Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне банктік қызметті реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 27 мамырдағы № 97 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 16 шілдеде № 9588 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 147 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.05.2016 № 147 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Екінші деңгейдегі банктердің қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Екiншi деңгейдегi банктер үшiн пруденциалдық нормативтер есеп айырысуларының нормативтiк мәнi мен әдiстемесi туралы нұсқаулықты бекiту туралы» 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 358 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3924 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Екiншi деңгейдегi банктер үшiн пруденциялық нормативтер есеп айырысуларының нормативтiк мәнi мен әдiстемесi туралы нұсқаулықта:
      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы Нұсқаулық екiншi деңгейдегi банктер (бұдан әрi – банктер) сақтауы мiндеттi пруденциялық нормативтер есебінің нормативтiк мәндерi мен әдiстемесiн белгiлейдi. Нормативтiк мәндер үтірден кейін үш таңбалы санмен көрсетіледі.
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап 2015 жылғы 31 желтоқсан аралығындағы кезеңде пруденциялық нормативтердің есебі банктердің халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (бұдан әрі – ХҚЕС) сәйкес қаржылық есептілік негізінде жүзеге асырылады.
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап пруденциялық нормативтердің есебі қаржылық есептілік негізінде, ал еншілес ұйымдары болған жағдайда еншілес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын қоспағанда, ХҚЕС-ке сәйкес жасалған шоғырландырылған қаржылық есептілік негізінде жүзеге асырылады.»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Меншікті капитал бірінші деңгейдегі капитал мен екінші деңгейдегі капиталдың сомасы ретінде есептеледі.
      Осы Нұсқаулықтың мақсаттары үшін Standard&Poor's агенттігінің ұзақ мерзімді кредиттік рейтингілік бағаларынан басқа қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган Moody's Investors Service және Fitch агенттіктерінің (бұдан әрі – басқа рейтингілік агенттіктер) ұзақ мерзімді кредиттік рейтингілік бағаларын да таниды.
      Осы Нұсқаулықтың мақсаттары үшін мынадай ұйымдар халықаралық қаржы ұйымдарына жатады:
      Азия даму банкі (the Asian Development Bank);
      Америкааралық даму банкі (the Inter-American Development Bank);
      Африка даму банкі (the African Development Bank);
      Еуразия даму банкі (Eurasian Development Bank);
      Еуропа қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development);
      Еуропалық инвестициялық банк (the European Investment Bank);
      Еуропалық Кеңестің Даму Банкі (the Council of Europe Development Bank);
      Ислам даму банкі (the Islamic Development Bank);
      Ислам жеке секторды дамыту корпорациясы (ICD);
      Көптарапты инвестицияларға кепілдік беру агенттігі;
      Скандинавия инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank);
      Халықаралық валюта қоры;
      Халықаралық даму қауымдастығы;
      Халықаралық инвестициялық дауларды реттеу орталығы;
      Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development);
      Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation).»;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Бiрiншi деңгейдегi капитал негізгі капитал мен қосымша капитал сомасы ретінде есептеледi:
      1) негізгі капитал:
      мынадай реттеуіш түзетулерді:
      меншікті сатып алынған жай акцияларды;
      гудвилді қоса алғанда, материалдық емес активтерді;
      өткен жылдардың шығындарын;
      ағымдағы жылдың шығындарын;
      шегерілетін уақытша айырмаларға қатысты танылған кейінге қалдырылған салық активтерінің бөлігін қоспағанда, кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін шегергенде кейінге қалдырылған салық активін;
      өзге де қайта бағалау бойынша резервтерді;
      активтерді секьюритилендіру бойынша транзакциялармен байланысты сатудан түскен кірістерді. Мұндай кірістерге келешекте толық немесе ішінара кіріс алуды күтумен секьюритилендіру талаптарымен алынуына байланысты келешек кезеңдердің шекті кірісі жатқызылады;
      ХҚЕС 9 сәйкес қаржылық міндеттемелер бойынша кредиттік тәуекелдің өзгеруіне байланысты осындай міндеттемелердің әділ құнының өзгеруінен болған кірістерді немесе шығындарды;
      қосымша капиталдан шегерілуі тиіс, бірақ оның жеткіліксіз деңгейіне байланысты негізгі капиталдан шегерілетін реттеуіш түзетулерді;
      осы Нұсқаулықтың 4-1-тармағында көрсетілген инвестицияларды шегергенде;
      осы Нұсқаулықтың 1-1-қосымшасында көзделген негізгі капиталдың қаржы құралдары критерийлеріне сәйкес келетін төленген жай акциялардың;
      миноритарлы акционерлерге (үшінші тұлғаларға) тиесілі еншілес банктер шығарған 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап төленген жай акциялардың;
      төленген қосымша капиталдың;
      өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасының;
      ағымдағы жылдың бөлінбеген таза пайдасының;
      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 тіркелген) бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарының (бұдан әрі – Үлгі шот жоспары) 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 3510 «Резервтік капитал» және Үлгі шот жоспарының 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 3400 «Динамикалық резервтер» баланстық шотындағы қалдықтар сомасы ретінде айқындалатын жинақталған ашып көрсетілген резервтің;
      сату үшін қолда бар негізгі құралдарды және қаржы активтері құнын қайта бағалау бойынша резервтердің сомасы ретінде есептеледі;
      2) қосымша капиталға осы Нұсқаулықтың 1-1-қосымшасында белгіленген критерийлерге сәйкес келетін мерзiмсiз шарттар енгізіледі, олардың нәтижесінде бір мезгілде бір тұлғада қаржы активі және қаржылық міндеттемелер немесе заңды тұлғаның барлық міндеттемелерін басқа тұлғадан шегергеннен кейін қалған активтер үлесіне оның құқығын растайтын басқа қаржы құралы (бұдан әрі - мерзiмсiз қаржы құралдары), сондай-ақ осы Нұсқаулықтың 1-1-қосымшасында белгіленген критерийлерге сәйкес келетін төленген артықшылықты акциялар пайда болады.
      Қосымша капитал мөлшері мынадай реттеуіш түзетулер сомасына азаяды:
      банктің меншікті мерзiмсiз қаржы құралдарына тікелей не жанама тәсілмен инвестициялары;
      банктің меншікті сатып алынған артықшылықты акциялары;
      осы Нұсқаулықтың 4-1-тармағында көрсетілген инвестициялар;
      екінші деңгейдегі капиталдан шегерілуі тиіс, бірақ оның жеткіліксіз деңгейіне байланысты қосымша капиталдан шегерілетін реттеуіш түзетулер.
      Банктің қосымша капитал сомасы шегеруге жеткіліксіз болса, қалған бөлік банктің негізгі капиталынан шегеріледі.
      Банк инвестициялары банктің акцияларға салымдарын (жарғылық капиталда қатысу үлестерін), мерзiмсiз қаржы құралдарын, сондай-ақ заңды тұлғаның реттелген борышын білдіреді.»;
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      «4-1. Банктердің бірінші деңгейдегі капиталдан акцияларға инвестицияларды (жарғылық капиталға қатысу үлестерін), мерзiмсiз қаржы құралдарын, реттелген борышты (бұдан әрі – қаржы құралдары) шегеру мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
      1) негізгі капиталдан:
      2015 жылғы 1 қаңтар – 2015 жылғы 31 қаңтар аралығында:
      сақтандыру ұйымының шығарылған акцияларының кем дегенде 10 (он) пайызын құрайтын, жиынтығында банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан асатын инвестициялар сомасы;
      сақтандыру ұйымының шығарылған акцияларының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын, жиынтығында банктің негізгі капиталының 15 (он бес) пайызынан асатын инвестициялар сомасы;
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап:
      банктің қаржылық есептілігі ХҚЕС сәйкес жасаған кезде қаржылық есептілігі шоғырландырылмайтын заңды тұлғалардың қаржы құралдарына банк инвестициялары мынадай талаптарға сәйкес болады:
      егер банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталында қатысу үлестердің) кем дегенде 10 (он) пайызына ие қаржы ұйымдарының қаржы құралдарына банктің инвестициялары жиынтығында осы Нұсқаулықтың 4-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулерді қолданғаннан кейін банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан асатын болса, инвестициялардың жалпы сомасындағы жай акцияларға инвестициялардың үлесіне көбейтілген артылған сома негізгі капиталдан шегерілуі тиіс;
      банк заңды тұлғаның шығарылған акцияларының (жарғылық капиталында қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан көп пайызына ие қаржы ұйымдарының жай акцияларына банктің инвестициялары, сондай-ақ шегерілетін уақытша айырмаларға қатысты танылған кейінге қалдырылған салық активтерінің бөлігі жиынтығында осы Нұсқаулықтың 4-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулерді қолданғаннан кейін банктің негізгі капиталының 15 (он бес) пайызынан асатын болса, артылған сома негізгі капиталдан шегерілуі тиіс.
      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап заңды тұлғаның шығарылған акцияларының (жарғылық капиталында қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан көп пайызынан тұратын инвестициялар және шегерілетін уақытша айырмаларға қатысты танылған кейінге қалдырылған салық активтерінің сомасы осы Нұсқаулықтың 4-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулерді қолданғаннан кейін банктің негізгі капиталының 15 (он бес) пайызынан аспайды;
      2) қосымша капиталдан:
      егер банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталында қатысу үлестердің) кем дегенде 10 (он) пайызына ие қаржы ұйымдарының қаржы құралдарына банктің инвестициялары жиынтығында осы Нұсқаулықтың 4-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулерді қолданғаннан кейін банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан асатын болса, инвестициялардың жалпы сомасындағы мерзімсіз қаржы құралдарына инвестициялардың үлесіне көбейтілген артылған сома қосымша капиталдан шегерілуі тиіс;
      банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталында қатысу үлестердің) 10 (он) және одан көп пайызына ие қаржы ұйымдарының мерзімсіз қаржы құралдарына банктің инвестициясы қосымша капиталдан шегерілуі тиіс.
      Қосымша капитал сомасы шегеруге жеткіліксіз болса, сома банктің негізгі капиталынан шегеріледі;
      3) екінші деңгейдегі капиталдан:
      егер банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталында қатысу үлестердің) кем дегенде 10 (он) пайызына ие қаржы ұйымдарының қаржы құралдарына банктің инвестициялары жиынтығында осы Нұсқаулықтың 4-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулерді қолданғаннан кейін банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан асатын болса, инвестициялардың жалпы сомасындағы реттелген борышқа инвестициялардың үлесіне көбейтілген артылған сома екінші деңгейдегі капиталдан шегерілуі тиіс;
      банк заңды тұлғаның шығарылған акцияларының (жарғылық капиталында қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан көп пайызына ие қаржы ұйымдарының реттелген борышына банктің инвестициясы екінші деңгейдегі капиталдан шегерілуі тиіс.
      Екінші деңгейдегі капитал сомасы шегеруге жеткіліксіз болса, сома банктің бірінші деңгейдегі капиталынан шегеріледі.
      Меншікті капитал есебінен шегерілмейтін инвестициялар осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасына сәйкес кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленеді.»;
      56 және 7-тармақтар алып тасталсын;
      89 және 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «8. 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін тартылған мерзімсіз қаржы құралдары, осы Нұсқаулықтың 1-1-қосымшасында белгіленген критерийлерге сәйкес келмейтін банктің артықшылықты акциялары мынадай талаптарға сәйкес қосымша капиталға енгізіледі:
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап – мерзімсіз қаржы құралдары және (немесе) төленген артықшылықты акциялар сомасының 80 (сексен) пайызы мөлшерінде;
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап – мерзімсіз қаржы құралдары және (немесе) төленген артықшылықты акциялар сомасының 60 (алпыс) пайызы мөлшерінде;
      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап – мерзімсіз қаржы құралдары және (немесе) төленген артықшылықты акциялар сомасының 40 (қырық) пайызы мөлшерінде;
      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап – мерзімсіз қаржы құралдары және (немесе) төленген артықшылықты акциялар сомасының 20 (жиырма) пайызы мөлшерінде;
      2019 жылғы 1 қаңтардан бастап мерзімсіз қаржы құралдарының және (немесе) төленген артықшылықты акциялардың сомасы қосымша капитал есебінен алып тасталады.
      Меншiктi капиталдың есебiне банктiң нақты алынған ақшасы мөлшерiндегi мерзiмсiз қаржы құралдарының және төленген артықшылықты акциялардың төленген сомасы қосылады.
      9. Мерзімсіз қаржы құралдары банктің меншікті капиталының есебіне банктің мерзімсіз қаржы құралдарын шығару шарты немесе талаптары осы Нұсқаулықтың 1-1-қосымшасында белгіленген критерийлерге сай екендігі туралы уәкілетті органның жазбаша растауымен енгізіледі.
      Уәкілетті органның осы тармақта көзделген жазбаша растау мақсатында уәкілетті орган бекіткен банктің мерзімсіз қаржы құралдарын шығару шартының немесе талаптарының көшірмелері уәкілетті органға беріледі.
      10. Екiншi деңгейдегi капитал:
      банктің сатып алынған меншікті реттелген борышын шегергенде;
      осы Нұсқаулықтың 4-1-тармағында көрсетілген инвестицияларды шегергенде, реттелген борыш сомасы ретінде есептеледі.
      «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қайта құрылымдауға жататын банк үшін реттелген борыш екінші деңгейдегі капиталға сот шешімімен айқындалған қайта құрылымдау жүргізу мерзімі аяқталған күнінен бастап бес жыл ішінде банктің сатып алынған меншікті реттелген борышын шегергенде, бірiншi деңгейдегi капитал сомасының 75 (жетпіс бес) пайызынан аспайтын сомада енгізіледі.
      2015 жылғы 1 қаңтарға дейін тартылған, осы Нұсқаулықтың 1-1-қосымшасында белгіленген критерийлерге сай келмейтін реттелген борыш мөлшері мынадай талаптарға сәйкес екiншi деңгейдегi капитал есебіне енгізіледі:
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап – реттелген борыш сомасының 80 сексен) пайызы мөлшерінде;
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап – реттелген борыш сомасының 60 (алпыс) пайызы мөлшерінде;
      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап – реттелген борыш сомасының 40 (қырық) пайызы мөлшерінде;
      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап – реттелген борыш сомасының 20 жиырма) пайызы мөлшерінде;
      2019 жылғы 1 қаңтардан бастап реттелген борыш сомасы екiншi деңгейдегi капитал есебінен алып тасталады.
      2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша кем дегенде 5 (бес) жылды құрайтын өтеу мерзімімен реттелген борыштың мөлшері 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша енгізілетін мөлшерде екінші деңгейдегі капитал есебіне енгізілуді жалғастырады және жыл сайын 1 қаңтардағы жағдай бойынша реттелген борыш сомасынан 20 (жиырма) пайызға төмендейді.
      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «11. Банктiң реттелген борышы - бұл банктiң осы Нұсқаулықтың 1-1-қосымшасында белгіленген критерийлерге сәйкес келетiн банктің қамтамасыз етілген міндеттемесі.»;
      12-тармақ алып тасталсын;
      13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «13. Банктің меншікті капиталының жеткіліктілігі мынадай коэффициенттермен сипатталады:
      1) негізгі капитал жеткіліктілігінің коэффициенті (k1):
      негізгі капиталдың мынадай сомаға қатынасы:
      кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер, шартты және ықтимал міндеттемелер;
      нарықтық тәуекелді ескере отырып есептелген активтер, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер;
      операциялық тәуекел;
      2) бірінші деңгейдегі капитал жеткіліктілігінің коэффициенті k1-2):
      бірінші деңгейдегі капиталдың мынадай сомаға қатынасы:
      кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер, шартты және ықтимал міндеттемелер;
      нарықтық тәуекелді ескере отырып есептелген активтер, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер;
      операциялық тәуекел;
      3) меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті (k2):
      меншікті капиталдың мынадай сомаға қатынасы:
      кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер, шартты және ықтимал міндеттемелер;
      нарықтық тәуекелді ескере отырып есептелген активтер, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер;
      операциялық тәуекел.
      k1, k1-2 и k2 коэффициенттерінің есебіне қабылданатын тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер, шартты және ықтимал міндеттемелер ХҚЕС-ке сәйкес қалыптастырылған резервтерді шегере отырып, енгізіледі.
      Капитал жеткіліктілігі коэффициентінің мәні осы Нұсқаулықтың 1-2-қосымшасында белгіленген.
      Меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мәндеріне қосымша меншікті капитал буферлерінің мынадай мәндері белгіленеді:
      консервациялық буферге қойылатын талап тұрақты негізде орындалады және мыналарды:
      барлық банктер үшін:
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап – 1 пайыз;
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап – 2 пайыз;
      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап – 3 пайыз;
      жүйе құраушы банктер үшін:
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап – 2,5 пайыз;
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап – 3 пайыз;
      уәкілетті орган қарсы циклдік буферді есептеу басталған күнге дейін кем дегенде 12 ай бұрын енгізу мөлшері мен мерзімдерін белгілейтін қарсы циклдік буфер. Қарсы циклдік буфер мөлшерінің ауқымы тәуекелдерді ескере отырып, мөлшерленген активтер, шартты және ықтимал міндеттемелер сомасының 0 (нөл) пайызынан 3 (үш) пайызға дейін;
      жүйелік буфер, мұны есептеуге қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес танылған жүйе құраушы банктерге қолданылады. Жүйелік буферге қойылатын талап 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап тұрақты негізде орындалады және тәуекелдерді ескере отырып, мөлшерленген активтер, шартты және ықтимал міндеттемелер сомасының 1 (бір) пайызын құрайды.
      Егер k1, k1-2 және k2 коэффициенттерінің нақты мәні осы Нұсқаулықтың 1-2-қосымшасында белгіленгеннен төмен болмаса, бірақ бұл ретте көрсетілген коэффициенттерінің кез келген біреуі меншікті капитал буферлерін ескере отырып талап етілетін нормативтердің белгіленген мәнінен кем болса, онда дивидендтерге төлемді тоқтату және «Акционерлік қоғамдар туралы» 2013 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, акциялардың кері сатып алу бөлігінде банктің бөлінбеген таза кірісін пайдалануға осы Нұсқаулықтың 1-3-қосымшасына сәйкес шектеу қойылады.
      Меншікті капитал буферлерін ескере отырып, меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мәндеріне тізбесі осы Нұсқаулықтың 4-тармағында белгіленген негізгі капитал компоненттерінің есебінен жетеді.
      Осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес есептелген меншікті капиталдың буферлер мөлшері бухгалтерлік есепте көрсетілмейді.
      Уәкілетті орган меншікті капитал жеткіліктілігі нормативтерінің және меншікті капиталы буферлерінің мәндерін үш жылда бір реттен жиі емес қайта қарайды.»;
      14 және 15-тармақтар алып тасталсын;
      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «16. Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін активтерді, шартты және ықтимал міндеттемелерді есептеу осы Нұсқаулықтың 1 және 2-қосымшаларына сәйкес жүргізіледі.
      Тәуекел дәрежесі бойынша активтерді, шартты және ықтимал міндеттемелерді мөлшерлеу мақсаттарында активтер, шартты және ықтимал міндеттемелер халықаралық қаржылық есептелік стандарттарына сәйкес олар бойынша құрылған резервтер сомасына азайтылады.
      Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін шартты және ықтимал міндеттемелер осы Нұсқаулықтың 2-қосымшасына сәйкес есептелген шартты және ықтимал міндеттемелер сомасының банк кредиттік тәуекелдер көтеретін тәуекелдің осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасында көрсетілген қарсы агенттің санатына сәйкес келетін дәрежесіне көбейтіндісі ретінде айқындалады.
      Своптар, фьючерстер, опциондар, форвардтар аталған қаржы құралдарының нарықтық құнының және олар бойынша кредиттік тәуекел сомасын осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасында көрсетілген қарсы агент санатына сәйкес келетін тәуекел дәрежесіне көбейту жолымен кредиттік тәуекелді ескеріп, мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелер есебіне енгізіледі.
      Своп, фьючерс, опцион және форвард операциялары бойынша кредиттік тәуекел осы Нұсқаулықтың 3-қосымшасында көрсетілген және аталған қаржы құралдарын өтеу мерзімімен анықталатын кредиттік тәуекел коэффициентіне аталған қаржы құралдарының номиналдық құнының туындысы ретінде есептеледі.
      Осы тармақта көрсетілген қаржы құралдарының нарықтық құны (ауыстыру құны) мынадай болып көрсетіледі:
      сатып алуға арналған мәмілелер бойынша - берілген қаржы құралының номиналды шартты құнынан қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының асу мөлшері. Егер қаржы құралының ағымдағы нарықтық құны оның номиналды шартты құнынан аз немесе оған тең болған жағдайда, ауыстыру құны нөлге тең болады;
      сатуға арналған мәмілелер бойынша - берілген қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнынан қаржы құралының номиналды шартты құнының асу мөлшері. Егер қаржы құралының номиналды шартты құны оның ағымдағы нарықтық құнынан аз немесе оған тең болған жағдайда, ауыстыру құны нөлге тең болады.
      Бивалюталық қаржы құралдары бойынша (қаржы құралдары бойынша талап пен міндеттеме әр түрлі шетел валютасында көрсетілген қаржы құралдары бойынша) ауыстыру құны есептілікті құру күніне белгіленген бағам бойынша айқындалған міндеттемелердің теңгелік баламасынан талаптардың теңгелік баламасының асу мөлшері ретінде анықталады. Егер талаптардың теңгелік балама мөлшері міндеттемелердің теңгелік баламасынан аз немесе оған тең болған жағдайда, ауыстыру құны нөлге тең болады.
      Осы тармақта көрсетілген қаржы құралдарының номиналды шартты құны бухгалтерлік есептің тиісті шоттарында мәмілелерді жасау күніне белгіленген қаржы құралдарының құны ретінде көрсетіледі. Бивалюталық қаржы құралдарының номиналды шартты құны ретінде банктің талаптары құрылатын валюта алынады.
      Сатылған опциондар кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің есебіне енгізілмейді.
      Активтердің, шартты және ықтимал талаптардың және міндеттемелердің есебі нарықтық тәуекелді ескере отырып, осы Нұсқаулықтың 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 және 30-тармағына сәйкес жасалады;
      Операциялық тәуекелдің есебі осы Нұсқаулықтың 31-тармағына сәйкес жасалады.
      Меншiктi капиталдың жеткiлiктiлiк коэффициенттерiн есептеу кезiнде (kl-1, kl-2 және k2) салымдардың тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленетін активтердiң мөлшерiнен және активтер мөлшерiнен банк кастодиан шарты негiзiнде сақтауға қабылдаған инвестицияланбаған қаражаттардың қалдығы алынып тасталады.
      Осы Меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициенттерінің (kl-1, kl-2 және k2) ең төменгі мәнін сақтау бойынша нұсқаулықтың талаптары «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қайта құрылымдауды жүзеге асыратын (жүзеге асырған), ірі акционері «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы болып табылатын банктерге таратылмайды, егер уәкілетті орган мақұлдаған банктің қаржылық тұрақтылығын арттыру, банк қызметіне байланысты оның қаржылық жағдайын және тәуекелдерді ұлғайту бойынша ертерек ден қою шараларын көздейтін іс-шаралар жоспарында меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициенттерінің (kl-1, kl-2 және k2) мәні мен меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициенттерінің мәні қолданылатын мерзімі анықталса банк жүйесін құрайтын критерийлерге сәйкес келетін банктерге қолданылмайды.»;
      18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «18. Нарықтық тәуекелді ескергендегі активтер, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер 13,3-ке тең келтіру коэффициентінің туындысы ретінде мына сомада есептеледі:
      сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелi бар қаржы құралы бойынша тәуекелмен;
      нарықтық құнның өзгеруiне байланысты нарықтық тәуекелi бар қаржы құралы бойынша тәуекелмен;
      валюталардың айырбас бағамдарының және қымбат металдардың бағамдарының өзгеруiне байланысты нарыктық тәуекелi бар қаржы құралы бойынша тәуекелмен.
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап келтіру коэффициентінің мәні 12,5 тең.
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап келтіру коэффициентінің мәні 12,5 тең.
      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап келтіру коэффициентінің мәні 11,1 тең.
      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап келтіру коэффициентінің мәні 10 тең.
      2019 жылғы 1 қаңтардан бастап келтіру коэффициентінің мәні 8,3 тең.»;
      26, 27 және 28–тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «26. Акциялардың нарықтық құны немесе акциялар индексi өзгеруіне байланысты қаржы құралдарының нарықтық тәуекелi бар айрықша тәуекелi 0,075-ке тең айрықша тәуекел коэффициентi бойынша мөлшерленген көрсетілген қаржы құралдары бойынша ашық (ұзын және қысқа) позициялар сомасын білдіреді.
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап ерекше тәуекел коэффициентiнің мәні 0,08 тең.
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап ерекше тәуекел коэффициентiнің мәні 0,08 тең.
      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап ерекше тәуекел коэффициентiнің мәні 0,09 тең.
      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап ерекше тәуекел коэффициентiнің мәні 0,10 тең.
      2019 жылғы 1 қаңтардан бастап ерекше тәуекел коэффициентiнің мәні 0,12 тең.»;
      27. Жалпы тәуекел белгiлi бiр акциялар немесе акциялардың белгiлi бiр индексiнiң нарықтық құны өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелi бар қаржы құралдары бойынша ұзын позициясы мен қысқа позициясы арасындағы айырмасы 0,075-ке тең жалпы тәуекел коэффициентін туындысын бiлдiредi.
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап жалпы тәуекел коэффициентінің мәні 0,08 тең.
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап жалпы тәуекел коэффициентінің мәні 0,08 тең.
      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап жалпы тәуекел коэффициентінің мәні 0,09 тең.
      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап жалпы тәуекел коэффициентінің мәні 0,10 тең.
      2019 жылғы 1 қаңтардан бастап жалпы тәуекел коэффициентінің мәні 0,12 тең.
      28. Шетелдік валюталарының айырбастау бағамы (қымбат металдардың нарықтық құны) өзгеруіне байланысты активтердің, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер бойынша тәуекел есебі мына сомалардың бiрi мейлінше мәнді болатын 0,075-кe тең валюталық тәуекел коэффициентін жасайтынын бiлдiредi:
      әрбір шетел валютасы бойынша ашық қысқа позициялар (абсолюттік мәнде) және қымбат металдар бойынша ашық (ұзақ/қысқа) позициялар (абсолюттік мәнде);
      әрбір шетел валютасы бойынша ашық ұзақ позициялар (абсолюттік мәнде) және қымбат металдар бойынша ашық (ұзақ/қысқа) позициялар (абсолюттік мәнде).
      Әрбір шетелдік валюта бойынша ашық валюталық позиция осы Нұсқаулықтың 47-тармағына сәйкес есептеледі.
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап валюталық тәуекел коэффициентінің мәні 0,08 тең.
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап валюталық тәуекел коэффициентінің мәні 0,08 тең.
      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап валюталық тәуекел коэффициентінің мәні 0,09 тең.
      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап валюталық тәуекел коэффициентінің мәні 0,10 тең.
      2019 жылғы 1 қаңтардан бастап валюталық тәуекел коэффициентінің мәні 0,12 тең.»;
      31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «31. Операциялық тәуекел соңғы өткен үш жыл iшiндегi жылдық жалпы кiрiстiң орташа шамасының 0,075-кe тең операциялық тәуекел коэффициентіне көбейтіндісіне 13,3-ке тең сәйкес келтіру коэффициентінің көбейтіндісі ретінде есептеледі.
      Соңғы өткен үш жыл iшiндегi жылдық жалпы кірістің орташа шамасы әр жыл сайын банктің таза кіріс алған соңғы өткен үш жыл iшiндегi жылдық жалпы кіріс сомасының банктің таза кіріс алған жылдарының анына қатынасы ретінде есептеледі.
      Жаңадан құрылған банктер үшін операциялық тәуекел қаржы жылының аяқталуы бойынша есептеледi және жылдық жалпы кiрiстiң орташа мөлшерi өткен жылдар санын негiзге ала отырып есептеледi.
      Жылдық жалпы кіріс:
      жиынтық шығыстарды, провизияларды (резервтерді) қалпына келтіруден болған кірістерді және банктің төтенше кірістерін шегергенде;
      жиынтық кірістің, корпоративтік табыс салығының, қамтамасыз етуге арналған қаржының және төтенше шығыстардың сомасы ретінде айқындалады.
      Банк шығын алған, бірақ қамтамасыз етуге арналған қаржыны ескергенде, провизияларды (резервтерді) қалпына келтіруден болған кірістерді және төтенше кірістерді шегергенде оң жалпы кіріс болған жыл операциялық тәуекел есебіне кіргізіледі.
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап келтіру коэффициентінің мәні 12,5, операциялық тәуекел коэффициенті 0,08 тең.
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап келтіру коэффициентінің мәні 12,5, операциялық тәуекел коэффициенті 0,08 тең.
      2017 жылғы 1 қаңтардан бастап келтіру коэффициентінің мәні 11,1, операциялық тәуекел коэффициенті 0,09 тең.
      2018 жылғы 1 қаңтардан бастап келтіру коэффициентінің мәні 10, операциялық тәуекел коэффициенті 0,10 тең.
      2019 жылғы 1 қаңтардан бастап келтіру коэффициентінің мәні 8,3, операциялық тәуекел коэффициенті 0,12 тең.»;
      34-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) қарыздар, салымдар, дебиторлық берешектер, бағалы қағаздар (осы Нұсқаулықтың 4-тармағында көрсетілген инвестицияларды қоспағанда);»;
      1-қосымша осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес 1-1-қосымшамен толықтырылсын;
      осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес 1-2-қосымшамен толықтырылсын;
      осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес 1-3-қосымшамен толықтырылсын;
      13-қосымша осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2014 № 170 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      2. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.05.2016 № 144 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      3. Осы қаулы 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап енгізілетін осы қаулының 1-тармағының бір жүз жиырма тоғызыншы және бір жүз отызыншы абзацтарын, 2-тармағының бір жүз он бесінші және бір жүз он алтыншы абзацтарын, 1-қосымшасының реттік нөмірі 83 және 84-жолдарын, 6-қосымшасының реттік нөмірі 55 және 56-жолдарын қоспағанда, 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Осы қаулының 1-қосымшасының реттік нөмірі 81 және 82-жолдары және осы қаулының 6-қосымшасының реттік нөмірі 53 және 54-жолдары 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады.
      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2014 № 170 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                   Қ. Келімбетов

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 27 мамырдағы 
№ 97 қаулысына     
1-қосымша        

«Екiншi деңгейдегi банктер үшiн
пруденциялық нормативтер есеп 
айырысуларының нормативтiк мәнi
мен әдiстемесi туралы нұсқаулыққа
1-қосымша           

Салымдардың кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесi

Баптар атауы

Тәуекел дәрежесi пайызбен

I-топ

1

Қолма-қол теңге

0

2

Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-»-тен төмен емес тәуелсiз рейтингiсі немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң шетелдiк қолма-қол валютасы

0

3

Тазартылған қымбат металдар

0

4

Қазақстан Республикасының Үкiметiне берiлген қарыздар

0

5

Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-»-тен төмен емес тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң орталық үкiметтерiне берiлген қарыздар

0

6

Ұлттық Банкке берiлген заемдар

0

7

Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-»-тен төмен емес тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң орталық банктерiне берiлген қарыздар

0

8

Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-»-тен төмен емес борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берiлген қарыздар

0

9

Ұлттық Банктегi салымдар

0

10

Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-»-тен төмен емес тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң орталық банктерiндегi салымдар

0

11

Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-»-тен төмен емес борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

0

12

Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі

0

13

Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарының салықтары мен бюджетке төленетін басқа төлемдер бойынша дебиторлық берешегi

0

14

Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ұлттық Банк шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздары

0

15

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған бағалы қағаздар

0

16

Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-»-тен төмен емес тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi шығарған мемлекеттiк мәртебесi бар бағалы қағаздар

0

17

Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-»-тен кем емес борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

0

18

І-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

0

II группа

19

Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-»-тен төмен тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң және тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ елдердiң шетелдiк қолма-қол валютасы

20

20

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң орталық үкіметтерiне берiлген қарыздар

20

21

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң орталық банктерiне берiлген қарыздар

20

22

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингiсі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берiлген қарыздар

20

23

Қазақстан Республикасының жергiлiктi билiк органдарына берiлген қарыздар

20

24

Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-»-тен төмен емес борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар жергiлiктi билiк органдарына берiлген қарыздар

20

25

Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-»-тен төмен емес борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар ұйымдарға берiлген қарыздар

20

26

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң орталық банктерiндегі салымдар

20

27

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-дан «А-»-ке дейiнгi борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

20

28

Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-»-тен төмен емес борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар ұйымдардағы салымдар

20

29

І-тәуекел тобына жатқызылған дебиторлық берешекті қоспағанда, Қазақстан Республикасының жергiлiктi билiк органдарының дебиторлық берешегi

20

30

Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-»-тен төмен емес борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі

20

31

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердің орталық үкiметтерi шығарған мемлекеттiк мәртебесi бар бағалы қағаздар

20

32

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

20

33

Қазақстан Республикасының жергiлiктi билiк органдары шығарған бағалы қағаздар

20

34

Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-»-тен төмен емес тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң жергiлiктi билiк органдары шығарған бағалы қағаздар

20

35

Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-»-тен төмен емес борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

20

36

Банк баланста ұстап тұратын және Standard &Poor's агенттiгiнің «ААА»-тан «АА-»-ке дейiнгі кредиттік рейтингiсі немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі немесе Standard & Poor's агенттiгiнің ұлттық шәкілі бойынша «kzAAA»-тан «kzAA-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар секьюритилендіру позициялары

20

37

«Қазақстан ипотекалық компаниясы» акционерлiк қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар

20

38

ІІ-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

20

III группа

39

Тазартылмаған қымбат металдар

50

40

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң орталық үкiметтерiне берiлген қарыздар

50

41

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң орталық банктерiне берiлген қарыздар

50

42

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берiлген қарыздар

50

43

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiн төмен емес тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингiсі бар елдердің жергілікті билік органдарына берiлген қарыздар

50

44

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар ұйымдарға берілген қарыздар

50

45

Берілген ипотекалық тұрғын үй қарыз сомасының кепіл құнына ара қатынасы кепіл құнының 50%-ды қоса алғанда аспайтын талапқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары

35

46

Берілген ипотекалық тұрғын үй қарыз сомасының кепіл құнына ара қатынасы кепіл құнының 51%-дан 60%-ға дейін қоса алғандағы шекте болатын талапқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары

75

47

Өзге де ипотекалық тұрғын үй заемдары

100

48

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң орталық банктерiндегі салымдар

50

49

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

50

50

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар ұйымдардағы салымдар

50

51

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі

50

52

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң орталық үкiметтерi шығарған мемлекеттiк мәртебесi бар бағалы қағаздар

50

53

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

50

54

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан«А-»-ке дейiн төмен емес тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингiсі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар

50

55

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

50

56

Банк баланста ұстап тұратын және Standard &Poor's агенттiгiнің «А+» «А-»-ке дейiнгi кредиттік рейтингiсі немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі немесе Standard & Poor's агенттiгiнің ұлттық шәкілі бойынша «kzA+»-тан «kzA-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар секьюритилендіру позициялары

50

57

ІІІ-тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

50

IV группа

58

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң және тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ елдердiң орталық үкiметтерiне берілген қарыздар

100

59

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң және тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ елдердiң орталық банктерiне берілген қарыздар

100

60

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар халықаралық қаржы ұйымдарына және тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар

100

61

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейiнгi борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң және тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ елдердiң жергілікті билік органдарына берілген қарыздар

100

62

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен төмен борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингілік бағасы жоқ резидент ұйымдарға және Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейiнгi борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар резидент емес ұйымдарға берілген қарыздар

100

63

Жеке тұлғаларға берілген қарыздар, оның ішінде ІІІ-тәуекел тобына жатқызылған кредиттерді қоспағанда, тұтыну кредиттері

100

64

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң және тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ елдердiң орталық банктерiндегі салымдар

100

65

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы және тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

100

66

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен төмен борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар резидент ұйымдардағы, тиісті рейтингілік бағасы жоқ резидент ұйымдардағы және Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейiнгi борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар резидент емес ұйымдардағы салымдар

100

67

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен төмен борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар резидент ұйымдардың, тиісті рейтингілік бағасы жоқ резидент ұйымдардың және Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейiнгi борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар резидент емес ұйымдардың дебиторлық берешегі

100

68

Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі

100

69

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң және тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ елдердiң орталық үкiметтерi шығарған мемлекеттiк мәртебесi бар бағалы қағаздар

100

70

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң және тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ елдердiң жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар

100

71

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейiнгi борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар халықаралық қаржы ұйымдары және тиiстi рейтингілiк бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

100

72

Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен төмен борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингісі бар резидент ұйымдар, тиісті рейтингілік бағасы жоқ резидент ұйымдар және Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейiнгi борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар резидент емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

100

73

Банк баланста ұстап тұратын және Standard &Poor's агенттiгiнің «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi кредиттік рейтингiсі немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі немесе Standard & Poor's агенттiгiнің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВВ+»-тан «kzВВВ-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар секьюритилендіру позициялары

100

74

«Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясы шығарған бағалы қағаздар

100

75

IV-тәуекел тобына енгiзiлген активтер бойынша есептелген сыйақы

100

76

Төлемдер бойынша есептер

100

77

Негізгі қаражат

100

78

Материалдық қорлар

100

79

Сыйақының және шығыстар сомасының алдын-ала төлемi

100

V группа

80

Заңды тұлғалардың банктiң инвестицияларын қоспағанда, акциялары (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерi) және реттелген борышына салымдары бөлігінде, әдiл құны бойынша ескерiлетін инвестициялар

100

81

Сақтандыру ұйымының шығарылған акцияларының кем дегенде 10 (он) пайызын құрайтын, банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан аспайтын инвестициялар сомасы

100

82

Сақтандыру ұйымының шығарылған акцияларының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын, банктің негізгі капиталының 15 (он бес) пайызынан аспайтын инвестициялар сомасы

100

83

Әрбіреуі банктің қаржылық есептілігін жасаған кезде қаржылық есептілігі шоғырланбайтын заңды тұлғаның шығарылған акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерiнің) кем дегенде 10 (он) пайызын құрайтын, негізгі капиталдың 10 (он) пайызынан аспайтын банк инвестицияларының барлық сомасы

100

84

Әрбіреуі банктің қаржылық есептілігін жасаған кезде қаржылық есептілігі шоғырланбайтын заңды тұлғаның шығарылған акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерiнің) 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын, негізгі капиталдың 15 (он бес) пайызынан аспайтын банк инвестицияларының барлық сомасы

250

85

Банктің негізгі қызметі мақсаттары үшін сатып алынған және 38 Халықаралық қаржылық есептілік стандартына сәйкес келетін лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету

100

86

Standard & Poor's агенттiгiнiң «В-»-тен төмен тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң орталық үкiметтерiне берiлген қарыздар

150

87

Standard & Poor's агенттiгiнiң «В-»-тен төмен тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң орталық банктерiне берiлген қарыздар

150

88

Standard & Poor's агенттiгiнiң «В-»-тен төмен борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берiлген қарыздар

150

89

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ-»-тен төмен тәуелсiз рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң жергілікті билік органдарына берiлген қарыздар

150

90

Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ-»-тен төмен борыштық рейтингiсі бар немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар резидент емес ұйымдарға және тиісті рейтингілік бағасы жоқ резидент емес ұйымдарға берiлген қарыздар

150

91

Төменде көрсетілген шетел мемлекеттерінің аумағында тіркелген заңды тұлғалары немесе олардың азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент емес ұйымдарына берілген қарыздар:
1) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);
2) Андорра Княздығы;
3) Антигуа және Барбуда Мемлекеті;
4) Багам аралдары Достастығы;
5) Барбадос Мемлекетi;
6) Бахрейн Мемлекеті;
7) Белиз Мемлекетi;
8) Бруней Даруссалам Мемлекетi;
9) Бiрiккен Араб Әмiрлiгi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
10) Вануату Республикасы;
11) Гватемала Республикасы;
12) Гренада Мемлекетi;
13) Джибути Республикасы;
14) Доминика Республикасы;
15) Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
16) Индонезия Республикасы;
17) Ислам Федералдық Республикасы Комор аралдары;
18) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
19) Кипр Республикасы;
20) Коста-Рика Республикасы;
21) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
22) Либерия Республикасы;
23) Лихтенштейн Княздығы;
24) Маврикий Республикасы;
25) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
26) Мальдив Республикасы;
27) Мальта Республикасы;
28) Маршалл аралдары Республикасы;
29) Монако Княздығы;
30) Мьянма Одағы;
31) Науру Республикасы;
32) Нидерланды (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
37) Самоа Тәуелсiз Мемлекетi;
38) Сейшель аралдары Республикасы;
39) Сент-Винсент және Гренадины Мемлекетi;
40) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
41) Сент-Люсия Мемлекетi;
42) Тонга Корольдiгi;
43) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтары бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс және Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы.

150

92

Standard & Poor's агенттiгiнiң «В-»-тен төмен тәуелсiз рейтингi бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар елдердiң орталық банктерiндегi салымдар

150

93

Standard & Poor's агенттiгiнiң «В-»-тен төмен борыштық рейтингi бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

150

94

Standard & Poor's агенттiгiнiң «В-»-тен төмен борыштық рейтингi бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингiсі бар және тиiстi рейтинг бағасы жоқ резидент емес ұйымдардағы салымдар

150

95

Төменде көрсетілген шетел мемлекеттерінің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының резидент емес-ұйымдарындағы салымдар:
1) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);
2) Андорра Княздығы;
3) Антигуа және Барбуда Мемлекеті;
4) Багам аралдары Достастығы;
5) Барбадос Мемлекетi;
6) Бахрейн Мемлекеті;
7) Белиз Мемлекетi;
8) Бруней Даруссалам Мемлекетi;
9) Бiрiккен Араб Әмiрлiгi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
10) Вануату Республикасы;
11) Гватемала Республикасы;
12) Гренада Мемлекетi;
13) Джибути Республикасы;
14) Доминика Республикасы;
15) Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
16) Индонезия Республикасы;
17) Ислам Федералдық Республикасы Комор аралдары;
18) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
19) Кипр Республикасы;
20) Коста-Рика Республикасы;
21) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
22) Либерия Республикасы;
23) Лихтенштейн Княздығы;
24) Маврикий Республикасы;
25) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
26) Мальдив Республикасы;
27) Мальта Республикасы;
28) Маршалл аралдары Республикасы;
29) Монако Княздығы;
30) Мьянма Одағы;
31) Науру Республикасы;
32) Нидерланды (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
37) Самоа Тәуелсiз Мемлекетi;
38) Сейшель аралдары Республикасы;
39) Сент-Винсент және Гренадины Мемлекетi;
40) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
41) Сент-Люсия Мемлекетi;
42) Тонга Корольдiгi;
43) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтары бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс және Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы.

150

96

Standard & Poor's агенттiгiнiң «В-»-тен төмен борыштық рейтингi бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар және тиiстi рейтинг бағасы жоқ резидент емес ұйымдардың дебиторлық берешегi

150

97

Төменде көрсетілген шетел мемлекеттерінің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының резидент емес-ұйымдарының дебиторлық берешегі:
1) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);
2) Андорра Княздығы;
3) Антигуа және Барбуда Мемлекеті;
4) Багам аралдары Достастығы;
5) Барбадос Мемлекетi;
6) Бахрейн Мемлекеті;
7) Белиз Мемлекетi;
8) Бруней Даруссалам Мемлекетi;
9) Бiрiккен Араб Әмiрлiгi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
10) Вануату Республикасы;
11) Гватемала Республикасы;
12) Гренада Мемлекетi;
13) Джибути Республикасы;
14) Доминика Республикасы;
15) Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
16) Индонезия Республикасы;
17) Ислам Федералдық Республикасы Комор аралдары;
18) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
19) Кипр Республикасы;
20) Коста-Рика Республикасы;
21) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
22) Либерия Республикасы;
23) Лихтенштейн Княздығы;
24) Маврикий Республикасы;
25) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
26) Мальдив Республикасы;
27) Мальта Республикасы;
28) Маршалл аралдары Республикасы;
29) Монако Княздығы;
30) Мьянма Одағы;
31) Науру Республикасы;
32) Нидерланды (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
37) Самоа Тәуелсiз Мемлекетi;
38) Сейшель аралдары Республикасы;
39) Сент-Винсент және Гренадины Мемлекетi;
40) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
41) Сент-Люсия Мемлекетi;
42) Тонга Корольдiгi;
43) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтары бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс және Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

150

98

Standard & Poor's агенттiгiнiң «В-»-тен төмен тәуелсiз рейтингi бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкіметтерi шығарған бағалы қағаздар

150

99

Standard & Poor's агенттiгiнiң «В-»-тен төмен тәуелсiз рейтингi бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң жергiлiктi билiк органдары шығарған бағалы қағаздар

150

100

Standard & Poor's агенттiгінiң «В-»-тен төмен борыштық рейтингi бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

150

101

Standard & Poor's агенттiгінiң «В-»-тен төмен борыштық рейтингi бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар және тиiстi рейтинг бағасы жоқ резидент емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

150

102

Төменде көрсетілген шетел мемлекеттерінің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының резидент емес-ұйымдары шығарған бағалы қағаздар:
1) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);
2) Андорра Княздығы;
3) Антигуа және Барбуда Мемлекеті;
4) Багам аралдары Достастығы;
5) Барбадос Мемлекетi;
6) Бахрейн Мемлекеті;
7) Белиз Мемлекетi;
8) Бруней Даруссалам Мемлекетi;
9) Бiрiккен Араб Әмiрлiгi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
10) Вануату Республикасы;
11) Гватемала Республикасы;
12) Гренада Мемлекетi;
13) Джибути Республикасы;
14) Доминика Республикасы;
15) Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
16) Индонезия Республикасы;
17) Ислам Федералдық Республикасы Комор аралдары;
18) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);
19) Кипр Республикасы;
20) Коста-Рика Республикасы;
21) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
22) Либерия Республикасы;
23) Лихтенштейн Княздығы;
24) Маврикий Республикасы;
25) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
26) Мальдив Республикасы;
27) Мальта Республикасы;
28) Маршалл аралдары Республикасы;
29) Монако Княздығы;
30) Мьянма Одағы;
31) Науру Республикасы;
32) Нидерланды (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
37) Самоа Тәуелсiз Мемлекетi;
38) Сейшель аралдары Республикасы;
39) Сент-Винсент және Гренадины Мемлекетi;
40) Сент-Китс және Невис Федерациясы;
41) Сент-Люсия Мемлекетi;
42) Тонга Корольдiгi;
43) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтары бөлiгiнде ана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс және Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

150

103

Банкпен баланста ұсталынатын және Standard& Poor's агенттiгiнің «ВВ+»-тан «ВВ-» дейiнгі кредиттік рейтингi немесе басқа рейтингілік агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейіндегi рейтингi немесе Standard & Poor's агенттiгiнің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ+»-тан «kzВВ-» дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердiң бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

350

104

V-тәуекел тобына енгiзiлген активтер бойынша есептелген сыйақы

150

Банктiң салымдар тәуекелінің дәрежесі бойынша мөлшерленуі тиіс активтер есебіне түсіндірме

      1. Салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар, банктің түзетiлген құны көрсетілген активтер көлемінің 50 пайызынан кем емес қамтамасыз етуi бар (Салымдық тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтер мен мiндеттемелер кестесiнiң 1-3, 9-11, 14-16-жолдарында көрсетiлген активтер түріндегі) осы тармаққа сәйкес банктерде түзетiлген қамтамасыз ету құнын айқындауға мүмкiндiк беретiн барабар есепке алу жүйелерi болған кезде түзетiлген қамтамасыз ету құнын шегергендегi тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер есебiне енгiзiлуi мүмкiн қарыздар.
      Түзетiлген қамтамасыз ету құны (Салымдық тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтер мен мiндеттемелер кестесiнiң 1-3, 9-11, 14-16-жолдарында көрсетiлген активтер түріндегі) мыналарға:
      салымдар, оның ішінде осы банктегі қамтамасыз ету ретінде ұсынылғандары сомасының 100 пайызына;
      қамтамасыз етуге берілген бағалы қағаздардың нарықтық құнының 95 пайызына;
      қамтамасыз етуге берілген тазартылған қымбат металдардың нарықтық құнының 85 пайызына тең болады.
      Жоғарыда көрсетілген салымдардың, дебиторлық берешектің, сатып алынған бағалы қағаздардың қамтамасыз етілмеген бөлігі салымдарға, дебиторлық берешекке, сатып алынған бағалы қағаздарға сәйкес келетін тәуекел дәрежесі бойынша осы Кестеге сай сараланады.
      2. Банк инвестициясының есебiне енгізілмеген, қарсы агенттен төмен тәуекел дәрежесi бар ұйымдар кепiлдiк берген (сақтандырған) салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған исламдық бағалы қағаздар, сауда делдалы ретінде сауда қызметін қаржыландырудағы коммерциялық кредиттер тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген активтердiң (банк инвестициясының есебiне енгізілмеген салымдардың, дебиторлық берешектiң, сатып алынған исламдық бағалы қағаздардың, қарыздардың, инвестициялардың кепiлдiк берілген (сақтандырылған) сомасын шегергендегi) есебiне борышкердің тәуекел дәрежесі бойынша енгiзiлуi мүмкiн.
      Банк инвестициясының есебiне енгiзiлмеген салымдардың, дебиторлық берешектiң, сатып алынған исламдық бағалы қағаздардың, сауда делдалы ретінде сауда қызметін қаржыландырудағы коммерциялық кредиттердің, инвестициялардың кепiлдiк берілген (сақтандырылған) сомасы тиiстi кепiлгердің (сақтандырушының) дебиторлық берешегiнiң тәуекел дәрежесi бойынша сараланады.
      3. Осы Түсіндірмелердің 1-тармағында көрсетiлген, Қазақстан Республикасының:
      1) оффшорлық аймақтар аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген;
      2) оффшорлық аймақтар аумағында тіркелген, жекелей алғанда жарғылық капиталдың 5 пайыздан астамына ие заңды тұлғаға тәуелді немесе оффшорлық аймақтар аумағында тіркелген заңды тұлғаға қатысы еншілес болып табылатын;
      3) оффшорлық аймақтардың азаматтары болып табылатын резиденті еместерге берілген салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған исламдық бағалы қағаздар және сауда делдалы ретінде сауда қызметін қаржыландырудағы коммерциялық кредиттер осы Түсіндірмелердің 1-тармағында көрсетілген қамтамасыз етуінің болу-болмауына қарамастан, салымдардың тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген банк активтерінің Кестесіне сәйкес тәуекел дәрежесі бойынша сараланады.
      4. Осы Түсіндірмелердің 1-тармағында көрсетiлген, Қазақстан Республикасының:
      1) оффшорлық аймақтар аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген, бірақ Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-тен төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе көрсетілген деңгейден төмен емес рейтингі бар бас ұйымның міндеттемелерінің барлық сомасының қамтамасыз етуіне тиісті кепілдігі бар;
      2) Қазақстан Республикасының оффшорлық аймақтар аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары не Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы оффшорлық аймақтар тізбесіне жатқызған, ақпарат алмасу жөнінде міндеттемелер қабылдамаған мемлекеттердің аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылатын резиденті еместерге немесе жекелей алғанда жарғылық капиталдың 5 пайыздан астамына ие заңды тұлғаларға тәуелді не көрсетілген оффшорлық аймақтар аумағында тіркелген заңды тұлғаларға қатысты еншілес болып табылатын ұйымдарға талаптарды есептемегенде, оффшорлық аймақтар аумағында тіркелген, жекелей алғанда жарғылық капиталдың 5 пайызынан астамына ие заңды тұлғаға тәуелді немесе оффшорлық аймақ аумағында тіркелген, бірақ көрсетілген деңгейден төмен емес рейтингі немесе рейтингі көрсетілген деңгейден төмен емес бас ұйымның міндеттемелерінің барлық сомасының қамтамасыз етуіне тиісті кепілдігі бар заңды тұлғаға қатысты еншілес болып табылатын резиденті еместерге берілген салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған исламдық бағалы қағаздар және сауда делдалы ретінде сауда қызметін қаржыландырудағы коммерциялық кредиттер тәуекелдің нөлдік дәрежесі бойынша сараланады.
      5. Салымдар тәуекелінің дәрежесі бойынша мөлшерленген банк активтерін есептеу мақсаттары үшін:
      жеке тұлғаларға тұрғын үй құрылысы үшін не оны сатып алу және (немесе) жөндеу мақсатында берілген ипотекалық қарыз ипотекалық тұрғын үй қарызы болып түсініледі;
      тұтынушылық кредит деп сауда делдалы ретінде сауда қызметін қаржыландырудағы коммерциялық кредиттер, жеке тұлғаларға кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысты емес тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетулерді сатып алуға берілген кредит түсініледі.
      6. Егер исламдық бағалы қағаз шығарылымының арнайы рейтингiне ие болса, онда тәуекел дәрежесi бойынша банк активтерiн саралау кезiнде бағалы қағаз рейтингiн ескеру қажет.
      7. Валюталардың айырбас бағамының және қымбат металдар бағамдарының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының есебіне енгізілген активтерді қоспағанда, Нұсқаулықтың 9-тармағына сәйкес нарықтық тәуекел ескеріле отырып активтердің, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің есебіне енгізілген активтер кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін активтердің, шартты және ықтимал міндеттемелердің есебіне енгізілмейді.».

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2014 жылғы 27 мамырдағы  
№ 97 қаулысына       
2-қосымша         

«Екiншi деңгейдегi банктер үшiн
пруденциалдық нормативтер есеп 
айырысуларының нормативтiк мәнi
мен әдiстемесi туралы нұсқаулыққа
1-1-қосымша         

Банк капиталының құрамындағы құралдарды жіктеуге арналған
критерий

Негізгі капитал

Қосымша капитал

Екінші деңгейдегі капитал

1) банкті тарату кезінде соңғы кезекте қанағаттандырылатын талаптарды білдіреді;

1) шығарылған және төленген;

1) шығарылған және төленген;

2) таратылу кезінде басым тараптарды қанағаттандырғаннан кейін, акцияларға иелік ету үлесіне пропорционалды мерзімі өтіп кеткен активтерді талап ету құқығына ие (лимитсіз және өзгермелі талап ету құқығына, тіркелмеген және шектелген талап ету құқығына ие);

2) банктің депозиторларына, негізгі кредиторларына және реттелген борышына қатысты реттелгендер;

2) банктің депозиторларына, негізгі кредиторларына қатысты реттелгендер;

3) номинал мерзімсіз болып табылады және ешқашан да таратудан тыс төленбейді (дискрециондық (қарауынша) сатып алуларды немесе капиталды Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген дискрециондық тәсілмен төмендетудің тәсілдерін жою);

3) қамтамасыз етілмеген, эмитенттің немесе байланысты адамның заң немесе экономика жағынан банктің кредиторларына қарсы шағым-талапты төлеу басымдығынан асатын кепілімен не өзге уағдаластықпен орны толтырылмаған;

3) қамтамасыз етілмеген, эмитенттің немесе байланысты адамның заң немесе экономика жағынан банктің салымшыларына және негізгі кредиторларына қарсы шағым-талапты төлеу басымдығынан асатын кепілімен не өзге уағдаластықпен орны толтырылмаған;

4) банк құралдарды шығару кезінде құралды кері сатып алудың қандай да бір күтулерін жасамайды, оны өтеу немесе жою сондай-ақ заңнамалық және шарттық талаптарды күту сияқты жасамайды;

4) мерзімсіз болып табылады, сыйақы бойынша мөлшерлемелерді көтеру немесе дивидендтер деңгейін көтеру шарттары жоқ және сатып алуға деген ниет жоқ;

4) реттелген борышты (депозитті, қарызды) беру мерзімі, облигацияларды өтеу мерзімі кем дегенде 5 жылды құрайды;

5) дивидендтерді төлеу бөлінуге жататын баптарға (бөлінбеген пайданы қоса) сәйкес жүзеге асырылады. Төлемдердің деңгейі эмиссия кезінде төленген сомаға ешқандай байланысты емес және ол үшін ең көбі көрсетілмеген (баптар бойынша бөлуге жататын сомадан асатындықтан, банк төлей алмайтын соманы қоспағанда).

5) уәкілетті органның оң қорытындысының болуы;
капиталмен ауыстыру ретінде сондай немесе сапасы жақсыны беру;
банктің капиталдандыруын мерзімсіз құралдарды қайтарып алуды жүзеге асыру салдарынан капиталдың ең төменгі талап етілетін деңгейінен жоғары жақсарту шарттары сақталған кезде кем дегенде бес жыл өткен соң ғана эмитенттің бастамасы бойынша кері қайтарып алынған;

5) реттеуіш капиталдың құрамында соңғы бес жыл мерзімде айналыстар тура сызықты әдіспен амортизацияланатынын тану;

6) дивидендтерді төлеу міндетті болып табылатын және дивидендтерді төлемеу дефолт жағдайы болып табылмайтын талаптар жоқ;

6) Кезкелген номинал төлемі (сатып алу немесе өтеу арқылы) уәкілетті органмен алдын-ала келісу арқылы жүзеге асырылады;

6) төлем (купон) деңгейін көтеру және сатып алуды қозғайтын талаптар жоқ;

7) дивидендтерді төлеу тек қана барлық шарттық міндеттемелерді орындаған соң, сондай-ақ капиталдың мейлінше басымдықты құралдары бойынша төлемдер жасалған соң жүзеге асырылады, бұл- артықшылықты дивидендтердің, оның ішінде сапасы ең жоғарғы капитал ретінде жіктелген басқа элементтердің қатысты емес екендігін білдіреді;

7) Банкте осы төлем құралымен байланысты дивидендтерді төлеуді кезкелген уақытта жоя алатын толық дискрециондық құқықтың болуы;

7) Эмитенттің бастамасы бойынша, тек кем дегенде бес жыл өткен соң, мынадай талаптарды сақтай отырып, кері қайтарып ала алады:
уәкілетті органның оң қорытындысы бар болса;
ауыстыруға осындай сападағы немесе сапасы жоғары капиталды ұсыну;
мерзімсіз құралдарды қайтарып алуды жүзеге асыру салдарынан банкті капиталдандыруды капиталдың барынша төмен талап етіліп отырған деңгейінен жоғары етіп жақсарту;

8) шығындар пайда болған кезде бірінші және соған теңбе-тең үлкенірек үлесті иеленетін капитал болып табылады. Ең жоғары деңгейлі сапасы бар капитал санатындағы әрбір құрал шығынды теңбе-тең негізде (банкке өзінің жұмыс істеуін тоқтатпай және таратылуға немесе банкроттыққа душар болмай, шығынды алып жүруге мүмкіндік беретін) және басқа құралдармен тең талаптар бойынша қайта іріктейді;

8) дискрециялық төлемдер төлеуді жою дефолт жағдайы болып табылмауы тиіс;

8) инвестор банкроттық және таратылу жағдайын қоспағанда, болашақ жоспарланған төлемдер (купон немесе номинал) төлеуді жеделдету құқығына ие болмауы тиіс;

9) төленген сома баланстық төлем қабілетсіздігін анықтау үшін меншікті капитал ретінде (міндеттеме ретінде танылмайды) танылады;

9) банктердің міндеттемелердің орындалу мерзімі келуіне орай міндеттемелердің орындалуы мақсатында жойылған төлемдерге кіруге толық рұқсаты болуы тиіс;

9) банк немесе сол арқылы банк бақылауды жүзеге асыра алатын немесе оның қызметіне қомақты түрде ықпал ете алатын кезкелген байланысты тұлға тура банк сияқты тікелей немесе жанама құралды сатып алу үшін қаржыландыруды жүзеге асыра алмайтыны сияқты, құралды сатып ала алмайды.

10) төленген сома бухгалтерлік есептің белгілі бір стандарттары кезінде капитал сияқты жіктеледі;

10) төлемдерді жою негізгі акционерлерге дивидендтер төлемін жүзеге асыруды қоспағанда, банкті шектеулерге алып келмеуі тиіс;


11) толық шығарылған және төленген, және банк тікелей не жанама құралды сатып алуды қаржыландыра алмайды;

11) бухгалтерлік есеп мақсатында міндеттеме ретінде жіктелген құралдар, берілген және алдын-ала анықталған триггерде және (немесе) алдын-ала анықталған триггер құралындағы шығынды анықтайтын есептен шығару механизмінің жай акцияларға конвертациялану номиналы арқылы шығындарды жұтып қою мүмкіндіктері болуы тиіс.
Есептен шығарудың мынадай тиімділіктері бар:
таратылу кезінде құралдың талап ету құқығын кемітеді;
құрады қайтарып алған кезде төлем сомасын кемітеді;
құрал бойынша дивидендтердің (купондардың) төлемдерін ішінара не толық кемітеді.


12) төлем сомасы қамтамасыз етілмеген, эмитенттің немесе банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалардың кепілдіктерімен жабылмаған, сондай-ақ заңды немесе экономикалық жағынан талап етудің басымдығын өсіретін басқа келісімдердің объектісі болып табылмайды;

12) банк немесе сол арқылы банк бақылауды жүзеге асыра алатын немесе оның қызметіне қомақты түрде әсер ете алатын кезкелген байланысты тұлға тура банк сияқты құралды сатып алу үшін тікелей немесе жанама қаржыландыруды жүзеге асыра алмайтыны сияқты құралды сатып ала алмайды;


13) тек банк иелерінің келісімімен ғана шығарылады не тікелей иеленушілер ұсынса немесе, егер тиісті заңмен рұқсат етілсе, Директорлар Кеңесі немесе иеленушілердің мүдделерін білдіруге тиісті дәрежеде уәкілетті басқа тұлғалар ұсынса;

13) құралдың белгілі бір уақыт кезеңі аралығында мейлінше төмен бағамен жаңа құрал шығарылған жағдайда эмитенттің инвесторларға өтемақы төлеуі үшін провизиялар құруы сияқты қайта капиталдандыруға кедергі жасауға мүмкіндік беретін ерекшеліктері болмауы тиіс.


14) банктің балансында нақты және жеке ашылған.                                                              ».

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 27 мамырдағы  
№ 97 қаулысына      
3-қосымша         

«Екінші деңгейдегі банктерге 
арналған пруденциалдық    
нормативтердің нормативтік мәні
және есептеу әдістемелері туралы
Нұсқаулықтың 1-2 қосымшасы   

Капиталдың жеткіліктілік коэффициенттерінің мәні

Кезең

2015 жылғы 01 қаңтардан бастап

2016 жылғы 01 қаңтардан бастап

2017 жылғы 01 қаңтардан бастап

2018 жылғы 01 қаңтардан бастап

2019 жылғы 01 қаңтардан бастап

Талаптар

Негізгі капиталдың жеткіліктілігі (k1)

5%

5,5%

6%

6,5%

7%

Бірінші деңгейдегі капиталдың жеткіліктілігі (k1-2)

6%

6,5%

7%

8%

9%

Меншікті капиталдың жеткіліктілігі (k2)

7,5%

8%

9%

10%

12%

Консервациялық буферді және жүйелі буферді ескергендегі, капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мәні

Кезең

2015 жылғы 01 қаңтардан бастап

2016 жылғы 01 қаңтардан бастап

2017 жылғы 01 қаңтардан бастап

2018 жылғы 01 қаңтардан бастап

2019 жылғы 01 қаңтардан бастап

Талаптар

Негізгі капиталдың жеткіліктілігі (k1)

6%

7,5%

9%

9,5%

10%

Бірінші деңгейдегі капиталдың жеткіліктілігі (k1-2)

7%

8,5%

10%

11%

12%

Меншікті капиталдың жеткіліктілігі (k2)

8,5%

10%

12%

13%

15%

Жүйе құраушы банктер үшін негізгі капиталдың жеткіліктілігі (k1)

7,5%

9,5%

10%

10,5%

11%

Жүйе құраушы банктер үшін бірінші деңгейдегі капиталдың жеткіліктілігі (k1-2)

8,5%

10,5%

11%

12%

13%

Жүйе құраушы банктер үшін меншікті капиталдың жеткіліктілігі (k2)

10%

12%

13%

14%

16%

      Ескертпе: Уәкілетті орган меншікті капитал жеткіліктілігі нормативтерінің және меншікті капитал буферлерінің мәндерін үш жылда бір реттен сирек емес қайта қарайды.».

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 27 мамырдағы  
№ 97 қаулысына      
4-қосымша        

«Екінші деңгейдегі банктерге
арналған пруденциалдық    
нормативтердің нормативтік мәні
және есептеу әдістемелері туралы
Нұсқаулықтың 1-3 қосымшасы  

Бөлінбеген таза кірісті шектеудің барынша төмен мөлшері

k1, k1-2 және/немесе k2 барынша төмен мәндерінен буфердің асып кетуінің қажетті мөлшерлі пайыздық сомасы

Шектелуге жатуы тиіс бөлінбеген таза кірістің барынша төмен деңгейі (пайызбен)

[< 25%]

[100%]

[25% - 50%]

[80%]

[50% - 75%]

[60%]

[75% - 100%]

[40%]

[> 100%]

[0%]

      Шектелуге жатуы тиіс бөлінбеген таза кірістің барынша төмен деңгейі (пайызбен) мейлінше көп мәнмен пайдаланылады.».

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 27 мамырдағы  
№ 97 қаулысына       
5-қосымша          

«Екінші деңгейдегі банктерге  
арналған пруденциалдық     
нормативтердің нормативтік мәні 
және есептеу әдістемелері туралы
Нұсқаулықтың 13-қосымшасы  

Меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенттерінің есебі туралы мәліметтер

(мың теңгемен)

р/с №

Компонент атауы

Секьюритирлендіру мәмілесін жүзеге асырудың алдындағы соңғы есепті күнгі мән

Секьюритирлендіру мәмілесін жүзеге асырғаннан кейінгі мән

1

Бірінші деңгейдегі капитал1.1

Негізгі капитал1.2

Үстеме капитал2

Екінші деңгейдегі капитал3

Негізгі капиталдан шегерілетін инвестиция3.1

Үстеме капиталдан шегерілетін инвестиция3.2

Екінші деңгейдегі капиталдан шегерілетін инвестиция4

Меншікті капитал5

Банктің секьюритирлендіру мәмілесі бойынша ұстап қалатын және «В+» халықаралық рейтинг бағасы және Standard&Poor's агенттігінен төмен немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе «kzBB+» рейтинг бағасы және агенттіктің ұлттық шкаласынан төмен рейтингі бар позиция сомасы

ХStandard&Poor's немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі не рейтинг бағасы жоқ6

Кредиттік тәуекелді, активтер мен шартты және нарықтық тәуекелді, операциялық тәуекелді (К1) ескеріп, есептелген болуы мүмкін талаптар мен міндеттемелер дәрежесі бойынша мөлшерленген негізгі капиталдың активтер сомасына, шартты және болуы мүмкін міндеттемелерге қатынасы7

Бірінші деңгейдегі капиталдың нарықтық тәуекелді, операциялық тәуекелді (К1-2) ескеріп, есептелген активтердің, кредиттік тәуекел бойынша мөлшерленген шартты және болуы мүмкін міндеттемелер, активтер және шартты және болуы мүмкін талаптар және міндеттемелер сомасына қатынасы8

Кредиттік тәуекелді ескеріп, мөлшерленген активтер8.1

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «ААА» бастап «АА-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzAAA» бастап «kzAА-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


8.2

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «А+» бастап «А-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzA+» бастап «kzA-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


8.3

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+» бастап «ВВВ-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB+» бастап «kzBBB-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


8.4

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «ВВ+» бастап «ВВ-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+» бастап «kzBB-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


9

Кредиттік тәуекелді ескеріп, сараланатын шартты және болуы мүмкін міндеттемелер,оның ішінде:9.1

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «ААА» бастап «АА-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzAAA» бастап «kzAА-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


9.2

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «А+» бастап «А-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzA+» бастап «kzA-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


9.3

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+» бастап «ВВВ-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB+» бастап «kzBBB-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


9.4

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «ВВ+» бастап «ВВ-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+» бастап «kzBB-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


10

Кредиттік тәуекелді ескеріп, сараланатын туынды қаржы құралдары, оның ішінде:10.1

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «ААА» бастап «АА-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzAAA» бастап «kzAА-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


10.2

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «А+» бастап «А-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzA+» бастап «kzA-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


10.3

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «ВВВ+» бастап «ВВВ-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBBВ+» бастап «kzВBB-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


10.4

Банк ұстап қалатын секьюритирлендіру мәмілесі бойынша кредиттік тәуекелді ескеріп сараланатын және Standard&Poor's агенттігінің «ВВ+» бастап «ВВ-» дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard&Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+» бастап «kzBB-» дейінгі рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар позициялар сомасы

Х


11

Екінші деңгейдегі банктердің капиталы есебіне енгізілмеген жалпы резервтер (провизиялар) сомасына кемітілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер, шартты және болуы мүмкін міндеттемелер жиынтығы12

Ерекше пайыздық тәуекел сомасы13

Жалпы пайыздық тәуекел сомасы14

Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы15

Нарықтық құнның өзгеруіне байланысты ерекше тәуекел сомасы16

Нарықтық құнның өзгеруіне байланысты жалпы тәуекел сомасы17

Нарықтық құнның өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел жиынтығы18

Айырбас бағамының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел сомасы19

Нарықтық тәуекелді ескеріп, есептелген активтердің және шартты және болуы мүмкін талаптардың және міндеттемелердің жиынтығы20

Операциялық тәуекел сомасы21

Нарықтық тәуекелді, операциялық тәуекелді ескеріп, есептелген (К2) кредиттік тәуекелдің, активтердің және шартты және болуы мүмкін талаптар мен міндеттемелердің дәрежесі бойынша мөлшерленген меншікті капиталдың активтердің, шартты және болуы мүмкін міндеттемелер сомасына қатынасыБасшы: ______________________________________
                (тегі және аты) (қолы)

Бас бухгалтер:_______________________________
                 (тегі және аты) (қолы)

Орындаушы: __________________________________
(қызметі, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Қол қойған күні «___» ___________ 200 __ жыл
      Мөр».

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 27 мамырдағы 
№ 97 қаулысына      
6-қосымша         

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.05.2016 № 144 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 27 мамырдағы 
№ 97 қаулысына      
7-қосымша        

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.05.2016 № 144 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 27 мамырдағы 
№ 97 қаулысына     
8-қосымша       

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.05.2016 № 144 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 27 мамырдағы  
№ 97 қаулысына       
9-қосымша         

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.05.2016 № 144 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады