Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2012 жылғы 20 қаңтардағы "Қазақстан Республикасы прокуратурасы органдарында, ведомстволары мен мекемелерінде өтініштермен жұмысты ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" № 4 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2012 жылғы 26 сәуірдегі № 54 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 16 мамырда № 7659 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2018 жылғы 1 маусымдағы № 72 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Бас Прокурорының 01.06.2018 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Азаматтардың және ұйымдардың конституциялық және өзге заңмен қорғалатын құқықтарын, бостандықтары мен мүдделерін қорғауды, Қазақстан Республикасы прокуратурасы органдарында, ведомстволары мен мекемелерінде жеке және заңды тұлғалардың өтініштерімен жұмыстың тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында, Қазақстан Республикасының "Прокуратура туралы" Заңының 11-бабы 4), 4-1) тармақшаларын басшылыққа алып, БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2012 жылғы 20 қаңтардағы "Қазақстан Республикасы прокуратурасы органдарында, ведомстволары мен мекемелерінде өтініштермен жұмысты ұйымдастыру жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы" № 4 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне № 7425 тіркелген, 2012 жылғы 26 сәуірде "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы прокуратурасы органдарында, ведомстволары мен мекемелерінде өтініштермен жұмысты ұйымдастыру жөніндегі Нұсқаулықта:

      41-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "41. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына жүйелі түрде қысым жасау, облыстардың прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлардың тиісті дәрежеде бағаламаған көптеген немесе өрескел заң бұзушылықтар туралы өтініштер, сондай-ақ мемлекеттің, адамдар топтарының және жекелеген азаматтардың мүдделерін қозғайтын мәселелер бойынша үлкен қоғамдық резонансқа ие болған азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын бұзушылықтар туралы өтініштер оқиға орнына бару арқылы тексеріледі.

      Осындай өтініштер бойынша тексеру жүргізу үшін бару туралы шешімді алдыңғы тексерулерді, соның ішінде төмен тұрған прокуратуралардың тексеру материалдарын алдын ала зерделеу нәтижелері бойынша Бас Прокурордың жетекшілік ететін орынбасарымен келісілген құрылымдық бөлімше басшысының дәлелді баянаты негізінде Бас Прокурор қабылдайды.

      Тексеру Бас Прокурордың жетекшілік ететін орынбасары бекітетін тексеру жоспары бойынша жүргізіледі.

      Тексеру жоспарына тексерудің атауы, тексеруге тартылатын лауазымды тұлғалар көрсетіле отырып, тексерілуге жататын мәселелердің тізбесі, тексерудің ұзақтығы (басталған және аяқталған күні) енгізілуі тиіс.

      Тексерудің нәтижелері орындалған іс-шаралар, туындауы мүмкін әлеуметтік салдарлар, шығарылған прокурорлық қадағалау актілері, арызданушылардың уәждері шешілгені туралы мәлімет немесе оларды шешуге арналған ұсыныстар көрсетілген қорытынды түрінде ресімделеді.".

      2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Бас прокуратураның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына жүктелсін.

      3. Бұйрық Бас прокуратура құрылымдық бөлімшелері, ведомстволары мен мекемелерінің басшыларына, облыстардың, аудандардың прокурорларына және оларға теңестірілген прокурорларға жолдансын.

      4. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Бас Прокуроры

А. Дауылбаев


О внесении изменения в приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 20 января 2012 года № 4 "Об утверждении Инструкции по организации работы с обращениями в органах, ведомствах и учреждениях прокуратуры Республики Казахстан"

Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 26 апреля 2012 года № 54. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 мая 2012 года № 7659. Утратил силу приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 1 июня 2018 года № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

      Сноска. Утратил силу приказом Генерального Прокурора РК от 01.06.2018 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях обеспечения защиты конституционных и иных охраняемых законом прав, свобод и интересов граждан и организаций, эффективности работы с обращениями физических и юридических лиц в органах, ведомствах и учреждениях прокуратуры Республики Казахстан, руководствуясь подпунктами 4), 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан "О Прокуратуре", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 20 января 2012 года № 4 "Об утверждении Инструкции по организации работы с обращениями в органах, ведомствах и учреждениях прокуратуры Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7425, опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 26 апреля 2012 года) следующее изменение:

      в Инструкции по организации работы с обращениями в органах, ведомствах и учреждениях прокуратуры Республики Казахстан, утвержденной указанным приказом:

      пункт 41 изложить в следующей редакции:

      "41. Обращения о систематическом ущемлении прав и свобод граждан, многочисленных или грубых нарушениях закона, не получивших должной оценки прокурорами областей и приравненными к ним прокурорами, а также обращения о нарушениях конституционных прав и свобод граждан, имеющие большой общественный резонанс, по вопросам, затрагивающим интересы государства, группы людей и отдельных граждан, проверяются с выездом на место.

      Решение о выезде для проведения проверки по таким обращениям принимается Генеральным Прокурором на основании мотивированного рапорта руководителя структурного подразделения, согласованного с курирующим заместителем Генерального Прокурора, по результатам предварительного изучения материалов предыдущих проверок, в том числе нижестоящих прокуратур.

      Проверка проводится по утвержденному курирующим заместителем Генерального Прокурора плану проверки.

      План проверки должен включать наименование проверки, перечень вопросов, подлежащих проверке, с указанием должностных лиц, привлекаемых к проверке, продолжительность (дата начала и окончания) проверки.

      Результаты проверки оформляются в виде заключения с указанием выполненных мероприятий, возможных социальных последствий, вынесенных актов прокурорского надзора, сведений о разрешении доводов заявителей либо предложений для их разрешения.".

      2. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на руководителей структурных подразделений Генеральной прокуратуры.

      3. Приказ направить руководителям структурных подразделений, ведомств и учреждений Генеральной прокуратуры, прокурорам областей, районов и приравненным к ним прокурорам.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Генеральный Прокурор


Республики Казахстан

А. Даулбаев