Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2014 жылғы 4 қарашадағы № 38 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 6 қаңтарда № 10063 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2015 жылғы 18 қыркүйектегі № 143 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 18.09.2015 № 143 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 3) және 8) тармақшаларына, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 қыркүйектегі № 33 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9779 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті туралы ереженің 13-тармағы 9) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мыналар:
      1) «Орта білім беру саласында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану туралы есеп» (коды 1841104, индексі 1-ақпарат, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес;
      2) «Орта білім беру саласында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану туралы есеп» (коды 1841104, индексі 1-ақпарат, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес;
      3) «Кәсіпорындарда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану туралы есеп» (коды 0481104, индексі 3-ақпарат, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес;
      4) «Кәсіпорындарда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану туралы есеп» (коды 0481104, индексі 3-ақпарат, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 4-қосымшасына сәйкес;
      5) «Үй шаруашылығын ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануы бойынша зерттеу сауалнамасы» (коды 0522104, индексі Н-020, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрықтың 5-қосымшасына сәйкес;
      6) «Үй шаруашылығын ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануы бойынша зерттеу сауалнамасы» (коды 0522104, индексі Н-020, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 6-қосымшасына сәйкес бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіпте:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;
      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінде мемлекеттiк тiркегеннен кейiн он күнтiзбелiк күн iшiнде бұқаралық ақпарат құралдарына ресми жариялауға жіберсін;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында міндетті жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне және аумақтық органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
      5. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады және 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төраға                                           Ә.Смайылов

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Инвестициялар және даму
      министрі
      Ә.Ө.Исекешев ____________
      2014 жылғы 8 желтоқсан

Қазақстан Республикасы   
Ұлттық экономика министрлігі
      Статистика комитеті төрағасының
2014 жылғы 4 қарашадағы   
      № 38 бұйрығына 1-қосымша  

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма  общегосударственного  статистического наблюдения

Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики Республики Казахстан
от 4 ноября 2014 года № 38

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному органу статистики

Статистикалық нысанды
www.stat.gov.kz сайтынан
алуға болады
Статистическую форму можно
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1  часа

более 40 часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына дәйексіз деректерді ұсыну және алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан
коды 1841104
Код статистической
формы 1841104

1-ақпарат
1-информ

Орта білім беру саласында
ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды пайдалану туралы есеп Отчет об использовании информационно-коммуникационных технологий в сфере среднего образования

Жылдық
Годовая

Есепті кезең жыл
Отчетный                год
период                   

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 85.2, 85.3 - кодтарына сәйкес экономикалық қызметтің негізгі және қосалқы түрін жүзеге асыратын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық бөлімшелері тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видом экономической деятельности по коду Общего классификатора видов экономической деятельности 85.2, 85.3.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнің 3 қаңтар.
Срок представления 3 января после отчетного периода

БСН коды
Код БИН

Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына сәйкес ЭҚЖЖ бойынша код экономикалық қызметтің нақты жүзеге асырылатын түрінің коды мен атауын көрсетіңіз


Укажите наименование и код согласно фактически осуществляемого вида экономической деятельности, согласно Номенклатуре видов экономической деятельности код по ОКЭД


Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (бұдан әрі - АКТ) пайдалану жөнінде ақпарат
Информация об использовании информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)

1. Оқу мекемесінде оқушыларды интерактивті оқыту үшін қолданылатын құрылғыларды көрсетіңіз
Укажите используемые устройства в учебном заведении для интерактивного обучения учащихся

      1.1 Радиоқабылдағыш   
      Радиоприемник
      1.2 Теледидар          
      Телевизор

      1.3 Компьютер         
      Компьютер

      1.4 Интерактивті тақта 
      Интерактивная доска

      2. Телефон байланысы құралдары бар немесе жоқ екендігін көрсетіңіз?
      Укажите имеются ли в наличии средства телефонной связи?

      2.1 Иә      2.2 Жоқ
           Да              Нет

      3. Сіздің оқу мекемеңіздің интернет желісіне қолжетімділігі бар ма?
      Имеет ли Ваше учебное заведение доступ к сети интернет?

      3.1 Иә        3.2 Жоқ
           Да                Нет

      3.2 Интернет желісіне қосылу түрін көрсетіңіз
           Укажите тип подключения к сети интернет

      3.2.1 Бекітілген тар жолақты қолжетімділік
             Фиксированный узкополосный доступ
      3.2.2 Бекітілген кең жолақты қолжетімділік
             Фиксированный широкополосный доступ

      4. Сіз E-learning электрондық оқыту жүйесін пайдаланасыз ба?
      Используете ли вы систему электронного обучения E-learning?

      4.1 Иә            4.2 Жоқ
           Да                    Нет

5. Мультимедиялық кабинеттер санын көрсетіңіз, бірлік
Укажите количество мультимедийных кабинетов, единиц


6. Компьютерлер санын көрсетіңіз, бірлік
Укажите количество компьютеров, единиц


6.1 одан оқу үдерісінде қолданылатыны
из них используемых в учебном процессе


7. Оқушылардың жасы бойынша жалпы санын көрсетіңіз, адам
Укажите общее количество учащихся по возрасту, человек

6-15 жас
6-15 лет


15 жастан жоғары
свыше 15 лет


одан:
из них:


7.1 Компьютер қолданатын оқушылар саны
Количество учащихся, использующих компьютерсоның ішінде:
в том числе:7.1.1 ер
       мужской7.1.2 әйел
      женский7.2 Интернет желісін қолданатын оқушылар саны
Количество учащихся, использующих сеть интернетсоның ішінде:
в том числе:7.2.1 ер
       мужской7.2.2 әйел
      женский8. Компьютермен жұмыстың негізгі машықтарына оқыту үшін арнайы дайындықтан өткен мұғалімдердің санын көрсетіңіз, адам
Укажите количество учителей, прошедших специальную подготовку для того, чтобы обучать основным навыкам работы с компьютером, человек


9. АКТ-мен байланысты салаларда білім алған оқушылар саны, адам
Количество учащихся, получивших образование в областях, связанных с ИКТ, человек


одан:
из них:


9.1 Автоматтандыру және басқару
Автоматизация и управление


9.2 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Вычислительная техника и программное обеспечение


9.3 Ақпараттық жүйелер
Информационные системы


9.5 Байланыс, радиотехника және телекоммуникациялар
Связь, радиоэлектроника и телекоммуникации


Атауы                              Мекенжайы
Наименование__________________________ Адрес ________________________
            __________________________ ______________________________

Телефон    __________________________

Электрондық пошта мекенжайы
Адрес электронной почты ______________

Орындаушы
Исполнитель _______________________________ _________________________
            тегі, аты және әкесінің аты         телефон
            (бар болған жағдайда)
              фамилия, имя и отчество
             (при его наличии)

Басшы
Руководитель ______________________________ _________________________
             тегі, аты және әкесінің аты         қолы
            (бар болған жағдайда)
              фамилия, имя и отчество                 подпись
             (при его наличии)

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер _________________________________ _________________
                 тегі, аты және әкесінің аты     қолы
                (бар болған жағдайда)            подпись
                  фамилия, имя и отчество
                 (при его наличии)

                              Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
                                 Место для печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрлігі Статистика
комитеті төрағасының    
2014 жылғы 4 қарашадағы  
№ 38 бұйрығына 2-қосымша  

«Орта білім беру саласында ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды пайдалану туралы есеп» (коды 1841104, индексі
1-ақпарат, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы «Орта білім беру саласында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану туралы есеп» (коды 1841104, индексі 1-ақпарат, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі - Нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Орта білім беру саласында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану туралы есеп» (коды 1841104, индексі 1-ақпарат, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.
      2. 1-7-тармақтарды барлық оқу мекемелері толтырады.
      3. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларға (бұдан әрі - АКТ) ақпаратты пайдаланушылардың мүддесіне қарай жинау, өңдеу, сақтау, тарату, бейнелеу және пайдалану мақсатында біріктірілген өндірістік үдерістер мен бағдарламалық-техникалық құралдар әдістерінің жиынтығы жатады.
      Интернет желісі ретінде бөліктері TCP/IP хаттамасында негізделген бірыңғай мекенжай кеңістігінде бір-бірімен қисындық байланысқа түскен ғаламдық ақпараттық желі танылады. Интернет желісі көптеген өзара байланысқан компьютер желілерінен тұрады және компьютерлерге, электронды поштаға, хабарландыру тақталарына, деректер базасына және пікір-талас топтарына қашықтан қатынауды қамтамасыз етеді;
      1.1-тармақшада радиоқабылдағыштарға жалпы қолжетімді жиілікті қолданумен радиохабар дабылын қабылдай алатын, бөлек жабдық жатады. Егер олар әдейі оқыту мақсатында қолданбаса, басқа құрылғыларға қосылған радиоқабылдағыштар (плейер, автомобиль радиоқабылдағышы, аудиокассеталар немесе CD-плейер (жазу жабдықтары)) алынып тасталады;
      1.2-тармақшада эфир, кабель және жерсерігі сияқты теледидарға қолжетімділіктің кең таралған әдістерін пайдаланумен теледидар хабарының дабылын қабылдай алатын, бөлек жабдық жатады. Басқа құрылғыларға (компьютерлер, шағын компьютерлер, смартфондар немесе ұтқыр телефондар) қосылған теледидар қабылдағыштары оқыту мақсатында қолданылған жағдайларда ғана есепке алынады;
      1.4-тармақшада интерактивті тақта жүйенің бір бөлігі ретінде қызмет ететін, құрамына сондай-ақ компьютер мен проектор кіретін үлкен сенсорлық экран болып табылады. Проектордың көмегімен компьютердің жұмыс үстелінің бейнесі интерактивті тақтаның бетіне шығарылады. Бұл жағдайда тақта экран қызметін атқарады. Тақтаға шығарылатын бейнемен жұмыс істеуге, өзгерістер енгізуге және белгілер жасауға болады. Барлық өзгерістер компьютердегі сәйкес файлдарға жазылады, сақталуы мүмкін және одан әрі түзетіліп, алынатын тасымалдағыштарға қайта жазылуы мүмкін. Бұл жағдайда электрондық тақта ақпаратты енгізу құрылғысы ретінде жұмыс істейді.
      3.1.1-тармақшада интернет желісіне бекітілген тар жолақты қолжетімділік болып аналогты модем (стандартты телефон желісі бойынша номер теру арқылы қатынау), қызметтер интеграциясымен сандық желі (ҚИСЖ), 256 килобит секундына (бұдан әрі - кбит/с) төмен жылдамдықты сандық абоненттік желі, сондай-ақ жүктеу жылдамдығы 256 кбит/с-тан төмен бекітілген қатынаудың басқа да түрлері арқылы жалпыға бірдей қолдану үшін байланыс орнату танылады;
      3.1.2-тармақшада интернет желісіне бекітілген кең жолақты қолжетімділік болып бір немесе екі бағытта да (жүктеу және түсіру) жылдамдығы 256 кбит/с-тан кем емес жалпыға бірдей қолдану үшін жоғары жылдамдықты байланыс орнату танылады. Оған кабельді модемдер қолданумен интернет-қосылыстар, жылдамдығы 256 кбит/с-тан кем емес сандық абоненттік желілір негізіндегі интернет-қосылыстар, талшықты-оптикалық және бекітілген кең жолақты қолжетімділіктің басқа да технологиялары (спутниктік кең жолақты интернет, интернет негізіндегі жергілікті есептеу желісі, бекітілген сымсыз қолжетімділік, сымсыз жергілікті есептеу желісі және WiMAX (WiMAX - телекоммуникациялық технология, құрылымдардың кең спектрге арналған өте алыс жерлерiнде игерiлген әмбебап сымсыз байланыстың беруi)) кіреді.
      4-тармақта E-learning электрондық оқыту жүйесі ретінде ақпараттық, электрондық технологиялар арқылы электрондық оқыту жүйесі танылады.
      5-тармақта мультимедиялық кабинеттерге оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу қызметінде оқытудың жаңашыл құралдарын қолданатын заманауи оқу кабинеті жатады.
      Мультимедиялық кабинет пәні бойынша сабақ беру жұмыстарына арналған:
      орыс тілі және әдебиет (пәндер бойынша факультативті сабақтар) бойынша сыныптан тыс жұмыстар;
      оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуіне;
      қашықтықтан конкурстарға, олимпиадаларға, викториналарға қатысуға арналған.
      Сондай-ақ, сынып жетекшілерінің тәрбие жұмыстарын сәтті жүргізуіне;
      ата-аналармен қашықтықтан байланысуға, оқушылардың сабаққа келуін мониторингілеуге арналған.
      7-тармақта есепті оқу жылының 1 қаңтарына оқушылардың саны көрсетіледі.
      7.2-тармақшада мектепте интернет желісін қолданатын оқушыларға мектепте оқу материалдарын игеруді жеңілдету тәсілі ретінде интернет-лабораторияларды пайдалануға құқығы бар оқушылар жатады.
      8-тармақтағы «Компьютермен жұмыстың негізгі машықтарына оқыту үшін арнайы дайындықтан өткен мұғалімдердің санын көрсетіңіз, адам» көрсеткіші АКТ саласында арнайы дайындық бағдарламасын өткен информатикадан сабақ беретін бастауыш және орта мектептердің мұғалімдерінің кәсіби дайындық дәрежесін өлшейді.
      9-тармақты Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 85.32 коды бойынша тек техникалық және кәсіптік орта білім беретін оқу мекемелері толтырады.
      4. Осы нысанды тапсыру қағаз тасымалдағышта немесе «Online» режимде электронды форматта жүзеге асырылады. Нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті интернет-ресурсының (www.stat.gov.kz) «Статистикалық деректерді электронды түрде қабылдау» бөлімінде орналастырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану арқылы іске асырылады.
      9. Арифметикалық-логикалық бақылау
      3.1 тармақша 0, онда 3.2 тармақша 0;
      3 тармақ 0, онда 2 тармақ 0;
      6 тармақ > 6.1 тармақшасы;
      7 тармақ > 7.1 тармақшасы;
      7 тармақ > 7.2 тармақшасы;
      7.1 тармақ > 7.2 тармақшасы;
      7.1 тармақ = 7.1.1 – 7.1.2 тармақшалары;
      7.2 тармақ = 7.2.1 – 7.2.2 тармақшалары;
      9 тармақ >  9.1 - 9.4 тармақшалары;
      Егерде ЭҚЖЖ 85.2 және 85.31, онда 9-тармақ толтырылмайды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрлігі Статистика
комитеті төрағасының    
2014 жылғы 4 қарашадағы  
№ 38 бұйрығына 3-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма  общегосударственного  статистического наблюдения

Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики Республики Казахстан
от 4 ноября 2014 года № 38

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному органу статистики
Статистикалық нысанды
www.stat.gov.kz сайтынан
алуға болады
Статистическую форму можно
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1  часа

более 40 часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына дәйексіз деректерді ұсыну және алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан
коды 0481104
Код статистической
формы 0481104

3-ақпарат
3-информ

Кәсіпорындарда ақпараттық–коммуникациялық технологияларды пайдалану туралы есеп

Отчет об использовании информационно – коммуникационных технологий на предприятиях

Жылдық
Годовая

Есепті кезең жыл
Отчетный                год
период                     

Негізгі қызмет түрлері Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 01-03, 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 55, 58-63, 64.19, 64.92, 65, 68, 69-74, 77-82, 84, 86, 93.1, 95.1 кодтарына сәйкес заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01-03,05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 55, 58-63, 64.19, 64.92, 65, 68, 69-74, 77-82, 84, 86, 93.1, 95.1.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнің 3 қаңтар.
Срок представления 3 января после отчетного периода

БСН коды
код БИН

«» белгісімен жауаптың тиісті нұсқасы белгіленеді
Отмечается знаком «Ц» соответствующий вариант ответа

1. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (бұдан әрі - АКТ) пайдалану жөнінде ақпарат
Информация об использовании информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)

1.1 Сіздің кәсіпорында компьютер қолданыла ма?
В вашей организации используются компьютеры?

1.1.1 Иә 1.2-тармақ және әрі қарай 1.1.2 Жоқ 6-тармақ
      Да          Пункт 1.2 и далее                 Нет Пункт 6

                                                    бірлік
                                                         единиц

1.2 Жеке меншік дата-орталықтардың санын көрсетіңіз, бірлік
Укажите количество собственных дата-центров, единиц


1.3 Серверлік бөлмелердің санын көрсетіңіз, бірлік
Укажите количество серверных комнат, единиц


1.4 Серверлік жабдықтың санын көрсетіңіз, бірлік
Укажите количество серверного оборудования, единиц


соның ішінде
в том числе:


1.4.1 Сервер
1.4.2 Бейнесервер
       Видеосервер


1.4.3 Үздіксіз қоректендіру көзі
Источник бесперебойного питания


1.4.4 Деректерді сақтау жүйесі
Система хранения данных


1.4.5  Жіңішке клиент
Тонкий клиент


1.4.6 Арнайы корпус немесе шкаф
Специальный корпус или шкаф


1.5 Сіздің ұйымыңызда қолданылатын компьютерлер санын көрсетіңіз
Укажите количество компьютеров, используемых в вашей организации


1.6 Жергілікті есептеуіш желілерге (ЖЕЖ) қосылған компьютерлер санын көрсетіңіз
Укажите количество компьютеров, подключенных к локальной вычислительной сети (ЛВС)


1.7 Интернет-ресурстар санын көрсетіңіз:
Укажите количество интернет-ресурсов


1.8 Сіз аталған ақпараттық технологиялардың қандай жүйесін қолданасыз? (барын көрсетіңіз)
Какую из указанных систем информационных технологий вы используете? (укажите наличие)

1.8.1 Интранет

1.8.2 Экстранет

1.8.3 Интернет-портал
      Интернет-портал

2. Интернет желісіне қолжетімділік және қолдану
Доступ и использование сети интернет

2.1 Сіздің ұйымыңыздың интернет желісіне қолжетімділігі бар ма?
Ваша организация имеет доступ к сети интернет?

2.1.1 Иә 2.2-тармақ және әрі қарай
Да                Пункт 2.2 и далее

2.1.2 Жоқ 3.4-тармақ және әрі қарай
       Нет        Пункт 3.4 и далее

2.2 Интернет желісіне қосылған компьютерлер санын көрсетіңіз, бірлік
Укажите количество компьютеров, подключенных к сети интернет, единиц


2.3 Жұмыс уақытында интернет желісіне қолжетімділікті пайдаланатын қызметкерлердің санын көрсетіңіз, адам
Укажите количество сотрудников, которые используют доступ к сети интернет в рабочее время, человек


2.4 Сіздің ұйымыңызда интернет желісіне қосылу түрін көрсетіңіз
Укажите тип подключения к сети интернет в Вашей организации

2.4.1 Аналогты модем (телефон желісі бойынша коммутацияланатын қатынау) немесе ISDN
Аналоговый модем (коммутируемый доступ через телефонную линию) или ISDN

2.4.2 DSL (ADSL, SHDSL және басқалар)
DSL (ADSL, SHDSL и другие)

2.4.3 Ұтқыр телефон арқылы тар жолақты байланыс (GPRS, WAP және басқалар)
Узкополосная связь через мобильный телефон (GPRS, WAP и другие)

2.4.4 Жерсеріктік байланыс
Спутниковая связь

2.4.5 Талшықты-оптикалық байланыс
Волоконно-оптическая связь

2.4.6 Ұтқыр жоғары жылдамдықты байланыс
Мобильная высокоскоростная связь

2.4.7 Сымсыз кең жолақты байланыс
Беспроводная широкополосная связь

2.5 Сіздің ұйымыңыз интернет-брондаудың халықаралық жүйелерінде интеграцияланған ба?
Ваша организация интегрирована в международные системы интернет-бронирования?

2.5.1 Иә
      Да

2.5.2 Жоқ
      Нет

2.6 Сіздің ұйымыңызда ішкі бизнес-үдерістер автоматтандырылған ба?
В Вашей организации автоматизированы внутренние бизнес-процессы?

2.6.1 Иә
      Да

2.6.2 Жоқ
      Нет

3. Интернет желісін пайдалану мақсаттары
Цели использования сети интернет

3.1 Қызмет түрлері бөлінісінде интернет желісін пайдалану
Использование сети интернет в разбивке по видам деятельности

3.1.1 Электрондық поштаны жіберу және алу
Отправка и получение электронной почты

3.1.2 Интернет желісі арқылы телефонмен сөйлесу/VoIP
Телефонные переговоры через сеть интернет/VoIP

3.1.3 Ақпарат орналастыру немесе хабарлармен шапшаң алмасу
Размещение информации или мгновенный обмен сообщениями

3.1.4 Тауарлар мен қызмет көрсетулер туралы ақпаратты алу
Получение информации о товарах и услугах

3.1.5 Мемлекеттік басқару органдарынан ақпарат алу
Получение информации от органов государственного управления

3.1.6 Мемлекеттік басқару органдарымен өзара іс-қимыл
Взаимодействие с органами государственного управления

3.1.7 Банктік операцияларды іске асыру
Осуществление банковских операций

3.1.8 Басқа да қаржы қызметтеріне қол жеткізу
Получение доступа к другим финансовым услугам

3.1.9 Клиенттік қызмет көрсетулерді ұсыну
Предоставление клиентских услуг

3.1.10 Өнімдерді онлайн жеткізу
Онлайновая доставка продукции

3.1.11 Персоналды іштен немесе сырттан жалдау
Внутренний или внешний наем персонала

3.1.12 Персоналды кәсіби дайындау
Профессиональная подготовка персонала

3.1.13 Қызметтің өзге де түрлері
Прочие виды деятельности

3.2 Сіздің кәсіпорыныңыз тауарлар мен қызметтерге интернет арқылы тапсырыс қабылдады ма?
Принимало ли Ваше предприятие заказы на товары или услуги по интернету?3.3 Сіздің кәсіпорыныңыз тауарлар мен қызметтерге интернет арқылы тапсырыс орналастырды ма?
Размещало ли Ваше предприятие заказы на товары или услуги по интернету?

3.4 Жалпы құжатайналымдағы электрондық құжатайналымның үлесін көрсетіңіз
Укажите долю электронного документооборота в общем объеме документооборота

0% 1-24% 25-50% 51-100%

             


4. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларға жұмсалған шығындар
Затраты на информационно-коммуникационные технологии


мың теңге
тысяч тенге

4.1 АКТ-ға жұмсалған шығындарың жалпы сомасын көрсетіңіз
Укажите общую сумму затрат на ИКТ


4.1.1 Есептеуіш техникасын (компьютерлер, серверлер, принтерлер, сканерлер, жергілікті желілерде қолданылатын жабдықтар және басқалар) сатып алуға (орнату мен реттеуді қоса) жұмсалған шығындар
Затраты на приобретение (включая установку и наладку)
вычислительной техники (компьютеры, серверы, принтеры, сканеры,
оборудование для локальных сетей и другие)


4.1.2 Лицензиялық келісім негізінде қолданылатын бағдарламалық құралдарды сатып алуға жұмсалған шығындар
Затраты на приобретение программных средств, используемых на основе лицензионного соглашения


4.1.3 Меншікті ақпараттық жүйелерді құру қызметтерін сатып алуға шығындар
Затраты на закуп услуг создания собственных информационных систем


4.1.4 Меншікті ақпараттық жүйелерге қызмет көрсету қызметтерін сатып алуға шығындар
Затраты на закуп услуг обслуживания собственных информационных систем


4.1.5 Ұйым ішінде бағдарламалық қамтамасыз етуді өз бетінше әзірлеуге жұмсалған шығындар
Затраты на самостоятельную разработку программного обеспечения  внутри организации


4.1.6 Интернет желісі байланысы қызметтеріне ақы төлеуге шығындар
Затраты на оплату услуг связи сети интернет


4.1.7 АКТ жетілдірумен айналысатын және оларды пайдаланатын қызметкерлерді оқытуға шығындар
Затраты на обучение сотрудников, связанные с развитием и использованием ИКТ


4.1.8 Ақпараттық технологиялармен (байланыс қызметтері мен оқытудан басқа) байланысты бөгде ұйымдар мен мамандар көрсеткен қызметке ақы төлеуге шығындар
Затраты на оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с информационными технологиями (кроме услуг связи и обучения)


4.1.9 Интернет желісінде жарнамаға шығындар
Затраты на рекламу в сети интернет


4.1.10 Интернет-ресурстарды құруға және ұстауға шығындар
Затраты на создание и содержание интернет-ресурсов


4.1.11 Компьютерлік жабдықтарды (компьютерлер, серверлер, принтерлер, сканерлер, жергілікті желілерде қолданатын жабдықтар және басқалар) жалға алуға шығындар
Затраты на аренду компьютерного оборудования (компьютеры, серверы, принтеры, сканеры, оборудование для локальных сетей и другие)


5. АКТ-ға жұмсалған шығындардың қаржыландыру көздері
Источники финансирования затрат на ИКТмың теңге
тысяч тенге

5.1 Кәсіпорын қаражаты
Средства предприятия


5.2 Республикалық бюджет
Республиканский бюджет


5.3 Жергілікті бюджет
Местный бюджет


5.4 Шетелдік инвестициялар
Иностранные инвестиции


5.5 Қарыз қаражаттар
Заемные средства


6. Ұйым қызметкерлерінің саны
Численность работников организацииадам
человек

6.1 Есепті жылдың соңына қызметкерлердің санын көрсетіңіз
Укажите численность работников на конец отчетного года, человек


6.2 Есепті жылдың соңына IT–мамандардың санын және оларға қажеттілікті көрсетіңіз
Укажите численность IT–специалистов на конец отчетного года, а также их потребность

бары           қажеттілік
наличие          потребность


6.2.1 Есепті жылдың соңына біліктілігі жоғары деңгейдегі IT–мамандардың санын және оларға қажеттілікті көрсетіңіз
Укажите численность IT-специалистов высшего уровня квалификации на конец отчетного года, а также их потребностьсоның ішінде:
в том числе:


6.2.1.1 Жүйелік талдаушылар
Системные аналитики6.2.1.2 Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеушілер
Разработчики программного обеспечения6.2.1.3 Жоғарыда көрсетілген топтарға енбеген IT–мамандар
IT-специалисты, не вошедшие в вышеперечисленные группыодан:
из них:


6.2.1.3.1 Деректер базасының әкімшісі
Администратор баз данных6.2.1.3.2 Инженер-жүйе технигі
           Инженер-системотехник6.2.1.3.3 IT-дизайнер
           IT–дизайнер6.2.1.3.4 Жүйелік инженер
           Системный инженер6.2.2 Есепті жылдың соңына біліктілігі орташа деңгейдегі IT–мамандардың санын және оларға қажеттілікті көрсетіңіз
Укажите численность IT-специалистов среднего уровня квалификации
на конец отчетного года, а также их потребностьсоның ішінде:
в том числе:


6.2.2.1 Электронды есептеуіш машиналарға қызмет көрсету
жөніндегі техник-операторлар
Техники-операторы по обслуживанию электронных
вычислительных машин6.2.2.2 Компьютер құрылғыларына қызмет көрсету жөніндегі техник-операторлар
Техники-операторы по обслуживанию компьютерных устройств6.2.2.3 Өнеркәсіптік роботтарға қызмет көрсету жөніндегі техник-операторлар
Техники-операторы по обслуживанию промышленных роботов6.3 Қашықтықтан жұмыспен қамтылған қызметкерлердің санын көрсетіңіз
Укажите численность работников, занятых на дистанционной работе6.4 Компьютерлік сауаттылықты меңгерген қызметкерлердің санын көрсетіңіз
Укажите численность работников, владеющих компьютерной грамотностьюсоның ішінде:
в том числе:


6.4.1 Жаңадан пайдаланушы
Начинающий пользователь6.4.2 Қарапайым пайдаланушы
Обычный пользователь6.4.3 Тәжірибелі пайдаланушы
Опытный пользователь6.5 Компьютерлік сауаттылық бойынша оқытудан өткен қызметкерлердің санын көрсетіңіз
Укажите численность работников, прошедших обучение по компьютерной грамотности


6.6 Компьютер пайдаланатын қызметкерлердің санын көрсетіңіз
Укажите численность работников, использующих компьютер


Атауы                              Мекенжайы
Наименование__________________________ Адрес ________________________
            __________________________ ______________________________

Телефон    __________________________

Электрондық пошта мекенжайы
Адрес электронной почты ______________

Орындаушы
Исполнитель _______________________________ _________________________
            тегі, аты және әкесінің аты         телефон
            (бар болған жағдайда)
              фамилия, имя и отчество
             (при его наличии)

Басшы
Руководитель ______________________________ _________________________
             тегі, аты және әкесінің аты         қолы
            (бар болған жағдайда)
              фамилия, имя и отчество                 подпись
             (при его наличии)

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер _________________________________ _________________
                 тегі, аты және әкесінің аты     қолы
                (бар болған жағдайда)            подпись
                      фамилия, имя и отчество
                      (при его наличии)

                              Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
                                 Место для печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрлігі Статистика
комитеті төрағасының   
2014 жылғы 4 қарашадағы   
№ 38 бұйрығына 4-қосымша  

«Кәсіпорындарда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдалану туралы есеп» (коды 0481104, индексі 3-ақпарат, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы «Кәсіпорындарда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдалану туралы есеп» (коды 0481104, индексі 3-ақпарат, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі - Нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Кәсіпорындарда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдалану туралы есеп» (коды 0481104, индексі 3-ақпарат, кезеңділігі жылдық) жалпы мемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) автоматтандыру – адам еңбегін жеңілдету және оның нысандарын ығыстыру, үдерістердің өнімділігі мен ашықтығын арттыру мақсатында ақпаратты өңдеу, жүйелендіру, сақтау және беру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану;
      2) ақпараттық технологиялар – әдістердің, өндірістік процестердің және ақпаратты жинауды, құруды, сақтауды, жинақтауды, өңдеуді, іздестіруді, шығаруды, көшірмесін түсіруді, беру мен таратуды қамтамасыз ететін технологиялық кешенге біріктірілген бағдарламалық-техникалық құралдардың жиынтығы;
      3) интернет-ресурс – ашық ақпараттық-коммуникациялық желіде жұмыс істейтін электрондық ақпараттық ресурс, оны жүргізу және (немесе) пайдалану технологиясы, сондай-ақ ақпараттық өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін ұйымдық құрылым.
      3. 1-бөлімде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану жөнінде ақпарат көрсетіледі.
      Ақпараттық-коммуникациялық технологияларға (бұдан әрі - АКТ) ақпаратты пайдаланушылардың мүддесіне қарай жинау, өндеу, сақтау, тарату, бейнелеу және пайдалану мақсатында біріктірілген өндірістік үдерістер мен бағдарламалық-техникалық құралдар әдістерінің жиынтығы жатады.
      1.2-тармақта дата-орталығына серверлік және желілік жабдықты орналастыруға (хостинг) және абоненттерді интернет желісінің арналарына қосуға арналған мамандандырылған ғимараты жатады.
      1.3-тармақта серверлік бөлмеге серверлік және телекоммуникациялық жабдықты орналастыруға және оның қызмет етуіне арналған, арнайы жасалған және сүйемелденетін шарттары бар бөлінген технологиялық үй-жайлары жатады.
      1.4-тармақтың серверлік жабдықтарға бұл адамның тікелей қатысуынсыз қандай да бір сервистік міндеттерді орындауға арналған құрылғылардың жеткілікті кең өрісін біріктіретін жалпы түсініктер жатады.
      1.4-тармақтың 1.4.1-тармақшасында серверге онда сервистік қамтамасыз етуді орындау үшін бөлінген және немесе арнайы аппараттық қамтамасыз ету жатады.
      1.4-тармақтың 1.4.2-тармақшасында бейнесервер қабылдау, сақтау, туындылар немесе бейнесигналдарды және (немесе) аудиосигналды ретрансляциялау, бейне суреттерді, оның ішінде инфрақызыл спектрде алынғандарды өңдеу; телеметрия деректерін өңдеу; қауіпсіздіктің басқа жүйелерімен басқаруға арналған аппараттық қамтамасыз ету жатады.
      1.4-тармақтың 1.4.3-тармақшасында үздіксіз қоректендіру көзіне екінші электрлік қоректендіру көзі, берілген уақыт кезеңі ішінде және нормалары шегінде үздіксіз электр энергиясымен қамтамасыз етумен электрлік жабдықты оған қосылуын қамтамасыз ететін автоматтық құрылғы жатады.
      1.4-тармақтың 1.4.4-тармақшасында деректерді сақтауға арналған жүйеге серверлерге дискілік массивтер, ленталық кітапханалар, оптикалық жетектер сияқты деректерді сақтаудың сыртқы құрылғыларын қосуға арналған сәулеттік шешімдер жатады.
      1.4-тармақтың 1.4.5-тармақшасында жұқа клиенттер - серверде ақпаратты өңдеу бойынша міндеттердің барлығы немесе үлкен бөлігі болатын, клиент-серверімен немесе терминалдық сәулетімен жұмыс істейтін компьютер немесе клиент-бағдарламаны білдіреді. Жұқа клиент ретінде веб-қосымшалармен жұмыс үшін пайдаланылатын, браузері бар компьютер болуы мүмкін.
      1.4-тармақтың 1.4.6-тармақшасында арнайы шкаф немесе шкаф телекоммуникациялық жабдықты, серверлерді, маршрутизаторды, модемдерді, станцияларды ыңғайлы, үйлесімді, технологиялық және қауіпсіз бекітуге арналған конструкция.
      1.5-тармақта жергілікті есептеу желісіне бір немесе бірнеше жақын орналасқан ғимараттар шегінде цифрлық деректерді берудің бір немесе бірнеше автономдық жоғары жылдамдықты арналарымен біріктірілген компьютерлер тобы және оқшауланған жабдықтар жатады;
      1.8.1-тармақшада интранетке ішкі корпоративтік ақпаратты жүйелендіру, сақтау және өңдеу, жергілікті желі арқылы ұйымдастырылған ұйымға немесе ғаламдық желі бойынша қорғалған қосылыстарға қызметкерлердің қолжетімділігі үшін арналған бағдарламалық құжаттар және интернет технологияларын қолдануға бөлінген корпоративтік желі кіреді.
      1.8.2-тармақшада экстранетке бірлескен бірнеше (екі және одан көп) интражелілер жатады.
      1.8.3-тармақшада интернет-портал ақпаратты, электрондық сервистер мен қызметтерді кешенді ұсынуға арналған, сондай-ақ құрамында тұтынушылардың көп санының қажеттіліктеріне сәйкес келетін басқа интернет-ресурстарға сілтемелер бар интернет-ресурстар танылады;
      4. 2-бөлімде интернет желісіне қолжетімділік және қолдану туралы ақпарат қөрсетіледі.
      2.4.1-тармақшада аналогты модемге телефонмен сөйлесулер үшін телефон желісін пайдалану мүмкіндігінсіз секундына 256 килобитқа дейінгі жылдамдықпен аналогты телефон желісі арқылы интернет желісіне қатынауды ұйымдастыруға мүмкіндік беретін технологиялар жатады;
      2.4.2-тармақшада DSL ретінде мәліметтерді дәстүрлі (мыс) телефон желісі арқылы жоғары жылдамдықпен жеткізетін кең жолақты сандық абоненттік желі танылады;
      2.4.3-тармақшада GPRS деректерді топтап жіберуді жүзеге асыратын GSM ұтқыр байланысы технологиясындағы қондырма танылады;
      2.4.5-тармақшада талшықтық-оптикалық байланысқа оптикалық диапазонның ақпараттық сигналында электромагниттік сәуле шығару үшін қолданылатын электробайланастың өткізгіштік түрі жатады, ал бағыттаушы жүйе ретінде талшықтық-оптикалық сымдар қолданылады.
      2.4.6-тармақта ұтқыр жоғары жылдамдықты байланысқа деректерді беру жылдамдығы 256 кбит/с және одан жоғары жылжымалы ұтқыр стандарттық желі жатады, сонымен қатар, хабар жіберу бойынша қызметінен бөлек сатып алатын, ақпарат жіберуді жылжымалы байланыс желісі бойынша арнайы қызмет түрі үшін желі жатады, немесе жеке қызмет түрінде (USB-модем/аппараттық кілт), немесе қосымша келісімшарт жасасу керек болатын, хабар беру қызметі қосымша пакет ретінде. Бұл жерге WiMax жылжымалы байланыс технологиясын қолданылатын желілер де қосылуы мүмкін.
      2.4.7-тармақша кең жолақты жоғары жылдамдықтағы байланысқа жерсеріктік желісі және жерүсті тұрақты кең жолақты байланысы кіреді.
      2.5-тармақта интернет-броньдау жүйесіне интернет арқылы пайдаланушыларға броньдауды қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелер кіреді.
      2.6-тармақшада белгілі бір өнімді құруға немесе тұтынушыларға қызмет көрсетуге бағытталған іс-шаралар немесе тапсырмалардың өзара байланысының жиынтығын өз алдына ұсынатын бизнес-процестер көрсетіледі.
      3.4-тармақта электронды құжат айналым жүйесіне электронды құжаттармен алмасу жүйесі, Қазақстан Республикасы заңнамасымен реттелетін қатысушылар арасында қарым-қатынас кіреді.
      5. 5-бөлімде АКТ–ға шығындарды қаржыландыру көздері көрсетіледі.
      6. 6-бөлімнің «қажеттілік» бағанында бос орындар саны емес, мамандардың қажеттi саны көрсетiледі.
      6.2.1.3.1-тармақша әкімшілік деректер қорына (бұдан әрі – ДҚ) дерек қордағы өндіру талабына оны жобалауға, іске асыруға, тиімді қолдануға және шығарып салуға, ДҚ қолданушылардың тіркеу жазбасын басқаруды қоса және рұқсат етілмеген іс-қимылдардан қорғауға жауап беретін тұлға жатады. ДҚ әкімшіліктің маңызды қызметінің бірі деректердің тұтастылығын қолдау болып табылады.
      6.2.1.3.2-тармақшада инженер-жүйе технигіне ақпараттық жүйе жабдығының үздіксіз қызмет етуін қамтамасыз ететін тұлға жатады, жұмыс үрдісінде туындайтын бұзушылықтарды жою бойынша жедел шаралар қабылдайды, есептегіш техника құралдарының жұмыс қабілетін қолдау бойынша профилактилалық жұмыстар жүргізеді, есептеуіш техника құралдары мен жергілікті есептеуіш желінің кабельдік желілерінің тестіленуін қамтамасыз етеді, ақпараттық жүйелердің компьютерлерінің және желілік жабдығының жұмысын мониторингілеуді және диагностикалауды жүзеге асырады, ақпараттық жүйені толықтай қолдану және пайдалану бойынша нұсқаулықтарды, әдістемелік және нормативтік материалдарды әзірлейді.
      6.2.1.3.3-тармақшада IT дизайнерге веб-жобалардың сұлбаларын әзірлеу, веб-жобалардың стильдік рәсімделуін әзірлеу, веб-жобаларды беттеу жөніндегі мамандармен өзара іс-қимыл, сайтта орналастыру үшін жарнамалық және имидждік ақпараттың сұлбаларының әзірленуі үшін жауап беретін адам жатады.
      6.2.1.3.4-тармақшада жүйелік инженерге АКТ-жүйе құрамдастарының пайдалану талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ететін тұлға жатады.
      6.3-тармақ қашықтықтан жұмыс АКТ жұмысы үдерісінде жұмыс берушінің орналасқан орнынан тыс еңбек үдерісін жүзеге асырудың ерекше формасы ретінде түсіндіріледі.
      6.6-бөлімнің мамандығына және біліктілік деңгейіне қарамастанкәсіпорынның дербес компьютер қолданатын барлық қызметкерлері есепке алынады.
      7. Осы нысанды тапсыру қағаз тасымалдағышта немесе электронды форматта жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті интернет-ресурсының (www.stat.gov.kz) «On-line есептер» бөлімінде орналастырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану арқылы жүзеге асырылады.
      8. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1-бөлім. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану жөнінде ақпарат:
      1.4-тармақ = 1.4.1 – 1.4.6 тармақтары;
      1.5-тармақ > 1.6-тармақтан;
      4-бөлім. «Ақпараттық-коммуникациялық технологияларға байланысты шығындар»:
      4.1-тармақ = 4.1.1 - 4.1.11-тармақтары + 4.2.1-тармақ;
      6-бөлім. Ұйым қызметкерлерінің саны:
      6.1-тармақ 6.2-тармақтан;
      6.2-тармақ = 6.2.1-тармақ + 6.2.2-тармаққа;
      6.2.1-тармақ = 6.2.1.1 - 6.2.1.3-тармақтары;
      6.2.1.3-тармақ >  6.2.1.3.1 - 6.2.1.3.4-тармақтары;
      6.2.2-тармақ = 6.2.2.1 - 6.2.2.3-тармақтары.
      6.6-тармақ < 1 бағаның 6.4- тармағы
      Бөлімдер арасындағы бақылау:
      1.5-тармақ > 2.2-тармақтан;
      4.1-тармақ = 5.1 - 5.5-тармақтары;
      Егер де 1.5-тармағы 0, онда 6.6-тармағы 0 (жол беріледі).

Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрлігі Статистика
комитеті төрағасының   
2014 жылғы 4 қарашадағы   
№ 38 бұйрығына 5-қосымша  

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма  общегосударственного  статистического наблюдения

Приложение 5 к приказу Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики Республики Казахстан
от 4 ноября 2014 года № 38

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному органу статистики

Статистикалық нысанды
www.stat.gov.kz сайтынан
алуға болады
Статистическую форму можно
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1  часа

более 40 часов

Статистикалық нысан
коды 0522104
Код статистической
формы 0522104

Н-020

Үй шаруашылығын ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануы бойынша зерттеу сауалнамасы

Анкета обследования домашнего хозяйства об использовании информационно-коммуникационных технологий

Жылдық
Годовая

Есепті кезең жыл
Отчетный                  год
период                    

Байқауға іріктемеге түскен үй шаруашылықтары қатысады
В наблюдении принимают участие домашние хозяйства, попавшие в выборку

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 5 қаңтар.
Срок представления 5 января после отчетного периода

1. Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші бойынша коды
Код по Классификатору административно-террито риальных объектов


2. Елді мекеннің түрі (қала, ауыл)
Тип населенного пункта (1 - город, 2 - село)


3. Үй шаруашылығының №
№ домашнего хозяйства4. Пікіртерім жүргізуге уәкілетті тұлғаның (бұдан әрі – интервьюер) коды
Код лица, уполномоченного на проведение опроса (далее - интервьюер)


5. Сұхбат жүргізу күні күні
Дата проведения интервью число

    күні            айы            жыл
    число      месяц     год

«А» модулі: Әлеуметтік–демографиялық ақпарат
Модуль «А»: Социально-демографическая информация

Адам санын көрсетіңіз
Укажите количество человек

1. Үй шаруашылығындағы мүшелер саны
Количество членов в домашнем хозяйстве

1.1. одан 16 жасқа дейінгі балалар саны
из них количество детей до 16 лет

1.2. Компьютерді үй шаруашылығының 16-74 жас аралығындағы қанша мүшесі пайдаланады?
Сколько членов домашнего хозяйства в возрасте 16-74 лет пользуются компьютером?

1.3. Интернет желісін үй шаруашылығының 16-74 жас аралығындағы қанша мүшесі пайдаланады?
Сколько членов домашнего хозяйства в возрасте 16-74 лет пользуются сетью интернет?

Жасы 16-74-тегі компьютер немесе интернет желісін пайдаланушы туралы жалпы мәліметтер (сұрақтар үй шаруашылығының бірінші сұралған мүшесіне ғана қойылады)
Общие сведения о пользователе компьютера или сети интернет в возрасте 16-74 лет (вопросы задаются члену домашнего хозяйства, опрошенному первым)

Сәйкес келетін жауапты мына белгімен «» белгілеңіз
Отметьте значком «» наиболее подходящий ответ

2. Жасы
   Возраст

3. Жынысы
   Пол
1. Ер 
   Мужской
2. Әйел
   Женский

4. Білім деңгейі
Уровень образования

1. Жоғары               
Высшее
2. Аяқталмаған жоғары   
   Незаконченное высшее
3.Арнайы орта           
  Среднее специальное
4. Жалпы орта           
   Общее среднее
5. Толық емес орта      
   Неполное среднее
6. Бастауыш және төменгі
   Начальное и ниже

5. Ғылыми және академиялық дәрежелері
Ученая и академическая степени

1. Магистр              
    Магистр
2. Философия докторы    
   Доктор философии (PhD)
3. Бейіні бойынша доктор
   Доктор по профилю
4. Ғылым докторы        
   Доктор наук
5. Ғылым кандидаты      
   Кандидат наук

6. Жұмыспен қамтылу мәртебесі
Статус занятости

1. Жалдамалы (ақы төленетін) қызметкер               
Наемный (оплачиваемый) работник
2. Өз бетінше жұмыспен қамтылған қызметкер               
Самозанятый работник
3. Жұмыссыз             
    Безработный
4. Студент              
   Студент
5. Зейнеткер            
   Пенсионер
6. Өзге де              
   Прочие

7. Компьютерлік сауаттылық деңгейі
Уровень компьютерной грамотности

1. Машықтанбаған        
   Нет навыков
2. Жаңадан пайдаланушы  
   Начинающий пользователь
3. Қарапайым пайдаланушы
    Обычный пользователь
4. Тәжірибелі пайдаланушы
    Опытный пользователь

«В» модулі: Ақпараттық-коммуникациялық технологияларға (бұдан әрі - АКТ) қолжетімділігі
Модуль «В»: Доступ к информационно - коммуникационным технологиям (далее - ИКТ)
Бұл модуль үй шаруашылығы туралы жалпы ақпаратты көрсетуге бағытталған
Этот модуль направлен на указание общей информации о домашнем хозяйстве

8. Сіз төменде көрсетілген АКТ пайдаланасыз ба? (қолданылатынның барлығын белгiлеңiз)
Используете ли Вы нижеперечисленные ИКТ? (отметьте все, что используется)

                                             Басқа жерде   Үйде
                                                 В другом месте  Дома

1. Тіркелген телефон желісі
   Фиксированная телефонная линия...............................
2. Радиоқабылдағыш
      Радиоприемник.............................................
3. Ұтқыр телефон
    Мобильный телефон............................. .............
4. Теледидар
   Телевизор.................................   ................

      4.1 Кабельдік телекөрсетілім
           Кабельное телевидение...............................
      4.3 Жерсеріктік телекөрсетілім
           Спутниковое телевидение.................             
      4.3 Жер үсті цифрлық телекөрсетілім
           Цифровое наземное телевидение........................
5. Ойын консольдері
   Игровые консоли..............................................
6. Үстелүстілік компьютер
   Настольный компьютер.........................................
7. Шағын компьютер
   Портативный компьютер...................... .................
8. Планшетті компьютер
   Планшетный компьютер.........................................
9. Факсимильді аппарат
   Факсимильный аппарат.........................................

9. Сіздің үй шаруашылығыңыздың үйден интернет желісіне қолжетімділігі бар ма? (ұтқыр телефон арқылы қатынауды қоса алғанда)
Имеет ли Ваше домашнее хозяйство выход к сети интернет из дома? (включая доступ через мобильный телефон)

1. Иә          11-тармақ және әрі қарай 
   Да   пункт 11 и далее
2. Жоқ         10-тармақ және әрі қарай Модуль «C»
   Нет    пункт 10 и далее Модуль «C»

10. Сіз неге үй жағдайында интернет желісін пайдаланбайсыз, негізгі себебін атаңыз?
Назовите основную причину, почему Вы не используете сеть интернет в домашних условиях?

1. Басқа жерде пайдаланамын
   Использую в другом месте............................
2. Қажеттілік жоқ
Нет потребности........................................
3. Төлеу құны өте жоғары
Слишком высокая стоимость оплаты.......................
4. Интернет желісіне қосылу үшін жабдыққа кететін шығын жоғары
Высокие затраты на оборудование для подключения к сети интернет....
5. Интернет желісін пайдалану үшін білімім мен дағдым жетпейді
Недостаточность знаний и навыков для использования сети интернет...
6. Деректерді қорғау және олардың қауіпсіздігі үшін қауіптену
Защита данных и опасение за их безопасность........................
7. Сіз тұратын жерде интернетке қолжетімділік жоқ
Услуга сети интернет не доступна в Вашей местности.................
8. Басқа
    Другое.........................................................
11. Үйден интернет желісіне қосылу үшін қандай жабдықтар пайдаланылады? (қолданылатынның бәрiн белгiлеңiз)
     Какое оборудование используется для подключения к сети интернет из дома? (отметьте все, что используете)

1. Үстелүстілік компьютер
Настольный компьютер.........................................
2. Шағын компьютер
Портативный компьютер........................................
3. Планшетті компьютер
Планшетный компьютер.........................................
Теледидарлық құрылғы (Сет-топ-бокс)
4. Телевизионный прибор (Сет-топ-бокс)..................
   Ұтқыр телефон
5. Мобильный телефон........................................
   Ойын консольдері
6. Игровые консоли..........................................

12. Сіз интернет желісіне қатынау үшін байланыстың қандай түрін пайдаланасыз? (қолданылатынның бәрiн белгiлеңiз)
Какой вид связи для доступа к сети интернет Вы используете? (отметьте все, что используется)

1. Аналогты модем (телефон желісі арқылы коммутацияланатын қатынау) немесе ISDN (арналарды коммутацияланумен байланыстың телефондық жүйесін қолдана отырып интернет желісіне уақытша қосылу)
Аналоговый модем (коммутируемый доступ через телефонную линию) или ISDN (временное подключение к сети интернет с использованием телефонной системы связи с коммутацией каналов)..............
2. DSL (деректерді дәстүрлі (мыс) телефон желісі бойынша жоғары жылдамдықпен жеткізетін кең жолақты сандық абоненттік желі.)
(ADSL (бұл жай телефон нөмірімен интернет желісіне жоғары жылдамдықпен қатынауды ұйымдастырұға мүмкіндік беретін технология, сонымен қатар телефон желісі бос қалады), SHDSL (жоғары жылдамдықты сандық абоненттік байланыс желісі) және басқалар)
DSL (широкополосная цифровая абонентская сеть для передачи данных в высоких скоростях по традиционным (медным) телефонным линиям) (ADSL (технология, позволяющая организовать высокоскоростной доступ в сеть интернет на обычном телефонном номере, при этом телефонная линия остается свободной), SHDSL (высокоскоростная цифровая абонентская
линия связи и другие                                      
3. Ұтқыр телефон арқылы тар жолақты байланыс (GPRS (деректерді топтап жіберуді жүзеге асыратын ұтқыр байланысы технологиясындағы қондырма), WAP және басқалар)
Узкополосная связь через мобильный телефон (GPRS (надстройка над технологией мобильной связи, осуществляющая пакетную передачу данных), WAP и другие)                                    
4. Кең жолақты жер үсті тіркелген сымсыз байланыс
   Наземная фиксированная беспроводная широкополосная связь
5. Жерсеріктік байланыс
Спутниковая связь...........................................
6. Талшықты-оптикалық байланыс
Волоконно-оптическая связь..................................
7. Ұтқыр жоғары жылдамдықты байланыс
Мобильная высокоскоростная связь............................
7.1. телефон арқылы ұтқыр кен жолақты байланыс
мобильная широкополосная связь через телефон................
7.2. карта немесе USB модем арқылы ұтқыр кен жолақты байланыс
мобильная широкополосная связь через карту или USB модем....
«С» модулі: Компьютерді пайдалану
Модуль «С»: Использование компьютера
«С» - «Е» модульдері үй шаруашылығындағы компьютер немесе интернет желісін пайдаланушыға бағытталған
Модули «С» - «Е» направлены на пользователя компьютера или сети интернет в домашнем хозяйстве

13. Сіз соңғы рет компьютерді қашан пайдаландыңыз? (қай жерлерде екендігіне байланыссыз)
Когда Вы в последний раз использовали компьютер? (независимо от того, в каких местах)

1. Соңғы 3 айда
   Последние 3 месяца.....................................14
2. Соңғы жыл ішінде, бірақ соңғы 3 ай емес............14
   Последний год, но не последние 3 месяца................
3. Бір жылдан асты
   Более чем год назад                                    17

14. Соңғы 12 ай ішінде Сіз компьютерді қаншалықты жиі пайдаландыңыз? (бір нұсқаны белгілеңіз)
Как часто Вы использовали компьютер в последние 12 месяцев? (отметьте один вариант)

1. Күніне 1 реттен кем емес
   Не менее одного раза в день...........................
2. Аптасына 1 реттен кем емес, бірақ күнде емес
   Не менее одного раза в неделю, но не каждый день     
3. Аптасына 1 реттен кем
Менее одного раза в неделю...............................

15. Сіз қай жерде компьютерді пайдаландыңыз? (бір нұсқаны белгілеңіз)
Где Вы использовали компьютер? (отметьте один вариант)

1. Үйде
   Дома..................................................
2. Жұмыс орнында
   На рабочем месте......................................
3. Оқу орнында
   По месту обучения.....................................
4. Басқа жерде
   В другом месте                                       

16. Сіз төмендегі компьютерлік әрекеттердің қайсыларын орындадыныз? (орындағандарыңыздың барлығын белгiлеңiз)
Какие из нижеперечисленных компьютерных действий Вы выполняли? (отметьте все, что выполняли)

1. Файлдар салынған электронды почтаны (мысалы құжат, фотосурет, видео) жөнелту
Отправка электронной почты с вложенными файлами (документ, фотография, видео).......................................
2. Бағдарламалық қамтамасыз етуді іздеу, жүктеу, орнату және баптау
Поиск, загрузка, установка и настройка программного обеспечения....
3. Деректер қорымен жұмыс істеу (кестеге негізгі арифметикалық формулаларды пайдалану)
Работа с базой данных (использование базовых арифметических формул в таблицах)..........................................................
4. Графикалық бағдарламамен жұмыс істеу (презентация, мәтін, сурет, дыбыс, видео немесе диаграмманы қоса)
Работа с графической программой (включая презентаций, текст, изображения, звук, видео или диаграмы).............................
5. Жаңа құрылғыларды (принтер, модем және басқалар) қосу және орнату
Подключение и установка новых устройств (принтер, модем и другие)..
6. Арнайы бағдарламалық тілді қолдану арқылы компьютерлік бағдарламалар әзірлеу
Разработка компьютерных программ с использованием специального программного языка.................................................
7. Интернет-ресурс құру
Создание Интернет – ресурса........................................
8. Файлды немесе папканы көшіру немесе орнын ауыстыру
Копирование или перенос файла или папки............................
9. Құжаттағы ақпараттың көшірмесін алу үшін немесе орнын ауыстыру үшін көшіру және файлды (құжатты) орнына қою құралдарын пайдалану
Использование инструментов копирования и вставки файлов (документов) для получения копий или перемещения информации в документе..........................................................
10. Компьютерлер мен басқа құрылғылар арасындағы файлдар жөнелту
Передача файлов между компьютерами и другими устройствами..........
11. Басқа
Другое.............................................................

«D» модулі: Интернет желісін пайдалану
Модуль «D»: Использование сети интернет

17. Сіз соңғы рет интернет желісін қашан пайдаландыңыз? (қай жерлерде екендігіне байланыссыз)
Когда Вы в последний раз использовали сеть интернет? (независимо от того, в каких местах)

1. Соңғы 3 айда
Последние 3 месяца........................................18
2. Соңғы жыл ішінде, бірақ соңғы 3 ай емес
Последний год, но не последние 3 месяца...................18
3. Бір жылдан асты
Более чем год назад......................................соңы
                                                                конец

18. Соңғы 12 ай ішінде Сіз интернет желісін қаншалықты жиі пайдаландыңыз? (бір нұсқаны белгілеңіз)
Как часто Вы использовали сеть интернет в последние 12 месяцев? (отметьте один вариант)

1. Күніне 1 реттен кем емес
   Не менее одного раза в день..............................
2. Аптасына 1 реттен кем емес, бірақ күнде емес
   Не менее одного раза в неделю, но не каждый день.........
3. Аптасына 1 реттен кем
Менее одного раза в неделю..................................

19. Сіз қай жерде интернет желісін пайдаландыңыз? (пайдаланған жердің бәрiн белгiлеңiз)
Где Вы использовали сеть интернет? (отметьте все, где использовали)

1. Үйде
Дома........................................................
2. Жұмыс орнында
На рабочем месте............................................
3. Оқу орнында
По месту обучения...........................................
4. Коммерциялық орталықта
В коммерческом центре.......................................
5. Көршілерде, достар немесе туысқандарда
У соседей, друзей или родственников.........................
6. Ұтқыр ұялы телефон арқылы кез келген жерде
В любом месте через мобильный сотовый телефон...............
7. Басқа ұтқыр қатынау құрылғылары арқылы кез келген жерде
В любом месте через другие устройства мобильного доступа....
8. Басқа жерде
В другом месте..............................................
20. Сіз аптасына шамамен қанша сағат интернет желісін пайдаланғаныңызды бағалауыңызды сұраймыз
Оцените, пожалуйста, сколько часов в неделю примерно Вы использовали сеть интернет

1. 1 сағат және одан аз
   1 час и менее............................................
2. 1 мен 5 сағат аралығы
    между 1 и 5 часами......................................
3. 5 пен 10 сағат аралығы
    между 5 и 10 часами.....................................
4. 10 сағаттан артық
    более 10 часов..........................................
21. Сіз қандай мақсатта интернет желісін пайдаландыңыз? (пайдаланған мақсаттардың барлығын белгiлеңiз)
С какой целью Вы использовали сеть интернет? (отметьте все цели, какие использовали)

1. Тауарлар мен қызмет көрсетулер туралы ақпарат алу
Получение информации о товарах и услугах....................
2. Денсаулық сақтау немесе денсаулық сақтау саласындағы қызмет көрсетулермен байланысты ақпаратты іздеу
Поиск информации, связанной со здравоохранением или услугами в области здравоохранения.....................................
3. Веб-сайт арқылы денсаулығына байланысты маманның қабылдауына жазылу
Запись на прием к специалисту по поводу здоровья через веб-сайт...
4. Мемлекеттік басқару органдарынан ақпарат алу
Получение информации от органов государственного управления......
5. Мемлекеттік басқару органдарымен өзара іс-қимыл
Взаимодействие с органами государственного управления............
6. Электрондық поштаны жіберу және алу
Отправка и получение электронной почты...........................
7. Интернет желісі арқылы телефонмен сөйлесу/VoIP
Телефонные переговоры через сеть интернет/VoIP...................
8. Әлеуметтік желілерде қатысу (Одноклассники, Facebook, Twitter)
Участие в социальных сетях (Одноклассники, Facebook, Twitter и т.д).............................................................
9. Чаттарға, блогтарға, жаңалықтарға және онлайн-талқылауға шығу мүмкіндігі
Доступ к чатам, блогам, новостям и онлайн-дискуссиям.............
10. Ақпарат орналастыру немесе хабарламалармен шапшаң алмасу
Размещение информации или мгновенный обмен сообщениями...........
11. Тауарлар немесе қызмет көрсетулерді сатып алу немесе тапсырыс беру
Покупка или заказ товаров или услуг..............................
12. Тауарлар немесе қызмет көрсетулерді сату
Продажа товаров или услуг........................................
13. Сапар кезінде саяхаттау немесе орналасумен байланысты қызметтерді алу
Получение услуг связанных с путешествиями или размещением во время поездки..........................................................
14. Кәсіби желілерге қатысу
Участие в профессиональных сетях.................................
15. Жұмыс іздеу немесе жұмысқа қатысты өтініш беру
Поиск работы или подача заявления по поводу работы...............
16. Интернет-банкингті пайдалану
Использование интернет-банкинга...............................................
17. Білім беру және оқыту саласындағы қызмет
Деятельность в области образования и обучения...................
18. Ресми онлайн-курстарды пайдалану
Использование официальных онлайн-курсов.........................
19. Фильмдерді, суреттерді жүктеу, видео көру, музыка тыңдау, ойын ойнау немесе ойындар жүктеу
Скачивание фильмов, изображений, музыки, просмотр видео, прослушивание музыки, игра или скачивание игр...................
20. Веб-радио тыңдау (ақылы және ақысыз)
Прослушивание веб-радио (как за плату, так и бесплатно).........
21. Веб–телевидение қарау (ақылы және ақысыз)
Просмотр веб-телевидения (как за плату, так и бесплатно)........
22. Бағдарламалық қамтамасыз етуді көшіру
Скачивание программного обеспечения.............................
23. Онлайндық газеттер мен журналдарды, электронды кітаптарды оқу немесе көшіру
Чтение или скачивание онлайновых газет или журналов, электронных книг
24. Жеке парақшаны басқару
Управление личной страницей.....................................
25. Жалпы ортақ қолжетімділік үшін сайтқа мәтіндерді жүктеу
Загрузка содержания на сайт для всеобщего доступа...............
26. Блогты жүргізу: блогқа материал сақтау немесе қосу
Ведение блога: сохранение или добавление содержимого в блог.....
27. Жеке немесе ұйыммен құрылатын веб-парақшалар арқылы азаматтық немесе саяси проблемаларға қатысты пікірлерді жариялау
Публикация мнений по поводу гражданских или политических проблем через веб-страницы, которые могут быть созданы индивидуально или организацией                                                   
28. Азаматтық немесе саяси мәселелер бойынша онлайн консультациялар немесе дауыс берулерде қатысу
Участие в онлайн консультациях или голосованиях по гражданским или политическим проблемам                                         
29. Құжаттарды, суреттерді, музыканы, видеоны немесе басқа да файлдарды сақтау үшін интернетте орынды пайдалану мысалы Google Drive, Dropbox, Windows Skydrive, ICloud, Amazon Cloud Drive)
Использование места в интернете для хранения документов, картинок,музыки, видео или других файлов (например, Google Drive, Dropbox, Windows Skydrive, ICloud, Amazon Cloud Drive)         
30. Интернет арқылы жұмыс жасау үшін, мәтіндік құжаттарды, кестелер немесе презентацияларды редакциялау үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану
Использование программного обеспечения для работы через интернет, для редактирования текстовых документов, таблиц или презентаций.....
31. Мемлекеттік шенеуніктердің блогына жүгіну
Обращение в блоги государственных чиновников                   
32. Қызметтің өзге де түрлері (көрсетуіңізді өтінеміз)
Прочие виды деятельности (просьба указать)                      
22. Сіз интернет желісі арқылы электрондық үкіметтің халыққа арналған қызметтерін пайдаландыңыз ба?
Пользовались ли Вы услугами электронного правительства для населения через сеть интернет?

1. Иә
   Да      23
2. Жоқ
Нет........24

23. Сіз электрондық үкіметтің қандай қызметтерін пайдаландыңыз?
     Какими услугами электронного правительства Вы пользовались?

1. Жылжымайтын мүлікті сатып алу. Ипотека. Коммуналдық тарифтер
   Приобретение недвижимости. Ипотека. Коммунальные тарифы.........
2. Әлеуметтік көмек. Сақтандыру және әлеуметтік төлемдер
   Социальная помощь. Страхование и социальные выплаты.............
3. Отбасылық қарым-қатынастар, азаматтық хал актілерін тіркеу
   Семейные отношения, регистрация актов гражданского состояния....
4. Зейнетақымен қамтамасыз ету. Халықты әлеуметтік қорғау
   Пенсионное обеспечение. Социальная защита населения.............
5. Автомобиль көлігі
   Автомобильный транспорт.........................................
6. Салық салу. Қаржы және аудит
   Налогообложение. Финансы и аудит................................
7. Жер қатынастары. Тұрғын үй құрылысы және Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы......................................
Земельные отношения. Жилищное строительство и Жилищно-коммунальное хозяйство..........................................................
8. Денсаулық сақтау
Здравоохранение....................................................
9. Қазақстан Республикасының азаматтығы. Көші-қон
   Гражданство Республики Казахстан. Миграция......................
10. Мәдениет және бұқаралық ақпарат құралдары. Дін
    Культура и средства массовой информации. Религия...............
11. Зияткерлік жеке меншікті қорғау
    Защита интеллектуальной собственности..........................
12. Жер қойнауын пайдалану және экология
    Недропользование и экология....................................
13. Қорғаныс. Қауіпсіздік және құқықтық тәртіп
     Оборона. Безопасность и правопорядок..........................
14. Өнеркәсіп және ауылшаруашылығы
    Промышленность и сельское хозяйство............................
15. Кедендік ресімдеу
    Таможенное оформление..........................................
16. Су көлігі
    Водный транспорт...............................................
17. Теміржол көлігі
    Железнодорожный транспорт......................................
18. Бала құқығын қорғау. Білім алу
    Защита прав ребенка. Получение образования.....................
19. Ауылшаруашылығы техникалары
    Сельскохозяйственная техника...................................
20. Заң қызметтері. Апостилдеу. Анықтамалар беру
    Юридические услуги. Апостилирование. Выдача справок............
21. Сәулет және қала салу
    Архитектура и градостроительство...............................
22. Ақпараттандыру және байланыс
    Информатизация и связь.........................................
24. Соңғы 12 айдың ішінде интернет желісін пайдаланған кезде қандай негізгі қиыншылықтар туындады?
Какие основные проблемы возникали при пользовании сети интернет за последние 12 месяцев?

1. Компьютерлік вирустармен зақымдану
   Заражение компьютерными вирусами................................
2. Төлеу кезіндегі алдау
   Обман при оплате................................................
3. Интернет желісі арқылы жіберілген дербес ақпаратты теріс пайдалану
Злоупотребление персональной информацией, посланной через сеть интернет...........................................................
4. Спам
   Спам............................................................

25. Сіз қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қандай шаралар жүргіздіңіз?
     Какие меры по обеспечению безопасности Вы проводили?

1. Вирусқа қарсы бағдарламалық өнімдерді орнату
   Установка антивирусных программных продуктов....................
2. Вирустарға қарсы бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту
   Обновление антивирусного программного обеспечения...............
3. Интернет желісінде сәйкестендіру кодтарын пайдалану (пароль, пин-код және басқалар)
   Использование идентификационных кодов в сети интернет (пароль, пин-код и другие)..................................................
4. Басқа
Другое.............................................................
5. Ешқашан жүргізбедім
    Никогда не проводил............................................

«Е» модулі: Электронды коммерция
Модуль «Е»: Электронная коммерция

26. Сіз интернет желісі арқылы тауарлар мен қызмет көрсетулерді сатып алдыңыз ба (тапсырыс бердіңіз бе)?
Покупали (заказывали) ли Вы товары и услуги через сеть интернет?

1. Иә
   Да.................................................27
2. Жоқ
   Нет................................................35

27. Сіз соңғы рет интернет желісі арқылы тауарлар мен қызмет көрсетулерді қашан сатып алдыңыз (тапсырыс бердіңіз)?
Когда Вы в последний раз покупали (заказывали) товары и услуги через сеть интернет?

1. Соңғы 3 айда
   Последние 3 месяца.................................28
2. Соңғы жыл ішінде, бірақ соңғы 3 ай емес
   Последний год, но не последние 3 месяца............28
3. Бір жылдан асты
   Более чем год назад................................35

28. Соңғы 12 ай ішінде қандай тауарлар мен қызмет көрсетулерді интернет желісі арқылы сатып алдыңыз (тапсырыс бердіңіз)? (сатып алғанның барлығын белгiлеңiз)
Какие товары и услуги за 12 последних месяцев Вы покупали (заказывали) через сеть интернет? (отметьте все, что покупали)

1. Халықтың тамақ өнімдері
   Продукты питания населения.........................
2. Дәрі - дәрмектер
   Лекарства..........................................

3. Фильмдер, музыка
Фильмы, музыка........................................
4. Кітаптар, журналдар, газеттер, оқу материалдары
   Книги, журналы, газеты, учебные материалы..........
5. Киім, аяқ киім
   Одежда, обувь......................................
6. Косметика, парфюмерия
   Косметика, парфюмерия..............................
7. Спорттық жабдықтар
   Спортивное оборудование............................
8. Видео ойындар
   Видеоигры..........................................
9. Компьютерлік бағдарламалар
   Компьютерные программы.............................
10. Компьютерлік жабдықтар (дискілер және басқалар)
    Компьютерное оборудование (диски и другие)       
11. Электрондық жабдықтар
    Электронное оборудование..........................
12. Телекоммуникациялық қызмет көрсетулер(телекөрсетілім, сандық телефония, сымсыз байланыс және басқалар)
Телекоммуникационные услуги (телевидение, цифровая телефония, беспроводная связь и другие)...........................
13. Қаржылық және сақтандыру қызмет көрсетулері
     Финансовые и страховые услуги.....................
14. Қонақ үйлерде орын сақтап қою
     Бронирование гостиниц.............................
15. Ойын-сауық шараларына билеттер
     Билеты на развлекательные мероприятия............
16. Басқа
     Другое............................................

29. Соңғы 12 ай ішінде Сіз интернет желісі арқылы тауарлар мен қызмет көрсетулерді кімнен сатып алдыңыз (тапсырыс бердіңіз)?
У кого Вы покупали (заказывали) товары и услуги через сеть интернет за последние 12 месяцев?

1. Отандық сатушылар
   Отечественные продавцы..............................
2. Басқа елдердің сатушылары
   Продавцы других стран...............................
30. Соңғы 12 ай ішінде интернет желісі арқылы тапсырыс берген тауарлар мен қызмет көрсетулердің жалпы құны қандай? (көрсетуіңізді өтінеміз)
Какова общая стоимость товаров и услуг, заказанных через сеть интернет за последние 12 месяцев? (просьба указать)
теңге

31. Соңғы 12 ай ішінде тауарлар мен қызмет көрсетулерді интернет желісі арқылы қалай төледіңіз?
Как Вы оплачивали товары и услуги через сеть интернет за последние 12 месяцев?

1. Интернет желісі арқылы банкілік төлем карталармен төлеу
   Оплата платежными банковскими картами через сеть интернет.....
2. Электронды ақшамен төлеу
   Оплата электронными деньгами..................................
3. Банкілік аударыммен төлеу
   Оплата банковским переводом...................................
4. Тауарды жеткізу немесе қызмет көрсету кезінде қолма-қол ақшамен төлеу
    Оплата наличными при доставке товара или оказании услуги.....
5. Ұтқыр төлемдер
   Мобильные платежи.............................................
32. Соңғы 12 ай ішінде тауарлар мен қызмет көрсетулерді интернет желісі арқылы сатып алу (тапсырыс беру) кезінде проблемаларға кезіктіңіз бе?
Вы сталкивались с проблемами при покупке (заказов) товаров и услуг через сеть интернет за последние 12 месяцев?

1. Иә
   Да.....                                     33
2. Жоқ                                     34 және соңы
   Нет               34 и конец

33. Соңғы 12 ай ішінде тауарлар мен қызмет көрсетулерді интернет желісі арқылы сатып алу (тапсырыс беру) кезінде қандай проблемалар туындады? (туындаған проблемалардың барлығын белгiлеңiз)
Какие проблемы возникли при покупке (заказов) товаров и услуг через сеть интернет за последние 12 месяцев? (отметьте все возникающие проблемы)
1. Сатып алу немесе төлем кезіндегі интернет-ресурстың техникалық ақаулары
Технические неполадки интернет-ресурса при покупке или оплате  
2. Кепілдіктер және басқа да заңды құқықтар туралы ақпарат іздеудегі қиыншылықтар
Трудности в обнаружении информации относительно гарантий и других законных прав                                                  
3. Жеткізу жылдамдығының төмендігі
Медленная скорость доставки.........................    ........
4. Түпкілікті құнның номиналды құннан жоғары болуы (жеткізу құны, мәміле үшін комиссия)
Конечная стоимость выше номинальной (стоимость доставки, комиссия за сделку).........................................................
5. Сапасыз және бұзылған тауарлар (қызмет көрсетулер)
   Некачественные или поврежденные товары (услуги)..............
6. Алаяқтық (тауарлар мен қызмет көрсетулер жіберілмеді, кредит картасының деректерін теріс пайдалану)
   Мошенничество (товары или услуги не получены, злоупотребление данными кредитной карты).........................................
7. Басқа
   Другое.........................................................
34. Интернет желісі арқылы сатып алудың (тапсырыс берудің) келесі басымдылықтарының маңыздылығын бағалаңыз
Оцените важность следующих преимуществ при покупке (заказов) товаров и услуг через сеть интернет

1. Тауарлар мен қызмет көрсетулерге үлкен таңдау
   Большой выбор товаров и услуг..................................
2. Едәуір арзан бағалар
   Более низкие цены..............................................
3. Интернет-ресурстарды қолдану жеңілдігі
   Легкость использования интернет-ресурсов.......................
4. Ыңғайлылық (жұмысы аз, кез-келген уақытта, әлемнің кез келген нүктесінен)
   Удобство (менее трудоемко, в любое время, с любой точки мира)..
5. Белгілі өңірде қол жетпейтін тауарларды сатып алу мүмкіндігі
   Возможность купить товары, недоступные в определенном регионе..
6. Интернет-ресурстарда басқа пайдаланушылардың тауарлар мен қызмет көрсетулер туралы пікірлері
   Мнения других пользователей о товарах и услугах на интернет-ресурсах..................................................
7. Заңды құқықтар және кепілдіктер
   Законные права и гарантия.......................................
35. Соңғы 12 ай ішінде тауарлар мен қызмет көрсетулерді интернет желісі арқылы сатып алмау (тапсырыс бермеу) себептері қандай?
Каковы были причины того, что Вы не покупали (заказывали) товары и услуги через сеть интернет за последние 12 месяцев?

1. Қажеті жоқ
   Нет необходимости...............................................
2. Өзі сатып алғанды қалау, тауарлар көз алдында, дүкендерге деген бейілділік
   Предпочтение делать покупки лично, товар на виду, лояльность к магазинам..........................................................
3. Тәжірибенің жеткіліксіздігі
   Недостаточность опытаү..........................................
4. Интернет желісі арқылы тапсырыс берілген тауарларды жеткізу мәселелері (ұзақ және тасымалдау қиыншылықтары)
   Проблемы с доставкой товаров, заказанных через сеть интернет (долго или трудности перевозки)                                   
5. Төлем қауіпсіздігі мәселелері (кредит картасы бойынша ақпарат беру)
   Проблемы безопасности оплаты (предоставление информации по кредитной карте)                                                  
6. Дербес ақпараттың құпиялылығы (дербес ақпарат беру) 
   Секретность личной информации (предоставление персональной информации)........................................................
7. Тауарларды алу немесе қайтарып беру мүмкіндігіне сенімсіздік
Недоверие к получению или возможности возврата товаров            
8. Интернет желісі арқылы төлем жүргізуге мүмкіндік беретін картаның болмауы
Отсутствие карты, позволяющей производить платеж через сеть интернет
9. Интернет байланысының жылдамдығы өте төмен
   Скорость интернет соединения слишком низкая.....................
10. Басқа
    Другое.........................................................

Атауы                              Мекенжайы
Наименование__________________________ Адрес ________________________
            __________________________ ______________________________

Телефон    __________________________

Электрондық пошта мекенжайы
Адрес электронной почты ______________

Орындаушы
Исполнитель _______________________________ _________________________
            тегі, аты және әкесінің аты         телефон
            (бар болған жағдайда)
              фамилия, имя и отчество
             (при его наличии)

Басшы
Руководитель ______________________________ _________________________
             тегі, аты және әкесінің аты         қолы
            (бар болған жағдайда)
              фамилия, имя и отчество                 подпись
             (при его наличии)

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер _________________________________ _________________
                 тегі, аты және әкесінің аты     қолы
                (бар болған жағдайда)            подпись
                      фамилия, имя и отчество
                      (при его наличии)

                              Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
                                 Место для печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрлігі Статистика
комитеті төрағасының   
2014 жылғы 4 қарашадағы  
№ 38 бұйрығына 6-қосымша  

«Үй шаруашылығын ақпараттық-коммуникациялық технологияларды
пайдалануы бойынша зерттеу сауалнамасы» (коды 0522104, индексі
Н-020, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы «Үй шаруашылығын ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануы бойынша зерттеу сауалнамасы» (коды 0522104, индексі Н-020, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі - Нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Үй шаруашылығын ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануы бойынша зерттеу сауалнамасы» (коды 0522104, индексі Н-020, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.
      2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолданылады:
      1) ақпараттық технологиялар – әдістердің, өндірістік процестердің және ақпаратты жинауды, құруды, сақтауды, жинақтауды, өңдеуді, іздестіруді, шығаруды, көшірмесін түсіруді, беру мен таратуды қамтамасыз ететін технологиялық кешенге біріктірілген бағдарламалық-техникалық құралдардың жиынтығы;
      2) интернет-ресурс – ашық ақпараттық-коммуникациялық желіде жұмыс істейтін электрондық ақпараттық ресурс, оны жүргізу және (немесе) пайдалану технологиясы, сондай-ақ ақпараттық өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін ұйымдық құрылым;
      3) электрондық үкімет – мемлекеттік функцияларды уақтылы және сапалы орындауға бағытталған, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым негізінде мемлекеттік басқару жүйесі.
      3. «А» модулінде әлеуметтік-демографиялық ақпарат көрсетіледі.
      7-тармақта компьютерлік сауаттылық компьютерді және оған қатысты технологияларды тиiмдi пайдалана алу және бiлу ретінде танылады.
      7-тармақтың 1-тармақшасында компьютерде жұмыс істеуге дағдыланбаған халыққа дербес компьютерде жұмыс істеуге ең болмағанда аздаған тәжірибесі жоқ халық тобы танылады;
      7-тармақтың 2-тармақшасында компьютерде немесе планшетті компьютерде немесе интернетке шыға алатын ұтқыр телефонмен жұмыс істеуге аздаған дағдысы барлар бастауыш пайдаланушы деп танылады (файлдарды көшіре алатын, диск құрылғылары мен компьютерлік ойындармен жұмыс істей алатын адамдар);
      7-тармақтың 3-тармақшасында кәдімгі пайдаланушыға офистік бағдарламалық өнімдерде, мысалы, Microsoft Office (Excel, Word) пакеттерімен жұмыс істеуге базалық дағдысы бар адамдар жатады;
      7-тармақтың 4-тармақшасында тәжірибелі пайдаланушыға кең таралған бағдарламалар және арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету, мысалы Corel Draw, MS Project, AutoCAD, SPSS және тағы басқа кәдімгі бағдарламалық қамтамасыз ету жұмыстарымен қатар арнайы, мысалы, Basic, Pascal, Java, С++ және тағы басқа бағдарламалау тілдерінде бағдарламалауға қабілеті бар тұлғалар жатады;
      4. «В» модулінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларға қолжетілімділік туралы ақпарат көрсетіледі.
      8-тармақтың 4.1-тармақшасында кабельді теледидар телевизиялық хабар тарату (сонымен қатар кей жағдайда FM-радио хабар тарату) түрі, тұтынушыға сымжелі арқылы жеткізілетін жоғары жиілікті сигналдар көмегімен таратылатын телесигнал танылады;
      8-тармақтың 4.2-тармақшасында жерсеріктік теледидар тарату орталығынан тұтынушыға экватордан жоғары геотұрақты жерге жақын орбитада орналасқан жердің жасанды серігі арқылы телевизиялық сигналдарды беру жүйесіне жатады;
      9-тармақта интернет желісі деп бөліктері TCP/IP хаттамасында негізделген бірыңғай мекенжай кеңістігі арқылы бір-бірімен қисындық байланысқа түскен ғаламдық ақпараттық желі танылады;
      11-тармақтың 4-тармақшасында телевизиялық құрылғы (Сет-топ-бокс) сандық телекөрсетілім сигналын қабылдайтын, оны кодынан ажыратып, RCA немесе SCART ажыратқыштары арқылы шығару үшін балама сигналға айналдыратын не HDMI ажыратқышы арқылы шығару үшін цифрлық сигналға айналдыратын және оны ары қарай теледидарға беретін телевизиялық қабылдағышты (тіреуіш) құрылғыны білдіреді;
      12-тармақтың 1-тармақшасында аналогты модемге телефондық сөйлесулер үшін телефон желісін пайдалану мүмкіндігінсіз, жылдамдығы 256 килобит секундқа дейінгі аналогты телефон желісі арқылы интернетке қатынауды ұйымдастыратын технологиялар жатады;
      12-тармақтың 2-тармақшасында DSL ретінде деректерді дәстүрлі (мыс) телефон желісі бойынша жоғары жылдамдықпен жеткізетін кең жолақты цифрлық абоненттік желі танылады;
      12-тармақтың 2-тармақшасында GPRS ретінде деректерді топтап жіберуді жүзеге асыратын GSM ұтқыр байланысы технологиясындағы қондырма танылады;
      12-тармақтың 5-тармақшасында талшықтық-оптикалық байланысқа оптикалық диапазонның ақпараттық сигналында электромагниттік сәуле шығару үшін қолданылатын электробайланастың өткізгіштік түрі жатады, ал бағыттаушы жүйе ретінде талшықтық-оптикалық сымдар қолданылады.
      5. «D» модулінде интернет желісін пайдалану туралы ақпарат көрсетіледі.
      17-тармақта интернет желісін пайдаланушыға есепті кезеңде ең болмағанда 1 рет компьютер, ұтқыр телефон, ойын консольдері, цифрлық теледидар және басқа жабдықтар көмегімен кез-келген жерде (жұмыста, үйде, қоғамдық жерлерде және басқа) интернет желісіне қосылған тұлға жатады;
      21-тармақтың 6-тармақшасында VoIP ретінде интернет желісі немесе кез-келген IP-желілер бойынша сөздік сигналдарды жеткізуді қамтамасыз ететін байланыс жүйесі танылады.
      21-тармақтың 8-тармақшасында әлеуметтiк желiге қызығушылықтары бір адамдарды таныстыру және жинау, оларға әртүрлі тақырыптарға әңгімелесу мүмкіндігін беру, фотолар мен видеоларын салу және тылқылау, бір-бірлерін достарға немесе дос еместерге қосу, музыка жүктеу мақсатында әзірленген желі белгіленеді. Әлеуметтік желінің бір жағымдыжағы
      21-тармақтың 14-тармақшасында қәсіптік желіге ізденүшілер, сондай-ақ жұмыс берушілер де белсенді пайдаланатын әлеуметтік желілер белгіленеді. Бұл арада қажет қызметкерлерді таңдаумен қатар, өзінің бағынысындағы қызметкерлер туралы егжей-тегжейлі білуге болады
      21-тармақтын 15-тармақшасында интернет-банкинг қашықтықтан банкілік қызмет көрсету технологиясының жалпы атауын, сондай-ақ интернетке қолжетімділік қез-келген компьютерден кез-келген уақытта шоттар мен операцияларға (олар бойынша) қолжетімділікті білдіреді. Операцияларды орындау үшiн браузер пайдаланылады, яғни жүйенi бағдарламалық қамтамасыз етудiң клиент бөлiгiн орнатудың қажеттiлiгi болмайды. Интернет-банкинг көбінесе қарапайым клиент технологиясын қолданумен банк-клиент жүйесі бойынша қол жетімді. Әдеттегiдей, интернет-банкинг қызметтерi мыналарды қамтиды: шот туралы көшірме; банктік өнімдерге ақпараттарды ұсыну (депозиттер, кредиттер және т. б.); депозиттердi ашуға өтiнiм, кредиттер, банктiк карталарды және т.б. алу; банктiң шотына iшкi аудармалар; басқа банктерде шотына аудармалар; құралдарды конвертациялау; қызметтердi төлеу.
      21-тармақтың 17-тармақшасында онлайн-курстарға қашықтықтан оқыту курстары жатады. Оқыту процесі видео сабақтар көмегімен жүргізіледі, онда бейне және мәтiндiк материалдармен танысу, тәжірибелік тапсырмаларды орындау және білімді бақылауға тестілеуден өту жүзеге асырылады.
      21-тармақтың 20-тармақшасында веб-радиоға дыбыстық тарату хабарларын және музыканы әлемнің интернет желісіне қолжетімділігі бар кез-келген нүктесіне немесе жергілікті есептеу желісі арқылы осы желіге қосылған кез-келген компьютерге беретін бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ) жатады
      21-тармақтың 21-тармақшасында веб-телевидениеге кең жолақты қосүлумен интернет-жалганым арқылы телевизиялық дабылды екі жақтан цифрлық беруге негізделген.
      25-тармақтың 21-тармақшасында қандай да бір веб-сайтқа қатысушының жеке парақшасы деп түсiнiледi. Онда орналастырылғандар, көбінесе жобаларға қатысушы иесіне толық тиесілі. Жеке бетте мәтiндер, суреттер, дәйексөздер және т.б. болуы мүмкін.
      27-тармақтың 21-тармақшасында блог деп өз ойларын жазатын виртуалды күнделiк ретінде түсiнiледi. Интернеттегі виртуалды күнделiктер блогосфералар деп аталады. Өз виртуалды күнделіктерінде оқырмандар үшiн мақала жазатын адамдарды блоггер деп атайды және ол блоггингоммен айналысады немесе жай ғана блогтар жүргiзеді деп айтылады.
      21-тармақтың 29-тармақшасында онлайн кеңес беру дегеніміз адамға күрделi жағдайдан шығу үшiн амалын табуға көмектесуге тырысқан хат алмасу. Онлайн кеңес алу электронды пошта бойынша немесе Контакті әлеуметтік жүйеде жүргізілуі мүмкін.
      6. Статистикалық нысан іріктеуге түскен әрбір жеке үй шаруашылығына (отбасына) толтырылады. Әртүрлі үй шаруашылығына жататын респонденттер бойынша ақпаратты олар бір үй-жай аумағында тұрып жатса да статистикалық нысанның бір бланкісінде біріктіруге жол берілмейді
      Егер бір мекенжайда екі немесе үш әртүрлі отбасы (туысқан не туысқан емес болса да бәрібір) тұрып жатса немесе жаңадан пайда болған «жас отбасы» отау құрса, онда оларға статистикалық нысанның басқа (бөлек) бланкілері толтырылады.
      Сұхбат кезінде сұрақтар оқылады және тиісінше жауаптардың әртүрлі нұсқаларына тиісті белгілер қойылады. Респонденттің жауап нұсқасының коды дөңгелектеп қоршалады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады