Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұны және оларды жасау, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру полисін рәсімдеу, сондай-ақ міндетті сақтандырудың жекелеген түрлері бойынша міндетті сақтандыру шарттарын жасау үшін сақтанушы өтініштерінің мазмұны жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" 2010 жылғы 1 наурыздағы № 24 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 26 тамыздағы № 95 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2011 жылы 6 қазанда № 7240 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 269 қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.10.2018 № 269 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және олардың жасалуына, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисін рәсімдеуге қойылатын талаптарды айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұны және оларды жасау, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру полисін рәсімдеу, сондай-ақ міндетті сақтандырудың жекелеген түрлері бойынша міндетті сақтандыру шарттарын жасау үшін сақтанушы өтініштерінің мазмұны жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" 2010 жылғы, 1 наурыздағы № 24 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6171 тіркелген, 2010 жылғы 7 тамызда Қазақстан Республикасының орталық атқару және өзге орталық мемлекеттік органдарының актілері жинағының № 13; 2010 жылғы 30 қазанда "Егемен Қазақстан" газетінде № 450-451 (26294) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      қаулыға 1-қосымшада:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұны және оларды жасау, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру полисін рәсімдеу жөніндегі нұсқаулықта (бұдан әрі - Нұсқаулық):

      14, 15 және 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "14. Міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисінде Дерекқор базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйым беретін, сақтандыру полисінің нөмірі болып табылатын бірегей нөмір болады.

      15. Міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисі осы Нұсқаулықтың 4-тармағында белгіленген талаптардан басқа мынадай талаптарға сәйкес келеді:

      міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисінің бланкісі түсінің нөмірі Pantone шәкілі бойынша 701 болуы тиіс. Осы түс сақтандырудың өзге түрлері бойынша сақтандыру полистері үшін қолданылмайды.

      міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисінің бланкісін өндіру кезінде қолданылатын қағазда жарыққа тосып қарағанда көрінетін "KAZ -ою - KAZ" деген су тамғы белгісі болуы тиіс.

      16. Осы Нұсқаулықтың 13, 14 және 15-тармақтарында белгіленген талаптар Қазақстан Республикасының аумағына уақытша кірген (әкелінген) көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын жасау жағдайларына қолданылмайды.";

      17-тармақ алып тасталсын;

      Нұсқаулыққа қосымша осы қаулының қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын:

      қаулыға 2-қосымшада:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасау үшін сақтанушы өтінішінің мазмұнына қойылатын талаптарда:

      бірінші бөліктің 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "11) өтінішті қабылдаған сақтандыру ұйымы/сақтандыру агенті қызметкерінің тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты.".

      екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сақтанушы 2) тармақшаның екінші, үшінші, бесінші, жетінші абзацтарында, 3) тармақшаның екінші, үшінші, алтыншы - он төртінші абзацтарында, 5) тармақшада, 7) тармақшаның екінші - бесінші, жетінші, сегізінші абзацтарында, 8) тармақшада көзделген Қазақстан Республикасының аумағына уақытша кіру туралы мәліметтерді растау бөлігіндегі мәліметтер бойынша растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса береді.".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк


Төрағасы

Г.Марченко


  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2011 жылғы 26 тамыздағы
№ 95 қаулысына
қосымша

      Нысан

      САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ ЛОГОТИПІ

      ЛОГОТИП СТРАХОВЩИКА

      САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ

      АСЫРУ ҚҰҚЫҒЫНА БЕРІЛГЕН ЛИЦЕНЗИЯ №_______

      ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

      СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Берілген күні/______

      Дата выдачи

      БІРЕГЕЙ НӨМІР САҚТАНДЫРУ Сериясы____№____

      УНИКАЛЬНЫЙ ПОЛИСІ Серия

      НОМЕР

      СТРАХОВОЙ ПОЛИС

      КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫ ИЕЛЕРІНІҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ

      ЖАУАПКЕРШІЛІГІН МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ

      ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ

      ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

      САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНЫҢ ТҮРІ КЕШЕНДІ ШАРТ/

      КОМПЛЕКСНЫЙ ДОГОВОР

      ВИД ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ СТАНДАРТТЫ ШАРТ/

      СТАНДАРТНЫЙ ДОГОВОР

      САҚТАНУШЫ/СТРАХОВАТЕЛЬ

Тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты (жеке тұлға үшін), атауы (заңды тұлға үшін)

Фамилия, имя, при наличии - отчество (для физического лица), наименование (для юридического лица)


Тұрғылықты жері (орналасқан жері) / Место жительства (место нахождения)


ЖСН (жеке тұлға үшін) /БСН (заңды тұлға үшін)/ ИИН (для физического лица)/БИН (для юридического лица)


Резидент/ Резидент (1), Бейрезидент/ Нерезидент (2)


Экономика секторының коды/ Код сектора экономики


СТН / РНН


Банктік деректемелер/ Банковские реквизиты      САҚТАНДЫРЫЛУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР / СВЕДЕНИЯ О ЗАСТРАХОВАННОМ

САҚТАНДЫРЫЛУШЫ / ЗАСТРАХОВАННЫЙ

(Фамилия, имя, при наличии - отчество)

сынып/класс

жсн/ иин

стн/РНН

1.

2.

3.

...


      КӨЛІК ҚҰРАЛЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР/ СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ

МАРКАСЫ, ҮЛГІСІ/ МАРКА, МОДЕЛЬ

МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ НӨМІРЛІК БЕЛГІСІ / РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

ШАНАҚ НӨМІРІ/ НОМЕР КУЗОВА (VIN)

1.
2.
3.
...

      САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫ/

      СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

      _________________________________________________________ТЕҢГЕ/ ТЕНГЕ

      (санмен және жазумен/ цифрами и прописью)

      САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫН ТӨЛЕУДІҢ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ/

      ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

МЕРЗІМІН ҰЗАРТЫП/ БІРЖОЛҒЫ/

В РАССРОЧКУ ЕДИНОВРЕМЕННО

Күні/ дата
Сомасы/ сумма

      САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІНІҢ

      с "____ "________ 20__ жылдан бастап / год

      по "____ "________20__ жылға/года дейін

      ҚОЛДАНЫЛУ

      МЕРЗІМІ/

      СРОК ДЕЙСТВИЯ

      СТРАХОВОГО ПОЛИСА

      Ерекше жағдайлар /

      Особые условия:______________________________________________________

      50% ЖЕҢІЛДІК БЕРІЛЕДІ / ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛЬГОТА 50%

      негізінде/ на основании

      _____________________________________________________________________

      Сақтандыру аумағы/ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ/

      Территория страхования РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

      САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІ ЖАСАЛҒАН КҮН/

      ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА

      "____" _______________20____ ж./ г

      САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ САҚТАНУШЫНЫҢ

      (Сақтандыру агентінің) ҚОЛЫ/

      қолы/ м.п. ПОДПИСЬ

      ПОДПИСЬ СТРАХОВАТЕЛЯ

      СТРАХОВЩИКА

      (страхового агента) __________ ________

      Сақтандыру

      агентінің Тегі,

      Аты, Әкесінің

      аты/

      Фамилия, Имя,

      при наличии-

      Отчество

      Страхового

      агента

      Шарт №/

      № Договора

      САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ орналасқан жері, телефон, факс, банктік деректемелер Место нахождения СТРАХОВЩИКА, телефон, факс, банковские реквизиты

      Телефон Организации по формированию и ведению базы данных

      Дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның телефоны

      ЖАҒЫ СЫРТ

      САҚТАНДЫРУ ТАЛАПТАРЫ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

1. Сақтандырылушы тұлғаның Қазақстан Республикасы азаматтық заңдарында белгіленген, жоғары қауіптілік көзі ретіндегі көлік құралын пайдалану нәтижесінде үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген зиянды өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүддесі көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру объектісі болып табылады.

2. Сақтандырылушының көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартында (бұдан әрі - Шарт) көрсетілген, көлік құралдарын пайдалануы нәтижесінде жәбірленуші деп танылған адамдардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген зиянды өтеу бойынша сақтандырылушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі сақтандыру жағдайы деп танылады.

3. Бір сақтандыру жағдайы (сақтандыру сомасы) бойынша сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемі мынаны құрайды (айлық есептік көрсеткішпен):

1) әрбір жәбірленушінің өміріне немесе денсаулығына келтірілген зиян үшін және ол мыналарға әкеп соқса: қайтыс болуына - 1000, мүгедектіктің: I тобы белгіленуіне - 800, II тобы белгіленуіне - 600, III тобы белгіленуіне - 500, "мүгедек балаға" - 500; мертігуге, жарақаттануға немесе денсаулықтың мүгедектік белгіленбеген өзге де бұзылуына - амбулаториялық және (немесе) стационарлық емделуге жұмсалған нақты шығыстар мөлшерінде, бірақ 300-ден көп емес. Бұл ретте сақтандыру төлемінің мөлшері стационарлық емделудің әрбір күні үшін кемінде 10 айлық есептік көрсеткішті құрауы тиіс;

2) бір жәбірленушінің мүлкіне келтірілген зиян үшін - келтірілген зиян мөлшерінде, бірақ 600-ден көп емес;

3) бір мезгілде екі және одан да көп жәбірленушінің мүлкіне келтірілген зиян үшін - келтірілген зиян мөлшерінде, бірақ әрбір жәбірленушіге 600-ден көп емес. Бұл ретте сақтандыру төлемдерінің жалпы мөлшері барлық жәбірленушіге 2000-нан аспауға тиіс. Зиян мөлшері сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемінен асқан жағдайда сақтандыру төлемі әрбір жәбірленушіге оның мүлкіне келтірілген зиянға мөлшерлес дәрежеде жүзеге асырылады.

4. Қаза болуына немесе мүгедектік белгіленуіне әкеп соққан, жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін сақтандыру төлемі осы талаптардың 3-тармағында белгіленген сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемінің мөлшерінде жүзеге асырылады.

5. Сақтандырушы сақтандыру төлемін осы "Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 25-бабында көзделген құжаттарды алған күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде төлейді.

6. Сақтанушы:

1) сақтандырушыдан көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру талаптарын, Шарт бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге;

2) деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымнан міндетіне сақтанушы жөніндегі мәліметтерді деректер базасына енгізу кіретін сақтандырушының сақтанушымен жасасқан Шарт туралы мәліметтердің деректер базасында бар екендігі туралы ақпаратты сұратуға құқылы. Осы құқық сақтандырылған адамға да қолданылады;

3) сақтандыру полисін жоғалтып алған жағдайда оның дубликатын алуға;

4) мүлкіне келтірілген зиянның мөлшерін бағалау үшін тәуелсіз сарапшы көрсететін қызметтерді пайдалануға;

5) келтірілген зиянның мөлшеріне тәуелсіз сарапшы жүргізген бағалаудың нәтижелерімен және сақтандырушы жүзеге асырған сақтандыру төлемі мөлшерінің есеп-қисабымен танысуға;

6) Шартты мерзімінен бұрын тоқтатуға;

7) Шарттан туындаған мәселелерді реттеу үшін сақтандыру омбудсманға өтініш жасауға;

8) сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тарту немесе оның мөлшерін азайту туралы шешіміне Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген тәртіппен дауласуға;

9) сақтандыру төлемін Заңмен көзделген жағдайларда алуға құқылы.

7. Сақтанушы:

1) Шартты жасасу кезінде Заңға сәйкес Шартқа енгізу үшін қажетті, соның ішінде қосарланған сақтандыру, көлік құралдарын маусымдық пайдалану, Қазақстан Республикасы аумағына уақытша кіру және Заңда көзделген тәртіппен сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін азайтуға берілген құқық туралы мәліметтерді сақтандырушыға ұсынуға;

2) сақтандыру сыйлықақыларын Шартта белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде төлеуге;

3) көлік оқиғасының және сақтандыру жағдайының басталғаны туралы өзіне белгілі болғаннан бастап кідіріссіз, бірақ үш жұмыс күнінен кешіктірмей, қолдан келетін тәсілмен (ауызша, жазбаша) бұл туралы Шартты жасасқан сақтандырушыға хабарлауға міндетті. Ауызша нысандағы хабарлама кейіннен (жетпіс екі сағат ішінде) жазбаша түрде расталуға тиіс. Сақтанушы мен сақтандырылушы бір тұлға болып табылмайтын жағдайларда, көлік оқиғасының және сақтандыру жағдайының басталғаны туралы сақтандырушыға хабарлау жөніндегі міндет сақтандырылушыға жүктеледі. Егер сақтанушының (сақтандырылушының) дәлелді себептермен аталған іс-әрекеттерді орындау мүмкіндігі болмаса, ол мұны құжаттармен растауға тиіс;

4) көлік оқиғасы болған кезде жәбірленушілерге және жол полициясы қызметкерлеріне олардың талабы бойынша Шартты жасасқан сақтандырушының атауын және орналасқан жерін хабарлауға;

5) көлік оқиғасы болған кезде ықтимал шығындарды болдырмау немесе азайту үшін қалыптасқан мән-жайларға ақылға қонымды және қолдан келетін шараларды, оның ішінде зардап шеккен адамдардың мүлкін құтқару және оларға көмек көрсету шараларын қолдануға;

6) көлік оқиғасы және зардап шеккен адамдар туралы тиісті органдарға және ұйымдарға олардың құзыретіне орай (ішкі істер органдарының жол полициясы бөлімшелеріне, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарына, жедел медициналық жәрдем қызметіне, авариямен күрес қызметіне) хабарлауға;

7) көлік оқиғасы жасалған кезде кідіріссіз, бірақ уәкілетті лауазымды тұлғаның жазбаша жолдамасын алған кезден бастап екі сағаттан кешіктірмей, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес психикаға белсенді әсер ететін затты тұтыну фактісін және мас күйін анықтау үшін медициналық куәландырудан өтуге;

8) сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабарлаған күннен бастап кідіріссіз, бірақ екі жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы жәбірленушіге хабарлауға;

9) сақтандыру жағдайының басталуына жауапты адамға кері талап қою құқығының сақтандырушыға өтуін қамтамасыз етуге міндетті.

8. Сақтанушының 7-тармақтың 4), 5) және 6) тармақшаларында аталған міндеттері көлік оқиғасы болған кезде көлік құралын тікелей жүргізген адамға жүктеледі.

9. Сақтандырушы:

1) Шартты жасасқан кезде сақтанушыдан, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген мәліметтерден басқа, осы Заңға сәйкес Шартқа енгізу үшін қажетті мәліметтерді, оның ішінде осының алдындағы Шарттары, сақтандыру жағдайлары және сақтандыру төлемдері туралы ақпаратты беруін талап етуге;

2) тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдардан, олардың құзыретіне орай, сақтандыру жағдайының басталу фактісін және жәбірленушілерге келтірілген зиянның мөлшерін растайтын құжаттарды сұратуға;

3) көлік оқиғасының себептерін және өзге де мән-жайларын анықтауға;

4) Заңның 28-бабында көзделген жағдайларда, зиян келтіргені үшін жауапты тұлғаға, кері талап қоюға;

5) Заңның 29-бабында көзделген негіздер бойынша сақтандыру төлемін толық немесе ішінара жүзеге асырудан бас тартуға құқылы.

10. Сақтандырушы:

1) сақтанушыны (сақтандырылушыны) көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру талаптарымен таныстыруға, оның Шарттан туындайтын құқықтары мен міндеттерін түсіндіруге;

2) Шартты жасасқаннан кейін сақтанушыға (сақтандырылушыға) сақтандыру полисін беруге;

3) Заңның 20-бабы 1-тармағының бірінші бөлігінде аталған адамдарға сақтандыру сыйлықақыларын төлеу жөнінде жеңілдік жасауға;

4) көлік оқиғасы туралы хабар алынған кезде оны кідіріссіз тіркеуге;

5) жәбірленушінің немесе Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жәбірленушінің қайтыс болуына байланысты зиянды өтеткізуге құқығы бар адамдардың жазбаша өтінішін алған күнінен бастап жұмыс күні ішінде сақтандыру жағдайын растайтын құжат болған кезде көлік оқиғасына кінәлі болып табылатын сақтанушының сақтандыру полисінің (сақтанушының тегі, аты, болған жағдайда - әкесінің аты, көлік құралының мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі, нөмірі және берілген күні) бар екендігі туралы жазбаша мәліметті беруге;

6) Заңда белгіленген мерзімде және тәртіпте сақтанушының (сақтандырылушының) не жәбірленушінің (пайда алушының) немесе олардың өкілдерінің өтініші бойынша зақымдалған (жойылған) мүлікке тәуелсіз сарапшыда бағалау жүргізуді ұйымдастыруға және бағалау туралы есепті пайда алушыға танысу үшін ұсынуға;

7) Заңның 25 бабы 2-тармағының көзделген құжаттарды сақтандырушы тапсырмаған жағдайда үш жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша оған хабарлауға;

8) сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемін Заңда белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде жасауға;

9) сақтанушыға (сақтандырылушыға) олардың сақтандыру жағдайы кезінде шығындарды болдырмау немесе азайту мақсатымен жұмсаған шығыстарын өтеуге;

10) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге міндетті.

11. Шарттың орындалуы Қазақстан Республикасының аумағымен шектеледі, егер де Қазақстан Республикасымен жасасқан халықаралық шарттында басқасы көзделмесе.

12. Сақтанушы (пайда алушы) өзінің мүдделері мен заңды құқықтарын қорғау үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне немесе Сақтандыру омбудсманына баруға құқылы

1. Объектом обязательного страхования гражданской - правовой ответственности владельцев транспортных средств транспортных средств является

имущественный интерес застрахованного лица, связанныйс его обязанностью, установленной гражданским законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в результате эксплуатации транспортного средства как источника повышенной опасности

2. Страховым случаем признается факт наступления гражданско- правовой ответственности застрахованного по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу лиц, признанных потерпевшими, в результате эксплуатации застрахованным транспортного средства, указанного в договоре обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (далее - Договор).

3. Предельный объем ответственности страховщика по одному страховому случаю (страховая сумма) составляет (в месячных расчетных показателях):

1) за вред, причиненный жизни или здоровью каждого потерпевшего и повлекший: гибель - 1000; установление инвалидности: I группы - 800, II группы - 600, III группы -500; "ребенок-инвалид" - 500; увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности - в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 300. При этом размер страховой выплаты за каждый день стационарного лечения должен составлять не менее 10 (десяти) месячных расчетных показателей;

2) за вред, причиненный имуществу одного потерпевшего, - в размере причиненного вреда, но не более 600;

3) за вред, причиненный одновременно имуществу двух и более потерпевших, - в размере причиненного вреда, но не более 600 каждому потерпевшему. При этом общий размер страховых выплат всем потерпевшим не может превышать 2000. В случае превышения размера вреда над предельным объемом ответственности страховщика страховая выплата каждому потерпевшему осуществляется соразмерно степени вреда, причиненного его имуществу.

4. Страховая выплата за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевшего, повлекший гибель или установление инвалидности, осуществляется в размере предельного объема ответственности страховщика, установленного пунктом 3 настоящих условий.

5. Страховая выплата производится страховщиком в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения им документов, предусмотренных статьей 25 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Закон).

6. Страхователь вправе:

1) требовать от страховщика разъяснения условий обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, своих прав и обязанностей по Договору;

2) запросить от организации по формированию и ведению базы данных информацию о наличии в базе данных сведений о Договоре,заключенном страхователем со страховщиком, в обязанности которого входит внесение сведений по нему в базу данных. Данное право распространяется также на застрахованного;

3) получить дубликат страхового полиса в случае его утери;

4) воспользоваться услугами независимого эксперта для оценки размера причиненного вреда имуществу потерпевшего;

5) ознакомиться с результатами оценки размера причиненного вреда, произведенной независимым экспертом, и расчетами размера страховой выплаты, осуществленными страховщиком;

6) досрочно прекратить Договор;

7) обратиться к страховому омбудсману для урегулирования вопросов, возникающих из Договора;

8) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, решение страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;

9) получить страховую выплату в случаях, предусмотренных Законом.

7. Страхователь обязан:

1) при заключении Договора предоставить страховщику сведения, необходимые для внесения в Договор в соответствии с Законом, в том числе о двойном страховании, сезонной эксплуатации транспортного средства, временном въезде на территорию Республики Казахстан и праве на уменьшение размера страховой премии в порядке, предусмотренном Законом;

2) уплачивать страховые премии в размере, порядке и сроки, которые установлены Договором;

3) незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, как ему стало известно о наступлении транспортного происшествия и страхового случая, уведомить об этом страховщика, с которым заключен Договор, доступным способом (устно, письменно). Сообщение в устной форме должно быть в последующем (в течение семидесяти двух часов) подтверждено письменно. В случаях, когда страхователь и застрахованный не являются одним и тем же лицом, то обязанность по информированию страховщика о наступлении транспортного происшествия и страхового случая возлагается на застрахованного. Если страхователь (застрахованный) по уважительным причинам не имел возможности выполнить указанные действия, он должен подтвердить это документально;

4) при совершении транспортного происшествия сообщить потерпевшим и сотрудникам дорожной полиции по их требованию наименование и местонахождение страховщика, с которым заключен Договор;

5) при совершении транспортного происшествия принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки, в том числе меры к спасению имущества и оказанию помощи пострадавшим лицам;

6) сообщить в соответствующие органы и организации, исходя из их компетенции (подразделения дорожной полиции органов внутренних дел, органы

противопожарной службы, службу скорой медицинской помощи, аварийные службы), о транспортном происшествии и пострадавших лицах;

7) при совершении транспортного происшествия незамедлительно, но не позднее двух часов с момента получения письменного направления уполномоченного должностного лица пройти медицинское освидетельствование для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

8) незамедлительно, но не позднее двух рабочих дней со дня сообщения, страховщику о наступлении страхового случая уведомить об этом потерпевшего;

9) обеспечить переход к страховщику права обратного требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая.

8. Обязанности страхователя, указанные в подпунктах 4), 5) и 6)пункта 7, возлагаются на лицо, непосредственно управлявшее транспортным средством в момент транспортного происшествия.

9. Страховщик вправе:

1) при заключении Договора, кроме сведений, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан, требовать от страхователя предоставления сведений, необходимых для внесения в Договор в соответствии с Законом, в том числе информации о предшествующих Договорах, страховых случаях и страховых

выплатах;

2) запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их компетенции, документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер вреда, причиненного потерпевшим;

3) устанавливать причины и иные обстоятельства транспортного происшествия;

4) предъявлять право обратного требования лицу, ответственному за причинение вреда, в случаях, предусмотренных статьей 28 Закона;

5) отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по основаниям, предусмотренным статьей 29 Закона.

10. Страховщик обязан:

1) ознакомить страхователя (застрахованного) с условиями обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, разъяснить его права и обязанности, возникающие из Договора;

2) по заключении Договора выдать страхователю (застрахованному) страховой полис;

3) предоставить льготу по уплате страховой премии лицам, указанным в части первой пункта 1 статьи 20 Закона;

4) при получении сообщения о транспортном происшествии незамедлительно зарегистрировать его;

5) в течение рабочего дня с даты получения письменного обращения потерпевшего или лица, имеющего согласно законам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью потерпевшего, письменно представить сведения о наличии страхового полиса(фамилия, имя, при наличии отчество страхователя, государственный регистрационный номерной знак транспортного средства, номер и дата выдачи) у страхователя, являющегося виновником транспортного происшествия, при наличии документа, подтверждающего страховой случай;

6) в сроки и порядке, установленные Законом, организовать по заявлению на проведение оценки страхователя (застрахованного) либо потерпевшего (выгодоприобретателя) или их представителей оценку у независимого эксперта поврежденного (уничтоженного) имущества и представить отчет об оценке на ознакомление выгодоприобретателю;

7) в случае непредставления страхователем документов, предусмотренных пунктом 2, статьи 25 Закона, незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, письменно уведомить его о недостающих документах;

8) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в размере, порядке и сроки, которые установлены Законом;

9) возместить страхователю (застрахованному) расходы, понесенные им в целях предотвращения или уменьшения убытков при страховом случае;

10) обеспечить тайну страхования.

11. Действие Договораограничивается территорией Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международным договором, заключенным Республикой Казахстан.

12. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе обратиться в Национальный Банк Республики Казахстан либо Страховому омбудсману за защитой своих законных прав и интересов


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады