Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік инспекторлардың актілері формаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2013 жылғы 28 тамыздағы № 386 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 28 тамызда № 8666 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2014 жылғы 11 маусымдағы № 287 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 11.06.2014 № 287 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасы «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы» Заңының 15-3-бабының 2-тармағына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік инспекторлардың актілері формалары бекітілсін:
      1) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес тексеру нәтижелері туралы акті;
      2) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес бұзушылықты жою туралы нұсқау;
      3) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама;
      4) осы бұйрықтың 4-қосымшасына сәйкес айыпты тұлғаларды әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы қаулы.
      2. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Төтенше жағдайларды және өнеркәсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау комитеті осы бұйрықты заңнамамен белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өтуін және оны арнайы бұқаралық ақпараттарда жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Төтенше жағдайларды және өнеркәсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау комитетінің төрағасы Н.С. Құнанбаевқа жүктелсін.
      4. Осы бұйрық бірінші ресми жарияланған күнінен он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізілсін.

      Министр                                    В. Божко

Қазақстан Республикасы  
Төтенше жағдайлар министрінің
2013 жылғы 28 тамыздағы  
№ 386 бұйрығына 1-қосымша 

Приложение 1 к приказу   
Министра по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан от   
28 августа 2013 года № 386 

Қазақстан Республикасының
Төтенше жағдайлар
Министрлігінің аумақтық
органдардың және
ведомстволардың атауы

Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар
Министрлігінің аумақтық органдар немесе ведомстволардың мекен – жайы және телефон / факс нөмірі
«____» ____________ 20__ж.

Наименование ведомства
или территориального
органа Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан

адрес и № телефонов/факсов ведомства или территориального органа
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
_________________________
(Акт құрастыру орыны/место составления Акта)

ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ № ___ АКТІ
АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № ___

___________________________________________________________
(қауіпті өндірістік объектінің) кәсіпорынның басшысына /рук.
предприятия (опасного производств.объекта)
__________________________________________
__________________________________________
(тегі, аты-жөні / фамилия, инициалы)  

Мемлекеттік инспектормен (Мемлекеттік инспекторлармен)
Госинспектором (госинспекторами)_____________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
тегі, аты-жөні, лауазымы, бөлімнің, органның атауы/ фамилия инициалы,
должность, наименование отдела, органа
Қатысуымен/в присутствии ____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(объектінің) кәсіпорынның басшысы, техникалық бақылаудың тұлғалары/
руководителя предприятия (объекта), лица технического контроля
_____________________________________________________________________
      20 ____ ж. __________________ аралығында /в период с ______ по
_____ 20 __ г. өндірістік қауіпсіздік саласында ҚР заңнамасы
талаптарының сақталуына жоспарлы, жоспардан тыс (кешендік,
тақырыптық) тексеріс жүргізілді/проведена плановая, внеплановая
(комплексная, тематическая) проверка соблюдения требований
законодательства РК в области промышленной безопасности _____________
_____________________________________________________________________
кәсіпорынның, участоктың,объектінің атауы/наименование предприятия, объекта, участка
20 ___ ж. «____» _______ тексеру тағайындау туралы №____ актісі
_________________________ ________________ құқықтық статистика және
арнайы есеп жөніндегі өкілетті органында тіркелді
      Акт о назначении проверки от «___» ______ 20__ года № ___
зарегистрированный в уполномоченном органе по правовой статистике и
специальным учетам __________________________________________________
_____________________________________________________________________
Тексеріс жүргізу нәтижесінде келесі өндірістік қауіпсіздік
талаптарының бұзушылықтары анықталды:
По результатам проведения проверки выявлены следующие нарушения
требований промышленной безопасности:

№ п/п

Анықталған бұзушылықтар/Выявленные нарушения      ҚР Заңының 24 б. 1-т. сәйкес «Қазақстан Республикасындағы
мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» жеке кәсіпкердің немесе
заңды тұлғаның өкілі (тексеретін объекттің басшысы) актімен танысуы
туралы немесе танысудан бас тартуы туралы, сонымен қатар тексеріс
жүргізу кезінде қатысқан тұлғалардың қолы немесе қол қоюдан бас
тартуы туралы мәліметтер
      В соответствии с п. 1 ст. 24 Закона РК «О государственном
контроле и надзоре в Республике Казахстан» сведения об ознакомлении
или об отказе в ознакомлении с актом представителя юридического лица
(руководителя проверяемого объекта) или индивидуального
предпринимателя, а также лиц, присутствовавших при проведении
проверки, их подписи или отказ от подписи:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау
туралы» ҚР Заңының 24-бабына сәйкес үш жұмыс күнінен кешіктірмей,
қарсылықтар болмаған кезде тексеріс жүргізген мемлекеттік органның
басшысымен келісілетін мерзімдерді көрсете отырып, анықталған
бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар туралы ақпаратты
ұсынуға міндеттісіз.
      Ескертулер және (немесе) қарсылықтар болған жағдайда оларды хат
түрінде тексеріс нәтижелері актісінің қосымшасымен қосып және
міндетте түрде нұсқамада белгі қойып баяндау қажет.
      Согласно статьи 24 Закона РК «О государственном контроле и
надзоре в Республике Казахстан» проверяемый субъект обязан не позднее
трех рабочих дней при отсутствии возражений предоставить информацию о
мерах, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, с
указанием сроков, которые согласовываются с руководителем
государственного органа, проводившего проверку.
      В случае наличия замечаний и (или) возражений необходимо их
изложить в письменном виде с приложением к акту о результатах
проверки и обязательной отметкой в предписании.

________________   __________________________________________________
қолы/ подпись/   Тексеріс жүргізген қызметкердің аты-жөні, лауазымы/
                      ФИО должностного лица проводившего проверку

«______»___________20__ж/г.

                             Акты алдым / Акт получил

____________________ _______________________________________________
   қолы/ подпись/    (қауіпті өндірістік объектінің) кәсіпорынның
                     басшысы /рук. предприятия (опасного
                     производств. объекта

«_______»___________20__ж/г.

Қазақстан Республикасы  
Төтенше жағдайлар министрінің
2013 жылғы 28 тамыздағы  
№ 386 бұйрығына 2-қосымша 

Приложение 2 к приказу   
Министра по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан    
от 28 августа 2013 года № 386

Қазақстан Республикасының
Төтенше жағдайлар
Министрлігінің аумақтық
органдардың және
ведомстволардың атауы

Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар
Министрлігінің аумақтық органдар немесе ведомстволардың мекен – жайы және телефон / факс нөмірі

Наименование ведомства
или территориального
органа Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан

адрес и № телефонов/факсов ведомства или территориального органа
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Объект басшысына /Руководителю объекта
__________________________________________________________________
(Объект басшысының аты-жөні, лауазымы/ Должность, ФИО, руководителя)

«_____»_____________20__ж/г.                  Қала(аудан)/Город(район

БҰЗЫЛЫМДАРДЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАМА №___
ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ №__

Мемлекеттік инспектормен (Мемлекеттік инспекторлармен)
Госинспектором(госинспекторами)______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
тегі, аты-жөні, лауазымы, бөлімнің, органның атауы/ фамилия инициалы,
должность, наименование отдела, органа
Қатысуымен/в присутствии ____________________________________________
_____________________________________________________________________
      (объектінің) кәсіпорынның басшысы, техникалық бақылаудың
тұлғалары/руководителя предприятия (объекта), лица технического контроля
20____ж. __________________ аралығында /в период с ______ по _____
20__ г. өндірістік қауіпсіздік саласында ҚР заңнамасы талаптарының
сақталуына жоспарлы, жоспардан тыс (кешендік, тақырыптық) тексеріс
жүргізілді/проведена плановая, внеплановая (комплексная,
тематическая) проверка соблюдения требований законодательства РК в
области промышленной безопасности
________________________________________________ _______ _________ _
кәсіпорынның, участоктың, объектінің атауы/наименование предприятия,
объекта, участка
20___ ж. «____» _______ тексеру тағайындау туралы № ____ актісі
__________________ тіркелді
      «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік
туралы» Қазақстан Республикасының Заңын және Қазақстан
Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерін бұзуға:
      В нарушение Закона Республики Казахстан «О промышленной
безопасности на опасных производственных объектах» и других
нормативных правовых актов Республики Казахстан:

р/с
№ п\п

Анықталған бұзушылықтардың қысқаша мазмұны, бұзушылықтың табылған орны
Краткое изложение выявленных нарушений, место обнаруженного нарушения

1

2


1.


2.


3.


      «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік
туралы» Қазақстан Республикасындағы Заңының 15-3-бабына сәйкес
мемлекеттік инспекторлардың актілерін жеке және заңды тұлғалар
орындауға міндетті және «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» ҚР
Кодексінің 356-бабы 3-т., мемлекеттiк бақылау және қадағалау
органдары (лауазымды адамдар), мемлекеттік органдардың лауазымды
адамдары өз құзыретi шегiнде берген заңды талаптарды немесе
нұсқамаларды, ұсынымдарды, қаулыларды орындамау немесе тиiсiнше
орындамау, жеке тұлғаларға – беске дейiнгi айлық есептiк көрсеткiш,
лауазымды тұлғалар мен дара кәсiпкерлерге жиырмаға дейiнгi айлық
есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Согласно статьи 15-3 Закона РК «О промышленной безопасности на
опасных производственных объектах» акты государственных инспекторов
обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами и п.3
ст.356 Кодекса Республики Казахстан «Об административных нарушениях»
невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или
предписаний, представлений, постановлений, выданных органами
государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными
лицами государственных органов в пределах их компетенции, влечет
штраф на физических лиц в размере до пяти, на должностных лиц и
индивидуальных предпринимателей - в размере до двадцати месячных
расчетных показателей.

Нұсқаманы енгізді ________________________________________
Предписание внес  мемлекеттік инспектордың Т.А.Ә. /Ф.И.О.
                     государственного инспектора

Алды ________________________________________________________
Получил   лауазымды тұлғаның Т.А.Ә. /Ф.И.О. должностного лица

Қазақстан Республикасы  
Төтенше жағдайлар министрінің
2013 жылғы 28 тамыздағы  
№ 386 бұйрығына 3-қосымша 

Приложение 3 к приказу   
Министра по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан от   
28 августа 2013 года № 386 

20__ж. «____»____________             ______________________________
                                      (хаттама құрастыру орыны/место
                                           составления протокола)

ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ ХАТТАМА
ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

20__ж. «___»____________ _________________________________________
                        (хаттама жасалған орын/место составления
                                       протокола)
Мен/Я _______________________________________________________________
      (хаттама толтырушы лауазымды тұлғаның Т.А.Ә.,
лауазымы/должность, Ф.И.О. должностного лица, составившего протокол)
Жеке(заңды) тұлға ______________________________________ қатысты осы
хаттаманы толтырдым составил настоящий протокол в отношении,
физ.(должностного) лица/ юр. лица, индивидуального предпринимателя/
бұзушының Т.А.Ә./заңды тұлғаның атауы, жеке кәсіпкердің аты, оның
ұйымдық–құқықтық формасы /Ф.И.О. нарушителя /наименование юр. лица,
индивидуального предпринимателя
_____________________________________________________________________
Жеке тұлғаның туған күні, тұрғылықты жері/заңды тұлғаның тұрған жері
Дата рождения и место жительства физ.(должностного) лица / местонахождение юр. лица
_____________________________________________________________________
Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаты, СН / тіркеу нөмірі,
заңды тұлға ретінде тіркелген күні, СН/ Документ удостоверяющий
личность физического лица, ИНН/номер, дата государственной
регистрации юридического лица, БИН
____________________________________________________________________
       (сериясы, нөмірі, кім берді/серия, номер, кем выдан)
Жеке (заңды) тұлғаның тұрғылықты жері бойынша мем.тіркелуі туралы
мәлімет/ ___________________________________________________________
Сведения о госрегистрации по месту жительства физ. (должностного) лица
Жеке тұлғаның(лауазымды адамның) жұмыс орны және лауазымы
_____________________________________________________________________
Место работы, должность физ. лица (должностного лица)
Заңды тұлғаның (жеке кәсіп.) банктік реквизиттері
_____________________________________________________________________
Банковские реквизиты юр. лица (индив.предприн)
20__ж. «___»_____________________ ________сағ. час.___ мин.
_____________________________________________________________________
нормативтік құжатты бұзудың орны мен мәні/ место и суть административного правонарушения)
ӘҚБтҚРК ________________________________ баптарында көрсетілген құқық
бұзушылық жасады _____________________________
Тем самым совершил правонарушение, предусмотренное
____________________________________________________________ КРКобАП
Жеке (заңды) тұлғалардың заңды өкілдері/ законные представители физ. (юр.) лица
1. __________________________________________________________________
Куәгерлер, жәбіленушілер/ Свидетели, понятые, потерпевшие
2. __________________________________________________________________
       (Т.А.Ә., мекен-жайы – Ф.И.О., место жительства)
Метрологиялық тексерудің атауы, нөмірі, күні, техникалық құралдардың
көрсеткіші __________________________________________________________
Название, номер, дата метрологической проверки, показания
технического средства _______________________________________________
Істі жүргізуге қажетті басқа да мәліметтер __________________________
Иные сведения необходимые для разрешения дела
_____________________________________________________________________
Жеке (заңды) тұлға өкілі/тұлға мен іске қатысушыларға ӘҚБжҚРК 584,
587-бабында көрсетілген құқықтары мен міндеттері түсіндірілді/
Должностному/физ., (представителю юр.) лицу, индивидуальному предпрн.
и участникам производства разъяснены права и обязанности
предусмотренные ст. 584, 587 КРКобАП ________________________________
                                            (қолы – подпись)
Қорғаушы мен аудармашының заң жөнінде көмегі қажет, ________________
В юридической помощи защитника и переводчика        (қолы – подпись)
қажет емес/нуждаюсь, не нуждаюсь
Жеке тұлғаның (заңды тұлғаның) өкілінің, түсіндірмесі
_____________________________________________________________________
Объяснение физического (представителя юр.) лица (қолы – подпись)
Хаттамаға қосымша ________________________________________ тіркеледі.
К протоколу прилагается
Қолдары __________________          1. _____________ 2. _____________
Подписи (лауазымды, жеке тұлға адамдардың       (куәлер қолы/подпись
/должностного, физ.(представителя юр.) лица          свидетелей)
Уәкілетті адам _____________________________________________________
Уполномочен. лицо (лауаз. атағы, органның, бөлімнің атауы, аты-жөні,
қолы - наим. отдела, органа, долж.Ф.И.О. подпись)
Хаттамамен таныстым. Хаттаманың көшірмесін алдым ____________________
С протоколом ознакомлен. Копию протокола получил   (қолы – подпись)

Қазақстан Республикасы  
Төтенше жағдайлар министрінің
2013 жылғы 28 тамыздағы  
№ 386 бұйрығына 4-қосымша 

Приложение 4 к приказу   
Министра по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан от   
28 августа 2013 года № 386 

20__ж. «__» _________                   _____________________________
                                        (хаттама толтырған орын/место
                                               рассмотрения дела)

АЙЫПТЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ӘКІМШІЛІК ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ ТАРТУ ТУРАЛЫ ҚАУЛЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ВИНОВНЫХ ЛИЦ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Уәкілетті тұлға/уполномоченное лицо _________________________________
                      (лауазымы, бөлімнің, органның атауы, Т.А.Ә. /
должность, наим.отдела, органа, Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________
«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің
(ӘҚБтҚРК) 553650651-баптарына сәйкес, жеке тұлға/заң тұлғамен
жасаған құқық бұзушылық туралы әкімшілік ісінің материалдарын қарап
шығып/ В соответствии со ст. 553, 650, 651 Кодекса Республики
Казахстан «Об административных правонарушениях» (КРКобАП), рассмотрев
материалы административного производства о правонарушении,
совершенном физическим лицом/юридическим лицом
_____________________________________________________________________
(Т.А.Ә. немесе заңды тұлға атауы/ Ф.И.О. физ. лица или полное
наименование юр. лица)
_____________________________________________________________________
(/Туған жылы, тұрақты мекен-жайы, жеке тұлғаның тұратын жері бойынша
тіркелуі туралы мәлімет / заңды тұлғаның тұратын орны / Дата
рождения, место жительства, сведения о регистрации по месту
жительства физ. лица / местонахождение юр. лица)
_____________________________________________________________________
Жеке тұлғаның жеке басын куәландырылатын құжат, СН/ заңды тұлға
ретінде тіркелген нөмірі және уақыты, СН Данные документа уд.
личность физ. лица, ИНН/ номер и дата государственной регистрации в
качестве юр. лица, БИН ______________________________________________
                 (сериясы, нөмірі, кім берді/серия, номер, кем выдан)
_____________________________________________________________________
Жұмыс орны және қызметі/_____________________________________________
Место работы, должность _____________________________________________
Заңды тұлғаның банк реквизиттері ____________________________________
Банковские реквизиты юридического лица
ӘҚБтҚРК 21-бабына сәйкес қаралатын іс жөніндегі өндірістің
_______________________________тілінде жүргізілсін
Производство по рассматриваемому делу в сооответствии со ст.21
КРКобАП вести на _____________________________________________ языке.
_____________________________________ талаптарын бұзғаны үшін ӘҚБтҚРК
_______________________________ баптарымен жауапкершілік көрсетілген
Ответственность предусмотрена ст. КРКобАП ____________ за нарушение
требований _________________________________________________________
Істі қарау кезінде анықталған жайлар/ обстоятельства, установленные
при рассмотрении дела _______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
талаптарын бұзғаны үшін ҚАУЛЫ ЕТТІ: / ПОСТАНОВИЛ:
жеке тұлға/заңды тұлға _________________________________ сомада
айыппұл түріндегі әкімшілік жазаға тартылсын
физ. лицо/ юр. лицо подвергнуть административному взысканию в виде
штрафа на сумму
_____________________________________________________________________
       (АЕК/сомасы жазбаша жазылады /МРП/ сумма прописью)
ӘҚБтҚРК 656657-баптарына сәйкес 10 күн ішінде осы қаулы жөнінде
жоғарыда тұрған органға (лауазымды адамға) немесе сотқа шағымдануға
болады./Настоящее постановление в течение 10 календарных дней в
соответствии со ст. 656, 657 КРКобАП может быть обжаловано в
вышестоящий орган (должностному лицу) или суду.
ӘҚБтҚРК 707-бабына сәйкес, жоғарыда көрсетілген айыппұлды 30 күн
ішінде _______________ қаласы бойынша "Салық комитеті" ММ-не,
Қазыналық комитеті ММ-не ИИК ________ БИК ________, төлеу коды
______, СТН __________, жеке коды ___. айыппұлдың төленгені жөнінде
хабарлауыңыз қажет.
В соответствии со ст. 707 КРКобАП внести вышеуказанный штраф в
течение 30 дней в ГУ "Налоговый комитет" по городу ________________,
ИИК _________ в ГУ Комитета Казначейства, БИК ________, код платежа
________, РНН________________, индивидуальный код ____ и представить
квитанцию об оплате штрафа.
Белгіленген мерзімде айыппұл төленбеген жағдайда ӘҚБтҚРК 708,
709-баптарына сәйкес айыппұлды мәжбүрлі түрде төлеттіру үшін сотқа
қаулы жіберіледі./В случае неуплаты штрафа в установленный срок в
соответствии со ст. 708, 709 КРКобАП постановление направляется в суд
для принудительного взыскания штрафа.
Уәкілетті адам/уполномоченное лицо __________________________________
Лауазымы, бөлімнің, органның атауы, Т.А.Ә., қолы/должн. наим.отдела,
органа, Ф.И.О. подпись
Қаулымен таныстым. Қаулының көшірмесін алдым/
_______________________________________________________________
С постановлением ознакомлен.
Копию постановления получил                   (қолы-подпись)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады