Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы" 2005 жылғы 30 шілдедегі № 269 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 220 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 2 ақпанда № 7405 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 сәуірдегі № 115 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.04.2016 № 115 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру мен өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары жөніндегі есептерді қарау тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы» 2005 жылғы 30 шілдедегі № 269 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3822 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары жөніндегі ережеде:
      1-қосымшаның 13-2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «13-2. Ішкі аудит қызметі (бар болса).
      Осы тармақта қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының тегін, атын, бар болса – әкесінің атын және оның қызметіне кірісу күнін көрсету қажет.»;
      7-қосымша осы қаулының қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                   Г. Марченко

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2011 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 220 қаулысына қосымша

«Мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымын мемлекеттік тіркеу және
облигацияларды орналастыру және өтеу,
облигациялар шығарылымының күшін жою
қорытындылары жөніндегі ережеге
7-қосымша

      Халықаралық қаржы ұйымдарының тiзбесi:

      1) Халықаралық қайта құру және даму банкi;
      2) Халықаралық қаржы корпорациясы;
      3) Азия даму банкi;
      4) Африка даму банкi;
      5) Еуропа қайта құру және даму банкi;
      6) Америкааралық даму банкi;
      7) Еуропа инвестициялық банкi;
      8) Ислам даму банкi;
      9) Скандинавия инвестициялық банкi;
      10) Еуропалық Кеңестiң даму банкi;
      11) Халықаралық есеп айырысу банкi;
      12) Еуразиялық даму банкi.».

О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 269 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 220. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 февраля 2012 года № 7405. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.04.2016 № 115 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:
      1. В постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 269 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3822) внести следующие изменения:
      в Правилах государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций, утвержденных указанным постановлением:
      пункт 13-2 приложения 1 изложить в следующей редакции:
      "13-2. Служба внутреннего аудита (при наличии).
      В данном пункте необходимо указать фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения руководителя службы внутреннего аудита общества и дату вступления его в должность.";
      приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель
      Национального Банка                        Г. Марченко

Приложение        
к постановлению Правления 
Национального Банка    
Республики Казахстан   
от 26 декабря 2011 года № 220

"Приложение 7
к Правилам государственной регистрации
выпуска негосударственных облигаций
и рассмотрения отчетов об итогах
размещения и погашения облигаций,
аннулирования выпуска облигаций

      Перечень международных финансовых организаций:
      1) Международный банк реконструкции и развития;
      2) Международная финансовая корпорация;
      3) Азиатский банк развития;
      4) Африканский банк развития;
      5) Европейский банк реконструкции и развития;
      6) Межамериканский банк развития;
      7) Европейский инвестиционный банк;
      8) Исламский банк развития;
      9) Скандинавский инвестиционный банк;
      10) Банк Развития Европейского Совета;
      11) Банк международных расчетов;
      12) Евразийский банк развития.".