Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі № 204 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 28 тамызда № 8667 тіркелді.

      Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі (бұдан әрі – Тізбе) бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Тізбенің 3-тармағының алтыншы және жетінші абзацтары 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк


Төрағасы

Г. Марченко


  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 26 шілдедегі
№ 204 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің
тізбесі

      1. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.05.2016 № 147 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.12.2016 № 308 (01.03.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Күші жойылды - ҚР Ұлттық банк Басқармасының 08.05.2015 № 75 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.05.2016 № 144 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.07.2014 № 146 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      6. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.04.2014 № 68 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      7. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Кейбір нормативтік құқықтық актілеріне банк қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2013 жылғы 25 ақпандағы № 74 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8436 тіркелген, "Заң газеті" газетінде 2013 жылғы 12 маусымда № 85 (2286) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2013 жылғы 1 шілдеден бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

      Тізбенің 1-тармағының бір жүз отыз бесінші, бір жүз отыз алтыншы абзацтары, 4-тармағының қырық алтыншы, қырық жетінші абзацтары 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.".

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 204. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 августа 2013 года № 8667.

      В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения (далее - Перечень).

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Абзацы шестой и седьмой пункта 3 Перечня вводятся в действие с 1 января 2014 года.

Председатель


Национального Банка

Г. Марченко


  Утвержден
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 июля 2013 года № 204

Перечень
нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам
регулирования, контроля и надзора финансового рынка и
финансовых организаций, в которые вносятся изменения и
дополнения

      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 30.05.2016 № 147 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 26.12.2016 № 308 (вводится в действие с 01.03.2017).

      3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 08.05.2015 № 75 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 30.05.2016 № 144 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 146 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 23.04.2014 № 68 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 74 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской деятельности" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8436, опубликованное 12 июня 2013 года в газете "Юридическая газета" № 85 (2460)) следующее изменение:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2013 года.

      Абзацы сто тридцать пятый, сто тридцать шестой пункта 1, абзацы сорок шестой, сорок седьмой пункта 4 Перечня вводятся в действие с 1 января 2014 года.".