Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 21 тамыздағы № 155 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 19 қыркүйекте № 12084 болып тіркелді

      «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы және «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10117 тіркелген, 2015 жылғы 19 наурызда «Егемен Қазақстан» газетінде № 52 (28530) жарияланған «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мыналар:
      1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесі;
      2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес екінші деңгейдегі банктерде орналастырылған салымдардың талдамасы, корреспонденттік және ағымдағы шоттары туралы есептің нысаны;
      3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есептің нысаны;
      4) осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес берілген қарыздар туралы есептің нысаны;
      5) осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес активтер мен шартты міндеттемелердің, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) құрылымы туралы есептің нысаны;
      6) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есептің нысаны;
      7) осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар құрылымы туралы есептің нысаны;
      8) осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес «РЕПО», «кері РЕПО» операциялары туралы есептің нысаны;
      9) осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес салымдар және ағымдағы, корреспонденттік шоттар туралы есептің нысаны;
      10) осы қаулының 10-қосымшасына сәйкес тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есептің нысаны;
      11) осы қаулының 11-қосымшасына сәйкес банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есептің нысаны;
      11-1) осы қаулының 11-1-қосымшасына сәйкес қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы, кірістері мен шығыстары туралы есептің нысаны;
      12) осы қаулының 12-қосымшасына сәйкес Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.»;
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      «4-1. Қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей қағаз тасымалдауышта осы қаулының 1-тармағының 11-1) тармақшасында көзделген есептілікті ұсынады.»;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Осы қаулы «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына, «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоғамына, сауда-саттықты ұйымдастырушыға және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы негізінде банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау операцияларын жүзеге асыратын ұйымдарға қолданылмайды.»;
      1-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
      «Берілген қарыздар туралы есептің нысаны» 4-қосымшасында:
      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмеде:
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Нысанда мерзімі өткен берешек шоттарына шығарылған қарыздарды қоса алғанда (дисконтты, сыйлықақыны, есептелген сыйақыны, оң/теріс түзетуді және резервтерді (провизияларды) қоспағанда) несие берешегінің қалдығы көрсетіледі.»;
      «Активтер мен шартты міндеттемелердің, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) құрылымы туралы есептің нысаны» 5-қосымшасында:
      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмеде:
      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «17. 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54 және 62-бағандарда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10350 тіркелген «Кепілдің және басқа да қамтамасыз етудің құнын айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 256 қаулысына сәйкес айқындалатын қамтамасыз ету құны көрсетіледі.»;
      мемлекеттік тілдегі «Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есептің нысаны» 6-қосымша осы қаулыға  2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын, 6-қосымшаның орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді;
      «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есептің нысаны» 11-қосымшасында:
      Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмеде:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Нысанда есепті ай ішінде жасалған мәмілелер бойынша, сондай-ақ есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер бойынша деректер көрсетіледі. Деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен көрсетіледі.»;
      осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда 11-1-қосымшамен толықтырылсын;
      12-қосымшада:
      Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну қағидаларында:
      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну қағидалары «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы, «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» 1995 жылғы 23 желтоқсандағы, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне және оның аумақтық филиалдарына (бұдан әрі – уәкілетті орган) есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.»;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта ұсынады.»;
      13-қосымшада:
      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының күші жойылған қаулыларының тізбесінде:
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5126 тіркелген «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттеу мәселелері бойынша толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 274 қаулысының 1-тармағының 2) және 3) тармақшалары.».
      2. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9943 тіркелген, 2014 жылғы 30 желтоқсанда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне төлемдерді және ақша аударымдарын жүзеге асыру, банк шоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 200 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:
      мемлекеттік тілдегі 2-қосымша осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын, 2-қосымшаның орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді.
      3. Төлем балансы, валюталық реттеу және статистика департаменті (Үмбетәлиев М.Т.) заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) Құқықтық қамтамасыз ету департаментімен (Досмұхамбетов Н.М.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
      2) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;
      3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.
      4. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс департаменті (Қазыбаев А.Қ.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.
      6. Осы қаулы, осы қаулының 2015 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының қырық төртінші және қырық бесінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                   Қ. Келімбетов

      КЕЛІСІЛДІ
      Қазақстан Республикасы
      Ұлттық экономика министрлігінің
      Статистика комитеті
      Төрағасы ________ Ә. Смайылов
      2015 жылғы 24 тамыз

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 21 тамыздағы
№ 155 қаулысына    
1-қосымша       

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына     
1-қосымша       

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдар есептілігінің тізбесі

      1. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есептілігіне мыналар кіреді:
      1) екінші деңгейдегі банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік және ағымдағы шоттардың талдамасы туралы есеп;
      2) бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп;
      3) берілген қарыздар туралы есеп;
      4) активтер мен шартты міндеттемелердің, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) құрылымы туралы есеп;
      5) қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп;
      6) заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар құрылымы туралы есеп;
      7) «РЕПО», «кері РЕПО» операциялары туралы есеп;
      8) салымдар және ағымдағы, корреспонденттік шоттар туралы есеп;
      9) тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп;
      10) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп;
      11) қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы, кірістері мен шығыстары туралы есеп.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 21 тамыздағы
№ 155 қаулысына    
2-қосымша       

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына    
6-қосымша       

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және
(немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар,
сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес
қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «____» __________ жағдай бойынша

Индекс: ФС_ЗПД_МСФО

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ипотекалық ұйымдардың және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарының ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кеш емес.

Нысан

_____________________________________________________________________
(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың
толық атауы)

(мың теңгемен)

р/с

Атауы

Стандартты

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Келешектегі ақша ағынының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеген кезде қосылатын қамтамасыз ету құны

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Басқа банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздар, оның iшiнде:

1.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

1.1.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

1.1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

1.1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

1.1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

1.1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

1.1.2.5

90 күннен астам

2

Заңды тұлғаларға берiлген қарыздар, оның iшiнде:

2.1

жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға

2.1.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

2.1.1.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

2.1.1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

2.1.1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

2.1.1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

2.1.1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

2.1.1.2.5

90 күннен астам

2.2

басқа мақсаттарға, оның ішінде:

2.2.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

2.2.1.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

2.2.1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

2.2.1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

2.2.1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

2.2.1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

2.2.1.2.5

90 күннен астам

3

Шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне берiлген қарыздар, оның iшiнде:

3.1

жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға

3.1.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

3.1.1.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

3.1.1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

3.1.1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

3.1.1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

3.1.1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

3.1.1.2.5

90 күннен астам

3.2

басқа мақсаттарға, оның ішінде:

3.2.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

3.2.1.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

3.2.1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

3.2.1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

3.2.1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

3.2.1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

3.2.1.2.5

90 күннен астам

4

Жеке тұлғаларға берiлген қарыздар, оның iшiнде:

4.1

тұрғын үйдi салуға, сатып алуға және (немесе) жөндеуге, оның iшiнде:

4.1.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

4.1.1.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

4.1.1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

4.1.1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

4.1.1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

4.1.1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

4.1.1.2.5

90 күннен астам

4.1.2

анықтама үшiн: жылжымайтын мүлiк ипотекасымен қамтамасыз етiлгендер (ипотекалық тұрғын үй қарыздары):

4.1.2.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

4.1.2.2

негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

4.1.2.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

4.1.2.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

4.1.2.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

4.1.2.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

4.1.2.2.5

90 күннен астам

4.2

тұтынушылық мақсаттарға, оның ішінде:

4.2.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

4.2.1.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

4.2.1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

4.2.1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

4.2.1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

4.2.1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

4.2.1.2.5

90 күннен астам

4.3

басқа мақсаттарға, оның ішінде:

4.3.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

4.3.1.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

4.3.1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

4.3.1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

4.3.1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

4.3.1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

4.3.1.2.5

90 күннен астам

5

Жеке кәсіпкерлерге берілген қарыздар, оның ішінде:

5.1

жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға

5.1.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

5.1.1.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

5.1.1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

5.1.1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

5.1.1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

5.1.1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

5.1.1.2.5

90 күннен астам

5.2

басқа мақсаттарға, оның ішінде:

5.2.1.1

мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

5.2.1.2

негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар қарыздар, оның iшiнде:

5.2.1.2.1

1 күннен 15 күнге дейiн

5.2.1.2.2

16 күннен 30 күнге дейiн

5.2.1.2.3

31 күннен 60 күнге дейiн

5.2.1.2.4

61 күннен 90 күнге дейiн

5.2.1.2.5

90 күннен астам

6

«Кері РЕПО» операциялары

7

Несие портфелінің жиынтығы

8

Негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi жоқ қарыздар

9

Мерзiмi өткен берешегі 1 күннен 15 күнге дейiн болатын қарыздар сомасы

10

Мерзiмi өткен берешегі 16 күннен 30 күнге дейiн болатын қарыздар сомасы

11

Мерзiмi өткен берешегі 31 күннен 60 күнге дейiн болатын қарыздар сомасы

12

Мерзiмi өткен берешегі 61 күннен 90 күнге дейiн болатын қарыздар сомасы

13

Мерзiмi өткен берешегі 90 күннен астам болатын қарыздар сомасы

кестенің жалғасы

1-санатты күмәндi (5%-ға дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағынының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеген кезде қосылатын қамтамасыз ету құны

9

10

11

12

13

14

15

16

кестенің жалғасы

2-санатты күмәндi (5 пайыздан (%) 10 пайызға (%) дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағынының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеген кезде қосылатын қамтамасыз ету құны

17

18

19

20

21

22

23

24

кестенің жалғасы

3-санатты күмәнді (10 пайыздан (%) 20 пайызға (%) дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағынының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеген кезде қосылатын қамтамасыз ету құны

25

26

27

28

29

30

31

32

кестенің жалғасы

4-санатты күмәнді (20 пайыздан (%) 25 пайызға (%) дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағынының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеген кезде қосылатын қамтамасыз ету құны

33

34

35

36

37

38

39

40

кестенің жалғасы

5-санатты күмәндi (25 пайыздан (%) 50 пайызға (%) дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағынының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеген кезде қосылатын қамтамасыз ету құны

41

42

43

44

45

46

47

48

кестенің жалғасы

Үмiтсiздер (50 пайыздан (%) 100 пайызға (%) дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) есептелген жағдайда)

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағынының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеген кезде қосылатын қамтамасыз ету құны

49

50

51

52

53

54

55

56

кестенің жалғасы

Барлығы

Негізгі борыш

Дисконт, сыйлықақы

Есептелген сыйақы

Оң/теріс түзету

Болашақ ақша ағынының дисконтталған құны

Анықтама үшін: қамтамасыз ету құны

Резервтер (провизиялар)

Барлығы

оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеген кезде қосылатын қамтамасыз ету құны

57

58

59

60

61

62

63

64

      Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _______________________________________________________________
             (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)       (қолы)

      Бас бухгалтер _________________________________________________
                    (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)    (қолы)

      Орындаушы: ___________________________ ________ _______________
                  (лауазымы, тегі және аты)   (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күн 20 _____ жылғы «_____» ________________

      Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және
(немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар,
сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес
қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп 1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп» нысанын толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Нысанды ипотекалық ұйымдар және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары ай сайын жасайды.
      4. Нысандағы деректер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша және ұлттық валютамен толтырылады.
      5. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Нысанда қарыздар, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар және жоқ қарыздар туралы мәліметтер көрсетіледі. Нысандағы деректер есепті күнгі қарыздың жіктеу санатына сәйкес кредит беру мақсаты бойынша және қамтамасыз ету түрі бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен күндер бойынша бөліп келтіріледі.
      7. Активтің жіктеу санаты халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес нақты қалыптастырылған резервтерге (провизияларға) байланысты Түсіндірменің 1-кестесіне сәйкес айқындалады.

      1-кесте. Активтің, шартты міндеттеменің жіктеу санатын анықтау

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптары бойынша қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) деңгейі, %-бен

Жіктеу санаты

0%

Стандартты

0,01 % - 5 %

1 санатты күмәнді

5,01 % - 10 %

2 санатты күмәнді

10,01 % - 20 %

3 санатты күмәнді

20,01 % - 25 %

4 санатты күмәнді

25,01 % - 50 %

5 санатты күмәнді

50,01 % - 100 %

Үмітсіз

      8. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптары бойынша қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) деңгейі бухгалтерлік есептің деректері бойынша резервтердің (провизиялардың) сомасына көбейтілген активтің, шартты міндеттеменің баланстық құнынан есептеледі.
      9. Дара кәсіпкерлерге жеке мақсаттарына қарыздар берілген, сондай-ақ қарыздар адвокаттар мен нотариустарға берілген жағдайда (заңды тұлға құрусыз), қарыздар бойынша несие және мерзімі өткен берешек бойынша деректер 5-жолда көрсетіледі.
      10. Нысанда қарыздар «кері «РЕПО» операциясы есепке алынбай ескеріледі, «кері «РЕПО» операцияларының сомасы 6-жолда көрсетіледі.
      11. 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 және 61-бағандарда болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны көрсетіледі. Болашақ ақша ағындарының дисконтталған құны Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8670 тіркелген «Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес провизиялар (резервтер) құру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 ақпандағы № 65 қаулысына сәйкес есептеледі.
      12. 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54 және 62-бағандарда қамтамасыз ету құны көрсетіледі. Қамтамасыз ету құны «Кепілдің және басқа қамтамасыз етудің құнын айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 ақпандағы № 64 қаулысына сәйкес айқындалады.
      13. 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55 және 63-бағандарда резерв (провизия) мөлшерінің есебіне қосылатын қамтамасыз ету құны көрсетіледі.
      14. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.
      15. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 21 тамыздағы
№ 155 қаулысына    
3-қосымша       

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 қыркүйектегі
№ 178 қаулысына      
11-1-қосымша       

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы, кірістері мен шығыстары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы ___ тоқсан

      Индекс: Ф1-УО
      Кезеңділігі: тоқсан сайын
      Ұсынатындар: қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлға (бұдан әрі – уәкілетті ұйым)
      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы
      Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан кеш емес.

Нысан

_______________________________________________________
уәкілетті ұйымның толық атауы, БСН

1-кесте. Активтердің, міндеттемелердің және капиталдың құрылымы

(мың теңгемен)

Активтер

Жол коды

Есепті кезеңнің басында

Есепті кезеңнің соңында

Активтер
Кассадағы ақша қаражаты

01Екінші деңгейдегі банктердің және Ұлттық пошта операторының шоттарындағы ақша қаражаты

02Негізгі құрал-жабдықтар

03Материалдық емес активтер

04Басқа да активтер

05Активтердің жиынтығы

06Міндеттеме және капитал
Міндеттемелер
Салықтық міндеттемелер

07Қысқамерзімді қаржылай міндеттемелер

08Ұзақмерзімді қаржылай міндеттемелер

09Басқа да міндеттемелер

10Міндеттемелердің жиынтығы

11Меншікті капитал
Жарғылық капитал

12Басқа да капитал

13Капиталдың жиынтығы

14Капитал және міндеттемелердің жиынтығы

152-кесте. Кірістер мен шығыстар

(мың теңгемен)

Көрсеткіштердің атауы

Жол коды

Есепті кезеңде

КірістерҚолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асырудан кірістер

01


Бағамдық айырмадан кірістер

02


Басқа да кірістер

03


Кірістердің жиынтығы

04


ШығыстарҚолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асырудан шығыстар

05


Алынған қарыздар бойынша сыйақыны төлеуге байланысты шығыстар

06


Жалға алу шығыстары

07


Бағдарламалық қамтамасыз етуге және автоматтандырылған есепке алу мен есептілік жүйелеріне ілеспе қызмет көрсету және техникалық құралдарға қызмет көрсету бойынша шығыстар

08


Сыйақылар және қызметкерлерге басқа төлемдер бойынша шығыстар

09


Корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар

10


Бағамдық айырма бойынша шығыстар

11


Басқа да шығыстар

12


Шығыстардың жиынтығы

13


Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейін пайда (зиян)

14


Корпоративтік табыс салығын төлеу бойынша шығыстар

15


Кезең ішіндегі таза пайданың (зиянның) жиынтығы

16


      Анықтама үшін:
      Қызметкерлердің саны (есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша) – ______ адам
      Жеке кәсіпкерлік субъектісінің санаты – _____________________

      Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
      _______________________________________          ______________
       тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)              (қолы)

      Бас бухгалтер
      _______________________________________          ______________
       тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)              (қолы)

      Орындаушы:
      _______________________________________ ________ _____________
       тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)  (қолы)    телефоны

      Есепке қол қойылған күні 20_____ жылғы «_____» __________

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме Қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау
операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаның
активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы,
кірістері мен шығыстары туралы есеп 1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаның активтерінің, міндеттемелерінің құрылымы және капиталы, кірістері мен шығыстары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Нысанды уәкілетті ұйымдар тоқсан сайын жасайды.
      4. Нысандағы деректер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ұлттық валютамен толтырылады.
      5. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме 1-кесте бойынша

      6. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген «Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау және қолдану тәртібін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысының және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығында көзделген тәртіппен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтың бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.
      7. Коды 03-жолда негізгі құрал-жабдықтар ретінде жылжымайтын мүлікті (жер, үйлер, ғимараттар және жермен байланысты басқа объектілер) қоса алғанда, материалдық-заттай нысандағы активтер ескеріледі.
      8. Коды 04-жолда материалдық емес активтерден басқа жүргізілетін айырбастау операцияларының есебін электрондық түрде жүргізу үшін пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз ету немесе компьютерлік жүйе ескеріледі.
      9. Коды 08-жолды толтырған кезде орындау мерзімі 1 жылға дейінгі (қоса алғанда) қаржылық міндеттемелер ескеріледі.
      10. Коды 09-жолды толтырған кезде орындау мерзімі 1 жылдан асатын қаржылық міндеттемелер ескеріледі.

2-кесте бойынша

      11. Коды 03-жолда басқа да кірістерге негізгі құрал-жабдықтардың және материалдық емес активтердің есептен шығарылуынан түскен кірістер, орналастырылған салымдардан сыйақылар және тағы сол сияқтылар бойынша кірістер жатқызылуы мүмкін.
      12. Коды 08-жолда жүргізілетін айырбастау операцияларының есебін электрондық түрде жүргізу үшін пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз етуге немесе компьютерлік жүйеге ілеспе қызмет көрсету, өрт, күзет, дабыл сигнализацияларының техникалық құралдарына қызмет көрсету және тағы сол сияқтылар бойынша шығыстар көрсетіледі.
      13. Коды 09-жолды толтырған кезде жалақы, ақысы төленетін демалыс, іссапар шығыстары және қызметкерлерге төленетін басқа да төлемдер ескеріледі.
      14. Құрылтайшылардың пайдасына төлемдер коды 12-жолда ескеріледі.
      15. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы 
      Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 21 тамыздағы
№ 155 қаулысына     
4-қосымша        

«Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 22 қазандағы
№ 200 қаулысына    
2-қосымша       

Қазақстан Республикасының
банктерінде клиенттердің
банктік есепшоттарын ашу,
жүргізу және жабу ережесіне
1-қосымша         

Қол қою үлгілері және мөр бедері бар құжат

Банк клиенті Кодтар Банк белгілері
_____________________________________________________________________
                             (толық атауы)
_____________________________________________________________________
Банк клиентінің орналасқан жері
_____________________________________________________________________
тел.
_____________________________________________________________________
Банк (банк филиалы, бөлімшесі)
_____________________________________________________________________
                           (толық атауы)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Банктің (банк филиалының, бөлімшесінің) орналасқан жері
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
тел.
_____________________________________________________________________
Банктік шоттың түрі
_____________________________________________________________________
Клиенттің жеке сәйкестендіру коды
_____________________________________________________________________
Осы құжатта көрсетілген үлгілер клиенттің келісімін талап ететін
банктік шот бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған кезде
міндетті деп саналсын
_____________________________________________________________________
Лауазымы тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) Қол қою үлгісі Мөр
бедерінің үлгісі
_____________________________________________________________________
Бірінші
қол _________________________________________________________________
Екінші
қол _________________________________________________________________

                               Сыртқы беті

Үлгілерді куәландыруға уәкілетті адамдардың аты-жөні

Үлгілерді куәландырған күн

Үлгілерді куәландыратын адамдардың қолдары және мөрлері(қолдар)
(мөр)».

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады