Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2012 жылғы 1 қарашадағы № 303 "Еңбек және халықтың жұмыспен қамтылуы статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының м.а. 2013 жылғы 30 шілдедегі № 168 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 13 қыркүйекте № 8707 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2014 жылғы 8 желтоқсандағы № 71 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 08.12.2014 № 71 (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Мемлекеттік статистиканы жетілдіру мақсатында, сондай-ақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 2) және 7) тармақшаларына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Еңбек және халықтың жұмыспен қамтылуы статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2012 жылғы 1 қарашадағы № 303 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8161 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      12341112-қосымшалар осы бұйрықтың 12345,  6-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын.
      2. Мынаның күші жойылды деп танылсын:
      «Жұмыспен қамтылу статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2011 жылғы 10 тамыздағы № 220 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7149 болып тіркелген, 2012 жылғы 21 сәуірдегі № 172-177 (27251) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) 1-тармағының 1) және 2) тармақшалары.
      3. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Стратегиялық даму департаменті Заң департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін;
      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінде мемлекеттiк тiркелгеннен кейiн күнтiзбелiк он күн iшiнде бұқаралық ақпарат құралдарына ресми жариялауға жіберсін;
      3) Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің интернет-ресурсында міндетті түрде жариялауды қамтамасыз етсін.
      4. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Стратегиялық даму департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі құрылымдық бөлімшелеріне және аумақтық органдарына жұмыста басшылыққа алу үшін жеткізсін.
      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
      6. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады және 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төрағаның міндетін
      атқарушы                                   Ж. Жарқынбаев

      «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының
Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау
министрі
Т. Дүйсенова ______________
2013 жылғы «____» ____________

Қазақстан Республикасы        
      Статистика агенттігі Төрағасының  
      міндетін атқарушының        
2013 жылғы 30 шілдедегі № 168 бұйрығына
      1-қосымша             
Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика
агенттігі Төрағасының 2012 жылғы
1 қарашадағы № 303 бұйрығына
1-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 1 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по статистикеот 1 ноября 2012 года № 303

Аумақтық статистика органдарына тапсырылады
Представляется территориальному органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйексіз деректерді беру «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 381-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады.
Непредставление, несвоевременное представление и представление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 381 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 1211101
Код статистической формы 1211101

Еңбек бойынша есеп

1-Е
1-Т

Отчет по труду

Айлық
Месячная

Есепті кезең Отчетный периодай
месяц

жыл
год

Қызметкерлерінің тізімдік саны 50 адамнан асатын барлық заңды тұлғалар және олардың оқшауланған бөлімшелері (филиалдар, өкілдіктер) тапсырады.
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения со списочной численностью работников свыше 50 человек.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 10 - күні.
Срок представления - 10 числа после отчетного периода.БСН коды
код БИН

ЖСН коды
код ИИН

1. Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты орнын көрсетіңіз (оның тіркелген жеріне қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место расположения юридического лица (подразделения) (независимо от места его регистрации) - область, город, район, населенный пункт


Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (статистикалық нысанды қағаз тасығышта тапсыру кезінде статистика органының қызметкерлері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется работником органа статистики при сдаче статистической формы на бумажном носителе)Заңды тұлғаның (бөлімшенің), экономикалық қызметтің нақты жүзеге асырылатын түрлерінің коды мен атауын Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына сәйкес (ЭҚЖЖ* бойынша код) көрсетіңіз
Укажите наименование и код согласно Номенклатуре видов экономической деятельности (код по ОКЭД*) фактически осуществляемого основного вида экономической деятельности юридического лица (подразделения)2. Қызметкерлер саны және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз
Укажите данные о численности работников и фонде заработной платы

Жол коды
Код
строки
Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей
Есепті айға
За отчетный месяц
Жыл басынан
С начала года

А

Б

1

2

1

Есепті кезеңге орташа қызметкерлердің тізімдік саны – барлығы, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный период - всего, человек1.1

одан негізгі қызмет персоналының
из нее персонала основной деятельности2

Қызметкерлердің нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін қабылданған), адам
Фактическая численность работников (принимаемая для исчисления средней заработной платы), человек2.1

одан негізгі қызмет персоналының
из нее персонала основной деятельности3


Қызметкерлердің жалақы қоры – барлығы, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников – всего, тысяч тенге (с десятичным знаком)3.1

одан негізгі қызмет персоналының
из него по персоналу основной деятельности4

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге4.1

одан негізгі қызмет персоналының
из нее по персоналу основной деятельности5

Барлық қызметкерлердің істелген жұмысының адам-сағат саны, мың адам-сағат (ондық белгімен)
Число отработанных человеко-часов всеми работниками, тысяч человеко- часов (с десятичным знаком)____________________
* ЭҚЖЖ - Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші Қазақстан
Республикасы Статистика агенттігінің ресми сайтында орналасқан
* ОКЭД - Общий классификатор видов экономической деятельности
расположен на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по статистике

3. Жұмыс күшінің қозғалысы, бос орындардың бары және толық емес жұмыс уақытында жұмыс істейтіндердің саны туралы деректерді көрсетіңіз, адам
Укажите данные о движении рабочей силы, численности работающих неполное рабочее время и наличии вакансий, человек

Жол коды
Код
строки
Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей
Есепті айға
За отчетный месяц
Жыл басынан
С начала года

А

Б

1

2

1

Есепті кезеңнің басына қызметкерлердің тізімдік саны
Списочная численность работников на начало отчетного периода2

Есепті кезеңде жұмысқа қабылданған қызметкерлер
Принято работников за отчетный период3

Есепті кезеңде жұмыстан шыққан қызметкерлер – барлығы
Выбыло работников за отчетный период - всего3.1

соның ішінде:
в том числе:
персонал санының қысқартылуына байланысты
в связи с сокращением численности персонала3.2

кәсіпорынның таратылуына байланысты
в связи с ликвидацией предприятия3.3

біліктілігінің жетіспеуі салдарынан қызметкер атқарып жүрген лауазымына немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмегеніне байланысты
в связи с несоответствием занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации3.4

еңбек тәртібін бұзғанына байланысты
в связи с нарушением трудовой дисциплины3.5

тараптардың еркінен тыс мән-жайларға байланысты
в связи с обстоятельствами не зависящими от воли сторон3.6

өз еркі бойынша
по собственному желанию3.7

басқа себептер бойынша
по другим причинам4

Есепті кезеңнің соңына қызметкерлердің тізімдік саны
Списочная численность работников на конец отчетного периода5

Есепті кезеңнің соңына бос жұмыс орындар (қажетті қызметкерлер) саны
Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) на конец отчетного периода


X

6

Толық емес жұмыс күні немесе толық емес жұмыс аптасымен жұмыс істейтіндердің саны
Численность работающих неполный рабочий день или неполную рабочую неделю7

Өндірістің бос тұрып қалуына байланысты уақытша жұмыс істемейтін қызметкерлердің саны
Численность работников, временно неработающих в связи с простоем производстваАтауы                               Мекенжайы
Наименование________________________   Адрес_________________________
____________________________________    _____________________________

Телефон_____________________________

Электрондық почта мекенжайы
Адрес электронной почты ____________________

Орындаушы
Исполнитель ________________________________  _____________________
                  аты-жөні                     телефон
                    фамилия

Басшы
Руководитель ________________________________  _____________________
             тегі, аты және әкесінің аты          қолы
                 фамилия, имя и отчество              подпись

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер_____________________________  ___________________
               тегі, аты және әкесінің аты        қолы
                   фамилия, имя и отчество            подпись

      Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
      Место для печати (при наличии)

      Қазақстан Республикасы     
      Статистика агенттігі Төрағасының
      міндетін атқарушының      
2013 жылғы 30 шілдедегі № 168 бұйрығына
      2-қосымша          
 

Қазақстан Республикасы   
      Статистика агенттігі Төрағасының
      2012 жылғы 1 қарашадағы № 303
      бұйрығына 2-қосымша    

«Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық
      байқаудың статистикалық нысанын
      (коды 1211101, индексі 1-Е, кезеңділігі айлық)
      толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы «Еңбек бойынша есеп» (коды 1211101, индексі 1-Е, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру бойынша нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Еңбек бойынша есеп» (коды 1211101, индексі 1-Е, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар статистикалық нысандарды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) бос тұрып қалу – экономикалық, технологиялық, ұйымдастырушылық, өзге де өндірістік немесе табиғи сипаттағы себептер бойынша жұмыстың уақытша тоқтап тұруы;
      2) өкілдік – заңды тұлғаның орналасқан жерінен тыс орналасқан және заңды тұлғаның мүдделерін қорғайтын және ұсынатын, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда оның атынан мәміле және басқа да құқықтық әрекеттерді іске асыратын оқшауланған бөлімшесі;
      3) толық емес жұмыс күнi – Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінде белгiленген қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, оның iшiнде:
      толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту;
      толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту;
      бiр мезгiлде күнделiктi жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерiнiң санын қысқарту;
      4) филиал – заңды тұлғаның орналасқан жерінен тыс орналасқан және оның қызметін, соның ішінде өкілдіктер қызметтерін түгел немесе бір бөлігін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың оқшауланған бөлімшесі.
      3. Респонденттер еңбек бойынша статистикалық нысанды статистика органдарына меншіктің иелігі мен нысанына қарамастан өзінің тұрған жері бойынша тапсырады.
      Заңды тұлғалар немесе оның құрылымдық және оқшауланған бөлімшелер әділет органдарында тіркелмеген, бірақ статистика мүддесі үшін қажет (цех, зауыт және тағы басқалары), оның ішінде басқа облыстар аумағында орналасқандар әрбір бөлімшелер бойынша көрсетілген статистикалық нысанды жеке бланкілерде толтырады.
      4. Осы статистикалық нысан әр есепті айға және жыл басынан есепті кезеңге толтырылады. Осы статистикалық нысан бойынша есеп «Еңбек бойынша есеп» (1-Е индексі, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанның нұсқаулығына сәйкес толтырылады.
      Жұмыс күшінің қозғалысы бойынша көрсеткіштерді толтыру кезінде есепті кезеңде қызметкерлердің тізімдік санының өзгеруін сипаттайтын қызметкерлердің жұмысқа қабылдануы және шығуы бойынша деректерді көрсетеді.
      Жұмыспен өтелген адам-сағат саны бойынша деректерді толтыру кезінде кәсіпорынның барлық қызметкерлерінің жұмыстың қалыпты кезеңі ішінде де, және одан тыс та жұмыс істеген нақты уақыты ескеріледі.
      Қызметкерлердің тізімдік саны бойынша деректерді толтыру кезінде шартты жасасу мерзіміне қарамастан еңбек шарты бойынша қабылданған адамдар саны ескеріледі.
      Қызметкерлердің нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін алынатын) бойынша деректерді толтыру кезінде жұмысқа ресми тіркелген қызметкерлердің жекелеген санаттары шегерілген тізімдік құрамдағы қызметкерлердің саны (жүктiлiкке және босануға, бала күтіміне байланысты және басқа да демалыстарда жүрген адамдар) ескеріледі.
      Қызметкерлердің жалақы қоры (еңбекке ақы төлеу) бойынша деректерді толтыру кезінде қызметкерлерге еңбекақы төлеу үшін ұйымдардың олардың қаржыландыру көзі мен оларды нақты төлеу мерзіміне қарамастан есептеген жиынтық ақшалай қаражатының, сондай-ақ ақшалай бірлікке айналдырылған заттай түрдегі қаражаттар, салық және басқа да ұстап қалулар ескерілген (табыс салығы, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарнасы) (лауазымдық айлықақылар (тарифтік мөлшерлемелер)), қосымша төлемдер, үстеме ақылар, сыйлықақылар және өзге де ынталандыру мен өтемдік сипаттағы төлемдер) көрсетіледі.
      Ұйымның негізгі қызметімен қамтылған персонал бойынша деректерді толтыру кезінде негізгі өнім (тауарлар немесе қызмет көрсету) және басқа ұйымдарға немесе кәсіпорындарға өткізілетін, негізгімен қатар сөзсіз алынатын жанама өнімдер өндірісінде тікелей жұмыспен қамтылған қызметкерлерді ескереді.
      1 бөлімнің 4 – 4.1 жолдарында жалақының есептелген қорының сомасын қызметкерлердің нақты санына және есепті кезеңдегі ай санына бөлу жолымен анықталатын бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы толтырылады.
      5. Жұмыстан шыққандар санына 3 бөліміндегі 3.1-3.7 жолдарында көрсетілген Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің негіздемелеріне сәйкес осы мекемедегі жұмысын тастаған барлық қызметкерлер кіреді.
      5 – жолда бос қызмет орындар саны көрсетіледі, яғни ұйымдағы (кәсіпорындағы) бос қызмет орындар саны.
      6 - жолда, егер сол бір қызметкер есепті кезең ішінде бірнеше рет толық емес жұмыс уақытында ауысса, 7-жолда, егер сол бір қызметкер есепті кезең ішінде өндірістің тоқтап қалуына байланысты бір реттен көп уақытша жұмыс істемесе, онда ол есепті жылда бір рет көрсетіледі.
      6. Осы нысанды тапсыру қағаз тасығышта және электронды форматта жүзеге асырылады. Нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының (www.stat.gov.kz) «On-line есептер» бөлімінде орналастырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану арқылы іске асырылады.
      Ескерту: Х - бұл позиция толтырылмайды.
      7. Арифметикалы-логикалық бақылау:
      1) 2 бөлім. «Қызметкерлер саны және жалақы қоры туралы деректер»:
      1 жол > 1.1 жолдан әрбір баған бойынша;
      2 жол > 2.1 жолдан әрбір баған бойынша;
      3 жол > 3.1 жолдан әрбір баған бойынша;
      егер 1 жол > 0, онда 1.1 жол > 0 әрбір баған бойынша;
      егер 2 жол > 0, онда 2.1 жол > 0 әрбір баған бойынша;
      егер 3 жол > 0, онда 3.1 жол > 0 әрбір баған бойынша;
жол 4 = жол 3 *1000 / жол 2, 1 баған бойынша;
      4 жол = 3 жол * 1000 /2 жол / n, бұл жерде n-есептік кезеңдегі айлар саны 2 баған бойынша;
      4.1 жол = 3.1 жол *1000 /2.1 жолға, 1 баған бойынша;
      4.1 жол = 3.1 жол * 1000 /2.1 жолға / n, бұл жерде n-есептік кезеңдегі айлар саны, 2 баған бойынша;
      егер 2 жол > 0, онда 3 жол > 0 әрбір баған бойынша;
      егер 3 жол > 0, онда 2 жол > 0 әрбір баған бойынша;
      егер 2.1 жол > 0, онда 3.1 жол > 0 әрбір баған бойынша;
      егер 3.1 жол > 0, онда 2.1 жол > 0 әрбір баған бойынша;
      егер 2 жол > 0, онда 5 жол > 0 әрбір баған бойынша;
      егер 5 жол > 0, онда 2 жол > 0 әрбір баған бойынша;
      егер 2 жол – 2.1 жол > 0, онда 3 жол – 3.1 жол > 0 әрбір баған бойынша;
      егер 3 жол – 3.1 жол > 0, онда 2 жол – 2.1 жол > 0 әрбір баған бойынша;
      1 баған = қаңтар айындағы 2 бағанның 1 – 5 жолдары бойынша статистикалық нысанда;
      ақпан айынан бастап статистикалық нысан 1 баған < 2 бағаннан 3, 3.1, 5 жолдары бойынша.
      2) 3 бөлім. «Жұмыс күшінің қозғалысы, бос орындардың бары және толық емес жұмыс уақытында жұмыс істейтіндердің саны туралы деректер»:
      1 жол + 2 жол – 3 жол = 4 жол әрбір баған бойынша;
      3 жол = 3.1 – 3.7 жолдардың қосындысы әрбір баған бойынша;
      есеп айының 1 баған 1 жолы = өткен айдың 1 баған 4 жолына, егер өткен айдың 1 бағанның 4 жолы > 0;
      есеп айының 2 баған 1 жолы = өткен айдың 2 баған 1 жолына, ақпан айынан бастап, егер өткен айдың 2 баған 1 жолы > 0;
      1 баған = қаңтар айындағы 2 бағанға 1–7 жолдар бойынша статистикалық нысанда (5 жолды шығарғанда);
      ақпан айынан бастап статистикалық нысан 1 баған < 2 бағанға 2 – 3.7-жолдар бойынша;
      1 баған = 2 бағанның 4 жолына.
      3) Бөлімдер арасында бақылау:
      егер 2 бөлімдегі 2 баған 1 жол > 0, онда 3 бөлімдегі 2 баған 1 жол > 0 немесе 3 бөлімдегі 2 баған 2 жол > 0.

     Қазақстан Республикасы      
      Статистика агенттігі Төрағасының 
      міндетін атқарушының         
2013 жылғы 30 шілдедегі № 168 бұйрығына
      3-қосымша              


Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы Статистика
агенттігі Төрағасының 2012 жылғы
1 қарашадағы № 303 бұйрығына 3-қосымша

Приложение 3 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 1 ноября 2012 года № 303

Аумақтық статистика органдарына тапсырылады
Представляется территориальному органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағатпен
(қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах
(нужное обвести)
1 сағатқа дейiн до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық более 40 часов

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz  сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйексіз деректерді беру «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 381-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады.
Непредставление, несвоевременное представление и представление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 381 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 1191104
Код статистической формы 1191104

Еңбек бойынша есеп

1-E

1-Т

Отчет по труду

Жылдық
Годовая


Есепті кезең
Отчетный период

жыл
год

«Шағын кәсіпорынның қызметі туралы» индексі 2-ШК, статистикалық нысаны бойынша есеп беретіндерден басқа барлық заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады.
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия», индекс 2-МП.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейін 12 ақпанда.
Срок представления – 12 февраля после отчетного периода.

БСН коды
код БИН

1. Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты орнын көрсетіңіз (оның тіркелген жеріне қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место расположения юридического лица (подразделения) (независимо от места его регистрации) - область, город, район, населенный пункт


Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (статистикалық нысанды қағаз тасығышта тапсыру кезінде статистика органының қызметкерлері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется работником органа статистики при сдаче статистической формы на бумажном носителе)Заңды тұлғаның (бөлімшенің), экономикалық қызметтің нақты жүзеге асырылатын түрлерінің коды мен атауын Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына сәйкес (ЭҚЖЖ бойынша код) көрсетіңіз
Укажите наименование и код согласно Номенклатуре видов экономической деятельности (код по ОКЭД*) фактически осуществляемого основного вида экономической деятельности юридического лица (подразделения)2. Есепті жылға орташа алғанда қызметкерлердің тізімдік саны және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз
Укажите данные о списочной численности работников в среднем за отчетный год и фонде заработной платы

Жол коды
Код
строки
ЭҚЖЖ бойынша
экономикалық қызмет түрлерінің атауы
Наименование видов экономической деятельности по ОКЭД
ЭҚЖЖ бойынша код
Код по ОКЭД
Қызметкерлердің есепті жылға орташа тізімдік саны, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный год, человек
Қызметкерлердің нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін қабылданған), адам
Фактическая численность работников (принимаемая для исчисления средней заработной платы), человек
Қызметкерлердің жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников, тысяч тенге
(с десятичным знаком)
Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, теңге
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге
барлығы
всего
одан әйелдер
из нее женщин
барлығы
всего


одан әйелдер
из нее женщин
барлығы
всего
одан әйелдерге есептелгені
из него начислено женщинам
барлығы
всего
әйелдердің
женщин

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1


Ұйым (бөлімше) бойынша барлығы
Всего по организации (подразделению)


1.1

оның ішінде негізгі қызметтің персоналы бойынша
в том числе по персоналу основной деятельности


3. Негізгі жұмыс топтары бойынша есепті жылға орташа алғанда қызметкерлердің тізімдік саны және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз
Укажите данные о списочной численности работников в среднем за отчетный год и фонде заработной платы по основным группам занятий

Жол коды
Код
строки
Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей
Қызметкерлердің есепті жылға орташа тізімдік саны, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный год, человек
Қызметкерлердің нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін қабылданған), адам
Фактическая численность работников (принимаемая для исчисления средней заработной платы), человек
Қызметкерлердің жалақы қоры, мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников, тысяч тенге
(с десятичным знаком)
Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы,
теңге
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге
барлығы
всего
одан әйелдер
из нее
женщин
барлығы
всего
одан әйелдер
из нее
женщин
барлығы
всего
одан әйелдерге есептелгені
из него начислено женщинам
барлығы
всего
әйелдердің
женщин

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ұйым (бөлімше) бойынша барлығы
Всего по организации (подразделению)


оның ішінде:
в том числе:

1.1

билік органдарының және ұйымдардың басшыларын қоса, барлық деңгейдегі басқармалар басшылары (өкілдері)
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей организаций

1.2

біліктілік деңгейі жоғары мамандар
специалисты высшего уровня  квалификации

1.3

біліктілік деңгейі орта мамандар
специалисты среднего уровня квалификации

1.4

ақпарат дайындаумен, құжаттамаларды ресімдеумен, есеп жүргізумен және қызмет көрсетумен айналысатын қызметшілер
служащие, занятые подготовкой  информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием

1.5

қызмет көрсету, коммуналдық қызметтерді көрсету, сауда және ұқсас қызмет түрлері саласының қызметкерлері
работники сферы обслуживания, предоставления коммунальных услуг, торговли и родственных видов деятельности

1.6

ауыл, орман, аңшылық, балық өсіру және балық аулау шаруашылықтарының білікті қызметкерлері
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства

1.7

ірі және ұсақ өнеркәсіптік кәсіпорындардың, көркем кәсіптердің, құрылыстың, көліктің, байланыстың, геология мен жер қойнауын барлаудың білікті жұмысшылары
квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр

1.8

қондырғылар мен машиналардың операторлары, аппаратшылары, машинистері мен слесарь-құрастырушылар
операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари-сборщики

1.9

біліксіз жұмысшылар
неквалифицированные рабочие

4. Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын, толық емес жұмыс уақытында жұмыс істейтін және қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданған адамдардың саны туралы деректерді көрсетіңіз, орташа алғанда есепті жылға, адам
Укажите данные о численности лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера, работающих неполное рабочее время и принятых на работу по совместительству, в среднем за отчетный год, человек

Жол коды
Код
строки
Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей
Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Қоса атқарушылық бойынша (басқа ұйымдардан) жұмысқа қабылданған қызметкерлердің саны (басқа ұйымдардан келген)
Численность работников, принятых на работу по совместительству (из других организаций)


2

Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын адамдардың саны
Численность лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера


3

Толық емес жұмыс күні немесе толық емес жұмыс аптасымен жұмыс істейтіндердің саны
Численность работающих неполный рабочий день или неполную рабочую неделю


4

Өндірістің бос тұрып қалуына байланысты уақытша жұмыс істемейтін қызметкерлердің саны
Численность работников, временно неработающих в связи с простоем производства


5. Есепті жылдың соңындағы қызметкерлердің тізімдік санының құрамы туралы деректерді көрсетіңіз, адам
Укажите данные о составе списочной численности работников на конец отчетного года, человек

Жол коды
Код
строки
Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей
Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Ұйым (бөлімше) бойынша барлығы
Всего по организации (подразделению)соның ішінде адамдар жасы бойынша:
в том числе лица в возрасте:

Х

1.1

14 – 15 жас
         лет


1.2

16 – 28 жас
         лет


1.3

29 – 49 жас
         лет


1.4

50 жас және үлкен
     лет и старше


2

Жұмыс істейтін зейнеткерлер
   Работающие пенсионеры


6. Қызметкерлердің күнтізбелік уақыт қорын пайдалануы туралы деректерді көрсетіңіз
Укажите данные об использовании календарного фонда времени работников

Жол коды
Код строки
Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей
Барлығы
Всего

А

Б

1


Барлық қызметкерлердің істелген жұмысының саны
Число отработанных всеми работниками

Х

1

адам-күн
человеко-дней


2

адам-сағат
человеко-часов


3

Істелмеген жұмысының адам-күн саны, барлығы
Число неотработанных человеко-дней, всегоодан:
из них:

Х

3.1

ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысы (қосымша еңбек демалысын қосқанда)
оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска (включая дополнительные трудовые отпуска)


3.2

оқу демалыстары
учебные отпуска


3.3

науқастануына байланысты
по болезни


3.4

жалақысы сақталмайтын демалыстармен байланысты
в связи с отпусками без сохранения заработной платы


3.5

өндірістің бос тұрып қалуына байланысты
в связи с простоем производства


3.6

басқа себептер бойынша
по другим причинам


4

Мерекелік және демалыс күндерінің, адам-күн саны
Число праздничных и выходных, человеко-дней


7. Қызметкерлерді оқыту туралы ақпаратты көрсетіңіз (есепті жылға), адам
Укажите информацию об обучении работников (за отчетный год), человек

Жол коды
Код
строки
Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей
Жұмыс берушінің қаражаты есебінен оқыған қызметкерлердің саны - барлығы
Численность работников, обученных за счет средств работодателя - всего
Одан келесі бағыттар бойынша:
Из них по следующим направлениям:
біліктілікті арттыру
повышение квалификации
кәсіптік даярлау
профессиональная подготовка
кәсіптік қайта даярлау
профессиональная переподготовка

А

Б

1

2

3

4

1

Барлығы
Всего


одан білім деңгейімен:
из них с уровнем образования:

Х

Х

Х

Х

1.1

техникалық, кәсiптiк және орта оқу орнынан кейінгі бiлiм
техническое, профессиональное и послесреднее образование

1.2

жоғары бiлiм
высшее образование

1.3

жоғары оқу орнынан кейінгі білім
послевузовское образование

8. Жұмыс күшінің қозғалысы туралы деректерді көрсетіңіз, адам
Укажите данные о движении рабочей силы, человек

Жол коды
Код строки
Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей
Барлығы
Всего
Одан білім деңгеймен
Из них с уровнем образования
1-бағаннан әйелдер
Из графы 1 женщин
техникалық, кәсiптiк және орта оқу орнынан кейінгі бiлiм
техническое, профессиональное и послесреднее образование
жоғары бiлiм
высшее образование
жоғары оқу орнынан кейінгі білім
послевузовское образование

А

Б

1

2

3

4

5

1

Есепті кезеңнің басына қызметкерлердің тізімдік саны – барлығы
Списочная численность работников на начало отчетного периода – всего


2

Есепті кезеңде жұмысқа қабылданған қызметкерлер – барлығы
Принято работников за отчетный период – всегоодан:
из них:


2.1

есепті жылы жоғары оқу орындарын бітіргендер санынан жоғары білімі бар мамандар
специалистов с высшим образованием из числа окончивших высшие учебные заведения в отчетном году


Х

Х

Х


2.2

одан оқыту нәтижесінде алынған мамандығы бойынша
из них по специальности, полученной в результате обучения


Х

Х

Х


2.3

жаңадан құрылған жұмыс орындарына қабылданған қызметкерлер
работников, принятых на вновь созданные рабочие места


3

Есепті кезеңде жұмыстан шыққан қызметкерлер – барлығы
Выбыло работников за отчетный период – всего


3.1

персонал санының қысқартылуына байланысты
в связи с сокращением численности персонала


3.2

кәсіпорынның таратылуына байланысты
в связи с ликвидацией предприятия


3.3

біліктілігінің жетіспеуі салдарынан қызметкер атқарып жүрген лауазымына немесе орындайтын жұмысына сәйкес келмегеніне байланысты
в связи с несоответствием занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации


3.4

еңбек тәртібін бұзғанына байланысты
в связи с нарушением трудовой дисциплины


3.5

тараптардың еркінен тыс мән-жайларға байланысты
в связи с обстоятельствами, независящими от воли сторон


3.6

өз еркі бойынша
по собственному желанию


3.7

басқа себептер бойынша
по другим причинам


4

Есепті кезеңнің соңына қызметкерлердің тізімдік саны – барлығы
Списочная численность работников на конец отчетного периода - всего


9. Жұмыс күшін ұстауға жұмсалған шығындар туралы деректерді көрсетіңіз, мың теңге (ондық белгімен)
Укажите данные о затратах на содержание рабочей силы, тысяч тенге (с десятичным знаком)

Жол коды
Код строки
Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей
Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Жұмыс күшін ұстауға жұмсалған шығындардың сомасы – барлығы
Сумма затрат на содержание рабочей силы – всего


1.1

Қызметкерлердің жалақы қоры - барлығы
Фонд заработной платы работников – всего


1.1.1

соның ішінде:
в том числе:
тарифтік мөлшерлеме мен лауазымдық (базалық) қызметақы бойынша есептелген жалақы
заработная плата, начисленная по тарифным ставкам и должностным (базовым) окладам


1.1.2

ынталандыру сипатындағы төлемдер
выплаты стимулирующего характера


1.1.3

жұмыс режимі мен еңбек жағдайына байланысты өтемақылық төлемдер
компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда


1.1.4

жұмыспен өтелмеген уақыт үшін ақы төлеу
оплата за неотработанное время


1.1.5

төлемге есептелген басқа да ақшалай сомалар
другие денежные суммы, начисленные к выплате


1.1.6

1.1-жолдан:
из строки 1.1:
заттай түрдегі жалақы қоры – барлығы
фонд заработной платы в натуральной форме – всего


1.2

Жалақы қорына қосылмайтын төлемдер мен шығыстар - барлығы
Выплаты и расходы, не учитываемые в фонде заработной платы - всего


1.2.1

соның ішінде:
в том числе:
ұйымның қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша шығыстары
расходы организации по обеспечению работников жильем


1.2.2

ұйымның қызметкерлерін әлеуметтік қорғауға жұмсаған шығыстары
расходы организации на социальную защиту работников


1.2.3

ұйымның қызметкерлерін оқытуға жұмсаған шығыстары
расходы организации на обучение работников


1.2.4

мәдени іс-шараларды өткізуге, сондай-ақ демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыруға жұмсалған шығыстар
расходы на проведение культурных мероприятий, а также по организации отдыха и развлечений


1.2.5

жоғарыда келтірілген топтарға жатпайтын, жұмыс күшін ұстауға көзделген шығыстар
расходы организации на рабочую силу, не отнесенные к вышеперечисленным группам


1.2.6

жұмыс күшін пайдалануға байланысты салықтар
налоги, связанные с использованием рабочей силы


Атауы                               Мекенжайы
Наименование________________________   Адрес_________________________
____________________________________    _____________________________

Телефон_____________________________

Электрондық почта мекенжайы
Адрес электронной почты ____________________

Орындаушы
Исполнитель ________________________________  _____________________
                  аты-жөні                     телефон
                    фамилия

Басшы
Руководитель ________________________________  _____________________
             тегі, аты және әкесінің аты          қолы
                 фамилия, имя и отчество              подпись

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер_____________________________  ___________________
               тегі, аты және әкесінің аты        қолы
                   фамилия, имя и отчество            подпись

      Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
      Место для печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы    
      Статистика агенттігі Төрағасының
      міндетін атқарушының    
2013 жылғы 30 шілдедегі № 168 бұйрығына
      4-қосымша           

Қазақстан Республикасы Статистика
      агенттігі Төрағасының     
      2012 жылғы 1 қарашадағы    
      № 303 бұйрығына        
      4-қосымша          

«Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық
(коды 1191104, индексі 1-Е, кезеңділігі жылдық)

1. Жалпы ережелер

      1. Осы «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 1191104, 1-Е индексі, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру бойынша нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 1191104, 1-Е индексі, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар еңбек бойынша статистикалық нысандарды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) жұмыс уақыты - қызметкер жұмыс берушінің актілеріне және еңбек шартының талаптарына сәйкес еңбек міндеттерін орындайтын уақыт, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексіне сәйкес жұмыс уақытына жатқызылған өзге де уақыт кезеңдері;
      2) өкілдік – заңды тұлғаның орналасқан жерінен тыс орналасқан және заңды тұлғаның мүдделерін қорғауды және өкілдік етуді жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда оның атынан мәмілелер және басқа да құқықтық әрекеттерді жасайтын оқшауланған бөлімшесі;
      3) толық емес жұмыс күнi – Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінде белгiленген қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, оның iшiнде: толық емес жұмыс күнi, яғни күнделiктi жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту; толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы жұмыс күндерiнiң санын қысқарту; бiр мезгiлде күнделiктi жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерiнiң санын қысқарту;
      4) филиал – заңды тұлғаның орналасқан жерінен тыс орналасқан және оның қызметін, соның ішінде өкілдіктерінің қызметтерін түгел немесе бір бөлігін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың оқшауланған бөлімшесі.
      3. Респонденттер еңбек бойынша статистикалық нысандарды статистика органдарына меншіктің тиістілігі мен нысанына қарамастан өзінің орналасқан жері бойынша тапсырады.
      Заңды тұлғалар немесе оның құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері әділет органдарында тіркелмеген, бірақ статистика үшін қажет (цех, зауыт және т.б.), оның ішінде басқа облыстар аумағында орналасқандар әрбір бөлімше бойынша көрсетілген статистикалық нысанды жеке бланкілерде толтырады.
      4. Еңбек бойынша статистикалық нысандарды респонденттер қатаң түрде белгіленген күнтізбелік есепті кезең уақытында толтырады: ай және жыл. «Еңбек бойынша есеп» статистикалық нысаны (индексі 1-Е, кезеңділігі айлық) есепті айдың бірінші күнінен соңғы (қосқанда) күні аралығындағы кезеңде, «Еңбек бойынша есеп» статистикалық нысаны индексі 1-Е, кезеңділігі жылдық) 1-қаңтардан 31-желтоқсан (қосқанда) аралығындағы кезеңге толтырылады.
      Деректер жұмыс берушінің актілері және бастапқы есеп құжаттамасының біріздендірілген нысандары: қызметкерді жұмысқа қабылдау, басқа жұмысқа ауыстыру, еңбек шартын бұзу, тоқтату туралы бұйрықтар (өкімдер), жұмыс уақытын пайдалану есебінің табельдері, есеп айырысу-төлем тізімдемелерінің негізінде толтырылады.
      Жұмыс уақытын пайдалану есебінің табелінде жұмысқа шықпау себептері, толық емес жұмыс күні, мерзімінен тыс жұмыс туралы және басқа белгіленген жұмыс тәртіптерінен ауытқулар туралы белгілер тиісті құжаттар (еңбекке жарамсыздық қағаздары, бос тұрғаны туралы бұйрықтар (өкімдер), мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді атқарғаны туралы анықтамалар) негізінде ғана көрсетіледі.
      5. Есепті кезең ішінде құрылымдық және оқшауланған бөлімшелер бір заңды тұлғадан екінші тұлғаға берілген жағдайда, берген заңды тұлғаның еңбек туралы статистикалық нысанынан көрсетілген деректер жыл басынан бергі кезең үшін алып тасталынады және заңды тұлғаның құрамына кірген осы құрылымдық және оқшауланған бөлімшелер сол сияқты жыл басынан бастап соның есебіне енгізіледі.
      Заңды тұлғаның шаруашылықты жүргізуінің ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген жағдайда, заңды тұлғаның жаңа статусы бойынша деректер осы өзгеріс болған айдан бастап есептелінеді, бұрынғы статусы бойынша жыл басынан бергі айлардағы деректер еңбек бойынша статистикалық нысандардан алып тасталынбайды.
      6. Еңбек бойынша статистикалық нысандарда қателер және басқа да бұрмалаушылықтар анықталған жағдайда, заңды тұлғалар есептік деректерді түзетуді бұдан кейінгі есептердің өспелі қорытынды деректерінде қателер немесе бұрмалаушылықтар табылғаннан кейін жүргізеді.

2. Қызметкерлердің саны

      7. Тізімдік санда жұмыс берушінің актілерін орындай отырып, жұмысты белгілі бір мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын, есепті кезеңде ұйымның тізімінде бар барлық қызметкерлер ескеріледі.
      8. Тізімдік санға енгізілетін қызметкерлер:
      1) бірлескен кәсіпорындарда жұмыс істейтін басқа елдердің жұмысшылары мен мамандары, сондай-ақ шетел жұмыс күштері – республика аумағында еңбек әрекетін жүзеге асыру үшін жұмыс беруші елден тысқары жұмыс беруші жалдаған шетел азаматтары және азаматтығы жоқ азаматтар;
      2) вахталық әдіспен жұмысты орындау үшін жіберілгендер;
      3) еңбек шартының талаптары бойынша толық емес жұмыс күніне немесе толық емес жұмыс аптасына жұмысқа қабылданғандар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы белгіленген қызметкерлер (он сегiз жасқа толмаған қызметкерлер; ауыр жұмыстарда, зиянды (аса зиянды) және (немесе) қауiптi еңбек жағдайларында iстейтiн қызметкерлер; бiрiншi және екiншi топтардағы мүгедектер), сондай-ақ қоғамдық бастамаларда (жалақы есептелмейтін) жұмыс істейтін адамдар.
      Толық емес жұмыс күніне немесе толық емес жұмыс аптасына жұмысқа қабылданған қызметкерлердің, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдардың (жалақы есептелмейтін) тізімдік санында әрбір күнтізбелік күн бүтін бірлік ретінде есептеледі;
      4) егер олардың сол ұйымдағы жалақысы сақталатын болса, қызметтік іссапарларда жүргендер, сондай-ақ шетелдерде қысқа мерзімді қызметтік іссапарларда жүрген қызметкерлер қосылады;
      5) егер олар жалақыны осы ұйымнан алатын болса, ұйымнан тыс жерлерде уақытша жұмыс істейтіндер (жүктелім бойынша);
      6) егер олардың жалақысы негізгі жұмыс орны бойынша сақталмайтын болса, басқа ұйымдардан жұмысқа уақытша тартылғандар;
      7) егер олар штаттық лауазымға қабылданған болса, жоғары оқу орындарының ғылыми-зерттеу секторларына жұмысқа тартылған жоғары оқу орындарының күндізгі бөлімінің студенттері;
      8) қызметкердің оған тапсырылатын жұмысқа сәйкестігін тексеру мақсатында жұмысқа сынақ мерзімімен қабылданғандар. Бұл қызметкерлер тізімдік санға еңбек шартының әрекет етуінен бастап енгізіледі;
      9) нақты жұмысқа келгендер және бос тұрған себебінен жұмыс істемегендерді қоса;
      10) уақытша жұмыста жоқ қызметкерлердің (науқастануы, жүктiлiгі және босануы бойынша демалыс, бала күтіміне байланысты демалыста болуы) орнына қабылданғандар;
      11) ұйыммен жұмысты үйінде (үйде жұмыс iстейтiн қызметкерлер) жеке еңбегімен орындау туралы еңбек шартын жасағандар.
      Жұмысты үйде iстейтiн қызметкерлер деп жұмыс берушiмен жұмысты үйде жеке еңбегiмен, өз материалдарымен және өзiнiң немесе жұмыс берушi бөлiп беретiн не жұмыс берушi қаражаты есебiнен сатып алатын жабдықтарды, құрал-саймандар мен тетiктердi пайдаланып орындау туралы еңбек шартын жасасқан адамдар саналады.
      Қызметкерлердің тізімдік санында жұмысты үйде iстейтiн қызметкерлер әрбір күнтізбелік күн бүтін бірлік ретінде есептеледі.
      9. Сондай-ақ тізімдік құрамға ұйымда уақытша болмаған қызметкерлер де кіреді:
      1) ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысында, ақы төленетін жыл сайынғы қосымша еңбек демалысында жүргендер;
      2) әкімшілік құқық бұзғаны үшін әкімшілік қамауға алынған қызметкерлерді қоса, себепсіз жұмысқа шықпағандар;
      3) бiлiм беру ұйымдарында оқып жүрген және жалақысы сақталмайтын демалыста жүргендер, сондай-ақ еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша қызметкердiң өтiнiшi негiзiнде бiлiм беру ұйымдарына түсетін және түсу емтихандарын тапсыру үшін жалақысы сақталмайтын демалыста жүрген қызметкерлер;
      4) демалыс және мереке күндеріндегі жұмысы үшін қосымша демалыс күнін алғандар;
      5) егер олардың жалақысы сақталатын болса, біліктілігін арттыру немесе қайта даярлау үшін білім беру ұйымдарына жұмыстан босатылып жіберілгендер;
      6) еңбек ақыны толық немесе жартылай сақтауымен сынақтар мен емтихандарға дайындалу және оларды тапсыру, зертханалық жұмыстарды орындау, дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау мен қорғау үшiн оқу демалыстарында жүргендер;
      7) жүктілігі және босануына байланысты демалыста, жаңа туған нәрестені (балаларды) асырап алуға байланысты демалыста, бала үш жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне байланысты жалақысы сақталмайтын демалыстарда жүргендер;
      8) жұмыс берушiнiң қызметкерлер өкiлдерiмен келiсе отырып, актiлерiмен бекiтiлген ауысымдық кестеге сәйкес демалыс күндері барлар;
      9) қызметкерлердің өтiнiшi негiзiнде еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша жалақы сақталмайтын демалыста жүргендер;
      10) мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындауына байланысты жұмысқа шықпағандар;
      11) науқастануына байланысты жұмысқа келмегендер (уақытша еңбекке жарамсыздық парағына сәйкес жұмысқа шыққанға дейін науқастанған бүкіл кезең ішінде немесе мүгедектікке шыққанға дейін);
      12) өндірістің бос тұруына байланысты орнында болмағандар;
      13) сот өкімі шыққанға дейін тергеуде жатқандар;
      14) ұзақ мерзімді қызметтік іссапарға жіберілгендер, оның ішінде құрылыс, монтаждау және реттеу жұмыстарын орындау мақсатында жіберілгендер.
      10. Қызметкерлердің тізімдік құрамына енгізілмейтіндер:
      1) азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмысты орындаушылар.
      Жұмысты азаматтық-құқықтық шарттар бойынша орындайтын тұлғаларға ұйымның ішкі тәртібіне бағынбай жүзеге асырылатын, белгіленген нақты жұмыс көлемін (бір жолғы, арнаулы шаруашылық) орындау уақытына ғана шарт бойынша қабылданғандар жатады;
      2) басқа ұйымдардан қоса атқарушылық қызмет бойынша жұмысқа қабылданғандар.
      Қоса атқарушылық бойынша жұмысты орындайтын қызметкерлерге негізгі жұмыс уақытынан бос уақытында еңбек шартының талаптарында тұрақты ақы төленетін басқа жұмысты орындайтындар жатады.
      Ұйымда еңбек қатынастарында тұрған (негізі жұмыс орны бойынша) немесе екі, бір жарым мөлшермесі бар қосымша қызмет атқарушылық бойынша жұмыс атқаратын қызметкерлер осы ұйым қызметкерлерінің тізімдік санына бір адам (бүтін бірлік) ретінде саналады;
      3) егер олардың негізгі жұмыс орнындағы жалақысы сақталмайтын болса, басқа ұйымға уақытша жұмысқа жіберілгендер;
      4) жұмыс беруші білім беру ұйымдарына жұмыстан қол үзіп оқуға жіберілгендер осы ұйымның қаражаты есебінен стипендия алатындар;
      5) жұмыспен қамту мәселелері бойынша уәкілетті органдармен өзара іс-қимыл негізінде ұйымға жұмыс үшін тартылғандар;
      6) жалақы алмайтын сол ұйымның меншік иелері.
      11. Есепті кезеңнің басындағы (соңындағы) қызметкерлердің тізімдік саны есепті кезеңнің белгілі бір күніне сол күні қабылданғандарды және кеткен қызметкерлерді қоспағанда айдың бірінші немесе соңғы күні ұйымның тізімдік құрамы санының көрсеткіші болып табылады.
      12. Белгіленген кезең ішінде қызметкерлердің орташа тізімдік санын анықтау үшін жұмыс берушінің актілері негізінде нақтыланатын (қабылдау, қызметкерлерді басқа жұмысқа ауыстыру және еңбек шартын тоқтату туралы бұйрықтар мен өкімдер) тізімдік құрамдағы қызметкерлер санының күн сайынғы есебі жүргізіледі. Тізімдік құрамдағы қызметкерлердің әр күнгі саны қызметкерлердің жұмыс уақытын пайдалануын есепке алу табелінің деректеріне сәйкес болуы қажет.
      Есепті айдағы қызметкерлердің орташа тізімдік саны мереке (жұмыс істемейтін) және демалыс күндерін қоса алғанда есепті айдың әрбір күнтізбелік күндегі, яғни айдың 1-нен 30 немесе 31 (ақпан айы үшін - 28 немесе 29-ын қоса) күнін қоса, тізімдік құрамның қызметкерлер санын қосу және алынған соманы айдағы күнтізбелік күндер санына бөлу жолымен есептеледі.
      Демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күнгі тізімдік құрамдағы қызметкерлер саны соның алдыңғы жұмыс күнгі қызметкерлердің тізімдік санына тең деп қабылданады. Қатарынан екі немесе одан да көп демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күндер болса, осы күндердің әрқайсысындағы тізімдік құрамдағы қызметкерлер саны әлгі демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күндердің алдындағы жұмыс күнгі тізімдік құрамдағы қызметкерлер санымен теңдей етіп алынады.
      13. Толық ай жұмыс істемеген ұйымдардағы (жаңадан құрылған, таратылған, өндірістің маусымдық сипаты бар ұйымдардағы) қызметкерлердің бір айдағы орташа тізімдік саны ұйымның есепті айдағы  барлық жұмыс күндеріндегі, жұмыс кезеңіндегі демалыс және мереке (жұмыс істемейтін) күндерді қоса, тізімдік құрамдағы қызметкерлер санының қосындысын есепті айдағы күнтізбелік күндердің жалпы санына бөлу жолымен анықталады.
      14. Жыл басынан бастап есепті айды қоса есептеген кезеңдегі қызметкерлердің орташа тізімдік саны жыл басынан бастап есепті айды қоса есептеген кезеңдегі барлық өткен айлардағы қызметкерлердің орташа айлық санын қосу және жыл басынан бергі кезең ішінде ұйымның жұмыс істеген айларының санына алынған қосындыны бөлу жолымен анықталады.
      15. Қызметкерлердің бір жылға алғандағы орташа жылдық тізімдік саны есепті жылдың барлық айларына орташа алғандағы қызметкерлердің орташа санын қосу және алынған қосындыны 12-ге бөлу жолымен анықталады.
      16. Егер ұйым толық жыл істемесе (жұмыс сипаты маусымдық немесе пайдалануға есептік жылдың қаңтарынан кейін құрылған), онда қызметкерлердің орташа жылдық тізімдік саны ұйымның жұмыс істеген барлық айларындағы қызметкерлердің орташа тізімдік санын қосып, алынған қосындыны 12-ге бөлу жолымен анықталады.

3. Қызметкерлердің нақты саны

      17. Қызметкерлердің нақты санын алу үшін (орташа жалақыны есептеу үшін алынатын) тізімдік құрамдағы қызметкерлер санынан мынадай санаттағы қызметкерлер шығарылып тасталады:
      1) бiлiм беру ұйымдарында оқып жүрген және жалақысы сақталмайтын демалыста жүргендер, сондай-ақ қызметкердің өтiнiшi негiзiнде еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша бiлiм беру ұйымдарына түсетін және түсу емтихандарын тапсыру үшін оған жалақысы сақталмайтын демалыста жүрген қызметкерлер;
      2) егер олардың жалақысы сақталмаса, ұзақ мерзімді қызметтік іссапарға соның ішінде құрылыс, монтаждау және реттеу жұмыстарын орындау мақсатында жіберілгендер;
      3) жүктілік пен босануға байланысты демалыстарда, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты демалыстарда, бала үш жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне байланысты жалақысы сақталмайтын еңбек демалыстарында жүргендер;
      4) қызметкердің өтiнiшi негiзiнде еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша жалақысы сақталмайтын демалыста жүргендер.
      18. Қоса атқарушылық бойынша қабылданған не толық емес жұмыс күніне немесе толық емес жұмыс аптасына қабылданған (ауыстырылған) қызметкерлер қызметкерлердің нақты санында есепті саналады және олардың саны есепті айдағы жұмыс істелген адам-сағатты бір айдағы жұмыс уақытының белгіленген ұзақтығына бөлу жолымен анықталады;
      19. Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша ұйымға жұмыс үшін тартылған қызметкерлердің нақты санында әрбір күнтізбелік күн бүтін бірлік ретінде есептеледі.
      20. Жұмысты үйде iстейтiн қызметкерлер қызметкерлердің нақты санында әрбір күнтізбелік күн бүтін бірлік ретінде есептеледі.
      21. Жұмыспен қамту мәселесі жөнінде уәкілетті органмен өзара іс-қимыл негізінде ұйымға жұмыс үшін тартылған тұлғалар қызметкерлердің нақты санында, егер олардың атқарған жұмысы үшін еңбекақы аудару жүргізілсе, онда әрбір күнтізбелік күн бүтін бірлік ретінде есептеледі.
      22. Толық емес ай (жыл) жұмыс істеген ұйымдар бойынша кезең ішінде орташа алғанда, нақты санды есептеу тәртібі (орташа жалақыны есептеу үшін қабылданған) осы Нұсқаулықтың 12-16-тармақтарында баяндалған, кезең ішіндегі орташа алғанда, тізімдік санды есептеу тәртібіне ұқсас.

4. Қызметтердің жіктеуіші мен білім деңгейлері

      23. Барлық қызметкерлер Қазақстан Республикасы Стандарттау, метрология және сертификаттау комитетінің 1999 жылғы 16 қазандағы № 22 қаулысымен бекітілген (ҚР МС 01-99) Қазақстан Республикасы қызметтерінің мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес ұйымдағы негізгі қызмет топтары бойынша жіктеледі (бөлінеді).
      24. Қызметкерлердің білім деңгейлері «Қазақстан Республикасындағы білім туралы» Заңына сәйкес анықталады:
      1) жоғары білімі бар қызметкерлерге жоғары оқу орындарын, оның ішінде ұлттық зерттеу университеті, ұлттық жоғары оқу орнын, зерттеу университеті, университет, академия, институт және оларға теңелген (консерватория, жоғары мектеп, жоғары училище) бітірген тұлғалар жатады;
      2) жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар қызметкерлерге резидентура, магистратура және докторантураны бітірген тұлғалар жатады;
      3) техникалық, кәсiптiк және орта оқу орнынан кейінгі бiлiмі бар қызметкерлерге негізгі орта және (немесе) жалпы орта білім базасында училище, колледж, кәсіптік лицей, кәсіптік техникалық мектеп, техникум және жоғары техникалық мектепті бітірген тұлғалар жатады.

5. Жалақы қоры

      25. Ұйымдар еңбек бойынша статистикалық нысандарда қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу үшін есептелген жалақы қорын көрсетеді.
      26. Жалақы қорында ақша түріндегі, сондай-ақ ақша бірлігіне ауыстырылған заттай түрдегі барлық төлемдер ескеріледі.
      27. Төлеу үшін есептелген ақшалай сомалар, қызметкерлерге жұмыс істелмеген уақытына (жыл сайынғы демалыс, мерекелік күндер) есептелген ақшалай сомаларды қосқанда, қызметкерлерге жалақысы бойынша есеп айырысатын төлем құжаттарына сәйкес көрсетіледі. Көрсетілген сомалар «бруттоға» (салықтар мен басқа да ұстап қалуларды есептемегенде) келтіріледі.
      28. Ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалыстарына, ақы төленетін жыл сайынғы қосымша еңбек демалыстарына есептелген сомалар осы айдың демалыс күндеріне келетін сомада ғана есепті айда көрсетіледі. Келесі айдағы демалыс күндері үшін есептелетін сома келесі айдың есебіне кіреді. Сонымен бірге сауықтыруға төленетін жәрдемақы бойынша сомалар бөлінбейді және есепті айда толық көлемде көрсетіледі.
      29. Ай, тоқсан, жартыжылдық, жылдық жұмыстың қорытындысы бойынша есептелген сыйақылар (тұрақты және мезгілдік сипаттағы) тиісті есепті кезеңде толық көлемде есептеледі.
      30. Жалақы қорына қосылатындар:
      1) жұмыс режимі мен еңбек жағдайларына байланысты өтемақы төлемдері:
      экологиялық апат және радиациялық қатер аймақтарында тұрғаны үшін төлемдер;
      еңбек жағдайлары үшін қосымша төлемдер (өте ауыр және зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істегені, сондай-ақ еңбектің ерекше жағдайлары үшін);
      түнгі уақыттағы жұмыс үшін қосымша төлемдер;
      демалыс және мереке (жұмыс істемейтін) күндеріндегі жұмыстарға ақы төлеу;
      жұмыс кезінен тыс уақыттағы жұмысқа ақы төлеу;
      жер астындағы жұмыстарда ұдайы болатын қызметкерлерге шахтадағы (рудниктегі) оқпаннан жұмыс орнына дейін және кері қайта жүруінің нормативтік уақыты үшін қосымша төлемдер;
      геологиялық барлау, топографиялық-геодезиялық және басқа да дала жұмыстарында істейтін қызметкерлерге далалық қаражат;
      тұрақты жұмысы жол үстінде өтетін немесе жол жүру сипаты бар немесе ұжымдық шарт, еңбек шарты және (немесе) жұмыс беруші актісімен белгіленген мөлшерде қызмет көрсету учаскелері шегінде қызметтік жол жүрумен байланысты жағдайлардағы тәуліктік ақының орнына жалақыға қосылатын төлемақылар;
      жұмыс кестесінде көзделген, вахта кезеңінде жұмысты вахталық әдіспен орындау кезінде жұмыс жүргізу орындарында болған әрбір күнтізбелік күнге, сондай-ақ ұйымның орналасқан жерінен жұмыс істейтін жерге дейінгі жолдағы және кері қайту жолындағы нақты күндерге төленетін үстеме ақылар;
      2) жұмыс істелмеген уақытқа ақы төлеу:
      жыл сайынғы еңбек және қосымша еңбек демалыстарына ақы төлеу, пайдаланылмаған демалыс үшін ақшалай төленетін өтемақы;
      демалысқа сауықтыру үшін жыл сайынғы жәрдемақы (демалысқа материалдық көмек);
      жұмыстағы арнаулы үзілістерге ақы төлеу, жасөспірімдердің жеңілдікті сағаттарына ақы төлеу;
      мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындауға тартылған қызметкерлердің жұмыс уақытына ақы төлеу;
      қызметкерлердің кінәсынан болмаған бос тұрып қалуларға ақы төлеу;
      амалсыздан жұмыссыз жүрген уақыт үшін ақы төлеу;
      жұмыс уақытын амалсыздан толық істемеген қызметкерлерге ұйым қаражаты есебінен төленетін сомалар;
      білім беру ұйымдарына өндірістен қол үзіп біліктілігін арттыру және қайта даярлау үшін жіберілген қызметкерлерге негізгі жұмыс орны бойынша жұмыс уақытының жалақысы;
      3) қызметкерлерге орындалған жұмыс немесе жұмыс істелген уақыт үшін тарифтік мөлшерлемелер, лауазымдық айлықақылар, келісімді бағаламалар түскен табыстан пайызбен және үлес бойынша ұйымда қабылданған еңбекақы төлеудің түрлері мен жүйелеріне қарамастан есептелген жалақы;
      4) төлеу үшін есептелген басқа да ақшалай сомалар:
      өзінің негізгі жұмысынан босатылмастан лауазымдарды қоса атқарғаны (қызмет көрсету аймақтарын кеңейткені) немесе жұмыста уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін орындағаны үшін төленетін қосымша ақы сомалары;
      еңбек міндеттерін орындауға байланысты алған еңбек жарақатынан, кәсіби аурудан немесе денсаулығына өзге де зақым келуден еңбекке жарамдылығын жоғалтқан жағдайларда бұрынғы жалақысы мен жаңа жұмысындағы жалақысының арасындағы айырмашылықты төлеу сомасы;
      газет, журнал және өзге де бұқаралық ақпарат құралдарының редакциялары қызметкерлерінің тізімдік құрамында тұрған қызметкерлерге төленетін қаламақы;
      тарифтік мөлшерлемеге (айлықақыға) қосымша төленетіндігіне немесе негізгі ақы төлеу болып табылатындығына байланыссыз пайыздық немесе комиссиялық сыйақылар, атап айтқанда, штаттағы делдалдарға;
      ұйымда өндірістік тәжірибеден өтіп жүрген және жұмыс орындарына немесе лауазымдарға алынған, білім беру ұйымдарында оқитын студенттердің (оқушылардың) еңбегіне ақы төлеу;
      жұмыспен қамту мәселесі бойынша уәкілетті органмен өзара іс-қимыл негізінде ұйымға жұмыс істеуге тартылған адамдардың орындаған жұмыстары үшін есептелген сомалар;
      әскери қызметтегі міндеттерін орындауға байланысты әскери қызметшілер мен ішкі істер органдарының қызметкерлерін алатын, соларға төленетін төлемдердің барлық түрлері;
      ұйым қызметкерлерінің тізімдік құрамында тұрмайтын, жұмысты (қызмет көрсетуді) азаматтық-құқықтық сипаттағы жасалған шарттар бойынша орындайтын тұлғалардың еңбегіне ақы төлеу. Мұның өзінде бұл қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу қаражатының көлемі осы шарт төлем құжаттары бойынша жұмысты (қызмет көрсетуді) орындау сметасынан анықталады;
      5) ынталандыру сипатындағы төлемдер:
      тарифтік мөлшерлемелер мен лауазымдық айлықақыларға үстеме ақылар (еңбек сіңірген жылдары, жұмыс өтілі, кәсіби шеберлігі, мемлекеттік тілді білуі, ғылыми дәрежесі, дипломатиялық рангі және тағы басқалар);
      сыйлықақылар (олардың төлем көздеріне қарамастан тұрақты немесе мерзімді сипаттағы);
      төлем көздеріне қарамастан біржолғы сыйлықақылар;
      бір жылдық жұмыс қорытындысы бойынша сыйлықақылар;
      ұжымдық шартпен немесе жұмыс берушінің актілерімен анықталған басқа да төлемдер мен ынталандырулар.
      31. Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы жалақының есептелген қорының сомасын қызметкерлердің нақты санына және есепті кезеңдегі айлар санына бөлу жолымен анықталады.

6. Жалақы қорында есептелмейтін жұмыс күшіне жұмсалған шығындар

      32. Ұйымдар сондай-ақ еңбек бойынша статистикалық нысандарда, еңбекақы қорында есептелмейтін жұмыс күшін ұстаумен байланысты төлемдер мен шығыстарды көрсетеді.
      33. Жұмыс күшіне жұмсалған негізгі шығындарына мыналар кіреді:
      1) жұмыс күшін пайдалануға байланысты салықтар;
      2) қызметкерлерді тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша ұйымның шығындары;
      3) қызметкерлерді әлеуметтік қорғауға арналған ұйымның шығындары;
      4) мәдени іс-шараларды өткізуге, сондай-ақ демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыруға жұмсалған шығыстар;
      5) ұйымның қызметкерлерді оқытуға жұмсаған шығындары;
      6) ұйымның жоғарыда келтірілген топтарға жатпайтын жұмыс күшіне жұмсалған өзге де шығыстары.
      34. Қызметкерлерді тұрғын үймен қамтамасыз ету жөніндегі ұйымның шығыстарына мыналар жатады:
      1) басқа да шығыстар (жалға беруді қоса), яғни қызметкерлердің тұрғын үйжайды (пәтер ақысы, жатақханадағы орын, жалдау) және қарастырылған шығыстардан асатын коммуналдық қызметтер бойынша ақы төлеу шығындарын өтеу тәртібінде ұйымның төлейтін сомалары;
      2) қызметкерлердің меншігіне берілген тұрғын үйдің құны;
      3) қызметкерлерге тұрғын үй құрылысына немесе тұрғын үйді сатып алуына берілетін өтеусіз демеуқаржылар, қызметкерге ұйымның сатқан пәтерлерінің нарықтық құнымен қызметкер төлеген соманың арасындағы айырмашылығы.
      35. Қызметкерлерді әлеуметтік қорғауға арналған ұйымның шығыстарына мыналар жатады:
      1) әлеуметтік аударымдар;
      2) бұл қызметкердің орындаған жұмысына байланысты емес жағдайларда, қызметкерге (үйлену тойына, бала туылған кезде, ақылы медициналық операция жасау үшін, жерлеуге және құжатпен расталған жағдайда жаппай сипаты жоқ басқа да төлемдер) бір жолғы тәртіппен көрсетілетін материалдық көмек;
      3) жалпы сырқаттануына, еңбек жарақатына немесе кәсіби ауруына, жүктілік пен босануға байланысты еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша жұмыс берушінің қаражаты есебінен төленетін әлеуметтік жәрдемақылар, сондай-ақ бала (балалар) асырап алған адамдарға төленетін әлеуметтік жәрдемақылар;
      4) жұмыс берушінің кінәсінен алған жарақатына немесе денсаулығына өзге де зақым келсе, келтірілген зиянды өтеуге байланысты қызметкерге сақтандыру өтеуі төленбеген жағдайда төленетін төлемақылар;
      5) қызметкерлердің және олардың отбасы мүшелерін (болған жағдайда) ерікті медициналық сақтандыру шарты бойынша ұйымның төлейтін сақтандыру төлемдері (жарналары);
      6) қызметкерлерді әлеуметтік қорғауға арналған ұйымның басқа да шығыстарына кіретіндер:
      осы ұйымда жұмыс істемейтін тұлғаларға (зейнеткерлерге, мүгедектерге, қаза тапқан қызметкерлердің отбасыларына) көрсетілетін материалдық көмек;
      жұмыс берушінің қаражаты есебінен ұйымдардың өз қызметкерлерінің пайдасы үшін жасалған жеке басты, мүлікті және өзге де сақтандыру шарттары бойынша төленетін сақтандыру төлемдері (жарналары);
      басқа да шығыстар;
      7) сауықтыру және басқа да іс-шараларды жүргізуге арналған шығыстар (жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерге денсаулық сақтау қызметтерінің әр түрін көрсететін ұйымдарға ақы);
      8) ұйымның таратылуына, қызметкерлер санының немесе штатының қысқартылуына байланысты қызметкерлерді босату (жұмыстан шығару) кезінде еңбек шартын бұзу нәтижесінде төленетін өтемақы сомалары.
      36. Қызметкерлерді оқытуға жұмсаған ұйымның шығыстарына (біліктілігін арттыру, кәсіптік даярлау және қайта даярлау) (осы Нұсқаулықтың 30-тармағы 4) тармақшасының сегізінші абзацында көрсетілген жалақыға арналған шығыстардан басқа) мыналар жатады:
      1) жұмыс берушінің (ұйымдардың) оқу орындарына оқуға жіберген студенттер мен оқушыларға тараптардың келісімі бойынша ұйымның қаражаты есебінен төленетін стипендиялар;
      2) оқытуға арналған басқа шығыстар (тренингтер және басқа да білім беру іс-шаралары шығыстарын қосқанда) жатады.
      37. Мәдени іс-шараларды өткізуге, сондай-ақ демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыруға жұмсалған шығыстарға:
      1) демалыс және ойын-сауықты ұйымдастыру бойынша басқа да шығыстар жатады;
      2) қызметкерлерге жұмыс берушінің қаражаты есебінен көрсетілетін туризм және демалыс қызметтерінің әр түрін көрсететін ұйымдарға төлем;
      3) мәдени-ағарту іс-шараларын жүргізуге арналған шығыстар.
      38. Ұйымның бұрын келтірілген топтарға жатпайтын, жұмыс күштерін ұстауға арналған басқа шығыстарына:
      1) бөлінген сомалар шегінде және асатын қызметтік іссапарлар кезіндегі өтемақылар (іссапарда болған уақыттағы тәуліктік ақыны қоса, тағайындалған жерге дейін бару және қайту шығыстары, тұрғын үй-жайды жалдау бойынша шығыстар);
      2) берілген арнаулы киім мен аяқ киімнің және басқа жеке қорғану құралдарының, сабын және басқа жуу құралдарының, зарарсыздандыру құралдарының, сүттің және емдеу-профилактикалық тамақтанудың құны немесе ұйым әкімшілігі оларды бермеген жағдайда қызметкерлердің өздері сатып алған арнаулы киім мен аяқ киім және басқа жеке қорғану құралдары үшін шығыстарын өтеу;
      3) жұмыс орнына қоғамдық көлікпен, арнаулы бағыттағы көліктермен, ведомстволық көлікпен жүргеніне төлем;
      4) жұмыс күшіне жұмсалған басқа да шығыстар жатады;
      5) қызметтік ұзақ мерзімге іссапарға, оның ішінде құрылыс, монтаждау және реттеу жұмыстарын орындау мақсатында жіберілген қызметкерлердің тәуліктік және пәтер ақыларының орнына негізгі жұмыс орны бойынша сақталатын орташа жалақысының сомалары;
      6) қызметкерлерге өтеусіз негізде берілген тамақтану мен өнімдердің құны немесе оларды өтеумен ұсынғандығы үшін ақшалай өтемақының сомасы;
      7) өтеусіз берілетін, кейіннен тұрақты жеке пайдалануында қалатын заттардың (арнаулы киімді, киім-кешекті қоса) құны немесе оларды төмендетілген бағамен сатуға байланысты жеңілдіктер сомасы;
      8) өкілдік шығыстар - төмендегідей мақсаттарда жүргізілетін іс-шараларға адамдарды, соның ішінде ұйымның тізімінде тұрмайтын жеке тұлғаларды қабылдау және қызмет көрсету жөніндегі шығыстар:
      өзара ынтымақтастықты орнату немесе қолдау мақсатында;
      атқарушы органдардан басқа, директорлар кеңесінің, өзге басқару органының отырыстарын, көрсетілген іс-шаралардың өткізілу орнына қарамастан ұйымдастыру және өткізу мақсатында; өкілдік шығыстарға соның ішінде көрсетілген тұлғаларды көлікпен қамтамасыз етуге, келіссөздер кезінде тамақтандыруға, ұйымның тізімінде тұрмайтын аудармашылар қызметіне төлеуге жұмсалған шығыстар да жатады;
      9) тараптардың келісімі бойынша ғылым, әдебиет, өнер, өнертабыс шығармаларын жасауға, басуға және өзге де пайдалануға шарт бойынша төленетін авторлық сыйақылар (осы Нұсқаулықтың 31-тармағы 5) тармақшасының үшінші абзацында көрсетілген сомалардан басқа);
      10) тараптардың келісімі бойынша қызметкерлердің басқа жердегі жұмысқа ауыстырылуына байланысты шығыстарының өтемақылары;
      11) тараптардың келісімі бойынша қызметкерге жеке автомобилін қызмет мақсатында пайдаланғаны үшін материалдық шығыстардың (еңбек ақының сомаларынсыз) өтемақысы;
      12) ұйымның (толықтай немесе ішінара) тамақтандыру құнын төлеуі (талондар түрінде асханаларда, буфеттерде);
      13) халықаралық немесе шетелдік коммерциялық емес және қайырымдылық ұйымдары берген, грант түрінде алынған сомалар;
      14) шетелдік жұмыс күшін тартуға байланысты шығыстарға шетелдiк жұмыс күшін тартуға квота белгiлеу тәртібiне сәйкес шетелдiк жұмыс күшін тарту шарттарына, тәртібіне және ресімдеу мен рұқсат алу рәсімдеріне байланысты шығындар жатады.

7. Уақыттың күнтізбелік қорын пайдалану

      39. Қызметкерлер уақытының күнтізбелік қоры қызметкерлердің жұмыспен өтеген адам-күн (адам-сағат), түрлі себептер бойынша жұмысқа шықпаған күндер саны және мереке мен демалыс адам-күн санынан тұрады.
      Қызметкерлер уақытының күнтізбелік қорын пайдалану көрсеткіштері қызметкерлердің жұмыс уақытын есепке алу деректері негізінде толтырылады. Сонымен қатар жұмысқа шықпау себептері тиісті құжаттармен расталуы керек.
      40. Жұмыспен өтелген адам-күн (адам-сағат) санына кіретіндер:
      1) жұмыспен өтелген толық емес жұмыс уақытын қоса алғанда барлық қызметкерлердің нақты жұмыспен өтелген уақыты; үстеме және жұмыспен өтелген мереке (жұмыс) және демалыс (кесте бойынша) күндері;
      2) қызметтік іссапарда жүрген қызметкерлердің адам-күні;
      3) ұйымның жүктелімі бойынша басқа ұйымда жұмыс істейтін қызметкерлердің адам-күн саны.
      41. Жұмыс істелмеген адам-күні санына мыналар кіреді:
      1) барлық демалыс және мереке күндерін қамтитын мереке және демалыс күндерінің саны, сондай-ақ жыл сайынғы еңбек демалыстары кезеңінде келетін мереке және демалыс күндері, ауырған және жұмысқа шықпаған басқа да күндер. Үздіксіз өндірістегі немесе өндірістік-техникалық жағдайлар немесе халыққа тұрақты үздіксіз қызмет көрсету қажеттілігі салдарынан демалыс күндері жұмысты тоқтату мүмкін емес өндірістегі жұмыс берушiнiң қызметкерлер өкiлдерiмен келiсе отырып, қабылданған актiлерiнде бекiтiлген ауысымдық кестеге сәйкес қызметкерлерге берілген күндер демалыс адам-күндерінің санына қосылады;
      2) еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша қызметкерлердің өтiнiшi негiзiндегі жалақысы сақталмайтын демалыстар;
      3) жұмыстың қабылданған режимдері мен кестелеріне қарамастан еңбек демалысы күндеріне келетін күнтізбелік күндердегі мереке және демалыс күндерін есепке алмай есептелетін, ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалыстары (қосымша еңбек демалыстарын қоса отырып); өндірістің, цехтың, кәсіптер мен лауазымдардың тізіміне сәйкес, сондай-ақ ауыр жұмыс, зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) қауіпті еңбек жағдайындағы жұмыстарда, қосымша ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысын алуға құқық беретін жұмыстардың тізбесіне сәйкес қызметкерлерге берілетін қосымша төленетін жыл сайынғы еңбек демалыстары;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген басқа да себептер бойынша жұмыс істемеген уақыт;
      5) науқастануына байланысты күндерге төленгені немесе төленбегеніне қарамастан Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте берілген еңбекке жарамсыздық парақтарымен ресімделген, науқастанған кезеңіндегі тек жұмыс күндері (демалыс және мерекелік жұмыс емес күндерді қоспағанда) кіретін науқастануы бойынша жұмыс істемеген уақыт;
      6) сынақтар мен емтихандарға дайындалу және оларды тапсыру, зертханалық жұмыстарды орындау, дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау мен қорғау үшiн жалақысы толық немесе жартылай сақталатын оқу демалыстары;
      7) экономикалық, технологиялық, ұйымдастырушылық өзге де өндірістік немесе табиғи сипаттағы себептерге байланысты бүкіл жұмыс күні (ауысымы) жұмыс істемеген немесе уақытша басқа жұмысқа ауыстырылмаған қызметкерлердің бос тұрып қалған адам-күнін қамтитын өндірістің бос тұруына байланысты жұмыс істемеген уақыт. Өндірістің тоқтап қалуына байланысты жұмыс істемеген күндерге сондай-ақ кәсіпорында жұмыстың тоқтауына байланысты әкімшіліктің рұқсатымен жұмысқа шықпаған адам-күндері жатады.

8. Жұмыс күшінің қозғалысы

      42. Жұмысқа қабылданған тұлғалар санына есепті кезеңде осы ұйымға жұмысқа қабылдау туралы бұйрықпен (өкіммен) есепке алынғандар кіреді.
      43. Жұмыстан шыққандар санына «Еңбек бойынша есеп» (индексі 1-Е, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысанының 8-бөліміндегі 3.1 – 3.7 жолдарында көрсетілген Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің негіздемелеріне сәйкес осы мекемедегі жұмысын тастаған барлық қызметкерлер кіреді.

9. «Еңбек бойынша есеп» (индексі 1-Е, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысанын толтыру

      44. Статистикалық нысан есепті жылға толтырылады.
      45. Қызметкерлердің тізімдік саны бойынша деректерді толтыру кезінде шартты жасасу мерзіміне қарамастан еңбек шарты бойынша қабылданған адамдар саны ескеріледі.
      46. Қызметкерлердің нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін алынатын) бойынша деректерді толтыру кезінде жұмысқа ресми тіркелген қызметкерлердің жекелеген санаттары шегерілген тізімдік құрамдағы қызметкерлердің саны (жүктiлiкке және босануға, бала күтіміне байланысты және басқа да демалыстарда жүрген адамдар) ескеріледі.
      47. Қызметкерлердің жалақы қоры (еңбекке ақы төлеу) бойынша деректерді толтыру кезінде қызметкерлерге еңбекақы төлеу үшін ұйымдардың олардың қаржыландыру көзі мен оларды нақты төлеу мерзіміне қарамастан есептеген жиынтық ақшалай қаражатының, сондай-ақ ақшалай бірлікке айналдырылған заттай түрдегі қаражаттар, салық және басқа да ұстап қалулар ескерілген (табыс салығы, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарнасы) (лауазымдық айлықақылар (тарифтік мөлшерлемелер)), қосымша төлемдер, үстеме ақылар, сыйлықақылар және өзге де ынталандыру мен өтемдік сипаттағы төлемдер) көрсетіледі.
      48. Жұмыспен өтелген адам-сағат саны бойынша деректерді толтыру кезінде кәсіпорынның барлық қызметкерлерінің жұмыстың қалыпты кезеңі ішінде де, және одан тыс та жұмыс істеген нақты уақыты ескеріледі.
      49. Жұмыс күшінің қозғалысы бойынша көрсеткіштерді толтыру кезінде есепті кезеңде қызметкерлердің тізімдік санының өзгеруін сипаттайтын қызметкерлердің жұмысқа қабылдануы және шығуы бойынша деректер көрсетіледі.
      50. Қызметтің негізгі түрі бойынша деректерді толтыру кезінде қызметтің негізгі түрі – қосылған құны субъект жүзеге асыратын қызметтің кез келген басқа түрінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі ескеріледі.
      51. Ұйымның негізгі қызметімен қамтылған персонал бойынша деректерді толтыру кезінде негізгі өнім (тауарлар немесе қызмет көрсету) және басқа ұйымдарға немесе кәсіпорындарға өткізілетін, негізгімен қатар сөзсіз алынатын жанама өнімдер өндірісінде тікелей жұмыспен қамтылған қызметкерлер ескеріледі.
      52. 4-бөлімнің 3-жолында егер сол бір қызметкер есепті жыл ішінде бірнеше рет толық емес жұмыс уақытында ауысса, 4-бөлімнің 4-жолында егер сол бір қызметкер есепті жыл ішінде өндірістің тоқтап қалуына байланысты бір реттен көп уақытша жұмыс істемесе, онда ол есепті жылда бір рет көрсетіледі.
      53. 6-бөлімнің 1 – 4-жолдарында тізімдік құрамның қызметкерлері бойынша мәліметтер көрсетіледі.
      54. Осы нысанды тапсыру қағаз тасығышта және электронды форматта жүзеге асырылады. Нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының (www.stat.gov.kz) «On-line есептер» бөлімінде орналастырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану арқылы іске асырылады.
      Ескерту: Х-бұл позиция толтырылмайды.
      55. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 2-бөлім «Есепті жылға орташа алғандағы қызметкерлердің тізімдік саны және жалақы қоры туралы деректер»:
      әр жол үшін 1-баған > 2-бағанға;
      әр жол үшін 3-баған > 4-бағанға;
      әр жол үшін 5 баған > 6-бағанға;
      1-6-бағандар бойынша 1-жол > 1.1 жолға;
      әр жол үшін егер 3-баған > 0, онда 5-баған > 0;
      әр жол үшін егер 4-баған > 0, онда 6-баған > 0;
      әр жол үшін егер 5-баған > 0, онда 3-баған > 0;
      әр жол үшін егер 6-баған > 0, онда 4-баған > 0;
      әр жол үшін егер 3-баған – 4-баған > 0, онда 5-баған – 6-баған > 0;
      әр жол үшін егер 5-баған – 6 баған > 0, онда 3-баған – 4-баған > 0;
      әр жол үшін 7-баған = 5-баған *1000 / 3-баған / 12;
      әр жол үшін 8-баған = 6-баған *1000 / 4-баған / 12.
      2) 3-бөлім «Негізгі жұмыс топтары бойынша есепті жылға орташа алғанда қызметкерлердің тізімдік саны және жалақы қоры туралы деректер»:
      әр жол үшін 1-баған > 2-бағанға;
      әр жол үшін 3-баған > 4-бағанға;
      әр жол үшін 5-баған > 6-бағанға;
      1-6-бағандар бойынша 1-жол = 1.1 – 1.9-жолдардың қосындысына;
      әр жол үшін егер 3-баған > 0, онда 5-баған > 0;
      әр жол үшін егер 4-баған > 0, онда 6-баған > 0;
      әр жол үшін егер 5-баған > 0, онда 3-баған > 0;
      әр жол үшін егер 6-баған > 0, онда 4-баған > 0;
      әр жол үшін егер 3-баған – 4-баған > 0, онда 5-баған – 6-баған > 0;
      әр жол үшін егер 5 баған – 6 баған > 0, онда 3 баған – 4 баған > 0;
      әр жол үшін 7 баған = 5 баған *1000 / 3 баған / 12;
      әр жол үшін 8 баған = 6 баған *1000 / 4 баған / 12.
      3) 5-бөлім «Есепті жылдың соңындағы қызметкерлердің тізімдік санының құрамы туралы деректер»:
      1-баған бойынша 1-жол = 1.1 – 1.4-жолдардың қосындысына;
      1-жол > 1-баған бойынша 2-жолға.
      4) 6-бөлім «Қызметкерлердің күнтізбелік уақыт қорын пайдалануы туралы деректер»:
      3-жол = 1 баған бойынша 3.1 – 3.6-жолдардың қосындысы;
      1-баған бойынша (1-жол + 3-жол + 4-жол) / (2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы) = 365 (2013-2015 жылдар үшін);
      1-баған бойынша егер 1-жол > 0, онда 2-жол > 0;
      1-баған бойынша егер 2-жол > 0, онда 1-жол > 0.
      5) 7-бөлім «Қызметкерлердің оқытылуы туралы ақпарат (есепті жылға)»:
      1-жол > 1.1-жол + 1.2-жол + 1.3-жол әр баған үшін;
      1-баған > 2-баған + 3-баған + 4-баған әр жол үшін.
      6) 8-бөлім «Жұмыс күшінің қозғалысы туралы деректер»:
      1, 5-бағандар бойынша 2-жол > 2.1-жолға;
      әр баған бойынша 2-жол > 2.3-жолға;
      1, 5-бағандар бойынша 2.1-жол > 2.2-жолға;
      әр баған үшін 3-жол = 3.1 – 3.7-жолдардың қосындысына;
      әр баған үшін 4-жол = 1-жол + 2-жол – 3-жол;
      1-4-жолдар үшін 1-баған > 5-бағанға;
      1, 2, 2.3 – 4-жолдар үшін 1 баған > 2-4 бағандардың қосындысына.
      7) 9-бөлім «Жұмыс күшін ұстауға жұмсалған шығындар туралы деректер, мың теңге (ондық белгімен)»:
      1-баған бойынша 1-жол = 1.1-жол + 1.2-жол;
      1-баған бойынша 1.1-жол = 1.1.1 – 1.1.5-жолдардың қосындысына;
      1-баған бойынша 1.2-жол = 1.2.1 – 1.2.6-жолдардың қосындысына.
      8) Бөлімдер арасындағы бақылау:
      әр баған үшін 2-бөлімнің 1-жолы = 3-бөлімнің 1-жолы;
      2-бөлімдегі 5-бағанның 1-жолы = 9-бөлімдегі 1-бағанның 2-жолы;
      8-бөлімнің 1-бағанның 14-жолы = 5-бөлімдегі 1-бағанның 1-жолы;
      егер 2-бөлімдегі 1-бағанның 1-жолы > 0, онда 6-бөлімдегі 1-бағанның 1-жолы > 0;
      егер 6-бөлімдегі 1-бағанның 1-жолы > 0, онда 2-бөлімдегі 1-бағанның 1-жолы > 0;
      4-бөлімдегі 1-бағанның 1-жолы + 4-бөлімдегі 1-бағанның 2-жолы 2-бөлімдегі 3-бағанның 1-жолы;
      4-бөлімдегі 1-бағанның 3-жолы 2-бөлімдегі 1-бағанның 1-жолы.

     Қазақстан Республикасы      
      Статистика агенттігі Төрағасының  
      міндетін атқарушының      
2013 жылғы 30 шілдедегі № 168 бұйрығына
      5-қосымша           

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
Төрағасының 2012 жылғы
1 қарашадағы № 303 бұйрығына
11-қосымша

Приложение 11 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по
статистике от 1 ноября 2012 года № 303

Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны

Аумақтық статистика органдарына тапсырылады

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады

Статистикалық нысан коды 1232102

Халықтың жұмыспен қамтылуын
іріктеп зерттеу сауалнамасы

Т-001

Айлық, тоқсанда бір рет

Есепті кезең


ай

жылтоқсан

жыл

15 және одан жоғары жастағы үй шаруашылығының мүшелерінен сұралады.

Тапсыру мерзімі – Осы статистикалық нысанның 1 қосымшасына сәйкес

1. Аумақтың (елді мекеннің) атау

_______________________________

2. АӘОЖ бойынша елді мекеннің коды1

_____________3. Елді мекен типінің коды (1-қала, 2-ауыл)


_________________________________

4. Даңғыл, көше, алаң, тұйық көше

____________________________________

5. Үйдің № __________________________________________

6. Пәтердің № _______________________________________

7. Үй шаруашылығының №_______________________________

8. Іріктеме коды_____________________________________9. Интервьюер коды___________________________________
10. Сұхбат жүргізу күні


күніайыжылы

_______________________________

1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші ҚР ҰК 11-2009

Сіздің үй шаруашылығыңызда қанша адам тұрады?
(сұрақ тек бірінші сұралған респондентке қойылады)

Барлығы                         _________   адам
DH_PROZHIV2

     олардың ішінде:

1. 0-5 жастағылар ____ адам, оның ішінде ерлер ____ адам, әйелдер ____ адам

2. 6-9 жастағылар ____ адам, оның ішінде ерлер ____ адам, әйелдер ____ адам

3. 10-14 жастағылар ____ адам, оның ішінде ерлер ____ адам, әйелдер ____ адам

4. 15 жастағылар ____ адам

5. 16-72 жастағылар ____ адам

6. 73 жастағы және одан асқан ___ адамСұраққа көшу

Назар аударыңыз: Интервьюер, сұрау жүргізу кезінде үй шаруашылығы құрамында өзгеріс болғаны туралы үй шарушылығы иесінен анықтаңыз
Өзгерістер болмаған жағдайда 2-сұраққа жауап бермей, 3-сұраққа көшіңіз

2. Егер сауалнама жүргізген кезде үй шаруашылығы құрамында өзгерістер болса, респонденттің келу (кету) себебінің кодын қойыңыз3

DH_PRICHPV3

Назар аударыңыз: 3-89 сұрақтарға 15 және одан жоғары жастағы респонденттер жауап береді.

3. Респонденттің жынысы
1. Ер

2. Әйел

DH_POLRESP

1

1

1

1

1

4

2

2

2

2

2

4

4. Үй шаруашылығы басшысына Сіздің туысқандық қатысыңыз (туыстық байланыс)1. Үй шаруашылығының басшысы (бірінші сұралған адам)

1

5

2. Күйеуі, әйелі

2

2

2

2

2

5

3. Ұлы, қызы

3

3

3

3

3

5

4. Әкесі, анасы

4

4

4

4

4

5

5. Ағасы/інісі, әпкесі/сіңлісі

5

5

5

5

5

5

6. Атасы, әжесі

6

6

6

6

6

5

7. Немересі

7

7

7

7

7

5

8. Туыстықтың басқа деңгейі

8

8

8

8

8

5

Туыс емес (туыстық жоқ)

DH_GLROSTV

9

9

9

9

9

5

5. Туған күніЖылы


Айы
Күні (саны)

DH_DATROZН6

-----------------------------------
2 Мұнда және бұдан әрі - сұрақтың коды
3 Көрсеткіштерді кодтау «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу
сауалнамасы» жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулықтың 1 қосымшасына сәйкес жүргізіледі.

6. Сіздің некедегі жағдайыңыз1. Некеде тұр

1

1

1

1

1

7

2. Ажырасқан

2

2

2

2

2

7

3. Тұл ер, жесір әйел

3

3

3

3

3

7

4. Ешқашан некеде тұрмаған

DH_SEMSOST

4

4

4

4

4

7

7. Сіздің біліміңіз қандай?1. Бастауыш білімім жоқ

1

1

1

1

1

8

2. Бастауыш

2

2

2

2

2

8

3. Негізгі

3

3

3

3

3

8

4. Жалпы орта

4

4

4

4

4

8

5. Бастауыш кәсіптік

5

5

5

5

5

8

6. Орта кәсіптік (арнаулы)

6

6

6

6

6

8

7. Аяқталмаған жоғары

7

7

7

7

7

8

8. Жоғары

8

8

8

8

8

8

9. Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім

DH_OBRAZOV

9

9

9

9

9

8

8. Сіз қай елдің азаматысыз?1. Қазақстан Республикасының

1

1

1

1

1

9

2. ТМД4 елдерінің

3. Басқа мемлекеттің (ТМД басқа)

DH_GRAZHDR

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

9

9

9. Сіз осы елді мекенде туғаннан бері тұрасыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1

13

2. Жоқ

PROZHSROZH

2

2

2

2

2

10

10. Қазіргі тұрған орныңызға келген уақытыңыз (мұнда тұруға қашан келдіңіз?)Жылы


Айы

PROZH_DATA11

11. Cіз қай мемлекетте туып-өстіңіз?1. Қазақстан Республикасында

1

1

1

1

1

12

2. ТМД елдерінің

3. Басқа мемлекеттің (ТМД басқа)

UROZHENGOS

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

12

12

12. Сіз соңғы 10 жыл ішінде (Сізге қатыстысын көрсетіңіз):1. Көрсетілген жерде тұрақты тұрдым

1

1

1

1

1

13

2. Бір облыс ішінде қаладан ауылдық жерге қоныс аудардым

2

2

2

2

2

13

3. Бір облыс ішінде ауылдық жерден қалаға қоныс аудардым

3

3

3

3

3

13

4. Бір облыс ішінде қаладан қалаға қоныс аудардым

4

4

4

4

4

13

5. Бір облыс ішінде ауылдық жерден ауылдық жерге қоныс аудардым

5

5

5

5

5

13

6. Қаладан ауылдық жерге басқа облыстан көшіп келдім

6

6

6

6

6

13

7. Ауылдық жерден қалаға басқа облыстан көшіп келдім

7

7

7

7

7

13

8. Қазақстан Республикасының ішінде қаладан қалаға қоныс аудардым

8

8

8

8

8

13

9. Қазақстан Республикасы ішінде ауылдық жерден ауылдық жерге қоныс аудардым

9

9

9

9

9

13

___________________
4 Мұнда және одан әрі ТМД - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы


10. Басқа елден оралмандар иммиграциясының үлесі (квота) бойынша көшіп келдім

10

10

10

10

10

13

11. Басқа елден босқын ретінде көшіп келдім

11

11

11

11

11

13

12. Басқа елден еңбек мигранты ретінде көшіп келдім

12

12

12

12

12

13

13. Басқа елден отбасыма қайта қосылу үшін көшіп келдім

13

13

13

13

13

13

14. Басқа _____

RESP_SOSTP

99

99

99

99

99

13

I. Экономикалық белсенділік
(осы бөлімдегі барлық сұрақтар өткен аптаға қатысты)

13. Сіз заттай не ақшалай табыс табу үшін өткен аптада үйде ең болмағанда 1 сағат белгілі бір жұмыс атқардыңыз ба немесе қандай да бір кәсіппен (түрлі қызмет көрсетуді қоса алғанда) шұғылдандыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1

14

2. Жоқ

ZAN_RABOTA

2

2

2

2

2

14

14. Сіз заттай не ақшалай табыс табу үшін өткен аптада ең болмағанда 1 сағат үйде (жеке аулаңыздағы жұмыстан басқа) қандай да бір жұмыс атқардыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1

15

2. Жоқ

ZAN_RBDOMA

2

2

2

2

2

15

15. Сіз өткен аптада ең болмағанда 1 сағат жеке аулаңызда (үй іргесіндегі учаскеде, саяжайда) ауыл шаруашылығы өнімін өндіруге байланысты қандай да бір жұмыс атқардыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1

16

2. Жоқ

ZAN_RBLPDU

2

2

2

2

2

19

16. Сіз жеке аулаңызда (үй іргесіндегі учаскеде, саяжайда) қанша уақыт жұмыс істедіңіз?1. Аптадағы күн саны


17

2. Аптадағы сағат саны
17

3. 0 (нөл) сағат

RBLPDU_VRM


19

Назар аударыңыз: Жеке аулада (үй іргесіндегі учаскесінде, саяжайда) жұмыс істеген уақыт 22-сұрақтағы барлық сағаттардың жалпы жиынтығына қосылуы тиіс.

17. Жеке аулада (үй іргесіндегі учаскеде, саяжайда) тікелей немесе өңдеу жолымен алынған өнім пайдаланылды ма?1. Тек өз тұтынуымыз үшін

1

1

1

1

1

18

2. Ішінара тұтыну үшін, сондай-ақ айырбас (сату) үшін

LP_POTREBL

2

2

2

2

2

18

18. Сіздің тұтынуыңызға пайдаланылған кезде айырбастау мен сатуды қоса, жеке ауладан (үй іргесіндегі учаскеден, саяжайдан) алынған заттай өнімдерді бағалаңыз?1. Толықтай

2. 50%-дан жоғары

3. 50%-дан төмен

DOL_POTREB

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

19

19

19

19. Сіз заттай немесе ақшалай табыс табу мақсатында өткен аптада ең болмағанда 1 сағат туысыңыздың немесе танысыңыздың жеке ауласында қандай да бір жұмыс атқардыңыз ба?1. Иә

2. Жоқ

ZAN_LPRODZ

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

20

20

20. Сіз өткен аптада ең болмағанда 1 сағат тауарларды өткізу немесе қызмет көрсетуге (көлік, білім беру, медициналық, өзге де) байланысты қандай да бір жұмыс атқардыңыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1

21

2. Жоқ

ZAN_REALTY

2

2

2

2

2

21

21. Сіздің өткен аптада кездейсоқ немесе уақытша табыстарыңыз болды ма (жұмыспен қамту органдары арқылы жұмысты қосқанда)?1. Иә

1

1

1

1

1

22

2. Жоқ

ZAN_SLVRZB

2

2

2

2

2

22

Назар аударыңыз: Егер барлық 13-21-сұрақтарға «Жоқ» деп жауап берсе, онда 23-сұраққа көшу қажет. Егер 13-21-сұрақтардың тек біреуіне ғана «Иә» деп жауап берсе, онда 22-сұрақты қою керек.

22. Сіз өткен аптада көрсетілген жұмысты қанша уақытта атқардыңыз (барлық уақыт көрсетілсін)?1) Аптадағы күн саны2) Аптадағы сағат саны
25

3) 0 (нөл) сағат

ZAN_VREMYA


23

23. Сіздің өткен аптада еңбек демалысы, науқастану, маусымдық жұмыстар, кәсіпкерлік қызметтің уақытша тоқтатылуы, қолайсыз ауа-райы жағдайлары және тағы басқа себептерге байланысты уақытша жұмыста болмаған жұмысыңыз болды ма?1. Иә

1

1

1

1

1

24

2. Жоқ

RB_VREMOTS

2

2

2

2

2

64

24. Сіз өткен аптада неге уақытша жұмыста (айналысатын іс) болмадыңыз?1. Жыл сайынғы еңбек демалысы

1

1

1

1

1

25

2. Жалақысы сақталмайтын еңбек демалысы (әкімшіліктің, жұмыс берушінің бастамасымен)

2

2

2

2

2

25

3. Жүктілікке және босануға байланысты, баланың күтіміне байланысты

3

3

3

3

3

25

4. Оқу демалысы, кәсіптік даярлық

4

4

4

4

4

25

5. Отбасылық (жеке) жағдайларға байланысты

5

5

5

5

5

25

6. Денсаулық жағдайына байланысты

6

6

6

6

6

25

7. Жұмыс маусымдық негіз алады (маусым емес)

7

7

7

7

7

25

8. Қолайсыз ауа-райы

9. Кәсіпкерлік қызметті уақытша тоқтату.

VREMOTS_PR

8

9

8

9

8

9

8

9

8

9

25

25

II. Негізгі қызмет, яғни өткен апта ішінде Сіз үшін негізгі қызмет болған жұмыс

25. Сіздің негізгі қызметіңіздің (жұмысыңыздың) мәртебесін төмендегі санаттардың қайсысы дұрыс сипаттай алады?1. Ұйымда, кәсіпорында, жалдану жұмысы

1

1

1

1

1

26

2. Кейбір жеке тұлғаларға жалдану жұмысы

2

2

2

2

2

26

3. Шаруа немесе фермер қожалығындағы жалдану жұмысы

3

3

3

3

3

26

4. Жұмыс беруші

4

4

4

4

4

33

5. Жұмыспен өзін-өзі қамту жұмысшылары (өз есебінен жұмыс істейтіндер)

5

5

5

5

5

33

6. Отбасы кәсіпорнының көмекші (ақы төленбейтін) жұмысшылары

6

6

6

6

6

34

7. Кооператив мүшелері

7

7

7

7

7

34

8. Жеке қосалқы шаруашылықта

ORB_STATUS

8

8

8

8

8

34

26. Сіз жұмысқа еңбек шарты немесе уағдаластық бойынша қабылдандыңыз ба?1. Еңбек шарты бойынша (жазбаша)

1

1

1

1

1

27

2. Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша (жазбаша)

2

2

2

2

2

27

3. Уағдаластық бойынша (ауызша).

ORB_TRDDOG

3

3

3

3

3

27

27. Сіздің жұмыс берушіңіз зейнетақы қорына, әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдар аудара ма?1. Иә

1

1

1

1

1

28

2. Жоқ

2

2

2

2

2

28

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

28

4. Мүмкін

ORB_OPFFSS

4

4

4

4

4

28

28. Сізге жұмыс берушіңіз ақы төленетін жылдық еңбек демалысын немесе пайдаланылмаған еңбек демалысыңыз үшін өтемақы бере ме?1. Иә

1

1

1

1

1

29

2. Жоқ

2

2

2

2

2

29

3. Білмеймін

ORB_OGOKNO

3

3

3

3

3

29

29. Сіз қалай ойлайсыз, Сіздің жұмыс берушіңіз науқастанып қалған немесе жарақаттанған жағдайда уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша (еңбекке жарамсыздық парағы негізінде) әлеуметтік жәрдемақы төлей ме?1. Иә

1

1

1

1

1

30

2. Жоқ

2

2

2

2

2

30

3. Білмеймін

ORB_SPBOLZ

3

3

3

3

3

30

30. Сіз жұмыс істейтін ұйымның, кәсіпорынның меншік нысанын атаңыз?1. Мемлекеттік

1

1

1

1

1

31

2. Жеке

2

2

2

2

2

31

3. Шетел меншігі

3

3

3

3

3

31

ORB_FSPROR31. Сіздің негізгі жұмысыңыз қандай  болды?1. Белгісіз мерзімге шарт бойынша (тұрақты)

1

1

1

1

1

34

2. Белгілі мерзімге шарт бойынша (уақытша)

2

2

2

2

2

32

3. Белгілі бір жұмыс көлеміне шарт бойынша

3

3

3

3

3

32

4. Кездейсоқ

4

4

4

4

4

32

5. Маусымдық

ORB_DOGSLS

5

5

5

5

5

32

32. Сіздің жұмысыңыз неге уақытша?1. Жұмыстың ұзақтығы еңбек келісім шартымен белгіленген

1

1

1

1

1

34

2. Жұмыс ұзақтығы жұмыс берушімен (жұмысқа тапсырыс берушімен) ауызша уағдаластықпен айқындалған

2

2

2

2

2

34

3. Ұзақтық жұмыс көлеміне байланысты шарт жағдайымен айқындалған

3

3

3

3

3

34

4. Тәжірибе (оқу, тағылымдама және тағы басқа) кезіндегі жұмыс

4

4

4

4

4

34

5. Тұрақты жұмыс істеуге мүмкіншілік жоқ

5

5

5

5

5

34

6. Тұрақты жұмыс істеуге құлқым жоқ

6

6

6

6

6

34

7. Уақытша жұмыс қанағаттандырады

7

7

7

7

7

34

8. Басқа _______
(көрсетіңіз)

PRICH_VRRB

9

9

9

9

9

34

Назар аударыңыз: 33-сұраққа 25-сұрақтың 4-5-кодтарын белгілеген респонденттер жауап береді

33. Сіз өзіңіздің еңбек қызметіңізді жүзеге асырдыңыз ба немесе кәсіпкерлік қызметпен айналыстыңыз ба:1. Тұрақты негізде тартылған жалдамалы жұмысшылармен

1

1

1

1

1

34

2. Кездейсоқ жағдайларда тартылған жалдамалы жұмысшылармен

2

2

2

2

2

34

3. Жалдамалы жұмысшыларсыз

ORB_NAEMRB

3

3

3

3

3

34

34. Сіз қазіргі жұмыс орныңызда (айналысатын іс) қанша уақыттан бері жұмыс істейсіз?1. 6 айдан аз

1

1

1

1

1

35

2. 6-дан 12 айға дейін

2

2

2

2

2

35

3. 1-ден 3 жылға дейін

3

3

3

3

3

35

4. 3-тен 5 жылға дейін

4

4

4

4

4

35

5. 5 жылдан астам

ORB_VREMRB

5

5

5

5

5

35

35. Сіздің негізгі жұмысыңызда аптадағы нақты жұмыс ұзақтығы қандай (егер жұмыс істемесеңіз «0» деп көрсетіңіз):1. Аптадағы күн саны2. Аптадағы сағат саны
36

3. 0 (нөл) сағат

ORB_PRODOL


37

Назар аударыңыз: 36-сұраққа 35-сұрақтың, яғни негізгі жұмыста аптасына 40 сағаттан аз жұмыс істеген респонденттер жауап береді. Қалғандары бұл сұрақтардан өтіп, 38-сұраққа көшеді.

36. Сіз негізгі жұмыста аптасына 40 сағаттан аз жұмыс істеуіңіздің негізгі себебін атаңыз:1. Жұмыс уақытының заңмен белгіленген ұзақтығы

1

1

1

1

1

38

2. Толық жұмыс күнін істеуге қолайлы жұмыс таба алмай жүрмін

2

2

2

2

2

38

3. Жеткілікті жұмыс көлемі жоқ

3

3

3

3

3

38

4. Сәбиімді, науқас адамды бағып-қағу

4

4

4

4

4

38

5. Денсаулық жағдайыма байланысты

5

5

5

5

5

38

6. Әкімшіліктің жұмыс берушінің бастамасы бойынша

6

6

6

6

6

38

7. Толық емес уақыттағы жұмыс маған ынғайлы

7

7

7

7

7

38

8. Басқа (екінші) жұмысым бар

8

8

8

8

8

38

9. Табысым жеткілікті

9

9

9

9

9

38

10. Білім (институтта, курстарда) алудамын

10

10

10

10

10

38

11. Қолайсыз ауа-райы

11

11

11

11

11

38

12. Икемді (сырғымалы) кесте

12

12

12

12

12

38

13. Оқу демалысы, кәсіптік даярлау

13

13

13

13

13

38

14. Отбасылық (жеке) жағдайларыма байланысты

14

14

14

14

14

38

15. Басқа ______      (көрсетіңіз)

PRICH_NEPZ

99

99

99

99

99

38

37. Сіздің өткен апта ішіндегі жұмыс істемеген немесе негізгі жұмыста болмаған себебіңізді көрсетіңіз:1. Жыл сайынғы еңбек демалысы

1

1

1

1

1

38

2. Жалақысы сақталмайтын еңбек демалысы (әкімшіліктің, жұмыс берушінің бастамасы бойынша)

2

2

2

2

2

38

3. Жүктілікке және босануға байланысты, баланың күтіміне байланысты демалыс

3

3

3

3

3

38

4. Оқу демалысы, кәсіптік даярлық

4

4

4

4

4

38

5. Отбасылық (жеке) жағдайларға байланысты

5

5

5

5

5

38

6. Денсаулық жағдайына байланысты

6

6

6

6

6

38

7. Жұмыс маусымдық сипат алады (маусым емес)

7

7

7

7

7

38

8. Басқа _______     (көрсетіңіз)

PRICH_NERB

99

99

99

99

99

38

38. Сіздің жұмыс орныңыз:1. Жеке меншік үй

1

1

1

1

1

39

2. Клиенттің немесе жұмыс берушінің үйі

2

2

2

2

2

39

3. Ұйым, кәсіпорын (үйден, зауыт, фабрика, дүкен, бюро, ателье және басқалардан бөлек)

3

3

3

3

3

39

4. Ферма немесе жер учаскесі

4

4

4

4

4

39

5. Құрылыс алаңы

5

5

5

5

5

39

6. Ашық базар немесе көшедегі жайма сауда

6

6

6

6

6

39

7. Қосалқы шаруашылық (жеке үй іргесінде)

7

7

7

7

7

39

8. Жеке көлік құралы

8

8

8

8

8

39

9. Тұрақты орным жоқ

9

9

9

9

9

39

10. Басқа ______     (көрсетіңіз)

ORB_MESTOR

99

99

99

99

99

39

39. Сіз негізгі жұмысты:1. Ұйымда, кәсіпорында (заңды тұлғаның құқығымен)

1

1

1

1

1

40

2. Жеке кәсіпорында (заңды тұлғаның құқығынсыз)

2

2

2

2

2

40

3. Шаруа немесе фермер қожалығында

3

3

3

3

3

40

4. Жеке еңбек қызметі негізінде

4

4

4

4

4

40

5. Жеке тұлғалардың үй шаруашылығында жалдамалы жұмыс бойынша (экономикалық қызмет түрі – 97)

5

5

5

5

5

41

6. Жеке қосалқы шаруашылықта орындадыңыз

ORB_PKHDHL

6

6

6

6

6

41

40. Сіз жұмыс істейтін ұйым (кәсіпорын) тіркелген бе?1. Иә

2. Тіркеуді рәсімдеу сатысында

3. Білмеймін

4. Жоқ

ORB_REGIST

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

41

41

41

41

41. Сіз жұмыс істеген өндірістік бірлікте (ұйымда, кәсіпорында, жеке аулада, үй іргесіндегі учаскеде (саяжайда)) Сізді қосқанда қанша адам жұмыс істейді?1. 5 адамнан аз

1

1

1

1

1

42

2. 6 адамнан 10 адамға дейін

2

2

2

2

2

42

3. 11 адамнан 20 адамға дейін

3

3

3

3

3

42

4. 21 адамнан 50 адамға дейін

4

4

4

4

4

42

5. 51 адамнан 250 адамға дейін

5

5

5

5

5

42

6. 251 адамнан 500 адамға дейін

6

6

6

6

6

42

7. 501 адамнан көп

ORB_CHISRB

7

7

7

7

7

42

42. Сіз өткен аптада жұмыс істеген ұйым, кәсіпорын қызметінің басым түрлерін атауыңызды өтінемін (Толығырақ ауызша сипаттама келтіріңіз)

1-респондент


2-респондент


3-респондент


4-респондент


5-респондент


1. Ауыл, орман және балық шаруашылығы

1

1

1

1

1

43

2. Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

2

2

2

2

2

43

3. Өңдеуші өнеркәсіп

3

3

3

3

3

43

4. Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

4

4

4

4

4

43

5. Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

5

5

5

5

5

43

6. Құрылыс

6

6

6

6

6

43

7. Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

7

7

7

7

7

43

8. Көлік және қоймалау

8

8

8

8

8

43

9. Тұру және тамақтандыру бойынша қызметтер

9

9

9

9

9

43

10. Ақпарат және байланыс

10

10

10

10

10

43

11. Қаржы және сақтандыру қызметі

11

11

11

11

11

43

12. Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

12

12

12

12

12

43

13. Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

13

13

13

13

13

43

14. Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

14

14

14

14

14

43

15. Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету

15

15

15

15

15

43

16. Білім беру

16

16

16

16

16

43

17. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер

17

17

17

17

17

43

18. Өнер, ойын-сауық және демалыс

18

18

18

18

18

43

19. Өзге де қызмет түрлерін ұсыну

19

19

19

19

19

43

20. Жеке тұтыну үшін үй қызметкерлерін жалдайтын және тауарлар мен қызметтерді өндіретін үй шаруашылықтарының қызметі

20

20

20

20

20

43

21. Аумақтан тыс ұйымдар мен органдардың қызметі

21

21

21

21

21

43

Интервьюер, экономикалық қызмет түрінің кодын қойыңыз5

ORB_OTRASL
43

43. Өткен аптада Сіз қандай лауазымға ие болдыңыз немесе қандай мамандық бойынша жұмыс істедіңіз?
(Толығырақ ауызша сипаттама келтіріңіз)

1-респондент


2-респондент


3-респондент


4-респондент


5-респондент


____________________________

5 Мұнда және бұдан әрі көрсеткіштерді кодтау "Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалнамасы" жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулықтың 2-қосымшасына сәйкес жүргізіледі.
6 Мұнда және бұдан әрі - кәсіп кодыhttp://www.enbek.gov.kz/node/243262 сайтында орналасқан қызметтер жіктеуішіне сәйкес толтырылады.

Интервьюер, қызметтер жіктеуіші бойынша кодты қойыңыз6

ORB_PROFES
44

44. Сіздің жұмысыңыз қай аумақта орналасқан?1. Тұрған жеріңізде

1

1

1

1

1

45

2. Облыс орталығында

2

2

2

2

2

45

3. Осы облыстың аумағында

3

3

3

3

3

45

4. Басқа облыста

4

4

4

4

4

45

5. Басқа мемлекетте

ORB_TERRIT

5

5

5

5

5

45

45. Сіз оқу нәтижесінде алған мамандығыңыз бойынша жұмыс істейсіз бе?1. Иә

1

1

1

1

1

46

2. Жоқ

3. Оқымағанмын

RAB_POSPEC

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

46

46

46. Сіз орындайтын жұмыс сіздің біліктілігіңізге сәйкес пе?1. Иә

1

1

1

1

1

47

2. Жоқ, ол менің біліктілігімнен төмен

2

2

2

2

2

47

3. Жоқ, ол менің біліктілігімнен жоғары

RBSOOTKVAL

3

3

3

3

3

47

III. Өткен апта ішіндегі қосымша жұмыс (айналысатын іс)

47. Сіз өткен аптада ең болмағанда 1 сағат негізгі жұмысыңыздан басқа ақшалай немесе заттай табыс табу мақсатында өзге қосымша жұмыспен немесе шаруамен шұғылдандыңыз ба?1. Иә

2. Жоқ

DOP_RABOTA

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

48

62

48. Сіздің қосымша жұмысыңыздың (қызметіңіздің) ұзақтығы қандай еді?1. Аптадағы күн саны2. Аптадағы сағат саны

DRB_PRODOL
49

49. Сіздің қосымша жұмысыңыз (айналысатын ісіңіз) қандай еді?1. Ұйымда, кәсіпорында жалдамалы жұмыс

1

1

1

1

1

50

2. Жеке тұлғаларға жалдамалы жұмыс

2

2

2

2

2

50

3. Шаруа немесе фермер қожалығындағы жалдамалы жұмыс

3

3

3

3

3

50

4. Жұмыс беруші

4

4

4

4

4

56

5. Өз бетінше жұмыспен қамтылған жұмысшылар (өз есебінен жұмыс істейтіндер)

5

5

5

5

5

56

6. Отбасы кәсіпорындарының көмекші жұмысшылары (ақы төленбейтін)

6

6

6

6

6

56

7. Кооператив мүшелері

7

7

7

7

7

56

8. Жеке қосалқы шаруашылықта

ORB_STATUS

8

8

8

8

8

56

50. Сіз қосымша жұмысқа еңбек шарты бойынша немесе уағдаластық бойынша қабылдандыңыз ба?1. Еңбек шарты бойынша (жазбаша)

1

1

1

1

1

51

2. Азаматтық-құқықтық сипаттағы келісім-шарт бойынша (жазбаша)

2

2

2

2

2

51

3. Уағдаластық бойынша (ауызша)

DRB_TRDDOG

3

3

3

3

3

51

51. Қосымша жұмыста Сіздің жұмыс берушіңіз зейнетақы қорына, әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдар аудара ма?1. Иә

1

1

1

1

1

52

2. Жоқ

2

2

2

2

2

52

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

52

4. Мүмкін

DRB_OPFFSS

4

4

4

4

4

52

52. Қосымша жұмыста Сіздің жұмыс берушіңіз ақы төленетін жылдық еңбек демалысын немесе пайдаланылмаған еңбек демалысыңыз үшін өтемақы бере ме?1. Иә

1

1

1

1

1

53

2. Жоқ

2

2

2

2

2

53

3. Білмеймін

DRB_OGOKNO

3

3

3

3

3

53

53. Сіз қалай ойлайсыз, қосымша жұмыста Сіздің жұмыс берушіңіз науқастанып қалған немесе жарақаттанған жағдайда уақытша еңбекке қабілетсіздік бойынша (еңбекке жарамсыздық парағы негізінде) әлеуметтік жәрдемақы төлей ме?1. Иә

1

1

1

1

1

54

2. Жоқ

2

2

2

2

2

54

3. Білмеймін

DRB_SPBOLZ

3

3

3

3

3

54

54. Сіз қосымша жұмыс істеген ұйымның, кәсіпорынның меншік нысанын атаңыз?1. Мемлекеттік

1

1

1

1

1

55

2. Жеке

2

2

2

2

2

55

3. Шетел меншігі

DRB_FSPROR

3

3

3

3

3

55

55. Сіздің қосымша жұмысыңыз болды:1. Белгісіз мерзімге шарт бойынша (тұрақты)

1

1

1

1

1

56

2. Белгілі мерзімге шарт бойынша (уақытша)

2

2

2

2

2

56

3. Белгілі бір жұмыс көлеміне шарт бойынша

3

3

3

3

3

56

4. Кездейсоқ

4

4

4

4

4

56

5. Маусымдық

DRB_DOGSLS

5

5

5

5

5

56

56. Қосымша қызметтегі Сіздің жұмыс орныңыз:1. Жеке меншік үй

1

1

1

1

1

57

2. Клиенттің немесе жұмыс берушінің үйі

2

2

2

2

2

57

3. Ұйым, кәсіпорын (үйден, зауыт, фабрика, дүкен, бюро, ателье және басқалардан бөлек)

3

3

3

3

3

57

4. Ферма немесе жер учаскесі

4

4

4

4

4

57

5. Құрылыс алаңы

5

5

5

5

5

57

6. Ашық базар немесе көшедегі жайма сауда

6

6

6

6

6

57

7. Қосалқы шаруашылық (жеке үй іргесінде)

7

7

7

7

7

57

8. Жеке көлік құралы

8

8

8

8

8

57

9. Тұрақты орным жоқ

9

9

9

9

9

57

10. Басқа __________ (көрсетіңіз)

DRB_MESTOR

99

99

99

99

99

57

57.Сіз қосымша жұмысты:1. Ұйымда, кәсіпорында (заңды тұлғаның құқығымен)

1

1

1

1

1

58

2. Дара кәсіпорында (заңды тұлғаның құқығынсыз)

2

2

2

2

2

58

3. Шаруа немесе фермер қожалығында

3

3

3

3

3

58

4. Жеке еңбек қызметі негізінде

4

4

4

4

4

58

5. Жеке тұлғалардың (экономикалық қызмет түрі – 97) үй шаруашылығында жалдамалы жұмыс бойынша

5

5

5

5

5

59

6. Жеке қосалқы шаруашылықта орындадыңыз

DRB_PKHDHL

6

6

6

6

6

59

58. Сіз қосымша жұмыс істеген ұйым (кәсіпорын) тіркелген бе?1. Иә

1

1

1

1

1

59

2. Тіркеуді рәсімдеу сатысында

2

2

2

2

2

59

3. Білмеймін

3

3

3

3

3

59

4. Жоқ

DRB_REGIST

4

4

4

4

4

59

59. Сіз өткен аптада қосымша жұмыс істеген ұйым, кәсіпорын қызметінің басым түрлерін атауыңызды өтінемін.
(Толығырақ ауызша сипаттама келтіріңіз)

1-респондент


2-респондент


3-респондент


4-респондент


5-респондент


1. Ауыл, орман және балық шаруашылығы

1

1

1

1

1

60

2. Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

2

2

2

2

2

60

3. Өңдеуші өнеркәсіп

3

3

3

3

3

60

4. Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

4

4

4

4

4

60

5. Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

5

5

5

5

5

60

6. Құрылыс

6

6

6

6

6

60

7. Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

7

7

7

7

7

60

8. Көлік және қоймалау

8

8

8

8

8

60

9. Тұру және тамақтандыру бойынша қызметтер

9

9

9

9

9

60

10. Ақпарат және байланыс

10

10

10

10

10

60

11. Қаржы және сақтандыру қызметі

11

11

11

11

11

60

12. Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

12

12

12

12

12

60

13. Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

13

13

13

13

13

60

14. Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

14

14

14

14

14

60

15. Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету

15

15

15

15

15

60

16. Білім беру

16

16

16

16

16

60

17. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер

17

17

17

17

17

60

18. Өнер, ойын-сауық және демалыс

18

18

18

18

18

60

19. Өзге де қызмет түрлерін ұсыну

19

19

19

19

19

60

20. Жеке тұтыну үшін үй қызметкерлерін жалдайтын және тауарлар мен қызметтерді өндіретін үй шаруашылықтарының қызметі

20

20

20

20

20

60

21. Аумақтан тыс ұйымдар мен органдардың қызметі

21

21

21

21

21

60

Интервьюер, экономикалық қызмет түрінің кодын қойыңыз

DRB_OTRASL

60

60. Өткен аптада Сіз қандай қосымша лауазымға ие болдыңыз немесе қандай мамандық бойынша жұмыс істедіңіз (Сіздің қосымша жұмысыңыз неден тұрды)
(Толығырақ ауызша сипаттама келтіріңіз)

1-респондент


2-респондент


3-респондент


4-респондент


5-респондент


Интервьюер, қызметтер жіктеуіші бойынша кодты қойыңыз

DRB_PROFES61

61. Сіз қосымша жұмыс істеген өндірістік бірлікте (ұйымда, кәсіпорында, жеке аулада, үй іргесіндегі учаскеде (саяжайда)) Сізді қосқанда қанша адам жұмыс істеді?1. 5 адамнан аз

1

1

1

1

1

62

2. 6 адамнан 10 адамға дейін

2

2

2

2

2

62

3. 11 адамнан 20 адамға дейін

3

3

3

3

3

62

4. 21 адамнан 50 адамға дейін

4

4

4

4

4

62

5. 51 адамнан 250 адамға дейін

5

5

5

5

5

62

6. 251 адамнан 500 адамға дейін

6

6

6

6

6

62

7. 501 адамнан көп

DRB_CHISRB

7

7

7

7

7

62

62. Сіз қосымша табыс табу мақсатында ең болмағанда 1 сағат демалыс күндері (сенбі, жексенбі) немесе түнгі уақытта қандай да бір жұмыс істедіңіз бе?1. Иә

2. Жоқ

DRB_DOPZAR

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

63

65

63. Демалыс күндері немесе түнгі уақытта жұмыстың ұзақтығы қандай болды?1. Аптадағы күн саны2. Аптадағы сағат саны

DRB_VNPROD
65

IV. Жұмыспен қамтылмау. Соңғы 4 апта ішінде жұмыс іздеу (жұмыспен қамтылу), экономикалық енжарлық

64. Сіз зерттелетін аптада қандай себептен жұмыс істемедіңіз?1. Ұйымның, кәсіпорынның таратылуына (банкрот болуына) байланысты жұмыстан шығарылу

1

1

1

1

1

65

2. Штаттардың қысқаруына байланысты жұмыстан шығарылу

2

2

2

2

2

65

3. Өз еркіммен жұмыстан босатылу

3

3

3

3

3

65

4. Шарт мерзімінің аяқталуына байланысты жұмыстан шығарылу

4

4

4

4

4

65

5. Кәсіпкерлік қызметтің тоқтатылуы

5

5

5

5

5

65

6. Үй шаруашылығымен айналысу

6

6

6

6

6

65

7. Зейнеткерлікке шығу

7

7

7

7

7

65

8. Оқу орнын бітіргеннен кейін жұмыстың табылмауы

8

8

8

8

8

65

9. Оқу (күндізгі нысан)

9

9

9

9

9

65

10. Жұмысты табу мүмкіндігі жоқ

10

10

10

10

10

65

11. Жұмыс істеу қажет емес

11

11

11

11

11

65

12. Денсаулық жағдайына байланысты

12

12

12

12

12

65

13. Жұмыс маусымдық сипат алады (маусым емес)

13

13

13

13

13

65

14. Отбасылық (жеке) жағдайға байланысты

PRCH_NEZAN

14

14

14

14

14

65

65. Сіз соңғы 4 апта ішінде жұмыс іздедіңіз бе?1. Иә

1

1

1

1

1

66

2. Жоқ

PSK_RABOTA

2

2

2

2

2

69

66. Сіз қанша уақыт жұмыс іздедіңіз?1. 1 айдан аз

1

1

1

1

1

67

2. 1-ден 3 айға дейін

2

2

2

2

2

67

3. 3-тен 6 айға дейін

3

3

3

3

3

67

4. 6-дан 12 айға дейін

4

4

4

4

4

67

5. 1-ден 3 жылға дейін

5

5

5

5

5

67

6. 3 жылдан көп 

PSK_PRODOL

6

6

6

6

6

67

67. Егер сiз жұмыс iздесеңіз, онда қолайлы себептi көрсетiңiз1. Жұмыстың жоқтығы (жұмыссыз)

1

1

1

1

1

68

2. Қазіргі жұмыс орны (кәсібі) қанағаттандырмайды

2

2

2

2

2

68

3. Табысты ұлғайту

3

3

3

3

3

68

4. Қазіргі жұмысым менің біліктілігіме сәйкес емес

4

4

4

4

4

68

5. Зерттеу аптасында болған жұмыс уақытша (біржолғы) болып табылады

5

5

5

5

5

68

6. Икемдірек еңбек жағдайын іздеу

6

6

6

6

6

68

7. Бар жұмыстың тұрақтылығына сенімсіздік

PSK_PRICH

7

7

7

7

7

68

68. Сіз жұмысты (айналысатын істі) қалай іздедіңіз? (жауаптың бірнеше нұсқасын көрсетуге болады)1. Халықты жұмыспен қамту мемлекеттік органдарына бардым

1

1

1

1

1

70

2. Жұмыспен қамту жеке агенттіктеріне бардым

2

2

2

2

2

70

3. Баспасөзге, Интернетке хабарландыру  бердім

3

3

3

3

3

70

4. Баспасөздегі, Интернеттегі хабарландырулар арқылы іздедім

4

4

4

4

4

70

5. Достарыма, таныстарыма, туыстарыма жүгіндім

5

5

5

5

5

70

6. Жұмыс берушімен тікелей байланыстым 

6

6

6

6

6

70

7. Жеке ісімді ашуға әрекет жасадым

7

7

7

7

7

70

8. Басқа ____________

PSK_SPOSOB

9

9

9

9

9

70

69. Сіз неге соңғы уақытта жұмыс іздемедіңіз?1. Жұмыс таптым және зерттеу аптасынан кейін 2-аптаның ішінде оның басталуы туралы уағдаластым

1

1

1

1

1

70

2. Жұмыс таптым, жауабын күтудемін

2

2

2

2

2

70

3. Жеке ісімді ашу үшін шаралар қолдандым және жауабын күтудемін

3

3

3

3

3

70

4. Маусымның басталуын күтудемін

4

4

4

4

4

70

5. Денсаулық жағдайыма байланысты (мүгедектікке байланысты еңбекке қабілетсіздік)

5

5

5

5

5

70

6. Жұмысты қалай және қайдан іздеу керек екенін білмеймін

6

6

6

6

6

70

7. Менің біліктілігіме сай жұмыс жоқ

7

7

7

7

7

70

8. Ұзақ уақыт іздестіруден кейін жұмыс табудан күдер үздім

8

8

8

8

8

70

9. Оқуды немесе кәсіптік қайта даярлауды аяқтау керек

9

9

9

9

9

70

10. Отбасылық (жеке) жағдайға байланысты

10

10

10

10

10

70

11. Жұмыс істеудің қажеті жоқ

11

11

11

11

11

70

12. Зейнеткерлікке шығу

12

12

12

12

12

70

13. Өзіме ұнайтын жұмысым бар (тек жұмысы барлар үшін жауаптың нұсқасы)

PR_NEPOISK

13

13

13

13

13

85

70. Егер Сіз жұмысты қазір тапсаңыз, онда жақын 2 апта ішінде ол жұмысқа кірісе аласыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1

72

2. Жоқ

PSK_GOTOVN

2

2

2

2

2

71

71. Сіз неге жақын 2 аптада жұмысқа кірісе алмайсыз?1. Жұмыс таптым, бірақ жұмыс берушіден жауап күтудемін немесе жұмыс кейінірек басталады

1

1

1

1

1

72

2. Науқастану немесе жарақат алу, науқасты күтіп бағу

2

2

2

2

2

72

3. Оқуымды немесе кәсіптік қайта даярлауды аяқтау керек

3

3

3

3

3

72

4. Маусымның басталуын күтудемін

4

4

4

4

4

72

5. Отбасылық (жеке) жағдайға байланысты

5

5

5

5

5

72

6. Жұмысым бар, жұмыстан шығуымды рәсімдеу үшін уақыт қажет (жұмыспен өтеу уақытын қоса)

PSK_PNEGOT

6

6

6

6

6

72

72. Сіз іздеген немесе алғыңыз келген жұмыс (табыс табатын іс), бұл:1. Ұйымда, кәсіпорында жалдамалы жұмысы

1

1

1

1

1

73

2. Жекелеген жеке тұлғаларда жалдамалы жұмыс

2

2

2

2

2

73

3. Шаруа немесе фермер қожалығында жалдамалы жұмыс

3

3

3

3

3

73

4. Жұмыс беруші

4

4

4

4

4

73

5. Өз бетінше жұмыспен қамтылылған  жұмысшылар (өз есебінен жұмыс істейтіндер)

5

5

5

5

5

73

6. Отбасы кәсіпорнының көмекші (ақы  төленбейтін) жұмысшылары

6

6

6

6

6

73

7. Кооператив мүшелері

7

7

7

7

7

73

8. Жеке қосалқы шаруашылықта

8

8

8

8

8

73

9. Кез келген жұмыс

ORB_STATUS

9

9

9

9

9

73

73. Қандай жұмыс режимі Сізге ыңғайлы?1. Толық

1

1

1

1

1

74

2. Ішінара

2

2

2

2

2

74

3. Кез келген

PSK_REZHIM

3

3

3

3

3

74

V. Бұрыңғы қызмет
Назар аударыңыз: V бөлім сұрақтарына 13 сұрақта 1 кодты белгілеген респонденттер жауап бермейді

74. Сіз бұрын жұмыс істегенсіз бе (табыс табатын қызмет)?1. Иә

1

1

1

1

1

75

2. Жоқ

PRD_RABOTA

2

2

2

2

2

79

75. Қандай себеппен Сіз жұмыс істеуді тоқтаттыңыз?1. Ұйымның, кәсіпорынның таратылуына (банкрот болуына), штаттардың қысқаруына байланысты жұмыстан шығарылу

1

1

1

1

1

76

2. Өз еркіммен жұмыстан босатылу

2

2

2

2

2

76

3. Шарт (келісім, келісімшарт) мерзімінің аяқталуына байланысты жұмыстан шығарылу

3

3

3

3

3

76

4. Кәсіпкерлік қызметтің тоқтаттылуы

4

4

4

4

4

76

5. Зейнеткерлікке шығу

5

5

5

5

5

76

6. Отбасылық (жеке) жағдайға байланысты

6

6

6

6

6

76

7. Оқу (күндізгі нысан)

7

7

7

7

7

76

8. Денсаулық жағдайына байланысты

8

8

8

8

8

76

9. Жұмыс маусымдық сипат алады (маусым емес)

9

9

9

9

9

76

10. Басқа
________________
  (көрсетіңіз)

PRD_PNERAB

99

99

99

99

99

76

76. Сіздің соңғы жұмыс орныңызда жұмыспен қамтылу мәртебеңіз қандай болды?1. Ұйымда, кәсіпорында жалдамалы жұмыс

1

1

1

1

1

77

2. Жекелеген жеке тұлғаларға жалдамалы жұмыс

2

2

2

2

2

77

3. Шаруа немесе фермер қожалығындағы жалдамалы жұмыс

3

3

3

3

3

77

4. Жұмыс беруші

4

4

4

4

4

77

5. Өз бетінше жұмыспен қамтылған жұмысшылар (өз есебінен жұмыс істейтіндер)

5

5

5

5

5

77

6. Отбасы кәсіпорнының көмекші (ақы төленбейтін) жұмысшылары

6

6

6

6

6

77

7. Кооператив мүшелері

7

7

7

7

7

77

8. Жеке қосалқы жұмыс

ORB_STATUS

8

8

8

8

8

77

77. Сіз соңғы жұмыс орныңызда жұмыс істеген ұйым, кәсіпорын қызметінің басым түрін атауыңызды өтінемін?
(Толығырақ ауызша сипаттама келтіріңіз)

1-респондент


2-респондент


3-респондент


4-респондент


5-респондент


1. Ауыл, орман және балық шаруашылығы

1

1

1

1

1

78

2. Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

2

2

2

2

2

78

3. Өңдеуші өнеркәсіп

3

3

3

3

3

78

4. Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

4

4

4

4

4

78

5. Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

5

5

5

5

5

78

6. Құрылыс

6

6

6

6

6

78

7. Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

7

7

7

7

7

78

8. Көлік және қоймалау

8

8

8

8

8

78

9. Тұру және тамақтандыру бойынша қызметтер

9

9

9

9

9

78

10. Ақпарат және байланыс

10

10

10

10

10

78

11. Қаржы және сақтандыру қызметі

11

11

11

11

11

78

12. Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

12

12

12

12

12

78

13. Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

13

13

13

13

13

78

14. Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

14

14

14

14

14

78

15. Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету

15

15

15

15

15

78

16. Білім беру

16

16

16

16

16

78

17. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер

17

17

17

17

17

78

18. Өнер, ойын-сауық және демалыс

18

18

18

18

18

78

19. Өзге де қызмет түрлерін ұсыну

19

19

19

19

19

78

20. Жеке тұтыну үшін үй қызметкерлерін жалдайтын және тауарлар мен қызметтерді өндіретін үй шаруашылықтарының қызметі

20

20

20

20

20

78

21. Аумақтан тыс ұйымдар мен органдардың қызметі

21

21

21

21

21

78

Интервьюер, экономикалық қызмет түрінің кодын қойыңыз

PRD_OTRASL
78

78. Сіз соңғы жұмыс орныңызда қандай мамандық бойынша жұмыс істедіңіз немесе қандай лауазымға ие болдыңыз?

(Толығырақ ауызша сипаттама келтіріңіз)

1-респондент


2-респондент


3-респондент


4-респондент


5-респондент


Интервьюер, қызметтер жіктеуіші бойынша кодты қойыңыз

PRD_PROFES
79

79. Қанша уақыттан бері жұмыс істемейсіз (жұмыспен қамтылмағансыз)?1. 1 айдан аз

1

1

1

1

1

80

2. 1-ден 3 айға дейін

2

2

2

2

2

80

3. 3-тен 6 айға дейін

3

3

3

3

3

80

4. 6-дан 12 айға дейін

4

4

4

4

4

80

5. 1-ден 3 жылға дейін

5

5

5

5

5

80

6. 3 жылдан көп

6

6

6

6

6

80

7. Ешқашан жұмыс істемегенмін

PRD_VNEZAN

7

7

7

7

7

80

VI. Халықты жұмыспен қамту органында тіркелу
Назар аударыңыз: VI бөлім сұрақтарына 16-58 жастағы (әйелдер), 16-63 жастағы (ерлер) респонденттер жауап береді.

80. Сіз халықты жұмыспен қамту органында жұмыссыз ретінде тіркеуде тұрсыз ба?1. Иә

1

1

1

1

1

81

2. Жоқ

REGISTR_OZ

2

2

2

2

2

82

81. Жұмыссыз ретінде тіркеуде тұруға қандай себеп?1. Жұмыс орнын іздестіру

1

1

1

1

1

83

2. Кәсіби дайындық алу

2

2

2

2

2

83

3. Басқа
_________

PR_REGISTR

9

9

9

9

9

83

82. Сіз неге халықты жұмыспен қамту органында жұмыссыз ретінде тіркеуге тұрмайсыз?1. Жұмыспен қамту қызметінің бар екенін білмедім

1

1

1

1

1

83

2. Жұмыс тауып беруге көмектесетініне рәсімін

2

2

2

2

2

83

3. Ресімдеу рәсімін өте қиын деп санадым

3

3

3

3

3

83

4. Көлік шығыстарына (ұзақ жүру) қаражаттың болмауы

4

4

4

4

4

83

5. Қаражаттың басқа көзі бар

5

5

5

5

5

83

6. Басқа________

PR_NEREGIS

9

9

9

9

9

83

83. Сіздің кәсібіңіз немесе мамандығыңыз бар ма?1. Иә

1

1

1

1

1

84

Жоқ

NAL_PROFES

2

2

2

2

2

84

84. Сіздің жұмыспен қамту органдарын қоса алғанда оқығыңыз немесе басқа мамандық (кәсіп) алғыңыз келе ме?1. Иә

1

1

1

1

1

85

2. Жоқ

ZHEL_OBUCH

2

2

2

2

2

85

VII. Күнкөріс қаражатының көздері

85. Сізде зерттелетін айда күнкөріс қаржыларының (табыстың) қандай көзі болды? (жауаптың бірнеше нұсқасын көрсетуге болады)1. Жалдамалы жұмыс (жалақы)

1

1

1

1

1

86

2. Өз бетімше жұмыс істедім (табыс)

2

2

2

2

2

86

3. Зейнетақы

3

3

3

3

3

86

4. Шәкіртақы

4

4

4

4

4

86

5. Әлеуметтік көмек (жәрдемақы)

5

5

5

5

5

86

6. Жеке ауладан (үй іргесіндегі учаскеден, саяжайдан) алынған өнім

6

6

6

6

6

86

7. Меншіктен түсетін табыс (тұрғын үйді және басқа жылжымайтын мүлікті  жалға беру, құнды қағаздар және тағы басқа)

7

7

7

7

7

86

8. Туған-туысқандардан немесе жақындардан (солардың асырауында) материалдық көмек

8

8

8

8

8

86

9. Басқа

ISTSRSUWES

9

9

9

9

9

86

86. Соңғы айда Сіз алған (ақшалай немесе заттай түрдегі) жиынтық кірістің сомасын көрсетіңіз:1. 0 (табыстың болмауы)

1

1

1

1

1

88

2. 1-ден 1 ЕТКД7-ге дейін

2

2

2

2

2

87

3. 1 ЕТКД-ден 2 ЕТКД-ге дейін

3

3

3

3

3

87

4. 2 ЕТКД-ден 60 000 теңгеге дейін

4

4

4

4

4

87

5. 60 001-ден 80 000 теңгеге дейін

5

5

5

5

5

87

6. 80 001-ден 100 000 теңгеге дейін

6

6

6

6

6

87

7. 100 001-ден 150 000 теңгеге дейін

7

7

7

7

7

87

8. 150 001-ден 200 000 теңгеге дейін

8

8

8

8

8

87

9. 200 001-ден 250 000 теңгеге дейін

9

9

9

9

9

87

10. 250 001-ден 300 000 теңгеге дейін

10

10

10

10

10

87

11. 300 001-ден 400 000 теңгеге дейін

11

11

11

11

11

87

12. 400 001-ден 500 000 теңгеге дейін

12

12

12

12

12

87

13. 500 000 теңгеден жоғары

SUM_SOVDOH

13

13

13

13

13

87

Назар аударыңыз: 87-сұраққа 85-сұрақта «Өз бетінше жұмыспен қамтылу (табыс)» 2-кодын белгіленген респонденттер жауап береді. Қалғандары бұл сұрақтан өтіп, 88-сұраққа көшеді.

87. Сіздің соңғы айда алған жиынтық кірісіндегі өз бетінше жұмыспен қамтылудан (ақшалай немесе заттай түрдегі) түскен кірістің үлесін бағалаңыз:1. 25%-дан көп емес

1

1

1

1

1

88

2. 26%-дан 50%-ға дейін

2

2

2

2

2

88

3. 50%

3

3

3

3

3

88

4. 51%-дан 75%-ға дейін

4

4

4

4

4

88

5. 76%-дан 100%-ға дейін

DOLDOHSAMZ

5

5

5

5

5

88

Назар аударыңыз: 88-сұрақты Интервьюер толтырады

88. Сұрақтарға кім жауап берді?1. Респонденттің өзі

1

1

1

1

1

89

2. Үй шаруашылығының басқа мүшесі

OTVET_LICO

2

2

2

2

2

89

Назар аударыныз: 89-шы сұраққа барлық респонденттер жауап бередi

89. Сіздің компьютерлік сауаттылық деңгейіңіз қандай?1. Машықтанбаған

1

1

1

1

1


2. Жаңадан пайдаланушы

2

2

2

2

2


3. Қарапайым пайдаланушы

3

3

3

3

3


4. Тәжірибелі пайдаланушы

KOMPT_GRAM

4

4

4

4

4


-------------------------
7Мұнда және бұдан әрі ЕТКД – Ең төмен күнкөріс деңгейі

Түсінушілігіңіз бен ынтымақтастығыңыз үшін алғыс білдіреміз!

      «Халықтың жұмыспен қамтылуын     
      іріктеп зерттеу сауалнамасы»     
      (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі
      айлық, тоқсанда бір рет) статистикалық
      нысанына 1-қосымша          

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалнамасы»
(коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық
нысанының тапсыру мерзіміне кесте

Жұмыс кезеңділігі

2014 жыл

Қаңтар

Ақпан

Наурыз

Сәуір

Мамыр

Маусым

Шілде

Тамыз

Қыркүйек

Қазан

Қараша

Желтоқсан

Зерттеу жүргізілетін апта

6-12

3-9

3-9

7-13

5-11

2-8

7-13

4-10

8-14

6-12

3-9

8-14

Үй шаруашылығында сауалнамалық сұрау жүргізу

13-19

10-16

10-16

14-20

12-18

9-15

14-20

11-17

15-21

13-19

10-16

15-21

Интервьюердің облыстық статистика департаментіне толтырылған сауалнаманы тапсыруы

20

17

17

21

19

16

21

18

22

20

17

22

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалнамасы»
(коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі тоқсанда бір рет)
статистикалық нысанын тапсыру мерзіміне кесте

Жұмыс кезеңділігі

2014 жыл

Қаңтар

Ақпан

Наурыз

Сәуір

Мамыр

Маусым

Шілде

Тамыз

Қыркүйек

Қазан

Қараша

Желтоқсан

Зерттеу жүргізілетін апта


10-1612-1811-1710-16


Үй шаруашылығында сауалнамалық сұрау жүргізу


17-2519-2718-2617-25


Интервьюердің облыстық статистика департаментіне толтырылған сауалнаманы тапсыруы


26282726


«Халықтың жұмыспен қамтылуын     
      іріктеп зерттеу сауалнамасы»     
      (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі
      айлық, тоқсанда бір рет) статистикалық
      нысанына 2-қосымша          

БЕЛГІЛЕУ ҮШІН

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Қазақстан Республикасы       
      Статистика агенттігі Төрағасының міндетін
      атқарушының 2013 жылғы 30 шілдедегі
     № 168 бұйрығына 6-қосымша    
 

Қазақстан Республикасы       
      Статистика агенттігі Төрағасының  
      2012 жылғы 1 қарашадағы № 303 бұйрығына
      12-қосымша             

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалнамасы»
(коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық, тоқсанда
бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Бұл «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалнамасы» жалпымемлекеттік статистикалық байқауына (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық, тоқсанда бір рет) нұсқаулық (әрі қарай – Нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленген және «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалнамасы» (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық, тоқсанда бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру тәртібін нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) респондент – статистикалық әдіснамаға сәйкес статистикалық байқау объектісі бойынша деректерді ұсынатын жеке немесе заңды тұлға және оның құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері;
      2) үй шаруашылығы - бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін толықтай немесе ішінара біріктіретін және тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді бірлесіп тұтынатын бір немесе одан да көп жеке тұлғалардан құралған экономикалық субъект.
      3. Статистикалық нысан айлық және тоқсанда бір рет толтырылып тапсырылады.
      Айлық зерттеудің сыни (зерттелетін) аптасы болып есепті айдың екінші аптасы саналады.
      Тоқсандық зерттеу кезеңі әрбір тоқсанның ортаңғы айы болып табылады, яғни ақпан, мамыр, тамыз және қараша, ал сыни (зерттелетін) апта есепті айдағы үшінші апта болып белгіленеді.
      4. Статистикалық нысан іріктеуге түскен әрбір жеке үй шаруашылығына (отбасына) толтырылады. Үй шаруашылығы мүшелерінің отбасынан айырмашылығы олар туысқандық қатынаста болмауы да мүмкін. Статистикалық нысанның бір бланкісіне әртүрлі үй шаруашылықтарына жататын респонденттер жөніндегі ақпарат жазбаларын тіпті олар бір үйде бірге тұрса да біріктіруге болмайды. Егер бір мекенжайда екі немесе үш әртүрлі отбасы (туысқан не туысқан емес) тұрып жатса немесе «жас отбасы» отау құрса, онда оларға статистикалық нысанның басқа (бөлек) бланкілері толтырылады.
      Статистикалық нысан ұзақ уақыт бойы болмаған адамдарға толтырылмайды, олар осы мекенжайды өздерінің негізгі тұрғылықты орны деп есептейтіндігі ескерілмейді:
      1) барлық оқу орындарының оқитын жері бойынша тұратын студенттері мен оқушыларына;
      2) басқа елді мекендерде немесе шетелдерде алты ай және одан да көп уақыт іссапарда жүргендерге;
      3) Қарулы Күштердің казармалары мен әскери аймақтарында мерзімді қызметте жүрген әскери қызметшілерге;
      4) ауруханаларда емделіп жатқандарға (алты ай және одан да көп);
      5) қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде тұратын, бас бостандығынан айыруға сотталғандарға;
      6) зерттеу аптасына дейін алты ай және одан көп бұрын кеткендердің бәріне.
      5. Титул парағының «Аумақтың атауы» тармағында облыстың (қаланың), ауданның (қаланың) және ауылдық елді мекеннің атауы жазылады.
      2-ден бастап 8-ге дейінгі тармақтар интервьюерлерге ұсынылған, зерттелетін үй шаруашылықтарының деректемелеріне сәйкес толтырылады.
      9-тармақта АӘОЖ (2-тармақ) бойынша елді мекен кодының бірінші төрт санына сәйкес келетін интервьюердің коды қойылады, келесі үш сан сәйкес облыстық статистика департаментімен берілген интервьюердің реттік нөмірін қамтиды.
      6. Статистикалық нысан отбасының 15 және одан жоғары жастағы барлық мүшелеріне толтырылады, пікіртерімді жүргізуге уәкілетті тұлға (бұдан әрі - интервьюер) олардың әрқайсысына реттік нөмір береді. Егер үй шаруашылығында сұралатындардың саны 5 адамнан асса, онда осы үй шаруашылығына екі немесе одан көп статистикалық нысан бланкісі толтырылады, олардың титулдық бетіне "Жалғасы" деген белгі соғылады. Бұл статистикалық нысандардағы респонденттерге нөмірлер тізбектік тәртіппен беріледі. Яғни статистикалық нысанның екінші бланкісінде 1-Респонденттің орнына 6-Респондент, 2-Респонденттің орнына 7-Респондент, тағы сол сияқты деп жазылады.
      7. Сұхбат кезінде сұрақтар оқылып беріледі, жауаптардың тізбеленген нұсқаларына тиісті белгілер соғылады немесе олар статистикалық нысанға жазылады. Респонденттің жауап нұсқасының коды дөңгелектеп қоршалады.
      Барлық жауаптар сұралғандардың сөздері бойынша жазылады, оларды растайтын құжаттар талап етілмейді. Статистикалық нысанның қойылған сұрақтарына жауаптарды респонденттердің тікелей өздерінен де, егер статистикалық нысанның барлық сұрақтарына толық жауап бере алатын болса, отбасының бірге тұратын ересек мүшелерінен де алынады.
      Сұхбатты жүргізу кезінде интервьюер респонденттерге сұрақтарды сұрақнамада қалай келтірілсе, солай оқиды және сұрақтың келтірілген тұжырымынан ауытқымайды.
      Интервьюер пікіртерім жүргізген кезде "Сұраққа көшу" бағанындағы сөйлемге айрықша назар аударуы керек, онда жауаптың қандай да бір таңдап алынған нұсқасынан кейін қойылатын сұрақтың нөмірі көрсетілген.
      8.1-12 сұрақтар үй шаруашылығы мүшелерінің әлеуметтік – демографиялық сипаттамаларына қатысты.
      Зерттелетін кезең ішінде (келесі тоқсандарда) үй шаруашылығы мүшелері құрамы өзгерген жағдайда, интервьюер екі мәнді кодтарды көрсетіп, 2 – сұрақта тиісті белгілер жасайды: құрамның өзгеру мәртебесі + шығу (келу) себебі, осы нұсқаулықтың 1-қосымшасында көрсетілгендей.
      2-сұрақтың мынадай кодтары болуы мүмкін:
      үнемі болмаған жағдайда – 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
      әрқашан болған жағдайда – 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;
      уақытша болмаған жағдайда – 33, 34, 37, 39;
      уақытша болған жағдайда – 43, 44, 47;
      туу коды үнемі – 21, өлім – 12.
      Уақытша кеткендер (келгендер) зерттелетін тоқсанда 2-ден 6 айға дейін мерзімде жоқ болуды (бар болуды) ескереді.
      Үй шаруашылығы құрамында өзгеріс болмаған жағдайда 2 - сұрақ толтырылмайды, интервьюер 3 - сұраққа көшеді.
      3-88 сұрақтарға 15 жас және одан жоғары жастағы респонденттер ғана жауап береді. Егер респондент үй шаруашылығы құрамынан мүлдем шығып кетсе (кодтары 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), онда 3-88 сұрақтар сол респондентке толтырылмайды.
      9. 1-бөлімде келесілер ескеріледі:
      1) 13, 14, 15, 19, 20, 21-сұрақтарды толтыру кезінде зерттелетін апта ішінде респонденттің заттай не ақшалай табыс табу үшін белгілі бір жұмыс атқарғанын немесе қандай да бір кәсіппен шұғылданғанын анықталады. Егер оған ең болмағанда аптасына бір сағат жұмсалса, ол тұрақты, уақытша, кездейсоқ және басқа жұмыс, халықты жұмыспен қамту органдары арқылы жұмыс, дара еңбек қызметі, түрлі қызметтер көрсету, жеке ауладағы, үй іргесіндегі учаскедегі жұмыс болуы мүмкін;
      2) 13-сұрақ респонденттің зерттелетін аптадағы экономикалық белсенділігін анықтауды біріктіретін (жиынтық) өлшемі болып табылады және 14, 15, 19, 20, 21-сұрақтардың жауаптарымен әдістемелік байланыста. Егер респондент бұл сұрақтарға "Иә" деп жауап берсе, онда 13-сұрақта да "Иә" деген жауап көрсетіледі.
      Зерттелетін аптада еңбек немесе ақысыз демалыста, жүктілігіне немесе бала күтіміне, тағы басқаға байланысты жұмыста болмадым деп жауап берген респондент үшін "Иә" деген жауап қойылады, өйткені ол шын мәнінде жұмысқа тіркелген, жұмыспен қамтылған, бірақ ол уақытша жұмыста болмаған болып табылады, сондықтан ІІ бөлімде жауабы жазылып, 37-сұрақта жұмыс орнында уақытша болмау себебі көрсетіледі;
      3) 14-сұрақты толтыру кезінде «үйдегі жұмысқа» ақшалай немесе заттай табыс табу мақсатындағы жеке ауладағы (үй іргесіндегі учаскеде, саяжайда) жұмыстан басқа кез келген қызмет түрі жатады;
      4) 17 және 18-сұрақтар – 15-сұраққа "Иә" деген жауап алынғанда қойылады. Бұл сұрақтардың жауаптары жеке аулада (үй іргесіндегі учаскеде, саяжайда) алынған өнімді пайдалануды және тұтынуды сипаттайды;
      5) 21-сұрақта кездейсоқ және уақытша тапқан табыстар ескеріледі, сондай-ақ жұмыспен қамту органдары арқылы алынған жұмыстар да қосылады. Жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз ретінде тіркелген адам, бірақ зерттеу аптасында қандай да бір жұмысты орындаған, соның ішінде қоғамдық жұмыстарда жүргендер ағымдағы сәтте уақытша жұмыспен қамтылғанға жатады;
      6) 22-сұрақ осы бөлімнің 13, 14, 15, 19, 20, 21-сұрақтарының ең болмағанда біреуіне "Иә" деген жауап болғанда толтырылады.
      Бір аптадағы жұмыс істеген күндер мен сағаттар саны барлық белгіленген жұмыс үшін жиынтық етіп қойылады және ол бұдан кейін 16, 35, 48, 63-сұрақтарда көрсетілген нақты жұмыста болған сағаттардың жиынтығына тең (немесе артық) болуы тиіс.
      22-сұрақта жұмыспен өтелген сағат сандары туралы жауапты жазған кезде блоктағы барлық торлар толтырылады (4 сағат - 04, 13 сағат -13) және көрсеткіштер толық санға дейін дөңгелектенеді.
      10. ІІ бөлімді толтыру кезінде ескеріледі:
      1) бұл бөлімнің сұрақтары респондент өзі үшін негізгі (бірінші дәрежелі) санайтын негізгі жұмысқа (табысты кәсіпке) қатысты. Жұмысы болғанмен уақытша жұмыс істемейтін, алайда одан байланысын үзбеген және оған күтпеген жағдайлар кезеңі аяқталғаннан кейін оралу мүмкіндігі берілсе немесе жұмысқа қайта келу күні, айы, жылы белгілі болса, мұндай жұмыс негізгі болып қала береді. Егер тұрақты жұмысы жоқ респондент зерттелетін аптада әртүрлі кездейсоқ жұмыстар атқарса, солардың біреуін негізгі ретінде көрсетуге болады. Дау тудырған жағдайларда негізгі жұмысқа өтелген сағат саны көп қызмет жатады;
      2) 25 сұрақты толтыру кезінде келесі анықтамалар қолданылады:
      - жалдамалы (ақы төленетін) қызметкерлер еңбек ақы, сыйлық ақы, үстеме ақы және тағы сол сияқты немесе заттай нысанда ақы төлеуді (сыйақы) көздейтін жалдау шарты бойынша жұмыс істейтін жеке тұлғалар;
      - жұмыс берушілер – өзінің жеке кәсіпорнын басқаратын немесе экономикалық қызметтің қандай да бір түрінде тәуелсіз кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын және бір немесе бірнеше жалдамалы қызметкері бар адамдар;
      - кооператив мүшелері – кәсіпкерлік қызметпен айналысатын еңбек кооперативінің мүшесі болып табылатын жеке тұлғалар;
      - отбасы кәсіпорындарының ақы төленбейтін қызметкерлерітуысы басқаратын кәсіпорында (шаруашылықта) әдетте сыйақысыз жұмыс істейтін жеке тұлғалар;
      - өз бетінше жұмыспен қамтылғандар бұл сыйақы мөлшері тікелей тауарлар мен қызметтерді өндіруден (өткізуден) (бұл жерде өзінің тұтынуы үшін өнім өндіру табыс бөлігі ретінде қаралмайды) түскен табысқа байланысты жұмыспен қамтылу;
      - өз бетінше жұмыс істейтін қызметкерлер – өз бетінше немесе бір я бірнеше серіктеспен жұмыс істейтін, өз бетінше жұмыспен қамтылу негізінде қызмет істейтін және қызметкерлерді тұрақты негізде жалдамайтын жеке тұлғалар.
      3)35-сұрақты толтыру кезінде зерттелетін аптада респонденттің тек негізгі жұмысында шамамен алғандағы нақты жұмыс істеген күндері мен сағаттары жазылады, оған сол кәсіпорын ішінде және басқа жерлерде қосымша атқарған уақыт қосылмайды.
      35-сұраққа респондент бірден жауап беруге қиналса, интервьюер оған зерттелетін аптаның әрбір күні бойынша оның жұмысын (қызметін) қалпына келтіруге көмектеседі.
      36-сұрақтың 1-кодын жұмыс күні ұзақтығы заң бойынша қысқартылған (ауыр жұмыспен қамтылғандар, зиянды әрі қауіпті еңбек жағдайы; 18 жасқа толмаған қызметкерлер; 1 және 2-топ мүгедектері) сонымен қатар жұмыс уақытының ұзақтығы еңбек (ұжымдық) шартымен қарастырылған адамдар белгілейді.
      Егер респондент зерттелетін аптада негізгі жұмысында уақытша болмаса, онда бұл сұрақтың тұсына "0" (нөл) сағат жауабы қойылады және 37-ші сұраққа көшіп, оның уақытша бос жүру себебі нақтыланады;
      4) 42-сұрақты толтыру кезінде интервьюер респонденттен сұралатын апта кезінде қай жерде жұмыс істегенін және ұйым (кәсіпорын) қайсы қызмет түріне жататынын немесе өз ісінің (кәсібінің) сипатын нақтылайды. Бұл ретте осы Нұсқаулықтың 2-қосымшасында келтірілген «Экономикалық қызмет түрлері бойынша түсіндірмелерді» басшылыққа алу керек.
      Сұрақтарға жауап беруші жұмыс істеген ұйымды (кәсіпорын) экономикалық қызметтің белгілі бір түріне жатқызуы қиынға түскенде респонденттің жұмыс істеген орныны тиісті бағанда қысқартпай толық жазылады. Содан кейін супервайзердің көмегімен, интервьюерлердің жұмысын бақылауды жүзеге асыратын аумақтық статистика департаментінің қызметкері, қызмет түрі анықталады және тиісті кодын белгілейді ("Рахат" фабрикасы емес, "Рахат" кондитерлік фабрикасы немесе "Рахат" кондитерлік фабрика ішіндегі дүкен (асхана, медпункт және тағы басқа жазылады)).
      Өз бетінше жұмыспен қамтылған қызметкерлерге (жұмыс берушілер, отбасылық кәсіпорындарда, кооперативтерде, сондай-ақ жеке ауласында (ақысыз) жұмыс істейтіндер) олар атқарған жұмыстың немесе кәсіптің сипатына (өзіндік ерекшелігіне, бағытына) сәйкес қызметтің түрі қойылады;
      5) 43-сұрақты толтыру кезінде респонденттің оқу нәтижесінде алған мамандығын (біліктілікті) емес, негізгі жұмыста тікелей атқаратын немесе жұмыс орнында шұғылданатын лауазымы немесе кәсібінің көрсетуі ескеріледі.
      Лауазым немесе кәсіп осы нұсқаулықтың 3-қосымшасына сәйкес қысқартылмай толық жазылады, өйткені кәсіптер мен лауазымдардың көбісінің атаулары бірдей болғанмен, олар қызметтің әртүрлі салаларына жатады.
      Егер респондент әртүрлі біліктілік талап етілмейтін жұмыстарда жүрсе, оның орындайтын жұмысының сипаты және кәсібі анықтап жазылады ("жүкші"). Ауыл шаруашылығында біліктілік талап етілмейтін жұмыстардағы адамдардың жұмысының ерекшелігі ескеріліп, "өсімдік шаруашылығының жұмысшысы" немесе "мал шаруашылығының жұмысшысы" деп жазылады. Жеке негізде жұмыс істейтін адамдар үшін жұмысының (кәсібінің): "киім тігуші", "етікші", "базардағы сатушы", "көшедегі сатушы", "жиhаз жасаушы", "пәтер жөндеуші", тағы сол сияқты сипаты көрсетіледі. Дін қызметкерлері мен діни ұйымдарда жұмыс істейтін адамдардың атқаратын қызметі жазылады;
      6) 45-сұрақты толтыру кезінде мамандық (біліктілік) респондент аяқтаған оқу орындары ішінен деңгейі ең жоғарғысы бойынша есептеледі. «Үй шаруашылығы және оның мүшелері туралы мәліметтер» бөлімінің 7-сұрағында 1-4-кодын белгілеген тұлғалар үшін (яғни, тек мектепті бітіргендерге немесе арнайы білімі жоқтарға) бұл сұрақ қойылмайды.
      11. III бөлімде ескеріледі:
      1) бұл бөлімнің сұрақтары респонденттің зерттелетін апта ішінде жалақы немесе табыс табу мақсатында басқа қосымша жұмыс (кәсібіне) атқарғанынына қатысты. Бұл тұрақты, уақытша, маусымдық негізде орындалатын қоса атқарушылық бойынша жұмыс, келісімшарт бойынша немесе кездейсоқ басқа жұмыс, бір реттік қосымша табыс, жеке негіздегі жұмыс, заңды тұлға құрылмаған кәсіпкерлік қызмет, жекелеген азаматтарда жалданып істелген жұмыс;
      2) 62-сұрақты толтыру кезінде респонденттің қосымша жалақы алу мақсатында демалыс күндері немесе түнгі уақытта жүзеге асырған қосымша табысының бар-жоғы нақтыланады.
      Оң жауап алынғанда 63-ші сұраққа көшу қажет, онда осы жұмысты орындауға жұмсалған уақыт көрсетіледі. Теріс жауап алынғанда - 65 сұраққа көшу керек.
      12. ІV бөлімде респонденттің жұмыс (негізгі немесе қосымша) іздеп жүрген-жүрмегені, таяудағы 2 апта ішінде оған кірісіп кете алатынын, іздестіру себебі мен болашақ жұмысынан күтілетін жағдайлары нақтыланады.
      13. V бөлімде респонденттің бұрын жұмыс істегені, жұмысты аяқтау себептері, бұрынғы жұмысының қызмет түрі нақтыланады. V бөлім сұрақтарына 13 - сұрақтың 1- кодын белгілеген респонденттер жауап бермейді. Зейнеткерлерді қоса алғанда, барлық қалған респонденттер осы бөлімнің сұрақтарына жауап береді.
      14.VI бөлімде респонденттің халықты жұмыспен қамту органымен өзара іс-қимылының сипаты нақтыланады. Осы бөлімнің сұрақтарына (16-58 жастағы әйелдер, 16-63 жастағы ерлер) еңбекке қабілетті респонденттер ғана жауап береді.
      15. VII бөлімнің 85-сұрағы әрбір респонденттің зерттелетін айдағы күнкөріс қаражатының көздерін анықтауға мүмкіндік береді.
      86-сұрақта респонденттің соңғы айда алған жиынтық кірісінің (үй шаруашылығы мүшелерінің еңбекақы төлеу түрінде алған ақшалай қаражаттарының, өз бетінше жұмыстан келген кіріс (оның ішінде жеке кәсіпкерліктен), әлеуметтік төлемдердің (зейнетақы, шәкіртақы, жәрдемақылар және басқа төлемдер), меншіктен түскен пайыздар, дивиденттер мен басқа да кірістердің, өзге де ақшалай түсімдердің, сонымен бірге үй шаруашылығында өндірілген және тұтынылған тауарлар мен қызметтердің бағалау құнының сомасы) жалпы сомасы көрсетіледі. Табыс болмаған кезде 1-код белгіленеді.
      87-сұраққа тек 85-сұрақтың «Өз бетінше жұмыс (кіріс)» 2-кодын белгіленген респонденттер ғана жауап береді, қалғандары бұл сұрақтан өтіп, 88-сұраққа көшеді.
      87-сұрақта респондент соңғы бір айда алған жиынтық кірістің өз бетінше жұмыспен қамтудан (үй шаруашылығында өндірілген және тұтынылған тауарлар мен қызметтердің бағалау құнын, сонымен бірге жеке ауладан (үй іргесіндегі учаскеден, саяжайдан) алынған заттай өнімдерді қосқанда) түскен кірістің үлес салмағын көрсетеді.  Пікіртерімді бітірген соң интервьюер 88-сұрақты толтырады.
      89 сұрақ үй шаруашылығының барлық мүшелеріне толтырылады және компьютерді білу сауатының деңгейін белгілеуге болады. 89 сұрақтың 1 кодын дербес компьютерде жұмыс істеуге ең болмағанда аздаған тәжірибесі де жоқ адамдар, 89 сұрақтың 2 кодын компьютерде жұмыс істеуге аздаған дағдысы бар, файлдарды көшіре алатын, диск құралдары мен компьютерлік ойындармен жұмыс істей алатын адамдар, 89 сұрақтың 3 кодын кеңселік бағдарламалық өнімдерде жұмыс істеуге базалық дағдысы бар адамдар, 89 сұрақтың 4 кодын арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету және кең таралған, және тағы басқа бағдарламаларда жұмыс істеуде тәжірибесі мол адамдар толтырады.
      16. Пікіртерімді бітірген соң, интервьюер қандай – да бір сұрақтар қалып кетпегендігіне көз жеткізу үшін статистикалық нысанды тексереді және респонденттерге ынтымақтастығы мен көмектескендері үшін міндетті түрде алғыс білдіреді. Интервьюер үй шаруашылығынан тыс жерде статистикалық нысанды қайта қарап шығады және егер қандай - да бір сәйкессіздік тапса, онда үй шаруашылығына қайта барып (жеке немесе телефонмен) жетпей тұрған ақпаратты анықтауы керек.

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп 
зерттеу сауалнамасы» жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулыққа 
(коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі
айлық, тоқсанда бір рет)      
1-қосымша              

Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалнамасының» (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық, тоқсанда бір рет) 2-сұрағын толтыру үшін үй шаруашылығының құрамындағы өзгерістерді кодтау кестесі

Құрамның өзгеру мәртебесінің коды

Кету (келу) себебінің коды

1 – тұрақты шықса

2 – тұрақты келсе

3 – уақытша кетті

4 – уақытша келді

1 – туу

2 – өлім

3 – жұмыс (Қазақстан Республикасы шегінде)

4 – жұмыс (Қазақстан Республикасының шегінен тыс)

5 – неке

6 – айырылысу

7 – оқу

8 – әскерде қызмет ету

9 – өзгелері (ауруханада, бас бостандығынан айрылу жерлерінде, басқа мекенжайға көшіп кету  және т.б.)

Мысалы: егер уақытша болмаған үй шаруашылығының мүшесі ауруханада болса, онда 39 код қойылады.

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп 
      зерттеу сауалнамасы» жалпымемлекеттік
      статистикалық бақылаудың статистикалық
      нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулықа 
      (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі
      айлық, тоқсанда бір рет)       
      2-қосымша               

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалнамасының»
(коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық, тоқсанда бір
рет) 42-сұрағын толтыру үшін экономикалық қызмет түрлері
бойынша түсіндірмелер

Экономикалық қызметтің негізгі түрлерінің атауы Коды Қызмет түрлері және олардың құрамына енетін қызмет көрсетулер

Ауыл, орман және  балық шаруашылығы

01.1

Маусымдық дақылдарды өсіру

01.2

Көп жылдық дақылдарды өсіру

01.3

Питомник өнімдерін өндіру

01.4

Мал шаруашылығы

01.5

Аралас ауыл шаруашылығы

01.6

Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру саласындағы қызметтің көмекші түрлері

01.7

Осы салада қызмет көрсетуді ұсынуды қоса алғандағы аңшылық пен аулау

02.1

Орман шаруашылығы және өзге де орман шаруашылығы қызметі

02.2

Ағаш материалдарын дайындау

02.3

Орман шаруашылығының ағаш емес өнімін жинау

02.4

Орман шаруашылығы саласындағы техникалық қызметтер

03.1

Балық аулау

03.2

Аквадақыл

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

05.1

Тас көмірді өндіру

05.2

Лигнитті өндіру

06.1

Шикі мұнайды өндіру

06.2

Табиғи газды өндіру

07.1

Темір кенін өндіру

07.2

Түсті металдар кендерін өндіру

08.1

Тас, саз және құм карьерлерін қазу

08.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген карьерлерді қазу және кен өндіру өнеркәсібінің салалары

09.1

Мұнай мен табиғи газды өндіру саласындағы техникалық қызмет көрсету

09.9

Кен өндіру өнеркәсібінің басқа салалары және жер асты қазба жұмыстары үшін техникалық қолдау


Өңдеу өнеркәсібі

10.1

Етті қайта өңдеу және консервілеу және ет өнімдерін өндіру

10.2

Балықты, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелерді өңдеу және консервілеу

10.3

Жемістерді және көкөністерді қайта өңдеу және консервілеу

10.4

Өсімдік және мал майы мен тоң май өндіру

10.5

Сүт өнімдерін өндіру

10.6

Ұн тарту өнеркәсібі өнімдерін, крахмалдар және крахмал өнімдерін өндіру

10.7

Нан және ұн өнімдерін өндіру

10.8

Басқа да тамақ өнімдерін өндіру

10.9

Жануарларға арналған дайын азықтарды өндіру

11.0

Сусындарды өндіру

12.0

Темекі өнімдерін өндіру

13.1

Иіру, тоқу және өңдеу өндірісі

13.2

Тоқыма бұйымдарын өндіру

13.3

Дайын тоқыма бұйымдарын өндіру

13.9

Басқа да тоқыма бұйымдарын өндіру

14.1

Үлбірден тігілген киімнен басқа, киім өндіру

14.2

Үлбір бұйымдарды өндіру

14.3

Тоқылған және тоқыма бұйымдар мен киімдерді өндіру

15.1

Теріні илеу және өңдеу; жүк сөмкесін, әйелдер сөмкесін, қайыс бұйымдарды және әбзелдерді өндіру; үлбірді өңдеу және бояу

15.2

Аяқ киім өндіру

16.1

Ағаш кесу және сүргілеу өндірісі

16.2

Ағаш, тоз, сабан немесе өруге арналған материалдардан өнімдер өндіру

17.1

Ағаш  массасы мен целлюлозаны, қағаз және қатырма қағазды өндіру

17.2

Қағаз және қатырма қағаздан жасалған бұйымдарды өндіру

18.1

Баспа ісі және баспа ісіне байланысты қызмет көрсету түрлері

18.2

Тасымалдауыштағы жазбаларды қалпына келтіру

19.1

Кокс пештерінің өнімдерін өндіру

19.2

Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

20.1

Негізгі химикаттарды, тыңайтқыштарды және азот қоспаларын, бастапқы пішіндегі пластмассалар мен синтетикалық каучукты өндіру

20.2

Пестицидтер мен басқа агрохимиялық өнімдерді өндіру

20.3

Бояулар, лактар және ұқсас бояғыш заттар, баспаханалық бояулар мен мастика өндіру

20.4

Сабын және жуу құралдарын, тазалайтын және жылтырататын препараттар, парфюмерлік өнімдер мен косметикалық заттар өндіру

20.5

Өзге химиялық өнімдер өндіру

20.6

Жасанды талшықтар өндіру

21.1

Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру

21.2

Фармацевтикалық препараттар өндіру

22.1

Резеңке өнімдерін өндіру

22.2

Пластмасса бұйымдарын өндіру

23.1

Шыны және шыныдан жасалған бұйымдарды өндіру

23.2

Отқа төзімді бұйымдар өндіру

23.3

Саздан құрылыс материалдарын өндіру

23.4

Өзге фарфор және қыш бұйымдар өндіру

23.5

Цемент, әк және сылақ өндіру

23.6

Бетоннан, цементтен және ғаныштан құрылысқа арналған бұйымдар өндіру

23.7

Тасты кесу, өңдеу және әрлеу

23.9

Түрпілі бұйымдар мен өзге металл емес минералды өнімдерді өндіру

24.1

Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру

24.2

Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, профильдер, фитингтерді өндіру

24.3

Бастапқы өңдеу арқылы өзге болат бұйымдарын өндіру

24.4

Негізгі бағалы және түсті металдарды өндіру

24.5

Металл құю

25.1

Құрылыстық металл конструкциялар мен бұйымдарды жасау

25.2

Металл цистерналар, сұйыққоймалар және жүксауыттар жасау

25.3

Орталықтан жылыту қазандарынан басқа, бу қазандарын жасау

25.4

Қару-жарақ және оқ-дәрілер өндіру

25.5

Табақша металды роликпен соғу, баспалау, штампылау және белгілі бір қалыпқа келтіру және роликті қаңылтыр игіш машинада табақша металды белгілі бір қалыпқа келтіру; ұнтақ металлургиясы

25.6

Металдарды өңдеу және металдарға қаптамалар түсіру; машина жасаудың негізгі технологиялық процестері

25.7

Асхана құралдарын, металл қол аспаптарын және жалпы мақсатқа арналған металл бұйымдарын өндіру

25.9

Басқа дайын металл бұйымдар жасау

26.1

Электронды бөлшектерді өндіру

26.2

Компьютерлер мен шалғай жабдықтар өндіру

26.3

Байланыс жабдығын өндіру

26.4

Тұрмыстық электроника құралдарын өндіру

26.5

Өлшеуге, тестілеуге және жаңартуға арналған құралдар мен аспаптарды; қол сағаттарын және өзге сағат түрлерін өндіру

26.6

Сәулелендіргіш электромедициналық және электротерапевтік жабдықтар жасау

26.7

Оптикалық құралдар мен фотографиялық жабдықтар жасау

26.8

Ақпарат таратудың магнитті және оптикалық құралдарын жасау

27.1

Электромоторларды, генераторларды, трансформаторларды және электр бөлгіш және бақылағыш аппаратурасын жасау

27.2

Батареялар және аккумуляторлар жасау

27.3

Электр өткізгіштер мен электр өткізгіш құралдар жасау

27.4

Электрожарықтандыру жабдықтарын жасау

27.5

Тұрмыстық құралдар жасау

27.9

Өзге электр жабдықтарын жасау

28.1

Жалпы мақсатқа арналған машиналар жасау

28.2

Жалпы мақсатқа арналған өзге де техникаларды жасау

28.3

Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы техникаларын жасау

28.4

Металдарды қысыммен өңдеуге арналған жабдықты және механикалық станоктарды өндіру

28.9

Арнайы мақсатқа арналған техниканың өзге де түрлерін шығару

29.1

Автокөлік құралдарын жасау

29.2

Автокөлік құралдарына арналған шанақтарды жасау; трейлерлерді және жартылай тіркемелерді жасау

29.3

Автокөлік құралдарының және олардың қозғалтқыштарының бөлшектері мен құрал-саймандарын жасау

30.1

Теңіз кемелерін және қайықтарды жасау

30.2

Темір жол локомотивтерін және жылжымалы құрамды жасау

30.3

Әуе және ғарыштық ұшу аппараттарын жасау

30.4

Әскери жауынгерлік автокөлік құралдарын жасау

30.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген көлік жабдықтарын жасау

31.0

Жиһаз жасау

32.1

Зергерлік бұйымдарды, бижутерияларды және ұқсас бұйымдарды жасау

32.2

Музыкалық аспаптарды жасау

32.3

Спорт тауарларын жасау

32.4

Ойындарды және ойыншықтарды жасау

32.5

Медициналық және стоматологиялық құралдар мен керек-жарақтарды жасау

32.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де дайын бұйымдарды жасау

33.1

Дайын металл өнімдерін, машиналар мен жабдықты жөндеу

33.2

Өнеркәсіптік техника мен жабдықты жөндеу

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

35.1

Электр энергиясын өндіру, беру және бөлу

35.2

Газ тәрізді отынды өндіру және бөлу

35.3

Бу беру және ауа баптау жүйелері


Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау

36.0

Суды жинау, өңдеу және бөлу

37.0

Кәріз жүйесі

38.1

Қалдықтарды жинау

38.2

Қалдықтарды өңдеу және жою

38.3

Қалдықтарды кәдеге жарату

39.0

Топырақ құнарлылығын қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер

Құрылыс

41.1

Құрылыс жобаларын әзірлеу

41.2

Тұрғын үй және тұрғын емес ғимараттардың құрылысы

42.1

Автомобиль жолдары мен темір жолдардың құрылысы

42.2

Инженерлік құрылыстарды салу

42.9

Азаматтық құрылыстың өзге де объектілерінің құрылысы

43.1

Бұрыннан бар ғимараттарды құлату және құрылыс үшін алаңдар дайындау

43.2

Электротехникалық, слесарлық және өзге де құрылыс-монтаж жұмыстары

43.3

Әрлеу жұмыстары

43.9

Өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары


Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциелдерді жөндеу

45.1

Автомобильдерді сату

45.2

Көлік құралдарына техникалық қызметтер және жөндеу

45.3

Автомобильдер бөлшектерін, тораптарын және құрал-саймандарын сату

45.4

Мотоциклдерді, олардың бөлшектерін, тораптарын және құрал-саймандарын сату; мотоциклдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу

46.1

Сыйақы үшін немесе шарт негізінде көтерме сауда сату

46.2

Ауыл шаруашылығы шикізатын және малды тірідей көтерме саудада сату

46.3

Тамақ өнімдерін, сусындарды және темекі бұйымдарын көтерме саудада сату

46.4

Тұтынушылық мақсаттағы азық-түлік емес тауарларды көтерме саудада сату

46.5

Ақпараттық және коммуникациялық жабдықтарды көтерме саудада сату

46.6

Өзге де техникаларды, жабдықтарды және қосалқы бөлшектерді көтерме саудада сату

46.7

Көтерме сауданың өзге де қызметтері

46.9

Мамандандырылмаған көтерме сауда

47.1

Мамандандырылмаған дүкендердегі бөлшек сауда

47.2

Мамандандырылған дүкендерде сусындарды қоса алғанда, тамақ өнімдерін және темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату

47.3

Мамандандырылған дүкендерде отынды бөлшек саудада сату

47.4

Мамандандырылған дүкендерде ақпараттық және коммуникациялық жабдықтарды бөлшек саудада сату

47.5

Мамандандырылмаған дүкендерде өзге де тұрмыстық жабдықтарды бөлшек саудада сату

47.6

Мамандандырылған дүкендерде мәдени-ойын-сауық сипаттағы тауарларды бөлшек саудада сату

47.7

Мамандандырылған дүкендерде өзге де тауарларды бөлшек саудада сату

47.8

Палаткалар мен базарлардағы бөлшек сауда

47.9

Дүкендер мен базарлар арқылы сатылмайтын бөлшек сауда

Көлік және қоймалау

49.1

Жолаушылар темір жол көлігі, қалааралық

49.2

Жүк темір жол көлігі

49.3

Өзге де құрлықтағы жолаушылар көлігі

49.4

Автомобиль көлігімен жүк тасымалы және қалдықтарды шығару бойынша қызметтер

49.5

Құбырмен тасымалдау

50.1

Теңізде және жағалау суларында жүретін жолаушылар көлігі

50.2

Теңіз және жағалау суларында жүретін жүк көлігі

50.3

Өзен жолаушылар көлігі

50.4

Өзен жүк көлігі

51.1

Жолаушылар әуе көлігі

51.2

Әуе жүк көлігі және көліктік ғарыш жүйесі

52.1

Жүктерді қоймаға қою және сақтау

52.2

Тасымалдау кезіндегі қызметтің қосалқы түрлері

53.1

Жалпыға бірдей қамту аймағында қызметтерді ұсыну міндеттемелеріне сәйкес почталық қызметтер

53.2

Өзге де почталық және курьерлік қызмет


Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

55.1

Қонақ үйлердің қызметтер ұсынуы

55.2

Демалыс күндерінде және қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдерінде тұрғын үй беру

55.3

Туристік лагерлер, демалыс және ойын-сауық парктері

55.9

Тұрғын үйдің басқа түрлері

56.1

Мейрамханалар және тамақ өнімдерін жеткізу бойынша қызметтер

56.2

Тапсырыспен тамақ жеткізу және тамақ өнімдерін жеткізу бойынша басқа қызметтер

56.3

Сусын беру


Ақпарат және байланыс

58.1

Кітаптар, мерзімдік басылымдар шығару және баспагерлік қызметтің басқа түрлері

58.2

Бағдарламалық қамтамасыз етуді шығару

59.1

Кино, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламаларды шығару бойынша қызмет

59.2

Фонограммалар мен музыкалық жазбаларды шығару бойынша қызмет

60.1

Радиохабарлар

60.2

Телевизиялық бағдарламалар жасау және тарату қызметі

61.1

Кабельдік телекоммуникациялық байланыс

61.2

Сымсыз телекоммуникациялық байланыс

61.3

Телекоммуникациялардың спутниктік жүйесі

61.9

Телекоммуникациялық қызметтердің басқа түрлері

62.0

Компьютерлік бағдарламалау, кеңестер беру және басқа ілеспе қызметтер

63.1

Деректерді қайта өңдеу және орналастыру бойынша қызметтер; веб-порталдар

63.9

Өзге де ақпараттық қызметтердің жұмысы

Қаржы және сақтандыру қызметі

64.1

Ақша-кредит делдалдығы

64.2

Холдингтік компаниялар қызметі

64.3

Тресттер, қорлар және басқа осындай қаржы объектілері

64.9

Сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметтерінен басқа, қаржылық қызметтердің басқа түрлері

65.1

Сақтандыру

65.2

Қайта сақтандыру

65.3

Зейнетақы қорларының қызметі

66.1

Сақтандырудан және зейнетақымен қамтамасыз етуден басқа, қаржылық қызмет көрсетуді ұсыну бойынша қосалқы қызмет

66.2

Сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз ету бойынша қосалқы қызмет

66.3

Қорларды басқару бойынша қызмет

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

68.1

Жылжымайтын мүлікті сатып алу және сату

68.2

Жалға беру және жеке меншік немесе жалданатын жылжымайтын мүлікті басқару

68.3

Сыйақы үшін немесе келісім-шарт негізінде жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

69.1

Құқық саласындағы қызмет

69.2

Бухгалтерлік есепке алу және аудит саласындағы қызмет; салық салу бойынша кеңес беру

70.1

Бас компаниялар қызметі

70.2

Басқару мәселелері жөнінде кеңес беру бойынша қызмет

71.1

Сәулет саласындағы қызмет, инженерлік ізденістер және осы салаларда техникалық кеңес беру

71.2

Техникалық сынақтар мен талдаулар

72.1

Жаратылыстану ғылымдары мен инженерия саласындағы ғылыми зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер

72.2

Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер

73.1

Жарнама

73.2

Нарық конъюнктурасын зерттеу және қоғамдық пікірді зерттеу

74.1

Дизайн бойынша мамандандырылған жұмыстар

74.2

Фотография саласындағы қызмет

74.3

Аударма (жазбаша және ауызша) ісі

74.9

Басқа санаттарға енгізілмеген кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

75.0

Ветеринарлық қызмет

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

77.1

Автокөлікті жалға алу және жалға беру

77.2

Жеке тұтынатын заттарды және тұрмыстық тауарларды жалдау және жалға алу

77.3

Өзге де машиналарды, жабдықтарды және материалдық құралдарды жалдау және жалға беру

77.4

Қорғалған авторлық құқықтармен жасалатын жұмыстарды қоспағанда, зияткерлік меншікті және ұқсас өнімдерді жалға алу

78.1

Жұмысқа орналастыру  агенттіктерінің қызметі

78.2

Уақытша жұмысқа орналастыру жөніндегі агенттіктердің қызметі

78.3

Қызметкерлермен жұмыс жөніндегі өзге де ұйымдардың қызметі

79.1

Туристік агенттіктер мен операторлардың қызметі

79.9

Брондау бойынша көрсетілетін қызметтердің өзге түрлері және оған ілеспе қызметтер

80.1

Жеке күзет қызметінің жұмысы

80.2

Күзет жүйелері саласындағы қызмет

80.3

Тергеу жүргізу жөніндегі қызмет

81.1

Объектілерге кешенді қызмет көрсету

81.2

Тазалау жөніндегі қызмет

81.3

Абаттандыру бойынша қызмет; пейзаждық жоспарлау

82.1

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

82.2

Ақпараттық-анықтамалық қызметтердің жұмысы

82.3

Конференциялар мен сауда көрмелерін ұйымдастыру

82.9

Басқа санаттарға енгізілмеген шаруашылық қызметтеріне қосалқы қызмет көрсету


Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету

84.1

Жалпы сипатты мемлекеттік басқару, әлеуметтік-экономикалық басқару

84.2

Мемлекеттің қоғамға қызметтерді тұтастай ұсынуы

84.3

Міндетті әлеуметтік сақтандыру саласындағы қызмет

Білім беру

85.1

Мектепке дейінгі білім беру

85.2

Бастауыш білім (бірінші саты)

85.3

Жалпы орта білім беру (екінші және үшінші сатылары)

85.4

Жоғары білім

85.5

Білім берудің өзге де түрлері

85.6

Қосалқы білім беру қызметі


Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер

86.1

Аурухана мекемелерінің қызметі

86.2

Дәрігерлік және стоматологиялық практика

86.9

Денсаулықты қорғау бойынша өзге қызмет

87.1

Тұруды қамтамасыз етумен науқастарды күту мекемелері

87.2

Ақыл-ой және дене кемшіліктері, психиатриялық аурулары мен наркологиялық ауытқулары бар адамдарға арналған тұруға байланысты қызмет

87.3

Тұруды қамтамасыз етумен қарттар мен мүгедектерді күту қызметі

87.9

Үйде күту бойынша қызметтің өзге түрлері

88.1

Қарттар мен мүгедектер үшін тұруды қамтамасыз етпейтін әлеуметтік қызметтер көрсету

88.9

Басқа санаттарға енгізілмеген, тұруды қамтамасыз етпей көрсетілетін өзге әлеуметтік қызметтер

Өнер, ойын-сауық және демалыс

90.0

Шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызмет

91.0

Кітапханалар, мұрағаттар, мұражайлар және мәдени қызмет көрсететін басқа да мекемелер қызметі

92.0

Құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру қызметі

93.1

Спорт саласындағы қызмет

93.2

Демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру жөніндегі қызмет

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну

94.1

Коммерциялық, кәсіпкерлік және кәсіби мүшелік ұйымдар қызметі

94.2

Кәсіподақтар қызметі

94.9

Басқа қоғамдық бірлестіктердің қызметі

95.1

Компьютерлер мен байланыс жабдықтарын жөндеу

95.2

Жеке тұтынатын заттарды және тұрмыстық тауарларды жөндеу

96.0

Өзге де дербес қызметтер ұсыну

Үй қызметшісін жалдайтын және өзі тұтыну үшін тауарлар мен қызметтер өндіретін үй шаруашылықтары қызметі

97.0

Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі

98.1

Жеке тұтыну үшін тауарлар өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі

98.2

Жеке тұтыну үшін қызметтер өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі

Аумақтан тыс ұйымдардың және органдардың қызметі

99.0

Аумақтан тыс ұйымдардың қызметі

«Халықтың жұмыспен қамтылуын   
      іріктеп зерттеу сауалнамасы»  
      (коды 1232102, индексі Т-001,
      кезеңділігі айлық, тоқсанда бір рет)
      жалпымемлекеттік статистикалық  
      байқаудың статистикалық нысанын 
      толтыру жөніндегі нұсқаулыққа  
      3-қосымша          

Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалнамасыны»
(коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық, тоқсанда бір
рет) 43-сұрағын толтыру мысалы

Былай жазылмайды

Дұрыс жазылуы

директор

мектеп директоры, мейрамхана директоры

агент

жылжымайтын мүлікті сату жөніндегі агент, сақтандыру агенті

бөлім басшысы

облыс немесе аудан әкімдері аппаратындағы бөлім басшысы, өнеркәсіп кәсіпорнының бөлім басшысы

меңгеруші

тоқыма фабрикасының қойма меңгерушісі

шебер

өнеркәсіп кәсіпорнының жабдықтарды жөндеу жөніндегі шебері

оператор

машинамен сауу операторы, компьютерге қызмет көрсету жөніндегі оператор

жұмыс беруші

"Тұрмыс" жиhазды жасап шығарушы кәсіпорынының директоры, сусындар өндіретін «Сайрам» АҚ басшысы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады