Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лицензиясы негізінде банкоперацияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың жарғылық капиталының ең аз мөлшерлері туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы № 127 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 10 мамырда № 7642 тіркелді

      "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Жарғылық капиталдың ең аз мөлшері:
      1) Ұлттық почта операторы үшін – 1 (бір) миллиард теңге;
      2) ипотекалық ұйымдар үшін – 800 (сегіз жүз) миллион теңге;
      3) қаулының осы тармағының 1) - 2) тармақшаларында көрсетілгендерді қоспағанда, банктік қарыз операцияларын жүзеге асыратын ұйымдар үшін – 800 (сегіз жүз) миллион теңге;
      4) банк операцияларының өзге түрлерін жүзеге асыратын басқа ұйымдар (шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру немесе банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау операцияларын жүзеге асыру қызметінің ерекше түрі болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда) үшін – 5 (бес) миллион теңге.
      2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                          Г. Марченко

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы
№ 127 қаулысына қосымша 

Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органының лицензиясы негiзiнде банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың жарғылық капиталының ең төменгi мөлшерлерi туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы № 54 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4164 тіркелген).
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарды лицензиялау ережесін бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органының лицензиясы негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерлері туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы № 54 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 25 маусымдағы № 168 қаулысының 3-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4873 тіркелген).
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтiк құқықтық актілеріне ипотекалық ұйымдардың, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін пруденциалдық реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 280 қаулысының 1-тармағының 3) тармақшасы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5122 тіркелген).
      4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» 2010 жылғы 29 наурыздағы № 49 қаулысына қосымшаның 6-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6204 тіркелген "Егемен Қазақстан" газетінде 2010 жылғы 3 қарашадағы № 456 (26299) жарияланған).

О минимальных размерах уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 127. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 мая 2012 года № 7642

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Установить минимальный размер уставного капитала:
      1) для Национального оператора почты - 1 (один) миллиард тенге;
      2) для ипотечных организаций - 800 (восемьсот) миллионов тенге;
      3) для организаций, осуществляющих банковские заемные операции, за исключением указанных в подпунктах 1)-2) настоящего пункта постановления - 800 (восемьсот) миллионов тенге;
      4) для других организаций, осуществляющих иные виды банковских операций (за исключением юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой или осуществление операции по инкассации банкнот, монет и ценностей), - 5 (пять) миллионов тенге.
      2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель
      Национального Банка                        Г. Марченко

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 127

Перечень нормативных правовых актов
Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

      1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 54 «О минимальных размерах уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4164).
      2. Пункт 3 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 168 «Об утверждении Правил лицензирования организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций и внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 54 «О минимальных размерах уставного капитала организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4873).
      3. Подпункт 3) пункта 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2007 года № 280 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пруденциального регулирования деятельности ипотечных организаций, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5122).
      4. Пункт 6 приложения к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 49 «О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6204, опубликованное 25 сентября 2010 года № 253-254 (26314-26315) в газете "Казахстанская правда").