года

Кiм ұсынды/Кем представляется ___________________________________
                        (атауы және мекен-жайы/наименование и адрес)

Сойғаннан кейiнгi ветеринариялық-санитариялық сараптаудың
нәтижелерi/Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы
после убоя

Аурудың атаулары және өткiзiлген iс-шаралар/Наименование болезней и проведенные мероприятия

Iрi қара мал/Крупныйрогатыйскот

Шошқалар/Свиньи

Қойлар мен ешкiлер/Овцы и козы

Жылқылар, бұғылар, түйелер/Лошади, олени, верблюды

Құстар (барлығы)/Птица (вся)

Қояндар/Кролики

А

1

2

3

4

5

6

1. Аурулар анықталды, бас/
1. Выявлены болезни, голов:Сiбiр жарасы/
Сибирская язва

х

х

Туберкулез/
ТуберкулезСальмонеллез/
СальмонеллезАусыл/Ящур

х

х

Лейкоз/Лейкоз


х

Цистицеркоз (финноз)/
Цистицеркоз (финноз)

х

х

Эхинококкоз/
Эхинококкоз

х

х

Фасциолез/
Фасциолез

х

х

Дикроцеолез/
Дикроцеолез

х

х

Трихинеллез/
Трихинеллез

х


х

х

х

х

Диктиокаулез/
Диктиокаулез


хх

х

Басқа жұқпалы
аурулар/Другие
инфекционные болезниБасқа инвазиялық аурулар/
Другие инвазионные болезниЖұқпалы емес аурулар/
Незаразные болезни2. Ветеринариялық- санитариялық iс-шаралар/
2. Ветеринарно-санитарные мероприятияЕт жiберiлдi, тонна/
Направлено мяса, тонн:Залалсыздандыруға/
На обезвреживаниеУтильдеуге/
На утилизациюСубөнiмдерi жолданды, тонна/
Направлено субпродуктов, тонн:Залалсыздандыруға/
На обезвреживаниеУтильдеуге/
На утилизацию3. Шаруашылықтардан
алынған ет барлығы, тонна/
3. Принято мяса из хозяйств – всего, тоннОлардың iшiнде/ Из них:
Залалсыздандырылды/ ОбезвреженоУтильдендi/
УтилизированоМ.О/М.П.
      Мекеменiң басшысы
      Руководитель организации
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)
      Орындаушы
      Исполнитель
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)

      Телефоны/Телефон _______ «____» ________ 20 __ жыл/год.

2) iшкi сауда объектiлерiнде (базарларда) жануарлардан
алынатын өнiмдер мен шикiзатты ветеринариялық-санитариялық
сараптау туралы есеп/2) отчет о ветеринарно-санитарной
экспертизе продукции и сырья животного происхождения на
объектах внутренней торговли (рынках)
(№ 2-вет нысан/Форма № 2-вет)
за _______ квартал 20___ года
20___ жылдың ________ тоқсаны
Кiм ұсынды/Кем представляется ____________________________________
(атауы және мекен-жайы/наименование и адрес)

1. Iшкi сауда объектiлерiндегi (базарлардағы) жануарлардан
алынатын ет және басқа тамақ өнiмдерiнiң
ветеринариялық-санитариялық сараптамасы/1.
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и
других, пищевых продуктов животного происхождения на
объектах внутренней торговли (рынках)Ет (ұша)/Мясо (туша)

Сүт жәнесүтөнiмдерi/
Молоко и молочныепродукты

Жұмыртқа/
Яйца

Басқа тамақ өнiмдерi/
Другиепищевыепродукты

iрi қара мал/крупного рогатого скота

Шошқалар/
свиней

қойлар
мен ешкiлер/
овец и
коз

Жануарлардың басқа түрлерi/
других видов животных

топ/партия

тонна/
тонн

партия/топ

мың
дана/тысячштук

болғаны/случай

тонна/
тонна

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қаралды (сараптама өткiзiлдi) - барлығы
Осмотрено (проведено экспертиз) - всего/Зертханалық зерттеулер өткiзiлдi/
Проведено лабораторных исследованийТексерiлгендердiң iшiнен аурулар анықталды/
Из числа проверенных выявлены болезни:Сiбiр жарасы/
Сибирская язва

х

х

х

х

х

х

Туберкулез/
Туберкулезх


х

х

х

х

х

х

Сальмонеллез/
СальмонеллезЦистицеркоз (финноз)/
Цистицеркоз (финоз)

х

х

х

х

х

х

Трихинеллез/
Трихиннелез

х

х

х

х

х

х

Эхинококкоз/
Эхинококкоз

х

х

х

х

х

х

Басқа жұқпалы аурулар/
другие инфекционные болезних

х

Басқа инвазиялық аурулар/Другие
инвазионные болезни

х

х

х

х

Ауру деп танылған тексерiлген ұшалар мен ағзалардың iшiнен жолданды/
Из числа проверенных туш и органов, признанных больными, направлено:Залалсыздандыруға/
На обезвреживаниеУтильдеуге/
на утилизацию2. Iшкi сауда объектiлерiндегi (базарлардағы)
ветеринариялық-санитариялық зертханаларда мемлекеттiк
ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау
объектiлерiнiң радиологиялық зерттеулерi/2.
Радиологические исследования объектов государственного
ветеринарно-санитарного контроля и надзора в лабораториях
ветеринарно-санитарной экспертизы на объектах внутренней
торговли (рынках)

Өнiмдердiң аталуы/
Наименование продукции

Мөлшерi (тонна, килограмм, литр)/
Количество (тонн, килограмм, литров)

Зерттеулер нәтижелерi бойынша/
По результатам исследовании

шектеусiз жiберiлдi (тонна, килограмм, литр)/
реализованы без ограничения (тонн, килограмм, литров)

зарарсыздандырылды (тонна, килограмм, литр)/
обеззаражены (тонн, килограмм, литров)

жойылды (тонна, килограмм, литр)/
уничтожены (тонн, килограмм, литров)

жылқы етi/
конина

iрi қара мал етi/
говядина

қой және ешкi етi/
баранина и козлятина

шошқа етi/свинина

сүт және сүт өнiмдерi/
молоко и молочные продукты

жануарлардан алынған май/
масло животного происхождения

балық және балық өнiмдерi/
рыба и рыбопродукты

жемшөп/
корма

басқа өнiмдер/
прочая продукция

      Ескертпе/Примечание:
      1. Базарлардағы ветеринариялық-санитариялық сараптау зертханалары жоғарғы ұйымдарға осы нысан бойынша өткен тоқсан үшiн есептi тоқсанына бiр рет – 2 сәуiрде, 2 шiлдеде, 2 қазанда бередi/Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках отчет по этой форме представляют один раз в квартал – 2 апреля, 2 июля, 2 октября за предыдущий квартал в вышестоящие организации.
      2. Есептi жасау үшiн бастапқы деректер базарлардағы ветеринариялық-санитариялық сараптау зертханасының радиологиялық зерттеулердi есепке алу журналының деректерi болып келедi/Исходными данными для составления отчета являются данные журнала учета радиологических исследований лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках.
      3. Осы есеп бойынша барлық деректер өткен тоқсан үшiн берiледi/Все данные по данному отчету приводятся за истекший квартал.

М.О/М.П.
      Мекеменiң басшысы
      Руководитель организации
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)
      Орындаушы
      Исполнитель
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)

      Телефоны/Телефон _______ «____» ________ 20 __ жыл/год.

3) мемлекеттiк тапсырыс бойынша алынған биопрепараттардың
бар болуы және жұмсалуы туралы есеп/3) отчет о наличии и
расходовании биопрепаратов, полученных по государственному
заказу
(№ 3-вет нысан/Форма № 3-вет)
20___ жылдың _____________ тоқсаны
за ____________ квартал 20___ года

Кiм ұсынды/Кем представляется ____________________________________
                         (атауы және мекен-жайы/наименование и адрес)

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Биопрепараттың және шығарушы кәсiпорынның атауы/
Наименование биопрепарата и предприятия-изготовителя

Жыл басындағы саны/
Наличие на начало года

Есеп беру айында түстi/
Поступило в отчетном месяце

Есеп беру айында қолданылды (мың доза)/
Использованов отчетном месяце (тысяч доз)

Есеп беруайыныңсоңындағықалдығы/
Остаток наконецотчетногомесяца

Ескерту/
Примечание

мың доза/
тысячдоз

жарамдылық мерзiмi/
срок годности

түскенкүнi/
датапоступления

мыңдоза/
тысячдоз

мыңдоза/
тысяч доз

жарамдылықмерзiмi/
срокгодности

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8      Ескертпе/Примечание:
      1. Есеп жануарлардың профилактикалық және лажсыз егулерiнiң жүргiзiлуi туралы бастапқы ветеринариялық актiлердiң негiзiнде жасалады/Отчет составляется на основе первичных ветеринарных актов о проведении профилактических и вынужденных прививок животных.
      2. Жарамдылық мерзiмдерi әр түрлi биопрепараттар (қалдығы) бар болған кезде, олардың атауларын қайта көрсету қажет/В случаях наличия (остатка) биопрепаратов разных сроков годности, то следует повторно указывать их наименования.

М.О/М.П.
      Мекеменiң басшысы
      Руководитель организации
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)
      Орындаушы
      Исполнитель
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)

      Телефоны/Телефон _______ «____» ________ 20 __ жыл/год.

4) заңды тұлғалардың ветеринариялық биологиялық препараттарды
өндiруi туралы есеп/4) отчет о производстве ветеринарных
биопрепаратов юридическими лицами
(№ 4-вет нысан/Форма № 4-вет)
20___ жылдың _____________ тоқсаны
за ____________ квартал 20___ года

Кiм ұсынды/Кем представляется _________________________________
(атауы және мекен-жайы/наименование и адрес)

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Осы кәсiпорында өндiрiлген биологиялық препараттардың атауы/
Наименование биопрепаратов произведенныхна данном предприятии

Шығарылған күнi/
Дата выработки

Есеп беру тоқсанында дайындалған және тиелген биопрепараттардың саны/
Количество партий изготовленных и отгруженных на отчетный квартал биопрепаратов

Жалпы көлемi (литр, килограмм мыңдоза)/
Общий объем(литров, килограмм,тысяча доз)

Нөмiрiжәне сериясы/
Номер исерия

Жарамдылықмерзiмi/
Срок годности

Сынаулар жәнеапробациялау жүргiзугеветеринариялықзертханаға жiберiлдi/
Направлены в ветеринарную лабораторию дляпроведения испытании или апробации

осы сериясынамасының саны/
количество проб даннойсерии

зертхананыңнәтижесi,сынаманыңкүнi меннөмiрi/
результаты,дата и номерэкспертизы излаборатории

1

2

3

4

5

6

7

8

9

М.О/М.П.
      Мекеменiң басшысы
      Руководитель организации
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)
      Орындаушы
      Исполнитель
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)

      Телефоны/Телефон _______ «____» ________ 20 __ жыл/год.

2. Ветеринария саласындағы қызметтi жүзеге асыратын жергiлiктi
атқарушы орган бөлiмшелерiмен табыс етiлетiн ветеринариялық
есептiлiк нысандары/2. Формы ветеринарной отчетности, которые
представляются подразделениями местных исполнительных органов
осуществляющие деятельность в области ветеринарии

5) жануарлардың аурулары туралы есеп/
5) отчет о болезнях животных
(№ 5-вет нысан/Форма № 5-вет)
айлық/месячная
20___ жылдың _____________ айындағы
за _____________ 20___ года

Кiм ұсынды/Кем представляется ____________________________________
                        (атауы және мекен-жайы/наименование и адрес)

1. Жануарлардың жұқпалы аурулары/1. Заразные болезни животных

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Жануарлардың түрi және аурулардың аталуы/
Вид животных и название болезней

Аурудың коды/
Код болезни

Есеп беру айының iшiнде/
За отчетный месяц

Ағымдағы жылдың басынан барлығы/
Всего с начала текущего года

Есеп беру айының соңында қалғаны/
Осталось на конец отчетного месяца

елдi мекен анықталды/
выявлено населенныхпунктов

оның ішінде/из них

елдi мекен анықталды/выявлено населенных пунктов

Оның iшiнде/
из них

қолайсыз елдi мекендер/неблагополучныхнаселенныхпунктов

Ауырған жануарлар,бас/больных животных, голов

ондағы ауырғандар, бас/
в них заболело, голов

өлiм-жiтiмге ұшырағаны (сойылды), бас/
пало (забито), голов

Жойылды (бас)/уничтожено(голов)

оларда ауырды, бас/
в них заболело, голов

өлiм-жiтiмге ұшырағаны (сойылғаны),бас/пало (забито), голов

Жойылды (бас)/уничтожено
(голов)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


      Ескертпе/Примечание:
      1. Есептi толтыру үшiн бастапқы деректер ауру жануарлар мен емдеу жұмыстарын есепке алу журналы және эпизоотияға қарсы iс-шараларды жазу журналы болып табылады/Исходными данными для составления отчета являются журнал учета больных животных и лечебной работы и журнал для записи противоэпизоотических мероприятий.
      2. 2-бағанда аурулардың атаулары жеке-жеке көрсетiлiп, жұқпалы аурулар анықталған жануарлардың барлық түрлерi тiзбеленедi./В графе 2 перечисляются все виды животных, у которых выявлены заразные болезни, с указанием названий болезней в отдельности.
      3. 3-бағанда уәкiлеттi органмен бекiтiлген аурулардың кодтары көрсетiледi./В графе 3 указываются коды болезней, утвержденные уполномоченным органом.
      4. 4-7-бағандарда есеп беру айында табылған қолайсыз (жануарлардың жұқпалы аурулары, соның iшiнде инвазиялық аурулары бойынша) елдi-мекендердiң (ауылдың, селоның, кенттiң, қаланың), сондай-ақ жануарлар ауруларынан ауырғандардың, өлiм-жiтiмге ұшырағандардың (сойылғандардың), оның iшiнде жойылғандардың саны көрсетiледi./В графах 4-7 показываются число вновь выявленных в отчетном месяце неблагополучных (по заразным болезням животных, в т.ч. и по инвазионным болезням) населенных пунктов (аулы, села, поселки, города), а также количество заболевших, павших (забитых), уничтоженных в них из-за болезней животных.
      5. 8-11-бағандарда жылдың басынан бастап табылған қолайсыз (жануарлардың жұқпалы аурулары, соның iшiнде инвазиялық аурулары бойынша) елдi-мекендердiң (ауылдың, селоның, кенттiң, қаланың), сондай-ақ жануарлар ауруларынан ауырғандардың, өлiм-жiтiмге ұшырағандардың (сойылғандардың), оның iшiнде жойылғандардың саны көрсетiледi./В графах 8-11 показывается число всех выявленных с начала года неблагополучных (по заразным болезням животных, в т.ч. и по инвазионным болезням) населенных пунктов (аулы, села, поселки, города), а также количество заболевших, павших (забитых), уничтоженных в них из-за болезней животных.
      6. 12-13-бағандарда қолайсыз елдi–мекендердiң және есеп беру кезеңiнiң соңында (өткен айларда табылғандар мен қалғандарды қоса есептегенде) қалған ауру жануарлардың санын көрсетедi./В графах 12-13 показываются число неблагополучных населенных пунктов и количество больных животных, оставшихся на конец отчетного периода (включая выявленных и остающихся из прошлых месяцев).

2. Жануарлардың жұқпалы аурулары бойынша табылған қосымша
мәлiметтер/2. Дополнительные сведения по выявленным
неблагополучным пунктам заразных болезней животных

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Ауданның, селолық округтың, елдi-мекеннiң немесе телiмнiң атауы/
Наименование района, сельского округа, населенного пункта или участка

Қолайсыз пункттердiң саны/
Количество н/б пунктов

Жануарлардың түрi/Вид
животных

Бас/Голов

Ошақтағы сезiмтал жануарлардың саны (жануарлардың түрлерi бойынша)/
Кол-во восприимчивых животных в очаге (по видам животных)

Ауырды/
Заболело

Өлiм-жiтiмге ұшырады/
пало

Жойылды/Уничто- жено

1

2

3

4

5

6

7

8
Ірі қара мал/
Крупный рогатый скот


оның ішінде сиырлар/
из них коровы


Қой/
Овцы


Ешкі/
Козы


Жылқылар/
лошади


Түйелер/
Верблюды


Иттер/
Собаки


Мысықтар/
Кошки


Жабайы ет қоректiлер/
Дикие плотоядные

      (жалғасы/продолжение)

Сараптама актiсiнiң № және берiлген күнi (жүргiзiлген зерттеудiң әдiсi)/
и дата выдачи акта экспертизы (метод проведенного исследования)

Жергілікті атқарушы органның шешімі/Решение местного
исполнительного органа

Вакцинациялау/Вакцинация

Ошақты жою кезіндегі қаржыландыру көзі/Источникфинансирования при ликвидации очага

Карантиннiң/ шектеу iс-шараларының № және салынған күнi/
№ и дата наложения карантина/ ограничительных
мероприятий

Карантиннiң/ шектеу iс-шараларының № және алынған күнi/
№ и дата снятия карантина/ ограничительных мероприятий

Эпизоотия ошағындағы лажсыз/
Вынужденно в эпизоотическом очаге

Селолық округтегi профилактикалық/Профилактическая в сельском округе

Алдыңғы жылдардағы иммундеудi жүргiзу/
Проведение иммунизации в предыдущие годы

9

10

11

12

13

14

15
      Ескертпе/Примечание:
      Осы нысан есеп беру кезеңiнде тiркелген жануарлар мен құстардың инфекциялық аурулардың барлық қолайсыз пункттерi бойынша толтырылады. Жабайы ет қоректi жануарлар бағанында жабайы жануарлардың түрi көрсетiледi. Осы пунктке растау құжаттары қоса берiледi (шектеу қою және шектеу iс-шараларын тоқтату туралы шешiм, сараптама актiсi)/Данная форма заполняется по всем неблагополучным пунктам инфекционных заболеваний животных и птиц, зарегистрированных за отчетный период. В графе дикие плотоядные животные указывается вид диких животных. К данному пункту прилагаются подтверждающие документы (решение о наложении или снятии ограничительных мероприятий, акт экспертизы)

3. Жануарлардың жұқпалы емес аурулары/
3. Незаразные болезни животных

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Аурулардың атаулары/
Название болезней

Жануарлардың түрлерi/
Виды животных

Есеп беру кезеңiнде/
За отчетный период

Ағымдағы жылдың басынан
бастап/Всего с начала
текущего года

Бiрiншi рет тiркелген ауру жануарлар, бас/Зарегистрировано первично больных животных, голов

Олардың iшiнде/из них

Бiрiншi рет тiркелген
ауырған жануарлар, бас/Зарегистрировано
первично
больных животных, голов

Олардың iшiнде/
из них

өлiм- жiтiмгеұшырады/
пало

Лажсызсойылды/
вынужденно убито

Сауықты (бас)/
Выздоровело (голов)

өлiм-жiтiмге ұшырады/
пало

Лажсыз сойылды/вынужденноубито

Сауықты (бас)/Выздоровело (голов)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Ірі қара мал/
Крупный рогатый скот

оның ішінде сиырлар /
из них коровы

Қой/
Овцы

Ешкі/
Козы

Жылқылар/
лошади

Түйелер/
Верблюды

Иттер/
Собаки

Мысықтар/
Кошки

Жабайы ет қоректiлер/
Дикие плотоядные
      Ескертпе/Примечание:
      1. Есеп бойынша барлық деректер есеп беру айына келтiрiледi/Все данные по отчету приводятся за отчетный месяц.
      2. Есеп ауру жануарларды тiркеу журналындағы жазбалардың негiзiнде жасалады/Отчет составляется на основании записей в журналах для регистрации больных животных.
      3. 1-4-бағандарда ем ұзақтығына немесе емдеу мекемесiне бару санына тәуелсiз есеп беру айында амбулаторлық немесе стационарлық ем үшiн алғаш рет қабылданған жануарлардың саны көрсетiледi. 5-7-бағандарда есеп беру айында ауырғандардың санынан есеп беру айында өлiм-жiтiмге ұшыраған және лажсыз сойылған, сауыққан жануарлардың саны көрсетiледi. Амбулаторлық, стационарлық көмек көрсетiлмей өлiм-жiтiмге ұшыраған жануарларды бұл есепте көрсетпеу керек, олардың саны, өлiм-жiтiмге ұшырау себептерi жөнiнде есепке түсiндiрме жазбада көрсету қажет./В графах 1-4 указывается количество животных, принятых для амбулаторного или стационарного лечения в течение отчетного месяца первично, независимо от продолжительности лечения или числа посещений лечебного учреждения. В графах 5-7 указывается количество павших и вынужденно забитых, выздоровленных животных за отчетный месяц из числа заболевших в течение отчетного месяца. Павших животных, которым не оказывалась ни амбулаторная, ни стационарная помощь, в этом отчете не следует показывать, об их количестве, причинах падежа необходимо указать в пояснительной записке к отчету.
      4. 8-11-бағандарда жылдың басынан бастап деректер көрсетiледi./В графах 8-11 отражаются данные с начала года.
      5. 5 және 9-бағандарға етi тамаққа жарамсыз деп танылған лажсыздан сойылған жануарлар жатқызылады./В графах 5 и 9 показываются вынужденно забитые животные, мясо которых признано не пригодным в пищу.
      6. 3-жолда тек мал шаруашылығы саласындағы ауыл шаруашылық құрылымдар бойынша жас төлдер көрсетiледi. Осы жерде, жас төлге 1 жылға дейiнгi бұзауларды, қозыларды және құлындарды, 4 айға дейiнгi торайларды жатқызу керек./В строке 3 следует указать молодняк только по животноводческим сельхозформированиям. При этом к молодняку следует отнести телят, ягнят и жеребят до 1 года, а поросят - до 4 месяцев.
      7. 4-жолға зат алмасу процесстерiнiң бұзылуынан пайда болған аурулардың (рахит, остеомаляция, гиповитаминоздар, жемiр, жүн жегiш, бозеттiлiк ауруы) айқын клиникалық белгiлерi бар жануарларды енгiзу керек, ал 5-жолда жануарлардың минералдардан, өсiмдiктерден және жануарлардан алынатын улы заттармен, уытты саңырауқұлақтармен, тыңайтқыштармен және улы химикаттармен улануының барлық жағдайлары, 6-жолда арам шөптермен, зиянкестермен және өсiмдiктер ауруларымен күресу үшiн пайдаланылатын улы химикаттармен (гербицидтер, инсектицидтер, акарицидтер, дефолианттар және басқалары) уланған жануарлар бөлiп көрсетiледi./В строку 4 следует включить животных с выраженными клиническими признаками болезней, возникших на почве нарушения обменных процессов (рахит, остеомаляция, гиповитаминозы, лизуха, поедание шерсти, беломышечная болезнь), а в строке 5 также все случаи отравления животных ядовитыми веществами минерального, растительного и животного происхождения, токсическими грибами, удобрениями и ядохимикатами, а в строке 6 выделяются животные, отравившиеся ядохимикатами, применяемыми для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений (гербициды, инсектициды, акарициды, дефолианты и другие).

4. Жануарлардың инвазиялық ауырулары/
4. Инвазионные болезни животных

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Аурулардыңатауы/Название болезней

Жануарлардың түрi/
Вид животных

Есеп беру кезеңiнiң iшiнде/
За отчетный период

Ағымдағы жылдың басынан бастапбарлығы/
Всего с начала текущегогода

Алғаш рет тiркелгенауырғанжануарлар, бас/
Зарегистрировано первично больных животных, голов

Олардың iшiнде/
Из них

Алғаш рет тiркелген ауырған жануарлар, бас/Зарегистрированопервичнобольных животных, голов

Олардың iшiнде/Из них

өлiм-жiтiмге ұшырады/
пало

Лажсызсойылды/вынужденно убито

Жазылды (бас)/Выздоровело (голов)

өлiм-жiтiмге ұшырады/пало

Лажсызсойылды/вынужденно убито

Жазылды (бас)/Выздо ровело (голов)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Ірі қара мал/
Крупный рогатый скот

оның ішінде сиырлар /
из них коровы

Қой/
Овцы

Ешкі/
Козы

Жылқылар/
лошади

Түйелер/
Верблюды

Иттер/
Собаки

Мысықтар/
Кошки

Жабайы ет қоректiлер/
Дикие плотоядные

      Ескертпе/Примечание:
      1. Есеп бойынша барлық деректер есеп беру айына келтiрiледi/Все данные по отчету приводятся за отчетный месяц.
      2. Есеп ауру жануарларды тiркеу журналындағы жазбалардың негiзiнде жасалады/Отчет составляется на основании записей в журналах для регистрации больных животных.
      3. 1-4-бағандарда ем ұзақтығына немесе емдеу мекемесiне бару санына тәуелсiз есеп беру айында амбулаторлық немесе стационарлық ем үшiн алғаш рет қабылданған жануарлардың саны көрсетiледi. 5-7-бағандарда есеп беру айында ауырғандардың санынан есеп беру айында өлiм-жiтiмге ұшыраған және лажсыз сойылған, сауыққан жануарлардың саны көрсетiледi. Амбулаторлық, стационарлық көмек көрсетiлмей өлiм-жiтiмге ұшыраған жануарларды бұл есепте көрсетпеу керек, олардың саны, өлiм-жiтiмге ұшырау себептерi жөнiнде есепке түсiндiрме жазбада көрсету қажет./В графах 1-4 указывается количество животных, принятых для амбулаторного или стационарного лечения в течение отчетного месяца первично, независимо от продолжительности лечения или числа посещений лечебного учреждения. В графах 5-7 указывается количество павших и вынужденно забитых, выздоровленных животных за отчетный месяц из числа заболевших в течение отчетного месяца. Павших животных, которым не оказывалась ни амбулаторная, ни стационарная помощь, в этом отчете не следует показывать, об их количестве, причинах падежа необходимо указать в пояснительной записке к отчету.
      4. 8-11-бағандарда жылдың басынан бастап деректер көрсетiледi./В графах 8-11 отражаются данные с начала года.
      5. 5 және 9-бағандарға етi тамаққа жарамсыз деп танылған лажсыздан сойылған жануарлар жатқызылады./В графах 5 и 9 показываются вынужденно забитые животные, мясо которых признано не пригодным в пищу.
      6. 3-жолда тек мал шаруашылығы саласындағы ауыл шаруашылық құрылымдар бойынша жас төлдер көрсетiледi. Осы жерде, жас төлге 1 жылға дейiнгi бұзауларды, қозыларды және құлындарды, 4 айға дейiнгi торайларды жатқызу керек./В строке 3 следует указать молодняк только по животноводческим сельхозформированиям. При этом к молодняку следует отнести телят, ягнят и жеребят до 1 года, а поросят - до 4 месяцев.
      7. 4-жолға зат алмасу процесстерiнiң бұзылуынан пайда болған аурулардың (рахит, остеомаляция, гиповитаминоздар, жемiр, жүн жегiш, бозеттiлiк ауруы және басқалары) айқын клиникалық белгiлерi бар жануарларды енгiзу керек, ал 5 жолда жануарлардың минералдардан, өсiмдiктерден және жануарлардан алынатын улы заттармен, уытты саңырауқұлақтармен, тыңайтқыштармен және улы химикаттармен улануының барлық жағдайлары, 6-жолда арам шөптермен, зиянкестермен және өсiмдiктер ауруларымен күресу үшiн пайдаланылатын улы химикаттармен (гербицидтер, инсектицидтер, акарицидтер, дефолианттар және басқалары) уланған жануарлар бөлiп көрсетiледi./В строку 4 следует включить животных с выраженными клиническими признаками болезней, возникших на почве нарушения обменных процессов (рахит, остеомаляция, гиповитаминозы, лизуха, поедание шерсти, беломышечная болезнь и другие), а в строке 5 также все случаи отравления животных ядовитыми веществами минерального, растительного и животного происхождения, токсическими грибами, удобрениями и ядохимикатами, а в строке 6 выделяются животные, отравившиеся ядохимикатами, применяемыми для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений (гербициды, инсектициды, акарициды, дефолианты и другие).

5. Республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүргізілген
диагностикалық зерттеулер/5. Диагностические
исследования, проведенные за счет средств
республиканского бюджета

Жануарлардың түрi және зерттеулердiң аталуы/
Вид животных и название исследований

Аурудың коды/
Код болезни

Есеп беру кезеңiнде жануарлар зерттелдi/
Исследовано животных за отчетный месяц

Жылдың басынан бастап жануарлар зерттелдi/
Исследовано животных с начала года

барлығы, бас/
всего, голов

олардың iшiнде оң нәтиже көрсеткендер/
из них реагировало положительно

барлығы, бас/
всего, голов

олардың iшiнде оң нәтиже көрсеткендер/
из них реагировало положительно

А

Б

1

2

3

4      Ескертпе/Примечание:
      1. А және Б-бағандары осы есептiң 1-бөлiмiнде көрсетiлген тәртiппен (зерттеулердiң атаулары жеке-жеке көрсетiлiп) толтырылады./Графы А и Б заполняются в порядке, указанном в разделе 1. данного отчета (с указанием названий исследований в отдельности).
      2. 1 және 2-бағандарда есеп беру айында зерттелген және зерттелгендердiң жалпы санының iшiнен оң нәтиже көрсеткен жануарлардың жалпы саны көрсетiледi, ал 3-4-бағандарда да сол, бiрақ барлық есеп беру кезеңi үшiн, яғни жылдың басынан бастап өсу нәтижесiмен көрсетiледi./В графах 1 и 2 показывается общее количество исследованных в отчетном месяце животных и положительно реагировавших из общего числа исследованных, а в графах 3-4 указывается то же самое, но за весь отчетный период, то есть с нарастающим итогом с начало года.

6. Басқа көздердiң қаражаты есебiнен жүргізілген диагностикалық
зерттеулер/6. Диагностические исследования, проведенные
за счет средств из иных источников

Жануарлардың түрi және зерттеулердiң аталуы/
Вид животных и название исследований

Аурудың коды/
Код болезни

Есеп беру айында жануарларзерттелдi/
Исследовано животных за отчетный месяц

Жылдың басынан бастапзерттелген жануарлар/
Исследовано животных с начала года

барлығы, бас/
всего, голов

олардың iшiнде оң нәтиже көрсеткендер/
из них реагировало положительно

барлығы, бас/
всего, голов

олардың iшiнде оң нәтиже көрсеткендер/
из них реагировало положительно

А

Б

1

2

3

4      Ескертпе/Примечание:
      1. А және Б-бағандары осы есептiң 1-бөлiмiнде көрсетiлген тәртiппен (зерттеулердiң атаулары жеке–жеке көрсетiлiп) толтырылады./Графы А и Б заполняются в порядке, указанном в разделе 1. данного отчета (с указанием названий исследований в отдельности).
      2. 1 және 2-бағандарда есеп беру айында зерттелген және зерттелгендердiң жалпы санының iшiнен оң нәтиже көрсеткен жануарлардың жалпы саны көрсетiледi, ал 3-4-бағандарда да сол, бiрақ барлық есеп беру кезеңi үшiн, яғни жылдың басынан бастап өсу нәтижесiмен көрсетiледi./В графах 1 и 2 показывается общее количество исследованных в отчетном месяце животных и положительно реагировавших из общего числа исследованных, а в графах 3-4 указывается то же самое, но за весь отчетный период, то есть с нарастающим итогом с начало года.

7. Республиканың асыл тұқымды шаруашылықтар желiсiндегi
жануарлар басының диагностикалық зерттеулерi/
7. Диагностические исследования поголовья животных в
хозяйствах племенной сети республики

Жануарлардың түрi және аурудың, тексерулердiң аталуы/
Вид животных и название болезней и исследований

Асыл тұқымдық желiсiндегi шаруашылық атауы/
Наименование хозяйства племенной сети

Есеп беру айында тексерiлген жануарлар/
Исследовано животных за отчетный месяц

Жылдың басынан бастап жануарлар зерттелдi/
Исследовано животных с начала года

барлығы, бас/
всего, голов

олардың iшiнде оң нәтиже көрсеттi/
из них реагировало положительно

барлығы, бас/
всего, голов

олардың iшiнде оң нәтиже көрсеткендер/
из них реагировало положительно

1

2

3

4

5

6      Ескертпе/Примечание:
      1. Күмәндi нәтижелер анықталған жағдайда есепте көрсету./В случае выявления сомнительных результатов отразить в отчете.
      2. 1-баған осы есептiң 1-бөлiмiнде көрсетiлген тәртiппен (зерттеулердiң атаулары жеке–жеке көрсетiлiп) толтырылады./Графа 1 заполняются в порядке, указанном в разделе I. данного отчета (с указанием названий исследований в отдельности).
      3. 2-бағанда асыл тұқымдық желiдегi шаруашылықтар атауы көрсетiледi./В графе 2 указывается наименование хозяйства племенной сети.
      4. 3-4-бағандарда есеп беру айында зерттелген және зерттелгендердiң жалпы санының iшiнен оң нәтиже көрсеткен жануарлардың жалпы саны көрсетiледi, ал 5-6-бағандарда да сол, бiрақ барлық есеп беру кезеңi үшiн, яғни жылдың басынан бастап өсу нәтижесiмен көрсетiледi./В графах 3-4 показывается общее количество исследованных в отчетном месяце животных и положительно реагировавших из общего числа исследованных, а в графах 5-6 то же самое, но за весь отчетный период, то есть с нарастающим итогом с начало года.

8. Егулер мен емдеу-профилактикалық iс–шаралар/
8. Прививки и лечебно-профилактические мероприятия

Жануарлардың түрi және iс-шаралардың аталуы/
Вид животных и название мероприятий

Шаралардың коды/
Код мероприятия

Есеп беру айында жануарлар ветеринариялық дауалаудан өттi, бас/
Обработано животных за отчетный месяц, голов

Жылдың басынын бастап жануарлар ветеринариялық дауалаудан өттi, бас/
Обработано животных с начала года, голов

А

Б

1

2

      Ескертпе/Примечание:
      1. А және Б-бағандары осы есептiң 1-бөлiмiнде көрсетiлген тәртiппен (зерттеулердiң атаулары жеке–жеке көрсетiлiп) толтырылады./Графы А и Б заполняются в порядке, указанном в разделе 1 данного отчета (с указанием названий мероприятий в отдельности).
      2. 1 және 2-бағандарында есеп беру айында және барлық есеп беру кезеңiнде дауалаудан өткен жануарлардың жалпы саны көрсетiледi (жылдың басынан бастап өсу нәтижесiмен)./В графах 1 и 2 показывается общее количество обработанных животных в отчетном месяце и за весь отчетный период (нарастающим итогом с начала года).

9. Ветеринариялық-санитариялық жұмыстар/
9. Ветеринарно-санитарные работы

Жұмыстардың түрi/
Виды работ

Дауаланған қора-жайлар, фермалардың және кәсiпорындардың аумағы, халықтың жеке шаруашылығы/
Обработано животноводческих помещений, территорий ферм и предприятий, личных подворий населения

жұмыстардың коды/
коды работ

есеп беру айында/
за отчетный месяц

жылдың басынан бастап/
с начала года

объектiлер саны/
количество объектов

мың шаршы метр/
тысяч квадратных метров

объектiлер саны/
количество объектов

мың шаршы метр/
тысяч квадратных метров

Дезинфекция/ Дезинфекция:
а) профилактикалық/ профилактическая


б) лажсыз/
вынужденная


Дезинсекция/
Дезинсекция


Дератизация/
Дератизация


      Ескертпе/Примечание:
      1. Есептiң осы бөлiмiнде есеп беру айында және жылдың басынан бастап өсу нәтижесiмен дезинфекция, дезинсекция және дератизация бойынша орындалған жұмыстардың барлық көлемi көрсетiледi./В данном разделе отчета показывается весь объем выполненных за отчетный месяц и с нарастающим итогом с начала года работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
      2. Есепке жануарлардың жұқпалы ауруларының пайда болу және таралу себептерi мен оларды жою бойынша қабылданған iс-шаралар, жануарлардың өлiм-жiтiмiнiң себептерi мен профилактикасының қолданған әдiстерi туралы және басқа көрсетiлетiн қысқаша түсiндiрме жазба қосымша берiледi. Асыл тұқымды мал шаруашылықтары желiсiнде оң әсер көрсететiн асыл тұқымды жануарлар анықталған жағдайда қабылданған iс-шараларды, зерттеу әдiстерiн, сондай-ақ оң әсер көрсететiн жануарлар анықталған зерттеулер санын және басқасын көрсету./К отчету прилагается краткая пояснительная записка, в которой указываются причины возникновения и распространения заразных болезней животных и принятые меры по их ликвидации, причины падежа животных и о примененных методах профилактики и другое. А в случае выявления положительно реагирующих племенных животных в хозяйствах племенной сети, указать принятые меры, методы исследования, а также кратность исследования при котором выявлены положительно реагирующие животные и так далее.
      3. Есепке меншiк нысанына тәуелсiз қолайлы және қолайсыз (туберкулез, бруцеллез) шаруашылық субъектiлерiндегi ауыл шаруашылығы жануарларының және құстардың аурулары мен созылмалы аурулары бойынша жүргiзiлетiн iс-шаралар туралы анықтама қоса берiледi. Iрi қара малдың бруцеллезi (1-қосымшаны қараңыз)./К отчету прилагается справка о заболеваемости и проводимым мероприятиям по хроническим заболеваниям сельскохозяйственных животных и птиц как в благополучных так в неблагополучных хозяйствующих субъектах независимо от форм собственности (туберкулез, бруцеллез). Бруцеллез крупного рогатого скота (смотрите приложение 1 к отчету).

М.О/М.П.
      Мекеменiң басшысы
      Руководитель организации
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)
      Орындаушы
      Исполнитель
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)

      Телефоны/Телефон _______ «____» ________ 20 __ жыл/год.

6) балықтардың аурулары туралы есеп/6) отчет о болезнях рыб
(№ 6-вет нысан/Форма № 6-вет)
20___ жылдың _____________ жарты жылдығы
за _____________ полугодие 20___ года

Кiм ұсынды/Кем представляется __________________________________
                       (атауы және мекен-жайы/наименование и адрес)

1. Жалпы мәлiметтер/1. Общие сведенияШаруашылықтар саны/
Число хозяйств

Объектiлер саны олардың iшiнде көлдер, тоғандар, су қоймалары және басқасы/
Количество объектов в них озера, пруды, водохранилища и другое

Эпизоотологиялық тексерiлген шаруашылықтар мен объектiлер саны/Количество эпизоотологически обследованных хозяйств и объектов

Қолайсыз шаруашылықтаржәне объектiлер анықталды/
Выявлено неблагополучных хозяйств и объектов

Есеп беру жарты жылдығының аяғында қалған қолайсыз шаруашылықтар және объектiлер/
Осталось неблагополучных хозяйств и объектов на конец отчетного полугодия

А

1

2

3

4

5

Балық шаруашылықтары/
Рыбоводные хозяйства


Балық кәсiпшiлiгiнiң су қоймалары/
Рыбопромысловые водоемы


2. Қолайсыз объектiлер мен өткiзiлетiн ветеринариялық
iс-шаралар туралы есеп/2. Отчет о неблагополучных
объектах и проведений ветеринарных мероприятий

Шаруашылықтардың және объектiлердiң атауы/
Наименование хозяйств и объектов

Аурулардың атауы/
Название болезней

Ветеринариялық iс-шаралар өткiзiлдi/
Проведены ветеринарные мероприятия

Ветеринариялық iс-шараларды жүргiзудiң нәтижесi (мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспектор толтырады)/
Результат проведения ветеринарных мероприятий (заполняет государственный ветеринарно-санитарный инспектор)

су қоймаларыныңжаңартылуы/
летование водоемов

су қоймаларының дезинфекциясы/
дезинфекция водоемов

саны/
число

жалпыаумағы, гектар/
общая площадь, гектаров

саны/
число

жалпы аумағы, гектар/
общаяплощадь, гектаров

А

1

2

3

4

5

6
      Ескертпе/Примечание:
      1. Есеп балық шаруашылығы су қоймаларындағы балық және басқа су организмдерiн есепке алу, балық шаруашылығы су қоймаларындағы эпизоотияға қарсы және емдеу-профилактикалық iс-шараларды есепке алу, су қоймаларының диагностикалық зерттеулер мен су қоймаларына төлқұжат беру деректерi журналдарының деректерi негiзiнде өткен жарты жылдық үшiн жасалады./Отчет составляется за истекшее полугодие на основании данных журнала учета болезней рыб и других водных организмов в рыбохозяйственных водоемах, учета противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий в рыбохозяйственных водоемах, диагностических исследований и данных паспортизации водоемов.
      2. «Балық шаруашылығы» жолы бойынша жеке шаруашылық түрiнде көрсетiледi: балық питомниктерi, мамандандырылған толық жүйелi және толық емес жүйелi балық және бақ шаруашылықтары, балық комбинаттарының аумақтық жекешелендiрiлген балық шаруашылығы бөлiмдерi (телiмдер, цехтер), тiрi балық базалары, уылдырық өсiру шаруашылықтары, балық өсiру зауыттары және уылдырық инкубациясының дербес цехтары, балық өсiретiн балық өсiру – мелиоративтiк станциялары, көл балық шаруашылығы, балық өсiру фермалары (бөлiмдерi, тоғандары) бар балық өсiру субъектiлерi, сондай-ақ балық өсiрумен айналысатын басқа шаруашылықтар./По строке «Рыбоводные хозяйства» показываются как самостоятельные хозяйства: рыбопитомники, специализированные полносистемные и неполносистемные рыбоводные и садковые хозяйства, территориально обособленные рыбоводные отделения (участки, цехи) рыбкомбинатов, живорыбные базы, нерестово-вырастные хозяйства, рыборазводные заводы и самостоятельные цехи инкубации икры, рыбоводно-мелиоративные станции, выращивающие рыбу, озерные рыбоводные хозяйства, рыбоводческие субъекты, имеющие рыбоводные фермы (отделения, пруды), а также другие хозяйства, занимающиеся рыбоводством.
      3. «Балық кәсiпшiлiгi су қоймасы» жолы бойынша жерсiндiру жұмыстары жүргiзiлетiн барлық iшкi су қоймалары, өнеркәсiптiк және жаппай спорттық - әуесқойлық балық аулау (көлдер, көлтабандар, су қоймалары, шығанақ, өзендер, iшкi теңiздердiң жеке телiмдерi), сондай-ақ балық өсiрушi шаруашылықтар үшiн сумен қамту көзi болып табылатын су қоймалары./По строке «Рыбопромысловые водоемы» учитываются все внутренние водоемы, в которых производятся акклиматизационные работы, промышленный и массовый спортивно-любительский лов рыбы (озера, лиманы, водохранилища, заливы, реки, отдельные участки внутренних морей), а также водоемы, которые служат источником водоснабжения для рыбоводных хозяйств.
      4. 3-бағанның I-бөлiмiнде есеп беру кезеңiнде ветеринариялық қызмет мамандарымен немесе олардың қатысуымен зерттелген балық өсiрушi шаруашылықтар мен балық кәсiпшiлiгi су қоймаларының саны, 4-бағанда балықтардың және басқа гидробионттардың жұқпалы аурулары бойынша қолайсызға жатқызылған (зерттелгендердiң санынан) объектiлердiң саны көрсетiледi./В графе 3 раздела I отчета указывается количество обследованных за отчетный период специалистами ветеринарной службы или с их участием рыбоводных хозяйств и рыбопромысловых водоемов, в графе 4 – количество объектов (из числа обследованных), отнесенных к неблагополучным по заразным болезням рыб и других гидробионтов.
      5. Есептiң II-бөлiмiнде, 1-бағанда есеп беру кезеңiнде анықталған балықтардың және басқа гидробионттардың аурулары алфавиттiк тәртiппен келтiрiледi, ал 2-6-бағандарда көрсетiлген аурудың әр жолы бойынша тиiстi деректер толтырылады./В разделе II отчета, в графе 1 приводятся выявленные за отчетный период болезни рыб и других гидробионтов в алфавитном порядке, а в графах 2-6 заполняются соответствующие данные по каждой строке указанной болезни.
      6. Анықталған аурулардың iшiнде балықтардың залалдану немесе клиникасының болу дәрежесiне тәуелсiз бранхиомикоз, албырт айналмасы, торсылдақтың қабынуы, желбезек ауруы, бахтахтың инфекциялық қан аздығы, тұқы шешегi, фурункулез, көксеркенiң арамбез ауруы, шортан обасы, ихтиофтириоз, ботриоцефалз, кавиоз, дифиллоботриоз, описторхоз, филометроидоз мiндеттi түрде көрсетiледi. Есепке балықтың басқа да жұқпалы аурулары енгiзiледi./В числе выявленных болезней обязательно отражаются независимо от степени поражения рыб или наличия клиники бранхиомикоз, вертеж лососевых, воспаление плавательного пузыря, жаберное заболевание, инфекционную анемию форели, краснуху карпов, фурункулез, язвенную болезнь судака, чуму щук, ихтиофтириоз, ботриоцефалез, кавиоз, дифиллоботриоз, описторхоз, филометроидоз. В отчет включаются также и другие заразные болезни рыб.
      7. Есепке жануарлардың жұқпалы аурулары бойынша пайда болу себептерi мен оларды жою және оқшаулау бойынша қабылданған iс-шаралар мен қолданылған профилактика және басқа әдiстер туралы көрсетiлген қысқаша түсiндiрме жазба қоса берiледi./К отчету прилагается краткая пояснительная записка, в которой указываются причины возникновения болезней рыб и принятые меры по их ликвидации и локализации и о примененных профилактических и других методах.

М.О/М.П.
      Мекеменiң басшысы
      Руководитель организации
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)
      Орындаушы
      Исполнитель
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)

      Телефоны/Телефон _______ «____» ________ 20 __ жыл/год.

7) ветеринариялық препараттарды қолдану және жемшөп пен
жемшөп қоспаларын пайдалану туралы есеп/7) отчет о
применении ветеринарных препаратов, и использовании кормов
и кормовых добавок
(№ 7-вет нысан /Форма № 7-вет)
20___ жылдың _____________ тоқсанына
за _____________ квартал 20___ года

Кiм ұсынды/Кем представляется ___________________________________
                        (атауы және мекен-жайы/наименование и адрес)

1. Ветеринариялық препараттарды қолдану туралы есеп/
1. Отчет о применении ветеринарных препаратов

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Ветеринариялық препараттың атауы/
Наименование ветеринарногопрепарата

Өндiрушi кәсiпорынның атауы/
Наименование предприятия производителя

Осы препаратпенемдеуге ұшыраған бас саны/
Количество голов подвергнутых лечению данным препаратом

Жалпы көлемi (литр, килограмм мың доза)/
Общий объем (литров, килограмм, тысяча доз)

Жарамдылық мерзiмi/
Срок годности

Қолдану бойынша тағайындау/
Назначение по применению

Препаратты қолданудың тиiмдiлiгi/
Эффективность в применении препората

Қосымша әсерлерi/
Побочные действия

1

2

3

4

5

6

7

8

9


2. Жемшөп пен жемшөп қоспаларын пайдалану туралы есеп/
2. Отчет об использовании кормов и кормовых добавок

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Жемшөп пен жемшөп қопаларының атауы/
Наименование кормов и кормовых добавок

Өндiрушi кәсiпорынның атауы/
Наименование предприятияпроизводителя

Жемшөп пен жемшөп қоспаларының атауы/
Состав кормов и кормовых добавок

Бас саны/
Количество голов

Жалпы көлемi (тонна)/
Общий объем (тонн)

Жарамдылық мерзiмi/
Срок годности

Препаратты қолданудың тиiмдiлiгi/
Эффективность в применении препарата

Қосымша әсерлерi/
Побочные действия

1

2

3

4

5

6

7

8

9


М.О/М.П.
      Мекеменiң басшысы
      Руководитель организации
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)
      Орындаушы
      Исполнитель
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)

      Телефоны/Телефон _______ «____» ________ 20 __ жыл/год.

8) ветеринариялық–санитариялық объектiлердi салу, лицензиялау
және жануарларды бiрдейлендiру мәселелерi жөнiнде есеп/
8) отчет о вопросах строительства ветеринарно-санитарных
объектов, лицензирования и идентификации животных
(№ 8-вет нысан/Форма № 8-вет)
20___ жылдың _____________ жарты жылы
за ____________ полугодие 20___ года

Кiм ұсынды/Кем представляется __________________________________
                       (атауы және мекен-жайы/наименование и адрес)

1. Өндірістік және шаруашылық субъектілерінде жұмыс істейтін
және ветеринария саласында қызмет көрсететін
ветеринариялық мамандардың (лицензияттардың) саны туралы
есеп/1.Отчет о численности ветеринарных специалистов
(лицензиатов) работающих в производственных и
хозяйствующих субъектах и оказывающих услуги в области
ветеринарии

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Шаруашылық субъектiлерi
/Хозяйствующие субъекты

Коммуналдық қазыналықкәсiпорындар/
Коммунальныеказенные предприятия

Шаруа қожалықтары (фермерлік шаруашылықтар)/
Крестьянские (фермерские) хозяйства

Субъектiлердiңсаны/
Количество
субъектов

Барлықветеринариялық лицензиятдәрiгерлердiңжалпы саны/
Общаячисленностьветеринарных врачейлицензиатов

Саны/
Количество

Қызметкөрсететiнветеринариялықлицензияттардыңсаны/
Количествоветеринарных врачейлицензиатов

Саны/
Количество

Ветеринариялықлицензиятдәрiгерлердiңсаны/
Количествоветеринарныхврачей лицензиатов

1

2

3

4

5

6

7

      (жалғасы/продолжение)

Жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындар/
Предприятия по переработке продуктов и сырья животного происхождения

Ветеринариялық мақсаттағы дәрiлiк заттарды, биологиялық препараттарды сату жөніндегі ұйымдар/
Организации по реализации лекарственных средств для ветеринарных целей, биологических препаратов

Үй шаруашылықтары/
Домашние хозяйства

Саны/
Количество

Ветеринариялық лицензият дәрiгерлердiңсаны/
Количество ветеринарных врачей лицензиатов

Саны/
Количество

Ветеринариялық лицензият дәрiгерлердiң саны/
Количество ветеринарных врачей лицензиатов

Саны/
Количество

Ветеринариялық лицензият дәрiгерлердiң саны/
Количество ветеринарных врачей лицензиатов

8

9

10

11

12

13

Ветеринариялық қызметтi жүзеге асыруға берiлген
лицензиялардың саны туралы есеп/2. Отчет о количестве
выданных лицензиях на осуществление ветеринарной деятельности

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

2007 жылға 1 қаңтарға дейiн жеке және заңды тұлғаларға берiлген жалпы лицензиялардың саны/
Общее количество лицензий выданных физическим и юридическим лицам до 1января 2007 года

Оның iшiнде қазiргi уақытта лицензия алған қызмет атқаратын жеке және заңды тұлғалар/
Из них в настоящее время работают физических и юридических лиц получивших лицензию

Оларда жұмыс iстейтiн ветеринариялық мамандардыңсаны/
Количество работающих в них ветеринарных специалистов

Лицензия түрлерi/
Виды лицензии

Ветеринариялық емдеу –профилактикалық/
Ветеринарнаялечебно-профилактическая

Жеке тұлғалар/
физические лица

заңды тұлғалар/
юридические лица

Берiлдi/
Выдано

Олардың iшiнде жұмыс iстейдi/
в них работают

Олардың iшiнде ветеринариялық дәрiгерлер/
Из них ветеринарных врачей

1

2

3

4

5

6

7

8

      (жалғасы/продолжение)

Лицензия түрлерi/Виды лицензии

Ветеринариялық мақсаттағы дәрiлiк заттарды, биологиялық препараттарды сату/
Реализация лекарственных средств для ветеринарных целей, биологических препаратов

Жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты ветеринариялық-санитариялықсараптау/
Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного происхождения

Ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндiру және сату/
Производство и реализация препаратов ветеринарного назначения

Берiлдi/
Выдано

Олардың iшiнде жұмыс iстейдi/
в них работают

Олардың iшiнде ветеринариялық дәрiгерлер/
Из них ветеринарных врачей

Берiлдi/
Выдано

Олардың iшiнде жұмыс iстейдi/
в них работают

Олардың iшiнде ветеринариялық дәрiгерлер/
Из них ветеринарных врачей

Берiлдi/
Выдано

Олардың iшiнде жұмыс iстейдi/
в них работают

Олардыңiшiнде ветеринариялықдәрiгерлер/
Из них ветеринарных врачей

9

10

11

12

13

14

15

16

17


3. Жергiлiктi атқарушы органдармен сою объектілерін салуға
жергiлiктi бюджеттен бөлiнген қаржы құралдарының болуы
және көлемi туралы есеп/3. Отчет о наличии и объемах
выделенных финансовых средств из местного бюджета для
строительства убойных объектов местными исполнительными
органами

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Ауданның атауы/Наименование района

Жергiлiктi бюджеттенбөлiнгенқаржы құралдары (мың теңге)/
Выделенные финансовые средства из местного бюджета (тыс тенге)

Оныңiшiнде игерiлдi мың теңге)/
Из них освоено (тыс. тенге)

Салуға жоспарланған сою объектілерiнiң саны/
Запланированное количество строи
тельства
убойных объектов

Салынған
сою объектілерінің саны/
Количество построенных убойных пунктов

Мал сою объектілері/Убойные объекты

Қажет/
Требуется

Нақты бары/
Всего имеется

Оның iшiнде /в т.ч

Қамтылу пайызы/Процент обеспеченности

Етті қайта өңдеу кәсіпорындары/Мясоперерабатывающие предприятия

Сою пункттері/
Убойные пункты

Сою алаңдары/
Убойные площадки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Барлығы/
Итого:
4. Жергiлiктi атқарушы органдармен мал көмiндiлерiн салуға
жергiлiктi бюджеттен бөлiнген қаржы құралдарының болуы және
көлемi туралы есеп/4. Отчет о наличии и объемах
выделенных финансовых средств из местного бюджета для
строительства скотомогильников местными исполнительными
органами

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Ауданның атауы/
Наименование района

Мал көмiндiлерi/Скотомогильники

Жергiлiктiбюджеттен бөлiнген қаржы құралдары (мың теңге)/Выделенныефинансовыесредства из местного бюджета (тыс. тенге)

Оның iшiнде игерiлдi (мың теңге)/
Из них освоено (тыс. тенге)

Салуға жоспарланған мал көмiндiлерiнiң саны/
Запланированное количество строительства скотомогильников

Салынған мал көмiндiлерiнiң саны/
Количество построенных скотомогильников

Қажет/
Требуется

Нақты
бары/
Всегоимеется

Типтiк/
Типовые

Қарапайым биотермиялықшұңқырлар/
Примитивных биотермическихям

Қамтамасызетiлу пайызы/
Процент обеспеченности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Барлығы/
Итого:5. Ауыл шаруашылығы жануарларын бiрдейлендiру туралы есеп/
5. Отчет о проведении идентификации сельскохозяйственных
животных

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Облыстың атауы/Наименованиеобласти

Жануарлардың түрi/
Вид животных

Бiрдейлендiруге жатады/Подлежит идентификации

Орындалды/Выполнено

Оның iшiнде есеп беру кезеңiнде/
В том числе за отчетный период

Бiрдейлендiрiлген ауылшаруашылығы жануарларының саны/Количество идентифицированных сельхозживотных

Орындалу пайызы/Процент выполнения

Компьютiрлiк базаға енгiзiлген жануарлардың саны/Количество введенных в компьютерную базу животных

Орындалу пайызы/
Процент выполнения

Компьютерлерi бар қалалар мен ауылдықокругтердiң барлық аудандары/
Всего районов городови сельских округов, где имеется компьютера

Оның iшiнде аудандар мен қалаларға арналғаны/
Из них предназначенные для районов и городов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Ірі қара мал/
Крупный рогатый скотЖылқылар/
ЛошадиҚой/
ОвцыЕшкі/
КозыШошқалар/
СвиньиТүйелер/
Верблюды

      Ескертпе/Примечание:
      Есептiң осы бөлiмiнде жылдың басынан бастап есеп беру айында өсу нәтижесiмен орындалған барлық көлем көрсетiледi./В данном разделе отчета показывается весь объем выполненных за отчетный месяц с нарастающим итогом с начала года.

М.О/М.П.
      Мекеменiң басшысы
      Руководитель организации
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)
      Орындаушы
      Исполнитель
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)

      Телефоны/Телефон _______ «____» ________ 20 __ жыл/год.

3. Мемлекеттiк ветеринариялық ұйымдармен табыс етiлетiн
ветеринариялық есеп беру нысандары/3. Формы ветеринарной
отчетности, которые представляют государственными
ветеринарными организациями:

9) ветеринариялық зертханалардың қызмет атқару туралы есеп/
9) отчет о деятельности ветеринарных лабораторий
(№ 9-вет нысан/Форма № 9-вет)
20___ жылдың _____________ тоқсаны
за _____________ квартал 200___ года

Кiм ұсынды/Кем представляется __________________________________
                       (атауы және мекен-жайы/наименование и адрес)

1. Зертханалық-диагностикалық зерттеулер/
1. Лабораторно-диагностические исследования

Аурулардың атаулары/
Название болезней

Жануарлардың түрлерi/
Виды животных

Оның iшiнде зерттеулер (сараптамалар) жүргiзiлдi/
Из них проведено

бактериялық/
бактериологических

вирусологиялық/
вирусологических

классикалық/
классический

имунды ферментті талдау/
имуно ферментный анализ

сараптаулар, барлығы/
экспертиз, всего

оң нәтижелер/
положительные результаты

сараптаулар, барлығы/
экспертиз, всего

оң нәтижелер/
положительные результаты

сараптаулар, барлығы/
экспертиз, всего

оң нәтижелер/
положительные результаты

1

2

3

4

5

6

7

8

      (жалғасы/продолжение)

исследований (экспертиз)

Саны/Количество

серологииялық/ серологических

паразитарлық/ паразитарных

ихтиопатологиялық/
ихтиопатологические

материал, барлығы /
материал, всего

оң нәтижелер/
положительные результаты

классикалық/
классический

имунды ферментті талдау/имуно ферментный анализ

сараптаулар, барлығы/
экспертиз, всего

оң нәтиже
лер/
положительные результаты

сараптаулар, барлығы/
экспертиз, всего

оң нәтижелер/
положительные результаты

сараптаулар,барлығы/
экспертиз, всего

оң нәтижелер/
положительные результаты

сараптаулар, барлығы/
экспертиз, всего

оң нәтижелер/
положительные результаты

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2. Терi-терсектердi сiбiр жарасына зерттеу/
2. Исследование кожевенного сырья на сибирскую язвуТерiлер, барлығы/
Всего шкур

Оның iшiнде/В том числе

жылқылар/
лошадей

iрi қара мал/
крупного рогатого скота

қойлар және ешкiлер/
овец и коз

жануарлардың басқа түрлерi/
других видов животных

А

1

2

3

4

5

Тексерiлген отандық шикiзат/
Исследовано отечественного сырья


оның iшiнде оң нәтиже бердi/
из них дали положительную реакцию


Импорттық шикiзат тексерiлдi/
Исследовано импортного сырья


оның iшiнде оң реакция бергендерi/
из них дали положительную реакцию


3. Аккредиттелген ветеринариялық зертханалардың қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша жүргізілген сынақтардың
саны бойынша есеп/
3. Отчет по количеству проведенных испытаний по показателям безопасности аккредитованных ветеринарных лабораторийӨнімнің атауы/
Наименование продукции

Көрсеткіштер/Показатели

ет және ет өнімдері/
мясо и мясные продукты

сүт және сүт өнімдері/
молоко и молочные продукты

балық және балық өнімдері/
рыба и рыбопродукты

жұмыртқа/
яйцо

жемшөп пен жемшөп қоспалары/
корма и кормовые добавка

басқа өнімдер/
другие продукты

Сынамалардың  барлық саны (дана)/ Всего количество проб (штук)

Олардың ішінде қауіпсіздік көрсеткіштеріне сәйкес келмейді (дана)/
Из них не соответсвует показателям безопасности (штук)

Сынамалардың  барлық саны (дана)/ Всего количество проб (штук)

Олардың ішінде қауіпсіздік көрсеткіштеріне сәйкес келмейді (дана)/
Из них не соответсвует показателям безопасности (штук)

Сынамалардың  барлық саны (дана)/ Всего количество проб (штук)

Олардың ішінде қауіпсіздік көрсеткіштеріне сәйкес келмейді (дана)/
Из них не соответсвует показателям безопасности (штук)

Сынамалардың  барлық саны (дана)/ Всего количество проб (штук)

Олардың ішінде қауіпсіздік көрсеткіштеріне сәйкес келмейді (дана)/
Из них не соответсвует показателям безопасности (штук)

Сынамалардың  барлық саны (дана)/ Всего количество проб (штук)

Олардың ішінде қауіпсіздік көрсеткіштеріне сәйкес келмейді (дана)/
Из них не соответсвует показателям безопасности (штук)

Сынамалардың  барлық саны (дана)/ Всего количество проб (штук)

Олардың ішінде қауіпсіздік көрсеткіштеріне сәйкес келмейді (дана)/
Из них не соответсвует показателям безопасности (штук)

Заттар тобы/
Группы веществ

Уытты элементтер/
Токсичные элементы

Барлығы/Всего

Радиология /
РадиологияБарлығы/
Всего

Пестицидтер/
Пестициды
Барлығы/
Всего

Антибиотиктер/
АнтибиотикиБарлығы/
Всего

Микотоксиндер/
МикотоксиныБенз(а)пирен/
Бенз(а)пирен

Нитрозаминдер: нитрозометиламин және нитрозоэтиламин /
Нитрозамины: сумма нитрозометиламин и нитрозоэтиламин

Гистамин/
Гистамин

Барлығы/
Всего

Басқасы/
Прочее
Барлығы/
Всего

Микробиологиялық көрсеткіштер/
Микробиологические показатели


Барлығы/
Всего

4.Радиометриялық және радиохимиялық зерттеулердiң
нәтижелерi/4.Результаты радиометрических и радиохимических
исследований

      1. Зерттеулердiң жалпы саны/Общее количество исследований _______, оның iшiнде кальциге/из них на кальций ________, бета-белсендiлiктiң қосындысын/суммарную бета-активность __________ стронций 90 ________, цезий – 137 ________ свинец – 210 _______ және басқада радионуклидтер/и другие радионуклиды.
      2. Қосынды белсендiлiктi өлшеу тәсiлi (жұқа және қалың жерлерде)/Метод измерения суммарной активности (в тонком или толстом слое) ______________________________________________________________,
      3. Бақылау препараты, оның белсендiлiгi және өндiрiлген күнi/Контрольный препарат, его активность и дата изготовления:
      а) қосынды белсендiлiктi анықтаған кезде/при определении суммарной активности ________________________________________________
      б) при определении:
      стронций-90/стронция - 90 _____________________________________
      цезий-137/цезия-137 ___________________________________________
      қорғасын-210/свинца-210 _______________________________________
      басқа да радионуклидтердi анықтаған кезде/
других радионуклидов ________________________________________________
      в) стронций-90, цезий-137, қорғасын-210 және басқа да радионуклидтердiң байланыс коэффициентi мен оларды анықтау күнi/коэффициенты связи и дата их определения для стронция-90, цезия-137, свинца-210 и других радионуклидов
      4. Зерттеу тәсiлдерi/Методы исследований ______________________
      5. Қолдағы радиометрикалық аспаптарды тексеру мерзiмдерi/Сроки проверки имеющихся радиометрической аппаратуры ______________________

5.Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және
қадағалау бақылауындағы импортталатын және экспортталатын
өнімдердің қауіпсіздігі жөніндегі есеп/5. Отчет по
безопасности импортируемой и экспортируемой продукции
подконтрольной государственному ветеринарно-санитарному
контролю и надзору
_____жылғы _______ тоқсан/ ______ квартал _____года

Өнімнің атауы/
Наименование продукции

Жалпы мөлшері/
Общее количество

Импорт/
Импорт

Экспорт/
Экспорт

Зертханалық зерттеулерге арналған қауіпсіздік параметрлері/
Параметры безопасности для лабораторных исследований

Зертханалық зерттеулердің нәтижелері/
Результаты лабораторных исследований

жүктің жалпы мөлшері (тонна)
/общее количество груза (тонн)

алынған сынама мөлшері/
количество взятых проб

жүктің жалпы мөлшері (тонна)
/общее количество груза (тонн)

алынған сынама мөлшері/
количество взятых проб

сиыр еті/
говядина
жылқы еті/
конина
шошқа еті/
свинина
қой еті/
баранина
құс еті/
мясо птицы
сүт және сүт өнімдері/
молоко и молочные продукты
жұмыртқа/
яйца
бал/
мед
жемшөп пен жемшөп қоспалары/
корма и кормовые добавки
тері шикізаты/
кожевенное сырье
басқа тамақ өнімдері/
другие пищевые продукты
6. Iшкi сауда объектiлерiнде жануарлардан алынатын еттер
мен басқа тағамдарды ветеринариялық-санитариялық сараптау/
6. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других пищевых
продуктов животного происхождения на объектах внутренней
торговлиЕт (ұша)/Мясо (туша)

Зерттелетін сынамалардың саны/Количество исследуемых проб

Сүт және сүт өнiмдерi/
Молоко и молочные продукты

Жұмыртқалар/Яйца

Басқа тамақ өнiмдерi/
Другие пищевые продукты

iрi қара малдың/
крупного рогатого скота

шошқалардың/
свиней

қой және ешкiлердiң/
овец и коз

жануарлардың басқа түрлерiнiң/
других видов животных

партия/
партия

тонна/
тонн

партия/партия

мыңдана/тысячштук

Жағдай/случай

тонна/
тонн

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Қаралғаны (сараптама өткiзiлдi)- барлығы/
Осмотрено (проведено экспертиз) всегоЗертханалық зерттеулер жүргiзiлдi/
Проведено лабораторных исследованийТексерiлгендердiң iшiнен аурулар анықталды/
Из числа проверенных выявлены болезни:Сiбiр жарасы/
Сибирская язва

х

х

х

х

х

х

Туберкулез/
Туберкулезх


х

х

х

х

х

х

Сальмонеллез/
СальмонеллезЦистицеркоз (финноз)/
Цистицеркоз (финоз)

х

х

х

х

х

х

Трихинеллез/
Трихиннелез

х

х

х

х

х

х

Эхинококкоз/
Эхинококкоз

х

х

х

х

х

х

Басқа жұқпалы аурулар/
Другие инфекционные болезних

хБасқа инвазиялық аурулар/Другие инвазионные болезни

х

х

х

хТексерiлген ұшалар мен iшкi ағзалардың iшiнен ауру деп танылғандар жолданды/
Из числа проверенных туш и органов, признанных больными, направлено:залалсыздандыруға/
на обезвреживаниеУтильдеуге/
На утилизацию7. Iшкi сауда объектiлерiнде ветеринариялық-санитариялық
сараптау зертханаларында мемлекеттiк ветеринариялық-
санитариялық бақылау және қадағалау объектiлерiнiң радиологиялық зерттеулерi/
7. Радиологические исследования объектов государственного
ветеринарно-санитарного контроля и надзора в лабораториях
ветеринарно-санитарной экспертизы на объектах внутренней
торговли

Объектiнiң атауы/
Наименование объекта

Саны (тонна,  килограмм, литр)/
Количество (тонн, килограмм, литров)

Зерттеулер нәтижелерi бойынша/
По результатам исследований

шектеусiз жiберiлдi (тонна, килограмм, литр)/
реализованы без ограничения (тонн, килограмм, литров)

Зарарсыздандырылды (тонна, килограмм, литр)/
обеззаражены (тонн, килограмм, литров)

жойылды (тонна, килограмм, литр)/
уничтожены(тонн, килограмм, литров)

А

1

2

3

4

жылқы етi/
конина

iрi қара мал етi/
говядина

қой және ешкi еттерi/
баранина и козлятина

шошқа етi/
свинина

сүт және сүт өнiмдерi/
молоко и молочные продукты

жануарлардан алынатын
май/
масло животного происхождения

өсiмдiктен алынатынмай/
масло растительного происхождения/

балық және балықөнiмдерi/
рыба и рыбопродукты

жемшөп/
корма

басқа-да объектiлер/
прочие объекты

      Ескертпе/Примечание:
      1. Базарлардағы ветеринариялық–санитариялық сараптау зертханалары осы нысан бойынша өткен тоқсан үшiн есептi тоқсанына бiр рет – 2 сәуiрде, 2 шiлдеде, 2 қазанда жоғары тұрған ұйымдарға бередi./Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках отчет по этой форме представляют один раз в квартал – 2 апреля, 2 июля, 2 октября за предыдущий квартал в вышестоящие организации.
      2. Базарлардағы ветеринариялық–санитариялық сараптау зертханаларының радиологиялық зерттеулердi есепке алу журналының деректерi есептi толтыру үшiн бастапқы деректер болып табылады./Исходными данными для составления отчета являются данные журнала учета радиологических исследований лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках.
      3. Осы есеп бойынша барлық деректер өткен тоқсан үшiн келтiрiледi./Все данные по данному отчету приводятся за истекший квартал.

М.О/М.П.
      Мекеменiң басшысы
      Руководитель организации
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)
      Орындаушы
      Исполнитель
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)

      Телефоны/Телефон _______ «____» ________ 20 __ жыл/год.

10) ветеринариялық биологиялық препараттардың, азықтардың
және азық қоспаларын апробациясын және тiркеу сынағын
жүргiзу туралы есеп/10) отчет о проведении апробации и
регистрационного испытания ветеринарных препаратов, кормов
и кормовых добавок
(№ 10-вет нысан/Форма № 10-вет)
20___ жылдың _____________ тоқсаны
за _____________ квартал 20___ года

Кiм ұсынды/Кем представляется ___________________________________
                        (атауы және мекен-жайы/наименование и адрес)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Келiп түскен биологиялық препараттардың атауы/
Наименование поступивших биопрепаратов

Өндiрушi мекеменiң аталуы мен орналасқан жерi/
Наименование и местонахождения предприятия изготовителя

Партия саны (дана)/
Количество партий (единиц)

Апробациялау/
Апробация

Тiркеу сынақтары/
Регистрационное испытание

Жиынтық нәтижесi (зертхананың қорытындысы)/
Итоговый результат (заключение лабораторий)

өткiзiлген айы, күнi/
дата проведения

нәтижесi/результат

өткiзiлген күнi/
дата проведения

нәтижесi/результат

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      Ескертпе/Примечание:
      1. Зертханалық жағдайда апробациясын және тiркеу сынақтарын жүзеге асыру үшiн келiп түскен биопрепараттардың барлық түрлерi 2-бағанда тiзбеленедi./В графе 2 перечисляются все виды поступивших биопрепаратов для осуществления их апробации и регистрационного испытания в лабораторных условиях.
      2. 4-бағанда биопрепараттардың осы түрлерiнiң зертханаға келiп түскен партияларының мөлшерiн көрсету қажет./В графе 4 следует указать количество партий поступивших в лабораторию биопрепаратов данного вида.
      3. 9-бағанда зерттеулердiң қорытынды нәтижелерi көрсетiледi, яғни зертхананың қолдану бойынша қорытындысы./В графе 9 отражаются итоговые результаты исследования, то есть заключение лаборатории по применению/неприменению данного вида биопрепарата в ветеринарной практике.
      4. Есепке түсiндiрме жазбада жалпы осы мәселе бойынша және биопрепараттардың жеке түрлерi бойынша зертхананың барлық ескертулерi мен ұсыныстары көрсетiледi./В пояснительной записке к отчету указываются все замечания и предложения лаборатории по данному вопросу в целом и по отдельным видам биопрепаратов.

М.О/М.П.
      Мекеменiң басшысы
      Руководитель организации
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)
      Орындаушы
      Исполнитель
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)

      Телефоны/Телефон _______ «____» ________ 20 __ жыл/год.

11) референттiк зертхананың қызмет атқару туралы есеп/
11) отчет о деятельности референтной лаборатории
(№ 11-вет нысан /Форма № 11-вет)
20___ жылдың _____________ тоқсаны
за _____________ квартал 20___ года

Кiм ұсынды/Кем представляется __________________________________
      (атауы және мекен-жайы/наименование и адрес)

1. Микробиология және вирусология зертханасы/
1. Лаборатория микробиологии и вирусологии

Облыс, аудан, село атауы/
Наименованиеобласти, района, села

Биоматериалдың атауы/
Наименование биоматериала

Жануардың түрi, жасы/
Вид животного, возраст

Материалдың мөлшерi/
Кол-во материала

Диагнозды растау/Подтверждение диагноза

Зерттеулер
әдiстерi/
Методы исследований

Зерттеулер нәтижелерi/Результаты исследований

1

2

3

4

5

6

7

2. Токсикология, биохимия және радиология зертханалары/
2. Лаборатория токсикологии, биохимии и радиологии

Облыс, аудан, село атауы/
Наименование области, района, села

Биоматериалдың атауы/
Наименование биоматериала

Материалдың мөлшерi/
Количество материала

Зерттеу мақсаты/
Цель исследования

Зерттеулер әдiстерi/
Методы исследований

Зерттеулер нәтижелерi/
Результаты исследований

1

2

3

4

5

6

3. Микроорганизмдердiң депондалған штаммдарының ұлттық
топтамасының зертханасы/3. Лаборатория Национальной
коллекции депонированных штаммов микроорганизмов

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Депозитор/
Депозитор

Микроорганизм штаммдарының атаулары/
Наименование штаммов микроорганизмов

Нәтижелерi және жаңарту сатысы/
Результаты и этап освежения

1

2

3

4

4. Жануарлардан алынатын тамақ өнiмдерi мен шикiзатты
сараптау зертханасы/4. Лаборатория экспертизы пищевых
продуктов и сырья животного происхождения

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Тамақ өнiмiнiң атауы/
Наименование пищевого продукта

Жүргiзiлген сараптамалардың саны/
Количество проведенных экспертиз

Олардың iшiнде зерттеулер жүргiзiлдi/
Из них проведено исследований

Органолептикалық/
Органолептических

Генді-инженерлі модифицирленген организмдердің болуына/
На содержание генно-инженерно модифицированных организмов

Антибиотиктердiңболуына/
На содержание антибиотиков

Диоксиндердiң болуына/
На содержание диоксинов

Ауыр металл тұздарының болуына/
На содержание солей тяжелых металлов

Афлотоксиндердiңболуына/
На содержание афлотоксинов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Барлығы/
Всего
Олардың iшiнде зерттеулер жүргiзiлдi/
Из них проведено исследований

Тамақ қауiпсiздiгiнiң талаптарына сәйкес келмейтiн мөлшер анықталды/
Выявленоколичество несоответствий нормам пищевой безопасности

Тамақ қауiпсiздiгiнiң талаптарына сәйкес келмейтiн мөлшер анықталды/
Выявлено количество соответствий нормам пищевой безопасности

Радиобиологиялық/
Радиобиологических

Микробиологиялық/
Микробиологических

Токсикологиялық/
Токсикологических

Биохимиялық/
Биохимических

Гормондардың болуына/
На содержаниегормонов

10

11

12

10

11

12

13

М.О/М.П.
      Мекеменiң басшысы
      Руководитель организации
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)
      Орындаушы
      Исполнитель
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)

      Телефоны/Телефон _______ «____» ________ 20 __ жыл/год.

12) жануарлардың аса қауiптi ауруларының ошақтарын жою
туралы есеп/12) отчет о ликвидации очагов особо опасных
болезней животных
(№ 12-вет нысан/Форма № 12-вет)
20___ жылдың _____________ айына
за ____________ месяц 20___ года

Кiм ұсынды/Кем представляется ___________________________________
                        (атауы және мекен-жайы/наименование и адрес)

1. Тiркелген жануарлар ауруларының тiркелген ошақтарының саны/
1. Количество зарегистрированных очагов заболеваний животных

Жарлықтың №/
№ распоряжения

Ошақтың атауы/
Наименование очага

Жануардың түрi/
Вид животного

Түрлерi бойынша ауру жануарлардың саны/
Кол-во больных животных по видам

Түрлерi бойынша жойылған жануарлардың саны/
Кол-во уничтоженных животных по видам

Жануарлардың вакцинирленген бастары/
Вакцинировано голов животных

Дезинфекция жүргiзiлдi шаршы метр/
Проведено дезинфекции квадратных метров

1

2

3

4

5

6

7

      (жалғасы/продолжение)

Ошақтардағы қызметкерлердiң саны/
Количество дополнительно привлеченных работников в очагах

Залалдың орнын толтыру сомасы (теңге)/
Сумма возмещения ущерба (тенге)

Инфекция ошағындағы шығындар (теңге)/
Итого затрат в очаге инфекции (тенге)

Бөлiндi/
Выделено

Әкiмдiктiң қаулысы/
Постановление акимата

Барлығы/
Всего

Ветеринариялық мамандар/
Ветеринарных специалистов

Дезинфекциялық заттар (литр)/
Дезинфицирующих средств (литров)

Вакцина (доза)/
Вакцины (доз)

Қою туралы/
О наложении

Шығару туралы/
О снятии

8

9

10

11

12

13

14

15

2. Жануарлардың созылмалы аурулары бойынша сауықтыру
iс-шараларын жүргiзу туралы есеп/2. Отчет о проведенных
оздоровительных мероприятиях по хроническим болезням животных

Карантинге қоюға дейiн қолайсыз пунктте анықталған ауру жануарлардың саны/
Количество больных животных выявленных в неблагополучном пункте до наложения карантина

Карантинге қою туралы шешiмнiң № және күнi/
№ и дата решения о наложении карантина

Қолайсыз пункттiң атауы/
Наименования неблагополучного пункта

Жануардың түрi/
Вид животного

Мал басы/
Поголовье скота

Сауықтыру iс-шараларын жүргiзу кезiнде зерттеулер жиiлiгi/
Кратность исследований при проведении оздоровительных мероприятий

1

Зерттелдi/Исследовано

Анықталды/
Выявлено

1

2

3

4

5

6

7
Ірі қара мал/
Крупный рогатый скотҚой/
ОвцыЕшкі/
КозыЖылқылар/
ЛошадиТүйелер/
ВерблюдыШошқалар/
СвиньиИттер/
Собаки
      (жалғасы/продолжение)

Сауықтыру iс-шараларын жүргiзу кезiнде зерттеулер жиiлiгi/
Кратность исследований при проведении оздоровительных мероприятий

2

3

4

5

Зерттелдi/
Исследовано

Анықталды/
Выявлено

Зерттелдi/
Исследовано

Анықталды/
Выявлено

Зерттелдi/
Исследовано

Анықталды/
Выявлено

Зерттелдi/
Исследовано

Анықталды/
Выявлено

8

9

10

11

12

13

14

15

      (жалғасы/продолжение)

6

7

Бақылауға қойған күн/
Дата постановки на контроль

Бақылаушы зерттеулердiң нәтижелерi/
Результаты контрольных исследований

Аурулар анықталды барлығы/
Всего выделено больных

Жасалған дезинфекциялық жұмыстардың көлемi (шаршы метр)/
Объем проделанных дезинфекционных работ (метр квадрат)

Зерттелдi/
сследовано

Анықталды/ыявлено

Зерттелдi/Исследовано

Анықталды/выявлено

Зерттелдi/Исследовано

Анықталды/Выявлено

Зерттелдi/Исследовано

Анықталды/Выявлено

барлығы/
всего

Олардың iшiнде жойылды/
Из них ликвидировано

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

М.О/М.П.
      Мекеменiң басшысы
      Руководитель организации
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)
      Орындаушы
      Исполнитель
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)

      Телефоны/Телефон _______ «____» ________ 20 __ жыл/год.

13) ветеринариялық-санитариялық бақылау бекеттерiндегi көлiк
құралдарының дезинфекциясы туралы есеп/13) отчет о дезинфекции
транспортных средств на ветеринарно-санитарных контрольных постах
(№ 13-вет нысан/Форма № 13-вет)
20___ жылдың ____________ тоқсаны
за ____________ квартал 20___ года

Кiм ұсынды/Кем представляется ___________________________________
                        (атауы және мекен-жайы/наименование и адрес)

Жұмыстардың түрi/
Виды работ

Дауаланған ветеринариялық-санитариялық бекеттерiндегi көлiк құралдары/ Обработано транспортных средств на ветеринарно-санитарных контрольных постах

жұмыстардың коды/
коды работ

есеп беру айында/
за отчетный месяц

жылдың басынан бастап/
с начала года

объектiлер саны/
количество объектов

мың шаршы метр/
тысяч квадратных метров

объектiлер саны/
количество объектов

мың шаршы метр/
тысяч квадратных метров

Дезинфекция/ Дезинфекция:
а) профилактикалық/ профилактическая


б) лажсыз/
вынужденная


      Ескертпе/Примечание:
      1. Есептiң осы бөлiмiнде есеп беру айында және жылдың басынан бастап өсу нәтижесiмен дезинфекция бойынша орындалған жұмыстардың барлық көлемi көрсетiледi./В данном разделе отчета показывается весь объем выполненных за отчетный месяц и с нарастающим итогом с начала года работ по дезинфекции.

М.О/М.П.
      Мекеменiң басшысы
      Руководитель организации
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)
      Орындаушы
      Исполнитель
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)

      Телефоны/Телефон _______ «____» ________ 20 __ жыл/год.

14) жануарлардың аса қауiптi ауруларымен ауыратын
жануарларды алу және жою жөнiнде есеп/14) отчет об изъятии и
уничтожении животных, больных особо опасными болезнями животных
(№ 14-вет нысан/Форма № 14-вет)
20___ жылдың _____________ тоқсаны
за _____________ квартал 20___ года

Кiм ұсынды/Кем представляется __________________________________
                      (атауы және мекен-жайы/наименование и адрес)

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Шаруашылықтың, елдi мекеннiң атауы, жануар иесiнiң тегі, аты, әкесінің аты/
Название хозяйствующего субъекта, населенного пункта, фамилия, имя, отчество владельца животного

Зертхана беретін  сараптама актісі/
Акт экспертизы вы даваемый лабораторией

Шектеуді қою туралы жергілікті атқарушы орган шешімінің нөмірі/
Номер решения местного исполнительного органа о введении ограничения

Ауданның мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторының қаулысы/
Постановление государственного ветеринарно санитарного инспек тора района

Жануарларды алуға және жоюға акті/
Акт на изъятие и уничтожение животных

Ветеринариялық паспорттың №/
№ ветеринарногопаспорта

Малбасы/
Поголовьескота

Малдардыңжасынақарайбөлiнуi/
Разделениескотапо половозрастнымгруппам

Жалпы саны/Общее количество

Жасалғандезинфекцияландыружұмыстарыныңкөлемi ш/м/
Объемпроделанныхдезинфекционныхработм/кв

Оңнәтижебергенмалбасы/Количествоположительнореагирующегопоголовьяскота

Жойылғанмалбасы/Поголовьеликвидированногоскота

Ақысы төленгенмалбасы/Поголовьескота соплаченнойстоимостью

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

М.О/М.П.
      Мекеменiң басшысы
      Руководитель организации
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)
      Орындаушы
      Исполнитель
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)

      Телефоны/Телефон _______ «____» ________ 20 __ жыл/год.

15) ветеринариялық препараттардың республикалық қорының
сақталуы және келiп түсуi бойынша есеп/15) отчет по хранению
и поступлению республиканского запаса ветеринарных препаратов
(Форма № 15-вет/№ 15-вет нысан)
за ___________ квартал 20___ года
20___ жылдың _____________ тоқсаны

Кiм ұсынды/Кем представляется __________________________________
                        (атауы және мекен-жайы/наименование и адрес)

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Ветеринариялық препараттың атауы/аименование ветеринарного препарата

Келiсiмшартқа қол қоюдың басындағы қалдық/
статок на начало подписания договора

Сақтау қоймаларына түсiм/
Поступление на склад хранения

Қаулының№ және күнi/
№ и дата распоряжения

Қоймадан тиеу/
Отгрузки сосклада

Есепберу кезеңiнiңсоңындағықалдығы/Остатокна конецотчетногопериода

Ескертпе/
Примечание

Күнi/
Дата

Мөлшерi (доза, литр, килограмм)/Количество(доз,литр,килограмм)

Күнi/
Дата

Тиеумөлшерi/
Количествоотгрузки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

М.О/М.П.
      Мекеменiң басшысы
      Руководитель организации
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)
      Орындаушы
      Исполнитель
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)

      Телефоны/Телефон _______ «____» ________ 20 __ жыл/год.

16) ветеринариялық–санитариялық бақылау және қадағалау
бақылауындағы мемлекеттiк шекара арқылы орны ауыстыратын
(тасымалданатын) объектiлердi тексерiп қарау туралы
есеп./16) отчет об осмотре подконтрольных
государственному ветеринарно-санитарному контролю и
надзору объектов перемещаемых (перевозимых) через
государственную границу
(№ 16-вет нысан/Форма № 16-вет)
20___ жылдың ___________ жарты жылы
за __________ полугодие 20 ___ года

Кiм ұсынды/Кем представляется _________________________________
      (атауы және мекен-жайы/наименование и адрес)

1. Мемлекеттiк шекара арқылы орны ауыстырылатын
(тасымалданатын) жануарларды тексерiп қарау нәтижелерi/
1. Результаты осмотра животных перемещаемых (перевозимых)
через государственную границу

Бекеттiң (пункттiң) аталуы/Наименование поста (пункта)

Жануарлардың түрi/
Вид животных

Операцияның түрi/
Вид операции

Тексерiп қаралған барлық жануарлар/
Всего осмотрено животных

Ауру жануарлар анықталды (партия/ бас)/
Обнаружено больных животных (партий/ голов)

Емдiк көмек көрсетiлдi, бас/
Оказана лечебная помощь, голов

Ауру жануарлар алынды, бас/
Снято больных животных, голов

Өлiм-жiтiмге ұшыраған жануарлардың өлекселерi алынды, бас/
Снято трупов, павших животных, голов

Партиялар/
Партий

Вагондар, кемелер, автокөлiктер/
вагонов, судов, автомашин

Бас/
Голов

аурулардың атауы/
название болезней

жұқпалы аурулардан/
от заразных болезней

жұқпалы емес аурулардан/
от незаразных болезнейА

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      Ескертпе/Примечание:
      1. Есепте тиеу, түсiру және транзит кезiнде жануарлардың барлық түрлерi туралы жеке-жеке ақпараттар көрсетiледi (Б, В және 1-3-бағандар)./В отчете указываются сведения о результатах осмотра всех видов животных в отдельности при погрузке, выгрузке и при транзите (графы Б, В и 1-3).
      2. 4-7-бағандарда жұқпалы аурулар анықталған аурулардың немесе улану белгiлерi бар жануарлар, алыммен көрсетiледi, ал ауру жануарлардың жалпы саны – бөлiммен. Жануарлар ауруларының атаулары бос 4-7-бағандарға қолдан жазылады./В графах 4-7 число партий, в которых обнаружены больные заразными болезнями или с признаками отравления животные, показывается числителем, а общее число больных животных - знаменателем. Названия болезней животных вписываются от руки в пустые графы 4-7.
      3. 8-бағанда жұқпалы және жұқпалы емес ауруларымен ауыратын жануарлардың жалпы саны, ал 9-бағанда көлiк құралдарынан алынған емдiк көмек көрсетiлген ауру жануарлардың жалпы саны көрсетiледi./В графе 8 показывается общее количество животных, больных заразными и незаразными болезнями, которым оказана лечебная помощь, а в графе 9 - общее количество снятых с транспортных средств больных животных.
      4. Вагондардың саны екi бiлiктi есептеумен көрсетiледi (әр төрт бiлiктi вагон екi екi бiлiктi вагон ретiнде саналады)./Количество вагонов указывается в двухосном исчислении (каждый четырехосный вагон считается за два двухосных вагона).
      5. Тиеу, түсiру және транзит кезiнде жануарлардың жұқпалы аурулары және уланулары, сондай-ақ ветеринариялық–санитариялық талаптарға сәйкес келмейтiн шикiзат пен өнiм анықталған кезде есепке түсiндiрмелерде тиеудiң станциясы мен жолын, тиiстi партияның көрсетiлген және түсiрiлген жануарлардың саны және аурулардың (уланулардың) атауы, сондай-ақ жүргiзiлген iс-шараларды көрсеткен дұрыс./В случаях обнаружения при погрузке, выгрузке и в транзите животных больных заразными болезнями и отравлениями, а также сырья и продукции не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям в пояснениях к отчету следует указать станцию и дорогу погрузки, количество предъявленных и отгруженных животных соответствующей партии и название болезни (отравления), а также проведенные мероприятия.
      6. Жүктердi тасымалдауда ветеринариялық–санитариялық ережелердi бұзудың барлық түрлерi: Қазақстан Республикасына келген, Қазақстан Республикасының шегiнен шығарылған және Қазақстан Республикасының аумағынан транзит бойынша тасымалданғанда бұзушылықтарды есепке алу кiтабында тiркеледi./Все виды нарушений ветеринарно-санитарных правил перевозки грузов: прибывших в Республику Казахстан, отгруженных за пределы Республики Казахстан и провозимых по территории Республики Казахстан транзитом регистрируются в книги учета нарушений.

2. Мемлекеттiк шекара арқылы орны ауыстырылатын
(тасымалданатын) жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты
тексерiп қарау нәтижелерi/2. Результаты осмотра за перемещаемой
(перевозимой) продукцией и сырьем животного происхождения через
государственную границу

Бекеттiң (пункттiң)атауы/Наименование поста (пункта)

Жануарларданалынатын өнiмдер мен шикiзаттың атауы/
Название продуктов и сырья животного происхождения

Операциялардың түрлерi/
Виды операций

Өнiм және шикiзаттар тексерiп қаралды/
Осмотрено продукциии сырья

Тоқтатылған өнiм мен шикiзат/
Задержано продукции и сырья

Тоқтатудың себептерi/
Причины задержания

вагондардың,
кемелердiң, автокөлiктердiң, ұшақтардың саны/
число вагонов, судов, автомашин, авиа судов

көлемi, тонна/
объем, тонн

вагондардың, кемелердiң, автокөлiктердiң, ұшақтардың саны/
число вагонов, судов, автомашин, авиа судов

көлемi, тонна/
объем, тонн

А

Б

В

1

2

3

4

5Экспорт/
Экспорт
Импорт/
Импорт
Транзит/
Транзит
Экспорт/
Экспорт
Импорт/
Импорт
Транзит/
Транзит
Экспорт/
Экспорт


      Ескертпе/Примечание:
      1. Есеп тиеу, түсiру және транзит кезiнде ветеринариялық–санитариялық бекетте (пунктте) өнiмдер мен жануарлардан алынатын шикiзатты тiркеудi есепке алу (журналында) негiзiнде жасалады./Отчет составляется на основании учета (журнала) регистрации осмотра продуктов и живсырья на ветеринарно-фитосанитарном посте (пункте) при их погрузке, выгрузке и транзите.
      2. Егер тиеу және түсiру станцияларында өнiмдер мен шикiзаттың кiшкентай партиялары ветеринариялық тексерiп қарауға ұшыраса, 1 және 3 бағандарда вагондардың (кемелердiң, автокөлiктердiң, авиакемелердiң) орнына тексерiп қаралған партиялардың саны көрсетiледi, ол туралы есеп бланкiсiнде ескертiлуi қажет./Если на станциях погрузки и выгрузки подвергнуты ветеринарному осмотру небольшие партии продуктов и сырья, то в графах 1 и 3 вместо вагонов (судов, автомашин, авиасудов) указывается количество осмотренных партий, о чем должно быть оговорено на бланке отчета.
      3. Есепке түсiндiрмеде әр вагонды (партияны) тоқтату себептерiн, тиеудiң станциясы мен жолын, импорттаушы немесе экспорттаушы елдердi, сондай-ақ осыған байланысты жүргiзiлген iс-шаралар туралы көрсету қажет./В пояснениях к отчету следует отразить причины задержки каждого вагона (партии), станцию и дорогу погрузки, страны импортера или экспортера, а также о проведенных мероприятиях в связи с этим.

3. Көлiк құралдарын санитариялық дауалау/
3. Санитарная обработка транспортных средств

Дауалауға жiберген бекеттiң (пункттiң) атауы және көлiк құралдарының түрi (вагондар, кемелер, автокөлiктер)/
Наименование поста (пункта), направившего на обработку и вид транспортных средств (вагон, судно, автомашина)

Көлiк құралдары қай жүктен кейiн дауаланды/
Из-под какого груза обработаны транспортные средства

Дауаланған көлiк құралдарының саны/
Количество обработанных транспортных средств

Көлiк құралдары дауаланған дезинфекциялық жуу станциясының (дезинфекциялық жуу пункті, жуу пункті) атауы/
Наименование дезинфекционно- промывочной станций, (дезинфекционно- промывочного пункта, промывочного пункта) где обработаны транспортные средства

I-санат бойынша/
по I–категории

II-санат бойынша/
по II–категории

III-санат бойынша/
по III-категории

А

Б

1

2

3

В      Ескертпе/Примечание:
      1. Есептiң осы бөлiмiнде дезинфекциялық жуу станцияларында, (дезинфекциялық жуу пункттерiнде, жуу пункттерiнде), сондай-ақ кеме және баржаларда, автомобиль, әуе көлiктерiнде вагондарды ветеринариялық–санитариялық дауалау туралы деректер көрсетiледi./В этом разделе отчета отражаются данные о ветеринарно-санитарной обработке вагонов на дезинфекционно-промывочных станциях (дезинфекционно-промывочных пунктах, промывочных пунктах), а также судов и барж, автомобильного, воздушного транспорта.
      2. А бағанында көлiк құралдарын дауалауға жолдаған ветеринариялық–фитосанитариялық бекеттiң (пункттiң) атауы, ал В бағанында көлiк құралының санитариялық дауалауы жүргiзiлген дезинфекциялық жуу станцияларының (дезинфекциялық жуу пунктінің, жуу пунктінің) атауы көрсетiледi./В графе А указывается наименование ветеринарно-фитосанитарного поста (пункта), направившего на обработку транспортные средства, а в графе В - наименование дезинфекционно-промывочной станций (дезинфекционно-промывочного пункта, промывочного пункта), где проведена санитарная обработка транспортного средства.
      3. Есептiң түсiндiрме жазбасында көлiк құралдарын профилактикалық мақсатта дауалау бойынша қабылданған басқа да iс–шараларды, көлiк құралдарын ветеринариялық–санитариялық дауалаусыз айдап әкетуi жiберiлген жағдайларды, оларды iздеу нәтижелерiн, көлiк құралдарын дезинфекциялау үшiн шығындалған дезинфекциялық заттардың мөлшерiн, қойма аудандарын, алаңдарды және ветеринариялық–фитосанитариялық бекеттердiң ветеринариялық мамандарының күшiмен немесе бақылауымен лажсыз және профилактикалық дезинфекцияға ұшыраған басқа объектiлердi, сондай-ақ дезинфекциялық жуу станцияларының (дезинфекциялық жуу пункттерiнің, жуу пункттерiнің) жұмысы туралы басқа мәлiметтердi көрсету қажет./В пояснительной записке к отчету следует указать на принятые другие меры по обработке транспортных средств с профилактической целью, допущенные случаи угона транспортных средств без ветеринарно-санитарной обработки, результаты их розыска, количество израсходованных дезинфекционных средств для дезинфекции транспортных средств, площади складов, площадок и других объектов, подвергнутых вынужденной и профилактической дезинфекции силами или под контролем ветеринарных специалистов ветеринарно-фитосанитарных постов, а также другие сведения в работе дезинфекционно-промывочных станций (дезинфекционно-промывочных пунктов, промывочных пунктов).

4. Мемлекеттiк шекара арқылы тасымалданған жануарлардың,
жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың саны/
4. Количество животных, продукции и сырья животного
происхождения, перевезенных через государственную границу

Бекеттiң (пункттiң) атауы/
Наименование поста (пункта)

Жануарлардың түрi/
Вид животных

Жүру көлiгiнiң түрi/
Вид транспорта следования

Операциялардың түрi/
Виды операций

Шекара ақылы өткендердiң саны/
Количество проследовавших через границу

Импорттаушы елдер, экспорттаушы елдер, алушы елдер/
Страны импортеры, страны экспортеры, страны получатели

Партиялар/
Партий

Бас/
Голов

А

Б

1

2

3

4

5
Экспорт/
Экспорт


Импорт/
Импорт


Транзит/
ТранзитБарлығы/
Всего: а) тексерiп қаралды/
осмотрено

х

х

хх

б) ары қарайжүруге жiберiлдi/
допущено кследованию

х

х

хх

      Ескертпе/Примечание:
      Партия – көлiк құралдарының санына тәуелсiз бiр ветеринариялық сертификат қоса берiлетiн жануарлардың жалпы саны. Жануардың әр түрi жеке жолда көрсетiледi./Партия – это общее количество животных, сопровождаемое одним ветеринарным сертификатом, независимо от числа транспортных средств. Каждый вид животных указывается по отдельной строке.

Жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзат/
Продукция и сырье животного происхождения

Бекеттiң (пункттiң) атауы/
Наименование поста (пункта)

Жануарлардың түрлерi бойынша өнiмдер мен шикiзат атауы/
Название продукции и сырья по видам животных

Өлшем бiрлiгi (тонна, килограмм және басқасы)/
Единица измерения (тонна, килограмм и другое)

Операциялардың түрлерi/
Виды операций

Келiп түстi және ветеринариялық тексерiп қарауғаұшырады/
Поступило иподвергнутоветеринарному
осмотру

Шектеусiз ары қарай жүруге жiберiлдi (ветеринариялық қызметтiң шешiмi бойынша)/
Допущено к проследованию без ограничений (по решению вет. службы)

Импорттаушыелдер, экспорттаушы елдер, алушы елдер/
Страны импортеры, страны экспортеры, страны получатели

А

Б

1

2

3

4

5
Экспорт/
Экспорт


Импорт/
Импорт


Транзит/
Транзит


Барлығы/
Всего:      Ескертпе/Примечание:
      1. Б бағанында жануарлардың түрлерi бойынша жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың жалпы атауы көрсетiледi./В графе Б указывается обобщенное название продуктов и сырья животного происхождения по видам животных.
      2. Есепке түсiндiрме жазбада: жануарлардың, өнiмдердiң және жануарлардан алынатын шикiзаттың импорты кезiнде жүк жөнелтiлген импорттаушы елдердiң және облыстардың атауларын, ал экспорт кезiнде жүк шығарылған облыстарды және оларды экспорттаған елдердiң атауын көрсету қажет./В пояснительной записке к отчету следует указать: при импорте животных, продуктов и живсырья – названия стран-импортеров и областей, куда был направлен груз, а при экспорте - области, откуда груз вывезен и название стран, в которые их экспортировали.

5. Мемлекеттiк шекара арқылы мемлекеттiк
ветеринариялық-санитариялық бақылау бақылауындағы
жүктердi тасымалдау кезiнде анықталған
ветеринариялық–санитариялық ережелердi бұзушылықтар/
5. Выявленные нарушения ветеринарно-санитарных правил при
перевозках подконтрольных государственному
ветеринарно-санитарному контролю грузов через
государственную границу

Бұзушылықты анықтаған ветеринариялық- фитосанитариялықбекеттiң (пункттiң) атауы/
Наименование ветеринарно- фитосанитарного поста (пункта), выявившего нарушения

Бұзушылықтар анықталды (саны)/Выявлено нарушений (число)

ветеринариялық куәлiктiң, (сертификаттың) немесе ҚР Бас мемветинспекторыныңрұқсатының болмауы/
отсутствие ветеринарного свидетельства (сертификата) или разрешения Главного госветинспектора РК

жануарларды тасымалдау кезiнде күту ережесiн бұзушылықтар/ нарушения правил обслуживания животных при транспортировке

жануарларды ветеринариялық дауалауын толық жасамай тасымалдау/
перевозка животных с неполными ветеринарными обработками

тиеу нормаларынан артық жануарларды тасымалдау/
перевозка животных с превышением норм погрузки

А

1

2

3

4


      (жалғасы/продолжение)

Бұзушылықтар анықталды (саны)/
Выявлено нарушений (число)

Жүктердi тасымалдау кезiнде анықталған бұзылушылықтардың жалпы саны/
Общее число выявленных нарушений при транспортировке грузов

ет пен жануарлардан алынатын шикiзатты тасымалдаудың шарттарын (режимiн) сақтамау/
несоблюдение условий (режима) перевозки мяса и жив. сырья

экспорттау кезiнде ветеринариялық-санитариялық ережелердi сақтамау/
несоблюдение ветеринарно-санитарных правил при экспорте

бұзылушылықтардың басқа түрлерi/
прочие виды нарушений
5

6

7

8

9

10

М.О/М.П.
      Мекеменiң басшысы
      Руководитель организации
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)
      Орындаушы
      Исполнитель
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)

      Телефоны/Телефон _______ «____» ________ 20 __ жыл/год.

      Ескертпе/Примечание:
      1. Есеп жүктердi тасымалдаудың ветеринариялық–санитариялық ережелерiн бұзушылықтардың барлық түрлерi ескерiлуi қажет бұзушылықтарды есепке алу кiтабының деректерi негiзiнде жасалады: Қазақстан Республикасына келген, Қазақстан Республикасының шекарасынан тыс түсiрiлген және Қазақстан Республикасының аумағы бойынша транзитпен тасымалданған./Отчет составляется на основе данных книги учета нарушений, где должны быть учтены все виды нарушений ветеринарно-санитарных правил перевозки грузов: прибывших в Республику Казахстан, отгруженных за пределы Республики Казахстан и провозимых по территории Республики Казахстан транзитом.
      2. 2-бағанда тексерiп қарау (тексеру) кезiнде жануарлардың жүру жолында оларға күтiм жасауда анықталған бұзушылықтар (судың, жемшөптiң, төсенiштiң, желдеткiштiң болмауы және тағы басқалары) көрсетiледi./В графе 2 указываются выявленные на момент осмотра (проверки) нарушения при обслуживании животных в пути их следования (отсутствие воды, корма, подстилки, вентиляции и так далее).
      3. 3-бағанда қоса жүретiн ветеринариялық сертификаттарда көрсетiлетiн толық жасалмаған ветеринариялық дауалаулардың фактiлерi көрсетiлуi қажет. Осы жерде жануарларға егулер вакцинаны пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес және жануарларды тасымалдаудың ұзақтығын есепке ала отырып жүргiзiлуi қажет./В графе 3 должны отражаться факты неполных ветеринарных обработок, которые указаны в сопроводительных ветеринарных сертификатах. При этом прививки животных должны проводиться согласно наставлений по применению вакцин и с учетом продолжительности транспортировки животных.
      4. 7-9-бағандарда алдыңғы бағандарда қамтылмаған бұзушылықтардың басқа түрлерiн көрсету керек./В графах 7-9 следует указать другие виды нарушений, которые не были отражены в предыдущих графах.

17) жануарларды, жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты
дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеудi және өткiзудi
жүзеге асыратын өндiрiс объектiлерiндегi жануарлардың,
жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың мемлекеттiк
ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау және
ветеринариялық-санитариялық сараптау нәтижелерi туралы
есеп/17) отчет о государственном ветеринарно-санитарном
контроле и надзоре и результатах ветеринарно-санитарной
экспертизы продукции и сырья животного происхождения на
объектах осуществляющих производство, заготовку (убой),
хранение, переработку и реализацию животных,
продукции и сырья животного происхождения
(№ 17-вет нысан/Форма № 17-вет)
20___ жылдың _______ тоқсанында
за _________ квартал 20___ года

Кiм ұсынды/Кем представляется ___________________________________
                        (атауы және мекен-жайы/наименование и адрес)

1. Союға әкелiнген жануарлардың саны және жағдайы/
1. Количество и состояние животных, поступивших на убой

(бас /голов)Iрi қара мал/
Крупный рогатый скот

Шошқалар/
Свиньи

Қойлар мен
ешкiлер/
Овцы и козы

Жылқылар, бұғылыр, түйелер/
Лошади, олени, верблюды

Құстар (барлығы)/
Птица (вся)

Қояндар/
Кролики

А

1

2

3

4

5

6

Жануарлар әкелiндi және тексерiп қаралды/
Поступило и осмотрено животныхӘкелiнгендер iшiнен ауырғандар анықталды/
Из числа поступивших выявлено больных:Бруцеллезбен/
БруцеллезомТуберкулезбен/
Туберкулезом


х

Аусылмен/
Ящуром


х

Шошқа обасымен/
Чумой свиней

хх

х

х

х

Лейкозбен/
Лейкозомбасқа жұқпалы аурулармен/
Другими заразными болезнямиЖұқпалы емес аурулар/
Незаразными болезнямиТасымалдау кезiнде өлiм-жiтiмге ұшырағандар/
Пало при транспортировкеКәсiпорындардың қора-жайларында өлiм-жiтiмге ұшырағандар/
Пало на базах предприятийСанитариялық союға жолданды/
Направлено на санитарную бойнюЖойылды/
Уничтожено2. Сойғаннан кейiнгi ветеринариялық-санитариялық сараптаудың
нәтижелерi/2. Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы
после убоя

Аурудың атаулары және өткiзiлген iс- шаралар/
Наименование болезней и проведенные мероприятия

Iрi қара
мал/
Крупный рогатый скот

Шошқалар/
Свиньи

Қойлар мен ешкiлер/
Овцы и козы

Жылқылар, бұғылыр, түйелер/
Лошади, олени, верблюды

Құстар (барлығы)/Птица
(вся)

Қояндар/
Кролики

А

1

2

3

4

5

6

1. Аурулар анықталды, бас/
1. Выявлены болезни, голов:Сiбiр жарасы/
Сибирская язва

х

х

Туберкулез/ТуберкулезСальмонеллез/
СальмонеллезАусыл/
Ящур

х

х

Лейкоз/
Лейкоз


х

Цистицеркоз (финноз)/
Цистицеркоз (финноз)

х

х

Эхинококкоз/
Эхинококкоз

х

х

Фасциолез/Фасциолез

х

х

Дикроцеолез/
Дикроцеолез

х

х

Трихинеллез/
Трихинеллез

х


х

х

х

х

Диктиокаулез/
Диктиокаулез


хх

х

Басқа жұқпалы аурулар/
Другие инфекционные болезниБасқа инвазиялық аурулар/
Другие инвазионные болезниЖұқпалы емес аурулар/
Незаразные болезни2. Ветеринариялық-санитариялық iс-шаралар/
2. Ветеринарно-санитарные мероприятияЕт жiберiлдi, тонна/ Направлено мяса, тонн:Залалсыздандыруға/
На обезвреживаниеУтильдеуге/
На утилизациюСубөнiмдерi жолданды, тонна/
Направлено субпродуктов, тонн:Залалсыздандыруға/
На обезвреживаниеУтильдеуге/
На утилизацию3. Шаруашылықтардан алынған ет – барлығы, тонна/
3. Принято мяса из хозяйств – всего, тоннОлардың iшiнде/
Из них: Залалсыздандырылды/
ОбезвреженоУтильдендi/
УтилизированоЖойылды/
УничтоженоМ.О/М.П.
      Мекеменiң басшысы
      Руководитель организации
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)
      Орындаушы
      Исполнитель
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)

      Телефоны/Телефон _______ «____» ________ 20 __ жыл/год.

18) Ветеринария саласындағы қызметтi жүзеге асыратын заңды және
жеке тұлғалар мен жергiлiктi атқарушы органдар бөлiмшелерiнiң
тексеруi, сондай-ақ ветеринария саласындағы заңнаманың бұзылуы
анықталғандығы туралы есеп/18) отчет о проверке физических и
юридических лиц и подразделений местных исполнительных органов
осуществляющих деятельность в области ветеринарии, а также
выявленных нарушений законодательства в области ветеринарии
(№ 18-вет нысан/Форма № 18-вет)
Айлық/Месячная
20___ жылдың ___________ айы
за ____________ 20___ года

Кiм ұсынды/Кем представляется __________________________________
                       (атауы және мекен-жайы/наименование и адрес)

1. Ветеринария саласындағы қызметтi жүзеге асыратын жеке және
заңды тұлғаларды тексерудi жүргiзу және анықталған бұзушылықтар
туралы есеп/1. Отчет о проведенных проверках физических
и юридических лиц осуществляющих деятельность в области
ветеринарии и выявленных нарушениях

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Жеке немесе заңды тұлғаның (объект) атауы/
Наименование физического или юридического лица (объект)

Объектiнiң профилi/
Профиль объекта

Объектiнiң есептік нөмірі/
Учетный номер объекта

Тексерудiң еселiгi (бiрiншi, екiншi, үшiншi рет)/
Кратность проверки (первый, второй, третий раз)

Қайта тексерудiң себептерi/
Причины повторной проверки

Анықталған бұзушылықтар/
Выявленные нарушения

1

2

3

4

5

6

7

      (жалғасы/продолжение)

Тексеру нәтижелерi бойынша шаралар қабылданды/
По результатам проверки приняты меры

Объектiнiң қатер деңгейi/
Уровень риска объекта

акт жасалды/
составлен акт

ұйғарым жасалды/
выписано предписание

хаттама ресiмделдi және сомасына айыппұл салынды/
оформлен протокол и штраф, на сумму

тексеру нәтижесi бойынша баллдар берiлдi/
по результатам проверки присвоены баллы

алдындағы тексерудiң нәтижесi бойынша берiлген баллдардың саны/
количество баллов присвоенных по результатам предыдущей проверки

жалпы баллы/ общий балл

жоғары/ высокой

орташа/
средней

аз/
незначительный

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2. Ветеринария саласындағы қызметтi жүзеге асыратын жергiлiктi
атқарушы органдардың қызметiне жүргiзiлген ветеринариялық–
санитариялық бақылау және қадағалау және анықталған
бұзушылықтар туралы есеп/2. Отчет о проведенном
ветеринарно-санитарном контроле и надзоре за
деятельностью подразделений местных исполнительных
органов осуществляющих деятельность в области ветеринарии
в выявленных нарушениях

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Ветеринария саласындағы қызметтi жүзеге асыратын жергiлiктi атқарушы орган бөлiмшелерiнiң/
Подразделения местных исполнительных органов осуществляющих деятельность в области ветеринарии

Тексерудiң еселiгi (бiрiншi, екiншi, үшiншi... рет)/ Кратность проверки (первый, второй, третий... раз)

Қайта тексерудiң себептерi/ Причины повторной проверки

Анықталған бұзушылықтар/
Выявленные нарушения

Тексеру нәтижелерi бойынша шаралар қабылданды/
По результатам проверки приняты меры

акт жасалды/
составлен акт

1

2

3

6

7

8

      (жалғасы/продолжение)

Тексеру нәтижелерi бойынша шаралар қабылданды/
По результатам проверки приняты меры

Объектiнiң қатер деңгейi/
Уровень риска объекта

ұйғарым жасалды/
выписано предписание

хаттама ресiмделдi және сомасына айыппұл салынды/
оформлен протокол и штраф, на сумму

тексеру нәтижесi бойынша баллдар берiлдi/
по результатам проверки присвоены баллы

алдындағы тексерудiң нәтижесi бойынша берiлген баллдардың саны/
количество баллов присвоенных по результатам предыдущей проверки

жалпы баллы/
общий балл

жоғары/высокой

орташа/средней

аз/незначительный

9

10

11

12

13

14

15

16

3. Жазалау түрлерi және айыппұл сомасы туралы есеп/
3. Отчет о видах наказания и сумах штрафов

Реттiк нөмірi/Номер по порядку

Ветеринариялық-санитариялық бұзушылықтардың түрi/
Вид ветеринарно-санитарных нарушений

Ветеринариялық- санитариялық ережелердi бұзушылық анықталған объектiлердiң атауы/
Наименование объектов, где выявлены нарушения ветеринарно- санитарных правил

Заңды тұлғалар/
Юридические лица

Жеке тұлғалар/
Физические лица

Ветеринариялық- санитариялық ережелердi бұзушыларға әкiмшiлiк жазалар анықталды/
Определены административные наказания к нарушителям ветеринарно-санитарных правил

ветеринариялық-санитариялық ережелердi бұзушылықтардың саны/
число нарушений ветеринарно-санитарных правил

жазаның түрi/
вид наказания

айыппұл сомасы, мың теңге/
сумма штрафа, тысяч тенге

А

Б

В

1

2

3

4
      Ескертпе/Примечание:
      1. 3-бағанда ветеринариялық–санитариялық ережелердi бұзушы заңды тұлғаларға да, жеке тұлғаларға да өнiмiн кейiн утильдеумен немесе өндiрiстiк қайта өңдеумен және одан әрiмен оны тәркiлеумен айыппұл түрiнде әкiмшiлiк жаза түрлерiн көрсету керек./В графе 3 следует отразить виды административных наказаний к нарушителям ветеринарно-санитарных правил как к юридическим, так и к физическим лицам в виде штрафов, с конфискаций продукции с последующей ее утилизацией или направлениям на промышленную переработку и так далее.
      2. Есепке түсiндiрме жазбада жiберiлген ветеринариялық–санитариялық бұзушылықтардың себептерiн және зардаптарын, осы бұзушылықтардың орнын және ауқымын, олардың алдын–алу бойынша қабылданған шараларын көрсету қажет. Егер жеке бұзушылықтардың материалдары сот органдарына жолданған болса, онда сондай-ақ сот тыңдауының нәтижесiн көрсету керек./В пояснительной записке к отчету необходимо указать причины и последствия допущенных нарушений ветеринарно-санитарных правил, место и масштабы таких нарушений, о принятых мерах по их предупреждению. Если материалы отдельных правонарушителей направлены в судебные органы, то также надо отразить исход судебного заслушивания.

4. Өндiрiс объектiлерiне есептiк нөмiр беру туралы есеп/
4. Очет о присвоении учетных номеров объектам
производства

Реттiк нөмірi/
Номер по порядку

Кодтар бойынша қызмет түрi/ Вид деятельности по кодам

Өндiрiс объектiлерiнiң саны/ Количество объектов производства

Барлығы/
Всего

Олардың iшiнде есептiк нөмiрлер берiлдi/
Из них присвоенно учетных номеров

Есептiк нөмiр беруден бас тартылды/
Отказано в присвоении учетных номеров

1

2

3

4

5


К

U1

U2

U3

U4

G1

G2

G3

G4

Y

V

W

O
      Ескертпе/Примечание:
      1. К - жануарлар мен құстарды өсiрудi және өткiзудi жүзеге асыратын өндiрiс объектiлерi/объекты производства, осуществляющие выращивание и реализацию животных и птицы;
      2. U1 – еттi қайта өңдейтiн кәсiпорындар/мясоперерабатывающие предприятия;
      3. U2 – сою пункттерi/убойные пункты;
      4. U3 – сою алаңдары/убойные площадки;
      5. U4 – құсты қайта өңдейтiн кәсiпорындар/птицеперерабатывающие предприятия;
      6. G1 – еттi қайта өңдеудi жүзеге асыратын өндiрiс объектiлерi/объекты производства, осуществляющие переработку мяса;
      7. G2 – балық және балық өнiмдерiн қайта өңдеудi жүзеге асыратын өндiрiс объектiлерi/объекты производства, осуществляющие переработку рыбы и рыбные продукты;
      8. G3 – бал және бал ара өнiмдерiн қайта өңдеудi жүзеге асыратын өндiрiс объектiлерi/объекты производства, осуществляющие переработку меда и продуктов пчеловодства;
      9. G4 – жануарлардан алынатын шикiзатты қайта өңдеудi жүзеге асыратын өндiрiс объектiлерi/объекты производства, осуществляющие переработку сырья животного происхождения;
      10. Y – ветеринариялық препараттарды сақтауды және өткiзудi жүзеге асыратын объектiлер/объекты, осуществляющие хранение и реализацию ветеринарных препаратов;
      11. V – ветеринариялық препараттарды өндiрудi және өткiзудi жүзеге асыратын объектiлер/объекты, осуществляющие производство и реализацию ветеринарных препаратов;
      12. W – жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзатты сақтауды жүзеге асыратын объектiлер/объекты, осуществляющие хранение продукции и сырья животного происхождения;
      13. O – азық пен азық қоспаларын өндiрудi, сақтауды және өткiзудi жүзеге асыратын объектiлер/объекты, осуществляющие производство, хранение и реализацию кормов и кормовых добавок.

М.О/М.П.
      Мекеменiң басшысы
      Руководитель организации
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)
      Орындаушы
      Исполнитель
      ______________________________________________________________
      (қолы/подпись) (тегі, аты, әкесінің аты/фамилия, имя, отчество)

      Телефоны/Телефон _______ «____» ________ 20 __ жыл/год.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады