"Еңбек және халықты жұмыспен қамтылу статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 24 тамыздағы № 229 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2011 жылғы 14 қыркүйектегі № 256 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2011 жылы 30 қыркүйекте № 7223 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2012 жылғы 1 қарашадағы № 303 Бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі Төрағасының 2012.11.01 № 303 (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      Қолданушылардың назарына!
      Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз.

      Мемлекеттік статистиканы оңтайландыру және жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық көрсеткіштерінің қайталануын болдырмау мақсатында, сонымен қатар «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 2) және 7) тармақшаларына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Еңбек және халықты жұмыспен қамтылу статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 24 тамыздағы № 229 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6506 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      561314-қосымшалар осы бұйрықтың 1234-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Құқықтық және ұйымдық қамтамасыз ету департаменті Стратегиялық даму департаментімен бірге заңнамада белгіленген тәртіпте:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялауды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің жауапты хатшысына жүктелсін.
      4. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады және 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төраға                                     Ә. Смайылов

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасы
      Еңбек және халықты әлеуметтік
      қорғау министрі
      Г.Әбдіқалықова
      2011 жылғы 21 қыркүйек

Қазақстан Республикасы   
Статистика агенттігі төрағасының
2011 жылғы 14 қыркүйектегі № 256
бұйрығына 1-қосымша    

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі
төрағасының міндетін
атқарушының
2010 жылғы 24 тамыздағы
№ 229 бұйрығына
5-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан
Статистическая форма по общегосударственному статистическому наблюдению

Приложение 5 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по статистике от 24 августа 2010 года № 229

Аумақтық органға тапсырылады
Представляется территориальному органу

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағат (қажеттісін қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, час (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн
до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық
более 40 часов

Статистикалық нысанды
www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте
www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақытылы тапсырмау, дәйексіз деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статистикалық нысан коды 1191104
Код статистической формы 1191104

Еңбек бойынша есеп
Отчет по труду

1-Е
1-Т

Жылдық
Годовая

Есепті кезең   _ _     _ _ _ _  жыл
Отчетный период |_|_|    |_|_|_|_| год

«Шағын кәсіпорынның қызметі туралы» индексі 2-ШК, статистикалық нысаны бойынша есепті есеп беретіндерден басқа заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады.
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия», индекс 2-МП

Тапсыру мерзімі - 12 ақпан.
Срок представления - 12 февраля.

КҰЖЖ коды
Код ОКПО














БСН коды
код БИН













1. Негізгі жұмыс топтары бойынша есепті жылға орташа жұмысшылардың тізімдік саны және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз
   Укажите данные о списочной численности работников в среднем за отчетный год и фонде заработной платы по основным группам занятий

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті жылға орташа жұмысшылардың тізімдік саны, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный год, человек

Жұмысшылардың нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін қабылданған), адам
Фактическая численность работников (принимаемая для исчисления средней заработной платы), человек

Жұмысшылардың жалақы қоры,  мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников, тысяч тенге  (с десятичным знаком)

Бір жұмысшының орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

барлығы
всего

одан әйелдер
из нее женщин

барлығы
всего

одан әйелдер
из нее женщин

барлығы
всего

одан әйелдерге есептелгені
из него начислено женщинам

барлығы
всего

әйелдердің
женщин

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ұйымдар бойынша барлығы
Всего по организации









2

ұйымдардың басшыларын қоса, барлық деңгейдегі билік және басқару органдарының басшылары (өкілдері)
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей организации









3

біліктілік деңгейі жоғары мамандар
специалисты высшего уровня  квалификации









4

біліктілік деңгейі орта мамандар
специалисты среднего уровня квалификации









5

ақпарат дайындаумен, құжаттамаларды ресімдеумен, есеп жүргізумен және қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшылар
служащие, занятые подготовкой  информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием









6

қызмет көрсету, коммуналдық қызметтерді ұсыну, сауда және ұқсас қызмет түрлері саласының жұмысшылары
работники сферы обслуживания,  предоставления коммунальных услуг, торговли и родственных  видов деятельности









7

ауыл, орман, аңшылық, балық өсіру және балық аулау шаруашылықтарының білікті жұмысшылары
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства









8

өндірістік кәсіпорындардың, көркем кәсіптердің, құрылыстың, көліктің, байланыстың, геология мен жер қойнауын барлаудың білікті жұмысшылары
квалифицированные рабочие промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр









9

қондырғылар мен машиналардың операторлары, аппаратшылары, машинистері мен слесарь-құрастырушылар
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари-сборщики









10

біліксіз жұмысшылар
неквалифицированные рабочие









      2. Экономикалық қызмет түрлері бойынша есепті жылға орташа жұмысшылардың тізімдік саны және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз
      Укажите данные о списочной численности работников в среднем за отчетный год и фонде заработной платы по видам экономической деятельности

Жол коды
Код строки

ЭҚЖЖ бойынша экономикалық қызмет түрлерінің атауы
Наименование видов экономической деятельности по ОКЭД

ЭҚЖЖ бойынша код
Код по ОКЭД

Есепті жылға орташа жұмысшылардың тізімдік саны, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный год, человек

Жұмысшылардың нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін қабылданған), адам
Фактическая численность работников (принимаемая для исчисления средней заработной платы), человек

Жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников, тысяч тенге
(с десятичным знаком)

Бір жұмысшының орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

барлығы
всего

одан әйелдер
из нее
женщин

барлығы
всего

одан әйелдер
из нее женщин

барлығы
всего

одан әйелдерге есептелгені
из него начислено женщинам

барлығы
всего

әйелдердің
женщин

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8


Ұйымдар бойынша барлығы
Всего по организации










1











2











3











4











5











6











7











8











9











10











      3. Жұмысшылардың санаттары бойынша есепті жылға орташа жұмысшылардың тізімдік саны және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз
      Укажите данные о списочной численности работников в среднем за отчетный год и фонде заработной платы по категориям работников

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті жылға орташа жұмысшылардың тізімдік саны, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный год, человек

Жұмысшылардың нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін қабылданған), адам
Фактическая численность работников (принимаемая для исчисления средней заработной платы), человек

Жұмысшылардың жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников, тысяч тенге
(с десятичным знаком)

Бір жұмысшының орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге

барлығы
всего

одан әйелдер
из нее женщин

барлығы
всего

одан әйелдер
из нее женщин

барлығы
всего

одан әйелдерге есептелгені
из него начислено женщинам

барлығы
всего

әйелдердің
женщин

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ұйымдар бойынша барлығы
Всего по организации









2

Қызметшілер
Служащие









3

Жұмысшылар
Рабочие









      4. Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын, толық емес жұмыс уақытында жұмыс істейтін және қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданған адамдардың санын және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз (орташа есепті жылға)
      Укажите данные о фонде заработной платы и численности лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, работающих неполное рабочее время и принятых на работу по совместительству (в среднем за отчетный год)

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Қоса атқарушылық бойынша (басқа ұйымдардан) жұмысқа қабылданған жұмысшылардың саны (басқа ұйымдардан келген), адам
Численность работников, принятых на работу по совместительству (из других организаций), человек


2

Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын адамдардың саны, адам
Численность лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, человек


3

Қоса атқарушылық бойынша (басқа ұйымдардан) жұмысқа қабылданған жұмысшыларға есептелген жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы, начисленный работникам, принятым на работу по совместительству (из других организаций), тысяч тенге (с десятичным знаком)


4

Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын адамдарға есептелген жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы, начисленный лицам, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, тысяч тенге (с десятичным знаком)


5

Толық емес жұмыс күні немесе толық емес жұмыс аптасымен жұмыс істейтіндердің саны, адам
Численность работающих неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, человек


6

одан өндіріс (жұмыс, қызмет) көлемінің қысқаруына байланысты
из них в связи с сокращением объема производства (работ, услуг)


7

Өндірістің бос тұрып қалуына байланысты уақытша жұмыс істемейтін жұмысшылардың саны, адам
Численность работников, временно неработающих  в связи с простоем производства, человек


8

Жалақы сақтауынсыз демалыста жүрген жұмысшылардың саны, адам
Численность работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, человек


      5. Есепті жылдың соңындағы жұмысшылардың тізімдік санының құрамы туралы деректерді көрсетіңіз, адам
      Укажите данные о составе списочной численности работников на конец отчетного года, человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Ұйымдар бойынша барлығы
Всего по организации



соның ішінде адамдар жасы бойынша:
в том числе лица в возрасте:


2

16-ға дейін
до 16


3

16-24
16-24


4

25-29
25-29


5

30-49
30-49


6

50 және одан жоғары
50 и старше


7

Жүктілікке және босануға, баланың күтіміне байланысты демалыста жүрген адамдар
Лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам, уходу за ребенком


8

Жұмыс істейтін зейнеткерлер
Работающие пенсионеры


9

одан өтілі жеңілдікпен есептелген зейнеткерлер
из них пенсионеры с льготным исчислением стажа


10

Өндірісте (жұмыс орнында) үйреніп жүрген шәкірттер
Ученики, обучающиеся на производстве (на рабочем месте)


      6. Жұмысшылардың күнтізбелік уақыт қорын пайдалануы туралы деректерді көрсетіңіз
      Укажите данные об использовании календарного фонда времени работников

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А

Б

1



Барлық қызметкерлердің істелген жұмысының саны
Число отработанных всеми работниками

Х

1

адам-күн
человеко-дней


2

адам-сағат
человеко-часов




одан әйелдердің істелген жұмысының саны
из них число отработанных женщинами

Х

3

адам-күн
человеко-дней


4

адам-сағат
человеко-часов


5

Жұмысқа келмеген адам-күн саны, барлығы
Число неявок на работу человеко-дней, всего


6

одан мынадай себептермен:
из них по причинам:

ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысы (қосымша еңбек демалысын қосқанда)
ежегодные оплачиваемые трудовые отпуска (включая дополнительные трудовые отпуска)


7

оқу демалыстары
учебные отпуска


8

науқастануына байланысты
по болезни


9

әкімшіліктің рұқсатымен
с разрешения администрации


10

өндірістің бос тұрып қалуына байланысты
связанных с простоем производства


11

одан жалақы сақтауынсыз демалыс бойынша
из них по отпускам без сохранения заработной платы


12

заңнамамен рұқсат етілген басқа да келмеулер
другие неявки, разрешенные законодательством


13

еңбек тәртібін бұзу
нарушения трудовой дисциплины


14

Мерекелік және демалыс адам-күн саны
Число праздничных и выходных, человеко-дней



Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын адамдардың істелген жұмыс саны
Число отработанных лицами, выполняющими работы по договорам гражданско-правового характера

Х

15

адам-күн
человеко-дней


16

адам-сағат
человеко-часов


      7. Жұмысшылардың біліктілігін арттыру және оқытылуы туралы ақпаратты көрсетіңіз (есепті жылға), адам
      Укажите информацию об обучении и повышении квалификации работников (за отчетный год), человек

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жұмыс берушінің қаражаты есебінен оқыған жұмысшылардың саны - барлығы
Численность работников, обученных за счет средств работодателя - всего

Одан келесі бағыттар бойынша:
Из них по следующим направлениям:

оқыту
обучение

біліктілікті арттыру
повышение квалификации

кәсіптік даярлау және қайта даярлау
профессиональная подготовка или переподготовка

А

Б

1

2

3

4

1

Барлығы
Всего







  одан:
  из них:
   санаттар бойынша
   по категориям





2

   жұмысшылар
   рабочие





3

   қызметшілер
   служащие






  білім деңгейімен
  с уровнем образования





4

   жоғары бiлiм
   высшее образование





5

   техникалық және
   кәсiптiк бiлiм)
   техническое и
   профессиональное
   образование)





6

   әйелдер
   женщины





      8. Жұмыс күшінің қозғалысы, адам; бос орындардың бары, бірлік туралы деректерді көрсетіңіз
      Укажите данные о движении рабочей силы, человек; наличии вакансий, единиц

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан білім деңгеймен
Из них с уровнем образования

1-бағаннан әйелдер
Из графы 1 женщин

жоғары бiлiм
высшее образование

техникалық және кәсiптiк бiлiм
техническое и профессиональное образование

А

Б

1

2

3

4

1

Есепті кезеңнің басындағы жұмысшылардың тізімдік саны – барлығы
Списочная численность работников на начало отчетного периода - всего







2

Есепті кезеңде жұмысқа қабылданған жұмысшылар – барлығы
Принято работников за отчетный период – всего







3

одан:
из них:
   есепті жылы жоғары оқу орындарын бітіргендер санынан жоғары кәсіптік білімі бар мамандар
   специалистов с высшим образованием из числа окончивших ВУЗы в отчетном году


Х

Х


4

   одан оқыту нәтижесінде алынған мамандығы бойынша
   из них по специальности, полученной в результате обучения



Х

Х



5

жаңадан құрылған жұмыс орындарына алынған жұмысшылар
работников, принятых на вновь созданные рабочие места





6

Есепті кезеңде жұмыстан шыққан жұмысшылар – барлығы
Выбыло работников за отчетный период - всего








7

персонал санының қысқартылуына немесе кәсіпорынның таратылуына байланысты
в связи с сокращением численности персонала или ликвидацией предприятия









8

қызметкерлердің тұрақтамау себептері бойынша (өз еркі бойынша және себепсіз жұмысқа шықпау)
по причинам текучести (по собственному желанию, за прогул)









9

басқа да себептер бойынша
по другим причинам





10

Есепті жылдың соңындағы қызметкерлердің тізімдік саны – барлығы
Списочная численность работников на конец отчетного года - всего





11

Есепті жылдың соңында бос жұмыс орындар (қажетті қызметкерлер) саны, бірлік
Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) на конец отчетного периода, единиц



Х

Х

Х

      9. Жұмыс күшін ұстауға жұмсалған шығындар туралы деректерді көрсетіңіз, мың теңге (ондық белгімен)
      Укажите данные о затратах на содержание рабочей силы, тысяч тенге (с десятичным знаком)

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Жұмыс күшін ұстауға жұмсалған шығыстың сомасы – барлығы
Сумма затрат на содержание рабочей силы - всего


2

  Жұмысшылардың жалақы қоры - барлығы
  Фонд заработной платы работников - всего


3

   тарифтік мөшерлеме мен лауазымдық (базалық)
   қызметақы бойынша есептелген жалақы
   заработная плата, начисленная по тарифным ставкам и
   должностным (базовым) окладам


4

   ынталандыру сипатындағы төлемдер
   выплаты стимулирующего характера


5

    одан:
     из них:
     еңбек сіңірген жылдарға үстемеақы
      надбавки за выслугу лет


6

      жыл ішіндегі жұмыс қорытындысы бойынша сыйақылар
      вознаграждения по итогам работы за год


7

   жұмыс режимі мен еңбек жағдайына байланысты
   өтемақылық төлемдер
   компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и
   условиями труда


8

   жұмыс істемеген уақыт үшін ақы төлеу
   оплата за неотработанное время


9

   одан:
   из нее:
   жыл сайынғы және қосымша еңбек демалыстарының
   төлемдері, пайдаланылмаған демалысы үшін өтемақы
   оплата ежегодных и дополнительных трудовых отпусков,
   компенсация за неиспользованный отпуск


10

   толық емес жұмыс күнін істеуге мәжбүрленген
   жұмысшыларға ұйымның қаражаты есебінен төленетін
   сомалар
   суммы, выплачиваемые работникам за счет средств
   организации, вынужденно работавшим неполное рабочее время


11

   төлемге есептелген басқа да ақшалай сомалар
   другие денежные суммы, начисленные к выплате


12

   2-жолдан:
    Из строки 2:
    заттай түрдегі жалақы қоры – барлығы
    фонд заработной платы в натуральной форме – всего


13

    зейнетақы қорларына аударымдары
     отчисления в пенсионные фонды


14

  Жалақы қорына қосылмайтын төлемдер мен шығыстар -
  барлығы
  Выплаты и расходы, не учитываемые в фонде заработной платы -
  всего


15

   ұйымның жұмысшыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету
   бойынша шығыстары – барлығы
    расходы организации по обеспечению работников жильем -
    всего


16

    жұмысшылардың меншігіне берілген тұрғын үйдің құны
     стоимость жилья, переданного в собственность работникам


17

    жұмысшыларға тұрғын үй құрылысына немесе тұрғын
    үйді сатып алуына берілетін ақысыз демеу қаржылар,
    жұмысшыларға ұйымның сатқан пәтерлерінің нарықтық
    құнымен және жұмысшымен төлеген соманың арасындағы
    айырмашылығы
     безвозмездные субсидии, предоставленные работникам на
     жилищное строительство или приобретение жилья, разница
     между рыночной стоимостью квартиры, реализованной
     организацией работнику и суммой, уплаченной работником


18

    басқа да шығыстар (жалдауды қоса)
    другие расходы (включая аренду)


19

  ұйымның жұмысшыларды әлеуметтік қорғауға жұмсаған
  шығыстары - барлығы
  расходы организации на социальную защиту работников - всего


20

    әлеуметтік аударымдар
     социальные отчисления


21

    жұмысшыларды және оның отбасы мүшелерін ерікті
    медициналық сақтандыру шарттары бойынша ұйымның
    төлеген сақтандыру төлемдері (жарналары)
    страховые платежи (взносы), уплачиваемые организацией по
    договорам добровольного медицинского страхования
    работников и членов их семей


22

    еңбек шартын бұзу кезінде берілетін жәрдемақы және
    ұйымның таратылуы, қызметкерлер санының немесе
    штатының қысқартылуына байланысты жұмысқа орналасу
    кезеңіне жұмыстан босату кезіндегі есептелген сома
    выходное пособие при расторжении трудового договора и
    суммы, начисленные при увольнении на период
    трудоустройства в связи с ликвидацией организации,
    сокращением численности или штата работников


23

    ұйымның қаражаты есебінен заңнамаға сәйкес уақытша
    еңбекке жарамсыздығы бойынша төленетін жәрдемақы
    сомасы
    суммы пособий по временной нетрудоспособности,
    выплачиваемые за счет средств организации в соответствии с
    законодательством


24

    дәрі-дәрмектерге, жерлеуге және отбасы жағдайларына
    байланысты жекелеген жұмысшыларға берілген
    материалдық көмек
    материальная помощь, предоставленная отдельным работникам
    по семейным обстоятельствам, на медикаменты, погребение


25

    сауықтыру және өзге де іс-шараларды өткізуге
    жұмсалған шығыстар; қызметкерлерге жұмыс
    берушінің қаражаттары есебінен көрсетілетін
    денсаулық сақтау қызметтерінің түрлі салаларындағы
    ұйымдарға төлем
    расходы на проведение оздоровительных и других
    мероприятий; оплата организациям различного рода услуг
    здравоохранения, оказываемых работникам, за счет средств
    работодателя


26

    басқа да шығыстар
    другие расходы


27

   ұйымның кәсіптік даярлауға жұмсаған шығыстары
   (жұмысшыларды оқыту) - барлығы
    расходы организации на профессиональную подготовку
   (обучение работников) – всего


28

    білім берудің кешкілік және сырттай оқыту
    ұйымдарында, сырттай аспирантурада, сондай-ақ
    аспирантураға түсетін қызметкерлерге берілетін оқу
    демалыстарына төлем
    оплата учебных отпусков, предоставляемых работникам,
    обучающимся в вечерних и заочных учебных организациях
    образования, в заочной аспирантуре, а также поступающим в
    аспирантуру


29

    жұмыс берушімен (ұйыммен) өндірістік
    қажеттіліктерге байланысты оқыту мекемелеріне оқуға
    жіберілген және ұйымның қаражаты есебінен
    студенттер мен оқушыларға төленген стипендиялар
    стипендии студентам и учащимся, направленным работодателем
    (организацией) на обучение в учебные заведения, связанные
    с производственной необходимостью и выплачиваемые за счет
    средств организации


30

    басқа да шығыстар (тренингтерге және басқа да білім
    беру шараларына жұмсалған шығыстарды қоса)
    другие расходы (включая расходы на тренинги и другие
    образовательные мероприятия)


31

   мәдени іс-шараларды өткізуге, сондай-ақ демалыс пен
   ойын-сауықты ұйымдастыруға жұмсалған шығыстар -
   барлығы
   расходы на проведение культурных мероприятий, а также по
   организации отдыха и развлечений - всего


32

   жоғарыда келтірілген топтарға жатпайтын, жұмыс күшін
   ұстауға көзделген шығыстар
   расходы организации на рабочую силу, не отнесенные к
   вышеперечисленным группам


33

   жұмыс күшін пайдалануға байланысты салықтар -
   барлығы
   налоги, связанные с использованием рабочей силы - всего


34

    әлеуметтік салық
    социальный налог


35

    шетел жұмыс күшін тартумен байланысты шығыстар
    расходы, связанные с привлечением иностранной рабочей силы


Атауы                              Мекен-жайы
Наименование ________________________ Адрес ________________________
             ________________________ Тел.: ________________________

                                      Электрондық почта мекен-жайы
                                      Адрес электронной почты _______

Орындаушының аты-жөні және телефоны
Фамилия и телефон исполнителя ________________ Тел. _________________

Басшы                      (Т.А.Ә., қолы)
Руководитель ________________ (Ф.И.О., подпись) _____________________

Бас бухгалтер              (Т.А.Ә., қолы)
Главный бухгалтер ___________ (Ф.И.О., подпись) _____________________

М.О.      
М.П.       

Қазақстан Республикасы   
Статистика агенттігі төрағасының
2011 жылғы 14 қыркүйектегі № 256
бұйрығына 2-қосымша    

Қазақстан Республикасы   
Статистика агенттігі төрағасының
міндетін атқарушының    
2010 жылғы 24 тамыздағы № 229
бұйрығына 6-қосымша    

«Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық
(коды 1191104, индексі 1-Е, кезеңділігі жылдық)

1. Жалпы ережелер

      1. Бұл Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленген және «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 1191104, 1-Е индексі, кезеңділігі жылдық) толтыруды нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар еңбек бойынша статистикалық нысандарды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) қызметкерлердің тізімдік саны – шартты жасасу мерзіміне байланыссыз еңбек шарты бойынша қабылданған адамдар саны;
      2) жұмысшылардың нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін алынатын) – жұмысқа формалды тіркелуі бар жұмысшылардың жекелеген санаттары шегерілген тізімдік құрамдағы жұмысшылардың саны (жүктілік және босану бойынша, балаға күтім жасау бойынша және басқа да демалыстарда жүрген адамдар);
      3) қызметкерлердің жалақы қоры (еңбегіне ақы төлеу) - олардың қаржыландыру көзі мен оларды нақты төлеу мерзіміне байланыссыз жұмысшыларға еңбекақы төлеу үшін ұйымдардың есептеген жиынтық ақшалай қаражатының, ақшалай бірлікке айналдырылған заттай түрдегі қаражаттар (табыс салығы, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарнасы) ескерілген, ұйымның жұмысшылардың еңбегіне есептелген ақы төлеу үшін есептелген жиынтық ақшалай қаражаттары (лауазымдық айлықақылар (тарифтік мөлшерлемелер)), қосымша төлемдер, үстеме ақылар, сыйлықақылар және өзге де ынталандыру мен өтемдік сипаттағы төлемдер) жатады.
      4) жұмыс уақыты – жұмыс берушінің актілері мен жеке еңбек шартының талаптарына сәйкес жұмысшының еңбек міндеттерін (функция) атқаратын уақытының ағымы;
      5) толық емес жұмыс күнi – Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек Кодексінде белгiленген қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, оның iшiнде:
      толық емес жұмыс күнi, яғни күнделiктi жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту;
      толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы жұмыс күндерiнiң санын қысқарту;
      бiр мезгiлде күнделiктi жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерiнiң санын қысқарту толық емес жұмыс уақыты болып есептеледi;
      6) жұмыспен өтелген адам-сағат саны кәсіпорынның барлық жұмысшылармен нақты істелген жұмыстың қалыпты кезең аралығында және одан тыс істелген жұмыс уақытын сипаттайды;
      7) қызметтің негізгі түрі – қосылған құны субъект жүзеге асыратын қызметтің кез келген басқа түрінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі;
      8) қызметтің қайталама түрі – үшінші тұлғалар үшін өнімді өндіру мақсатында жүзеге асырылатын, негізгіден басқа қызмет түрі;
      9) қызметтің көмекші түрі – осы объект қолдануы үшін арналған қысқа мерзімді сипаттағы тауар және қызметтермен қамтамасыз ете отыра, объектінің негізгі қызмет түрлерін қолдау үшін жүзеге асырылатын қызмет түрі жүзеге асырады.
      3. Еңбек бойынша статистикалық нысандарды статистика органдарына (индексі 2-ШК «Шағын кәсіпорынның қызметі туралы» статистикалық нысаны бойынша есеп беретіндер) барлық заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері меншіктің иелігі мен нысанына қарамастан өзінің тұрған жері бойынша тапсырады.
      Басты ұйым есепті өзінің тұрған жеріндегі статистика органдарына басқа облыстар аумағында орналасқан және олардың тұрған жері бойынша еңбек бойынша статистикалық нысандарды тиісті аумақтық статистикалық органдарға есеп беретін заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелерінің деректерінсіз ұсынады.
      Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшелерде еңбек бойынша статистикалық нысандарды толтыру үшін мәліметтер болмаса, онда әрбір мұндай құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері бойынша мәліметті басты ұйым осындай бланкіде толтырады және мұны келесі жолы бекітілген мерзімде статистикалық нысандарды тұратын жері бойынша статистика органдарына құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсыруы үшін жолданады.
      4. Заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері Еңбек бойынша статистикалық нысандары қатаң түрде белгіленген күнтізбелік есепті кезең уақытына толтырады: ай, тоқсан және жыл. «Еңбек бойынша есеп» статистикалық нысаны (индексі 1-Е, айлық мерзімдегі) есепті айдың бірінші күнінен соңғы (қоса санағанда) күні кезеңіне, «Еңбек бойынша есеп» статистикалық нысаны (индексі 1-Е, тоқсандық мерзімдегі) бірінші айының бірінші күнінен есепті тоқсанның үшінші айының соңғы күніне (қоса санағанда), «Еңбек бойынша есеп» статистикалық нысаны (индексі 1-Е, жылдық мерзімдегі) 1 қаңтардан 31 желтоқсан (қоса) кезеңіне толтырылады.
      Деректер жұмыс берушінің актілері және бастапқы есеп құжаттамасының біріздендірілген нысандары: жұмысшыны жұмысқа қабылдау, басқа жұмысқа ауыстыру, еңбек шартын бұзу, тоқтату туралы бұйрықтар (өкімдер), жұмыс уақытын пайдалану есебінің табельдері, есеп айырысу-төлем тізімдемелерінің негізінде толтырылады.
      Жұмыс уақытын пайдалану есебінің табелінде жұмысқа келмеу себептері, толық емес жұмыс күні туралы, мерзімнен тыс жұмыс туралы және басқа белгіленген жұмыс тәртіптерінен ауытқулар туралы белгілер еңбекке жарамсыздық қағаздары, бос тұрып қалу туралы бұйрықтар (өкімдер), мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді атқарғаны туралы анықтамалар негізінде ғана көрсетіледі.
      5. Есепті кезең ішінде құрылымдық және оқшауланған бөлімшелер бір заңды тұлғадан екінші тұлғаға берілген жағдайда, берген тұлғаның еңбек туралы статистикалық есептілігінде көрсетілген деректер жыл басынан бергі кезең үшін алып тасталынады да, осы құрылымдық және оқшауланған бөлімшелер құрамына кірген тұлғаның есебіне дәл солай жыл басынан бастап енгізіледі.
      Заңды тұлғаның шаруашылықты жүргізуді ұйымдастыру-құқықтық нысандары өзгерген жағдайда, тұлғаның жаңа статусы бойынша деректер осы өзгеріс болған айдан бастап есептелінеді, бұрынғы статусы бойынша жыл басынан бергі айлардағы деректер Еңбек бойынша статистикалық нысандардан шығарылмайды.
      6. Еңбек жөніндегі есептілікте қателер және басқа бұрмалаушылықтар анықталған жағдайда, тұлғалар есептік деректерді түзетуді бұдан кейінгі есептердің өспелі қорытынды деректерінде қателер немесе бұрмалаушылықтар табылғаннан кейін жүргізеді.

2. Жұмысшылардың саны

      7. Тізімдік санда жұмыс берушінің актісін орындай отырып, жұмысты белгілі бір лауазымы немесе біліктілігі, мамандығы бойынша орындайтын есепті кезеңде ұйымның тізімінде саналатын барлық жұмысшылар ескеріледі.
      8. Тізімдік құрамға енгізілетін жұмысшылар:
      1) нақты жұмысқа келгендер және бос тұрып қалу себебі бойынша жұмыс істемегендерді қоса;
      2) қызметкердің оған тапсырылатын жұмысқа сәйкестігін тексеру мақсатында жұмысқа сынақ мерзімімен қабылданғандар. Бұл жұмысшылар тізімдік санға еңбек шартын бастағаннан бастап енгізіледі.
      3) еңбек шартының талаптары бойынша толық емес жұмыс күніне немесе толық емес жұмыс аптасына жұмысқа қабылданғандар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексіне сәйкес жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы белгіленген жұмысшылар (он сегiз жасқа толмаған жұмысшылар; ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қауiптi жұмыстарда iстейтiн жұмысшылар; бiрiншi және екiншi топтардағы мүгедектер), сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдар (жалақы есептелмейтін).
      Толық емес жұмыс күніне немесе толық емес жұмыс аптасына жұмысқа қабылданған жұмысшылардың, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдардың (жалақы есептелмейтін) тізімдік санында әрбір күнтізбелік күн бүтін бірлік ретінде есептеледі;
      4) қызмет бабындағы іссапарларда жүргендер, сондай-ақ шетелдерде қызмет бабындағы қысқа мерзімді іссапарларда жүрген қызметкерлерді қоса, егер оларға сол ұйымдағы жалақысы сақталатын болса;
      5) жұмыс берушімен жұмысты үйінде (үйде жұмыс iстейтiн жұмысшылар) жеке еңбегімен орындау туралы еңбек шартын жасағандар.
      Жұмыс берушiмен жұмысты өз материалдарымен және өзiндiк немесе жұмыс берушi бөлiп беретiн не жұмыс берушi қаражаты есебiнен сатып алынатын жабдықтарды, құрал-саймандар мен құрылғыларды пайдаланып, үйде жеке еңбегiмен орындау туралы еңбек шартын жасасқан адамдар үйде жұмыс iстейтiн жұмысшылар деп есептеледi.
      Үйде жұмыс iстейтiн жұмысшылардың тізімдік санында әрбір күнтізбелік күн бүтін бірлік ретінде есептеледі;
      6) ұйымнан тыс жерлерде уақытша жұмыс істейтіндер (жүктелім бойынша), егер олар жалақыны осы ұйымнан алатын болса;
      7) басқа ұйымдардан жұмысқа уақытша тартылғандар, егер олардың жалақысы негізгі жұмыс орны бойынша сақталмайтын болса;
      8) жұмысты вахталық әдіспен орындау үшін жіберілген жұмысшылар;
      9) уақытша жұмыста жоқ жұмысшылардың (ауырғанына, жүктілігі және босануы бойынша демалыста, сәбиге күтім жасау бойынша демалыста) орнына қабылданғандар;
      10) ұйымда өндірістік практика өткізіп жүрген және жұмыс орнына немесе лауазымға қабылданған, білім беру мекемелерінде оқитын студенттер (оқушылар);
      11) жоғары оқу орындарының ғылыми-зерттеу секторлары жұмысқа тартқан жоғары оқу орындарының күндізгі бөлім студенттері мен аспиранттары, егер олар штаттық лауазымға қабылданған болса;
      12) бірлескен кәсіпорындарда жұмыс істейтін басқа елдердің жұмысшылары мен мамандары, сондай-ақ шетел жұмысшы күштері – республика аумағында еңбек әрекетін жүзеге асыру үшін жұмыс беруші елден тысқары жалдаған шетел азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар.
      9. Сондай-ақ тізімдік құрамға ұйымда уақытша жоқ болған жұмысшылар да кіреді:
      1) ауруына байланысты жұмысқа келмегендер (уақытша еңбекке жарамсыздық қағазына сәйкес жұмысқа шыққанға дейін ауырған бүкіл кезеңіне немесе мүгедектікке шыққанға дейін);
      2) мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындауға байланысты жұмысқа шықпағандар;
      3) ұзақ мерзімді қызметтік іссапарға жіберілгендер, соның ішінде құрылыс, монтаждау және реттеу жұмыстарын орындау мақсатында жіберілгендер;
      4) біліктілігін арттыру немесе қайта даярлау үшін білім беру ұйымдарына немесе білім беру қызметімен айналысуға құқығы бар білім беру ұйымдарына өндірістен қол үзіп жіберілгендер, егер олардың жалақысы сақталатын болса;
      5) ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысында, ақы төленетін жыл сайынғы қосымша еңбек демалысында жүргендер;
      6) жүктілігі және босануы бойынша, баланы (балаларды) тууға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты, бала үш жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне байланысты жалақы сақталмайтын демалыстарда жүргендер;
      7) еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша жұмысшылардың өтiнiшi негiзiнде оған жалақы сақталмайтын демалыста жүрген адамдар;
      8) сынақтар мен емтихандарға дайындалу және оларды тапсыру, зертханалық жұмыстарды орындау, дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау мен қорғау үшiн оқу демалыстарында жүргендер;
      9) бiлiм беру ұйымдарында оқып жүрген, жалақы сақталмайтын демалыста жүрген адамдар, сондай-ақ бiлiм беру ұйымдарына түсетін және түсу емтихандарын тапсыру үшін еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша қызметкердiң өтiнiшi негiзiнде оған жалақы сақталмайтын демалыста жүрген жұмысшылар;
      10) өндірістің бос тұрып қалуына байланысты жоқ қызметкерлер;
      11) жұмыс берушiнiң қызметкерлер өкiлдерiмен келiсе отырып қабылданған актiлерiнде бекiтiлген ауысымдық кестеге сәйкес демалыс күндері бар жұмысшылар;
      12) демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күндеріндегі жұмыс үшін қосымша демалыс күнін алғандар;
      13) әкімшілік құқық бұзғаны үшін әкімшілік қамауға алынған жұмысшыларды қоса, себепсіз жұмысқа шықпағандар;
      14) сот өкімі шыққанға дейін тергеуде жатқандар.
      10. Қызметкерлердің тізімдік құрамына қосылмайтындар:
      1) басқа ұйымдардан қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданғандар.
      Қоса атқарушылық бойынша жұмыс істейтін жұмысшыларға негізгі жұмыс уақытынан бос уақытта еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша басқа тұрақты ақы төленетін жұмыс орындайтындар жатады.
      Еңбек қатынастарында тұрған (негізі жұмыс орны бойынша) немесе екі, бір жарым ставкасы бар қоса атқарушылық бойынша жұмыс атқаратын жұмысшылар бір адам (бүтін бірлік) ретінде сол ұйымның жұмысшыларының тізімдік санына қосылады;
      2) азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыс істейтін адамдар.
      Жұмысты азаматтық-құқықтық шарт бойынша орындайтын адамдарға (яғни ұйымның тізімдік құрамында тұрмайтындарға) ұйымның ішкі тәртібіне бағынбай жүзеге асырылатын, белгілі бір жұмысты (бір жолғы, арнаулы шаруашылық, жұмыстың нақты бір көлемін орындау үшін) орындау мерзіміне ғана шарт бойынша қабылданғандар жатады;
      3) басқа ұйымға уақытша жұмысқа жіберілгендер, егер олардың негізгі жұмыс орнындағы жалақысы сақталмайтын болса;
      4) білім беру ұйымдарына жұмыстан қол үзіп оқуға жіберілген, жұмыс берушінің қаражаты есебінен стипендия алатындар жұмысшылар;
      5) жұмыспен қамту мәселелері бойынша өкілетті органдармен өзара іс-қимыл негізінде ұйымға жұмыс істеу үшін тартылғандар.
      6) жалақы алмайтын сол ұйымның меншік иелері.
      11. Есепті кезеңнің басына (соңына) жұмысшылардың тізімдік саны ұйымның тізімдік құрамы санының көрсеткіші болып табылады: айдың бірінші немесе соңғы күні, сол күні қабылданғандармен кеткен жұмысшыларды қоспағанда.
      12. Белгіленген кезең ішінде жұмысшылардың орташа тізімдік санын анықтау үшін тізімдік құрамдағы жұмысшылар санының күн сайынғы есебі жүргізіледі, ол жұмыс берушінің актілері негізінде нақтыланады (қабылдау, жұмысшыларды басқа жұмысқа ауыстыру және еңбек шартын тоқтату туралы бұйрықтар мен өкімдер). Тізімдік құрамдағы қызметкерлердің әр күнгі саны жұмысшылардың жұмыс уақытын пайдалануын есепке алу табелінің деректеріне сәйкес болуы қажет.
      Есепті айдағы жұмысшылардың орташа тізімдік саны мереке (жұмыс істемейтін) және демалыс күндерін қоса есепті айдың әрбір күнтізбелік күндегі, яғни айдың 1-нен 30 немесе 31 (ақпан айы үшін - 28 немесе 29-ын қоса) күнін қоса, тізімдік құрамның жұмысшылар санын қосу және алынған соманы айдағы күнтізбелік күндер санына бөлу жолымен есептеледі.
      Демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күнгі тізімдік құрамдағы жұмысшылар саны соның алдындағы жұмыс күнгі жұмысшылардың тізімдік санына тең деп қабылданады. Қатарынан екі немесе одан да көп демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күндер болса, осы күндердің әрқайсысындағы тізімдік құрамдағы жұмысшылар саны әлгі демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күндердің алдындағы жұмыс күнгі тізімдік құрамдағы жұмысшылар санымен теңдей етіп алынады.
      13. Толық ай істемеген ұйымдардағы (пайдалануға жаңадан құрылған, таратылған, өндірістің маусымдық сипаты бар ұйымдардағы) жұмысшылардың орташа тізімдік саны ұйымның есепті айдағы барлық жұмыс күндеріндегі, жұмыс кезеңіндегі демалыс және мереке (жұмыс істемейтін) күндерді қоса, тізімдік құрамдағы жұмысшылар санының қосындысын есепті айдағы күнтізбелік күндердің жалпы санына бөлу жолымен анықталады.
      14. Тоқсан ішіндегі жұмысшылардың орташа тізімдік саны ұйымның тоқсандағы жұмыс істеген барлық айларындағы жұмысшылардың орташа тізімдік санын қосу және алынған санды үшке бөлу жолымен анықталады.
      15. Жыл басынан бастап есепті айды қоса есептеген кезеңдегі жұмысшылардың орташа тізімдік саны жыл басынан бастап есепті айды қоса есептеген кезеңдегі барлық өткен айлардағы жұмысшылардың орташа айлық санын қосу және жыл басынан бергі кезең ішінде ұйымның жұмыс істеген айларының санына әлгі қосындыны бөлу жолымен анықталады.
      16. Жұмысшылардың орташа жылдық тізімдік саны есепті жылдың барлық орташа айларындағы жұмысшылардың орташа санын қосу және алынған қосындыны 12-ге бөлу жолымен анықталады.
      17. Егер ұйым толық жыл істемесе (жұмыс сипаты маусымдық немесе пайдалануға есептік жылдың қаңтарынан кейін құрылған), онда жұмысшылардың орташа жылдық тізімдік саны ұйымның жұмыс істеген барлық айларындағы жұмысшылардың орташа тізімдік санын қосып, алынған қосындыны 12-ге бөлу жолымен анықталады.

3. Жұмысшылардың нақты саны

      18. Жұмысшылардың нақты санын алу үшін (орташа жалақыны есептеу үшін алынатын) тізімдік құрамдағы жұмысшылар санынан мынадай санаттағы жұмысшылар шығарылып тасталады:
      1) жүктілігі және босануы бойынша, баланы (балаларды) тууға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты, бала үш жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне байланысты жалақы сақталмайтын еңбек демалыстарында жүргендер;
      2) еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша жұмысшының өтiнiшi негiзiнде жалақы сақталмайтын демалыста жүрген адамдар;
      3) бiлiм беру ұйымдарында оқып жүрген, жалақы сақталмайтын демалыста жүрген адамдар, сондай-ақ бiлiм беру ұйымдарына түсетін және түсу емтихандарын тапсыру үшін еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша жұмысшылардың өтiнiшi негiзiнде оған жалақы сақталмайтын демалыста жүрген жұмысшылар;
      4) соның ішінде құрылыс, монтаждау және реттеу жұмыстарын орындау мақсатында қызметтік ұзақ мерзімге іссапарға жіберілгендер, егер олардың жалақысы сақталмаса;
      19. Қоса атқарушылық бойынша қабылданған не толық емес жұмыс күніне немесе толық емес жұмыс аптасына қабылданған (ауыстырылған) жұмысшылар жұмысшылардың нақты санында есепті саналады және олардың саны есепті айдағы істелген адам-сағатты бір айдағы жұмыс уақытының белгіленген ұзақтығына бөлу жолымен анықталады;
      20. Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыс істеу үшін ұйымға тартылған жұмысшылардың әрбір күнтізбелік күні бүтін бірлік ретінде есептеледі.
      21. Үйде жұмыс iстейтiн жұмысшылар жұмысшылардың нақты санында әрбір күнтізбелік күні бүтін бірлік ретінде есептеледі.
      22. Жұмыспен қамту мәселесі жөнінде уәкілетті органдармен өзара іс-қимыл жасау негізінде ұйымда жұмыс істеу үшін ұйымға тартылған адамдар олардың атқарған жұмысы оларға үшін еңбекақы аудару жүргізілген жағдайда әрбір күнтізбелік күнге бүтін бірлік ретінде жұмысшылардың нақты санында есептеледі.
      23. Толық емес ай (тоқсан, жыл) жұмыс істеген ұйымдар бойынша кезең ішінде орташа алғанда нақты санды есептеу тәртібі (орташа жалақыны есептеу үшін қабылданған) осы Нұсқаулықтың 12-17-тармақтарында айтылған, кезең ішіндегі орташа алғанда тізімдік санды есептеу тәртібіне ұқсас.

4. Ұйымның негізгі және қосымша қызметінде жұмыс
істейтін персонал

      24. Тауарлар мен қызмет көрсету өндірісі процесінде өндірістік бірліктер негізгі, қайталама және қосымша қызмет түрлерін жүзеге асырады.
      25. Ұйымның негізгі қызметінде жұмыспен қамтылған қызметкерлерге негізгі өнім (тауарлар немесе қызмет көрсету) және басқа ұйымдарға немесе кәсіпорындарға өткізілуі негізгімен қатар сөзсіз алынатын жанама өнімдер өндірісінде тікелей жұмыспен қамтылған жұмысшылар жатады.
      26. Ұйымның қайталама қызметінде жұмыспен қамтылған жұмысшыларға қызметтің басқа (негізгіден басқа) түрлеріне жататын жұмыстарды орындайтын жұмысшылар жатады.
      27. Қызметтің көмекші түрін жүзеге асыратын жұмысшы қызметтің негізгі түрін жүргізу үшін жағдайларды қамтамасыз етеді. Қызметтің көмекші түрін жүзеге асыратын жұмысшы ұйымның негізгі қызметінде жұмыспен қамтылған жұмысшылар құрамында есепке алынады.

5. Персоналдың санаты және қызметтердің жіктеуіші

      28. Еңбек бойынша статистикалық нысандарда жұмысшылар саны негізгі екі санатқа бөлінеді: жұмысшылар және қызметшілер.
      29. Жұмысшыларға материалдық құндылықтарды құру, өнімдер (қызмет, жұмыс) өндіру процесіне тікелей қатысатын, сондай-ақ жөндеу, жүк алып өту, жолаушылар тасымалдау, материалдық қызмет көрсетумен айналысатын адамдар жатады.
      30. Қызметшілерге әкімшілік-шаруашылық, басқарушылық, инженерлік-техникалық, экономикалық функцияларын, сондай-ақ құжаттарды рәсімдеумен және дайындаумен, шаруашылық қызмет көрсетулер мен бақылауды қоса, басқа жұмыстармен айналысатын адамдар жатады.
      31. Қазақстан Республикасы Мемстандартының 1999 жылғы 16 қазандағы № 22 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы қызметтерінің мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес ұйымдағы барлық жұмыспен қамтылған қызметкерлер келесі негізгі қызмет топтары бойынша жіктеледі (бөлінеді):
      1) ұйым басшыларын қоса барлық деңгейдегі билік органдары мен басқармалардың басшылары (өкілдері);
      2) біліктілігі жоғары деңгейдегі мамандар;
      3) біліктілігі орта деңгейдегі мамандар;
      4) ақпараттар дайындаумен, құжаттамаларды ресімдеумен, есеп жүргізу және қызмет көрсетумен айналысатын қызметшілер;
      5) қызмет көрсету, коммуналдық қызмет көрсету, сауда саласының және тектес қызметтің осы тектес түрлерінің қызметкерлері;
      6) ауыл, орман, аңшылық шаруашылықтарындағы, балық өсіру және балық аулаудағы білікті қызметкерлер;
      7) өндірістік кәсіпорындардың, көркем кәсіптердің, құрылыстың, көліктің, байланыстың, геология мен жер қойнауын барлаудың білікті жұмысшылары;
      8) құрылғылар мен машиналардың операторлары, аппаратшылары, машинистер және слесарь-құрастырушылар;
      9) біліктілігі жоқ жұмысшылар.

6. Жалақы қоры

      32. Ұйымдар еңбек бойынша статистикалық нысанында қызметкерлер еңбегіне ақы төлеу үшін есептелген жалақы қорын көрсетеді.
      33. Жалақы қорында ақша да, сондай-ақ ақша бірлігіне ауыстырылған заттай ақы төлеу нысанындағы барлық төлемдер ескеріледі.
      34. Төлеу үшін есептелген ақшалай сомалар, жұмысшыларға жұмыс істелмеген уақытқа (жыл сайынғы демалыс, мерекелік күндер) төлеу үшін есептелген ақшалай сомаларды қоса, жұмысшылармен жалақысы бойынша есеп айырысатын төлем құжаттарына сәйкес көрсетіледі. Көрсетілген сомалар «бруттоға» (салықтар мен басқа да ұстап қалуларды есептемегенде) келтіріледі.
      35. Ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалыстарына, ақы төленетін жыл сайынғы қосымша еңбек демалыстарына есептелген сомалар осы айдың демалыс күндеріне келетін сомада ғана есепті айда көрсетіледі. Келесі айдағы демалыс күндері үшін есептелетін сома келесі айдың есебіне кіреді. Сонымен бірге сауықтыруға төленетін жәрдемақы бойынша сомалар бөлінбейді және есепті айда толық көлемде көрсетіледі.
      36. Ай, тоқсан, жартыжылдық, жылдық жұмыстың қорытындысы бойынша есептелген сыйақылар (тұрақты және мезгілдік сипаттағы) тиісті есепті кезеңде толық көлемде есептеледі.
      37. Жалақы қорына қосылатындар:
      1) жұмысшыларға орындалған жұмыс немесе жұмыс істелген уақыт үшін тарифтік мөлшерлемелер, лауазымдық айлықақылар, түскен табыстан пайызбен және үлеспен келісімді бағаламалар бойынша ұйымда қабылданған еңбекақы төлеудің нысандары мен жүйелеріне тәуелсіз есептелген жалақы;
      2) ынталандыру сипатындағы төлемдер:
      тарифтік мөлшерлемелер мен лауазымдық айлықақыларға үстеме ақылар (еңбек сіңірген жылдары, жұмыс өтілі, кәсіби шеберлігі, мемлекеттік тілді білуі, ғылыми дәрежесі, дипломатиялық рангі және тағы басқалар);
      сыйлықақылар (олардың төлем көздеріне тәуелсіз тұрақты немесе мерзімді сипаттағы);
      төлем көздеріне байланысты емес біржолғы сыйлықақылар;
      бір жылдық жұмыс қорытындысы бойынша сыйлықақылар;
      ұжымдық шартпен немесе жұмыс берушінің актілерімен анықталған басқа да төлемдер мен көтермелеулер;
      3) жұмыс режимі мен еңбек жағдайларына байланысты өтемдік төлемдер:
      экологиялық апат және радиациялық қатер аймақтарында тұрғаны үшін төлемдер;
      еңбек жағдайлары үшін қосымша төлемдер (ең негізгі еңбек жағдайында, сондай-ақ өте ауыр және өте зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін);
      түнгі уақытта жұмыс істегені үшін қосымша төлемдер;
      демалыс және мереке (жұмыс істемейтін) күндеріндегі жұмыстарға ақы төлеу;
      жұмыс кезінен тыс уақыттағы жұмысқа ақы төлеу;
      жер астындағы жұмыстарда ұдайы болатын қызметкерлерге шахтадағы (рудниктегі) оқпаннан жұмыс орнына дейін және кейін қайтатын нормативтік уақыт үшін қосымша төлемдер;
      геологиялық барлау, топографиялық-геодезиялық және басқа дала жұмыстарында істейтін қызметкерлерге далалық қаражат;
      тұрақты жұмысы жол үстінде өтетін немесе жол жүру сипаты бар немесе қызмет көрсету учаскелері шегінде қызметтік жол жүрумен байланысты белгіленген мөлшерде тәуліктік ақының орнына жалақыға қосылатын төлемақылар;
      жұмыс кестесінде көзделген, вахта кезеңінде жұмысты вахталық әдіспен орындау кезінде жұмыс жүргізу орындарында болған әрбір күнтізбелік күнге, сондай-ақ ұйымның орналасқан жерінен жұмыс істейтін жерге дейінгі жолдағы және кері қайту жолындағы нақты күндерге төленетін үстеме ақылар;
      4) жұмыс істелмеген уақытқа ақы төлеу:
      жыл сайынғы еңбек және қосымша еңбек демалыстарына ақы төлеу, пайдаланылмаған демалыс үшін ақшалай төленетін өтемақы;
      демалысқа сауықтыру үшін жыл сайынғы жәрдемақы (демалысқа материалдық көмек);
      жұмыстағы арнаулы үзілістерге ақы төлеу, жасөспірімдердің жеңілдікті сағаттарына ақы төлеу;
      мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындауға тартылған жұмысшылардың жұмыс уақытына ақы төлеу;
      жұмысшылардың кінәсынан болмаған бос тұрып қалуларға ақы төлеу;
      амалсыздан жұмыссыз жүрген уақыт үшін ақы төлеу;
      жұмыс уақытын амалсыздан толық істемеген жұмысшыларға ұйым қаражаты есебінен төленетін сомалар;
      білім беру ұйымдарына немесе білім беру қызметімен айналысуға құқығы бар ұйымдарға, өндірістен қол үзіп біліктілігін арттыру және қайта даярлау үшін жіберілген жұмысшыларға негізгі жұмыс орны бойынша есептелген жалақы;
      5) төлеу үшін есептелген басқа да ақшалай сомалары:
      өзінің негізгі жұмысынан босатылмастан қызметтерді қоса атқарғаны (қызмет көрсету аймақтарын кеңейткені) немесе жұмыста уақытша болмаған жұмысшының міндеттерін орындағаны үшін төленетін қосымша ақы сомалары;
      еңбек міндеттерін орындауға байланысты алған еңбек жарақатынан, кәсіби аурудан немесе денсаулығына өзге де зақым келуден еңбекке жарамдылығын жоғалтқан жағдайларда бұрынғы жалақысы мен жаңа жұмысындағы жалақысының арасындағы айырмашылықты төлеу сомасы;
      газет, журнал және өзге де бұқаралық ақпарат құралдарының редакциялары қызметкерлерінің тізімдік құрамында тұрған жұмысшыларға төленетін қаламақы;
      тарифтік мөлшерлемеге (айлықақыға) қосымша төленетіндігіне немесе негізгі ақы төлеу болып табылатындығына байланыссыз пайыздық немесе комиссиялық сыйақылар, атап айтқанда, штаттағы делдалдарға;
      ұйымда өндірістік практикадан өтіп жүрген және жұмыс орындарына немесе лауазымдарға алынған, білім беру ұйымдарында оқитын студенттердің (оқушылардың) еңбегіне ақы төлеу;
      жұмыспен қамту мәселесі бойынша уәкілетті органмен өзара іс-қимыл жасасу негізінде ұйымда жұмыс істеу үшін тартылған адамдардың орындаған жұмыстары үшін есептелген сомалар;
      әскери қызметтегі міндеттерін орындауға байланысты алатын әскери қызметшілер мен ішкі істер органдарының қызметкерлеріне төленетін төлемдердің барлық түрлері;
      ұйым қызметкерлерінің тізімдік құрамында тұрмайтын, жұмысты (қызмет көрсетуді) азаматтық-құқықтық шарт жасасу бойынша орындайтын адамдардың еңбегіне ақы төлеу. Мұның өзінде бұл жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеу қаражатының көлемі осы шарт бойынша жұмысты (қызмет көрсетуді) орындау сметасы төлем құжаттарынан анықталады.
      38. Бір жұмысшының орташа айлық атаулы жалақысы жалақының есептелген қорының сомасын жұмысшылардың нақты санына және есепті кезеңдегі айлар санына бөлу жолымен анықталады.

7. Жалақы қорында есептелмейтін жұмыс күшіне
жұмсалған шығындар

      39. Еңбек бойынша статистикалық нысандарын ұйымдастыруда, сондай-ақ еңбекақы қорында есептелмейтін жұмыс күшін ұстаумен байланысты төлемдер мен шығыстар көрсетіледі.
      40. Жұмыс күшіне жұмсалған негізгі шығыстарға қосылатындар:
      жұмысшыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша ұйымның шығыстары;
      жұмысшыларды әлеуметтік қорғауға арналған ұйымның шығыстары;
      жұмысшыларды кәсіби даярлауға (қызметкерлерді оқытуға) ұйымның шығыстары;
      мәдени іс-шараларды өткізуге және демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыруға жұмсалған шығыстар;
      жоғарыда келтірілген топтарға жатпайтын жұмыс күшіне ұйымның өзге де шығыстары;
      жұмыс күшін пайдаланумен байланысты салықтар.
      41. Жұмысшыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету жөніндегі ұйымның шығыстарына мыналар жатады:
      жұмысшылардың меншігіне берілген тұрғын үйдің құны;
      жұмысшыларға тұрғын үй құрылысына немесе тұрғын үйді сатып алуына берілетін ақысыз демеуқаржылар, жұмысшыға ұйымның сатқан пәтерлерінің нарықтық құнымен жұмысшы төлеген соманың арасындағы айырмашылығы;
      басқа да шығыстар (жалға беруді қоса), яғни жұмысшылардың шығыстарын өтеу тәртібінде, (пәтерлік ақы, жатақханадағы орын, жалдау) және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша ұйыммен төленетін сомалардан тыс шығыстары.
      42. Жұмысшыларды әлеуметтік қорғауға арналған ұйымның шығыстарына мыналар жатады:
      1) әлеуметтік аударымдар;
      2) жұмысшылардың және олардың отбасы мүшелерін ерікті медициналық сақтандыру шарты бойынша (болған жағдайда) ұйымның төлейтін сақтандыру төлемдері (жарналары);
      3) ұйымның (заңды тұлғаның) таратылуына, жұмыс берушінің (жеке тұлғаның) қызметін тоқтатуына, қызметкерлер санының немесе штатының қысқартылуға байланысты еңбек шартын бұзу нәтижесінде оларды шығару (босату) кезінде жұмысшыларға төленетін өтемақы сомалары;
      4) жалпы сырқаттануына, еңбек жарақатына немесе кәсіби ауруына, жүктілігі мен босануына байланысты еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша жұмыс берушінің қаражаты есебінен төленетін әлеуметтік жәрдемақылар, сондай-ақ бала асырап алған адамдарға төленетін әлеуметтік жәрдемақылар;
      5) бұл жұмысшының орындаған жұмысына байланысты емес жағдайларда, жұмысшыға (үйлену тойына, бала туылған кезде, ақылы медициналық операция жасау үшін, жерлеуге және құжатпен расталған жағдайда жаппай сипаты жоқ басқа да төлемдер) бір жолғы тәртіппен көрсетілетін материалдық көмек;
      6) жұмыс берушінің кінәсінен алған жарақатына немесе денсаулығына өзге де зақым келсе, келтірілген зиянды өтеуге байланысты жұмысшыға сақтандыру өтеуі төленбеген жағдайда төленетін төлемақылар;
      7) сауықтыру және басқа да іс-шараларды жүргізуге арналған шығыстар (жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерге денсаулық сақтау қызметтерінің әр түрін көрсететін ұйымдарға ақы төлеу);
      8) қызметкерлерді әлеуметтік қорғауға арналған ұйымның басқа да шығыстарына мыналар кіреді:
      осы ұйымда жұмыс істемейтін адамдарға (зейнеткерлерге, мүгедектерге, қаза тапқан қызметкерлердің отбасыларына) көрсетілетін материалдық көмек;
      жұмыс берушінің қаражаты есебінен ұйымдардың өз жұмысшыларының пайдасы үшін жасасқан жеке басты, мүлікті және өзге де сақтандыру шарттары бойынша төленетін сақтандыру төлемдері (жарналары);
      басқа да шығыстар.
      43. Жұмысшыларды оқытуға байланысты ұйымның шығыстары (осы Нұсқаулықтың 37-тармағы 4) тармақшасының сегізінші абзацында көрсетілген жалақыға арналған шығыстардан басқа):
      кешкі және сырттай білім беру ұйымдарында, аспирантурада сырттай оқитын, сондай-ақ аспирантураға түсетін жұмысшыларға берілетін оқу демалыстарына ақы төлеу;
      жұмыс берушінің (ұйымдардың) оқу орындарына оқуға жіберген студенттер мен оқушыларға тараптардың келісімі бойынша ұйымның қаражаты есебінен төленетін стипендиялар;
      оқытуға арналған басқа шығыстар (тренинг, білім беру іс-шаралары шығыстарын қосқанда).
      44. Мәдени іс-шараларды өткізуге және демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыруға жұмсалған шығыстарға:
      мәдени-ағарту іс-шараларын жүргізуге арналған шығыстар;
      жұмысшыларға жұмыс берушінің қаражаты есебінен көрсетілетін туризм және демалыс қызметтерінің әр түрін көрсететін ұйымдарға ақы төлеу;
      демалыс және ойын-сауықты ұйымдастыру бойынша басқа да шығыстар жатады.
      45. Ұйымның бұрын келтірілген жіктелген топтарға жатпайтын, жұмыс күштерін ұстауға арналған басқа шығыстарына:
      1) халықаралық немесе шетелдік коммерциялық емес және қайырымдылық ұйымдары берген, грант түрінде алынған сомалар;
      2) тараптардың келісімі бойынша ғылым, әдебиет, өнер, өнертабыс шығармаларын жасауға, басуға және өзге де пайдалануға шарт бойынша төленетін авторлық сыйақылар (осы Нұсқаулықтың 37-тармағы 5) тармақшасының төртінші абзацында көрсетілген сомалардан басқа);
      3) қызметтік іссапарлар кезіндегі өтемақылар және одан тыс бөлінген сомалар (іссапарда болған уақыттағы тәуліктік ақыны қоса, тағайындалған жерге дейін бару және қайту шығыстары, тұрғын үй-жайды жалдау бойынша шығыстар);
      4) тараптардың келісімі бойынша жұмысшылардың басқа жердегі жұмысқа ауыстырылуына байланысты шығыстарының өтемақылары;
      5) тараптардың келісімі бойынша жұмысшыға жеке автомобилін қызмет мақсатында пайдаланғаны үшін материалдық шығыстардың (еңбек ақының сомаларынсыз) өтемақысы;
      6) соның ішінде құрылыс, монтаждау және реттеу жұмыстарын орындау мақсатында қызметтік ұзақ мерзімге іссапарға жіберілген жұмысшылардың және тәуліктік пәтер ақыларының орнына негізгі жұмыс орны бойынша сақталатын орташа жалақысының сомалары;
      7) жұмысшыларға берілген арнаулы киім мен аяқ киімнің және басқа жеке қорғану құралдарының, сабын және басқа жуу құралдарының, зарарсыздандыру құралдарының, сүттің және емдеу-профилактикалық тамақтанудың құны немесе ұйым әкімшілігі оларды бермеген жағдайда қызметкерлердің өздері сатып алған арнаулы киім мен аяқ киім және басқа жеке қорғану құралдары үшін шығыстарын өтеу;
      8) жұмысшыларға ақысыз ұсынылған тамақтандыру мен өнімдердің құны немесе оларды ақылы ұсынғандығы үшін ақшалай өтемақының сомасы;
      9) ұйымның тамақтандыру құнын (толықтай немесе ішінара) төлеуі, соның ішінде (талондар түрінде асханаларда, буфеттерде);
      10) ақысыз берілетін, кейіннен тұрақты жеке пайдалануында қалатын заттардың (арнаулы киімді, киім-кешекті қоса) құны немесе оларды төмендетілген бағамен сатуға байланысты жеңілдіктер сомасы;
      11) жұмыс орнына қоғамдық көлікпен, арнаулы бағыттағы көліктермен, ведомстволық көлікпен жүргеніне ақы төлеу;
      12) жұмыс күшіне жұмсалған басқа да шығыстар жатады.
      46. Жұмыс күшін пайдаланумен байланысты салықтарға жататындар:
      әлеуметтік салық;
      шетел жұмыс күшін тартумен байланысты шығыстар.

8. Уақыттың күнтізбелік қорын пайдалану

      47. Жұмысшылар уақытының күнтізбелік қоры жұмысшылардың жұмыспен өтеген адам-күн (адам-сағат), түрлі себептер бойынша жұмысқа келмеген күндер саны және мереке мен демалыс адам-күн санынан тұрады.
      Жұмысшылар уақытының күнтізбелік қорын пайдалану көрсеткіштері жұмысшылардың жұмыс уақытын есепке алу деректері негізінде толтырылады. Сонымен қатар жұмысқа келмеу себебі тиісті құжаттармен расталуы керек.
      48. Жұмыспен өтелген адам-күн (адам-сағат) санына кіретіндер:
      1) жұмыспен өтелген толық емес жұмыс уақытын қоса алғанда барлық жұмысшылардың нақты жұмыспен өтелген уақыты; үстеме және жұмыспен өтелген мереке (жұмыс) және демалыс (кесте бойынша) күндері;
      2) ұйымның жүктелімі бойынша басқа ұйымда жұмыс істейтін қызметкерлердің адам-күн саны;
      3) қызметтік іссапарда жүрген қызметкерлердің адам-күні.
      49. Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша ұйымға жұмыс істеу үшін тартылған, толық емес жұмыс аптасына қабылданған адамдар, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдардың (жалақы есептелмейтін) жұмыспен өтелген адам-күн және жұмыспен өтелген адам-сағаттың ішінде нақты жұмыспен өтелген уақыты көрсетіледі.
      50. Жұмысқа келмеген адам-күн санына кіретіндер:
      1) жұмыстың қабылданған режимдері мен кестелерінен тәуелсіз еңбек демалысы күндеріне келетін күнтізбелік күндердегі мереке және демалыс күндерін есептемей ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалыстары (қосымша еңбек демалыстарын қоса отырып); қосымша төленетін жыл сайынғы еңбек демалыстары жұмысшыларға өндірістің, цехтың, кәсіптері мен лауазымдарының тізіміне сәйкес, сондай-ақ ауыр жұмыс, зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қауіпті еңбек жағдайындағы жұмыстарда, қосымша ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысы тізбесіне сәйкес есептеледі;
      2) сынақтар мен емтихандарға дайындалу және оларды тапсыру, зертханалық жұмыстарды орындау, дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау мен қорғау үшiн толық немесе жартылай жалақының сақталуымен оқу демалыстарына жүргендер;
      3) ауруға байланысты күндерге төленгені немесе төленбегеніне қарамастан Қазақстан Республикасының заңнамаларымен бекітілген тәртіппен берілген еңбекке жарамсыздығы туралы қағаздарымен рәсімделген ауырған кезеңіндегі тек жұмыс күндерін (демалыс және мерекелік жұмыс емес күндер) қосатын жұмысқа келмеуі;
      4) дәлелді себептермен жұмысқа келмеуді қосатын әкімшіліктің рұқсатымен жұмысқа келмеу;
      5) жұмысшылардың тоқтап қалу адам-күнін қосатын өндірістің тоқтауына байланысты жұмысқа келмеу экономикалық, технологиялық, ұйымдастырушылық басқа да өндірістік немесе табиғи сипаттағы бүкіл жұмыс күні (ауысымы) жұмыс істемеу немесе уақытша басқа жұмысқа ауыстырылмады. Өндірістің тоқтап қалуына байланысты жұмысқа келмеуге, кәсіпорында жұмыстың тоқтауына байланысты әкімшіліктің рұқсаты мен жұмысқа шықпаудың адам-күні кіреді;
      6) бір немесе одан да көп кезеңде мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді орындаумен байланысты жұмыстан уақытша босатылған жұмысшылардың жұмысқа шықпауы адам-күнін қосатын Қазақстан Республикасы заңнамалармен рұқсат етілген басқа да жұмысқа шықпауы; Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіппен берілген еңбекке жарамсыздығы туралы қағаздарымен рәсімделген ауру адамды күтімі немесе карантинге байланысты жұмысқа шықпау адам-күні, табиғат апаттарын ауыздықтауға тартылған адам-күні; соттың шешіміне дейін тергеуде болған қызметкерлер; баланы (балаларды) тууға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты еңбек демалыс күндеріне келетін мереке және демалыс күндерін есепке алмай, күнтізбелік күнге есептелетін демалыс күндері және жүктілік және туу бойынша демалыс қосылады; жүктілігі және босануы бойынша, баланы (балаларды) тууға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты, бала үш жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне байланысты жалақы сақталмайтын демалыстағы қызметкерлер; қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдардың (жалақы есептелмейтін) жұмысқа шықпау адам-күні;
      7) еңбек тәртібін бұзуға байланысты жұмысқа шықпау жұмысшылардың адам-күнін қосатын бір күннің (жұмыс ауысымы) ішінде қатарынан үш немесе одан да көп сағат дәлелсіз себептермен жұмыста болмауы; әкімшілік құқық бұзғаны үшін әкімшілік қамауға алынған жұмысшылардың жұмысқа шықпау адам-күні, сондай-ақ алкогольдік, нашақорлық, психотропты, уытқұмарлықпен (осыларға ұқсас) (бұның жұмыс уақытының басында, ортасында, соңында болғанына қарамастан) мас болу жағдайында әкімшіліктің жұмысқа жібермеуі;
      8) барлық демалыс және мереке күндерін қосатын мереке және демалыс күндерінің саны, сондай-ақ жыл сайынғы еңбек демалыстары кезеңінде келетін мереке және демалыс күндері, ауырған және басқа жұмысқа шықпаған күндер. Үздіксіз өндірістегі немесе өндірістегі өндірістік-техникалық жағдайлар немесе халыққа тұрақты үздіксіз қызмет көрсету салдарынан демалыс күндері жұмысты тоқтату мүмкін емес күндер, жұмыс берушiнiң жұмысшылар өкiлдерiмен келiсе отырып қабылданған актiлерiнде бекiтiлген ауысымдық кестеге сәйкес жұмысшыларға берілген демалыс адам-күн қосылады.

9. Жұмыс күшінің қозғалысы

      51. Жұмысқа қабылданған адамдар санына есепті кезеңде осы ұйымға жұмысқа қабылдау туралы бұйрықпен (өкіммен) есепке алынғандар.
      52. Жұмыстан шыққандар санына негіздемесіне қарамастан (қызметкердің немесе әкімшіліктің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу, тараптардың келісімі, әскери қызметке шақырылу немесе түсуі, жұмысшылардың келісімі бойынша басқа және тағы басқа ауысуы), бұйрықпен (өкіммен) рәсімделген кету немесе ауысу, сондай-ақ қаза табуына байланысты шығуы кіреді.
      53. Жұмыстан шыққандардың саны келесі шығу себептерге байланысты бөлінеді:
      1) персоналдардың санының қысқаруына байланысты және кәсіпорынның жойылуына байланысты;
      2) тұрақтамау себептері бойынша (өз еркімен, жұмысқа себепсіз шықпау);
      Өз еркімен жұмыстан шыққан жұмысшылар санына өз бастамасы бойынша еңбек шартын бұзған жұмысшылар жатады. Өз еркімен жұмыстан шыққан жұмысшылар санына сондай-ақ еңбек шартын тараптардың келісімі бойынша бұзған жұмысшылар жатады.
      3) өзге де себептер.
      Олардың қатарына жоғарыда көрсетілген себептерден басқа себеппен шыққан жұмысшылар қосылады. Бұл ауысу тәртібімен шарт мерзімінің бітуі немесе жұмыстың орындалуына байланысты басқа ұйымға ауысқандар, оқуға кетуге, әскери қызметке шақырылу, зейнеткерлікке шығу, ауруы бойынша мүгедектікке өтуге байланысты кеткен жұмысшылар. Басқа себептер бойынша жұмыстан шыққандарға жеткіліксіз біліктіліктің болу себептеріне байланысты атқаратын лауазымына немесе атқаратын қызметіне сәйкес болмау; сынақ мерзімі кезеңінде жұмыста теріс нәтиже көрсеткендер; одан әрі жұмыс істеуге мүмкіндігінен айырылған сот актісіне сәйкес жұмыстан босатылғандар.

10. «Еңбек бойынша есеп» (индексі 1-Е, жылдық мерзімдегі)
статистикалық нысанын толтыру

      54. Статистикалық нысан есепті жылға толтырылады.
      55. 1-бөлімде ұйымда барлық жұмыспен қамтылғандар Қазақстан Республикасы Мемстандартының 1999 жылғы 16 қазандағы № 22 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы қызметтерінің мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес келесі негізгі қызмет топтары бойынша бөлінеді.
      56. 2-бөлімде негізгі қызметпен қатар барлық іске асыратын қызмет түрлері жазылады.
      57. 4-бөлімнің 5-8-жолдарында егер бір қызметкер есепті жыл ішінде бірнеше рет толық емес жұмыс уақытына ауысса, өндірістің тоқтап қалуына байланысты бір реттен көп уақытша жұмыс істемесе немесе жалақының сақтауынсыз еңбек демалысында болған болса, онда ол есепті жылда бір рет көрсетіледі.
      58. 6-бөлімнің 1-14-жолдарында тізімдік құрамның қызметкерлері бойынша мәліметтер көрсетіледі.
      Ескерту: Х-бұл позиция толтырылмайды.
      59. Арифметика-логикалық бақылау:
      1) «Негізгі жұмыс топтары бойынша есепті жылға қызметкерлердің орташа тізімдік саны және жалақы қоры туралы деректер» 1-бөлімінде, «Экономикалық қызмет түрлері бойынша есепті жылға қызметкерлердің орташа тізімдік саны және жалақы қоры туралы деректер» 2-бөлімінде, «Қызметкерлердің санаттары бойынша есепті жылға қызметкерлердің орташа тізімдік саны және жалақы қоры туралы деректер» 3-бөлімінде қарастырылған:
      7-баған = 5-баған *1000 / (3-баған *12) әр жол үшін
      8-баған = 6-баған *1000 / (4-баған *12) әр жол үшін
      2) 1-бөлім. Негізгі жұмыс топтары бойынша есепті жылға жұмысшылардың орташа тізімдік саны және жалақы қоры туралы деректер:
      1-жол = 1-6 бағандар бойынша 2-10-жолдардың қосындысы
      3) 5-бөлім. Есепті жылдың соңындағы жұмысшылардың тізімдік санының құрамы туралы деректер:
      1-жол = 2-6-жолдардың қосындысы
      4) 6-бөлім. Жұмысшылардың күнтізбелік уақыт қорын пайдалануы туралы деректер:
      5-жол = 6-10, 12, 13-жолдардың қосындысы
      5) 7-бөлім. Жұмысшылардың біліктілігін арттыру және оқытылуы туралы ақпарат (есепті жылға):
      1-жол = әр баған үшін 2, 3-жолдардың қосындысы
      6) 8-бөлім. Жұмыс күшінің қозғалысын және бос орындардың бары туралы деректер:
      1-баған > немесе = әрбір жол үшін 2, 3-бағандардың қосындысы,
      1-жол + 2-жол – 6-жол = 10-жол әрбір баған бойынша
      6-жол = әрбір баған бойынша 7-9-жолдардың қосындысы
      7) 9-бөлім. Жұмыс күшіне жұмсалған шығындар туралы деректер.
      1-жол = 2-жол + 14-жол
      2-жол = 3, 4, 7, 8, 11-жолдардың қосындысы
      14-жол = 15, 19, 27, 31, 32, 33-жолдардың қосындысы
      15-жол = 16-18-жолдардың қосындысы
      19-жол = 20-26-жолдардың қосындысы
      27-жол = 28-30-жолдардың қосындысы
      33-жол = 34-35-жолдардың қосындысы.
      Бөлімдер арасы:
      1-бөлімнің 1-жолы = 2-бөлімнің 1-жолы = 3-бөлімнің 1-жолы
      1-бөлімнің 5-бағаны 1-жолы = 9-бөлімнің 2-жолы
      8-бөлімнің 1-бағаны 10-жолы = 5-бөлімнің 1-жолы.

Қазақстан Республикасы  
Статистика агенттігі төрағасының
2011 жылғы 14 қыркүйектегі
№ 256 бұйрығына 3-қосымша



Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді

Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі
төрағасы міндетін
атқарушысының
2010 жылғы 24 тамыздағы
№ 229 бұйрығына
13-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан

Аумақтық органға тапсырылады

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағат (қажеттісін қоршаңыз)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1

более 40

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kzсайтынан алуға болады

Статистикалық нысан коды
1232102

Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалдамасы

Т-001

Тоқсандық

              _          _ _ _ _
Есепті кезең |_| тоқсан |_|_|_|_| жыл

15 және одан жоғары жастағы үй шаруашылығының мүшелерінен сұралады.

Табыс ету мерзімі – ақпан, мамыр, тамыз, қараша.

1. Аумақтың (елді мекеннің) атауы________________________________
                                                  _ _ _ _ _ _ _ _
2. АӘОЖ бойынша елді мекеннің коды*..............|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                                                _
3. Елді мекен типінің коды (1-қала, 2-ауыл)....................|_|
4. Даңғыл, көше, алаң, тұйық көше_________________________________
                                                           _ _ _ _
5. Үйдің №................................................|_|_|_|_|
                                                           _ _ _ _
6. Пәтердің №.............................................|_|_|_|_|
                                                          _ _ _ _
7. Үй шаруашылығының №...................................|_|_|_|_|
                                                       _ _ _ _ _ _
8. Іріктеу коды.......................................|_|_|_|_|_|_|
9. 1-респондент ___________________________________________________
                               (тегі, аты, әкесінің аты)
                               _ _       _ _        _ _ _ _
10. Сұхбаат жүргізу күні күні |_|_| айы |_|_| жылы |_|_|_|_|

11. Интервьюер_____________________________________________ _______
                          (тегі, аты, әкесінің аты)          (қолы)

* Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші ҚР МК 11-2009

Үй шаруашылығы және оның мүшелері туралы мәліметтер

1. Сіздің үй шаруашылығыңызда қанша адам бар?
(сұрау тек бірінші сұралған респондентке беріледі)

Барлығы _________ адам
DH_PROZHIV*

олардан жастары:

1. 0-5 жастағылары ______ адам, оның ішінде еркектер ______адам, әйелдер ______ адам

2. 6-9 жастағылары ______ адам, оның ішінде еркектер ______ адам, әйелдер ______ адам

3. 10-14 жастағылары ______ адам, оның ішінде еркектер ______ адам, әйелдер ______ адам

4. 15 жастағылар ______ адам

5. 16-72 жастағылар ______ адам

6. 73 жастағы және одан асқан _____ адам

Назар салыңыз: 2-8 сұрақтарда респонденттің нөмірін Үй шаруашылығы құрамының бақылау карточкасына (коды_____, индексі Т-002, кезеңі тоқсандық) сәйкес интервьюер толтырады


Сұраққа көшу

2. Егер сауалдама жүргізген кезде үй шаруашылығында өзгерістер болса, келу (кету) себебінің кодын қойыңыз

         DH_PRICHPV



3

3. Респонденттің жынысы







1. Еркек

1

1

1

1

1

4

2. Әйел                    DH_POLRESP

2

2

2

2

2

4

4. Үй шаруашылығы басшысына Сіздің туысқандық қатысыңыз (туыстық байланыс)







1. Үй шаруашылығының басшысы (бірінші сұралған адам)

1





5

2. Күйеуі, әйелі

2

2

2

2

2

5

3. Ұлы, қызы

3

3

3

3

3

5

4. Әкесі, анасы

4

4

4

4

4

5

5. Ағасы, әпкесі

5

5

5

5

5

5

6. Атасы, әжесі

6

6

6

6

6

5

7. Немересі

7

7

7

7

7

5

8. Басқа деңгейдегі туыстық

8

8

8

8

8

5

9. Туыс емес (туыстық жоқ)

DH_GLROSTV

9

9

9

9

9

5

5. Туған күні







Жылы


Айы


Күні (саны)

DH_DATROZН

6

6. Сіздің некедегі жағдайыңыз







1. Некеде тұрады

1

1

1

1

1

7

2. Ажырасқан

2

2

2

2

2

7

3. Тұл ер, жесір әйел

3

3

3

3

3

7

4. Ешқашан некеде тұрмаған

        DH_SEMSOST

4

4

4

4

4

7

7. Сіздің қандай біліміңіз бар?







1. Бастауыш білімім жоқ

1

1

1

1

1

8

2. Бастауыш

2

2

2

2

2

8

*) Осы және бұдан әрі сұрақтың коды

3. Негізгі

3

3

3

3

3

8

4. Жалпы орта

4

4

4

4

4

8

5. Бастауыш кәсіптік

5

5

5

5

5

8

6. Орта кәсіптік (арнаулы)

6

6

6

6

6

8

7. Аяқталмаған жоғары

7

7

7

7

7

8

8. Жоғары

8

8

8

8

8

8

9. Ғылыми дәрежесі (ғылым кандидаты немесе докторы)

      DH_OBRAZOV

9

9

9

9

9

8

8. Сіз азаматы болып табыласыз:







1. Қазақстан Республикасының

1

1

1

1

1

9

2. ТМД елдерінің
3. Басқа мемлекеттің (ТМД басқа)

DH_GRAZHDR

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

9

9

9. Сіз осы елді мекенде туғаннан бері тұрасыз ба?







1. Иә

1

1

1

1

1

13

2. Жоқ 

PROZHSROZH

2

2

2

2

2

10

10. Қазіргі тұрған орныңызға келген уақытыңыз (мұнда тұруға қашан келдіңіз?)







Жылы


Айы

PROZH_DATA

11

11. Cіз қай мемлекетте туып-өстіңіз?







1. Қазақстан Республикасында

1

1

1

1

1

12

2. ТМД елдерінде
3. Басқа мемлекеттің (ТМД басқа)

        UROZHENGOS

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

12

12

3. Сіз соңғы 10 жыл ішінде (Сізге қатыстысын көрсетіңіз):







1. Көрсетілген жерде тұрақты тұрдым

1

1

1

1

1

13

2. Бір облыс ішінде қаладан ауылдық жерге қоныс аудардым

2

2

2

2

2

13

3. Бір облыс ішінде ауылдан қалалық жерге қоныс аудардым

3

3

3

3

3

13

4. Қаладан ауылдық жерге басқа облыстан көшіп келдім

4

4

4

4

4

13

5. Ауылдан қалалық жерге басқа облыстан көшіп келдім

5

5

5

5

5

13

6. Басқа елден оралмандар иммиграциясының үлесі (квота) бойынша көшіп келдім

6

6

6

6

6

13

7. Басқа елден босқын ретінде көшіп келдім

7

7

7

7

7

13

8. Басқа елден еңбек мигранты ретінде көшіп келдім

8

8

8

8

8

13

9. Басқа елден отбасына қайта қосылу үшін көшіп келдім

9

9

9

9

9

13

10. Басқа себеп___________RESP_SOSTP

99

99

99

99

99

13

I. Экономикалық белсенділік
(осы бөлімдегі барлық сұрақтар өткен аптаға қатысты)

13. Сіз заттай не ақшалай табыс табу үшін өткен аптада ең кемі 1 сағат болса да белгілі бір жұмыс атқардыңыз ба немесе қандай да бір кәсіппен (түрлі қызмет көрсетуді қоса) шұғылдандыңыз ба?







1. Иә

1

1

1

1

1

14

2. Жоқ

ZAN_RABOTA

2

2

2

2

2

14

14. Сіз ең болмағанда өткен аптада 1 сағат заттай не ақшалай табыс табу үшін үйде (жеке аулаңыздағы жұмыстан басқа) әйтеуір бір жұмыс атқардыңыз ба?







1. Иә

1

1

1

1

1

15

2. Жоқ

ZAN_RBDOMA

2

2

2

2

2

15

15. Сіз ең болмағанда өткен аптада 1 сағат жеке аулаңызда (үй іргесіндегі учаскеде, саяжайда) ауыл шаруашылығы өнімін өндіруге байланысты әйтеуір бір жұмыс атқардыңыз ба?







1. Иә

1

1

1

1

1

16

2. Жоқ

ZAN_RBLPDU

2

2

2

2

2

19

16. Сіз жеке аулаңызда қанша уақыт жұмыс істедіңіз (үй іргесіндегі учаскеде, саяжайда)?







1. Аптадағы күн саны

17

2. Аптадағы сағат саны

17

3. 0 (нөл) сағат

RBLPDU_VRM

19

Назар аударыңыз: Жеке аулада (үй іргесінде, саяжай учаскесінде) жұмыс істеген уақыт 22-сұрақтағы барлық сағаттардың жалпы жиынтығына енгізілу тиіс.

17. Жеке аулада (үй іргесіндегі учаскеде, саяжайда) тікелей немесе өңдеу арқылы алған өнім жұмсалды ма (сұрақ тек бірінші сұралған респондентке ғана қойылады):







1. Тек өз тұтынуымызға ғана

1





18

2. Бір бөлігі тұтыну үшін, сондай-ақ айырбас (сату) үшін

LP_POTREBL

2





18

18. Сіздің тұтынуыңызда пайдаланылған кезде айырбастау мен сатуды қоса, жеке ауладан (үй іргесіндегі учаскеден, саяжайдан) алынған заттай өнімдерді бағалаңыз (сұрақ тек бірінші сұралған респондентке беріледі)







1. Толықтай

1





19

2. 50%-дан жоғары

2





19

3. 50%-дан төмен

DOL_POTREB

3





19

19. Сіз заттай немесе ақшалай табыс табу мақсатында өткен аптада ең болмағанда 1 сағат туысыңыздың немесе танысыңыздың жеке ауласында қандай да бір жұмыс атқардыңыз ба?







1. Иә

1

1

1

1

1

20

2. Жоқ

ZAN_LPRODZ

2

2

2

2

2

20

20. Сіз ең болмағанда өткен аптада 1 сағат тауарларды өткізу мен қызмет көрсетуге (көлік, білім, дәрігерлік, өзге де) байланысты әйтеуір бір жұмыс атқардыңыз ба?







1. Иә

1

1

1

1

1

21

2. Жоқ

ZAN_REALTY

2

2

2

2

2

21

21. Өткен аптада Сіздің кездейсоқ немесе уақытша табыстарыңыз болды ма (жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдар арқылы жұмысты қосқанда)?







1. Иә

1

1

1

1

1

22

2. Жоқ

ZAN_SLVRZB

2

2

2

2

2

22

Назар аударыңыз: Егер 13-21-тармақтардағы сұрақтарға «Жоқ» деп жауап берсе, онда 23-сұраққа көшсін. Егер 13-21 сұрақтардың тек біреуіне ғана «Иә» деп жауап берсе, осы 22 сұрақты қою керек.

22. Сіз өткен аптада аталған жұмысты қанша уақытта атқардыңыз (барлық уақыт көрсетілсін)?







а) Аптасына неше күн







б) Аптасына неше сағат






 25

в) 0 (нөл) сағат

ZAN_VREMYA






 23

23. Өткен аптада Сіз демалыс, ауру, маусымдық жұмыстар, қолайсыз ауа-райы жағдайлары және тағы басқа себептерге байланысты уақытша болмаған жұмысыңыз болды ма?







1. Иә

1

1

1

1

1

24

2. Жоқ 

RB_VREMOTS

2

2

2

2

2

 64

24. Сіз өткен аптада неге уақытша жұмыста (айналысатын іс) болмадыңыз?







1. Жыл сайынғы еңбек демалысы

1

1

1

1

1

 25

2. Жалақысы сақталмайтын еңбек демалысы (әкімшіліктің, жұмыс берушінің рұқсатымен)

2

2

2

2

2

25

3. Жүктілікке және босануға байланысты демалыс; баланың, ауру адамның күтіміне байланысты

3

3

3

3

3

25

4. Оқу демалысы, кәсіптік даярлау

4

4

4

4

4

25

5. Отбасылық (жеке) жағдайларға байланысты

5

5

5

5

5

25

6. Ауруға байланысты (жарақат, уақытша еңбекке жарамсыздық)

6

6

6

6

6

25

7. Маусымдық жұмыс (маусымдық емес)

7

7

7

7

7

25

8. Ауа-райының қолайсыздығына байланысты

VREMOTS_PR

8

8

8

8

8

25

II. Негізгі қызмет, яғни өткен апта ішінде Сіз үшін негізгі қызмет болған жұмыс

25. Сіздің негізгі қызметіңіздің (жұмысыңыздың) статусын төмендегі санаттардың қайсысы дұрыс сипаттай алады?







1. Ұйымда (кәсіпорында) жалдану жұмысы

1

1

1

1

1

26

2. Кейбір жеке тұлғаларға жалдану жұмысы

2

2

2

2

2

26

3. Шаруа (фермер) қожалығындағы жалдану жұмысы

3

3

3

3

3

26

4. Жұмыс беруші

4

4

4

4

4

33

5. Жұмыспен өзін-өзі қамту (өз есебінен жұмыс істейтіндер)

5

5

5

5

5

33

6. Жанұя кәсіпорнының көмекші (ақы төленбейтін) жұмысшысы

6

6

6

6

6

34

7. Кооперативтің мүшесі

7

7

7

7

7

34

8. Жеке ауладағы жұмыс

        ORB_STATUS

8

8

8

8

8

34

26. Сіз жұмысқа еңбек шарты немесе келісім бойынша қабылдандыңыз ба?







1. Еңбек шарты бойынша (жазбаша)

1

1

1

1

1

27

2. Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша (жазбаша)

2

2

2

2

2

27

3. Келісім (ауызша) бойынша

ORB_TRDDOG

3

3

3

3

3

27

27. Сіздің жұмыс берушіңіз зейнетақы қорына, әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдар аудара ма?







1. Иә

1

1

1

1

1

28

2. Жоқ

2

2

2

2

2

28

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

28

4. Мүмкін

ORB_OPFFSS

4

4

4

4

4

28

28. Сізге жұмыс берушіңіз төленетін жылдық еңбек демалысын немесе пайдаланылмаған еңбек демалысыңыз үшін өтамақы береді ме?







1. Иә

1

1

1

1

1

29

2. Жоқ

2

2

2

2

2

29

3. Білмеймін

ORB_OGOKNO

3

3

3

3

3

29

29. Сіз қалай ойлайсыз, Сіздің жұмыс берушіңіз ауырып қалған немесе жарақаттанған жағдайда уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша (еңбекке жарамсыздық парағы негізінде) әлеуметтік жәрдемақылар төлейді ме?







1. Иә

1

1

1

1

1

30

2. Жоқ

2

2

2

2

2

30

3. Білмеймін

ORB_SPBOLZ

3

3

3

3

3

30

30. Сіз жұмыс істейтін ұйымның (кәсіпорынның) меншік нысанының бірлігін атаңыз?







1. Мемлекеттік

1

1

1

1

1

31

2. Жеке

2

2

2

2

2

31

3. Шетел меншігі

3

3

3

3

3

31

ORB_FSPROR







31. Сіздің негізгі жұмысыңыз болған:







1. Белгісіз мерзімге шарт бойынша (тұрақты)

1

1

1

1

1

34

2. Белгілі мерзімге шарт бойынша (уақытша)

2

2

2

2

2

32

3. Белгілі бір жұмыс көлеміне шарт бойынша

3

3

3

3

3

32

4. Кездейсоқ

4

4

4

4

4

32

5. Маусымдық

ORB_DOGSLS

5

5

5

5

5

32

32. Сіздің жұмысыңыз неге уақытша?







1. Жұмыстың ұзақтығы еңбек келісім шартымен белгіленген

1

1

1

1

1

34

2. Жұмыс берушімен (жұмыс тапсырушы) ауызша уағдаластықпен белгіленген жұмыс ұзақтығы

2

2

2

2

2

34

3. Жұмыс көлеміне байланысты шарт жағдайында белгіленген ұзақтық

3

3

3

3

3

34

4. Тәжірибе (оқу, тағылымдама және тағы басқа) кезіндегі жұмыс

4

4

4

4

4

34

5. Тұрақты жұмыс ітеуге мүмкіншілік жоқ

5

5

5

5

5

34

6. Тұрақты жұмыс істеуге құлқым жоқ

6

6

6

6

6

34

7. Уақытша жұмыс қанағаттандырады

7

7

7

7

7

34

8. Басқа себеп____________        (көрсетіңіз)

       PRICH_VRRB

9

9

9

9

9

34

Назар салыңыз: 33-сұраққа 25-сұрақтың 4-5-кодтарын белгілеген респонденттер жауап береді

33. Сіз өзіңіздің еңбек қызметіңізді жүзеге асырдыңыз ба, немесе кәсіпкерлік іспен айналыстыңыз ба:







1. Тұрақты негізде тартылған жалдамалы жұмысшыларымен

1

1

1

1

1

34

2. Кездейсоқ жағдайларда тартылған жалдамалы жұмысшыларымен

2

2

2

2

2

34

3. Жалдамалы жұмысшыларсыз

ORB_NAEMRB

3

3

3

3

3

34

34. Сіз қазіргі жұмыс орныңызда (айналысатын іс) қанша уақыттан бері жұмыс істейсіз?







1. 6 айдан аз

1

1

1

1

1

35

2. 6 айдан 12 айға дейін

2

2

2

2

2

35

3. 1 жылдан 3 жылға дейін

3

3

3

3

3

35

4. 3 жылдан 5 жылға дейін

4

4

4

4

4

35

5. 5 жылдан астам

ORB_VREMRB

5

5

5

5

5

35

35. Сіздің негізгі жұмысыңызда аптадағы нақты жұмыс ұзақтығы қандай (егер жұмыс істемесеңіз «0» деп көрсетіңіз):












1. Аптадағы күн саны


2. Аптадағы сағат саны

36

3. 0 (нөл) сағат

ORB_PRODOL

37

Назар салыңыз: 36-шы сұраққа 35-сұрақтың, яғни негізгі жұмыста аптасына 40 сағаттан аз жұмыс істеген респонденттер жауап береді. Қалғандары бұл сұрақтардан өтіп, 38-сұраққа көшеді.

36. Сіз негізгі жұмыста аптасына 40 сағаттан аз жұмыс істеуіңіздің негізгі себебін атаңыз:







1. Заңмен белгіленген жұмыс уақытының ұзақтығы

1

1

1

1

1

38

2. Толық жұмыс күнін істеуге қолайлы жұмыс таба алмай жүрмін

2

2

2

2

2

38

3. Жеткілікті жұмыс көлемі жоқ

3

3

3

3

3

38

4. Сәбиімді, ауру адамды бағып-қағамын

4

4

4

4

4

38

5. Денсаулық жағдайыма байланысты

5

5

5

5

5

38

6. Жұмыс берушінің әкімшіліктің бастамасы бойынша

6

6

6

6

6

38

7. Толық емес уақыттағы жұмыс маған жарамды

7

7

7

7

7

38

8. Басқа (екінші) жұмысым бар

8

8

8

8

8

38

9. Табысым жетерлік

9

9

9

9

9

38

10. Білім (институтта, курстарда) алудамын

10

10

10

10

10

38

11. Ауа-райының қолайсыздығы

11

11

11

11

11

38

12. Икемді (сырғымалы) кесте

12

12

12

12

12

38

13. Оқу демалысы

13

13

13

13

13

38

14. Жүктілікке және босануға байланысты демалыс

14

14

14

14

14

38

15. Отбасылық (жеке) жағдайларына байланысты

15

15

15

15

15

38

16. Басқа себеп_____________       (көрсетіңіз)

PRICH_NEPZ

99

99

99

99

99

38

37. Өткен апта ішінде Сіз жұмыс істемеген немесе негізгі жұмыста болмаған себебіңізді көрсетіңіз:







1. Жыл сайынғы еңбек демалысы

1

1

1

1

1

38

2. Жалақысы сақталмайтын еңбек демалысы (әкімшіліктің, жұмыс берушінің рұқсатымен)

2

2

2

2

2

38

3. Жүктілікке және босануға байланысты демалыс; баланың, ауру адамның күтіміне байланысты

3

3

3

3

3

38

4. Оқу демалысы, кәсіптік даярлау

4

4

4

4

4

38

5. Отбасылық (жеке) жағдайларға байланысты

5

5

5

5

5

38

6. Ауруға байланысты (жарақат, уақытша еңбекке жарамсыздық)

6

6

6

6

6

38

7. Маусымдық жұмыс (маусымдық емес)

7

7

7

7

7

38

8. Басқа себеп
_____________        (көрсетіңіз)

PRICH_NERB

9

9

9

9

9

38

38. Сіздің жұмыс орныңыз:







1. Жеке меншік үй

1

1

1

1

1

39

2. Клиенттің немесе жұмыс берушінің үйі

2

2

2

2

2

39

3. Кәсіпорын, ұйым, зауыт, фабрика, дүкен, бюро, ателье және басқа (үйден бөлек)

3

3

3

3

3

39

4. Ферма немесе жер учаскесі

4

4

4

4

4

39

5. Құрылыс алаңы

5

5

5

5

5

39

6. Ашық базар немесе көшедегі жайма сауда

6

6

6

6

6

39

7. Қосалқы шаруашылық (жеке үй іргесінде)

7

7

7

7

7

39

8. Жеке көлік құралы

8

8

8

8

8

39

9. Тұрақты орным жоқ

9

9

9

9

9

39

10. Басқа
__________________    (көрсетіңіз)

ORB_MESTOR

99

99

99

99

99

39

39. Сіз негізгі жұмысты:







1. Кәсіпорында, ұйымда, мекемеде (заңды тұлғаның құқығымен)

1

1

1

1

1

40

2. Жеке кәсіпорында (заңды тұлғаның құқығынсыз)

2

2

2

2

2

40

3. Шаруа (фермерлік) қожалығында

3

3

3

3

3

40

4. Жеке еңбек қызметі негізінде

4

4

4

4

4

40

5. Жеке тұлғалардың үй шаруашылығында жалдамалы жұмыс (экономикалық қызмет түрі – 97)

5

5

5

5

5

41

6. Жеке қосалқы шаруашылықта орындадыңыз

ORB_PKHDHL

6

6

6

6

6

41

40. Сіз жұмыс істейтін кәсіпорын (ұйым) тіркелген бе?







1. Иә 

1

1

1

1

1

41

2. Тіркеуді рәсімдеу сатысында

2

2

2

2

2

41

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

41

4. Жоқ

ORB_REGIST

4

4

4

4

4

41
 

41. Сіз жұмыс істейтін кәсіпорында (ұйымда) Сізді қосқанда қанша адам жұмыс істейді?







1. 5 адамнан аз

1

1

1

1

1

42

2. 6 адамнан 10 адамға дейін

2

2

2

2

2

42

3. 11 адамнан 20 адамға дейін

3

3

3

3

3

42

4. 21 адамнан 50 адамға дейін

4

4

4

4

4

42

5. 51 адамнан 250 адамға дейін

5

5

5

5

5

42

6. 251 адамнан 500 адамға дейін

6

6

6

6

6

42

7. 501 адамнан көп

ORB_CHISRB

7

7

7

7

7

42

42. Сіз өткен аптада жұмыс істеген кәсіпорын (ұйым) қызметінің басым түрлерін атауыңызды өтінемін

(ТОЛЫҒЫРАҚ АУЫЗША СИПАТТАМА КЕЛТІРІҢІЗ)

              ________________________________________________________________
1-респондент |________________________________________________________________|

              ________________________________________________________________
2-респондент |________________________________________________________________|

              ________________________________________________________________
3-респондент |________________________________________________________________|

              ________________________________________________________________
4-респондент |________________________________________________________________|

              ________________________________________________________________
5-респондент |________________________________________________________________|

1. Ауыл, орман және балық шаруашылығы

1

1

1

1

1

43

2. Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

2

2

2

2

2

43

3. Өңдеу өнеркәсібі

3

3

3

3

3

43

4. Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

4

4

4

4

4

43

5. Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

5

5

5

5

5

43

6. Құрылыс

6

6

6

6

6

43

7. Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

7

7

7

7

7

43

8. Көлік және қоймалау

8

8

8

8

8

43

9. Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

9

9

9

9

9

43

10. Ақпарат және байланыс

10

10

10

10

10

43

11. Қаржы және сақтандыру қызметі

11

11

11

11

11

43

12. Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

12

12

12

12

12

43

13. Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

13

13

13

13

13

43

14. Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

14

14

14

14

14

43

15. Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету

15

15

15

15

15

43

16. Білім беру

16

16

16

16

16

43

17. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер

17

17

17

17

17

43

18. Өнер, ойын-сауық және демалыс

18

18

18

18

18

43

19. Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну

19

19

19

19

19

43

20. Жеке тұтыну үшін үй қызметкерлерін жалдайтын және тауарлар мен қызметтерді өндіретін үй шаруашылықтарының қызметі

20

20

20

20

20

43

*) Осы және бұдан әрі көрсеткіштерді кодтау "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалдамасы" жалпы мемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі қосымшасына сәйкес жүргізіледі.

21. Аумақтан тыс ұйымдардың және органдардың қызметі

21

21

21

21

21

43

Интервьюер, экономикалық қызмет түрінің кодын қойыңыз*

ORB_OTRASL

43

43. Өткен аптада Сіз қандай лауазымға ие болдыңыз немесе қандай мамандық бойынша жұмыс істедіңіз?

(ТОЛЫҒЫРАҚ АУЫЗША СИПАТТАМА КЕЛТІРІҢІЗ)

              _____________________________________________
1-респондент |_____________________________________________|

              _____________________________________________
2-респондент |_____________________________________________|

              _____________________________________________
3-респондент |_____________________________________________|

              _____________________________________________
4-респондент |_____________________________________________|

              _____________________________________________
5-респондент |_____________________________________________|

Интервьюер, қызметтер жіктеуіші бойынша кодты қойыңыз*

ORB_PROFES

44

44. Сіздің жұмысыңыз орналасқан аймақ:







1. Тұрған жеріңіз

1

1

1

1

1

45

2. Облыс орталығында

2

2

2

2

2

45

3. Осы облыстың аумағында

3

3

3

3

3

45

4. Басқа облыста

4

4

4

4

4

45

5. Басқа мемлекетте

ORB_TERRIT

5

5

5

5

5

45

45. Сіз оқу нәтижесінде алған мамандығыңыз бойынша жұмыс істейсіз бе?







1. Иә

1

1

1

1

1

46

2. Жоқ

RAB_POSPEC

2

2

2

2

2

46

46. Сіздің орындайтын жұмысыңыз сіздің біліктілігіңізге сәйкес пе?







1. Иә

1

1

1

1

1

47

2. Жоқ, ол менің біліктілігімнен төмен

2

2

2

2

2

47

3. Жоқ, ол менің біліктілігімнен жоғары

RBSOOTKVAL

3

3

3

3

3

47

III. Өткен апта ішіндегі қосымша жұмыс (айналысатын іс)

47. Сіз ең болмағанда өткен аптада 1 сағат негізгі жұмысыңыздан басқа ақшалай немесе заттай табыс табу мақсатында өзге қосымша жұмыспен немесе шаруамен шұғылдандыңыз ба?







1. Иә

1

1

1

1

1

48

2. Жоқ

DOP_RABOTA

2

2

2

2

2

62

48. Сіздің қосымша жұмысыңыздың (қызметіңіздің) ұзақтығы қандай еді?







а) Аптасындағы күн саны


б) Аптасындағы сағат саны

DRB_PRODOL

49

49. Сіздің қосымша жұмысыңыз (айналысатын іс) қандай еді:







1. Ұйымда (кәсіпорында) жалдамалы жұмыс

1

1

1

1

1

50

*) Осы және бұдан әрі кәсіп коды www.stat.qov.kz/әдіснама/жіктеуіштер сайтында орналасқан қызметтер жіктеуіштеріне сәйкес толтырылады

2. Жеке тұлғаларға жалдамалы жұмыс

2

2

2

2

2

50

3. Шаруа (фермер) қожалығындағы жалдамалы жұмыс

3

3

3

3

3

50

4. Жұмыс беруші

4

4

4

4

4

55

5. Өз бетінше жұмыспен қамтылу (өз есебінен жұмыс істейтіндер)

5

5

5

5

5

55

6. Отбасы кәсіпорнының көмекші жұмысшысы (ақы төленбейтін)

6

6

6

6

6

55

7. Кооператив мүшесі

7

7

7

7

7

55

8. Жеке ауладағы жұмыс

DRB_STATUS

8

8

8

8

8

55

50. Сіз қосымша жұмысқа еңбек шарты бойынша немесе келісім бойынша қабылдандыңыз ба?







1. Еңбек шарты бойынша (жазбаша)

1

1

1

1

1

51

2. Азаматтық-құқықтық сипаттағы келісім шарт бойынша (жазбаша)

2

2

2

2

2

51

3. Келісім бойынша (ауызша)

DRB_TRDDOG

3

3

3

3

3

51

51. Қосымша жұмыста Сіздің жұмыс берушіңіз зейнетақы қорына, әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдар аудара ма?







1. Иә

1

1

1

1

1

52

2. Жоқ

2

2

2

2

2

52

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

52

4. Мүмкін

DRB_OPFFSS

4

4

4

4

4

52

52. Қосымша жұмыста Сіздің жұмыс берушіңіз төленетін жылдық еңбек демалысын немесе пайдаланылмаған еңбек демалысыңыз үшін өтамақы береді ме?







1. Иә

1

1

1

1

1

53

2. Жоқ

2

2

2

2

2

53

3. Білмеймін

DRB_OGOKNO

3

3

3

3

3

53

53. Сіз қалай ойлайсыз, Қосымша жұмыста Сіздің жұмыс берушіңіз ауырып қалған немесе жарақаттанған жағдайда уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша (еңбекке жарамсыздық парақ негізінде) әлеуметтік жәрдемақылар төлейді ме?







1. Иә

1

1

1

1

1

54

2. Жоқ

2

2

2

2

2

54

3. Білмеймін

DRB_SPBOLZ

3

3

3

3

3

54

54. Сіз қосымша жұмыс істейтін кәсіпорынның (ұйымның) меншік нысанының бірлігін атаңыз?







1. Мемлекеттік

1

1

1

1

1

55

2. Жеке

2

2

2

2

2

55

3. Шетел меншігі

DRB_FSPROR

3

3

3

3

3

55

55. Сіздің қосымша жұмысыңыз болды:







1. Белгісіз мерзімге шарт бойынша (тұрақты)

1

1

1

1

1

56

2. Белгілі мерзімге шарт бойынша (уақытша)

2

2

2

2

2

56

3. Белгілі бір жұмыс көлеміне шарт бойынша

3

3

3

3

3

56

4. Кездейсоқ

4

4

4

4

4

56

5. Маусымдық

DRB_DOGSLS

5

5

5

5

5

56

56. Қосымша қызметтегі Сіздің жұмыс орныңыз:







1. Жеке меншік үй

1

1

1

1

1

57

2. Клиенттің немесе жұмыс берушінің үйі

2

2

2

2

2

57

3. Кәсіпорын, ұйым, зауыт, фабрика, дүкен, бюро, ателье және басқа (үйден бөлек)

3

3

3

3

3

57

4. Ферма немесе жер учаскесі

4

4

4

4

4

57

5. Құрылыс алаңы

5

5

5

5

5

57

6. Ашық базар немесе көшедегі жайма сауда

6

6

6

6

6

57

7. Қосалқы шаруашылық (жеке үй іргесінде)

7

7

7

7

7

57

8. Жеке көлік құралы

8

8

8

8

8

57

9. Тұрақты орным жоқ

9

9

9

9

9

57

10. Басқа
___________________
   (көрсетіңіз)

DRB_MESTOR

99

99

99

99

99

57

57. Қосымша жұмысты Сіз орындадыңыз:







1. Кәсіпорында, ұйымда, мекемеде (заңды тұлғаның құқығымен)

1

1

1

1

1

58

2. Дара кәсіпорында (заңды тұлғаның құқығынсыз)

2

2

2

2

2

58

3. Шаруа (фермерлік) қожалығында

3

3

3

3

3

58

4. Жеке еңбек қызметі негізінде

4

4

4

4

4

58

5. Жеке тұлғалардың (экономикалық қызмет түрі – 97) үй шаруашылығында жалдамалы жұмыс

5

5

5

5

5

59

6. Жеке қосалқы шаруашылықта

DRB_PKHDHL

6

6

6

6

6

59

58. Сіз қосымша жұмыс істейтін кәсіпорын (ұйым) тіркелген бе?







1. Иә

1

1

1

1

1

59

2. Тіркеуді рәсімдеу сатысында

2

2

2

2

2

59

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

59

4. Жоқ

DRB_REGIST

4

4

4

4

4

59

59. Сіз өткен аптада қосымша жұмыс істеген кәсіпорын (ұйым) қызметінің басым түрлерін атауыңызды өтінемін?

(ТОЛЫҒЫРАҚ АУЫЗША СИПАТТАМА КЕЛТІРІҢІЗ)

              _____________________________________________
1-респондент |_____________________________________________|

              _____________________________________________
2-респондент |_____________________________________________|

              _____________________________________________
3-респондент |_____________________________________________|

              _____________________________________________
4-респондент |_____________________________________________|

              _____________________________________________
5-респондент |_____________________________________________|

1. Ауыл, орман және балық шаруашылығы

1

1

1

1

1

60

2. Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

2

2

2

2

2

60

3. Өңдеу өнеркәсібі

3

3

3

3

3

60

4. Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

4

4

4

4

4

60

5. Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

5

5

5

5

5

60

6. Құрылыс

6

6

6

6

6

60

7. Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

7

7

7

7

7

60

8. Көлік және қоймалау

8

8

8

8

8

60

9. Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

9

9

9

9

9

60

10. Ақпарат және байланыс

10

10

10

10

10

60

11. Қаржы және сақтандыру қызметі

11

11

11

11

11

60

12. Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

12

12

12

12

12

60

13. Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

13

13

13

13

13

60

14. Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

14

14

14

14

14

60

15. Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету

15

15

15

15

15

60

16. Білім беру

16

16

16

16

16

60

17. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер

17

17

17

17

17

60

18. Өнер, ойын-сауық және демалыс

18

18

18

18

18

60

19. Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну

19

19

19

19

19

60

20. Жеке тұтыну үшін үй қызметкерлерін жалдайтын және тауарлар мен қызметтерді өндіретін үй шаруашылықтарының қызметі

20

20

20

20

20

60

21. Аумақтан тыс ұйымдардың және органдардың қызметі

21

21

21

21

21

60

Интервьюер, экономикалық қызмет түрінің кодын қойыңыз

DRB_OTRASL

60

60. Өткен аптада Сіз қандай қосымша лауазымға ие болдыңыз немесе қандай мамандық бойынша жұмыс істедіңіз (Сіздің қосымша жұмысыңыз неден тұрды)

(ТОЛЫҒЫРАҚ АУЫЗША СИПАТТАМА КЕЛТІРІҢІЗ)

              _____________________________________________
1-респондент |_____________________________________________|

              _____________________________________________
2-респондент |_____________________________________________|

              _____________________________________________
3-респондент |_____________________________________________|

              _____________________________________________
4-респондент |_____________________________________________|

              _____________________________________________
5-респондент |_____________________________________________|

Интервьюер, қызметтер жіктеуіші бойынша кодты қойыңыз

DRB_PROFES

61

61. Сіз қосымша жұмыс істейтін кәсіпорында (ұйымда) Сізді қосқанда қанша адам жұмыс істеді?







1. 5 адамнан аз

1

1

1

1

1

62

2. 6 адамнан 10 адамға дейін

2

2

2

2

2

62

3. 11 адамнан 20 адамға дейін

3

3

3

3

3

62

4. 21 адамнан 50 адамға дейін

4

4

4

4

4

62

5. 51 адамнан 250 адамға дейін

5

5

5

5

5

62

6. 251 адамнан 500 адамға дейін

6

6

6

6

6

62

7. 501 адамнан көп

DRB_CHISRB

7

7

7

7

7

62

62. Қосымша табыс табу мақсатында тым болмаса 1 сағат демалыс күндері (сенбі, жексенбі) немесе түнгі уақытта қандай да бір жұмыс істедіңіз бе?







1. Иә

1

1

1

1

1

63

2. Жоқ

DRB_DOPZAR

2

2

2

2

2

83

63. Демалыс күндері немесе түнгі уақытта жұмыстың ұзақтығы қандай болды?







а) Аптасындағы күн саны


б) Аптасындағы сағат саны

DRB_VNPROD

83

IV. Соңғы 4 апта ішінде жұмыс іздеу (жұмыспен қамтылу), экономикалық енжарлық

64. Сіз соңғы 4 апта ішінде жұмыс іздедіңіз бе?







1. Иә

1

1

1

1

1

65

2. Жоқ

PSK_RABOTA

2

2

2

2

2

71

65. Сіз қанша уақыт жұмыс іздедіңіз?







1. 1 айдан аз

1

1

1

1

1

66

2. 1 көп 3 айға дейін

2

2

2

2

2

66

3. 3 көп 6 айға дейін

3

3

3

3

3

66

4. 6 көп 12 айға дейін

4

4

4

4

4

66

5. 1 жылдан 3 жылға дейін

5

5

5

5

5

66

6. 3 жылдан көп 

PSK_PRODOL

6

6

6

6

6

66

66. Сіз жұмысты (айналысатын істі) қалай іздедіңіз? (жауаптың бірнеше нұсқасын көрсетуге болады)







1. Мемлекеттік жұмыспен қамту органындарына бардым

1

1

1

1

1

67

2. Жұмыспен қамту жеке агенттігіне бардым

2

2

2

2

2

67

3. Баспасөзге, интернетке хабарландыру бердім

3

3

3

3

3

67

4. Баспасөздегі, интернеттегі хабарландырулар арқылы іздедім

4

4

4

4

4

67

5. Достарым, туыстарым, әріптестерім арқылы

5

5

5

5

5

67

6. Тікелей жұмыс берушімен хабарластым

6

6

6

6

6

67

7. Өз жеке ісімді ашуға әрекет жасадым

7

7

7

7

7

67

8. Басқа _______________

          PSK_SPOSOB

9

9

9

9

9

67

67. Егер Сіз жұмысты қазір тапсаңыз жақын 2 апта ішінде ол жұмысқа кірісе аласыз ба?







1. Иә

1

1

1

1

1

69

2. Жоқ

PSK_GOTOVN

2

2

2

2

2

68

68. Неге Сіз жақын 2 аптада жұмысқа кірісе аламайсыз?







1. Жұмыс таптым, бірақ жұмыс берушіден жауап күтудемін немесе жұмыс кейінірек басталады

1

1

1

1

1

69

2. Ауру немесе жарақат алу, бала күтімі

2

2

2

2

2

69

3. Оқуды немесе кәсіптік қайта даярлауды аяқтау керек

3

3

3

3

3

69

4. Маусымның басталуын күтудемін

4

4

4

4

4

69

5. Отбасылық және жеке бастың жағдайлары

PSK_PNEGOT

5

5

5

5

5

69

69. Сіз іздеген немесе алғыңыз келген жұмыс (табыс табатын қызмет), бұл:







1. Ұйымда (кәсіпорында) жалдану жұмысы

1

1

1

1

1

70

2. Кейбір жеке тұлғаларға жалдану жұмысы

2

2

2

2

2

70

3. Шаруа (фермер) қожалығындағы жалдану жұмысы

3

3

3

3

3

70

4. Жұмыс беруші

4

4

4

4

4

70

5. Өз бетінше жұмыспен қамтылу (өз есебінен жұмыс істейтін)

5

5

5

5

5

70

6. Отбасы кәсіпорнының көмекші жұмысшысы (ақы төленбейтін)

6

6

6

6

6

70

7. Кооператив мүшесі

7

7

7

7

7

70

8. Жеке ауладағы жұмыс

8

8

8

8

8

70

9. Кез келген жұмыс

PSK_STATUS

9

9

9

9

9

70

70. Қандай жұмыс режимі Сізге ыңғайлы?







1. Толық

1

1

1

1

1

72

2. Ішінара

2

2

2

2

2

72

3. Кез келген

PSK_REZHIM

3

3

3

3

3

72

71. Сіз неге соңғы уақытта жұмыс іздемедіңіз?







1. Жұмыс таптым және зерттеу аптасынан кейін 2 аптаның ішінде оның басталуы туралы келістім

1

1

1

1

1

72

2. Жұмыс таптым, жауабын күтудемін

2

2

2

2

2

72

3. Жеке істі ашу үшін шаралар қолдандым және жауабын күтудемін

3

3

3

3

3

72

4. Маусымның басталуын күтудемін

4

4

4

4

4

72

5. Денсаулық жағдайына байланысты (мүгедектікке байланысты еңбекке жарамсыздық)

5

5

5

5

5

72

6. Жұмысты калай және қайдан іздеу керек екенін білмеймін

6

6

6

6

6

72

7. Менің біліктілігіме сай жұмыс жоқ

7

7

7

7

7

72

8. Ұзақ уақыт іздестіруден кейін жұмыс табудан күдер үздім

8

8

8

8

8

72

9. Оқуды немесе кәсіптік қайта даярлауды аяқтау керек

9

9

9

9

9

72

10. Үйдің міндеттерін атқарамын (отбасылық немесе жеке жағдайлар)

10

10

10

10

10

72

11. Жұмыс істеудің қажеті жоқ

11

11

11

11

11

72

12. Зейнеткерлікке шықтым

PR_NEPOISK

12

12

12

12

12

72

V. Бұрынғы қызмет

72. Сіз бұрын жұмыс істегенсіз бе (табыс табатын қызмет)?







1. Иә

1

1

1

1

1

73

2. Жоқ

PRD_RABOTA

2

2

2

2

2

77

73. Қандай себеппен Сіз жұмыс істеуді тоқтаттыңыз?







1. Ұйымның (кәсіпорынның) тарауына (банкрот болуына), штат санының қысқаруына байланысты жұмыстан шықтым

1

1

1

1

1

74

2. Өз еркіммен жұмыстан босадым (немесе отбасылық себеп бойынша)

2

2

2

2

2

74

3. Шарт (келісімнің, келісімшарттың) мерзімінің аяқталуына байланысты жұмыстан босадым

3

3

3

3

3

74

4. Кәсіпкерлік қызметті аяқтадым (жеке істі тараттым)

4

4

4

4

4

74

5. Зейнеткерлікке шықтым

5

5

5

5

5

74

6. Отбасылық жағдайға байланысты

6

6

6

6

6

74

7. Оқудың басталуы немесе даярлану

7

7

7

7

7

74

8. Денсаулық жағдайына байланысты (мүгедектікке байланысты еңбекке жарамсыздық)

8

8

8

8

8

74

9. Жұмыс маусымдық сипат алады (маусым емес)

9

9

9

9

9

74

10. Басқа себеп_________
               (көрсетіңіз)

          PRD_PNERAB

99

99

99

99

99

74

74. Сіздің соңғы жұмыс орныңызда жұмыспен қамтылу мәртебеңіз қандай болды?







1. Ұйымда (кәсіпорында) жалдамалы жұмыс

1

1

1

1

1

75

2. Жеке тұлғаларға жалдамалы жұмыс

2

2

2

2

2

75

3. Шаруа (фермер) қожалығындағы жалдамалы жұмыс

3

3

3

3

3

75

4. Жұмыс беруші

4

4

4

4

4

75

5. Өз бетінше жұмыспен қамтылу (өз есебінен жұмыс істейтіндер)

5

5

5

5

5

75

6. Отбасы кәсіпорнының көмекші жұмысшысы (ақы төленбейтін)

6

6

6

6

6

75

7. Кооператив мүшесі

7

7

7

7

7

75

8. Жеке ауладағы жұмыс

PRD_STATUS

8

8

8

8

8

75

75. Сіз соңғы жұмыс орныңызда жұмыс істеген кәсіпорын (ұйым) қызметінің басым түрлерін атауыңызды өтінемін?

(ТОЛЫҒЫРАҚ АУЫЗША СИПАТТАМА КЕЛТІРІҢІЗ)

              __________________________________________
1-респондент |__________________________________________|

              __________________________________________
2-респондент |__________________________________________|

              __________________________________________
3-респондент |__________________________________________|

              __________________________________________
4-респондент |__________________________________________|

              __________________________________________
5-респондент |__________________________________________|

1. Ауыл, орман және балық шаруашылығы

1

1

1

1

1

76

2. Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

2

2

2

2

2

76

3. Өңдеу өнеркәсібі

3

3

3

3

3

76

4. Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

4

4

4

4

4

76

5. Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

5

5

5

5

5

76

6. Құрылыс

6

6

6

6

6

76

7. Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

7

7

7

7

7

76

8. Көлік және қоймалау

8

8

8

8

8

76

9. Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

9

9

9

9

9

76

10. Ақпарат және байланыс

10

10

10

10

10

76

11. Қаржы және сақтандыру қызметі

11

11

11

11

11

76

12. Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

12

12

12

12

12

76

13. Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

13

13

13

13

13

76

14. Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

14

14

14

14

14

76

15. Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету

15

15

15

15

15

76

16. Білім беру

16

16

16

16

16

76

17. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер

17

17

17

17

17

76

18. Өнер, ойын-сауық және демалыс

18

18

18

18

18

76

19. Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну

19

19

19

19

19

76

20. Жеке тұтыну үшін үй қызметкерлерін жалдайтын және тауарлар мен қызметтерді өндіретін үй шаруашылықтарының қызметі

20

20

20

20

20

76

21. Аумақтан тыс ұйымдардың және органдардың қызметі

21

21

21

21

21

76

Интервьюер, экономикалық қызмет түрінің кодын қойыңыз

PRD_OTRASL






76

76. Сіз соңғы жұмыс орныңызда қандай мамандық бойынша жұмыс істедіңіз немесе қандай лауазымға ие болдыңыз?

(ТОЛЫҒЫРАҚ АУЫЗША СИПАТТАМА КЕЛТІРІҢІЗ)

              ___________________________________________
1-респондент |___________________________________________|

              ___________________________________________
2-респондент |___________________________________________|

              ___________________________________________
3-респондент |___________________________________________|

              ___________________________________________
4-респондент |___________________________________________|

              ___________________________________________
5-респондент |___________________________________________|

Интервьюер, қызметтер жіктеуіші бойынша кодты қойыңыз

PRD_PROFES






77

77. Қанша уақыттан бері жұмыс істемейсіз (жұмыспен қамтылмағансыз)?







1. 1 айдан аз

1

1

1

1

1

78

2. 1 көп 3 айға дейін

2

2

2

2

2

78

3. 3 көп 6 айға дейін

3

3

3

3

3

78

4. 6 көп 12 айға дейін

4

4

4

4

4

78

5. 1 жылдан 3 жылға дейін

5

5

5

5

5

78

6. 3 жылдан көп

6

6

6

6

6

78

7. Ешқашан жұмыс істемегенмін

PRD_VNEZAN

7

7

7

7

7

78

VI. Жұмыспен қамту мәселесі жөніндегі өкілетті органда тіркелу

78. Сіз халықты жұмыспен қамту органында жұмыссыз ретінде тіркеуде тұрасыз ба?







1. Иә

1

1

1

1

1

79

2. Жоқ

REGISTR_OZ

2

2

2

2

2

80

79. Жұмыссыз ретінде тіркеуде тұруға қандай себеп?







1. Жұмыс орнын іздестіріп

1

1

1

1

1

81

2. Кәсіби дайындық алу мақсатында

2

2

2

2

2

81

3. Басқа себеп
_______________________

PR_REGISTR

9

9

9

9

9

81

80. Сіз неге халықты жұмыспен қамту органында жұмыссыз ретінде тіркеуде тұрмайсыз?







1. Жұмыспен қамту қызметінің бар екенін білмедім

1

1

1

1

1

81

2. Жұмыс тауып беруге көмектесетініне сенімсізбін

2

2

2

2

2

81

3. Рәсімдеу өте қиын деп санадым

3

3

3

3

3


4. Көлік шығыстарына (ұзақ жүру) қаражаттың болмауы

4

4

4

4

4

81

5. Қаражаттың басқа көзі бар

5

5

5

5

5

81

6. Басқа_____________________

PR_NEREGIS

9

9

9

9

9

81

81. Сіздің кәсібіңіз немесе мамандығыңыз бар ма?







1. Иә

1

1

1

1

1

82

2. Жоқ

NAL_PROFES

2

2

2

2

2

82

82. Сіздің жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдар арқылы оқығыңыз немесе басқа мамандық (кәсіп) алғыңыз келе ме?







1. Иә

1

1

1

1

1

83

2. Жоқ

ZHEL_OBUCH

2

2

2

2

2

83

VII. Күнкөріс қаражаттының көздері

83. Сізде зерттелетін айда күнкөріс қаржыларының (табыстың) қандай көзі болды? (жауаптың бірнеше нұсқасын көрсетуге болады)







1. Жалдамалы жұмыс (жалақы)

1

1

1

1

1

84

2. Өз бетімше жұмыс істедім

2

2

2

2

2

84

3. Зейнетақы

3

3

3

3

3

84

4. Шәкіртақы

4

4

4

4

4

84

5. Әлеуметтік көмек (жәрдемақы)

5

5

5

5

5

84

6. Жеке ауладан (үй іргесіндегі учаскеден, саяжайдан) алынған өнім

6

6

6

6

6

84

7. Меншіктен түсетін табыс (тұрғын үйді және басқа жылжымайтын мүлікті жалға беру, құнды қағаздар және тағы басқа)

7

7

7

7

7

84

8. Туған-туысқандардан немесе жақындардан (солардың асырауында) материалдық көмек

8

8

8

8

8

84

9. Басқа табыс көздері

            ISTSRSUWES

9

9

9

9

9

84

Назар салыңыз: 84-ші сұрақты Интервьюер толтырады.

84. Кім сұраққа жауап берді?







1. Респондент өзі

1

1

1

1

1


2. Үй шаруашылығының басқа мүшесі

            OTVET_LICO

2

2

2

2

2


ТҮСІНІСТІГІҢІЗ БЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫҢЫЗ ҮШІН АЛҒЫС АЙТАМЫЗ!

«Халықтың жұмыспен қамтылуын 
іріктеп зерттеу сауалдамасы»
(коды 1232102, индексі Т-001,
кезеңділігі тоқсандық)    
статистикалық нысанына    
1-қосымша          

БЕЛГІЛЕУ ҮШІН

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы Статистика
агенттігі төрағасының      
2011 жылғы 14 қыркүйектегі   
№ 256 бұйрығына         
4-қосымша            

Қазақстан Республикасы Статистика
агенттігі төрағасының      
міндетін атқарушының      
2010 жылғы 24 тамыздағы     
№ 229 бұйрығына        
14-қосымша           

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалдамасы» (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Бұл нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленген және «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалдамасы» (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру тәртібін нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) код - жауап нұсқасының нөмiрi.
      2) үй шаруашылығы – бір немесе одан да көп жеке адамдардан құралған, бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін толықтай немесе ішінара біріктіретін және тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді бірлесіп тұтынатын экономикалық субъект.
      3) қосымша жұмыс - тұрақты, уақытша, маусымдық негізде орындалатын қоса атқарушылық бойынша жұмыс, келісім бойынша немесе кездейсоқ басқа жұмыс, бір реттік қосымша табыс, жеке негіздегі жұмыс, заңды тұлға құрылмаған кәсіпкерлік қызмет, жекелеген азаматтарда жалданып істелген жұмыс болуы мүмкін.
      4) жалдамалы (ақы төленетін) қызметкерлер - айлықақы, сыйлықақы, үстемеақы және тағы сол сияқты немесе заттай нысанда ақы төлеу (сыйақы) қарастырылған жалдану шарты бойынша жұмыс істейтін адамдар.
      5) отбасының ақы төленбейтін қызметкерлері - туысы басқаратын кәсіпорында (шаруашылықта) әдетте сыйақысыз жұмыс істейтін адамдар.
      6) негізгі қызмет - сыйақыны (жеке немесе отбасылық табысты) ақшалай немесе заттай түрде алу мақсатында зерттелетін апта ішіндегі белгілі бір жұмыс. Жұмысы болғанмен уақытша жұмыс істемейтін, алайда одан байланысын үзбеген және оған оқыс жағдайлар кезеңі аяқталғаннан кейін оралуға уәде берілсе немесе жұмысқа қайта келу күні, айы, жылы белгілі болса, мұндай жұмыс негізгі болып қала береді.
      7) ыңғайлы жұмыс (қызмет) - респонденттің жұмыс таңдаған кезде еңбекке ақы төлеу мөлшері, жұмыстың жағдайлары немесе тәртібі, әлеуметтік кепілдіктердің қамтамасыз етілуі, тағы сол сияқты өз талаптарын қанағаттандыруы.
      8) жұмыс берушілер - өзінің жеке экономикалық кәсіпорнын басқаратын немесе экономикалық қызметтің әйтеуір бір түрінде тәуелсіз кәсіпкерлікпен шұғылданатын және бір немесе бірнеше жалдамалы қызметкерлері бар адамдар.
      9) респондент - статистикалық байқау объектісі бойынша деректер беретін жеке немесе заңды тұлға, оның құрылымдық бөлімшелері (филиалдары, өкілдіктері) не оның учаскелері немесе олардың топтары.
      10) өз бетінше жұмыспен қамтылғандар - бұл сыйақы мөлшері тікелей тауарлар мен қызметтерді өндіруден (өткізуден) (бұл жерде өзінің тұтынуы табыс бөлшегі ретінде қаралады) түскен табысқа байланысты жұмыспен қамтылу.
      11) өз бетінше жұмыс істейтін жұмысшылар - өз бетінше немесе бір я бірнеше серіктеспен жұмыс істейтін, өз бетінше жұмыспен қамтылу негізінде қызмет істейтін және қызметкерлерді тұрақты негізде жалдамайтын адамдар.
      12) супервайзер - үй шаруашылығы зерттеуін жүргізетін, интервьюердің жұмысын бақылайтын аумақтық статистика департаменті қызметкері.
      13) кооператив мүшелері - кәсіпкерлік қызметпен айналысатын, еңбек кооперативінің мүшесі болып табылатын адамдар.
      3. Зерттеу кезеңі әрбір тоқсанның ортасындағы айда жүргізіледі, яғни ақпан, мамыр, тамыз және қараша, ал сыни (зерттелетін) аптаға есепті айдағы соңғы аптаның алдындағы апта бекітіледі.
      4. Статистикалық нысан іріктеуге түскен әрбір жеке үй шаруашылығына (отбасына) толтырылады. Үй шаруашылығы мүшелерінің отбасынан айырмашылығы туысқандық қатынаста болмауы да мүмкін. Статистикалық нысанның бір бланкісіне әртүрлі үй шаруашылықтарына жататын респонденттер жөніндегі ақпарат жазбаларын біріктіруге болмайды, тіпті олар бір үйде бірге тұрса да. Егер бір мекенжайда екі немесе үш әртүрлі отбасы (туысқан не туысқан емес болса да бәрібір) тұрып жатса немесе жаңадан пайда болған «жас отбасы» отау құрса, онда оларға статистикалық нысанның басқа (бөлек) бланкілері толтырылады.
      Статистикалық нысан ол жерде ұзақ уақыт бойы тұрмаған мынадай адамдарға толтырылмайды:
      барлық оқу орындарының оқитын жері бойынша тұратын студенттері мен оқушыларына;
      басқа елді мекендерде немесе шетелдерде алты ай және одан да көп уақыт іссапарда жүргендерге;
      Қарулы Күштердің казармалары мен әскери аймақтарында мерзімді қызметте жүрген әскери қызметшілерге;
      ауруханаларда емделуге жатқандарға (алты ай және одан да көп);
      қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде тұратын бас еркінен айырылу жазасына кесілгендерге;
      зерттелу аптасына дейінгі алты ай және одан көп бұрын кеткендердің бәріне.
      Статистикалық нысанның бланкісі отбасының 15 және одан жоғары жастағы барлық мүшелеріне толтырылады, пікіртерімді жүргізіуге өкілетті тұлға (бұдан әрі - интервьюер) олардың әрқайсысына сұрау барысында Үй шаруашылығының құрамының бақылау карточкасы (коды 1856102, индексі Т-002, кезеңділігі тоқсандық) сәйкес реттік нөмірін береді. Егер үй шаруашылығында сұралатындардың саны 5 адамнан асса, онда ол үй шаруашылығына екі немесе одан көп статистикалық нысан толтырылады, олардың титулдық бетіне "Жалғасы" деген белгі соғылады. Бұл статистикалық нысандардағы респонденттерге нөмірлер тізбектік тәртіппен беріледі. Яғни статистикалық нысанның екінші бланкісінде № 1-Респонденттің орнына № 6-Респондент, № 2-Респонденттің орнына № 7-Респондент, тағы сол сияқты деп жазу керек.
      Бірінші жазылған респонденттің тегі, аты, әкесінің аты қысқартусыз толық келтіріледі (соның ішінде "Жалғасы" деген белгі соғылған статистикалық нысандарда да).
      Сұхбат кезінде сұрақтар оқылып беріледі, жауаптардың әртүрлі нұсқаларына тиісті белгілер соғылып, олар статистикалық нысанға жазылады. Респонденттің жауап нұсқасының коды дөңгелектеп қоршалады.
      Барлық жауаптар сұралғандардың сөздері бойынша жазылады, оларды растайтын құжаттар талап етілмейді. Статистикалық нысанда қойылған сұрақтардың жауаптарын респонденттердің тікелей өздерінен де, егер статистикалық нысанның барлық сұрақтарына толық жауап бере алатын болса, отбасының бірге тұратын ересек мүшелерінен де алуға болады.
      Сұхбатты жүргізу кезінде интервьюер респонденттерге сұрақтарды сұрақнамада қалай келтірілсе, сұрақтың келтірілген тұжырымынан өзгертпей оқып беру керек екеніне айрықша көңіл бөлу керек.
      Сұрау жүргізген кезде "Сұраққа көшу" бағанындағы сөйлемге айырықша назар аудару керек, онда жауаптың әйтеуір бір таңдап алынған нұсқасынан кейін қойылатын сұрақтың нөмірі көрсетілген.
      5. «Үй шаруашылығы және оның мүшелері туралы мәліметтер» бөліміндегі 2-7-сұрақтарды, интервьюер Үй шаруашылығы құрамының бақылау карточкасына (коды 1856102, индексі Т-002, кезеңділігі тоқсандық) сәйкес толтырылады. Егер респондент уақытша үй шаруашылығынан шықса, осы бөлім міндетті түрде толтырылады. 2-ші сұрақтың коды бақылау карточкасының 14-17 жолдарына сәйкес жазылады.
      6. 1-бөлім. Экономикалық белсенділік (сұрақтар өткен аптаға қатысты):
      1) 13, 14, 15, 19, 20, 21-сұрақтарды толтыру кезінде зерттелетін апта ішінде респонденттің заттай не ақшалай табыс табу үшін белгілі бір жұмыс атқарғанын немесе қандай да бір кәсіппен шұғылданғанын анықтайды. Ол ең болмағанда аптасына бір сағат жұмсалса да, тұрақты, уақытша, кездейсоқ және басқа жұмыс, уәкілетті органдар арқылы жұмыс, дара еңбек қызметі, түрлі қызметтер көрсету, жеке ауладағы, үй іргесіндегі учаскедегі жұмыс болуы мүмкін;
      2) 13-сұрақ респонденттің зерттелетін аптадағы экономикалық белсенділігін анықтауды біріктіретін (жиынтық) өлшемі болып табылады және 14, 15, 19, 20, 21-сұрақтардың жауаптарына әдістемелік байланыста. Егер респондент бұл сұрақтарға "Иә" деп жауап берсе, онда 13-сұрақта да "Иә" деген жауап болуы керек.
      Зерттелетін аптада еңбек немесе ақысыз демалыста, жүктілігіне немесе бала күтіміне, тағы басқа байланысты жұмыста болмадым деп жауап берген адамдар үшін "Иә" деген жауап жазылуға тиіс, өйткені ол шын мәнінде жұмысқа тіркелген, бірақ уақытша жұмыста болмаған, сондықтан ІІ бөлімде жауабы жазылып, 37-сұрақта уақытша жұмыс орнында бола алмау себебін көрсетуге тиіс.
      3) 14-ші сұрақты толтыру кезінде «үйдегі жұмысқа» ақшалай немесе заттай табыс табу үшін жеке ауладағы жұмыстан басқа (үй іргесіндегі учаскеде, саяжайда) кез-келген қызмет түрі жатады.
      4) 17 және 18-сұрақтар - 15-сұраққа "Иә" деген жауап алынғанда қойылады. Бұл сұрақтың жауаптары жеке аулада (үй іргесіндегі учаскеде, саяжайда) алынған өнімді пайдалануды және тұтынуды сипаттайды. Бұл сұрақтар бірінші сұралған респондентке ғана қойылады.
      5) 21-сұрақта кездейсоқ және уақытша тапқан табыстар, сондай-ақ жұмыспен қамту мәселесі жөніндегі өкілетті органы арқылы алынған жұмыстар да қосылады. Жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз ретінде тіркелген адамдар, бірақ зерттеу аптасында қандай да бір жұмысты орындап жүрген, соның ішінде қоғамды жұмыстарда жүргендер ағымдағы сәтте уақытша жұмыспен қамтылғандарға жатады.
      6) осы бөлімнің 22-ші сұрақ 13, 14, 15, 19, 20, 21-сұрақтардың ең болмағанда біреуіне "Иә" деп жауап берген респонденттерге толтырылады.
      Аптада жұмыста болған күндер мен сағаттар саны барлық белгіленген жұмыс үшін жиынтық етіп қойылады және ол бұдан кейін 16, 35, 48 және 63-сұрақтарда бейнеленетін нақты жұмыста болған сағаттардың жиынтығына тең (немесе артық) болуға тиіс.
      Сағат сандары туралы жауапты жазған кезде блоктағы барлық торлар толтырылуға (4 сағат - 04, 13 сағат - 13) және көрсеткіштер толық санға дейін дөңгелектенуі тиіс.
      Респондент осы бөлімнің барлық сұрақтарына жағымсыз жауап берген ретте ІV-бөлімнің 59-сұрағына көшкен жөн, онда оның қолының бос болу себептері нақтыланады.
      7. ІІ бөлім. Негізгі қызмет, яғни зерттелетін аптада негізгі болған жұмыс:
      1) бұл бөлімнің сұрақтары респондент өзі үшін негізгі (бірінші дәрежелі) санайтын негізгі жұмысқа (табысты кәсіпке) қатысты. Егер тұрақты жұмысы жоқ респондент зерттелетін аптада әртүрлі кездейсоқ жұмыстар атқарса, солардың біреуін негізгі ретінде көрсетуге болады. Сенімсіздік жағдайларда негізгі жұмысқа өтелген сағат саны көп қызмет кіреді.
      2) 35-сұрақты толтыру кезінде сұхбат жүргізуші зерттелетін аптада респонденттің тек негізгі жұмысында нақты жұмыс істеген күндер мен сағаттарын жазады, оған сол кәсіпорын ішінде және басқа жерлерде қосымша атқарған уақытын қоспайды.
      35-сұраққа респондент бірден жауап беруге қиналса, интервьюер оған зерттелетін аптаның әрбір күні бойынша оның жұмысын (қызметін) қалпына келтіруге көмектеседі.
      36 сұрақтың 1-ші кодын жұмыс күні ұзақтығы заң бойынша қысқартылған (ауыр жұмыспен қамтылғандар, зиянды әрі қауіпті еңбек жағдайы; 18 жасқа толмаған жұмыскерлер; 1 және 2 топ мүгедектері) сонымен қатар жұмыс уақытының ұзақтығы еңбек шартымен (ұжымдық) қарастырылған адамдар белгілейді.
      Егер респондент зерттелетін аптада негізгі жұмысында уақытша болмаса, онда бұл сұрақтың тұсына "0" (нөл) сағат жауабы қойылады және 37-ші сұраққа көшіп, оның уақытша бос жүру себебі нақтыланады.
      3) 42-сұрақты толтыру кезінде респонденттен сұралатын апта кезінде қай жерде жұмыс істегенін және кәсіпорынның (ұйымның) немесе өз ісі (шаруасы) сипатының қайсы қызмет түріне жататынын нақтылау қажет. Сонымен қатар, осы Нұсқаулықтың 1-Қосымшасында келтірілген «Экономикалық қызмет түрлері бойынша түсіндірмені» басшылыққа алу керек.
      Сұрақтарға жауап беруші жұмыс істеген ұйымды (бөлімшені) экономикалық қызметтің белгілі бір түріне жатқызуы қиынға түскен ретте "Ескертпе үшін" парағында респонденттің жұмыс орнын қысқартпай егжей-тегжейлі жазып, содан кейін нұсқаушының көмегімен қызмет түрін анықтау және тиісті кодын белгілеу қажет ("Рахат" фабрикасы емес, "Рахат" кондитерлік фабрикасы немесе "Рахат" кондитерлік фабрикасы жанындағы дүкен (асхана, медпункт және тағы басқа) жазылады.
      Өз бетінше жұмыс істейтін қызметкерлерге (жұмыс берушілер, отбасылық кәсіпорындарда, кооперативтерде, сондай-ақ жеке ауласында (ақысыз) жұмыс істейтіндер) олар атқарған жұмыстың немесе шаруаның сипатына (өзіндік ерекшелігіне, бағытына) сәйкес қызметтің түрі қойылады.
      4) 43-сұрақты толтыру кезінде респонденттің оқу нәтижесінде алған мамандығын (біліктілікті) емес, негізгі жұмыста тікелей атқаратын немесе жұмыс орнында шұғылданатын лауазымын немесе кәсібін көрсету ескеру қажет.
      Лауазым немесе кәсіп осы нұсқаулықтың 2-қосымшасына сәйкес қысқартылмай толық жазылады, өйткені кәсіптер мен лауазымдардың көбісінің атаулары бірдей болғанмен, қызметтің әртүрлі салаларына жатады.
      Егер респондент әртүрлі біліктілік талап етілмейтін жұмыстарда жүрсе, оның орындайтын жұмысының сипатын және кәсібін анықтап жазу қажет ("жүкші"). Ауылшаруашылығында біліктілік талап етілмейтін жұмыстардағы адамдарды жұмысының ерекшелігі ескеріліп, "өсімдік шаруашылығының жұмысшысы" немесе "мал шаруашылығының жұмысшысы" деп жазылады. Жеке негізде жұмыс істейтін адамдардың (өздігінше жұмыс істейтін жұмыскерлер) қол өнерінің (шаруасының) "киім тігуші", "етікші", "базардағы сатушы", "көшедегі сатушы", "жиhаз жасаушы", "пәтер жөндеуші", тағы сол сияқты сипаты көрсетілуі тиіс. Діни қызметкерлер мен діни ұйымдарда жұмыс істейтін адамдардың атқаратын қызметін көрсету қажет.
      5) 45-сұрақты толтыру кезінде мамандық (біліктілік) респондент аяқтаған оқу орындары ішінен деңгейі ең жоғарғысы бойынша есептеледі. «Үй шаруашылығы және оның мүшелері туралы мәліметтер» бөлімінің 7-сұрағында 1-4 код белгілеген (яғни тек мектепті бітіргендерге немесе арнайы білімі жоқтарға) бұл сұрақ қойылмайды;
      8. III бөлім. Өткен апта ішіндегі қосымша жұмыс (айналысатын іс):
      1) Бөлімнің сұрақтары респонденттің зерттелетін апта ішінде жалақы немесе табыс табу мақсатында басқа қосымша жұмыс (айналысатын іс) атқарғанынына қатысты. Бұл тұрақты, уақытша, маусымдық негізде орындалатын қоса атқарушылық бойынша жұмыс, келісім бойынша немесе кездейсоқ басқа жұмыс, бір реттік қосымша табыс, жеке негіздегі жұмыс, заңды тұлға құрылмаған кәсіпкерлік қызмет, жекелеген азаматтарда жалданып істелген жұмыс болуы мүмкін;
      2) 62-сұрақты толтыру кезінде респонденттің қосымша жалақы алу мақсатында демалыс күндері немесе түнгі уақытта жүзеге асырған қосымша табысының бар-жоғы нақтыланады.
      Оң жауап алынғанда 63-ші сұраққа көшу қажет, онда осы жұмысты орындауға жұмсалған уақыт көрсетіледі. Теріс жауап алынғанда респонденттің жалпы қолайлы жұмыс іздеп жүргені нақтыланып, VІІ бөлімнің 83-сұрағына көшеді.
      9. ІV бөлім. Соңғы 4 апта ішінде жұмыс (қызмет) іздестіру.
      Осы бөлім сұрақтарының көмегімен сұхбат жүргізушіге респонденттің жұмыс (негізгі немесе қосымша) іздеп жүрген-жүрмегенін, таяудағы 2 апта ішінде оған кірісіп кете алатынын, іздестіру себебі мен болашақ жұмыстың күтілетін жағдайларын анықтап алу қажет.
      10. V бөлім. Бұрынғы қызмет.
      Бұл бөлімнің сұрақтарының көмегі арқылы респонденттің бұрын жұмыс істегені, жұмысты аяқтау себептері, алдыңғы жұмысының қызмет түрі нақтыланады.
      11. VI бөлім. Жұмыспен қамту мәселесі жөніндегі өкілетті органда тіркелу:
      бұл бөлімнің сұрақтарының көмегі арқылы респондент пен жұмыспен қамту мәселесі жөніндегі өкілетті органның арасындағы қарым-қатынас сипаты нақтыланады.
      12. VII бөлім. Күнкөріс қаражатының көздері:
      83-ші сұрақ әрбір респонденттің өткен айда күнкөріс қаражатының көздерін анықтауға мүмкіндік береді.
      Пікіртерімді бітірген соң интервьюер 84-ші сұрақты толтырады.
      13. Пікіртерімді бітірген соң, интервьюер, қандай болса да бір бөлімдер немесе сұрақтар қалып кетпегендігіне көз жеткізу үшін статистикалық нысанды тағы да бір рет қарап шығу қажет және респонденттерге ынтымақтастығы және көмектескендері үшін міндетті түрде алғыс айтуы керек. Интервьюер үй шаруашылығынан тыс жерде статистикалық нысанды қайта қарап шығуы керек және егер қандайда бір сәйкессіздік тапса, онда қайта үй шаруашылығына баруы керек (жеке немесе телефонмен) және жеткіліксіз ақпаратты анықтау керек.

«Халықтың жұмыспен қамтылуын    
іріктеп зерттеу сауалдамасы»    
жалпымемлекеттік статистикалық нысанын
толтыру жөніндегі нұсқаулығына   
(коды 1232102, индексі Т-001,   
кезеңділігі тоқсандық)     
1-қосымша           

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалдамасының» (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі тоқсандық) 42-ші сұрағын толтыру үшін экономикалық қызмет түрлері бойынша түсініктемелер

Экономикалық қызметтің негізгі түрлерінің атауы

Коды

Қызмет түрлері және олардың құрамына енетін қызмет көрсетулер

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

01.1

Маусымдық дақылдарды өсіру

01.2

Көп жылдық дақылдарды өсіру

01.3

Питомник өнімдерін өндіру

01.4

Мал шаруашылығы

01.5

Аралас ауыл шаруашылығы

01.6

Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру саласындағы қызметтің көмекші түрлері

01.7

Осы салада қызмет көрсетуді ұсынуды қоса алғандағы аңшылық пен аулау

02.1

Орман шаруашылығы және өзге де орман шаруашылығы қызметі

02.2

Ағаш материалдарын дайындау

02.3

Орман шаруашылығының ағаш емес өнімін жинау

02.4

Орман шаруашылығы саласындағы техникалық қызметтер

03.1

Балық аулау

03.2

Аквадақыл

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

05.1

Тас көмірді өндіру

05.2

Лигнитті өндіру

06.1

Шикі мұнайды өндіру

06.2

Табиғи газды өндіру

07.1

Темір кенін өндіру

07.2

Түсті металдар кендерін өндіру

08.1

Тас, саз және құм карьерлерін қазу

08.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген карьерлерді қазу және кен өндіру өнеркәсібінің салалары

09.1

Мұнай мен табиғи газды өндіру саласындағы техникалық қызмет көрсету

09.9

Кен өндіру өнеркәсібінің басқа салалары және жер асты қазба жұмыстары үшін техникалық қолдау

Өңдеу өнекәсібі

10.1

Етті қайта өңдеу және консервілеу және ет өнімдерін өндіру

10.2

Балықты, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді өңдеу және консервілеу

10.3

Жемістерді және көкөністерді қайта өңдеу және консервілеу

10.4

Өсімдік және мал майы мен тоң май өндіру

10.5

Сүт өнімдерін өндіру

10.6

Ұн тарту өнеркәсібі өнімдерін, крахмалдар және крахмал өнімдерін өндіру

10.7

Нан және ұн өнімдерін өндіру

10.8

Басқа да тамақ өнімдерін өндіру

10.9

Жануарларға арналған дайын азықтарды өндіру

11.0

Сусындарды өндіру

12.0

Темекі өнімдерін өндіру

13.1

Иіру, тоқу және өңдеу өндірісі

13.2

Тоқыма бұйымдарын өндіру

13.3

Дайын тоқыма бұйымдарын өндіру

13.9

Басқа да тоқыма бұйымдарын өндіру

14.1

Үлбірден тігілген киімнен басқа, киім өндіру

14.2

Үлбір бұйымдарды өндіру

14.3

Тоқылған және тоқыма бұйымдар мен киімдерді өндіру

15.1

Теріні илеу және өңдеу; жүк сөмкесін, әйелдер сөмкесін, қайыс бұйымдарды және әбзелдерді өндіру; үлбірді өңдеу және бояу

15.2

Аяқ киім өндіру

16.1

Ағаш кесу және сүргілеу өндірісі

16.2

Ағаш, тоз, сабан немесе өруге арналған материалдардан өнімдер өндіру

17.1

Ағаш массасы мен целлюлозаны, қағаз және қатырма қағазды өндіру

17.2

Қағаз және қатырма қағаздан жасалған бұйымдарды өндіру

18.1

Баспа ісі және баспа ісіне байланысты қызмет көрсету түрлері

18.2

Тасымалдауыштағы жазбаларды қалпына келтіру

19.1

Кокс пештерінің өнімдерін өндіру

19.2

Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

20.1

Негізгі химикаттарды, тыңайтқыштарды және азот қоспаларын, бастапқы пішіндегі пластмассалар мен синтетикалық каучукты өндіру

20.2

Пестицидтер мен басқа агрохимиялық өнімдерді өндіру

20.3

Бояулар, лактар және ұқсас бояғыш заттар, баспаханалық бояулар мен мастика өндіру

20.4

Сабын және жуу құралдарын, тазалайтын және жылтырататын препараттар, парфюмерлік өнімдер мен косметикалық заттар өндіру

20.5

Өзге химиялық өнімдер өндіру

20.6

Жасанды талшықтар өндіру

21.1

Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру

21.2

Фармацевтикалық препараттар өндіру

22.1

Резеңке өнімдерін өндіру

22.2

Пластмасса бұйымдарын өндіру

23.1

Шыны және шыныдан жасалған бұйымдарды өндіру

23.2

Отқа төзімді бұйымдар өндіру

23.3

Саздан құрылыс материалдарын өндіру

23.4

Өзге фарфор және қыш бұйымдар өндіру

23.5

Цемент, әк және сылақ өндіру

23.6

Бетоннан, цементтен және ғаныштан құрылысқа арналған бұйымдар өндіру

23.7

Тасты кесу, өңдеу және әрлеу

23.9

Түрпілі бұйымдар мен өзге металл емес минералды өнімдерді өндіру

24.1

Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру

24.2

Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, профильдер, фитингтерді өндіру

24.3

Бастапқы өңдеу арқылы өзге болат бұйымдарын өндіру

24.4

Негізгі бағалы және түсті металдарды өндіру

24.5

Металл құю

25.1

Құрылыстық металл конструкциялар мен бұйымдарды жасау

25.2

Металл цистерналар, сұйыққоймалар және жүксауыттар жасау

25.3

Орталықтан жылыту қазандарынан басқа, бу қазандарын жасау

25.4

Қару-жарақ және оқ-дәрілер өндіру

25.5

Табақша металды роликпен соғу, баспалау, штампылау және белгілі бір қалыпқа келтіру және роликті қаңылтыр игіш машинада табақша металды белгілі бір қалыпқа келтіру; ұнтақ металлургиясы

25.6

Металдарды өңдеу және металдарға қаптамалар түсіру; машина жасаудың негізгі технологиялық процестері

25.7

Асхана құралдарын, металл қол аспаптарын және жалпы мақсатқа арналған металл бұйымдарын өндіру

25.9

Басқа дайын металл бұйымдар жасау

26.1

Электронды бөлшектерді өндіру

26.2

Компьютерлер мен шалғай жабдықтар өндіру

26.3

Байланыс жабдығын өндіру

26.4

Тұрмыстық электроника құралдарын өндіру

26.5

Өлшеуге, тестілеуге және жаңартуға арналған құралдар мен аспаптарды; қол сағаттарын және өзге сағат түрлерін өндіру

26.6

Сәулелендіргіш электромедициналық және электротерапевтік жабдықтар жасау

26.7

Оптикалық құралдар мен фотографиялық жабдықтар жасау

26.8

Ақпарат таратудың магнитті және оптикалық құралдарын жасау

27.1

Электромоторларды, генераторларды, трансформаторларды және электр бөлгіш және бақылағыш аппаратурасын жасау

27.2

Батареялар және аккумуляторлар жасау

27.3

Электр өткізгіштер мен электр өткізгіш құралдар жасау

27.4

Электрожарықтандыру жабдықтарын жасау

27.5

Тұрмыстық құралдар жасау

27.9

Өзге электр жабдықтарын жасау

28.1

Жалпы мақсатқа арналған машиналар жасау

28.2

Жалпы мақсатқа арналған өзге де техникаларды жасау

28.3

Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы техникаларын жасау

28.4

Металдарды қысыммен өңдеуге арналған жабдықты және механикалық станоктарды өндіру

28.9

Арнайы мақсатқа арналған техниканың өзге де түрлерін шығару

29.1

Автокөлік құралдарын жасау

29.2

Автокөлік құралдарына арналған шанақтарды жасау; трейлерлерді және жартылай тіркемелерді жасау

29.3

Автокөлік құралдарының және олардың қозғалтқыштарының бөлшектері мен құрал-саймандарын жасау

30.1

Теңіз кемелерін және қайықтарды жасау

30.2

Темір жол локомотивтерін және жылжымалы құрамды жасау

30.3

Әуе және ғарыштық ұшу аппараттарын жасау

30.4

Әскери жауынгерлік автокөлік құралдарын жасау

30.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген көлік жабдықтарын жасау

31.0

Жиһаз жасау

32.1

Зергерлік бұйымдарды, бижутерияларды және ұқсас бұйымдарды жасау

32.2

Музыкалық аспаптарды жасау

32.3

Спорт тауарларын жасау

32.4

Ойындарды және ойыншықтарды жасау

32.5

Медициналық және стоматологиялық құралдар мен керек-жарақтарды жасау

32.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де дайын бұйымдарды жасау

33.1

Дайын металл өнімдерін, машиналар мен жабдықты жөндеу

33.2

Өнеркәсіптік техника мен жабдықты жөндеу

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

35.1

Электр энергиясын өндіру, беру және бөлу

35.2

Газ тәрізді отынды өндіру және бөлу

35.3

Бу беру және ауа баптау жүйелері

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

36.0

Суды жинау, өңдеу және бөлу

37.0

Кәріз жүйесі

38.1

Қалдықтарды жинау

38.2

Қалдықтарды өңдеу және жою

38.3

Қалдықтарды кәдеге жарату

39.0

Топырақ құнарлылығын қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер

Құрылыс

41.1

Құрылыс жобаларын әзірлеу

41.2

Тұрғын үй және тұрғын емес ғимараттардың құрылысы

42.1

Автомобиль жолдары мен темір жолдардың құрылысы

42.2

Инженерлік құрылыстарды салу

42.9

Азаматтық құрылыстың өзге де объектілерінің құрылысы

43.1

Бұрыннан бар ғимараттарды құлату және құрылыс үшін алаңдар дайындау

43.2

Электротехникалық, слесарлық және өзге де құрылыс-монтаж жұмыстары

43.3

Әрлеу жұмыстары

43.9

Өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

45.1

Автомобильдерді сату

45.2

Көлік құралдарына техникалық қызметтер және жөндеу

45.3

Автомобильдер бөлшектерін, тораптарын және құрал-саймандарын сату

45.4

Мотоциклдерді, олардың бөлшектерін, тораптарын және құрал-саймандарын сату; мотоциклдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу

46.1

Сыйақы үшін немесе шарт негізінде көтерме сауда сату

46.2

Ауыл шаруашылығы шикізатын және малды тірідей көтерме саудада сату

46.3

Тамақ өнімдерін, сусындарды және темекі бұйымдарын көтерме саудада сату

46.4

Тұтынушылық мақсаттағы азық-түлік емес тауарларды көтерме саудада сату

46.5

Ақпараттық және коммуникациялық жабдықтарды көтерме саудада сату

46.6

Өзге де техникаларды, жабдықтарды және қосалқы бөлшектерді көтерме саудада сату

46.7

Көтерме сауданың өзге де қызметтері

46.9

Мамандандырылмаған көтерме сауда

47.1

Мамандандырылмаған дүкендердегі бөлшек сауда

47.2
47.3

Мамандандырылған дүкендерде сусындарды қоса алғанда, тамақ өнімдерін және темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату

47.4

Мамандандырылған дүкендерде отынды бөлшек саудада сату

47.5

Мамандандырылған дүкендерде ақпараттық және коммуникациялық жабдықтарды бөлшек саудада сату

47.5

Мамандандырылған дүкендерде өзге де тұрмыстық жабдықтарды бөлшек саудада сату

47.6

Мамандандырылған дүкендерде мәдени-ойын-сауық сипаттағы тауарларды бөлшек саудада сату

47.7

Мамандандырылған дүкендерде өзге де тауарларды бөлшек саудада сату

47.8

Палаткалар мен базарлардағы бөлшек сауда

47.9

Дүкендер мен базарлар арқылы сатылмайтын бөлшек сауда

Көлік және қоймалау

49.1

Жолаушылар темір жол көлігі, қалааралық

49.2

Жүк темір жол көлігі

49.3

Өзге де құрлықтағы жолаушылар көлігі

49.4

Автомобиль көлігімен жүк тасымалы және қалдықтарды шығару бойынша қызметтер

49.5

Құбырмен тасымалдау

50.1

Теңізде және жағалау суларында жүретін жолаушылар көлігі

50.2

Теңіз және жағалау суларында жүретін жүк көлігі

50.3

Өзен жолаушылар көлігі

50.4

Өзен жүк көлігі

51.1

Жолаушылар әуе көлігі

51.2

Әуе жүк көлігі және көліктік ғарыш жүйесі

52.1

Жүктерді қоймаға қою және сақтау

52.2

Тасымалдау кезіндегі қызметтің қосалқы түрлері

53.1

Жалпыға бірдей қамту аймағында қызметтерді ұсыну міндеттемелеріне сәйкес почталық қызметтер

53.2

Өзге де почталық және курьерлік қызмет

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

55.1

Қонақ үйлердің қызметтер ұсынуы

55.2

Демалыс күндерінде және қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдерінде тұрғын үй беру

55.3

Туристік лагерлер, демалыс және ойын-сауық парктері

55.9

Тұрғын үйдің басқа түрлері

56.1

Мейрамханалар және тамақ өнімдерін жеткізу бойынша қызметтер

56.2

Тапсырыспен тамақ жеткізу және тамақ өнімдерін жеткізу бойынша басқа қызметтер

56.3

Сусын беру

Ақпарат және байланыс

58.1

Кітаптар, мерзімдік басылымдар шығару және баспагерлік қызметтің басқа түрлері

58.2

Бағдарламалық қамтамасыз етуді шығару

59.1

Кино, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламаларды шығару бойынша қызмет

59.2

Фонограммалар мен музыкалық жазбаларды шығару бойынша қызмет

60.1

Радиохабарлар

60.2

Телевизиялық бағдарламалар жасау және тарату қызметі

61.1

Кабельдік телекоммуникациялық байланыс

61.2

Сымсыз телекоммуникациялық байланыс

61.3

Телекоммуникациялардың спутниктік жүйесі

61.9

Телекоммуникациялық қызметтердің басқа түрлері

62.0

Компьютерлік бағдарламалау, кеңестер беру және басқа ілеспе қызметтер

63.1

Деректерді қайта өңдеу және орналастыру бойынша қызметтер; веб-порталдар

63.9

Өзге де ақпараттық қызметтердің жұмысы

Қаржы және сақтандыру қызметі

64.1

Ақша-кредит делдалдығы

64.2

Холдингтік компаниялар қызметі

64.3

Тресттер, қорлар және басқа осындай қаржы объектілері

64.9

Сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметтерінен басқа, қаржылық қызметтердің басқа түрлері

65.1

Сақтандыру

65.2

Қайта сақтандыру

65.3

Зейнетақы қорларының қызметі

66.1

Сақтандырудан және зейнетақымен қамтамасыз етуден басқа, қаржылық қызмет көрсетуді ұсыну бойынша қосалқы қызмет

66.2

Сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз ету бойынша қосалқы қызмет

66.3

Қорларды басқару бойынша қызмет

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

68.1

Жылжымайтын мүлікті сатып алу және сату

68.2

Жалға беру және жеке меншік немесе жалданатын жылжымайтын мүлікті басқару

68.3

Сыйақы үшін немесе келісім-шарт негізінде жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

69.1

Құқық саласындағы қызмет

69.2

Бухгалтерлік есепке алу және аудит саласындағы қызмет; салық салу бойынша кеңес беру

70.1

Бас компаниялар қызметі

70.2

Басқару мәселелері жөнінде кеңес беру бойынша қызмет

71.1

Сәулет саласындағы қызмет, инженерлік ізденістер және осы салаларда техникалық кеңес беру

71.2

Техникалық сынақтар мен талдаулар

72.1

Жаратылыстану ғылымдары мен инженерия саласындағы ғылыми зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер

72.2

Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер

73.1

Жарнама

73.2

Нарық конъюнктурасын зерттеу және қоғамдық пікірді зерттеу

74.1

Дизайн бойынша мамандандырылған жұмыстар

74.2

Фотография саласындағы қызмет

74.3

Аударма (жазбаша және ауызша) ісі

74.9

Басқа санаттарға енгізілмеген кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

75.0

Ветеринарлық қызмет

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

77.1

Автокөлікті жалға алу және жалға беру

77.2

Жеке тұтынатын заттарды және тұрмыстық тауарларды жалдау және жалға алу

77.3

Өзге де машиналарды, жабдықтарды және материалдық құралдарды жалдау және жалға беру

77.4

Қорғалған авторлық құқықтармен жасалатын жұмыстарды қоспағанда, зияткерлік меншікті және ұқсас өнімдерді жалға алу

78.1

Жұмысқа орналастыру агенттіктерінің қызметі

78.2

Уақытша жұмысқа орналастыру жөніндегі агенттіктердің қызметі

78.3

Қызметкерлермен жұмыс жөніндегі өзге де ұйымдардың қызметі

79.1

Туристік агенттіктер мен операторлардың қызметі

79.9

Брондау бойынша көрсетілетін қызметтердің өзге түрлері және оған ілеспе қызметтер

80.1

Жеке күзет қызметінің жұмысы

80.2

Күзет жүйелері саласындағы қызмет

80.3

Тергеу жүргізу жөніндегі қызмет

81.1

Объектілерге кешенді қызмет көрсету

81.2

Тазалау жөніндегі қызмет

81.3

Абаттандыру бойынша қызмет; пейзаждық жоспарлау

82.1

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

82.2

Ақпараттық-анықтамалық қызметтердің жұмысы

82.3

Конференциялар мен сауда көрмелерін ұйымдастыру

82.9

Басқа санаттарға енгізілмеген шаруашылық қызметтеріне қосалқы қызмет көрсету

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамассыз ету

84.1

Жалпы сипатты мемлекеттік басқару, әлеуметтік-экономикалық басқару

84.2

Мемлекеттің қоғамға қызметтерді тұтастай ұсынуы

84.3

Міндетті әлеуметтік сақтандыру саласындағы қызмет

Білім беру

85.1

Мектепке дейінгі білім беру

85.2

Бастауыш білім (бірінші саты)

85.3

Жалпы орта білім беру (екінші және үшінші сатылары)

85.4

Жоғары білім

85.5

Білім берудің өзге де түрлері

85.6

Қосалқы білім беру қызметі

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер

86.1

Аурухана мекемелерінің қызметі

86.2

Дәрігерлік және стоматологиялық практика

86.9

Денсаулықты қорғау бойынша өзге қызмет

87.1

Тұруды қамтамасыз етумен науқастарды күту мекемелері

87.2

Ақыл-ой және дене кемшіліктері, психиатриялық аурулары мен наркологиялық ауытқулары бар адамдарға арналған тұруға байланысты қызмет

87.3

Тұруды қамтамасыз етумен қарттар мен мүгедектерді күту қызметі

87.9

Үйде күту бойынша қызметтің өзге түрлері

88.1

Қарттар мен мүгедектер үшін тұруды қамтамасыз етпейтін әлеуметтік қызметтер көрсету

88.9

Басқа санаттарға енгізілмеген, тұруды қамтамасыз етпей көрсетілетін өзге әлеуметтік қызметтер

Өнер, ойын-сауық және демалыс

90.0

Шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызмет

91.0

Кітапханалар, мұрағаттар, мұражайлар және мәдени қызмет көрсететін басқа да мекемелер қызметі

92.0

Құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру қызметі

93.1

Спорт саласындағы қызмет

93.2

Демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру жөніндегі қызмет

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну

94.1

Коммерциялық, кәсіпкерлік және кәсіби мүшелік ұйымдар қызметі

94.2

Кәсіподақтар қызметі

94.9

Басқа қоғамдық бірлестіктердің қызметі

95.1

Компьютерлер мен байланыс жабдықтарын жөндеу

95.2

Жеке тұтынатын заттарды және тұрмыстық тауарларды жөндеу

96.0

Өзге де дербес қызметтер ұсыну

Үй қызметшісін жалдайтын және өзі тұтыну үшін тауарлар мен қызметтер өндіретін үй шаруашылықтары қызметі

97.0

Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі

98.1

Жеке тұтыну үшін тауарлар өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі

98.2

Жеке тұтыну үшін қызметтер өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі

Аумақтан тыс ұйымдардың және органдардың қызметі

99.0

Аумақтан тыс ұйымдардың қызметі

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп 
зерттеу сауалдамасы» (коды 1232102, 
индексі Т-001, кезеңділігі тоқсандық)
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі
нұсқаулыққа 2-Қосымша      

Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалдамасының» (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі тоқсандық) 43 сұрағын толтыру мысалы

Бұлай жазуға болмайды

Дұрыс жазылуы

директор

мектеп директоры, мейрамхана директоры

агент

жылжымайтын мүлікті сату жөніндегі агент, сақтандыру агенті

бөлім бастығы

облыс немесе аудан әкімшілігінің аппаратындағы бөлім бастығы, өнеркәсіп кәсіпорнының бөлім бастығы

меңгеруші

тоқыма фабрикасының қойма меңгерушісі

шебер

өнеркәсіп кәсіпорнының жабдықтарды жөндеу жөніндегі шебері

оператор

машинамен сауу операторы, компьютерді күтіп-ұстау жөніндегі оператор

жұмыс беруші

"Тұрмыс" жиhазын жасап шығаратын кәсіпорынның директоры сусындар өндіретін «Сайрам» АҚ басшысы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады