Мақта қолхатының нысанын (үлгісін) және сипаттамасын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2013 жылғы 18 сәуірдегі № 15-07/185 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 13 мамырда № 8465 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № 44 бұйрығымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 16.02.2021 № 44 (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мақта саласын дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 4) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес мақта қолхатының нысаны (үлгісі) және сипаттамасы бекітілсін.

      2. Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитеті (Хасенов С.С.) заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Министр

А. Мамытбеков


  Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің
2013 жылғы 18 сәуірдегі
№ 15-07/185 бұйрығына
қосымша

      Нысан

      Коды/Код Сериясы/Серия № ________

МАҚТА ҚОЛХАТЫ/ХЛОПКОВАЯ РАСПИСКА № ______

      20___ жылғы "_" __________/от "__" ________ 20__года

ҚОЙМА КУӘЛIГI/СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

      Ескерту. Қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 28.03.2016 № 138 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      _____________________________________________________________________

      мақта өңдеу ұйымының атауы/ наименование хлопкоперерабатывающей организации,

      _____________________________________________________________________

      тұрған жерi (облыс, аудан, қала/кент)/местонахождение (область, район, город/поселок)

      _____________________________________________________________________

      жеке сәйкестендіру нөмірі/индивидуальный номер/бизнес сәйкестендіру

      нөмірі/бизнес идентификационный номер

      Выдана ______________________________________________________________

      мақта иесінің тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)/Ұйымның атауы/

      Фамилия, имя и отчество (при наличии) владельца хлопка/Наименование организации

      _____________________________________________________________________

      тұрған жерi/местонахождение

      _____________________________________________________________________

      жеке тұлғаны куәландыратын құжат/документ, удостоверяющий личность физического лица

      _____________________________________________________________________

      заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiктiң* немесе анықтаманың нөмiрi

      ескертпе: *"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметi тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады."/

      ____________________________________________________________ берiлдi

      номер свидетельства* или справки о государственной регистрации (перерегистрации)

      примечание: *свидетельство о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное до введения в действие Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств", является действительным до прекращения деятельности юридического лица.

      _____________________________________________________________________

      бизнес сәйкестендіру нөмірі/бизнес идентификационный номер

      Өнiм түрi/Вид продукции ________ ____________________________________

      куәлiгi/свидетельство, аттестаты/аттестат

      № _____ 20___жыл _____________/________________ 20___год

      Нақты салмағы/Физический вес _____________ киллограмм (сандармен, жазумен)

Селекциялық сұрып/селекционный сорт

Өндiрiстiк сұрып/Промышленный сорт

Типі/Тип

Сынып/Класс

Ластанғандығы/Засоренность,

%

Ылғалдылығы/Влажность, %

Штапельдiк ұзындығы/Штапельная длина

Микронейр көрсеткiшi/Показатель микронейр

Кондициялық салмағы/Кондиционная

масса, киллограмм

Зақымдалуы Пораженность, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
      Мақтаны сақтау орны/Место хранения хлопка _______________________

      Шиттi мақтаны өндеу мерзiмi/Срок переработки хлопка-сырца

      20__жыл _________ 20__жыл_________/________20__год_______20__год

      Өңдеу шарты/Договор переработки №___20__жыл________/от___20__год

      Мақтаны сақтау мерзiмi/Срок хранения хлопка 20__жыл______20__жыл

      _____/________________20__год________________20__год

      Сақтау шарты/Договор хранения №__20__жыл_______/от_____20__год

      Сақтау төлемi туралы белгi/Отметка об уплате за хранение________

Қордың атауы/Наименование фонда

______________________________

Кепiлдiк беру мерзiмi/ Период

гарантирования________________

Уәкiлеттi тұлғаның қолы/ Подпись

уполномоченного лица__________ ______________________________

қор толтырады/заполняется фондом

______________________________

Уәкiлеттi тұлғаның тегі, аты және

әкесінің аты (бар болған жағдайда)

және қолы/___________

фамилия, имя и отчество (при наличии) и

подпись уполномоченного лица

Мөр орны/Место печати

Кепiлмен қамтамасыз етiлген

мiндеттеменiң мәнi мен мөлшерi/ Существо

и размер обязательства, обеспеченного

залогом_________

Сыйақы мөлшерлемесі/Ставка

вознаграждения, %_____________

Мiндеттеменiң орындалу мерзiмi/ Срок

исполнения обязательства ______________________________

Кепiл куәлiгiнiң бөлiнген күнi/ Дата

отделения залогового свидетельства_________________

Индоссаттың атауы/ Наименование

индоссата _____________________

Тұрған жерi/Местонахождение

______________________________

қолы/подпись __________________

Мөр орны/Место печати

кепiл куәлiгi бөлiп алынған жағдайда

толтырылады/заполняется в случае

отделения залогового свидетельства


      Коды/Код Сериясы/Серия № ______

Қойма куәлiгi бойынша талапты беремiн

/Передаю требование по складскому

свидетельству

Индоссанттың атауы/Наименование

индоссанта____________________

Тұрған жерi/Местонахождение

______________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі/Индивидуальный

идентификационный номер_______

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы "__"

__________________/

Дата совершения индоссамента "__"

_______________ 20__года

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған

жағдайда) және қолы/фамилия, имя и

отчество (при наличии) и подпись

______________________________

Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат

/Документ, удостоверяющий личность

физического лица______

Қойма куәлiгi бойынша талапты

қабылдаймын/Принимаю требование по

складскому свидетельству Индоссаттың

атауы/Наименование индоссата

____________________

Тұрған жерi/Местонахождение

______________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі/Индивидуальный

идентификационный номер_______

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы "__"

___________________/

Дата совершения индоссамента "__"

_______________ 20__ года

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған

жағдайда) және қолы/фамилия, имя и

отчество (при наличии) и подпись________

Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат

/Документ, удостоверяющий личность

физического лица______

Қойма куәлiгi бойынша талапты беремiн

/Передаю требование по складскому

свидетельству Индоссанттың атауы

/Наименование индоссанта

__________________

Тұрған жерi/Местонахождение

______________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі/Индивидуальный

идентификационный номер_______

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы "__"

__________________/

Дата совершения индоссамента "__"

_______________ 20__ года

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған

жағдайда) және қолы/фамилия, имя и

отчество (при наличии) и подпись________

Мөр орны/Место печати Жеке тұлғаны

куәландыратын құжат/Документ,

удостоверяющий личность физического

лица______

Қойма куәлiгi бойынша талапты

қабылдаймын/Принимаю требование по

складскому свидетельству

Индоссаттың атауы/Наименование

индоссата______________________

Тұрған жерi/Местонахождение

_______________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі/Индивидуальный

идентификационный номер________

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы "__"

__________________

Дата совершения индоссамента "__"

_______________ 20__года

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған

жағдайда) және қолы/фамилия, имя и

отчество (при наличии) и подпись________

Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат

/Документ, удостоверяющий личность

физического лица______

Қойма куәлiгi бойынша талапты беремiн

/Передаю требование по складскому

свидетельству

Индоссанттың атауы/Наименование

индоссанта____________________

Тұрған жерi/Местонахождение

______________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі/Индивидуальный

идентификационный номер_______

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы "__"

__________________/

Дата совершения индоссамента "__"

_______________ 20__ года

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған

жағдайда) және қолы/фамилия, имя и

отчество (при наличии) и подпись_______

Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат

/Документ, удостоверяющий личность

физического лица______

Қойма куәлiгi бойынша талапты

қабылдаймын/Принимаю требование по

складскому свидетельству Индоссаттың

атауы /Наименование индоссата

_____________________

Тұрған жерi/Местонахождение

______________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі/Индивидуальный

идентификационный номер_______

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы "__"

___________________/

Дата совершения индоссамента "__"

_______________ 20__ года

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған

жағдайда) және қолы/фамилия, имя и

отчество (при наличии) и подпись________

Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат

/Документ, удостоверяющий личность

физического лица______

Қойма куәлiгi бойынша талапты беремiн

/Передаю требование по складскому

свидетельству

Индоссанттың атауы/Наименование

индоссанта___________________

Тұрған жерi/Местонахождение _____________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі/Индивидуальный

идентификационный номер_______

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы "__"

_________________/

Дата совершения индоссамента "__"

_______________ 20__ года

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған

жағдайда) және қолы/фамилия, имя и

отчество (при наличии) и подпись________

Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат

/Документ, удостоверяющий личность

физического лица______

Қойма куәлiгi бойынша талапты

қабылдаймын/Принимаю требование по

складскому свидетельству

Индоссаттың атауы/Наименование

индоссата______________________

Тұрған жерi/Местонахождение

______________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі/Индивидуальный

идентификационный номер_______

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы "__"

__________________/

Дата совершения индоссамента "__"

_______________ 20__ года

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған

жағдайда) және қолы/фамилия, имя и

отчество (при наличии) и подпись_______

Мөр орны/Место печати.

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат

/Документ, удостоверяющий личность

физического лица______


      Коды/Код Сериясы/Серия № ______

      МАҚТА ҚОЛХАТЫ/ХЛОПКОВАЯ РАСПИСКА № ______

      20___жылғы "__"___________/от "__"___________20___года

      КЕПIЛ КУӘЛIГI/ЗАЛОГОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

      _____________________________________________________________________

      мақта өңдеу ұйымының атауы/наименование хлопкоперерабатывающей организации,

      _____________________________________________________________________

      тұрған жерi (облыс, аудан, қала/кент)/ место нахождения (область, район, город/поселок)

      _____________________________________________________________________

      жеке сәйкестендіру нөмірі/индивидуальный идентификационный

      номер/бизнес сәйкестендіру нөмірі/бизнес идентификационный номер

      Выдана ______________________________________________________________

      мақта иесінің тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      /Ұйымның атауы/Фамилия, имя и отчество (при наличии) владельца хлопка/Наименование организации

      _____________________________________________________________________

      тұрған жерi/местонахождение жеке тұлғаны

      _____________________________________________________________________

      куәландыратын құжат/документ, удостоверяющий личность физического лица

      _____________________________________________________________________

      заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiктiң нөмiрi

      ескертпе: *"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметi тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады."/

      ________________________________________________________ берiлдi

      номер свидетельства* или справки о государственной регистрации (перерегистрации)

      примечание: *свидетельство о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное до введения в действие Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств", является действительным до прекращения деятельности юридического лица

      ________________________________________________________________

      бизнес сәйкестендіру нөмірі/бизнес идентификационный номер

      Өнiм түрi/Вид продукции ________ ____________________________________

      куәлiгi/свидетельство, аттестаты/аттестат

      № _____ 20__жыл____________/_______________200___год

      Нақты салмағы/Физический вес______________киллограмм (сандармен, жазумен)

Селекциялық сұрып/селекционный сорт

Өндiрiстiк сұрып/Промышленный сорт

Типі/Тип

Сынып/Класс

Ластанғандығы/Засоренность,

%

Ылғалдылығы/Влажность, %

Штапельдiк ұзындығы/Штапельная длина

Микронейр көрсеткiшi/Показатель микронейр

Кондициялық салмағы/Кондиционная

масса, киллограмм

Зақымдалуы/ Пораженность, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
      Мақтаны сақтау орны/Место хранения хлопка _______________________

      Шиттi мақтаны өндеу мерзiмi/Срок переработки хлопка-сырца

      20__жыл _______ 20__жыл ________/________20__год________20__ год

      Өңдеу шарты/Договор переработки № ____20__жыл_____/от___20__ год

      Мақтаны сақтау мерзiмi/Срок хранения хлопка 20__жыл_____20__ жыл

      ______/________________ 20__год________________20__год

      Сақтау шарты/Договор хранения №__20__жыл_______/от______20__ год

      Сақтау төлемi туралы белгi/Отметка об уплате за хранение________

Қордың атауы/Наименование фонда

______________________________

Кепiлдiк беру мерзiмi/ Период

гарантирования________________

Уәкiлеттi тұлғаның қолы/ Подпись

уполномоченного лица__________ ______________________________

қор толтырады/заполняется фондом

______________________________

Уәкiлеттi тұлғаның тегі, аты және

әкесінің аты (бар болған жағдайда) және

қолы/___________

фамилия, имя и отчество (при наличии) и

подпись уполномоченного лица

Мөр орны/Место печати

Кепiлмен қамтамасыз етiлген

мiндеттеменiң мәнi мен мөлшерi/ Существо

и размер обязательства, обеспеченного

залогом_________

Сыйақы мөлшерлемесі/Ставка

вознаграждения, %_____________

Мiндеттеменiң орындалу мерзiмi/ Срок

исполнения обязательства

______________________________

Кепiл куәлiгiнiң бөлiнген күнi/ Дата

отделения залогового

свидетельства_________________

Индоссаттың атауы/ Наименование

индоссата _____________________

Тұрған жерi/Местонахождение

______________________________

қолы/подпись __________________

Мөр орны/Место печати

кепiл куәлiгi бөлiп алынған жағдайда

толтырылады/заполняется в случае

отделения залогового свидетельства


      Коды/Код Сериясы/Серия № ________

Кепіл куәлiгi бойынша талапты беремiн

/Передаю требование по залоговому

свидетельству

Индоссанттың атауы/Наименование

индоссанта_____________________

Тұрған жерi/Местонахождение

_______________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі/Индивидуальный

идентификационный номер_______

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы "__"

__________________/

Дата совершения индоссамента "__"

_______________ 20__ года

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған

жағдайда) және қолы/фамилия, имя и

отчество (при наличии) и подпись________

Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат

/Документ, удостоверяющий личность

физического лица______

Кепіл куәлiгi бойынша талапты

қабылдаймын/Принимаю требование по

залоговому свидетельству

Индоссаттың атауы/Наименование

индоссата______________________

Тұрған жерi/Местонахождение

_______________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі/Индивидуальный

идентификационный номер________

Индоссамент жасалған күн 20__жылғы "__"

_______________/

Дата совершения индоссамента

"__"________________ 20__ года

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған

жағдайда) және қолы/ фамилия, имя и

отчество (при наличии) и

подпись_____________

Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат

/Документ, удостоверяющий личность

физического лица______

Кепіл куәлiгi бойынша талапты беремiн

/Передаю требование по залоговому

свидетельству

Индоссанттың атауы/Наименование

индоссанта____________________

Тұрған жерi/Местонахождение

______________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі/Индивидуальный

идентификационный номер_______

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы "__"

__________________/

Дата совершения индоссамента

"__"_______________ 20__ года

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған

жағдайда) және қолы/Фамилия, Имя и

отчество (при наличии) и подпись_______

Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат

/Документ, удостоверяющий личность

физического лица_____

Кепіл куәлiгi бойынша талапты

қабылдаймын/Принимаю требование по

залоговому свидетельству

Индоссаттың атауы/Наименование

индоссата_____________________

Тұрған жерi/Местонахождение

______________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі/Индивидуальный

идентификационный номер_______

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы "__"

__________________/

Дата совершения индоссамента

"__"_______________ 20__ года

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған

жағдайда) және қолы/фамилия, имя и

отчество (при наличии) и подпись________

Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат

/Документ, удостоверяющий личность

физического лица______

Кепіл куәлiгi бойынша талапты беремiн

/Передаю требование по залоговому

свидетельству

Индоссанттың атауы/Наименование

индоссанта____________________

Тұрған жерi/Местонахождение

______________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі/Индивидуальный

идентификационный номер_______

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы "__"

__________________/

Дата совершения индоссамента "__"

_______________ 20__ года

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған

жағдайда) және қолы/фамилия, имя и

отчество (при наличии) и подпись________

Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат

/Документ, удостоверяющий личность

физического лица______

Кепіл куәлiгi бойынша талапты

қабылдаймын/Принимаю требование по

залоговому свидетельству

Индоссаттың атауы/Наименование

индоссата______________________

Тұрған жерi/Местонахождение

______________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі/Индивидуальный

идентификационный номер_______

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы "__"

__________________/

Дата совершения индоссамента

"__"________________ 20__ года

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған

жағдайда) және қолы/фамилия, имя и

отчество (при наличии) и подпись_______

Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат

/Документ, удостоверяющий личность

физического лица______

Кепіл куәлiгi бойынша талапты беремiн

/Передаю требование по залоговому

свидетельству

Индоссанттың атауы/Наименование

индоссанта___________________

Тұрған жерi/Местонахождение

______________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі/Индивидуальный

идентификационный номер_______

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы "__"

_______________/

Дата совершения индоссамента

"_"________________ 20__ года

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған

жағдайда) және қолы/фамилия, имя и

отчество (при наличии) и подпись________

Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат

/Документ, удостоверяющий личность

физического лица_____

Кепіл куәлiгi бойынша талапты

қабылдаймын/ Принимаю требование по

залоговому свидетельству

Индоссаттың атауы/Наименование индоссата_____________________

Тұрған жерi/Место нахождение ______________________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі/Индивидуальный

идентификационный номер_______

Индоссамент жасалған күн 20__ жылғы "__"

_______________/

Дата совершения индоссамента

"__"_______________ 20__ года

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған

жағдайда) және қолы/фамилия, имя и

отчество (при наличии) и подпись________

Мөр орны/Место печати

Жеке тұлғаны куәландыратын құжат

/Документ, удостоверяющий личность

физического лица______

Мақта қолхатының жазылуы

      1. Мақта қолхаты екі бөліктен тұрады – қажет болған жағдайда бір-бірінен бөлуге мүмкін болатын қойма куәлігі мен кепіл куәлігі. Мақта қолхаты және оның әр бөлігі ордерлік эмиссиялық емес бағалы қағаздар болып табылады.

      2. Мақта қолхаттарының бланкілері қатаң есепке алынған бланкілер болып табылады, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалында – Банкнот фабрикасында мақта өңдеу ұйымдарының тапсырысы бойынша дайындалады.

      3. Шығарылатын мақта қолхаттарының бланкілерін есепке алу мақсатында оларға код, серия және нөмір беріледі. Код – облыстың жергілікті атқарушы органмен мақта өңдеу ұйымына берілетін тіркеу нөмірі. Мақта қолхаты бланкісінің сериясы мен нөмірін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Банкноттық фабрикасы береді.

      4. Мақта қолхаты бланкісінің коды, сериясы және нөмірі қойма және кепіл куәліктерінде бірдей болуы және типографиялық тәсілмен жазылған.

      5. Мақта қолхаттарының бланкілері жасыл түспен шығарылады.

      6. Мақта қолхатында мынадай қорғау деңгейлері бар:

      1) офсеттік әдіспен орындалған екі жақ бетіндегі гильоширлық рамка;

      2) екі түрлі тангирлік тор;

      3) гравюралық сурет;

      4) ультракүлгін сәулелері астында жарық беріп тұрған бояу қосылған нөмірлеу;

      5) микротекст;

      6) көрінбейтін мөр (бояуы бар мөр кәдімгі жарықтандыру жағдайында көрінбейді, ультракүлгін сәулелендіру астында "мақта" сөзі сарғылт жасыл түспен жылтырайды);

      7) ирис (түрлі-түсті) мөр;

      8) диметаллизді голографиялық тіке сызықты "КАЗ-КАЗ" сулы белгілері бар құжатты қағаз.

      7. Сатып алынған бланкілердің қорғау деңгейлерін өзгертуге немесе толықтыруға тыйым салынады.

      8. Осы бұйрыққа қосымшадағы нысандарға сәйкес мақта қолхатын мақта өңдеу ұйымы мақта қолхаты (қойма және кепіл куәліктері) бланкісінің тиісті бөліктерінің бет жағын толтыру жолымен ресімдейді.

      Мақта қолхатының бланкісі қолмен шарикті немесе қаламұшты қаламмен көк немесе қара түспен немесе машинажазба тәсілімен толтырылады. Мақта қолхаты бланкісін толтыру кезінде түзетулерге жол берілмейді.

      9. Қойма және кепіл куәліктерінің бет жағы мынадай тәртіппен толтырылады:

      1) "№_____" деген жолында мақта қолхатының тізілімі бойынша жазудың ағымдағы нөмірі көрсетіледі;

      2) "20_ жылғы" "___" ___________" деген жолында мақта қолхатының берілген күні көрсетіледі;

      3) "мақта өңдеу ұйымының атауы..." деген жолында мынадай мәліметтер көрсетіледі:

      мақта қабылдаған мақта өңдеу ұйымының атауы;

      мақта өңдеу ұйымының орналасқан жері (облыс, аудан, қала/кент);

      мақта өңдеу ұйымының жеке сәйкестендіру нөмірі;

      мақта өңдеу ұйымының бизнес сәйкестендіру нөмірі;

      4) "______________ берілді" деген жолында мынадай мәліметтер көрсетіледі:

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)/мақта ұйымы иесінің атауы: жеке тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты (бар болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның атауы;

      мақта иесінің тұрған жері: жеке тұлғаның тұрғылықты немесе заңды тұлғаның тұрған жері;

      жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың нөмірі немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлігінің* немесе анықтаманың нөмірі;

      ескертпе: *"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметi тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады."

      мақта иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі.

      Егер мақта иесі мақта өңдеу ұйымының өзі болған жағдайда, онда осы жолда мақта өңдеу ұйымы туралы мәліметтер көрсетіледі;

      5) "Дақыл түрі _____" деген жолында мақта қолхаты берілетін дақылдың түрі: шитті мақта, мақта талшығы немесе мақта тұқымы көрсетіледі:

      Егер арнайы көзделген орындарда мақта тұқымын сақтауға қабылдаған жағдайда келесі мәліметтер бірізділікпен көрсетіледі:

      мақта тұқымының сұрыптық және егіндік сапасын куәландыратын құжаттың атауы;

      мақта тұқымының сұрыптық және егіндік сапасын куәландыратын құжаттың берілген нөмірі, күні, айы және жылы.

      6) "Нақты салмағы ____ килограмм" деген жолда мақтаның нақты салмағы араб сандарымен килограммда және сөзбен 1 килограммға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі;

      7) кестеде шитті мақтаның сапалық және сандық көрсеткіштері көрсетіледі:

      "Селекциялық сорты" деген бірінші бағанда мақтаның селекциялық сұрыпы көрсетіледі;

      "Өнеркәсіптік сорты" деген екінші бағанда рим сандарымен мақтаның өнеркәсіптік сұрыпы көрсетіледі;

      "Типі" деген үшінші бағанда араб сандармен мақта типінің нөмірі көрсетіледі;

      "Сынып" деген төртінші бағаншада мақтаның сыныбы көрсетіледі;

      "Ластанғандығы, %" деген бесінші бағанда шитті мақта құрамындағы нақты арамшөпті қоспалар араб сандарымен пайызда 0,1%-ға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Мақта талшығы мен мақта тұқымы үшін сызықша қойылады;

      "Ылғалдылығы, %" деген алтыншы бағаншада мақтаның нақты ылғалдылығы араб сандарымен пайызда 0,1%-ға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі;

      "Штапельдік ұзындығы" деген жетінші бағаншада мақта талшығының ұзындығы 1/32 дюймде көрсетіледі. Шитті мақта мен мақта тұқымы үшін сызықша қойылады;

      "Микронейр көрсеткіші" деген сегізінші бағаншада мақта талшығындағы микронейр көрсеткіші микронейр құралының өлшем бірлігімен 0,1 дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Шитті мақта мен мақтаның тұқымы үшін сызықша қойылады;

      "Кондициялық салмағы, кг" деген тоғызыншы бағаншада мақтаның кондициялық салмағы, ылғалдылықтың және ластанудың бірыңғай нормаларына келтірілген 1 киллограмға дейін дәлдікпен көрсетіледі:

      шитті мақта үшін ылғалдылық нормасы – 9,0 %, ластану нормасы – 2,0 %;

      мақта тұқымы үшін ылғалдылық нормасы – 8,5 %, ластану нормасы – 0 %;

      мақта талшығы үшін ылғалдылық нормасы – 8,5 %, ластану – 0 %;

      "Зақымдалуы, %" деген оныншы бағанда бактериялы-саңырауқұлақты ауруларымен зақымдану деңгейі араб сандарымен пайызда көрсетіледі. Зақымдану болмаған жағдайда сызықша қойылады;

      8) "Мақтаны сақтау орны _________" деген жолында мақта тазарту зауыты орналасқан жерден тыс орналасқан мақта тазарту зауытының және (немесе) мақта қабылдау пунктінің орналасқан жері көрсетіледі;

      9) "Шитті мақтаны өндеу мерзімі..." деген жолында мақта өңдеу ұйымының шитті мақтаны мақта талшығына өңдеуді бастау және аяқтау мерзімі көрсетіледі. Көрсетілген тармақ мақта қолхатын мақта талшығына және мақта тұқымына берген жағдайда толтырылады;

      10) "Өңдеу шарты..." деген жолында бірізділікпен мақта иесі мен мақта өңдеу ұйымы арасында жасалған жариялы өңдеу шартының нөмірі, күні, айы және жылы көрсетіледі;

      11) "Мақтаны сақтау мерзімі..." деген жолында мақта өңдеу ұйымымен мақтаны сақтау мерзімінің басталуы мен аяқталуы көрсетіледі;

      12) "Сақтау шарты..." деген жолында бірізділікпен мақта иесі мен мақта өңдеу ұйымы арасында жасалған жариялы өңдеу шартының нөмірі, күні, айы, және жылы көрсетіледі;

      13) "Сақтау төлемі туралы белгі ______" деген жолында "Мақтаны сақтаған қызметі үшін төленген" деп көрсетіледі;

      14) астыңғы сол жағындағы бұрышында арнайы көзделген орында мақта өңдеу ұйымы қатысушы болып табылатын мақта қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қорымен келесідей мәліметтері бар белгі жасалады:

      қордың атауы;

      кепілдік беру мерзімі;

      қордың уәкілетті тұлғасының қолы.

      14) тармақша мақта қолхаттарын ұстаушы "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 26 маусымдағы № 4-5/575 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12035 болып тіркелген) Мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қорларының кепілдіктерін алу қағидаларында көзделген тәртіпте мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қорларынан кепілдік алған жағдайда толтырылады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады