Банктік шоттың бар екендігі және нөмірі туралы анықтаманы және банктік шот бойынша ақша қалдығы мен қозғалысы туралы үзінді-көшірмені ресімдеуге және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 219 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 20 қазанда № 14340 болып тіркелді.

      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2018 № 182 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 52) тармақшасына, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 20) тармақшасына сәйкес, банктік шоттың бар екендігі және нөмірі туралы анықтаманы және банктік шот бойынша ақша қалдығы мен қозғалысы туралы үзінді көшірмені ресімдеуге және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды белгілеу мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.11.2021 № 99 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Банктік шоттың бар екендігі және нөмірі туралы анықтаманы және банктік шот бойынша ақша қалдығы мен қозғалысы туралы үзінді көшірмені ресімдеуге және олардың мазмұнына қойылатын мынадай талаптар бекітілсін:

      1) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Банктер және банк қызметі туралы заң) 50-бабының 5, 6, 7, 8 және 8-1-тармақтарында көзделген банктік шоттың бар екендігі және нөмірі туралы анықтамалар банкте, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалында, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда (бұдан әрі – банктер) клиенттің банктік шоты болған кезде ресімделеді және мыналарды қамтиды:

      анықтаманың күні;

      заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық бөлімшесінің атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және клиенттің жеке сәйкестендіру коды;

      клиентке қызмет көрсететін банктің атауы және банктік сәйкестендіру коды;

      банктік шоттағы қалдық туралы мәліметтер көрсетілген жағдайда сұратылатын күнге жіберілетін қалдық.

      Банктер және банк қызметі туралы заңның 50-бабы 6-тармағының д-1) және д-2) тармақшаларына сәйкес ұсынылатын банктік шоттарда ақшаның болуы туралы мәліметтер өндіріп алынатын соманың шегінде көрсетіледі. Банктер және банк қызметі туралы заңның 50-бабы 7-тармағының ж) және з) тармақшаларына сәйкес ұсынылатын банктік шоттарда ақшаның болуы туралы мәліметтер өндіріп алынатын соманың шегінде көрсетіледі, ал ақша жеткіліксіз болған жағдайда – атқарушылық іс жүргізуді қозғаған сәттен бастап осы шоттардағы ақша қозғалысы туралы мәліметтер де көрсетіледі.

      Клиенттің банктік шоттарының бар екендігі және нөмірлері, банктік шоттары бойынша ақша қалдықтары мен қозғалысы туралы қағаз тасымалдағышта ұсынылатын анықтамалар банктік шот бойынша ақша қалдығы мен қозғалысы туралы үзінді көшірме (бұдан әрі – үзінді көшірме) нысанында жіберіледі;

      2) үзінді көшірмеде мыналар қамтылады:

      үзінді көшірменің күні;

      үзінді көшірме берілетін кезең;

      заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық бөлімшесінің атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және клиенттің жеке сәйкестендіру коды;

      клиентке қызмет көрсететін банктің атауы және банктік сәйкестендіру коды;

      заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық бөлімшесінің атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және егер клиент ақша жөнелтуші (бенефициар) болып табылған жағдайда, бенефициардың (ақша жөнелтушінің) жеке сәйкестендіру коды;

      теңгемен банктік шот бойынша – бенефициар банкінің (ақша жөнелтуші банкінің) атауы, банктік сәйкестендіру коды, бенефициардың және ақша жөнелтушінің атауы және жеке сәйкестендіру (бизнес-сәйкестендіру) нөмірі.

      Бенефициар банктің (ақша жөнелтуші банктің) атауы және (немесе) банктік сәйкестендіру коды клиент пен оған қызмет көрсететін банктің арасында төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру кезінде қойылмайды;

      үзінді көшірме берілетін кезеңнің басындағы және соңындағы келіп түсетін және жіберілетін қалдық.

      Банктер және банк қызметі туралы заңның 50-бабы 7-тармағының ж) және з) тармақшаларына сәйкес ұсынылатын үзінді көшірмелерде банктік шотта ақша жеткіліксіз болған кезде атқарушылық іс жүргізу қозғалған сәттен бастап келіп түсетін және (немесе) жіберілетін қалдық туралы ақпарат қамтылады;

      төлемнің белгіленуі;

      үзінді көшірме берілетін кезеңдегі дебет және кредит бойынша айналымдар.

      Банктер және банк қызметі туралы заңның 50-бабы 7-тармағының ж) және з) тармақшаларына сәйкес ұсынылатын үзінді көшірмелерде банктік шотта ақша жеткіліксіз болған кезде атқарушылық іс жүргізу қозғалған сәттен бастап дебет және кредит бойынша айналымдар туралы ақпарат қамтылады;

      банктік шоттың валютасы;

      банктің уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және мөртабан (қағаз нұсқа үшін).

      Банктер және банк қызметі туралы заңның 50-бабының 6, 7-тармақтарында көзделген үзінді көшірмелерді ұсынған кезде, бар болса мынадай мәліметтер қосымша беріледі:

      үзінді көшірме берілетін кезеңнің соңындағы банктік шотқа қойылған, орындалмаған инкассолық өкімдердің сомасы;

      үзінді көшірме берілетін кезеңнің соңындағы банктік шотқа қойылған, орындалмаған төлем талаптарының сомасы;

      үзінді көшірме берілетін кезеңнің соңындағы банктік шотқа қойылған, болашақтағы валюталау күні бар орындалмаған төлем тапсырмаларының сомасы;

      үзінді көшірме берілетін кезеңнің соңындағы банктік шоттардағы ақшаға салынған өзге ауыртпалықтардың (тыйым салу) сомасы;

      уәкілетті мемлекеттік органдардың шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы ұсынған өкімдерінің саны;

      банктік шот бойынша орын алған ауыртпалықтарды шегере отырып, үзінді көшірме берілетін кезеңнің соңындағы ақша сомасының қалдығы (оң немесе теріс).

      Банктік шотты белгілеу туралы ақпарат Банктер және банк қызметі туралы заңның 50-бабының 5, 6 және 7-тармақтарына сәйкес:

      мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақыларды және әлеуметтік төлемдерді, "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 101-5-бабында көзделген тұрғын үй төлемдерін есепке алу үшін;

      алименттерді (кәмелетке толмаған және еңбекке жарамсыз кәмелетке толған балаларды күтіп-бағуға арналған ақшаны) есепке алу үшін;

      нотариус депозиті талаптарында;

      "Мемлекеттік жинақтаушы білім беру жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 7-бабына сәйкес жасалған жинақтаушы білім беру салымы туралы шарт бойынша;

      "эскроу" режимінде;

      тұрғын үй төлемдерін пайдалану арқылы жинақталған тұрғын үй құрылыс жинақтарын орналастыру үшін тұрғын үй құрылыс жинақ банктерінде;

      кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге жинақтар түрінде ақша есепке алу үшін;

      тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін біржолғы зейнетақы төлемдерін есепке алу үшін;

      әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерін есептеу үшін;

      қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган лицензиядан айырған және (немесе) мәжбүрлеп тарату (қызметін мәжбүрлеп тоқтату) процесінде тұрған банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының ақшасын есепке алу үшін;

      жеке сот орындаушысының өндіріп алушылардың пайдасына өндіріп алынған сомаларды сақтауы үшін;

      Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке алу үшін ашылған банктік шоттың бар екендігі және нөмірі туралы анықтамалар және банктік шот бойынша үзінді көшірме қосымша көрсетіледі.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.11.2021 № 99 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасы қаулысының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Төлем жүйелерi департаменті (Ашықбеков Е.Т.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына:

      Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен кейін күнтізбелік он күн ішінде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға;

      Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;

      3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ғ.О. Пірматовқа жүктелсін.

      6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Д. Ақышев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Әділет министрі

      ____________ М. Бекетеев

      2016 жылғы "___"__________  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 31 тамыздағы
№ 219 қаулысына
қосымша

Күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасы
қаулысының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір
қаулыларының құрылымдық элементтерінің тізбесі

      1. "Клиенттің банк шоттары бойынша ақша қозғалысы туралы көшірменің мазмұнына талаптар белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2004 жылғы 22 шілдедегі № 102 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3019 тіркелген).

      2. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сәйкестендіру нөмірлерінің мәселелері жөніндегі кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2007 жылғы 20 шілдедегі № 76 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4880 тіркелген, 2007 жылғы 5 қыркүйекте "Заң газеті" газетінде № 135 (1164) жарияланған) қосымша болып табылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өзгерістер енгізілетін кейбір нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 9-тармағы.

      3. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сәйкестендіру нөмірлерінің мәселелері жөніндегі кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2010 жылғы 20 тамыздағы № 76 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6534 тіркелген, 2010 жылғы 21 қазанда "Егемен Қазақстан" газетінде № 435 (26278) жарияланған) қосымша болып табылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 10-тармағы.

      4. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлерінің мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі № 65 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7122 тіркелген,

      2011 жылғы 15 қыркүйекте "Заң газеті" газетінде № 133 (1949) жарияланған) 1-қосымша болып табылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 10-тармағы.

      5. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы № 108 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7625 тіркелген, 2012 жылғы 23 тамызда "Егемен Қазақстан" газетінде № 540-545 (27618) жарияланған) 1-қосымша болып табылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру мәселелері бойынша енгізілетін өзгерістердің 9-тармағы.

      6. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне банк шоттарын ашу, жүргізу және жабу, ақша төлемі мен аударымын жүзеге асыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 266 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7992 тіркелген, 2012 жылғы 6 желтоқсанда "Егемен Қазақстан" газетінде № 802-806 (27877) жарияланған) 1-қосымша болып табылатын Қазақстан Республикасының банк шоттарын ашу, жүргізу және жабу, ақша төлемі мен аударымын жүзеге асыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 3-тармағы.

      7. "Кейбір нормативтік құқықтық актілерге ақша төлемi мен аударымын жүзеге асыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 сәуірдегі № 117 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8513 тіркелген, 2013 жылғы 23 шілдеде "Заң газеті" газетінде № 106 (2307) жарияланған) қосымша болып табылатын Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін ақша төлемi мен аударымын жүзеге асыру мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілер тізбесінің 6-тармағы.

Об утверждении требований к оформлению и содержанию справки о наличии и номере банковского счета и выписки об остатке и движении денег по банковскому счету

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 219. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2016 года № 14340.

      Сноска. В заголовок внесено изменением на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 52) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 20) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", в целях установления требований к оформлению и содержанию справки о наличии и номере банковского счета и выписки об остатке и движении денег по банковскому счету Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.11.2021 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить следующие требования к оформлению и содержанию справки о наличии и номере банковского счета и выписки об остатке и движении денег по банковскому счету:

      1) справки о наличии и номере банковского счета, предусмотренные пунктами 5, 6, 7, 8 и 8-1 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), оформляются при наличии в банке, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций (далее – банки), банковского счета клиента и содержат:

      дату справки;

      наименование юридического лица и (или) его структурного подразделения, фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица и индивидуальный идентификационный код клиента;

      наименование и банковский идентификационный код банка, в котором обслуживается клиент;

      исходящий остаток на запрашиваемую дату в случае указания сведений об остатке на банковском счете.

      Сведения о наличии денег на банковских счетах, предоставляемые в соответствии с подпунктами д-1) и д-2) пункта 6 статьи 50 Закона о банках и банковской деятельности, указываются в пределах взыскиваемой суммы. Сведения о наличии денег на банковских счетах, предоставляемые в соответствии с подпунктами ж) и з) пункта 7 статьи 50 Закона о банках и банковской деятельности указываются в пределах взыскиваемой суммы, а в случае недостаточности денег – также о движении денег на этих счетах с момента возбуждения исполнительного производства.

      Справки о наличии и номерах банковских счетов, остатках и движении денег по банковским счетам клиента, представляемые на бумажном носителе, направляются в форме выписки об остатке и движении денег по банковскому счету (далее – выписка);

      2) выписка содержит:

      дату выписки;

      период, за который выдается выписка;

      наименование юридического лица и (или) его структурного подразделения, фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица и индивидуальный идентификационный код клиента;

      наименование и банковский идентификационный код банка, в котором обслуживается клиент;

      наименование юридического лица и (или) его структурного подразделения, фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица и индивидуальный идентификационный код бенефициара (отправителя денег) в случае, если клиент является отправителем денег (бенефициаром);

      по банковскому счету в тенге – наименование, банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег), наименование и индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер бенефициара и отправителя денег.

      Наименование и (или) банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег) не проставляется при осуществлении платежей и переводов денег между клиентом и обслуживающим его банком;

      входящий и исходящий остаток на начало и конец периода, за который выдается выписка.

      Выписки, предоставляемые в соответствии с подпунктами ж) и з) пункта 7 статьи 50 Закона о банках и банковской деятельности при недостаточности денег на банковском счете, содержат информацию о входящем и (или) исходящем остатке с момента возбуждения исполнительного производства;

      назначение платежа;

      обороты по дебету и кредиту за период, за который выдается выписка.

      Выписки, предоставляемые в соответствии с подпунктами ж) и з) пункта 7 статьи 50 Закона о банках и банковской деятельности при недостаточности денег на банковском счете, содержат информацию об оборотах по дебету и кредиту с момента возбуждения исполнительного производства;

      валюту банковского счета;

      фамилию, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица банка и штамп (для бумажного варианта).

      При представлении выписок, предусмотренных пунктами 6, 7 статьи 50 Закона о банках и банковской деятельности, при наличии дополнительно прилагаются следующие сведения:

      сумма неисполненных инкассовых распоряжений, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;

      сумма неисполненных платежных требований, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;

      сумма неисполненных платежных поручений с будущей датой валютирования, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;

      сумма иных обременений (арестов), наложенных на деньги, находящиеся на банковских счетах, на конец периода, за который выдается выписка;

      количество выставленных распоряжений уполномоченных государственных органов о приостановлении расходных операций;

      остаток суммы денег на конец периода, за который выдается выписка, за вычетом имеющихся обременений по банковскому счету (положительный или отрицательный).

      Информация о назначении банковского счета дополнительно указывается при представлении в соответствии с пунктами 5, 6 и 7 статьи 50 Закона о банках и банковской деятельности справок о наличии и номере банковского счета и выписки по банковскому счету, открытому:

      для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, предусмотренных статьей 101-5 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях";

      для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей);

      на условиях депозита нотариуса;

      по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе";

      в режиме "эскроу";

      в жилищных строительных сберегательных банках для размещения жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат;

      для зачисления денег в виде накоплений на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума;

      для зачисления единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения;

      для зачисления активов фонда социального медицинского страхования;

      для зачисления денег банков, страховых (перестраховочных) организаций, добровольных накопительных пенсионных фондов, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, лишенных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации (принудительного прекращения деятельности);

      для хранения взысканных частным судебным исполнителем сумм в пользу взыскателей;

      для зачисления компенсации инвестиционных затрат, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства и о концессиях.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.11.2021 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Признать утратившими силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

      3. Департаменту платежных систем (Ашыкбеков Е.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан":

      на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

      4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодические печатные издания в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Пирматова Г.О.

      6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель


Национального Банка

Д. Акишев

      "СОГЛАСОВАНО"

      Министр юстиции

      Республики Казахстан

      _______________ М. Бекетаев

      "___"__________ 2016 года  Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 219

Перечень постановления Правления
Национального Банка Республики Казахстан, а также структурных
элементов некоторых постановлений Правления Национального Банка
Республики Казахстан, признанных утратившими силу

      1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 июля 2004 года № 102 "Об установлении требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3019).

      2. Пункт 9 Перечня нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, являющегося приложением к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2007 года № 76 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров" (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4880, опубликованному 5 сентября 2007 года в газете "Юридическая газета" № 135 (1338).

      3. Пункт 10 Перечня нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения, являющегося приложением к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 76 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров" (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6534, опубликованному 4 ноября 2010 года в газете "Казахстанская правда" № 292 (26353).

      4. Пункт 10 Перечня нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, являющегося приложением 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 65 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров" (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7122, опубликованному 15 сентября 2011 года в газете "Юридическая газета" № 133 (2123).

      5. Пункт 9 Изменений, вносимых в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров, являющихся приложением 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 108 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров" (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7625, опубликованному 6 сентября 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 299-300 (27118-27119).

      6. Пункт 3 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам открытия, ведения и закрытия банковских счетов, осуществления платежей и переводов денег, в которые вносятся изменения и дополнения, являющегося приложением 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 266 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам открытия, ведения и закрытия банковских счетов, осуществления платежей и переводов денег, а также признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7992, опубликованному 5 декабря 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 421-422 (27240-27241).

      7. Пункт 6 Перечня нормативных правовых актов по вопросам осуществления платежей и переводов денег, в которые вносятся изменения и дополнения, являющегося приложением к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 117 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам осуществления платежей и переводов денег" (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8513, опубликованному 23 июля 2013 года в газете "Юридическая газета" № 107 (2308).