Жария мүдделі ұйымдардың жариялауы үшін (қаржы ұйымдарынан басқа) жылдық қаржылық есептіліктің тізбесін және нысандарын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 143 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 8 сәуірде № 10641 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы министрінің 28.06.2017 № 404 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 18-1) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жария мүдделі ұйымдардың жариялауы үшін (қаржылық ұйымдарынан басқа) жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі;

      2) жария мүдделі ұйымдардың жариялауы үшін (қаржылық ұйымдарынан басқа) жылдық қаржылық есептіліктің нысандары:

      осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес "Бухгалтерлік баланс" нысаны;

      осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес "Пайда мен зияндар туралы есеп" нысаны;

      осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" нысаны;

      осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес "Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)" нысаны;

      осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес "Капиталдағы өзгерістер туралы есеп" нысаны бекітілсін.

      2. Бухгалтерлік есеп және аудит әдіснамасы департаменті (А.Т. Бектұрова) заңнамада белгіленген тәртіпте:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. "Жария мүдделі ұйымдардың (қаржылық ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 20 тамыздағы № 422 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6452 болып тіркелген, 2010 жылғы 2 қазандағы № 402-405 (26248) "Егемен Қазақстан" газетінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      4. Осы бұйрық 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.

Қазақстан Республикасының


Қаржы министрі

Б. Сұлтанов


  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2015 жылғы 27 ақпандағы
№ 143 бұйрығына 1-қосымша

Жария мүдделі ұйымдардың жариялауы үшін (қаржы ұйымдарынан басқа) жылдық қаржылық есептілігінің тізбесі

Жылдық қаржылық есептілік атауы

1

Бухгалтерлік баланс

2

Пайдалар мен залалдар туралы есеп

3

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тура әдіс немесе жанама әдіс)

4

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

5

Түсіндірме жазба (ашылу халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2015 жылғы 27 ақпандағы
№ 143 бұйрығына 2-қосымша

      Нысан

      Ұйымның атауы _______________________________________________________

      Қайта ұйымдастыру туралы мәлімет ____________________________________

      Ұйым қызметінің түрі ________________________________________________

      Ұйымдастыру-құқықтық нысан __________________________________________

      Есептілік нысаны: шоғырландырылған/шоғырландырылмаған _______________

      (керек емесін сызып тастау керек)

      Меншік нысаны _______________________________________________________

      Қызметкерлердің орташа жылдық саны ____________________________ адам.

      Кәсіпкерлік субъектісі ______________________________________________

      (шағын, орташа, ірі)

      Заңды мекенжайы (ұйымның)____________________________________________

Бухгалтерлік баланс

      "____" __________ ____ жылғы жағдай бойынша

      мың. теңге

Активтер

Жол коды

Есепті кезеңнің аяғында

Есепті кезеңнің басында

I. Қысқа мерзімді активтер:
Ақша қаражаты және оның баламалары

010Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері

011Туынды қаржы құралдары

012Пайда мен залал арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері

013Өтегенге дейін ұсталатын қаржы активтері

014Өзге де қысқа мерзімді қаржы активтері

015Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек

016Ағымдағы табыс салығы

017Қорлар

018Өзге де қысқа мерзімді активтер

019Қысқа мерзімді активтердің жиыны

(010 жолдан бастап 019 жолды қоса алғандағы сомасы)

100Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар)

101II. Ұзақ мерзімді активтер
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтері

110Туынды қаржы құралдары

111Пайда мен залал арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қаржы активтері

112Өтеуге дейін ұсталатын қаржы активтері

113Өзге де ұзақ мерзімді қаржы активтері

114Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек

115Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар

116Инвестициялық мүлік

117Негізгі қаражат

118Биологиялық активтер

119Барлау және бағалау активтері

120Материалдық емес активтер

121Кейінге қалдырылған салықтық активтер

122Өзге де ұзақ мерзімді активтер

123Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110 жолдан бастап 123 жолды қоса алғандағы сомасы)

200Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)
Мiндеттеме және капитал

Жол коды

Есепті кезеңнің аяғында

Есепті кезеңнің басында

III. Қысқа мерзімді міндеттемелер
Қарыздар

210Туынды қаржы құралдары

211Өзге де қысқа мерзімді активтер

212Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек

213Қысқа мерзімді резервтер

214Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері

215Қызметкерлерге сыйақылар

216Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер

217Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210 жолдан бастап 217 жолды қоса алғандағы сомасы)

300Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері

301IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Қарыздар

310Туынды қаржы құралдары

311Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер

312Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек

313Ұзақ мерзімді резервтер

314Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер

315Ұзақ мерзімді міндеттемелер

316Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310 жолдан бастап 316 жолды қоса алғандағы сомасы)

400V. Капитал
Жарғылық (акционерлік) капитал

410Эмиссиялық кіріс

411Сатып алынған меншікті үлес құралдары

412Резервтер

413Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)

414Бас ұйымның меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410 жолдан бастап 414 жолды қоса алғандағы сомасы)

420Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі

421Барлығы капитал (420 жол +/- 421 жол)

500Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)

      Басшы _____________________________________ ________________

      (тегі, аты-жөні) (қолы)

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      (тегі, аты-жөні) (қолы)

      Мөр орны

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2015 жылғы 27 ақпандағы
№ 143 бұйрығына 3-қосымша

      Нысан

      Ұйымның атауы _____________________________________________________

Пайда мен залалдар туралы есеп

      _______ жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл бойынша

      мың. теңге

Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

Есепті кезеңге

Алдағы кезеңге

Түсім

010Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны

011Жалпы пайда (010 жол – 011 жол)

012Сату бойынша шығыстар

013Әкімшілік шығыстар

014Өзге шығыстар

015Өзге кірістер

016Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 016 жолды қоса алғанда)

020Қаржыландыру бойынша түскен кірістер

021Қаржыландыру бойынша шығыстар

022Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі

023Өзге де операциялық емес кірістер

024Өзге де операциялық емес шығыстар

025Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020 жолдан 025 жолды қоса алғанда)

100Табыс салығы бойынша шығыстар

101Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100 жол - 101 жол)

200Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)

201Мыналарға қатысты бір жылғы пайда: (200 жол + 201 жол):

300негізгі ұйымның меншік иелері
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі
Өзге де жиынтық пайда (410 жолдан 420 жолды қоса алғанда сомасы):

400оның ішінде:
Негізгі қаражатты қайта бағалау

410Сату үшін қолдағы бар қаржы активтерін қайта бағалау

411Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық пайдасындағы (залалындағы) үлесі

412Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)

413Еншілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына табыс салығы мөлшерлемесін өзгерту тиімділігі

414Ақша ағындарын хеджирлеу

415Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма

416Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу

417Өзге де жиынтық пайданың өзге де құрауыштары

418Пайда (залал) құрамында кері сыныптау кезіндегі түзету

419Өзге де жиынтық пайда құрауыштарының салықтық тиімділігі

420Жалпы жиынтық пайда (300 жол + 400 жол)

500Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық пайда:
негізгі ұйымның меншік иелері
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі
Акцияға арналған пайда:

600оның ішінде:
Акцияға арналған базалық пайда:
жалғасатын қызметтен
тоқтатылған қызметтен
Акцияға арналған ажыратылған айда:
жалғасатын қызметтен
тоқтатылған қызметтен

      Басшы _____________________________________ ________________

      (тегі, аты-жөні) (қолы)

      Бас бухгалтер _____________________________ ________________

      (тегі, аты-жөні) (қолы)

      Мөр орны

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2015 жылғы 27 ақпандағы
№ 143 бұйрығына 4-қосымша

      Нысан

      Ұйымның атауы____________________________________________________

Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп (тура әдіс)

      _______ жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл ішінде

      мың. теңге

Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

Есепті кезең үшін

Алдағы кезең үшін

I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011 жолдан 016 жолды қоса алғанда сомасы)

010оның ішінде:
тауарлар мен қызметтерді сату

011өзге де табыс

012сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар

013сақтандыру шарттары бойынша түсімдер

014алынған сыйақылар

015өзге де түсімдер

0162. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 027 жолды қоса алғанда сомасы)

020оның ішінде:
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер

021тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар

022еңбек ақыны төлеу бойынша төлемдер

023сыйақы төлемдері

024сақтандыру шарттары бойынша төлемдер

025бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер

026өзге де төлемдер

0273. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)

030II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 051 жолды қоса алғанда сомасы)

040оның ішінде:
негізгі құралдарды сату

041материалдық емес активтерді өткізу

042өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу

043Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын өткізу

044басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу

045еншілес ұйымдарды бақылау кезінде шеккен зияндарды өтеу

046өзге де қаржы активтерін өткізу

047фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар

048алынған дивидендтер

049алынған сыйақылар

050өзге түсімдер

0512. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (061 жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы)

060оның ішінде:
негізгі қаражатты сатып алу

061материалдық емес активтерді сатып алу

062басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу

063Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын сатып алу

064басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу

065еншілес ұйымдарға бақылауды алу

066өзге қаржы активтерін алу

067қарыз беру

068фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар

069қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар

070өзге төлемдер

0713. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 жол – 060 жол)

080III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091 жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы)

090оның ішінде:
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы

091қарыздар алу

092алынған сыйақылар

093өзге түсімдер

0942. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (101 жолдан 105 жолды қоса алғанда сомасы)

100оның ішінде:
қарыздарды өтеу

101сыйақы төлеу

102дивидендтерді төлеу

103ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер

104өзге кетулер

1053. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы

(090 жол – 100 жол)

1104. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері

1205. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030 жол +/- 080 жол +/- 110 жол+/- 120 жол)

1306. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары

1407. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары

150
      Басшы ______________________________________ ________________

      (тегі, аты-жөні) (қолы)

      Бас бухгалтер ______________________________ ________________

      (тегі, аты-жөні) (қолы)

      Мөр орны

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2015 жылғы 27 ақпандағы
№ 143 бұйрығына 5-қосымша

      Нысан

      Ұйымның атауы ___________________________________________________

Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)

      _______ жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл ішінде

      мың. теңге

Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

Есепті кезең үшін

Алдағы кезең үшін

1. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Салық салғанға дейінгі пайда (залал)

010Негізгі қаражат пен материалдық емес активтердің амортизациясы мен құнсыздануы

011Гудвилдың құнсыздануы

012Сауда және өзге дебиторлық берешектің құнсыздануы

013Сатуға арналған шығындарды шегере отырып, әділ құнына дейін сатуға арналған активтердің (немесе кететін топтың) құнын есептен шығару

014Негізгі қаражатты шегеруден түскен залал (пайда)

015Инвестициялық мүліктен түскен залал (пайда)

016Қарызды алдын ала өтеуден түскен залал (пайда)

017Пайда мен залал туралы есеп арқылы түзетумен әділ құны бойынша көрсетілетін өзге қаржы активтерінен түскен залал (пайда)

018Қаржыландыру бойынша шығыстар (кірістер)

019Қызметкерлерге сыйақылар

020Үлес құралдарымен сыйақылар бойынша шығыстар

021Кейінге қалдырылған салықтар бойынша кірістер (шығыстар)

022Іске асырылмаған оң (теріс) бағамдық айырма

023Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдада ұйымдастыру үлесі

024Жалпы жиынтық пайданың (залалдың) өзге ақшалай емес операциялық түзетулері

025Жалпы жиынтық пайданы (залалды) түзету жиыны, барлығы (+/- 011 жолдан 025 жолды қоса алғанда)

030Қордағы өзгерістер

031Резервтің өзгерістері

032Сауда және өзге дебиторлық берешектегі өзгерістер

033Сауда және өзге кредиторлық берешектегі өзгерістер

034Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешектегі өзгерістер

035Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелердегі өзгерістер

036Операциялық активтер мен міндеттемелердің қозғалысы жиыны, барлығы (+/- 031 жолдан 036 жолды қоса алғанда)

040Төленген сыйақылар

041Төленген табыс салығы

042Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол +/- 030 жол +/- 040 жол +/- 041 жол +/- 042 жол)

050II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (061 жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы)

060оның ішінде:
негізгі құралдарды сату

061материалдық емес активтерді өткізу

062өзге де ұзақ мерзімді активтерді өткізу

063Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын өткізу

064басқа ұйымдардың борыштық құралдарын өткізу

065еншілес ұйымдарды бақылау кезінде шеккен зияндарды өтеу

066өзге де қаржы активтерін өткізу

067фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар

068алынған дивидендтер

069алынған сыйақылар

070өзге түсімдер

0712. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (081 жолдан 091 жолды қоса алғанда сомасы)

080оның ішінде:
негізгі қаражатты сатып алу

081материалдық емес активтерді сатып алу

082басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу

083Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес құралдарын және бірлескен кәсіпкерліктегі үлестік қатысуларын сатып алу

084басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып алу

085еншілес ұйымдарға бақылауды алу

086өзге қаржы активтерін алу

087қарыз беру

088фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар

089қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар

090өзге төлемдер

0913. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (060 жол – 080 жол)

100III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (111 жолдан 114 жолды қоса алғанда сомасы)

110оның ішінде:
акциялардың және басқа қаржы құралдарының эмиссиясы

111қарыздар алу

112алынған сыйақылар

113өзге түсімдер

1142. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (121 жолдан 125 жолды қоса алғанда сомасы)

120оның ішінде:
қарыздарды өтеу

121сыйақы төлеу

122дивидендтерді төлеу

123ұйымдардың акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер

124өзге кетулер

1253. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы

(110 жол – 120 жол)

1304. Валюта айырбастау бағамының теңгеге әсері

1405. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (050 жол +/- 100жол +/- 130 жол+/- 140 жол)

1506. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен олардың баламалары

1607. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың баламалары

170
      Басшы ______________________________________ ________________

      (тегі, аты-жөні) (қолы)

      Бас бухгалтер ______________________________ ________________

      (тегі, аты-жөні) (қолы)

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2015 жылғы 27 ақпандағы
№ 143 бұйрығына 6-қосымша

      Нысан

      Ұйымның атауы _______________________________________________________

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

      _______ жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл ішінде

      мың. теңге

Құрауыштардың атауы

Жол коды

Аналық ұйымның капиталы

Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі

Капитал жиыны

Жарғылық (акционерлік) капитал

Эмиссиялық кіріс

Сатып алынған, меншік үлестік құралдар

Резервтер

Бөлінбеген пайда

Алдағы жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо

010
Есеп саясатындағы өзгеріс

011
Қайта есептелген сальдо (010 жол +/- 011 жол)

100
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (210 жол + 220 жол):

200
Бір жылдағы пайда (залал)

210
Өзге жиынтық пайда, барлығы (221 жолмен 229 жолды қоса алғанда сомасы):

220
оның ішінде:

Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалаудан түсетін өсім

221
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалаудан амортизацияны аудару

222
Сатуға арналған қолдағы қаржы активтерін (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалау

223
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық пайдадағы (залалдағы) үлесі

224
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)

225
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған табыс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістердің тиімділігі

226
Ақша ағындарын (салық тиімділігін шегере отырып) хеджирлеу

227
Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық айырма

228
Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу

229
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310 жолмен 318 жолды қоса алғанда сомасы):

300
оның ішінде:

Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру

310
оның ішінде:

қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны

қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемалары бойынша акциялар шығару

қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда

Меншік иелерінің жарналары

311
Жеке меншік үлес құралдарын (акцияларын) шығару

312
Бизнесті біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару

313
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрамы (салық тиімділігін шығара отырып)

314
Дивидендтерді төлеу

315
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер

316
Меншік иелерімен өзге де операциялар

317
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын еншілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер

318
Есепті жылдың 1 қаңтарына арналған сальдо (100 жол + 200 жол + 300 жол)

400
Есеп саясатындағы өзгеріс

401
Қайта есептелген сальдо (400 жол +/- 401 жол)

500
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол):

600
Бір жылғы пайда (залал)

610
Өзге жиынтық пайда, барлығы (621 жолмен 629 жолды қоса алғанда сомасы):

620
оның ішінде:

Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалағандағы өсім

621
Негізгі қаражатты (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалағандағы амортизацияны аудару

622
Сатуға арналған қолдағы қаржы активтерін (салық тиімділігін шегере отырып) қайта бағалау

623
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық пайдадағы (залалдағы) үлесі

624
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)

625
Еншілес компаниялардың мерзімі кейінге қалдырылған салығына арналған табыс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістердің тиімділігі

626
Ақша ағындарын (салық тиімділігін шегере отырып) хеджирлеу

627
Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша бағамдық айырма

628
Шетел операцияларына таза инвестицияларды хеджирлеу

629
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (710 жолмен 718 жолды қоса алғанда сомасы)

700
оның ішінде:

Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру

710
оның ішінде:

қызметкерлердің көрсететін қызметтерінің құны

қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемалары бойынша акциялар шығару

қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда

Меншік иелерінің жарналары

711
Жеке меншік үлес құралдарын (акцияларын) шығару

712
Бизнесті біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару

713
Айырбасталатын құралдардың үлестік құрамы (салық тиімділігін шығара отырып)

714
Дивидендтерді төлеу

715
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлулер

716
Меншік иелерімен өзге де операциялар

717
Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын еншілес ұйымдарда қатысу үлесіне өзгерістер

718
Есепті жылдың 31 желтоқсанына арналған сальдо

(500 жол + 600 жол + 700 жол)

800

      Басшы ______________________________________ ________________

      (тегі, аты-жөні) (қолы)

      Бас бухгалтер ______________________________ ________________

      (тегі, аты-жөні) (қолы)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады